[]

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 427.95 Kb.
səhifə2/3
tarix26.07.2018
ölçüsü427.95 Kb.
1   2   3

A) 2-2,5km

B) 3,5-5km

C) 1,5-2km

D) 5-10km

E) >10km

100. DzYngah YrazidY IV-V dYrYcYli yolun planda dz sahYsinin uzunlu ne躡 kilometr olaraq mYhdudlaコd©r©l©r.

A) 1,5-2km

B) 3,5-5km

C) 2-3,50km

D) 5-10km

E) <10km

101. DYrY tYpYli YrazidY I dYrYcYli yolun planda dz sahYsinin uzunlunu ne躡 kilometr olaraq mYhdudlaコd©r©l©r.

A) 2-3km

B) 3,5-5km

C) 1,5-2km

D) 1,5km

E) 5-10km

102. DYrY tYpYli YrazidY II-III dYrYcYli yolun planda dz sahYsinin uzunlu ne躡 kilometr olaraq mYhdudlaコd©r©l©r.

A) 1,5-2km

B) 3,5-5km

C) 2-3km

D) <1,5km

E) 5-10km

103. DYrY tYpYli YrazidY IV-V dYrYcYli yolun planda dz sahYsinin uzunlu ne躡 kilometr olaraq mYhdudlaコd©r©l©r.

A) 1,5km

B) 1,5-2km

C) 1,5-2km

D) 5-10km

E) >10km

104. Ia dYrYcYli yolda ay©r©c© zola eni nY qYdYrdir.

A) 6m


B) 5m

C) 3,5m


D) 2,0m

E) 10m


105. Ib dYrYcYli yolda ay©r©c© zola eni nY qYdYrdir.

A) 5m


B) 6m

C) 3,5m


D) 10m

E) 2,0m


106. HYrYkYt zolan©n eni I-II dYrYcYli yolda ne躡 metrY bYrabYrdir.

A) 3,75m

B) 3,5m

C) 7,0m


D) 7,5m

E) 4,5m


107. HYrYkYt zolan©n eni III dYrYcYli yolda ne躡 metrY bYrabYrdir.

A) 3,5m


B) 3,0m

C) 3,75m

D) 4,5m

E) 7,0m


108. HYrYkYt zolan©n eni IV dYrYcYli yolda ne躡 metrY bYrabYrdir.

A) 3,0m


B) 3,5m

C) 3,75m

D) 6,0m

E) 7,0m


109. ヌiyinlYrin eni I-II dYrY躡li yolda ne躡 m-Y bYrabYrdir.

A) 3,75m

B) 3,5m

C) 3,0m


D) 2,5m

E) 1,75m

110. ヌiyinlYrin eni III dYrY躡li yolda ne躡 m-Y bYrabYrdir.

A) 2,5m


B) 3,75m

C) 2,5m


D) 1,75m

E) 3,0m


111. ヌiyinlYrin eni IV dYrY躡li yolda ne躡 m-Y bYrabYrdir.

A) 2,0m


B) 1,75m

C) 3,75m

D) 3,0m

E) 1,5m


112. ヌiyinlYrin eni V dYrY躡li yolda ne躡 m-Y bYrabYrdir.

A) 1,75m

B) 2,0m

C) 1,5m


D) 3,0m

E) 3,75m

113. ヌiyin tYrYfdYn bYrkidilYn zolan eni I-II dYrY躡li yolda ne躡 metrdir.

A) 0,75m

B) 0,5m

C) 1,0m


D) 1,5m

E) 2,0m


114. BYrkidilYn zolan eni III dYrY躡li yolda ne躡 metrdir.

A) 0,5m


B) 0,75m

C) 1,5m


D) 1,0m

E) 2,0m


115. BYrkidilYn zolan eni IV dYrY躡li yolda ne躡 metrdir.

A) 0,5m


B) 0,75m

C) 2,0m


D) 1,5m

E) 1,75m

116. BYrkidilYn zolan eni V dYrY躡li yolda ne躡 metrdir.

A) BYrkidilmir

B) 0,75m

C) 1,5m


D) 0,5m

E) 1,25m

117. Ayr©c© zolaqda b©rkidici zolan eni ne躡 metrdir.

A) 1,0m


B) 0,75m

C) 1,25m

D) 1,0m

E) 0,5m


118. Torpaq yatan©n eni Ia dYrYcYli 6 zolaql© yolda ne躡 metrdir.

A) 36m


B) 35m

C) 27,5m

D) 28,5m

E) 42,5m

119. Torpaq yatan©n eni Ib dYrYcYli 6 zolaql© yolda ne躡 metrdir.

A) 35m


B) 36m

C) 43,5m

D) 42,5m

E) 27,5m

120. Torpaq yatan©n eni II dYrYcYli yolda ne躡 metrdir.

A) 15m


B) 12m

C) 27,5m

D) 10m

E) 28,5m121. Torpaq yatan©n eni III dYrYcYli yolda ne躡 metrdir.

A) 12,0m

B) 10m

C) 27,5mD) 8,0m

E) 15,0m

122. Torpaq yatan©n eni IV dYrYcYli yolda ne躡 metrdir.

A) 10m


B) 8,0m

C) 12m


D) 15m

E) 4,5m


123. Torpaq yatan©n eni V dYrYcYli yolda ne躡 metrdir.

A) 8m


B) 10m

C) 15m


D) 27,5m

E) 7.5


124. 6 zolaql© I dYrYcYli yolun hYrYkYt hissYsinin eni ne躡 metrdir.

A) 11,25m

B) 7,5m

C) 15,0m

D) 4,5m

E) 3,75m

125. II dYrYcYli yolun hYrYkYt hissYsinin eni ne躡 metrdir.

A) 7,5m


B) 7,0m

C) 15m


D) 6,0m

E) 4,5m


126. III dYrYcYli yolun hYrYkYt hissYsinin eni ne躡 metrdir.

A) 7,0m


B) 7,5m

C) 6,0m


D) 11,25m

E) 4,5m


127. IV dYrYcYli yolun hYrYkYt hissYsinin eni ne躡 metrdir.

A) 6,0m


B) 7,5m

C) 7,0m


D) 4,5m

E) 11,25m

128. V dYrYcYli yolun hYrYkYt hissYsinin eni ne躡 metrdir.

A) 4,5m


B) 7,0m

C) 6,0m


D) 7,5m

E) 15,0m

129. Avtomobilin normal irYlilYmYsi çn hans© コYrt YnilmYlidir.

A) µ §<µ §<µ §

B) µ §<µ §<µ §

C) µ §<µ §<µ §

D) µ §<µ §<µ §

E) µ §<µ §

130. Hans© コYrt YnildikdY avtomobil hYrYkYt etmir.

A) µ §<µ §<µ §

B) µ §<µ §<µ §

C) µ §<µ §<µ §

D) µ §<µ §

E) µ §<µ §<µ §

131. Avtomobilin hYrYkYtini saxlamaq çn hans© コYrt mtlYq yerinY yetirilmYlidir.

A) µ §Уµ §

B) µ §< µ §

C) µ §<µ §

D) µ §

E) µ §>µ §132. ンliコmY Ymsal© hans© dstur ilY tYyin edilir.

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §


133. Yeni istifadY verilmiコ verilmiコ yolda iコlYmY Ymsal©n©n minimum qiymYti nY qYdYr olmal©d©r ?

A) 0,45


B) 0,60

C) 0,70


D) 0,3

E) 1,0


134. Avtomobilin dart© qvvYsi hans© dsturla hesablan©r.

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §


135. Yollarda hYrYkYt コiddYti qeyri xYtti art©qda perspektiv hYrYkYt コiddYti hans© ifadY ilY tYyin olunur.

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §


136. ヨtb ke輓Y コYrtinY gY qarコ©dan avtomobil gYldikdY gnmY mYsafYsinin uzunlunun mumi dsturunu gtYrin.

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §


137. Avtomobil sYrt tklyollarda hYrYkYt edYrkYn diyirlYnmYyY qarコ© mqavimYt hans© dsturla tYyin edilir.

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §


138. Dinamiki faktor hans© ifadYdYn tYyin edilir.

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §


139. Avtomobilin hesabi tormoz yolunun uzunlu (hesabi gnmY mYsafYsi) hans© dstur ilY hesablan©r.

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §


140. Avtomobilin tormoz yolunun uzunlu hans© dstur ilY hesablan©r.

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §


141. NYqliyyat ax©n©n©n orta srYti hans© dstur ilY tYyin olunur.

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §


142. Yolun nYzYri hYrYkYti buraxma qabliyyYti hans© dustur ilY tYyin olunur.

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §


143. HYrYkYt zolan©n say© hans© dsturla tYyin olunur.

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §


144. Yolun uzununa vY eninY profillYrindY elementlYrini tYyin etmYk çn avtomobillYrin faktiki hYrYkYt srYtinin qiymYti nYyY bYrabYrdir.

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §


145. Avtomobilin hYrYkYt tYnliyi (xarici vY daxili qvvYlYrin bYrabYrlik コYrti)

A) µ §Y


B) µ §Y-µ §

C) µ §Y


D) µ §

E) µ §


146. Ke輅d Yyrisinin uzunlu hans© dsturla hesablan©r.

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §


147. Plandak© Yyrinin radiusunun minimum qiymYti hans© dsturla tYyin olunur.

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §


148. Plandak© Yyrinin radiusunun minimum qiymYtini hesablamaq çn eninY qvvY Ymsal©n©n hans© qiymYti mYqsYdY uyndur.

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ § > 0,5

149. EninY qvvY Ymsal©n©n, avtomobilin aコmaya qarコ© dayan©ql©q tYlYblYrinY vY tk sYthinin vYziyyYtindYn as©l© µ §burax©la bilYn sYrhYd コYrti.

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §


150. EninY qvvY Ymsal©n©n avtomobilin qYnaYtlY istismar© コYrtlYrinY gY qiymYti, nY qYdYr olmal©d©r.

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §


151. EninY qvvY Ymsal©n©n sYrniコinlYrin rahat gediコinin tYmin olunmas© コYrtinY gY qiymYti nY qYdYr olmal©d©r.

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §


152. EninY qvvY Ymsal©n©n avtomobilin yana srºmYyY qarコ© dayan©ql©q tYlYblYrinY vY tk sYthinin vYziyyYtindYn as©l© µ § burax©la bilYn sYrhYd コYrti nY qYdYr olmal©d©r.

A) µ §


B) µ §> 0,24

C) µ §


D) µ §

E) µ §> 0,4

153. Avtomobilin hYrYkYtinY qarコ© meydana gYlYn mqavimYt qvvYlYri hans©lard©r.

A) 春alYt, diyirlYnmY, hava, maillik vY Yyri mqavimYti

B) DiyirlYnmY, YtalYt, srºmY, hava vY コaquli Yyri mqavimYti

C) DiyirlYnmY, hava, maillik vY fuqi Yyri mqavimYti

D) DiyirlYnmY, YtalYt, srºmY, hava vY srtnmY mqavimYti

E) 春alYt, hava, diyirlYnmY, srtnmY vY qabar©q Yyri mqavimYti

154. 准rilYrdY hYrYkYt hissYsinin geniコlYndirilmYsi hans© dstur ilY hesablan©r.

A) D=µ §

B) D=µ §

C) D=µ §

D) µ §

E) D=µ §155. ェaquli qabar©q Yyrinin radiusu hans© dstur ilY hesablan©r.

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §


156. ェaquli 銹kk Yyrinin radiusu hans© dstur ilY hesablan©r.

A) µ §


B) µ §µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §


157. ヌk コaquli YyrilYrinin radiusu hans© コYrti nYzYrY alaraq tYyin edirlYr.

A) Avtomobilin yaylar©na(resorlar©na) mYrkYzdYn qa輓a qvvYsinin tYsiri コYrtinY gY

B) MYrkYzdYn qa輓a tYcilinin artmas© コYrtinY gY

C) ヨrtk sYthinin gnmY コYrtinY gY

D) Hebir コYrt qoyulmur

E) Avtomobilin aコmamas© コYrtinY gY

158. ヌk コaquli YyrilYrinin radiusu tYyin olunduqda mYrkYzdYn qa輓a qvvYsi avtomobilin arl©n©n ne躡 %-ni tYコkil etmYlidir.

A) F。ワ0,05G

B) F> 0,05G

C) F。ワ 0,5G

D) F> 0,5G

E) F>5G


159. Qabar©q コaquli YyrilYrinin radiusu tYyin olunduqda avtomobilin tYhlkYsiz dayanmas© çn hans© コYrt tYmin olunmal©d©r.

A) Yol sYthinin gnmYsi tYmin olunmal©d©r

B) Yana gnmY tYmin olunmal©d©r

C) MYrkYzdYn qa輓a qvvYsi olmamal©d©r

D) ンliコmY tYmin olunmal©d©r

E) ェrºmY tYmin olunmal©d©r

160. Ge躡 vaxt© hesabi gnmY mYsafYsini tYmin edYn minimum radius necY hesablan©r.

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §


161. Ge躡 vaxt© 銹kk コaquli Yyrinin radiusu ne躡 hesablan©r.

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §


162. Plandak© Yyrinin radiusunun hans© qiymYtindY hYrYkYt hissYsini geniコlYnmYsi nYzYrdY tutulmal©d©r.

A) R。ワ1000m

B) R< 2000m

C) R< 3000m

D) R< 600m

E) R< 300m

163. HYrYkYt hissYsinin geniコlYnmYsi yolun hans© elementi hesab©na apar©l©r.

A) Daxili 輅yinin hesab©na

B) Xarici 輅yinin hesab©na

C) HYrYkYt hissYsi hesab©na

D) BYrkidi輅 zolan hesab©na

E) Yamac©n hesab©na

164. I-II dYrYcYli yolda hYrYkYt hissYsini geniコlYndirdikdY 輅yinlYrin minimal eni nY qYdYr olmal©d©r.

A) 1,5m


B) 1,0m

C) 2,0m


D) 2,75m

E) 3,75m

165. III-V dYrYcYli yolda hYrYkYt hissYsini geniコlYndirdikdY 輅yinlYrin minimal eni nY qYdYr olmal©d©r.

A) 1,0m


B) 1,5m

C) 2,75m

D) 3,0m

E) 3,75m

166. HYrYkYt hissYsini geniコlYndirdikdY 輅yinlYrin minimal eni yetYrli olmad©qda geniコlYnmY nYyin hesab©na apar©lmal©d©r.

A) Torpaq yatan©n

B) Yamac©n

C) TYhkim zolan©n

D) HYrYkYt hissYsinin

E) BYrkidici zolan

167. HYrYkYt コiddYti nYdir.

A) Yolun nYzYrY al©nan hYr hans© bir en kYsiyindYn mYyyYn bir zamanda hYr iki istiqamYtdY ke躡n avtomobillYrin cYm say©d©r

B) Yolun nYzYrdYn ke輅rilYn hYr hans© bir en kYsiyindYn mYlum bir zamanda ke躡 bilY躡k avtomobillYrin maksimum say©d©r

C) NYqliyyat keyfiyyYti eyni olan yol sahYsinin vahid uzunlunda hYr hans© bir anda qeyd olunan avtomobillYrin say©d©r

D) Ancaq yk avtomobillYrin say©d©r

E) Ancaq minik avtomobillYrin say©d©r

168. Yollar©n hYrYkYti buraxma qabiliyyYti nYdir.

A) Yolun nYzYrY al©nan hYr hans© bir en kYsiyindYn, mYlum bir zamanda ke躡bilYcYk avtomobillYrin maksimum say©d©r

B) NYqliyyat keyfiyyYti eyni olan yol sahYsinin vahid uzunlunda hYr hans© bir anda qeyd olunan avtomobillYrin maksimum say©d©r

C) ンki mYntYqY aras©nda vahid zamanda qeyd olunan avtomobillYrin say©d©r

D) Vahid zamanda qeyd olunan yk avtomobillYrin say©d©r

E) MYyyYn bir zamanda qeyd olunan yk vY minik avtomobillYrin maksimum say©d©r

169. NYqliyyat ax©n©n© s©x© nYdir ?

A) NYqliyyat keyfiyyYti eyni cinsli olan yol sahYsinin vahid uzunlunda hYr hans© bir anda qeyd olunan avtomobillYrin say©d©r

B) NYqliyyat keyfiyyYti eyni olan yol sahYsindY hYr hans© bir anda qeyd olunan avtomobillYrin cYm say©d©r

C) Yolun vahid uzunlunda qeyd olunan yk avtomobillYrin say©d©r

D) Yolun vahid uzunlunda qeyd olunan minik avtomobillYrinin say©d©r

E) Yolun nYzYrY al©nan hYr hans© bir en kYsiyindYn, mYyyYn bir zamanda hYr iki istiqamYtdY qeyd olunan avtomobillYrin maksimum say©d©r

170. Torpaq yatn©n nYmlYnmY mYnbYlYri ?

A) Davaml© durn sYthi sular©, atmosfer 銹kntlYri, zYif tYbYqY vY buxar コYklindY olan su, kapilyar su

B) Qrunt sular©

C) Atmosfer 銹kntlYri

D) Qar sular©, qrunt sular©

E) Yaコ sular©, qurunt sular©

171. Avtomobil yolu dedikdY nY baコa dºlr ?.

A) Minik avtomobillYrinin orta illik optimal srYtlY yk avtomobillYrinin isY hesabi yklYri ilY btn il boyu gnn hYr bir zaman©nda mxtYlif iqlim コYraitindY fasilYsiz hYrYkYtini tYmin edYn mrYkkYb kompleks bir qurdur

B) HYrYkYti buraxman© tYmin edYn mhYndisi qurlar kompleksi

C) Ancaq yklYrin mYyyYn edilmiコ srYtlY fasilYsiz, rahat vY tYhlkYsiz hYrYkYtini tYmin edYn mhYndisi qurlar kompleksidir

D) AvtomobillYrin tYhlkYsiz hYrYkYtini tYmin edYn mhYndisi qurlar kompleksidir

E) Ancaq yklYrin mYyyYn edilmiコ srYtlY fasilYsiz, rahat vY tYhlkYsiz hYrYkYtini tYmin edYn mhYndisi qurlar kompleksidir

172. Trassa nYyY deyilir?

A) Yolun hYndYsi oxunun yer zYrindYki vYziyyYtinY

B) Yolun hYndYsi oxunun コaquli mstYvidYki proyeksiyas©na

C) Yolun plandak© proyeksiyas©na

D) Yolun plan©n©n コaquli mstYvidYki proyeksiyas©na

E) Yolun hYndYsi oxunun hYm コaquli hYmdY fqi mstYvidYki proyeksiyas©na

173. Trassan©n plan© nY demYkdir.

A) Yol trassas©n©n ki輅ldilmiコ miqyasda qrafiki olaraq fqi mstYvidY gtYrilmYsinY

B) Yol trassas©n©n ki輅ldilmiコ miqyasda qrafiki olaraq コaquli mstYvidY gtYrilmYsinY

C) Yol trassas©n©n bdlmº miqyasda qrafiki olaraq コaquli mstYvidY gtYrilmYsinY

D) Yolun oxunun コaquli mstYvidYki proyeksiyas©

E) Yolun uzununa profilinin fqi mstYvidYki proyeksiyas©na

174. DmY buca nYyY deyilir.

A) Trassan©n davam© ilY onun yeni istiqamYti aras©ndak© olan bucaqa

B) Trassan©n davam© ilY yeni istiqamYti aras©ndak© コaquli bucaqa

C) TangensinYn domer aras©ndak© bucaqa

D) TangensinYn bissektris aras©ndak© bucaq

E) Trassan©n davam© ilY tanges aras©ndaki bucaqa

175. Qara yuksYkliklYr nYdir?

A) Yol oxu boyunca yer sYthinin yksYkliyidir

B) Yol qaコ©n©n yksYkliyidir

C) TmYnin hndrlydr

D) Qazman©n dYrinliyidir

E) LayihY xYttinin yksYkliyidir

176. Q©rm©z© yuksYkliklYr nYdir ?

A) Yolun qaコ©n©n yksYkliyidir

B) LayihY xYttinin yksYkliyidir

C) Qazma ilY tmY aras©nda yksYklik fYrqidir

D) Qazman©n dYrinliyidir

E) TmYnin dYrinliyidir

177. TmYnin hndrlynYyi gtYrir

A) Yolun qaコ©n©n yksYkliyi ilY yolun ox boyu yer sYthinin yksYklik fYrqini

B) Yolun iki qaコ© aras©ndaki mYsafYni

C) Yol geyiminin qal©nl©n©

D) Yolun qaコ©n©n yksYkliyi ilY yol geyiminin hamarlay©c© lay©n©n yksYkliyi aras©ndak© fYrqi

E) Yolun oxunun yksYkliyi ilY yolun qas© aras©ndak© yuksYklik fYrqi

178. Yol boyunca 輅yinlYrdY bYrkidici kanar zolaq nY çn inコa olunur.

A) Yol geyiminin kanarlar©n©n mkYmliyinin vY hYrYkYtinin tYhlkYsizliyinin art©r©mmas© çn

B) HYrYkYt hissYsinin art©r©lmas© çn

C) ヌiyinlYrin mkYmliyinin art©r©lmas© çn

D) ヌiyinlYrin eninin art©r©lmas© çn

E) Ayr©c© zolan eninin vY tYhlkYsizliyinin art©r©lmas© çn

179. DairYvi Yyrinin planda Ysas elementlYri hans©lard©r.

A) DmY buca, radius, Yyrinin uzunlu, tangens, bissektris

B) DmY buca, domer, radius, ke輅d Yyrisi

C) Radius, domer, klotoid Yyrisi, tangens, bissektris

D) Tangens, bissektris, domer

E) DmY buca, radius

180. DzYngah YrazilYrdY uzununa profilin layihYlYndirilmYsi çn コaquli vY fqi miqyas

nY qYdYr qYbul olunur.

A) M1:5000; Mコ 1:500

B) M1:2000; Mコ 1:200

C) M1:5000; Mコ 1:200

D) M1:200; Mコ 1:5000

E) M1:500; Mコ 1:50

181. MrYkkYb YrazilYrdY uzununa profilin layihYlYndirilmYsi çn コaquli vY fqi miqyas

nY qYdYr qYbul olunur.

A) M1:2000; Mコ 1:200

B) M1:200; Mコ 1:2000

C) M1:5000; Mコ 1:500

D) M1:200; Mコ 1:5000

E) M1:500; Mコ 1:2000

182. LayihY xYtti(qirm©z© xYtt) nYyY deyilir.

A) Yoln qaコ©n©n yksYkliklYrini birlYコdirYn xYttY

B) Yoln sYthinin yksYkliklYrini birlYコdirYn xYttY

C) Yolun qaコlar©n© bir-biri ilY birlYコdirYn xYttY

D) Yolun oxunun yol qas© ilY birlYコdirYn xYttY

E) Qazma ilY tmYni birlYコdirYn xYttY

183. Yolun en kYsiyi nYyY deyilir.

A) Yolu oxuna perpendikulyar olan ki輅k miqyasda コaquli mstYvidY tYsvir edilYn kYsiyY deyilir.

B) Yolu oxuna perpendikulyar olan ki輅k miqyasda fqi mstYvidY tYsvir edilYn kYsiyY deyilir.

C) ェaquli mstYvidY tYsvir edilYn kYsiyY deyilir.

D) ワfqi mstYvidY tYsvir edilYn kYsiyY deyilir

E) ェaquli vY fqi mstYvidY tYsvir edilYn kYsiyY deyilir

184. Torpaq yatanda qeotekstil nY çn istifadY olunur.

A) HidroizlYedici layd©r, tmYnin Ysas©nda gYrginliyin yenidYn paylanmas©na imkan verir; Ysas©n yk grmY qabiliyyYtini vY yamaclar©n dayan©ql©n© art©r©r

B) Ancaq hidroizlYedici lay kimi istifadY olunur

C) Ancaq Ysas©n ykgrmY qabiliyyYtini art©r©r

D) Ancaq yamac©n ykgrmY qabiliyyYtini art©r©r

E) TmYnin Ysas©nda gYrginliyi art©r©r

185. Hans© parametrlYr diyirlYnmY mqavimYti Ymsal©na tYsir gtYrir.

A) ヨrtyn kYlY- krly hYrYkYt srYti, コinlYtin elastiklik dYrYcYsi

B) HYrYkYt srYti, hava mqavimYti

C) 春alYt mqavimYti, コinlYtin elastiklik dYrYcYsi

D) Ancaq tyn kYlY- krly

E) Ancaq hYrYkYt srYti

186. ヨrtk sYthindY suyun vY ya paln olmas©(hYr mm qal©nl© çn) diyirlYnmYyY mqavimYti tYxminYn ne躡 %-Y qYdYr art©r.

A) 5%


B) 10%

C) 0%


D) 1%

E) 15%


187. Plandak© Yyrinin radiusu 350m-dYn 175m-Y qYdYr azald©qda Yyri zrY hYrYkYt zaman© hYrYkYtY qarコ© mqavimYt ne躡 dYfY art©r.

A) 6


B) 10

C) 2


D) hedYyiコmir

E) azal©r

188. Uzun eniコli yollarda maillik bk olduqda avtomobilin tormoz rlar© q©zd©qda (tormoz tYtbiq olunduqda) tormoz yolu mYsafYsi dYyiコirmi

A) ヌoxal©r

B) Azal©r

C) DYyiコmir

D) TYsir etmir

E) HYm azal©r, hYm art©r

189. Yolun hYrYkYti buraxma qabliyyYti qrafiki nY çn qurulur.

A) Yolun hYrYkYti buraxma qabliyyYtini qiymYtlYndirmYk çn

B) Yolda hYrYkYt srYtini tYyin etmYk çn

C) HYrYkYt s©xl©n© tYyin etmYk çn

D) Hebir YhYmiyyYt daコ©m©r

E) HYrYkYt コiddYtini tYyin etmYk çn

190. HYrYkYt zolaqlar©n©n say©n© art©rmas© yolun hYrYkYti buraxma qabliyyYtinY tYsiri varm©?

A) HYrYkYti buraxma qabliyyYti zolaqlar©n say©na nisbYtYn azal©r

B) HYrYkYti buraxma qabliyyYti coxal©r

C) TYsir etmir

D) HYrYkYt コiddYtini tYsiri var

E) HYrYkYt s©xl©n© azald©r

191. HYrYkYt buraxma qabliyyYtinin azaltma Ymsallar© mxtYlif yol コYraitindYn as©l© olaraq yolun hYrYkYt buraxma qabliyyYtinY tYsir gtYrirmi.

A) GtYrir

B) GtYrmir

C) HetYsiri yoxdur

D) GtYrir yaln©z hYrYkYt コiddYtinY

E) GtYrir yaln©z hYrYkYt コ©xl©na

192. Yolun hYr hans© bir sahYsindY hYrYkYti buraxma qabliyyYti anidYn azald©qda bu sahYlYrdY hans© iコlYr glmYlidir.

A) YenidYn layihYlYndirilmYlidir

B) Orta tYmir apar©lmal©d©r

C) Cari tYmir apar©lmal©d©r

D) Yollar©n saxlan©lmas© yeni sYviyyYyY qald©r©lmal©d©r

E) 峻asl© tYmir apar©lmal©d©r

193. Yolun tYhlkYsizliyinY tYsir edYn btn elementlYr hans© qrafikdY Yks olunur.

A) QYzal©l©q Ymsallar© qrafikindY

B) TYhlkYsizlik Ymsallar© qrafikindY

C) Hebir qrafikdY

D) HYrYkYti buraxma qrafikindY

E) Yol geyiminin mkYmlik qrafikindY

194. Yeni yollar©n layihYlYndirilmYsindY yekun qYzal©l©q Ymsal©n©n qiymYti nY qYdYr olmal©d©r.

A) µ §<15-20

B) µ §>20

C) µ §=500-800

D) µ §>800

E) µ §=50

195. QYzal©l©q Ymsallar© sulu nYyY Ysaslanaraq iコlYnib haz©rlanm©コdir

A) YNH-nin statistik mYlumatlar©n tYhlilinY

B) Yolun tYhlkYsizlik dYrYcYsinY

C) HYrYkYt srYtinY

D) Yolun hYndYsi elementlYrinY

E) HYrYkYt siddYtinY

196. Yeni layihYlYndirilmiコ yolda yekun qYzal©l©q Ymsal© burax©la bilYn qiymYtdYn 輟x olduqda hYmin sahYlYr nY edilmYlidir.

A) HYmin sahY yenidYn layihYlYndirilmYlidir

B) Btn yol yenidYn layihYlYndirilmYlidir

C) YenidYn qurulmal©d©r

D) Yol geyiminin Ysasl© tYmiri apar©lmal©d©r

E) HenY olunmamal©d©r

197. TYhlkYsizlik Ymsal© necY mYyyYn olunur

A) KtYh=µ §x/µ §gir

B) KtYh=µ §gir/µ §x

C) KtYh=Kyek

D) KtYh=P/N

E) KtYh=N/P

198. HYrYkYt srYti qiriコdY 120km/saat x©コda isY 60km/saat digYr tYrYfdYn giriコdY 40km/saat x©コda isY 20km/saat olduqda KtYh=0,5 olur. Bu yolun tYhlkYsizlik dYrYcYsi eynidirmi?

A) Yox


B) HY

C) TYhlkYsizlik dYrYcYsinY tYsir yoxdur

D) TYhlkYsizlik dYrYcYsi s©f©rd©r

E) Giriコ srYti dzgn tYyin olunmay©b

199. TYhlkYsizlik Ymsal© KtYh<0,4 olduqda yolun sahYsi necY qiymYtlYndirilir.

A) ヌox tYhlkYli sahY

B) Az tYhlkYli sahY

C) TYhlkYli sahY

D) TYhlkYsiz sahY

E) TYhlkYsi tYmin olununan sahY

200. TYhlkYsiz Ymsal© KtYh=0,4-0,6 olduqda yolun sahYsi necY qiymYtlYndirilir.

A) TYhlkYli sahY

B) ヌox tYhlkYli sahY

C) Az tYhlkYli sahY

D) TYhlkYsiz sahYDostları ilə paylaş:
1   2   3
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə