1. Aşağıdakılardan hansı alqoritmin xassələrinə aid deyil?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 305.02 Kb.
səhifə2/3
tarix25.05.2018
ölçüsü305.02 Kb.
1   2   3

89. TEdit obyektinin əsas xarakterik xassəsi hansıdır?

A) Text


B) Caption

C) Item


D) Font

E) Name


90. Göstərilənlərdən hansı klaviaturanın düymələrinin (klavişaların) kodunu verir?

A) procedure TForm1.Edit1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);


begin
Caption:=IntToStr(Key);
end;

B) procedure TForm1.Edit1Key(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);


begin
Caption:=IntToStr(Key);
end;

C) procedure TForm1.Label1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);


begin
Text:=IntToStr(Key);
end;

D) procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);


begin
Caption:=IntToStr(Key);
end;

E) procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);


begin
Label1.Caption:=IntToStr(Key);
end;

91. TEdit komponentinin SetStart xassəsi nəyi təyin edir?

A) simvolun sıra nömrəsini

B) seçilmiş simvolların sayını

C) simvolun kodunu

D) simvolun ölçüsünü

E) mətnin sıra nömrəsini92. TMemo komponenti nəyi daxil edir?

A) Çoxsətirli mətni

B) Birsətirli mətni

C) Giriş şablonu

D) Siyahıda sətri

E) Mətn


93. TMemo obyektinin əsas xarakterik xüsusiyyəti hansıdır?

A) Lines

B) Enabled

C) Align

D) Font

E) Name


94. Key dəyişəni KeyDown emaledicisində hansı tipə malikdir?

A) word


B) char

C) string

D) byte

E) double95. Key dəyişəni KeyPress emaledicisində hansı tipə malikdir?

A) char


B) string

C) word


D) byte

E) double96. Button elementi daxil olduğu bölmə:

A) Standard

B) Additional

C) Win32

D) Data Controls

E) DataSnap97. SpeedButton elementi daxil olduğu bölmə:

A) Additional

B) Standard

C) Data Controls

D) Win32

E) DataSnap98. Necə etmək lazımdır ki, obyekt - Button1-ə istifadəçi müraciət edə bilməsin?

A) Button1.Enabled:=False

B) Button1.Visible:=True

C) Button1.Visible.Enabled:=True

D) Button1.Visible:=False

E) Button1.Enabled:=True99. Şərti operatorlarda hansı müstəqil çevrici istifadə olunur?

A) CheckBox

B) RadioButton

C) DBCheckBox

D) DBRadioButton

E) CheckListBox100. Bu komponentlərdən hansı mətnin sətirlərini cədvəldə yerləşdirərək onlarla işləməyə imkan verir?

A) StringGrid

B) MaskEdit

C) Memo


D) Edit

E) DrawGrid101. Göstərilən proqram fraqmetlərinin hansı doğrudur?

A) begin

y:=y+sqr(sin( a))/exp(1/3*ln(sqr(sin(a)/cos(a))));

Label2.Caption:=FloatToStr(y);

end;

B) beginy:=y+sqr(sin( a[counter]))\exp(1/3*ln(sqr(sin(a[counter])\cos(a[counter]))));

end;


Label2.Caption:=FloatToStr(y);

C) begin

y:=y+sqr(sin( a[counter]))/exp(1/3*ln(sqr(sin(a[counter])/cos(a[counter]))));

end;


Label2.Caption:=y;

D) begin

y:=y+sqr(sin( a[counter]))\exp(1\3*ln(sqr(sin(a[counter])/cos(a[counter]))));

end;


Label2.Caption:=FloatStrTo (y);

end;


E) begin

y:=y+sqr(sin(a))/exp(1/3*ln(sqr(sin(a)/cos(a))));

Label2.Text:=FloatToStr(y);

end;


102. TlistB komponenti nəyi əks etdirir?

A) seçilmiş elementlərin siyahısı

B) çoxsətirli mətn

C) birsətirli mətn

D) daxiletmə şablonu

E) siyahıda sətr103. Hansı metod siyahının sonuna sətir əlavə etməyə imkan verir?

A) SList.Add

B) List.Add

C) List.Insert

D) SList.Insert

E) SList.Insert(n)104. Hansı xassə siyahıda konkret elementi təyin edir (ListBox komponenti)?

A) ListBox.Selected[n]

B) ListBox.Index[n]

C) ListBox.Items[n]

D) ListBox.Lines[n]

E) ListBox.ItemIndex[n]105. Hansı xassə burulma zolağının (TScrollBar) komponentinin görünüşünü müəyyən edir?

A) Kind

B) Position

C) LargeChange

D) ScrollPos

E) ScrollCode106. Aşağıdakı komponentlərdən hansı vizual deyil?

A) TMainMenu

B) TEdit

C) TButton

D) TLabel

E) TListBox107. Menyuların birləşdirilməsi hansı üsulla müəyyənləşdirilir?

A) GroupIndex xassəsilə

B) AutoMerge xassəsilə

C) Enabled xassəsilə

D) RadioItem xassəsilə

E) Break xassəsilə108. Uzun menyuları bir neçə sütunun siyahı bölmələrinə bölmək üçün hansı xassədən istifadə olunur?

A) Break

B) Default

C) AutoMerge

D) RadioItem

E) Shortcut109. Menyu bölməsinə cəld müraciət edən düymələri hansı xassə müəyyənləşdirir?

A) Break

B) Shortcut

C) Default

D) AutoMerge

E) RadioItem110. Hansı xassə vasitəsilə mətn Memo komponentinə müraciət edə bilər?

A) Shortcut

B) Default

C) AutoMerge

D) RadioItem

E) Break111. Mətnə hansı xassə vasitəsilə müraciət etmək olar?

A) Lines

B) Default

C) GroupIndex

D) Items

E) Break112. Bu əməliyyat Ctrl+F2 kombinasiyası ilə çağrılır, Run alt menyusunda yerləşir və yeni proqramlaşdırma ilə məşğul olanlar üçün əsas zəruri amillərdən biridir:

A) Program Reset

B) Build Project

C) Compile Project

D) Run to Cursor

E) Step Over113. Hansı xassə şəkilçəkmə formasının oblastını təyin edir?

A) Canvas

B) Icon

C) BorderStyle

D) BorderIcons

E) Image114. Hansı xassə formanın sərhədlərinin görünüşünü təyin edir?

A) BorderStyle

B) BorderIcons

C) Client Rect

D) ClientHeight

E) ClientWidth115. Daxili və xarici çərçivənin arasındakı məsafəni (piksellə) hansı xassə müəyyənləşdirir?

A) BevelWidth

B) BevelOuter

C) BevelLowered

D) BevelInner

E) BevelHeight116. Hansı xassə fiqurun rəngini müəyyənləşdirir (komponent TShape)?

A) brush

B) pen

C) styleD) mode

E) color117. Kompüterlər arasındakı məsafəyə görə şəbəkələr neçə sinfə bölünürlər?

A) 2


B) 4

C) 5


D) 3

E) 6


118. Qlobal şəbəkələr neçə cür olur?

A) 4


B) 3

C) 5


D) 6

E) 7


119. Rabitə kanalının sürəti hansı kəmiyyətlə ölçülür?

A) Mbit\s

B) Mbayt\s

C) Kbayt\s

D) Kbit\s

E) Mbayt\saat120. Şəbəkə resurslarını idarə edən program təminatı hansıdər?

A) Şəbəkə program təminatı

B) MS DOS

C) Windows

D) Word

E) Windows 3.1121. Modem nədir?

A) Telefon xətti vasitəsilə LKŞ-ə qoşulan qurğu

B) Şəbəkə segmentlərini birləşdirən qurğu

C) İşçi stansiyasının yoğun koaksil kabelinə qoşulan qurğu

D) Kompüterlərin şəbəkə adapterlərini nazik kabellə birləşdirən qurğu

E) Fasiləsiz qida mənbəyi122. Mərkəzləşdirilmiş idarəni həyata keçirən Şəbəkə Əməliyyat Sistemləri hansılardir?

A) MS Windows NT Server

B) MS DOS

C) Windows

D) LANsmart

E) Novell NetWare Lite

152 Mərkəzləşdirilməmiş idarə üçün hansı paketlər mövcuddur?

F) Artisoft LANtastic

G) Windows 3.1

H) MS Lan Manager

I) VINES 6.0

J) MS DOS123. Şəbəkə məlumatlarının mübadiləsi üçün hansı protokoldan istifadə olunur?

A) IPX, SPX, NETBIOS

B) TCP\IP

C) Http

D) WWW

E) X25.3124. “hub” (konsentrator) nədir?

A) Bir necə şəbəkə qurğusunun qoşulduğu qurğu

B) modemin bir növü

C) Yuxarı səviyyənin altmodeli

D) Körpü

E) Şluz


125. Modemin ötürmə sürəti nə ilə ölçülür?

A) Bod


B) Bayt

C) Mbayt

D) Bps

E) Kbayt126. Şlüz nə deməkdir?

A) Qlobal şəbəkə

B) Rabitə kanalı

C) Kompüter

D) Modemin bir növü

E) İnternetə qoşulmaq istəyən təşkilatın kompüteri127. Şəbəkə ünvanı – İP ünvannin uzunluğu nəyə bərabərdir?

A) 32bit

B) 8bit

C) 16bit

D) 24bit

E) 48 bit128. İP-ünvanların sinifləri hansılardır?

A) A,B,C

B) A,C,D

C) A,C,E,D

D) B,F,İ

E) A,F,K129. DNS – nədir?

A) Domen ünvanlaşdırma sistemi

B) Kompüter

C) Şəbəkə proqram təminatı

D) Modemin domeni

E) Şəbəkə seansı130. HTML – nədir?

A) Hiper mətnin nişanlanlama dili

B) Alqoritmik dil

C) Protokol

D) Şəbəkə proqram təminatı

E) Brauzer131. Outlook Express – nə proqramıdır?

A) E-mail proqramı

B) Əməliyyat sistemi

C) İnternet proqramı

D) Telekonfrans proqramı

E) Şəbəkədə xüsusi otaqda söhbət aparmaq üçün proqram132. MS Windows NT Server nədir?

A) Şəbəkə əməliyyat sistemi

B) Əməliyyat sistemi

C) Şəbəkə protokolu

D) Protokol

E) Kompüter133. MSİE – nədir?

A) İnternetə daxil olmaq üçün proqram

B) Əməliyyat sistemi

C) Şəbəkə əməliyyat sistemi

D) Kompüter

E) Nəqliyyat səviyyəsi134. TEQ – nədir?

A) HTML dilinin operatoru

B) Alqoritmik dilin operatoru

C) Beyzik dilinin operatoru

D) İnformasiyanin ötürülmə vahidi

E) Modemin buraxma qabiliyyəti135. Şəbəkə nədir?

A) Verilənlərin ötürülmə vasitələri ilə öz aralarında birləşmiş kompütürlər toplusu

B) Kompüterlər toplusu

C) Kompüterin modemə qoşulması

D) Ümumdünya toru

E) Telefon xətti136. Nəqliyyat səviyyəsinin əsas funksiyası nədir?

A) Şəbəkə paketlərindən ibarət olan məlumatların lazımi yerə çatdırılmasıdır

B) Tətbiqi səviyyədə olan obyektlərə ötürülən informasiyanın çevrilmə üsullarini göstərir

C) Daha yuksək səviyyədə duran obyektlər arasında əlaqə seansını yaradır

D) Şəbəkə paketlərini şəbəkənin qovşaqları arasında ötürməkdir

E) Qonşu səviyyələrin qarşılıqlı əlaqə prosedurunu təsvir edir

168 “Ethernet” lokal şəbəkəsində hansı topologiyadan istifadə edilir?

F) “Ümumşin” topologiyasından

G) “Ulduz” topologiyasindan

H) “Halqavari” topologiyadan

I) “İyerarxik” topologiyadan

J) “Zəncirvari “ topologiyadan137. “Arcnet” lokal şəbəkəsində hansı topologiyadan istifadə edilir?

A) “Ulduz” topologiyasindan

B) “Ümumşin” topologiyasından

C) “Halqavari” topologiyadan

D) “İyerarxik” topologiyadan

E) “Zəncirvari “ topologiyadan138. “Token Ring” lokal şəbəkəsində hansı topologiyadan istifadə edilir?

A) “Halqavari” topologiyadan

B) “Ümumşin” topologiyasından

C) “Ulduz” topologiyasindan

D) “İyerarxik” topologiyadan

E) “Zəncirvari “ topologiyadan139. Aşağıdakı cümləni bitirin:

Kliyent – server” arxitekturasında terminalı - .................... əvəz edir.

A) kliyentə məxsus olan FK

B) kompüter-server

C) bir və ya bir neçə güclü kompüter

D) modem

E) server.

140. Aşağıdakı cümləni bitirin:

Meyn-freym” arxitekturasında meynfreymi-.................................əvəz edir.

A) bir və ya bir neçə güclü kompüter

B) kompüter-server

C) kliyentə məxsus olan FK

D) modem

E) server

141. Aşağıdakı cümləni bitirin:

Şəbəkə resurslarindan istifadə edən..................................... adlanır.

A) kliyent

B) server

C) modem

D) rabitə

E) terminal142. Aşağıdakı cümləni bitirin:

Şəbəkə resurslarını təmin edən tərəf................................... adlanir.

A) server

B) modem

C) rabitə

D) kliyent

E) terminal143. Rəqəm siqnalının analoq formasına çevrilmə prosesi necə adlanir?

A) demodulyasiya

B) modulyasiya

C) ötürmə

D) kodlaşdırma

E) dekodlaşdırma144. Modulyasiya-demodulyasiya üsulunda analoq siqnali neçə bitlə xarakterizə olunur?

A) 4


B) 5

C) 3


D) 1

E) 6


145. TelNet-in vəzifəsi nədir?

A) Mətn informasiyasını mübadilə edən sistem

B) ”Kliyent-server” arxitekturasi sistemində istifadə edilən çəbəkə protokolu

C) Uzaq məsafədə yerləşən kompüterin resurslarlından istifadə etmək üçün protokol

D) İnternet şəbəkəsinə daxil olma üsulu

E) İkilik say sistemində faylların axtarəşı146. UseNet-in vəzifəsi nədir?

A) İkilik say sistemində faylların axtarəşı

B) Uzaq məsafədə yerləşən kompüterin resurslarlından istifadə etmək üçün protokol

C) Mətn informasiyasını mübadilə edən sistem

D) İnternet şəbəkəsinə daxil olma üsulu

E) “Kliyent-server” arxitekturasi sistemində istifadə edilən şəbəkə protokolu147. FTP – şəbəkə protokolunun vəzifəsi nədir?

A) İnternet şəbəkəsində faylların ştürülməsi üçün protokol

B) Uzaq məsafədə yerləşən kompüterin resurslarlından istifadə etmək üçün protokol

C) Mətn informasiyasını mübadilə edən sistem

D) İnternet şəbəkəsinə daxil olma üsulu

E) İkilik say sistemində faylların axtarışı148. Xost nə deməkdir?

A) Qovşağin (serverin) maşını

B) Şəbəkə ünvani

C) Kliyentin kompüteri

D) Şəbəkə ünvanı

E) İP ünvanın sinfi.149. ABŞ-da yuxarı səviyyənin altdomeni olan “NET” nəyi göstərir?

A) Ölkə adı

B) Şəhər adı

C) Şəbəkə administratoru

D) Hərbi təşkilatlar

E) İnternetin şəbəkə qovşaqları150. Delphi nədir?

A) Obyektyönlü proqramlaşdırma dili

B) Layihə hazırlayan proqram

C) Proqram kodunun redaktoru

D) Komponentlərlə işləmək üçün proqram

E) Obyekt yaratmaq üçün proqram151. Vizual proqralaşdırma – bu iki prosesin vəhdətidir (birləşməsidir):

A) Əlavələr pəncərəsinin yaradılması və kodunun yazılması

B) Kompilyasiya və formatlaşdırma

C) Redaktəetmə və formatlaşdırma

D) Quraşdırma və aktivləşdirmə

E) Redaktor kodunun pəncərəsi və obyekt inspektoru152. Delphi-də hansı pəncərə yoxdur?

A) Kompilyasiya pəncərəsi

B) Obyekt inspektoru

C) Obyekt ağacı

D) Əsas forma

E) Redaktor pəncərə

185 Proqramın kompilyasiyası hansı əmrlə başlayır?

F) Project>Compile Project

G) Project>Run

H) Project>Compiling and running

I) Project>Build Project

J) Project>Add to Project153. Delphi-nin komponentləri harada saxlanılır?

A) Vizual komponentlər kitabxanasında (VCL)

B) Kompyuterlər politralarının panelində

C) İdarəetmə panelinin kitabxanasında (CPL)

D) Proqram kodlarının anbarında (DLL)

E) Sistemin elektron sorğusunda (HLP)154. Əsas faylın adı harada əks olunur?

A) Project

B) Compiling

C) Editor files

D) Total lines

E) Current line155. Delphi-də fayl – modulundan ibarət proqram kodunun genişlənməsi nədir?

A) pas


B) dpr

C) dfm


D) dof

E) exe


156. Delphi-də proyektin kodundan ibarət proqram kodunun genişlənməsi nədir?

A) dpr


B) pas

C) dfm


D) dof

E) exe


157. Delphi-də proektin parametrlərindən ibarət proqram kodunun genişlənməsi nədir?

A) dof


B) dpr

C) pas


D) dfm

E) exe


158. Delphi-də obyekt hadisələri və xassələri əks olunan pəncərə necə adlanır?

A) Object Inspector

B) Form

C) Unit


D) Explorer

E) Object TreeView159. Delphi-də obyekt inspektoru aşağıdakı iki bölmədən ibarətdir:

A) xassə və hadisə

B) faylların siyahısı və komponentlər

C) xassə və yazılar

D) xassə və metodlar

E) menyu əmrləri160. Delphi mühitində bütün obyektin politralarının komponentləri əlavələr yerinə yetirildikdə proqramist harada yerləşdirir?

A) formada

B) obyekt inspektorunda

C) kod pəncərəsində

D) menyuda

E) obyekt ağacında161. Aşağıda göstərilən tam tiplərdən hansı Delphi-də var?

A) Longword

B) LongStr

C) Double

D) Single

E) Currency162. Delphi dilində daha universal həqiqi tip – Real hansı tiplə ekvivalentdir?

A) Double

B) Single

C) Real48

D) Extended

E) Comp


163. Aşağıda göstərilən tiplərdən hansı Delphi-də sadə tipə aiddir?

A) sıralı, həqiqi

B) sıralı, fayl

C) strukturlaşdırılmış, tam

D) tam, sətir

E) sıralı, prosedur164. Aşağıda göstərilən tiplərdən hansı Delphi-də skalyar tipə aiddir?

A) byte, real, integer, word, char

B) byte, real, integer, word, array

C) byte, real, integer, char, array

D) real, integer, char, string, array

E) real, integer, char, string, file165. Aşağıda göstərilənlərdən hansılar həqiqi tipə aiddir?

A) Real, Curency

B) Curency, Cardinal

C) Real, Cardinal

D) Longword, Real

E) Longword, Curency166. -4...+45 aralığına hansı tip uyğun gəlir?

A) shortint

B) word

C) real


D) char

E) byte


167. Hansı cavab düzgündür 5.18E+02+10E-3?

A) 518.01

B) 51.81

C) 518.001

D) 518.1

E) 518.10168. 147. StrToFloat(3.14) qiymət nəyə bərabərdir?

A) 3.14


B) ‘3.14’

C) ‘314’

D) Pi

E) 314


169. 148. İnisalizasiya hissəsi hansı açar sözü ilə qurtarır?

A) finalization

B) End

C) initialization

D) close

E) break170. 149. Komponentin adına hansı hərf əlavə olunur?

A) T


B) A

C) L


D) C

E) B


171. Sərlövhə nədir?

A) ixtiyari sətir

B) Caption xassə

C) forma tipi

D) sətir tipi

E) mətn sahəsi172. Type(tiblər) bölməsi proqramda harada yerləşir?

A) Const bölməsindən sonra

B) uses işçi sözündən sonra

C) Const bölməsinə qədər

D) Label bölməsində

E) Label bölməsinə qədər173. Aşağıdakı yazılardan hansı düzgündür?

A) const st1='word';

B) char2=('a,..,'z);

C) month=array[1..12] of real;

D) label metka1:1,2,10;

E) const sum:=0;174. Public bölməsi nəyi saxlayır?

A) ümumimüraciətli izahı

B) sinfin nüsxələrini

C) adi dəyişənləri

D) elan edilməz izahı

E) metodlar və sinfin xassələrini175. Published bölməsi nəyi saxlayır?

A) Elan edilmiş izahı

B) sinfin nüsxəsini

C) ümumimüraciətli izahatı

D) Adi dəyişənləri

E) sinfin metodlarını və xassələrini176. Hansı verilənlər operand kimi istifadə oluna bilərlər?

A) Sabitlər

B) Nişanlar

C) Dairəvi mötərizə

D) Şərhlər

E) Operatorlar177. Hansı ad (təlimat) konstruktor adı kimi istifadə olunur?

A) Create

B) Heap

C) Destroy

D) Const

E) Nil


178. Standart bölməsində hansı kompenentlər yerləşib?

A) MainMenu, CheckBox, ActionList, ScrollBax

B) MainMenu, CheckBox, ListBox, ScrollBox

C) MainMenu, CheckListBox, ListBox, ScrollBax

D) MainMenu, CheckListBox, ListBox, ScrollBox

E) MainMenu, CheckBox, Panel, ScrollBox179. Additional bölməsində hansı komponentlər yerləşib?

A) SpeedButton, ScrollBox , Chart, StaticText

B) SpeedButton, CheckBox, StaticText, ScrollBox

C) StaticText, CheckListBox, ListBox, Chart

D) ScrollBox, CheckBox, Chart, ScrollBar

E) SpeedButton, CheckBox, Panel, ScrollBox180. Win32 bölməsində hansı komponentlər yerləşib?

A) ImageList, ProgressBar, TabControl, CoolBar

B) ProgressBar, CheckListBox, ImageList, ScrollBox

C) ProgressBar, CheckBox, CoolBar, ScrollBox

D) TabControl, CheckBox, ActionList, ImageList

E) ImageList, CheckBox, Panel, ScrollBox181. Data Controls bölməsində hansı komponentlər yerləşib?

A) DBGrid, DBComboBox, DBListBox, DBNavigator

B) Table, CheckListBox, Database, DBGrid

C) StoredProc, Database, DBListBox, Query

D) DBComboBox, Query, Database, DBNavigator

E) Table, StoredProc, DBGrid l, DBComboBox182. BDE bölməsində hansı komponentlər yerləşib?

A) Table, Database, StoredProc, Query

B) DBComboBox, Database, DBGrid, Query

C) Table, StoredProc, DBListBox, DBNavigator

D) Database, DBNavigator, DBComboBox, StoredProc

E) DBGrid, Query, DBNavigator, DBListBox183. Sinif özündə hansı üç mahiyyəti birləşdirir?

A) sahələr, metodlar, xassələr

B) sahələr, obyektlər, metodlar

C) obyektlər, xassələr, hadisələr

D) metodlar, xassələr, hadisələr

E) sahələr, yazılar, atributlar184. Xassə dedikdə nə başa düşülür?

A) Sinifin sahələrə müraciətini tənzimləyən xüsusi mexanizm

B) Obyekt tipli verilən

C) Obyekt tipli altproqram

D) Obyekt tipli prosedura

E) Elementlər üzərində yerinə yetirilən əməliyyatların tərzini185. Arqument nədir?

A) Faktiki parametrlər

B) Qlobal dəyişənlər

C) Altproqramın elementləri

D) İdarəedici parametrlər

E) Formal parametrlər
Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə