3. Yazı və onun növləri barədə məlumat verinYüklə 13,91 Kb.
tarix10.01.2022
ölçüsü13,91 Kb.
#108312
növüYazı

AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ NİTQ MƏDƏNİYYƏTİ FƏNNİ ÜZRƏ İMTAHAN SUALLARI

I KOLLOKVİUMUN

25 YAZILI SUALI

Mövzü 1.

1. Dil nədir və onun vəzifələri nədən ibarətdir?

2. Dilin qayda-qanunları, xüsusiyyətləri və quruluşunu öyrənən elm necə adlanır və onun hansı sahələri vardır?

3. Yazı və onun növləri barədə məlumat verin.

4. Qohum dillər.Türk dilləri ailəsində Azərbaycan dilinin yeri barədə yazın.

5. Azərbaycan dilinin inkişafında ulu öndər Heydər Əliyevin rolu haqqında məlumat verin.

Mövzu 2


6. Fonetika haqqında ümumi məlumat yazın.

7. Sait və samit səslərin təsnifatı haqqında məlumat verin.

8. Ahəng qanunu nəyə deyilir?

9. Söz sətirdən – sətrə necə kecirilir?

10. Heca və vurğu haqqında məlumat yazın.

Mövzu 3


11. Leksika. Söz, sözün leksik və qrammatik mənaları haqqında danışın.

12. Sözün həqiqi və məcazi mənası nədir?

13. Təkmənalı və coxmənalı sözlər nəyə deyilir?

14. Omonim, sinonim və antonimlər barədə yazın.

15. Əsl Azərbaycan sözlərinin alınma sözlərdən fərqləndirən xüsusiyyətlər hansılardır? Arxaizim və neologizimlər haqqında məlumat verin.

Mövzu 4


16. Morfologiya və nitq hissələri haqqında məlumat yazın.

17. İsim. İsmin qurluşca növləri, ümumi və xüsusi isimlər haqqında məlumat verin.

18. İsmin hal katiqoriyası haqqında yazın.

19. Tək və cəm isimlər nəyə deyilir?

20. İsim mənsubiyyətə görə necə dəyişir?

Mövzu 5


21. Sifət barədə məlumat yazın.

22. Sifətin qurluşca növləri və müqayisə dərəcələri haqqında yazın.

23. Sifətin cümlədə rolu nədən ibarətdir?

24. Say haqqında ümumi məlumat yazın.

25. Sayın qurluşca və mənaca növləri barədə məlumat verin

II KOLLOKVİUMUN

25 YAZILI SUALI

Mövzu 1.

1. Felin təsriflənən formaları, əmr və xəbər şəkilləri barədə məlumat verin.

2. Felin arzu, vacib, lazım və şərt şəkilləri barədə nə bilirsiniz?

3. Təsriflənməyən feil formalarından məsdər və onun xüsusiyyətləri barədə məlumat

yazın.


4. Feli sifət, onun yaranma yolları, felə və sifətə aid xüsusiyyətləri nədən ibarətdir?

5. Feli bağlama haqqında məlumat verin.

Mövzu 2.

6. Zərf, onun məna növləri və başqa nitq hissələrindən fərqləndirilməsi barədə yazın.

7. Qoşmalar barədə məlumat verin.

8. Bağlayıcıların növləri və bağlayıcılarda vergülün işlədilməsi qaydaları hansılar-

dır?

9. Ədatlarin məna növləri və onlarin başqa nitq hissələrindən fərqləndirilməsibarədə qısa məlumat verin.

10. Modal sözlər və nida haqqında yazın.

Mövzu 3.

11. Söz birləşməsi nədir? Söz birləşməsi ilə sözün və cümlənin oxşar və fərqli cəhət-

ləri nədən ibarətdir?

12. Birinci növ təyini söz birləşmələri və onların cümlədə rolu barədə məlumat verin.

13. İkinci növ təyini söz birləşmələrinin xüsusiyyətləri nədən ibarətdir?

14. Üçüncü növ təyini söz birləşmələri barədə məlumat yazın.

15. Feli birləşmələr və onların cümlədəki rolu barədə yazın.

Mövzu 4.

16. Cümlə haqqında ümumi məlumat yazın. Cümlənin quruluşca növləri hansılardır?

17. Cümlə üzvləri haqqında məlumat

18. Mübtəda və onun ifadə vasitələri nədir?

19. Xəbər və onun növləri haqqında yazın.

20. Xəbərin mübtəda ilə şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşması barədə məlumat verin.

Mövzu 5.

21.Vasitəli tamamlıq və onun ifadə vasitələri barədə məlumat verin.

22.Vasitəsiz tamamlıq və onun ifadə vasitələri barədə yazın.

23. Təyin haqqında məlumat verin.

24. Tərzi-hərəkət, zaman və yer zərflikləri barədə məlumat verin.

25. Kəmiyyət, səbəb və məqsəd zərflikləri barədə yazın.

25 Əlavə sual

1. Nitq mədəniyyətinin məqsəd və vəzifələri

2. Şifahi və yazılı nitq. Nitqin düzgünlüyü, dəqiqliyi, ifadəliliyi

2. Natiqlik sənəti və onun tarixi

3. Qədim Yunan, Roma, Qərbi Avropa , Rusiya və Azərbaycanda natiqlik sənəti

4. Natiqlik sənətinin cəmiyyətdə rolu və növləri

5. Nitq prosesində tələffüz, intonasiya, orfepiyanın rolu

6. Nitqin hazırlanması və mərhələləri. Nitqin hazırlanmasında planın və konspektin rolu

7. Ünsiyyət mədəniyyəti, danışıq etikası

8. Nitq etiketləri

9. Dil və nitq. Sözün nitqdə rolu. Klassiklərimiz söz haqqında

10. Ünsiyyət vasitələri. Pauza , jest, mimika, məsafə

11. Azərbaycan ədəbi dili, ədəbi dilin normaları

12.Azərbaycan ədəbi dilinin üslubları

13.Azərbaycanın görkəmli natiqləri

14. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı haqqında məlumat

15. “Koroğlu” dastanı haqqında məlumat

16. Nizami Gəncəvi haqqında məlumat

17. M.Füzuli haqqında məlumat

18. İ. Nəsimi haqqında məlumat

19. M.F.Axundov haqqında məlumat

20. C. Məmmədquluzadə haqqında məlumat

21.M.Ə. Sabir haqqında məlumat

22.M.P.Vaqif haqqında məlumat

23.S.Vurğun haqqında məlumat24.X.R.Ulutürk haqqında məlumat

25.M.Araz haqqında məlumat
Yüklə 13,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin