4118a-4218a-4138a-Elektronikanin esaslari-Rehimov MemmedYüklə 265,73 Kb.
tarix01.01.2022
ölçüsü265,73 Kb.
#105590

4118a-4218a-4138a-Elektronikanin esaslari-Rehimov Memmed
1. Atomun tərkibinə daxilolan hər bir elektronun enerji səviyyəsinə nə deyilir

 1. energetik səviyyə

 2. doyma səviyyə

 3. diferensial səviyyə

 4. çıxış enerji

 5. heç biri

2. Bərk cisimlərdə atomların qarşılıqlı təsirindən energetic səviyyələrin parçalanmasından nə yaranır 1. energetik zona

 2. energetic güclınmə zonası

 3. çıxış zonası

 4. giriş zonası

 5. heç biri

3. Valent elektronlarının energetic səviyyələrinin parçalanması nə yaradır 1. Valent zonası

 2. ion zonası

 3. atom zonası

 4. qadağan rejim

 5. xaotik hərəkət

4. Həyəcanlanmamış atomun parçalanmasında elektronlar olmayan zona 1. sərbəs

 2. məcburi

 3. xaotik t

 4. əsas

 5. qeyri əsas

5. Qadağan zonası 1. valent və keçiricilik zonası arasında

 2. Valent zonasından kənarda

 3. keçiricilik zonasında

 4. Valent zonasında

 5. heç biri

6. Silisium üçün qadağan zonasının enı 1. 1,12 ev

 2. 1,43 ev

 3. 2,5 ev

 4. 3,5 ev

 5. 0,5 ev

7. Germanium üçün qadağan zonasının eni 1. 0,5 ev

 2. 1,43 ev

 3. 2,5 ev

 4. 3,2 ev

 5. 1,8 ev

8. Arsenid – qallium üçün qadağan zonasının eni 1. 1, 43 ev

 2. 2,5 ev

 3. 0,75 ev

 4. 3,2 ev

 5. 1,8 ev

9. Silisium karbid üçün qadağan zonasının enı 1. 2,4- 3,4 ev

 2. 0,75 – 1,43 ev

 3. 2,0- 2,2 ev

 4. 1,5 ev

 5. 0,75 ev

10. Yük daşıyıcıların generasiyasının baş vermə səbəbi 1. B, C

 2. Kristalik qəfəsin atomlarının xaotik istilik təsirindın

 3. yarımkeçiricinin işıq kvantının udulmasından

 4. mexaniki təsirdən

 5. qadağan zonasının eninin azalmasından

11. Rekombinasiya nədir 1. elektronların keçiricilik zonasından valent zonasına keçməsi

 2. elektronların qadağan zonaya keçməsi

 3. deşiklərin sayının elektronlardan hədsiz çox olması

 4. elektronların sayının hədsiz azalması

 5. heç biri;

12. yük daşıyıcıların generasiyası və rekombinasiyası prosesinin qarşılıqlı müvazinətləşməsi necə adlanır 1. Termodinamiki müvazinətləşmə

 2. dinamiki müvazinətləşmə

 3. statiki müvazinətləşmə

 4. termostati müvazinətləşmə

 5. heç biri;

13. yarımkeçirici materialların xüsusi elektrik müqaviməti 1. heç biri

14. Yarımkeçiricinin keçiriciliyi əsasən nədən asılıdır 1. B, C

 2. qarışıqların alınmasından

 3. temperaturdan

 4. əlavə maddəlırin olmamasından

 5. heç birindən

15. Təmiz yarımkeçirici – yarımkeçirici cihazlarda nəyə görə istifadə olunmur.? 1. B, C

 2. Keçiriciliyi aşağı olduğundan

 3. Birtərəfli keçiriciliyə malik olmasından

 4. qabaritli olmasından

 5. baha başa gəldiyindən

16. Eelektronu verən atoma 1. donor

 2. akseptor

 3. rekombinator

 4. reyektor

 5. heç biri;

17. Əgər 4- valentli silisium kristalik qəbəsinə 5- valentli tostor əlavə edilərsə hansı hadisə baş verir 1. П- tip yarımkeçirici

 2. P- tip yarımkeçirici

 3. p- п tip yarımkeçirici

 4. п- p- п tip yarımkeçirici

 5. heç biri

18. Əgər 4- valentli silisiumun kristalik qəfəsinə 3-valentli indium yerləşdirilərsə hansı tip yarımkeçirici olar 1. tip

 2. tip 3. tip


19. tip yarımkeçiricilərdə əsas yük daşıyıcılar 1. deşiklər

 2. reseptorlar

 3. elektronlar

 4. donorlar

 5. heç biri

20. - tip yarımkeçiricilərdə əsas yükdaşıyəcəlar 1. elektonlar

 2. akseptorlar

 3. deşiklər

 4. atomlar

 5. donorlar

21. Təmiz yarəmkeçiricilərdə deşiklər ( ) və elektronlar ( ) arasında asılılıq 1. =

 2. + 1

 3. N 0

22. əlavələr edilmiş yarımkeciricilərdə qarışıqliqların atomlarının konsentrasiyası 1. B, C

 2. N

 3. N

 4. N

 5. N

23. Konstruksiyalarına görə electron deşik keçidi necə adlanır 1. B, C, D, E

 2. Qeyri simmetrik

 3. Simmetrik

 4. Nöqtəvi

 5. müstəvi

24. Qeyri simmetrik keçidin əsas xassəsi 1. Kristal bir istiqamətdə cərəyan buraxır, digər istiqamətdə buraxmır

 2. Elektrik sahəsindən asılıdır

 3. Kristal hər iki istiqamətdə cərəyanı buraxır

 4. Kristal hər iki istiqamətdə cərəyanı buraxmır

 5. heç biri

25. Valent zonası ilə keçiricilik zonası arasında həndəsi məsafə çox kiçik olarsa hansı effekt yaranır 1. Tunnel

 2. heç biri

 3. Lavin

 4. istilik

 5. elektrik

26. Çox kiçik xüsusi müqavimətli bazalı - keçidində deşilmə 1. Tunnel

 2. elektrik

 3. istilik

 4. Lavin

 5. heç biri


27. = keçidinin deşilməsində əsas üç fiziki hadisə

 1. E, C, D

 2. heç biri

 3. tunel deşilməsi

 4. istilik deşilməsi

 5. lavin deşilməsi

28. - keçidində diferensial müqavimətinin sıçrayışla azalması formulu 1. = )

 2. =


 1. =


29. keçidində əks işarəli yüklərin bir- birinə əks istiqamətdə yaratdığı cərəyan 1. Diffuziya

 2. düz cərəyan

 3. əks cərəyan

 4. Tunnel

 5. Lavin

30. Yarımkeçiricinin statik parametrləri 1. hamısı

 2. düz cərəyanın orta qiyməti

 3. impuls əks gərginlik

 4. diodda düşən gərginlik

 5. əks istiqamətdə cərəyan

31. Tranzistorun hər iki keçidi bağlı olduğu və ondan çox kiçik cərəyan axdığı rejimə 1. bağlı rejim

 2. doymuş iş rejimi

 3. aktiv iş rejimi

 4. passiv rejim

 5. heç biri

32. Tranzistorun doymuş iş rejimi 1. Hər iki electron deşik keçidi açıq olması

 2. Hər iki electron deşik keçidi bağlı olması

 3. Keçidlərdən biri açıq, digəri bağlı

 4. hər iki keçid periodik artıb bağlanması

 5. heç biri

33. Tranzistorun aktiv iş rejimi 1. elektron – deşik keçidlərindən biri açıq, digəri bağlı

 2. elektron – deşik keçidlərinin hər ikisi açıq

 3. elektron – deşik keçidlərinin hər ikisi bağlı

 4. elektron – deşik keçidlərinin passiv iş rejimi

 5. heç biri

34. Əsas vəzifəsi bazadan yük daşıyıcıların bazaya injeksiysı olan olan oblasta 1. emitter

 2. Kollektor

 3. baza

 4. onod

 5. katod

35. Əsas vəzifəsi bazadan yük daşıyıcıların ekstraksiyası olan oblasta 1. Kollektor

 2. katod

 3. emitter

 4. baza

 5. onod

36. Transistorun işlənməsi 1. hamısı

 2. sabit cərəyanla

 3. kiçik dəyişən siqnallarla

 4. böyük dəyişən siqnallarla

 5. impuls rejimdə

37. keçidindən q əsas yüklərin injeksiyası ilə baza müqavimətinin modulyası nəticəsində elektromaqnit siqnalların güclənməsini və generasiyanı yerinə yetirən tranzistora nə deyilir 1. Birkeçidli tranzistor

 2. S İT tranzistoru

 3. Bipolyaz tranzistor

 4. Sahə tranzistor

 5. MDU tranzistor

38. Tranzistorun h parametrni təyin etmək üçün hansı rejimdın istifadə edilir 1. Çıxış da qisa qapanma və girişdə yüksüz iş rejimi

 2. Çıxış dövrəsində yüksüz və girişdə qisa qapanmada rejimi

 3. Girişvə çıxış dövrəsində aktiv rejim

 4. Çıxış və giriş dövrəsində yüksüz iş rejimi

 5. heç biri

39. Metal-elektrik-yarımkeçirici tranzistor hansı materialdan hazırlanır? 1. silisium

 2. germanium

 3. indium

 4. selen

 5. molibden

40. parametri nədir

 1. Giriş dövrəsinin yüksüz işlənməsində gərginliyə görə əks əlaqə əmsalı

 2. qısa qapanma rejimi

 3. Giriş dövrəsinin qısa qapanma rejimində yüksüz gərginliyə görə əks əlaqə əmsalı

 4. yüksüz işləmə rejimi

 5. sabit cərəyan rejimi

41. parametri nədir 1. Cərəyanın ötürmə əmsalı, çıxışda qısa qapanma rejimində

 2. Gərginliyin ötürmə əmsalı

 3. yüksüz işləmə zamanı cərəyana görə ötürmə əmsalı

 4. dəyişən siqnala görə güclənmə əmsalı

 5. sabit cərəyana gərə güclənmə əmsalı

42. parametri nədir 1. giriş dövrəsinin yüksüz işləmə rejimində çixiş keçiriciliyi

 2. giriş dövrəsinin qısa qapanma rejimində çıxış keçiriciliyi

 3. çixış dövrəsinin qısa qapanma rejimində giriş keçiriciliyi

 4. giriş və çıxış dövrəsinin yüksüz işləmə rejimində çıxış müqaviməti

 5. heç biri

43. Bir vəziyyətdən digər vəziyyətə keçərkən, VAX-da mənfi diferensial müqavimətdən istifadə edilən cihaz 1. Tiristor

 2. Varistor

 3. Transistor

 4. heç biri

 5. dinistor

44. Birkeçidli tranzistor 1. Bir keçidli , və iki ədəd bazaya birləşmiş düzləndirilmiş kontakt

 2. iki keçidli , bir ədəd baza kontaktı

 3. Bir keçidli , iki düzləndirilmiş kontakt

 4. iki keçidli , üçelektrodlu cihaz

 5. heç biri

45. keçidindən q əsas yüklərin injeksiyası ilə baza müqavimətinin modulyası nəticəsində elektromaqnit siqnalların güclənməsini və generasiyanı yerinə yetirən tranzistora nə deyilir 1. Birkeçidli tranzistor

 2. S İT tranzistoru

 3. Bipolyaz tranzistor

 4. Sahə tranzistor

 5. MDU tranzistor

46. Varikapın iş rejimi nəyə əsaslanır 1. P - - keçidinin baryer tutumu

 2. keçidinin düz istiqamətdə gərginliyi

 3. Diodun keçiriciliyi

 4. keçidinin əks gərginliyi

 5. keçidinin əks gərginliyi

47. Varikapın baryer tutumu nədən asılıdır 1. dioda əks istiqamətdə verilən gərginlikdən

 2. diodun keçiriciliyindən

 3. keçidinin qalınlığından

 4. diodun işləmə tezliyindən

 5. heç biri

48. Varikapa verilən əks gərginliyin artdığı zaman onun baryer tutumu necə dəyişir 1. azalır

 2. sabit qalır

 3. artır

 4. sonsuz qiymət alır

 5. heç biri

49. fotocərəyanın, işıq selinə və ona tətbiq edilən gərginliyə olan nisbətinə 1. xüsusi inteqral həssaslığı

 2. diferensial keçiricilik

 3. xüsusi müqavimət

 4. xüsusi inteqral keçiricilik

 5. heç biri

50. Üç keçidli və iki elektrodlu cihaza nə deyilir 1. Dinistor

 2. Tristor

 3. Transistor

 4. stabilitor

 5. diod

51. Tranzistorun parametrlərinə daxildir 1. hamısı

 2. kollektor- emitter arasında maksimal buraxıla bılən gərginlik

 3. bazanın sabit və ya impuls cərəyanı

 4. keçidin buraxıla bilən maksimal temperaturu

 5. kollektor- emitter arasında buraxıla bılən impuls gərginlik

52. güc yarımkeçirici cihazlarda itkiləri azaltmaq üçün hansı rejimdən istifadə oluhur 1. Açar

 2. Aktiv

 3. doymuş

 4. passiv

 5. heç biri

53. güc yarımkeçirici cihazlara olan tələbat 1. hamısı

 2. bir vəziyyətdən digərinə keçmə zamanı yüksək sürət

 3. kommutasiya zamanı böyük gərginliyin çevrilməsi

 4. idarə dövrəsinin az cərəyan tətbiq etməsi

 5. böyük kommutasiya cərəyanı

54. Üç və daha çox keçidli yarımkeçirici cihaz 1. Tristor

 2. Dinistor

 3. rezistor

 4. Transistor

 5. diod

55. Bir vəziyyətdən digər vəziyyətə keçərkən, VAX-da mənfi diferensial müqavimətdən istifadə edilən cihaz 1. Tiristor

 2. Varistor

 3. Transistor

 4. heç biri

 5. dinistor

56. Tiristor neçə vəziyyətdə ola bilər 1. Açıq, qapalı

 2. aktiv

 3. aktiv - açıq

 4. passiv- qapalı

 5. heç biri

57. Fotorezistorun spektral xarakteristikası 1. fotorezistorun səthinə düşən dalığa uzunluğu ilə fotocərəyan arasınmda asılılıq

 2. heç biri

 3. onun fotocərəyanının, ondan keçən cərəyan arasında asılılıq

 4. onun fotocərəyanının, qida mənbəsinin gərginliyindən asılılığı

 5. fotorezistora tətbiq edilın gırginliklə, onun səthinə düşən işıq dalğası arasınmda asılılıq

58. fotocərəyanın, işıq selinə və ona tətbiq edilən gərginliyə olan nisbətinə 1. xüsusi inteqral həssaslığı

 2. diferensial keçiricilik

 3. xüsusi müqavimət

 4. xüsusi inteqral keçiricilik

 5. heç biri

59. Tristorun kollektor keçidindən axan tutum cərəyanı 1. heç biri

60. Tranzistor bağlandıqda kollektordakı gərginlik sıçrayışlarının qarşısının alınması 1. Stabilitronda məhdudlaşdırıcı

 2. Tunel diodunda məhdudlaşdırıcı

 3. Diodda mühafizə

 4. RC- dövrəsi

 5. sonsuzluğa yaxın müqavimət

61. idarəedici elektrodun yerləşməsindən asılı olaraq tirinsistorun 1. anod və katod idarəsi

 2. baza - kollektor

 3. anod- kollektor

 4. katod- tor

 5. anod- idarəedici tor

62. Stabilitronun əsas parametrləri 1. Diferensial müqavimət

 2. Düz istiqamətdə cərəyan

 3. Ondan axan cərəyan

 4. Əks istiqamətdə cərəyan

 5. heç biri

63. Elektron deşik keçidi nəyə deyilir 1. müxtəlif elektrik keçiricilikli sahələr arasında keçid təbəqəsi

 2. heç biri

 3. eyni keçiricilikli yarımkeçiricidə elektrik sahəsi

 4. müxtəltf elektrik keçirici yüklərin elektrik sahəsi ilə qarşılıqlı təsiri

 5. yarımkeçiricinin müxtəltf elektrik keçirici sahələrin maqnit sahəsində hərəkəti

64. Diffuzion elektrik sahəsi 1. qarışıqların müxtəlif işarəlı ionlaşdırılmış yükləri arasında - oblastından oblastına yönəlmiş elektrik sahəsi

 2. Müxtəlif işarəli yüklərin bir-birini cəzb etdiyi nəticəsində elektrik sahəsi

 3. qarışıqların müxtəlif işarəlı yüklərin arasında potensiallar fərqi

 4. Eyni işarəli yüklərin elektrik sahəsi

 5. heç biri

65. Tranzistorun deşilmədən mühafizə dövrəsində nədən istifadə edilir 1. hamısı

 2. rezistor

 3. kondensator

 4. diod

 5. stabilitron

66. İnduktiv yüklü tranzistorun deşilmədən mühafizəsində istifadə edilir 1. Rezistor və tutumun (R, C) ardıcıl birləşmə sxemi

 2. Rezistor və tutumun parallel birləşmə sxemi

 3. Tranzistorun şuntlama sxemi

 4. Tranzistorun cərəyanının artırılması sxemi

 5. heç biri

67. Tranzistor həddindən artıq qızdıqda, onun istilik deşilməsindən mühafizədə nədən istifadə edilir 1. Tranzistor korpusunun soyuducu lövhəyə bərkidilməsi

 2. Tranzistor korpuzsuz hazırlanır

 3. Tranzistorun giriş cərəyanını azaldın

 4. Tranzistorun kollektor cərəyanı azaldılır

 5. heç biri

68. İnduktıv yüklü tranzistorun deşilmədən mühavizəsində RC dövrəsi necə təsir edir 1. Tranzistor bağlandıqda induktiv cərəyan C kondensatorunu doldurur və R- də itkilər yaranır

 2. heç biri

 3. Tranzistor açıldıqda cərəyan R və C-dən keçir və onu qoruyur

 4. Tranzistor soyuducu radiator üzərində yerləşdirilir

 5. Tranzistor bağlandıqda induktivlikdən keçən cərəyan c kondensatorunu boşaldır və R rezistorundan cərəyan axmır

69. Tranzistor bağlandıqda kollektordakı gərginlik sıçrayışlarının qarşısının alınması 1. Stabilitronda məhdudlaşdırıcı

 2. Tunel diodunda məhdudlaşdırıcı

 3. Diodda mühafizə

 4. RC- dövrəsi

 5. sonsuzluğa yaxın müqavimət

70. Tranzistorun təkrar deşilməsi necə mühafizə edilir 1. Kollektor- emitter keçidinin cəld izləyən titistorla suntlanması

 2. baza-kollektor keçidinin cəld- işləyən tiristorla suntlanması

 3. heç biri

 4. kollektoremitter keçidinin müqavimətinin artırılması

 5. kollektor keçidinin avtomatik açılması

71. Lavn deşilmə rejimində işləyən yarımkeçirici diod 1. Stabilitron

 2. Stabistor

 3. Tristor

 4. Dnistor

 5. heç biri

72. Stabilitronun əsas parametrləri 1. Diferensial müqavimət

 2. Düz istiqamətdə cərəyan

 3. Ondan axan cərəyan

 4. Əks istiqamətdə cərəyan

 5. heç biri

73. Yarımkeçirici dioda əks istiqamətdə gərginlik verildikdə hansı hadisə baş verir 1. keçidinin elektrik lavin deşilməsi

 2. heç biri

 3. keçidinin istilikdən deşilməsi

 4. keçidinin bağlanır

 5. keçidinin tunel deşilməsi

74. Lavin deşilməsində 1. Ondan axan cərəyan geniş diapazonda dəyişdikdə gərginlik çox cuzi dəyişir

 2. Ondan keçən cərəyan azalarsa , gərginlik artır

 3. Ondan axan cərəyan gərginliklə mütənasib dəyişir

 4. Diodun cərəyan dəyişdikcə gərginliyi azalır

 5. heç biri

75. Stabilitronun əsas parametrləri 1. Hamısı

 2. Stabilləşmə gərginliyi

 3. Diferensial müqavimət

 4. Ondan axan buraxıla bilən cərəyan

 5. Stabilləşmə gərginliyinin temperatur əmsalı

76. Gücləndirmə əmsalının modulunun gücləndirilən siqnalın tezliyindən asılılığı 1. amplitud - tezlik

 2. heç biri

 3. amplitude - tor

 4. keçid tor

 5. amplitud – tezlik- amplitud

77. Faza təhriflərinin yaranma səbəbi 1. reaktiv element

 2. giriş müqavimətı

 3. aktiv element

 4. qida mənbəyi

 5. gücləndiricinin qida mənbəyindən yüksək güc tələb etdiyindən

78. Elektrik siqnallarının gücləndirilməsi nəyin hesabına baş verir 1. Əlavə enerji mənbəyi

 2. elektronların diffuziyası

 3. Daxili enerji

 4. Temperaturun dəyişməsi

 5. heç biri

79. Unipolyar tranzistorlarda hansı hadisədın istifadə edilir 1. Bir işarəli yükdaşıycıların hərəkəti

 2. heç biri

 3. Elektron və deşiklərin hərəkəti

 4. Atomların şüalanması

 5. İonların sürətinini idarı olunması

80. Sahə Tranzistorlarinin idarə mexanizmi 1. Elektrik sahəsi

 2. Sabit cərəyanı

 3. Cərəyan

 4. İon cərəyanı

 5. Dəyişən cərəyan

81. Gücləndiricilərdə əks əlaqənin növləri 1. Hamısı

 2. Gərginliyə görə ardıcıl

 3. Gərginliyə görə paralel

 4. Cərəyana görə ardıcıl

 5. Cərəyana görə paralel

82. Gücləndiricinin güclənmə əmsalə 1. heç biri

83. Ardicil qoşulmuş kaskadlı gücləndiricinin güclənmə əmsalı 1. heç biri

84. Gücləndirmə əmsalının modulunun gücləndirilən siqnalın tezliyindən asılılığı 1. amplitud - tezlik

 2. heç biri

 3. amplitude - tor

 4. keçid tor

 5. amplitud – tezlik- amplitud

85. Faza təhriflərinin yaranma səbəbi 1. reaktiv element

 2. giriş müqavimətı

 3. aktiv element

 4. qida mənbəyi

 5. gücləndiricinin qida mənbəyindən yüksək güc tələb etdiyindən

86. Gücləndiricinin dəyişən siqnala görə giriş müqaviməti

 1. =

 2. heç biri

87. Gücləndiricinin girişinə vahid sıçrayişla gərginlik təsir etdikdə çıxış gərginliyinin ani qiymətinin zamandan asılılığı xarakteristikasına 1. keçid

 2. Tezlik

 3. Amplitud

 4. Faza

 5. Faza- Tezlik

88. Gərginliyə görə əks əlaqə nədir 1. girişə verilən əks-əlaqə gərginliyinin yük gərginliyinə mütənasib olması

 2. yükdəki gərginliyin, yük cərəyanına nicbəti

 3. giriş və gərginliklərin nisbəti

 4. giriş verilən əks-əlaqə gərginliyinin yük cərəyanına mütənasib olması

 5. heç biri

89. Cərəyana görə əks əlaqə 1. Gücləndiricinin girişinə verilən əks-əlaqə gərginliyinin yük cərəyanına mütənasib olması

 2. Heç biri

 3. Gücləndiricinin girişindəki əks-əlaqə gərginliyinin yük gərginliyi mütənasib olması

 4. Gücləndiricinin girişindəki cərəyanın yükcərəyanı arasında mütənasiblik

 5. Gücləndiricinin girişinə verilən əks-əlaqəcərəyanıninyük müqavimət arasında mütənasiblik

90. Şəbəkə gərginliyinin və yük müqavimətinin dəyişdiyi halda yükdəki gərginliyi sabit saxlayan qurğu 1. Stabilizator

 2. heç biri

 3. Tranzistor

 4. Tiristor

 5. Dinistor

91. Gərginliyin stabilləşdirilmasində qeyri-xətti elementin xarakteristikasının qeyri xətti hissəsindən istifadə edilən Stabilizator 1. parametrik

 2. kompensasion

 3. aktiv

 4. paralel

 5. ardıcıl

92. Şotku diodunda 1. qeyri-əsas daşiyiciların injeksiyası baş vermir

 2. yük daşıyəcıiarın sorulma hadisəsi yaranır

 3. əsas yük daşiyiciların injeksiyası baş vermir

 4. yük daşıyəcıiarın toplanma hadisəsi yaranır

 5. heç biri

93. şotki diodunda nədən istifadə edilir 1. metal yarımkeçirici düzləndirici kontaktdan

 2. keçidinin mənfı diferensial tutumundan

 3. keçidinin deşilməsindən

 4. keçidinin bərpasından

 5. heç biri

94. şotki diodlarının işləmə tezliyi 1. onlarla QHS

 2. çox aşağı tezliklər

 3. onlarla KHS

 4. onlarla MHS

 5. yüzlərlə MHS

95. Güc elektronikasında istifadə olunan tranzistorun asas gəstəriciləri 1. Hamısı

 2. kommutasiya tezliyi (açılıbqoşulma

 3. kommutasiya cərəyanı

 4. kommutasiya gərginliyi

 5. çıxış gücü

96. Elektrik sahəsi və yükdaşıyıcıların injeksiyası ilə idarə olunan tranzistor 1. Hibrid İGBT tranzistor

 2. MOY

 3. MDY

 4. SİT

 5. heç biri

97. İGBT tranzistorun dikliyi 1. S=dik/dUk

 2. S=dis/dUs

 3. S=dik/dUe

 4. S=dik/dUi

 5. S=dik/dU

98. İdarəolunan keçidli Tranzistor 1. SİT

 2. İQBT

 3. MOY

 4. MDY


99. Sahə Transistorlarda Miller effekti nəyə səbəb olur 1. ranzistorun çevrilməsini gecikdirir və siqnal mənbəyindən alinan cərəyanı artırır

 2. heç biri

 3. tranzistorun çevrilmə tezliyini və giriş cərəyanı artırır

 4. giriş dövrəsindən tələb etdiyi cərəyanı və gərginliyi azaldır

 5. Tranzistorun çevrilməsini tezləsdirir və giriş gərginliyini dəyişdirir

100. İGBT Tranzistorlarının sahə Tranzistorlarına nəzərən əsas üstün cəhəti 1. Açiq vəziyyətdə çox kiçik gərginliyi

 2. heç biri

 3. Qlobal vəziyyətdə kiçik gərginliyi

 4. Açiq vəziyyətdədən qapalı vəziyyətə keçməsinin bərpası

 5. Təkrar deşilmənin bərpası

101. İGBT tranzistorun çıxış xarakteristikası 1. ik=f(UkE)

 2. ik=f(UbE)

 3. ik=f(Ubk)

 4. ib=f(UkE)

 5. ie=f(UkE)

102. İGBT tranzistorun ötürmə funksiyası 1. ic=f(UzE)

 2. iR=f(UzE)

 3. ic=f(Uzc)

 4. ie=f(UzE)

 5. ic=f(UkE)

103. İGBT tranzistorun dikliyi 1. S=dik/dUk

 2. S=dis/dUs

 3. S=dik/dUe

 4. S=dik/dUi

 5. S=dik/dU

104. Statik induksiyalı SİT 1. idarəedici p-n keçidli sadə tranzistor

 2. idarəolunan p-n keçidli bipolyar tranzistor

 3. idarəedici p keçidli sadə tranzistor

 4. idarəolunan p-n keçidli sadə tranzistor

 5. heç biri

105. SİT tranzistorunun p oblastının forması 1. silindr

 2. piramida

 3. düzbucaq

 4. üçbucaq

 5. kürə

106. SİT tranzistorunda p oblastının diametri 1. mikrometrlərlə

 2. millimetrlərlə

 3. santimetrlərlə

 4. metrlərlə

 5. heç biri

107. SİT tranzistorunda silindrlər sistemi nə rolunu oynayır? 1. zatvor

 2. kollektor

 3. baza

 4. stok

 5. istok

108. SİT tranzistorunda kanalların sayı 1. 1000

 2. 10

 3. 100

 4. 200

 5. 500

109. SİT tranzistorun dövrəyə qoşulma sxemi 1. ümumi istok

 2. ümumi zatvor

 3. ümumi stok

 4. ümumi baza

 5. ümumi emitter

110. SİT tranzistorun xarakterik xüsusiyyəti 1. kanalların uzunluğunun çox-çox kiçik olması

 2. heç biri

 3. stokun uzun olması

 4. istokun qısa olması

 5. zatvorun orta nöqtəyə birləşməsi

111. SİT tranzistorda istok-zatvor gərginliyi artdıqda p-oblastının genişlənməsi halında o hansı elementə oxşayır? 1. sahə tranzistoruna

 2. p-n-p tranzistora

 3. n-p-n tranzistora

 4. İGBT tranzistora

 5. p-n dioduna

112. SİT tranzistorun vəziyyətini xarakterizə edən işçi nöqtə harada yerləşir? 1. doyma iş oblastında

 2. aktiv iş oblastında

 3. bağlı iş rejimində

 4. açıq iş oblastında

 5. sərhəd nöqtəsində

113. SİT tranzistorda stok cərəyanın təsirindən nə baş verir 1. hər bir kanalda gərginlik düşgüsü

 2. stok gərginliyi artır

 3. hər bir zatvorda çox kiçik gərginlik yaranır

 4. istok gərginliyi azalır

 5. kanallar qapanır

114. Nəyə görə SİT tranzistorlara triod-tranzistor deyilir? 1. VAX-nın elektrovakuum trioduna oxşamasına

 2. VAX-nın kenotron xarakteristikası olduğu kimi

 3. statik xarakteristikası trioda oxşamasına görə

 4. VAX-nın tetrod lampasına oxşamasına görə

 5. heç biri

115. Silindrlər sistemi SİT tranzistorunda nə rolunu oynayır? 1. zatvor

 2. istok

 3. stok

 4. baza

 5. kollektor

116. SİT tranzistorda stok cərəyanın artım sürətinə (iC) nə təsir etmir? 1. stok-istok gərginliyi (Ucu)

 2. istok-zatvor gərginliyi (Uiz)

 3. stok-zatvor gərginliyi (Usz)

 4. stok-emitter gərginliyi

 5. istok kollektor gərginliyi

117. SİT tranzistorunun VAX-nın xətti hissəsinin davamlı olması nəyə imkan verir? 1. yüksək keyfiyyətli səs gücləndiricilərinin yaradılmasına

 2. yüksək keyfiyyətli ceviricilərin hazırlanmasına

 3. yüksək keyfiyyətli süzgəclərin hazırlanmasına

 4. yüksək gərginlikli açar sxemi

 5. aşağı tezlikli açar sxemi

118. Yüksək keyfiyyətli səs gücləndiricilərinə qoyulan tələbləri SİT tranzistorunun hansı parametri ödəyir? 1. kiçik daxili müqaviməti

 2. kiçik cərəyan

 3. böyük giriş gərginliyi

 4. yüksək daxili müqaviməti

 5. heç biri

119. SİT tranzistorda Uiz (istok-zatvor) gərginliyi mənfi qiymət aldıqda nə baş verir? 1. bipolyar rejim

 2. açarın bağlı rejimi

 3. aktiv rejim

 4. doyma rejimi

 5. açarın açıq rejimi

120. SİT tranzistor bipolyar rejimə keçdikdə 1. zatvor baza olur

 2. zatvor kollektor olur

 3. zatvor emitter olur

 4. istok baza olur

 5. stok kollektor olur

121. Yarımkeçiricilərdə elektrik cərəyanı hansı növ yük daşıyıcılarının hərəkəti ilə bağlıdır? 1. elektron və deşiklərin

 2. atomların

 3. deşiklərin

 4. elektronların

 5. deşiklərin

122. Hər hansı bir təsirdən valent elektronunu itirən atoma nə deyilir? 1. ion

 2. müsbət atom

 3. neytron

 4. mənfi atom

 5. heç nə

123. Yarımkeçiricilərin əsas xüsusiyyəti 1. deşik keçiriciliyi

 2. elektron keçiriciliyi

 3. fotoelektron keçiriciliyi

 4. ion keçiriciliyi

 5. induksiya keçiriciliyi

124. Yarımkeçirici nə deməkdir? 1. xüsusi elektrik keçiriciliyinə görə metallar və dielektriklər arasında yerləşən maddələr

 2. xüsusi elektrik keçiriciliyi metalların xüsusi elektrik keçiriciliyindən

 3. xüsusi elektrik keçiriciliyi dielektriklərin xüsusi elektrik keçiriciliyindən azdır

 4. xüsusi elektrik keçiriciliyi sıfra bərabərdir

 5. xüsusi elektrik keçiriciliyinə görə dielektriklərdən aşağıda yerləşir

125. Metallarda elektrik cərəyanı hansı növ yük daşıyıcılarının hərəkəti ilə bağlıdır? 1. elektronların

 2. ionların

 3. atomların

 4. qazların

 5. deşiklərin

126. Atomda elektronunun olmaması şərti olaraq necə adlanır? 1. deşik

 2. elektron

 3. ion

 4. qazotron

 5. neytron

127. Elektrk- deşik keçiriciliyi nəyə deyilir ? 1. p-n keçidi

 2. n-keçidi

 3. n-p-n keçidi

 4. p- keçidi

 5. p-n-p keçidi

128. p-n keçidinə gərginlik təsir etmirsə yük daşıyıcılarının hərəkəti necə olur? 1. xaotik

 2. müsbətdən mənfiyə

 3. mənfi atomdan müsbətə

 4. hərəkət etmir

 5. nizamlı

129. p-n keçidinə düz istiqamətdə gərginlik təsir edirsə onda keçiddən kesən tam cərəyan nəyə bərabərdir? 1. İd.i = İdif - İdif

 2. İd.i = İd1 + İd2

 3. İd.i = ip + in

 4. İd.i = İdif + İdif

 5. İd.i = ip - in

130. Elektron-deşik keçiriciliyinə əks istiqamətdə gərginlik təsir etməsi necə baş verir? 1. gərginlik mənbəyinin müsbət qütbü n-keçidinə mənfi qütbü p-keçidinə birləşdikdə

 2. elektron keçidi mənfi yüklənir

 3. gərginlik mənbəyinin mənfi qütbü n- keçidinə birləşdirildikdə

 4. p- keçidinə gərginlik mənbəyinin müsbət qütbü birləşdikdə

 5. p və n- keçidinə gərginlik mənbəyi birləşməzsə

131. Elektron-deşik keçiriciliyinə əks istiqamətdə gərginlik təsir edərsə onda 1. yük daşıyıcılarının diffuzion hərəkəti tam dayanır

 2. yük daşıyıcılarının diffuzion hərəkəti cüzi azalır

 3. yük daşıyıcılarının diffuzion hərəkətinə heç bir təsir etmir

 4. yük daşıyıcılarının diffuzion hərəkəti sürətlənir

 5. yük daşıyıcılarının diffuzion hərəkəti öz istiqamətini 1800 dəyişir

132. Əks istiaqamətdə gərginlikdə elektron-deşik keçidində 1. əks gərginliyin yaratdığı sahə kontakt potensiallar fərqi ilə cəmlənir

 2. əks gərginliyin yaratdığı sahə sıfra bərabər olur

 3. əks gərginliyin yaratdığı sahə kontakt potensiallar fərqindən çıxır

 4. kontakt potensiallar fərqi elektronların diffuziya hərəkətini sürətləndirir

 5. əks gərginliyin yaratdığı sahə kontakt potensiallar fərqini yox edir

133. Əks cərəyan İəks hansı yük daşıyıcılarının hərəkəti ilə bağlı cərəyandır 1. qeyri-əsas yük daşıyıcılarının hərəkəti ilə

 2. elektronların

 3. deşiklərin

 4. elektron və deşiklərin

 5. ionların hərəkəti ilə bağlı

134. Atomların elektron vermə qabiliyyətinə nə deyilir? 1. donor

 2. injektor

 3. diffuzion

 4. reseptor

 5. rekombinator

135. Fotoeffekt hadisəsi nəyə əsaslanmışdır? 1. daxili fotoeffekt hadisəsinə

 2. istilik hadisəsi

 3. rekombinasiya hadisəsinə

 4. diffuziya

 5. injeksiya hadisəsinə

136. Metallarda fotokeçiricilik müşahidə olunurmu? 1. olunmur

 2. 80 %

 3. tam olunur

 4. 50 %

 5. baxır metalın növünə

137. Optron nə deməkdir? 1. şüa qəbuledici və şüa mənbəyi

 2. özündən sinusoidal rəqslər hasil edən

 3. düzləndirici

 4. e.h.q.-sini qəbul edən

 5. şüanın bir mənbədən digər mənbəyə ötürən

138. Optocüt nəyə deyilir? 1. bir şüa mənbəyi və bir işıq qəbuledici

 2. işıq şüası buraxan

 3. şüa mənbəyini qidalandıran

 4. bir işıq şüasını qəbul edən

 5. iki işıq qəbuledici və bir şüa mənbəyi

139. İnteqral optoelektron mikrosxem nəyə deyilir? 1. bir və ya bir neçə əlavə qurğusu, gücləndiricisi olan optocütə

 2. inteqral əməliyyat gücləndiricisində yığılan

 3. bir neçə əlavə qurğusu olan optocütə

 4. gücləndiricisi, düzləndiricisi olan optocütə

 5. yalnız bir əlavə qurğusu, düzləndiricisi olan optocütə

140. Optronun əsas üstünlüklərindən hansı biri aşağıda göstərilir? 1. girişlə çıxış arasında izolyasiya müqavimətinin çox yüksək olması R=(1010-1015) Om

 2. çox kiçik enerji tələbatı

 3. giriş müqavimətin sonsuz olması

 4. girişlə çıxış arasında izolyasiya müqavimətinin kiçik olması- R=(1÷5) kOm

 5. foto qəbuledici və şüa buraxıcı arasında bir başa əlaqənin olması

141. Optron hansı tezliklə rəqsləri buraxma qabilliyyətinə malikdir? 1. 0-1014 Hs 0 - 1014Hs

 2. 0- 2 · 104 Hs 0 - 2.104Hs

 3. 2000÷ 10000 2 ·103 - 10· 103 Hs 2.103 -10.103Hs

 4. 0-103 Hs 0 - 103Hs

 5. 1020- 1030 Hs

142. Optronda çıxış siqnallarını idarəetmək qabiliyyəti necə baş verir? 1. optiki hissəyə təsir etməklə

 2. siqnalları düzləndirməklə

 3. işıq mənbəyini dövrədən açmaqla

 4. qida mənbəyinə təsir etməklə

 5. yüksək tezlikli rəqslər verməklə

143. Təhriflərə qarşı optronda mühafizə varmı? 1. 100 %

 2. çox az -10 %

 3. 80 %

 4. 50 %

 5. yoxdur

144. Optronun çatışmayan cəhəti? 1. enerjinin iki dəfə dəyişməsi ilə nisbətən böyük enerji tələbatı

 2. çox böyük qabaritli olması

 3. qida mənbəyindən asılı olmaması

 4. qida mənbəyindən çox kiçik enerji tələbatı

 5. təhriflərə məruz qalması

145. Optronda girişlə çıxış arasında hansı əlaqə mövcuddur? 1. heç bir əlaqə

 2. induktiv əlaqə

 3. tutum əlaqə

 4. rezistiv əlaqə

 5. tenzometrik əlaqə

146. Müxtəlif tipli elektrikkeçiricilikli yarımkeçiricinin sərhəddində oblast necə adlanır? 1. p-keçidi

 2. qadağan olunmuş oblast

 3. zənginləşdirilmiş oblast

 4. p-n keçidi

 5. n-keçidi

147. Optronlar hansı hissələrdən ibarətdir? 1. şüa mənbəyi və fotoqəbuledicidən

 2. gücləndiricidən, vericidən

 3. şüa mənbəyindən və qida mənbəyindən

 4. vericidən, düzləndiricidən

 5. qida mənbəyi və fotoqəbuledicidən

148. Rezistor optronun şüa mənbəyi hansı dalğanı hasil edir? 1. infraqırmızı

 2. qırmızı

 3. bənövşəyi

 4. ultrabənövşəyi

 5. ultraqırmızı

149. Kadmium- sulfitdən hazırlanmış fotorezistor hansı dalğanı qəbul edir? 1. görünən

 2. ultraqırmızı

 3. qırmızı

 4. ultrabənövşəyi

 5. görünməyən

150. Rezistor optronun ötürmə xarakteristikası hansıdır? 1. çıxış müqavimətinin giriş müqavimətindən asılılığı

 2. giriş cərəyanın çıxış müqaviməti hasili

 3. giriş müqavimətinin çıxış müqavimətindən asılılığı

 4. giriş gərginliyinin çıxış gərginliyindən asılılığı

 5. çıxış gərginliyinin çıxış müqavimətindən asılılığı

151. Rezistor optronun əsas parametrlərindən biri? 1. işə düşmə və işdən çıxma müddəti

 2. çıxışda minimal cərəyan

 3. minimal enerji tələbatı

 4. girişdə minimal gərginlik

 5. minimal izolyasiya gərginliyi

152. p-n keçidinə gərginlik təsir etmirsə yük daşıyıcılarının hərəkəti 1. p- tipdən n-tipə deşiklərin diffuziyası və əksinə

 2. p- tipdən p-tipə deşiklərin diffuziyası

 3. yük daşıyıcıların hərəkəti tormozlanır

 4. n- tipdən n-tipə deşiklərin diffuziyası

 5. p- tipdən n-tipə elektronların n-tipdən p- tipə deşiklərin diffuziyası və əksinə

153. p-n keçidinə gərginlik təsir etmirsə kontakt gərginliyi nəyə bərabərdir? 1. Uk= φn- φp

 2. Uk= Up+Un

 3. Uk= Up

 4. Uk= IR

 5. Uk= φp + φn

154. Rezistor optronun əsas parametrlərindən biri hansıdır? 1. maksimal izolyasiya gərginliyi

 2. girişlə minimal cərəyan

 3. minimal izolyasiya cərəyanı

 4. ətalətliliyi

 5. çıxış müqavimətinin sıfra düşməsi

155. İstifadə olunması mümkün olmayanı göstərməli? 1. alçaldıcı transformatorlarda

 2. avtomatik tənzimləmə

 3. gücləndiricilərdə

 4. kontaktsız gərginlik bölücülərində

 5. siqnalların modulyasiyasında

156. Rezistor optronda Uid idarəedici gərginlik nəyi idarə edir? 1. yük müqavimətindən keçən cərəyanı

 2. giriş cərəyanı

 3. şüa mənbəyinin dalğa uzunluğunu

 4. giriş müqavimətini Rgir

 5. qidalandığı mənbənin (E) gərginliyini

157. Tranzistor optrocütündə şüa buraxıcısı kimi nədən istifadə edilir? 1. işıq diodu

 2. közərmə lampası

 3. fotorezistoru

 4. fototranzistoru

 5. işıq tranzistoru

158. p-n keçidinə düz istiqamətdə gərginlik təsir edirsə 1. p- tipə gərginlik mənbəyinin müsbət qütbü birləşir, n- tipə mənfi qütbü birləşir

 2. n- tipə gərginlik mənbəyinin müsbət qütbü birləşir

 3. p- tipə gərginlik mənbəyinin mənfi qütbü birləşir

 4. p-n keçidində elektromaqnit sahəsi yaranır

 5. p-n keçidində yük daşıyıcılarının bir-birini dəf etməyə başlayır

159. Tranzistor optrocütündə şüa qəbuledici 1. bipolyar tranzistor

 2. fotodiod

 3. fotorezistor

 4. MDY sahə tranzistoru

 5. unipolyar tranzistor

160. Rekombinasiya nədir? 1. elektronların deşiklərlə birləşməsi

 2. elekironların əmələ gəlməsi

 3. deşiklərin valent zonasında elektronları cəzb etməsi

 4. elektronların valent zonası tərk etməsi

 5. elektronların atomdan ayrılması

161. Atomların elektronlarını vermə qabiliyyətinə nə deyilir? 1. donor

 2. elekirolit

 3. yarımkeçirici

 4. ion

 5. akseptor

162. Akseptor nə deməkdir? 1. elektron alan və deşik keçiriciliyi

 2. atomun elektron verməsi

 3. atomun elektronlarının dreyt hadisəsi

 4. yük daşıyıcılarının diffuziyası

 5. elektron verən və elektron keçiriciliyi yaradan maddə

163. Düz istiqamətdə elektron- deşik keçiriciliyi necə baş verir? 1. p- tip yarımkeçiriciyə gərginlik mənbəyinin müsbət qütbü

 2. p- tip yarımkeçiriciyə xarici gərginlik mənbəyinin mənfi qütbü birləşərsə

 3. n- tip yarımkeçiriciyə xarici gərginlik mənbəyinin müsbət qütbü birləşərsə

 4. p və n - tip keçidlərə müsbət gərginlik verilərsə

 5. p və n - tip keçidlərinə güclü maqnit sahəsi təsir etdikdə

164. Gərginlik və cərəyanın geniş diapazonunda dəyişməsi ilə hansı elementin müqaviməti sabit qalır? 1. xətti yarımkeçirici rezistorun

 2. yarımkeçirici diodun

 3. triodun

 4. yarımkeçirici tranzistor

 5. qeyri-xətti rezistorun

165. Varistorda qeyri-xəttilik nə səbəbdən yaranır? 1. kristallik qəfəsin lokal qızması

 2. elektronların atomu tərk etməsi

 3. kristallik qəfəsin şüalanmasından

 4. katodun qızdırılması

 5. anodun elektronlarla bombardman edilməsi

166. Yarımkeçirici termistor nəyə deyilir? 1. artır temperatur artdıqda onun müqaviməti

 2. temperatur azaldıqda onun müqaviməti azalırsa

 3. temperatura qarşı çox davamlıdır

 4. temperatur artdıqda onun omik müqavimət sabit qalır

 5. temperatur artdıqda onun müqaviməti azalır

167. Temperaturun artması ilə omik müqavimətin azalması hansı yarımkeçirici rezistorda baş verir? 1. porezistorda

 2. termistorda

 3. fotorezistorda

 4. xətti rezistorda

 5. termonveksdə

168. MDY tranzistorlar haqqında aşağıdakı mülahizələrin hansı səhvdir 1. dielektrik kimi silisiumdan istifadə olunur

 2. sahə tranzistoruna aiddir

 3. izolə olunmuş elektroda malikdir

 4. n və p tipli induksiya edilmiş kanaldır

 5. heç biri

169. Fotorezistordan ibarət qapalı dövrədə «işıq» cərəyanı hansı səbəbdən yaranır? 1. işıq şüalarının təsirindən elektronların enerji alması

 2. deşiklərin yaranması

 3. elektronların deşiklərlə rekombinası

 4. elektronların p-n keçidinə diffuziyası

 5. işıq şüalarının atomdan sərbəst elektronların qoparması

170. Bipolyar tranzistorda ümumi kollektor ilə qoşulma sxemi hansı gücləndirməni təmin edir

1.cərəyana görə

2.gərginliyə görə

3.gücə görə


 1. 1

 2. 1,2,3

 3. 2

 4. 3

 5. 1,3

171. Fotodioda işıq seli təsir etdikdə hansı hadisəsi baş verir? 1. yük daşıyıcılarının generasiyası

 2. elektronların atomu tərk etməsi

 3. yük daşıyıcılarının injeksiyası

 4. yük daşıyıcılarının diffuziyası

 5. yük daşıyıcılarının metalın atomunu tərk etməsi

172. Bipolyar tranzistorun hansı sxemi üzrə qoşulmasına emitter təkrarlayıcısı deyilir

1.ümumi baza

2.ümumi emitter

3.ümumi kollektor


 1. 3

 2. 1

 3. 2

 4. 1,3

 5. 2,3

173. Bipolyar tranzistor dövrəsində gərginliyə və gücə görə gücləndirməni təmin edən element aşağıdakılardan hansıdır 1. yük müqaviməti

 2. giriş müqaviməti

 3. kondensator

 4. çıxış müqaviməti

 5. heç biri

174. Fototranzistorda işıq selinin təsirindən hansı hadisə baş verir? 1. bazada yük daşıyıcıların generasiyası yaranır

 2. yük daşıyıcıların sayı azalır

 3. yük daşıyıcıların sayı sabit qalır

 4. Emitter keçidi əks istiqamətdə qoşulur

 5. Emitterdə yük daşıyıcıların rekombinasiyası baş verir

175. Elektron gücləndiricisində siqnalın gücünün güclənməsi hansı enerji mənbəyi hesabına baş verir? 1. qida mənbəyinin enerjisi

 2. işıq enerjisi

 3. tranistorun

 4. elektromaqnit sahəsi

 5. günəş enerjisi hesabına

176. Elektron gücləndiricisinin əsas parametri 1. güclənmə əmsalı

 2. qida mənbəyinin gərginliyi

 3. qida mənbəyinin cərəyanı

 4. onun volt-amper xarakteristikası

 5. yük müqaviməti

177. MDY tranzistorlar haqqında aşağıdakı mülahizələrin hansı doğrudur

1.izolə olmuş idarəedici elektroda malikdir

2.dielektrik kimi silisiumdan istifadə olunur

3.n və ptipli induksiya edilmiş kanaldır


 1. 1

 2. 3

 3. 2

 4. 1,3

 5. 2,3

178. MDY tranzistorlarda cərəyan keçirən kanal rolunu nə oynayır 1. yarımkeçiricinin səth yanı qatı

 2. dielektrik qatı

 3. yarımkeçiricinin orta təbəqəsi

 4. metal qatı

 5. heç biri

179. MDY-tranzistorlarda neçə elektrod olur 1. 2

 2. 5

 3. 3

 4. 4

 5. 6

180. MDY-tranzistorda altılığın çıxışı hara qoşula bilər 1. mənbəyə

 2. heç biri

 3. mənsəbə

 4. idarəedici elektroda

 5. dielektrik təbəqəyə

181. Yarımkeçirici güc cihazlarının seçilməsində əsas texniki faktorlardan biri 1. cərəyanın kommutasiyası

 2. giriş müqaviməti

 3. çıxış müqaviməti

 4. tələb olunan güc

 5. f.i.ə.

182. Elektron gücləndiricinin maksimal olma şərti 1. Rq<< Rgir; Ryük >> Rçıx

 2. Rgir = Rq ; Ryük = Rçıx

 3. Rgir = Rçıx ; Rq = Ryük

 4. Rgir << Rq ; Ryük << Rçıx

 5. Rq<< Rgir; Ryük = 0

183. Girişdə daxili müqaviməti Rq olan cərəyan generatoru təsir edərsə gücləndiricinin çıxışda maksimal cərəyan alınma şərti 1. Rçıx >> Ryük ; Rq >> Rgir;

 2. Rçıx = Ryük;Rq = Rgir;

 3. Rçıx >> Ryük ;Rq = Rgir;

 4. Rçıx = Ryük; Rq >> Rgir;

 5. Rçıx >> Ryük ; Rq = Rgir;

184. Hansı şərt daxilində maksimal düc alınır 1. Rq = Rgir; Ryük = Rçıx

 2. Rq = Rgir; Ryük > Rçıx

 3. Rq > Rgir; Ryük > Rçıx

 4. Rq > Rgir; Ryük = Rçıx

 5. Rq = Rgir; Ryük çıx

185. Tranzistorun ikinci parametrləri nəyi nəzərdə tutur 1. tranzistorun qoşulma sxemini

 2. tranzistorun tipini

 3. tranzistorun daxili müqavimətini

 4. tranzistorun çıxış müqavimətini

 5. tranzistorun baza müqavimətini

186. Tranzistorun xüsusi parametrləri 1. baza, emitter, kollektor müqaviməti Rb, Rk, Re

 2. emitter cəryanı - I e

 3. baza cəryanı - I b

 4. baza gərginliyi -Ub

 5. tranzistorun qida mənbəyindən tələb etdiyi güc

187. P-n keçidinə xaricdən gərginlik təsir etmirsə yükdaşıyıcıların hərəkəti 1. xaotik-nizamlanmış

 2. xaotik istilik hərəkəti

 3. yükdaşıyıcıların hərəkəti məhdud olur

 4. nizamlanmış

 5. qeyri-xətti qanunla dəyişir

188. Mənfi diferensial müqavimətli, bir vəziyyətdən digər vəziyyətə keçmək imkanı olan iki və daha çox p - n keçidli element 1. tiristor

 2. transistor

 3. diod

 4. tiratron

 5. kenotron

189. Üç kənar çıxış elektroduna malik olan cihaz 1. tiristor

 2. dinistor

 3. tranzistor

 4. triod

 5. varistor

190. Dinistor açıldıqda (bağlı) vəziyyəti nə ilə xarakterizə olunur? 1. böyük gərginlik düşgüsü, çox cüzi cərəyan axşamı, çox böyük müqavimətin yaranması

 2. ondan kiçik gərginlik düşgüsü, böyük cərəyan axşamı

 3. ondan çox böyük cərəyanın axşamı, yüksək müqavimətin yaranması

 4. ondan çox kiçik cərəyanın axşamı, böyük keçiricilik

 5. dinistordan çox böyük cərəyan axır, p-n keçidi dağılır

191. Dinistor açıldıqda qoşulduqda hansı hadisə baş verir? 1. dinistorda kiçik gərginlik düşgüsü, böyük cərəyan, kiçik müqavimət

 2. dinistorda kiçik gərginlik düşgüsü, böyük cərəyan, sonsuz böyük müqavimət

 3. dinistorda böyük gərginlik düşgüsü, cüzi cərəyan

 4. dinistorda kiçik gərginlik düşgüsü, böyük cərəyan, sonsuz böyük müqavimət

 5. dinistorun p-n keçidlərinin bağlanması

192. Emitterin tranzistorda rolu 1. yük daşıyıcıların bazaya injeksiyasını yerinə yetirir

 2. yük daşıyıcılarının bir-birini dəf etməsi

 3. yük daşıyıcıların diffuziyası

 4. elektronları özünə cəzb etməsi

 5. yük daşıyıcıların kollektora diffuziyası

193. Kollektorun tranzistorda yerinə yetirdiyi vəzifə 1. yük daşıyıcıların bazadan ekstraksiyanı

 2. yük daşıyıcıların bazaya injeksiyası

 3. yük daşıyıcıların emitterə injeksiyası

 4. yük daşıyıcıların rekombinasiyası

 5. yük daşıyıcıların bazaya injeksiyası

194. Bazanın tranzistorda yerinə yetirdiyi vəzifə 1. qeyri-əsas yük daşıyıcıların emitter tərəfindən injeksiyasını

 2. yük daşıyıcıların bazadan injeksiyası

 3. yük daşıyıcıların bazada rekombinasiyası

 4. yük daşıyıcıların diffuziyası

 5. qeyri-əsas yük daşıyıcıların kollektor tərəfindən injeksiyasını

195. n-p-n tipli bipolyar tranzistorların elektrik nöqtəyi nəzərindən quruluşu 1. iki kənar oblast elektron, orta oblast deşik keçiriciliyə malikdir

 2. elektron keçiricilikli

 3. hər üç oblast deşik keçiriciliyə malikdir

 4. hər üç oblast elektron keçiriciliyə malikdir

 5. iki kənar oblast deşik, orta oblast elektron keçiriciliyə malikdir

196. n-p-n tipli tranzistor elektrik keçiricilik nöqteyi nəzərindən hansı ardıcıllıqla qurulur 1. iki kənar oblast deşik keçiriciliklə, orta oblast elektron keçiriciliklə

 2. iki kənar oblast elektron keçiriciliklə

 3. iki kənar oblast elektron keçiriciliklə, orta oblast deşik keçiriciliklə

 4. orta oblast deşik keçiriciliklə

 5. hər üç oblast elektron keçiriciliklə

197. Tranzistorun aktiv iş rejimində keçidlərə gərginliklərin verilmə polyarlığı 1. emitter keçidinə düz istiaqamətdə, kollektor keçidinə əks istiqamətdə

 2. emitter keçidinə gərginlik əks istiqamətdə, kollektor keçidinə düz istiaqamətdə

 3. kollektor keçidinə düz istiaqamətdə, baza keçidinə düz istiaqamətdə

 4. baza keçidinə düz istiaqamətdə, emitter keçidinə əks istiqamətdə

 5. hər üç keçidə düz istiaqamətdə

198. Tranzistorun bağlı iş rejimində keçidlərə gərginliklərin verilmə polyarlığı 1. emitter və kollektor keçidlərə əks istiqamətdə

 2. baza keçidinə əks istiqamətdə, o biri keçidlərə düz istiaqamətlərdə

 3. emitter keçidinə düz kollektor keçidinə əks istiqamətdə

 4. kollektor keçidinə düz, emitter keçidinə əks istiqamətdə

 5. emitter və kollektor keçidlərinə əks istiqamətdə

199. Tranzistorun doyma iş rejimində keçidlərə gərginliklərin verilmə polyarlığı 1. emitter və kollektor keçidlərinə düz istiaqamətdə

 2. emitter və kollektor keçidlərinə əks istiqamətdə

 3. kollektor keçidinə düz, emitter keçidinə əks istiqamətdə

 4. baza keçidinə əks emitter keçidinə əks istiqamətdə

 5. emitter keçidinə əks, kollektor keçidinə düz istiaqamətdə

200. Ümumi emitterli sxemdə kollektorun tam cərəyanı 1. İK =αİe + İKo

 2. İK =αİe

 3. İK =αİb

 4. İK =αİb + İKo

 5. İK =αİe + βİKo

201. Emitter cərəyanının ötürmə əmsalı hansı qiymətləri alır 1. α = 0,95 ÷ 0,998

 2. α = 0,05 ÷ 0,100

 3. α = 10 ÷ 20

 4. α = 0,2 ÷ 0,50

 5. α = 0,550 ÷ 0,700

202.Emitter cərəyanının ötürmə əmsalının α→1 yaxınlaşması zamanı tranzistorda hansı hadisə baş verir? 1. yük daşıyıcıların bazaya rekombinasiyası zəifləyir

 2. elektronların sayı sıçrayışla artır

 3. yük daşıyıcıların bazaya diffuziyası baş verir

 4. deşiklərin sayı sıçrayışla artır

 5. yük daşıyıcıların bazaya rekombinasiyası sürətlənir

203. Ümumi emitterli gücləndiricinin kollektorun başlanğıc cərəyanı İKo ölçmək üçün 1. emitterə gələn naqil kəsilir

 2. bazaya gələn naqil kəsilir

 3. emitteri bazaya birləşdirir

 4. kollektora böyük yük müqavimət qoşulur

 5. kollektora gələn naqil kəsilir

204. Ümumi emitterli gücləndiricinin emitter cərəyanın ötürmə əmsalı α = 0,95 olarsa, baza cərəyanının ötürmə əmsalı 1. β = 19

 2. β = 10

 3. β = 14

 4. β = 28

 5. β = 50

205. Sahə tranzistorlarının çıxış cərəyanı necə ifadə olunur? 1. elektrik sahəsinin köməyilə

 2. maqnit sahəsi ilə

 3. giriş cərəyanı ilə

 4. giriş gərginliyi ilə

 5. çıxış gərginliyi ilə

206. Unipolyar tranzistorlar elektrik cərəyanı neçə növ yük daşıyıcıların köməyilə baş verir? 1. 1

 2. 3

 3. 5

 4. 2

 5. 4

207. Kanalda yük daşıyıcıların sayı kifayət qədər olmadıqda zatvorun elektrik sahəsi onun keçiriciliyi 1. artırır

 2. azaldır

 3. keçiriciliyini sıfra endirir

 4. ona təsir etmir

 5. keçiriciliyini sonsuzluğa çatdırır

208. MDP tranzistorlar statik elektrik hadisəsindən mühafizə etmək üçün 1. onun çıxış ayaqları (ucları) qısa qapanır

 2. onun zatvoru yerlə birləşdirilir

 3. onun stok elektrodu yerlə birləşdirilir

 4. onun istok elektrodu dielektriklə izolyasiya olunur

 5. onun çıxış ayaqları (ucları) qida mənbəyinə birləşdirir

209. Əgər sahə tranzistorunda kanal elektron keçiriciliyinə malikdirsə 0 1. n- kanal

 2. p-kanal

 3. p-n kanal

 4. n-p kanal

 5. p-n-p kanal

210. Əgər sahə tranzistorunda kanal deşik keçiriciliyinə malikdirsə 0 1. p- kanal

 2. p-n kanal

 3. n-p kanal

 4. g- kanal

 5. n- kanal

211. Ümumi baza sxemli gücləndiricidə Ryük=0 və Ukb=const olduğu halda statik güclənmə əmsalı α 1. α < 1

 2. α=10

 3. α=20

 4. α=1

 5. α >1

212. P-n keçidinə xaricdən gərginlik təsir etmirsə...diffuziya edir 1. n-tip yarımkeçiricidən p-tipə ionlar

 2. n-tip yarımkeçiricidən p-tipə yarımkeçiriciyə elektronlar

 3. p-tip yarımkeçiricidən p-tipə ionlar

 4. p-tip yarımkeçiricidən p-tipə elektronlar

 5. n-tip yarımkeçiriciyə p-tipə ionlar

213. Ryük=0 və Ukb=const olduqda ümumi emitter sxemi üzrə qoşulmuş gücləndiricinin statik güclənmə əmsalı 1. β»10

 2. β = 1

 3. β = 0

 4. β ≤ 1

 5. β = 0

214. P-n keçidinə gərginlik təsir etmirsə...diffuziya edir 1. n-tip yarımkeçiricidən p-tipə deşiklər

 2. p-tip yarımkeçiricidən n-tipə deşiklər

 3. p-tip yarımkeçiridən n-tipə elektronlar

 4. n-tip yarımkeçiricidən p-tipə ionlar

 5. n-tip yarımkeçiricidən p-tipə atomlar

215. Ümumi kollektor sxemi üzrə qoşulmuş gücləndiricinin əsas xüsusiyyətləri 1. giriş müqavimətinin Rgir çox-çox böyük olması

 2. giriş cərəyanın Ib çox böyük olması

 3. giriş gərginliyinin Ub-e= 0 olması

 4. gərginliyə görə güclənmə əmsalı Ku >1

 5. giriş müqavimətinin Rgir çox az olması

216. Ümumi kollektor sxemi üzrə qoşulmuş gücləndiricinin gərginliyə görə güclənmə əmsalı 1. Ku < 1

 2. Ku = 10

 3. Ku = 15

 4. Ku = 1

 5. Ku > 100

217. Differrensiator sxeminin çıxış siqnalının ifadəsi 1. Uçıx (t) =-RC

 2. Uçıx=-K (Ugir1+Ugir2)

 3. Uçıx=-KUgir

 4. Uçıx(t) =-Uçıx=2U0-Ugir

 5. Uçıx=Ugir

218. İnteqratorun çıxış siqnalının əməliyyat formulu 1. Uçıx (t) =-gir(t) dt

 2. Uçıx= Ugir

 3. Uçıx=

 4. Uçıx = -KUgir

 5. Uçıx = -KUgir

219. Elektrik siqnallarının diskret təsvir edilmə forması 1. Rəqəm

 2. Tezlik

 3. Qrafik

 4. Cədvəl

 5. Söz

220. Transformatorun iş prinsipi hansı hadisəyə əsaslanır? 1. elektromaqnit induksiya hadisəsinə

 2. amper qanununa

 3. deyilənlərin heç birinə

 4. tam cərəyan qanununa

 5. pyezoeffek hadisəsinə

221. Transformatorun dolaqları hansı materialdan hazırlanır? 1. mis və ya alyuminiumdan

 2. elektrotexniki poladdan

 3. nixromdan

 4. volfromdan

 5. istənilən materialdan

222. Transformatorda yük dəyişdikdə... 1. I1və I2 dəyişir

 2. I2-dəyişir

 3. I1-dəyişmir

 4. I2-dəyişmir

 5. I1-dəyişir

223. Transformatorun yüksüz işləmə rejimində itkilər əsasən nəyin hesabına olur? 1. içlikdə histerezis və burulğan cərəyanlarının olması

 2. histerezis əyrisi hesabına

 3. birinci tərəf dolağının qızması

 4. yüksüz işləmə rejimində itkilər olmur

 5. ikinci tərəf dolağının qızması

224. Transformatorda ən azı neçə dolaq ola bilər? 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 5

 5. 7

225. Aşağıdakı elementlərdən hansı yarımkeçirici deyil? 1. Cu

 2. Ge

 3. Si

 4. İn

 5. Fe

226. Aşağıdakı müddəalardan hansı səhvdir? 1. yarımkeçiricidə valent zona ilə keçiricilik zonası arasında qadağan zonası yoxdur

 2. yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyi temperatur artdıqca artır

 3. yarımkeçiricidə yalnız ion keçiriciliyi mövcuddur

 4. yarımkeçiricidə elektron və deşik keçiriciliyi mövcuddur

 5. yarımkeçiricilər naqillərlə dielektriklər arasında keçiriciliyə görə orta vəziyyət tuturlar

227. Yarımkeçiricidə hansı yüklər cərəyan daşıyıcısıdır? 1. elektronlar və deşiklər

 2. elektronlar

 3. yarımkeçiricinin tipindən asılıdır

 4. ionlar

 5. deşiklər

228. n-tip yarımkeçiricidə əsas yük daşıyıcısı hansıdır? 1. elektronlar

 2. deşiklər

 3. müsbət ionlar

 4. deşiklər

 5. mənfi ionlar

229. p-tip yarımkeçiricidə əsas yük daşıyıcıları hansılardır? 1. deşiklər

 2. elektronlar

 3. müsbət ionlar

 4. elektronlar və deşiklər

 5. yoxdur

230. Bipolyar tranzistor neçə p-n keçidinə malikdir? 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

 5. 5

231. Bipolyar tranzistor neçə elektrodlu yarımkeçirici cihazdır? 1. 3

 2. 4

 3. 1

 4. 2

 5. tranzistorun tipindən asılıdır

232. Gücləndiricidə aktiv element kimi ən çox tətbiq olunan tranzistorun hansı qoşulma sxemidir? 1. hər üçü

 2. ümumi emitterli (ÜE)

 3. ümumi bazalı (ÜB)

 4. ümumi kollektorlu (ÜK)

 5. heç biri

233. Tranzistorun hansı qoşulma sexmində həm cərəyan, həm gərginlik, həm də güc gücləndirilir? 1. hər üçündə

 2. ÜB

 3. ÜK

 4. ÜE

 5. heç birində

234. Emitter cərəyanının ötürmə əmsalı hansı qiymətə çatır? 1. 0,95 0,995

 2. 0,70 0,90

 3. 0,05 0,1

 4. 0,5 1

 5. 1

235. Fotorezistorun müqaviməti işıqlandırdıqda onun müqviməti necə dəyişir? 1. azalır

 2. dəyişmir

 3. artır

 4. sabit qalır

 5. dəyişir

236. Günəş batareyalarının hazırlanmasında hansı tip fotoelementdən istifadə edilir? 1. ventil fotoelementi

 2. fotoelektron vurucular

 3. vakuum fotoelementləri

 4. fotodiod

 5. hamısı

237. Gücləndiricinin giriş dövrəsi üçün aşağıdakı ifadələrdən hansı düz deyil? 1. Pgir2gir / Rgir

 2. İgir =Ugir / Rgir

 3. Pgir2gir+Rgir

 4. Ugir =EmgRm

 5. heç biri

238. Çoxkaskadlı gücləndiricilərdə axırıncı kaskad necə adlanır? 1. güc gücləndiricisi

 2. gərginlik gücləndiricisi

 3. cərəyan gücləndiricisi

 4. hər biri ola bilər

 5. heç biri ola bilməz

239. ÜE gücləndirici kaskadda çıxış siqnalı faza giriş siqnalından necə fərqlənir? 1. 1800 fərqlənir

 2. fərqlənmir

 3. 600 fərqlənir

 4. 900 fərqlənir

 5. 2700 fərqlənir

240. Üçkaskadlı gücləndiricidə kaskadların gücləndirmə əmsalları k1=5, k2=20, k3=10. Yekun gücləndirmə əmsalını təyin edin? 1. 1000

 2. 500

 3. 400

 4. 300

 5. 200

241. Mənfi əks əlaqə gücləndiricinin hansı paramtrlərinə təsir etmir? 1. giriş müqavimətinə

 2. gücləndirmə əmsalına

 3. çıxış müqavimətinə

 4. təsir etmir

 5. yuxarıda göstərilənlərin hamısına

242. Gücləndiricinin çıxış gərginliyinin (cərəyanının) giriş gərginliyindən(cərəyanından) asılılıq qrafiki hansı xarakteristikası adlanır? 1. volt-amper

 2. amplitud-tezlik

 3. amplitud

 4. tezlik

 5. faz-tezlik

243. Gücləndiricilərin çıxış gərginliyinin(cərəyanının) giriş gərginliyin(cərəyanın) tezliyindən asılılıq qrafiki onun hansı xarakteristikası adlanır? 1. faz-tezlik

 2. amplitud-tezlik

 3. tezlik

 4. amplitud

 5. volt-amper

244. Sabit cərəyan gücləndiricisində kaskadlar arasında hansı əlaqə olur? 1. Qalvanik əlaqə

 2. RS-əlaqə

 3. İstənilən tip əlaqə ola bilər

 4. Transformator əlaqəsi

 5. Hər üç əlaqə

245. Sabit cərəyan gücləndiricisində sıfır dreyfini azaltmaq üçün hansı tədbir görülür. Səhv cavabı göstərməli. 1. kaskadlar arasında RS-rabitəsindən istifadə olunur

 2. mənbənin gərginliyi stabilləşdirilir, tranzistorların iş rejimi temperatura görə stabilləşdirilir

 3. hamısından istifadə olunur

 4. diferensial(balans) sxemindən istifadə olunur

 5. gücləndirilən gərginliyin çevrilməsi tətbiq olunur

246. Ümumi emitter (ÜE) sxemi üçün h parametrlərindən hansı tranzistorun giriş müqavimətidir? 1. h22

 2. h12

 3. h21

 4. h11

 5. heç biri

247. Tranzistorun h parametrlərindən hansı qiymətcə çox kiçik olduğundan sıfra bərabər qəbul edilir? 1. h12

 2. h11

 3. h24

 4. h22

 5. heç biri

248. Xarici qida mənbəyi olmadıqda fotodiod hansı rejimdə işləyir? 1. fotogenerator rejimdə

 2. fotodiod rejimində

 3. fotoçevrici rejimdə

 4. fotogücləndirici rejimdə

 5. heç birində

249. Sahə trnazistorunda idarəedici elektrodla kanal arasında neçə p-n keçidi var? 1. 2

 2. -1

 3. 4

 4. 3

 5. 0

250. Mənfi əks əlaqə daxil edildikdə gücləndiricinin girişində idarəedici siqnalın gərginliyi necə dəyişir? 1. azalır

 2. dəyişmir

 3. artır

 4. 0 olur

 5. tranzistorun tipindən asılıdır

251. Yarımkeçirici nə deməkdir? 1. xüsusi elektrik keçiriciliyinə görə metallar və dielektriklər arasında yerləşən maddələr

 2. xüsusi elektrik keçiriciliyi dielektriklərin xüsusi elektrik keçiriciliyindən azdır

 3. xüsusi elektrik keçiriciliyi sıfra bərabərdir

 4. xüsusi elektrik keçiriciliyi metalların xüsusi elektrik keçiriciliyindən

 5. xüsusi elektrik keçiriciliyinə görə dielektriklərdən aşağıda yerləşir

252. Metallarda elektrik cərəyanı hansı növ yük daşıyıcılarının hərəkəti ilə bağlıdır? 1. elektronların

 2. ionların

 3. qazların

 4. atomların

 5. deşiklərin

253. Aktiv element nədir? 1. Enerji mənbəyi

 2. Müqavimət

 3. Tutum

 4. İnduktivlik

 5. Cərəyan şiddəti

254. Passiv element nədir? 1. Elektrik işlədiciləri

 2. Cərəyan mənbəyi

 3. Gərginlik mənbəyi, tutum

 4. Tutum, induktivlik

 5. Gərginlik mənbəyi, induktivlik

255. Dövrənin passiv elementləri hansılardır? 1. Müqavimət, induktivlik və tutum

 2. Diod, müqavimət, cərəyan mənbəyi

 3. Cərəyan mənbəyi, müqavimət

 4. Gərginlik mənbəyi, induktivlik

 5. Tutum, induktivlik, tranzistor

256. Dövrələrdə gərginlik və cərəyan xətti tənliklərlə ifadə olunursa bu dövrələr necə adlanır? 1. Xətti dövrə

 2. Qeyri xətti

 3. Sabit cərəyan dövrəsi

 4. Dəyişən cərəyan dövrəsi

 5. Sinusiodal cərəyan dövrəsi

257. Parametrləri dövrənin rejimindən asılı olaraq dəyişən dövrələr necə adlanır? 1. Qeyri-xətti dövrə

 2. Xətti dövrə

 3. Dəyişən cərəyan dövrəsi

 4. Sabit cərəyan dövrəsi

 5. Maqnit dövrəsi

258. Şotki diodları nəyə deyilir? 1. keçidlərlə qeyri-əsas yükdaşıyıcıların infeksiyası ilə işləyən diodlara

 2. keçidlərdə donor yük daşıyıcıları olduğu halda

 3. keçidlərdə ionlar hərəkəti

 4. emissiya hadisəsi ilə işləyən cihazlara

 5. yalnız kationlarla işləyən cihazlara

259. Şotki keçidi nə zaman yaranır? 1. metalın n tipli yarımkeçirici ilə təmasından

 2. metalda qeyri-əsas yük daşıyıcılarla təmasdan

 3. mayenin n tipli yarımkeçirici ilə təmasından

 4. metalın p tipli yarımkeçirici ilə birləşməsindən

 5. heç biri

260. Bipolyar tranzistor nəyə deyilir? 1. iki p-n keçidə və üç qatlı yarımkeçirici strukturdan ibarət cihaza

 2. şüa enerjisi ilə idarə olunan elektron cihazlara

 3. üç p-n keçidə malik olan cihaza

 4. iki p-n keçidə və iki qat yarımkeçirici strukturdan ibarət cihaza

 5. monoxromatik şüalanma yaradan p-n keçidə

261. Bipolyar sözü cərəyanın necə işarəli yükdaşıyıcıların hərəkəti ilə bağlıdır? 1. elektron və deşiklər

 2. yalnız elektronlar

 3. yalnız deşiklər

 4. ionlar

 5. qeyri-əsas yük daşıyıcıları

262. p-n-p tipli tranzistorda xarici gərginlik mənbələrinin qoşulması 1. emitter keçidinə düz, kollektora əks istiqamətdə

 2. emitter keçidinə düz, kollektora düz istiqamətdə

 3. emitter keçidinə əks, kollektor keçidinə düz istiqamətdə

 4. baza keçidinə düz istiqamətdə

 5. baza və emitter keçidinə əks istiqamətdə

263. Tranzistorun ekvivalent sxemi kiçik siqnallar üçün neçə qrupa bölünür? 1. 2

 2. 3

 3. 5

 4. 4

 5. heç biri

264. İş prinsipi yalnız bir işarəli yükdaşıyıcıların (elektron, deşik) hərəkəti ilə baglı olan tranzistora 1. unipolyar

 2. fotoelektron

 3. polyar

 4. bipolyar

 5. termoelektron

265. Nəyə görə unipolyar tranzistora həm də sahə ilə işləyən deyilir? 1. kanalın keçiriciliyinin elektrik sahəsi ilə dəyişdirilir

 2. heç biri

 3. zatvorun idarəsi elektrik induksiya qanuna görə baş verir

 4. kanalın keçiriciliyi elektromaqnit sahəsi ilə idarə olunur

 5. kanalın keçiriciliyi ionlarla qarşılıqlı təsirdə olur

266. Cərəyan keçirən kanalın yaradılması üsuluna görə unipolyar tranzistorlar neçə qrupa bölünür 1. 3

 2. 6

 3. 4

 4. 5

 5. 2

267. Cərəyan keçirən kanala görə unipolyar tranzistorlar 1. p-n keçidli

 2. p-n-p keçidli

 3. p-p keçidli

 4. p-n-n-p keçidli

 5. n-p-p-n keçidli

268. Cərəyan keçirən kanalın növünə görə unipolyar tranzistorların tipi 1. qurama

 2. inyeksiya

 3. donor

 4. izolyasiyalı

 5. heç biri

269. Qurama və induksiya edilmiş kanallı tranzistorlara nə deyilir? 1. metal, elektrik, yarımkeçirici

 2. p-n-p tranzistor

 3. bipolyar tranzistor

 4. metal-elektrik-metal

 5. n-p-n tranzistor

270. Unipolyar tranzistorların neçə növ VAX mövcuddur? 1. 2

 2. heç biri

 3. 1

 4. 3

 5. 4

271. Metal-elektrik-yarımkeçirici tranzistor hansı materialdan hazırlanır? 1. silisium

 2. germanium

 3. indium

 4. selen

 5. molibden

272. Dielektrik kimi silisium-oksiddən istifadə olunarsa giriş müqaviməti 1. 1012-1014 Om

 2. 103-106 Om

 3. 106-109 Om

 4. 109-1012 Om

 5. 1016-1020 Om

273. Tiristora düz istiqamətdə verilmiş gərginliyin artması o vaxta kimi davam edir ki 1. tiristorda gərginlik bir vəziyyətdən digər vəziyyətə keçmə gərginliyinə bərabər olsun

 2. tiristorda gərginlik bir vəziyyətdən digər vəziyyətə keçmə gərginliyindən kiçik olsun

 3. tiristorda gərginlik onun buraxılabilən nominal qiymətinə bərabər olsun

 4. düz istiqamətdə verilən gərginliyin işarəsi əksinə dəyişdirilsin

 5. heç biri

274. Tiristora düz istiqamətdə verilən gərginlik onun bir vəziyyətdən digər vəziyyətə keçmə gərginliyinə bərabər olarsa, onda 1. tiristor açılır, cərəyan sıçrayışla artır və müqavimət azalır

 2. tiristor açılır, cərəyan sıçrayışla azalır, müqavimət artır

 3. tiristor aralıq vəziyyətə keçir, cərəyan azalır, gərginlik artır

 4. tiristor bağlanır, cərəyan sıçrayışla azalır, müqavimət azalır

 5. tiristor qeyri müəyyən vəziyyətə keçir

275. Tiristor açıldıqdan sonra giriş idarə gərginliyinin götürülməsindən sonra onun vəziyyəti 1. keçirici vəziyyəti qalır

 2. keçirici vəziyyət dayanır

 3. tiristor bağlanır

 4. qeyri-müəyyən hal yaranır

 5. keçid prosesi başlayır

276. İdarə elektrodunun yerləşməsindən asılı olaraq tiristor (trinistor) neçə qrupa bölünür? 1. 2

 2. 4

 3. 5

 4. 3

 5. 6

277. Yük daşıyıcıların hərəkətə başladığı elektroda nə deyilir? 1. mənbə (istok)

 2. mənsəb (stok)

 3. anod

 4. katod

 5. idarəedici elektrod İE

278. MDY (metal-dielektrik-yarımkeçirici) tranzistorun iki p-n keçidi arasındakı n-tip yarımkeçiriciyə 1. kanal

 2. mənbə

 3. mənsəb

 4. baza

 5. emitter

279. MDY tranzistorda p tip yarımkeçirici qatların konsentrasiyası 1. n qatına nisbətən daha yüksək aşqar konsentrasiyasına malikdir

 2. n qatına nisbətən qeyri-aşqar daşıyıcıların konsentrasiyasından asılılığı

 3. n qatına nisbətən kiçik aşqar konsentrasiyasına malikdir

 4. p və n qatların aşqar konsentrasiyaları bərabərdir

 5. n qatının konsentrasiyası diffuziya cərəyanından asılıdır

280. İdarəedici elektrod nədir? 1. MDY tranzistorun bir-birinə birləşmiş iki p qatı

 2. heç biri

 3. MDY tranzistorun bir-birinə birləşmiş iki n qatı

 4. MDY tranzistorun p qatı

 5. MDY tranzistorun n qatı

281. MDY tranzistorun idarəedici elektroduna mənfi əks gərginlik verildikdə 1. kanal ensizləşir, keçiriciliyi azalır

 2. kanal böyüyür, keçiriciliyi artır

 3. kanal ensizləşir, keçiriciliyi artır

 4. p qatının konsentrasiyası artır

 5. heç biri

282. MDY tranzistorda dördüncü elektrod rolunu nə oynayır? 1. əsas yarımkeçirici birləşmiş altlıq

 2. köməkçi yarımkeçirixi

 3. mənsəb elektrodu

 4. mənbə elektrodu

 5. idarə elektrodu

283. MDY tranzistorda mənbə və mənsəbə yaxın səthləri mühafizə və idarəedici elektrodu kanaldan izolə etmək üçün nədən istifadə edilir? 1. oksid qatı-SiO2

 2. Sİ qatı

 3. Be qatı

 4. CO2 qatı

 5. heç biri

284. MDY tranzistorların qoşulma sxemləri 1. ümumi mənsəb, ümumi idarəetmə və ümumi mənbə

 2. ümumi mənsəb, ümumi kollektor

 3. ümumi baza

 4. ümumi kollektor

 5. ümumi mənbə, ümumi emitter

285. MDY tranzistorların ümumi idarəedici elektrodlu qoşulma sxeçi nə üçün az istifadə edilir? 1. kiçik giriş müqaviməti

 2. heç biri

 3. böyük giriş müqaviməti

 4. çıxış müqavimətinin az olması

 5. qida mənbəyinin böyük olması

286. MDY tranzistorun əsas xarakterik cəhəti 1. çox böyük giriş müqavimət

 2. giriş müqavimətinin az olması

 3. güclənmə əmsalının böyük olması

 4. işləmə tezliyinin sonsuz böyüklüyü

 5. qida mənbəyinin dəyişən olması

287. MDY tranzistorlarının sıradan çıxma səbəbi 1. statik elektrikləşmə

 2. gərgimlik düşgüsü

 3. böyük cərəyan

 4. statik boşalma

 5. statik yük

288. İki dayanıqlı vəziyyətə - alçaq və yüksək keçiricilikli vəziyyətə malik olan dördqatlı cihaza nə deyilir? 1. tiristor

 2. diod

 3. tranzistor

 4. kenotron

 5. triod

289. Diod tiristorlarına nə deyilir? 1. dinistor

 2. trinostor

 3. trinistor

 4. tranzistor

 5. kenostor

290. Triod tiristorlarına nə deyilir? 1. tirinostor

 2. kenostor

 3. pozistor

 4. dinistor

 5. termistor

291. Tristorun iki kənar emitter və kollektor keçidlərinə düz istiqamətdə gərginlik verildikdə 1. mərkəzi p-n keçidi əks istiqamətdə qoşulmuş olur

 2. mərkəzi p-n keçidi düz istiqamətdə qoşulmuş olur

 3. mərkəzi p-n keçidinin müqaviməti çox artır

 4. mərkəzi p-n keçidindən yüksək cərəyan axır

 5. emitter keçidi bağlanır, kollektor keçidi açılır

292. Dinistorun bağlı vəziyyətdən açıq vəziyyətə keçmə səbəbi 1. Anod və katod arasındakı gərginliyin müəyyən qiymətində

 2. anod cərəyanın müəyyən qiyməti

 3. katod cərəyanın artması

 4. katoda müsbət gərginlik verdikdə

 5. anoda mənfi potensial verdikdə

293. Birəməliyyatlı (açılan) tirinostoru idarəedici elektrodla yalnız 1. açmaq olar

 2. mühafizə etmək olar

 3. bağlamaq olar

 4. yükü dövrədən açmaq

 5. heç biri

294. Birəməliyyatlı (açılan tiristor) bağlamaq üçün 1. anod-katod arasındakı gərginliyin işarəsini dəyişmək lazındır

 2. katoda əlavə gərginlik verilir

 3. anod-katod arasındakı gərginlikləri bərabərləşdirilir

 4. anod gərginliyi böyüdülür

 5. katod dövrədən açılır

295. İki əməliyyatlı (bağlanan) tiristoru bağlamaq və açmaq üçün 1. idarə elektroduna gərginlik verilir

 2. heç biri

 3. anod elektroda siqnal vasitəsilə

 4. katoda gərginlik verilir

 5. anod-katod gərginliyin işarəsi dəyişdirilir

296. İşıq şüası ilə idarə olunan tiristora nə deyilir? 1. fototiristor

 2. işıq tiristoru

 3. qısa dalğa tiristoru

 4. görünən şüalı tiristor

 5. fotodiod

297. Hər iki istiqamətdə cərəyan keçirən tiristora 1. simmetrik simistor

 2. dinistor

 3. bağlanan tiristor

 4. açılan tiristor

 5. bağlanan-açılan tiristor

298. Üç elektrodlu (tirinistor) tiristorun əsas elementi nədir? 1. diffuziya və ərinti metodu ilə mikron qalınlıqda silisium lövhə

 2. ərinti metodu ilə hazırlanmış mikron qalınlığı olan germanium lövhə

 3. diffuziya metodu ilə hazırlanan germanium lövhə

 4. diffuziya və ərinti metodu ilə hazırlanan bir neç ə mm qalınlıqda lövhə

 5. p və n yüklərini sürətləndirən lövhə

299. Düz cərəyanın nominal qiymətinə görə tiristorlar neçə qrupa bölünür? 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 2

 5. 6

300. Alçaq güclü tiristorların düz cərəyanın nominal qiyməti
301. Orta güclü tiristorların düz istiqamətdə cərəyanın nominal qiyməti
302. Böyük güclü tiristorların düz istiqamətdə cərəyanın nominal qiyməti
303. Tiristorda idarəedici elektrodun cərəyanı sıfra bərabər olarsa, bu rejimə nə deyilir? 1. dinistor rejimi

 2. aktiv rejim

 3. simstor rejimi

 4. baglı rejim

 5. doymuş rejim

304. Generator çeviricilərdə qeyri – elektrik kəmiyyət nəyə çevirilir? 1. E.h.q. və cərəyana

 2. Maqnitə

 3. E.h.q.

 4. Cərəyana

 5. Dielektrikə

305. Asinxron mühərriklərdə işə salma cərəyanını azaltmaq üçün rotorun faz dolaqlarına nə qoşulur? 1. Əlavə müqavimətlər

 2. Əlavə diodlar

 3. Əlavə kondensatorlar

 4. Əlavə induktivlik

 5. Heç bir şey qoşulmur

306. Relelər konstruksiyasına görə neçə yerə ayrılır? 1. Elektromaqnit və yarımkeçirici relelər

 2. Elektromaqnit

 3. Yarımkeçirici relelər

 4. Müqavimətli relelər

 5. Tutumlu relelər

307. Avtomatik idarəetmə aparatlarına əsasən hansı elektrik aparatları aiddir? 1. Rele

 2. Transformator

 3. Lampa

 4. Diod

 5. Kondensator

308. Düzbucaqlı koordinat sistemində müəyyən müqavimətdə düşən gərginliyin cərəyandan asılılığı şəklində qurulan əyrilər necə adlanır? 1. Volt- amper xarakteristikası U(i)

 2. Volt- amper xarakteristikası K(i)

 3. Volt- amper xarakteristikası A(i)

 4. Volt- amper xarakteristikası P(i)

 5. Volt- amper xarakteristikası C(i)

309. Düzləndirmə neçə cür olur? 1. İki – bir yarım periodlu və iki yarım periodlu

 2. bir yarım periodlu

 3. Bir– bir yarım periodlu və iki yarım periodlu

 4. Heç – bir

 5. Tam periodlu

310. Ampermetr dövrəyə necə qoşulur? 1. Ardıcıl

 2. Qarışıq

 3. Paralel

 4. Periodik

 5. Simvolik

311. Voltmetr dövrəyə necə qoşulur? 1. Paralel

 2. Ardıcıl

 3. Qarışıq

 4. Simvolik

 5. Periodik

312. Elektron sxemlərdə istifadə olunan yarımkeçirici guclendirici element hansıdır? 1. Tranzistor

 2. Diod

 3. Kondensator

 4. Stablitron

 5. tiristor

313. Elektrik keçiriciliyinə görə naqillərlə dielektriklər arasında orta vəziyyət tutan materiallar necə adlanır? 1. Yarımkeçiricilər

 2. Ferromaqnitlər

 3. Dielektriklər

 4. Elektromaqnitlər

 5. Maqnitlər

314. Elektronikada ən çox istifadə olunan yarımkeçirici maddələr hansılardır? 1. Germanium, silisium və qallium

 2. Qallium

 3. Germanium

 4. Silisium

 5. Mis

315. İstənilən çevirici hansı əsas hissələrdən ibarətdir? 1. Həssas element və verici

 2. Antenna

 3. Həssas element

 4. Verici

 5. Qəbuledici

316. Dinistorun dövrəyə qoşulma sxemində gərginliyin polyarlığı 1. n tip kənar nöqtənin birinə mənfi, digər kənar nöqtəyə (p) müsbət gərginlik verir

 2. n tip kənar nöqtədən birinə müsbət, digərinə isə mənfi gərginlik verilir

 3. kənar nöqtələrin hər ikisinə müsbət gərginlik

 4. kənar p tipdən birinə sıfır, digər kənar nöqtəyə n tip faza qoşulur

 5. gərginliyin polyarlığı periodik dəyişdirilir

317. Tiristor (dinistor) bağlı olduqda 1. onda böyük gərginlik düşgüsü, kiçik cərəyan axması və böyük müqavimət olur

 2. ondan çox kiçik cərəyan axır, müqavimət sıfra yaxınlaşır, gərginlik düşmür

 3. onda böyük gərginlik düşgüsü, böyük cərəyan, böyük müqavimət müşahidə olunur

 4. onda axan cərəyan, onun müqavimətilə mütənasib artır

 5. onda düşən gərginlik azalır, cərəyan artır

318. Tiristor açıldıqda 1. onda düşən gərginlik azalır, böyük cərəyan və kiçik müqavimət müşahidə olunur

 2. onda axan cərəyan kiçik, gərginlik düşgüsü böyük, müqavimət sonsuzluga yaxınlaşır

 3. onda düşən gərginlik artır, böyük cərəyan axır və müqavimət azalır

 4. onda axan cərəyan, onun müqavimətilə mütənasib artır

 5. heç biri

319. Güc tranzistorları hansı cərəyanları idarəetmək üçün istifadə edilir? 1. 10A və daha yüksək

 2. 2A-5A

 3. 0,1A-0,8A

 4. 0,8A-0,1A

 5. 6A-8A

320. Güc tarnzistorları hansı materialdan hazırlanır? 1. silisium

 2. qallium

 3. germanium

 4. selen

 5. arsenid

321. Güc tarnzistorları əsas hansı sxemlə qoşulur? 1. ümumi emitter (ÜE)

 2. ümumi baza (ÜB)

 3. ümumi kollektor (ÜK)

 4. ümumi yük

 5. ümumi giriş

322. ÜE sxemdə giriş gərginliyi 1. baza emitter arasında

 2. baza kollektor arasında

 3. kollektor-emitter

 4. baza-giriş

 5. emitter-çıxış

323. Bir yarımkeçirici lövhədə iki tsanzistor strukturundan yaranmış sxemə nə deyilir? 1. Darlinqton sxemi

 2. SIT

 3. IGBT

 4. MOY

 5. MDY

324. Darlinqton sxemin differensial ötürmə əmsalı
325. β1 və β2 əmsalları 1. T1 və T2 tranzistorların baza dövrəsinin ötürmə əmsallar

 2. heç biri

 3. T1 və T2 tranzistorların emitter cərəyan əmsalı

 4. kollektorda yük daşıyıcıların qatılığı

 5. tranzistorların güclənmə əmsalları

326. Qurma (quraşdırılmış) tranzistrda baza cərəyanı kollektor cərəyanından nə qədər kiçik ola bilər? 1. 1000

 2. 500

 3. 10

 4. 100

 5. 200

327. Güc tranzistorunda giriş və çıxış tranzistorları arasında
328. Qurma tranzistorun iş rejimi 1. T1 tranzistor doymuş, T2 aktiv rejimdə

 2. T1 tranzistor aktiv, T2 doymuş rejimdə

 3. T1 tranzistor aktiv, T2 aktiv

 4. hər iki tranzistor bağlı rejimdə

 5. hər iki tranzistor açıq rejimdə

329. İnformativ elektronikanın elektron sistemləri ilə təchiz edilmiş güc elektron inteqral sxemlər 1. intellektual adlanır

 2. metal-oksid-yarımkeçirici

 3. elektro-intiqal

 4. bipolyar

 5. heç biri

330. İntellektual güc tranzistorları hansı rejimdə işləyir? 1. sərhədd

 2. gücləndirici

 3. aktiv

 4. doymuş

 5. nisbətən sakit

331. İntellektual güc tranzistorunun silisium kristalının temperaturu 1. 200ºC və daha çox

 2. 100ºC

 3. 20ºC

 4. 50ºC

 5. 500ºC

332. İntellektual güc tranzistorunda gücün əsas hissəsi harada paylanır? 1. kollektor keçidində

 2. baza keçidində

 3. emitter keçidində

 4. girişdə

 5. çıxışda

333. Güc tranzistorunda Pk gücün effektiv azaldılması necə baş verir? 1. açar rejimində

 2. doymuş rejimdə

 3. aktiv rejimdə

 4. buraxılabilən rejimdə

 5. heç biri

334. Güc tranzistorunun əsas parametri 1. Uke.doy

 2. Ubk

 3. Ube

 4. Uke.akt.

 5. Uke.max.

335. Güc tranzistorunun əsas parametri 1. cəldişləmə

 2. qida gərginliyi

 3. buraxılabilən gərginlik

 4. buraxılabilən cərəyan

 5. güclənmə əmsalı

336. İntellektual güc trnzistorunda 1. p-n keçidinin deşilməsi

 2. baza keçidinin deşilməsi

 3. emitter keçidinin deşilməsi

 4. baza-emitter keçidinin deşilməsi

 5. heç biri

337. Təkrar deşilmə nədir? 1. yarımkeçiricinin lokal qızması

 2. yarımkeçiricinin periferik qızması

 3. gərginliyin sıçrayışla dəyişməsi

 4. cərəyanın sıçrayışla dəyişməsi

 5. heç biri

338. Lokal qızma necə baş verir? 1. kollektor keçidinin bir hissəsində cərəyan sıxlığı artır

 2. emitterdə cərəyan sıxlığı artır

 3. bazada cərəyan sıxlığı artır

 4. kollektorun cərəyanı sıçrayışla azalır

 5. baza dövrəsi qırılır

339. Tranzistorda lokal qızma ilə deşilmə müddəti 1. mikrosaniyədən az müddət

 2. saniyələr

 3. mikrosaniyədən böyük müddət

 4. nanosaniyə

 5. dəqiqə

340. Tranzistorun lavin deşilmə müddəti 1. nanosaniyə

 2. dəqiqədən kiçik müddət

 3. saniyə

 4. mikrosaniyə

 5. dəqiqə

341. Yükün daha böyük cərəyanlarında 1. tranzistorlar paralel birləşir

 2. müqavimətlər ardıcıl birləşdirilir

 3. tranzistorlar ardıcıl qoşulur

 4. ballast müqavimət qoşulur

 5. qoruyucudan istifadə edilir

342. Tranzistorların artıq yüklənməsinin qarşısını almaq üçün 1. emitter dövrəsində müqavimət qoşulur

 2. baza dövrəsinə müqavimət qoşulur

 3. kollektor dövrəsinə müqavimət qoşulur

 4. baza-emitter dövrəsinə diod qoşulur

 5. baza-kollektor keçidi şuntlanır

343. Sahə güc tranzistorlarının əsas parametri 1. istok və stok arası gərginlik

 2. zatvor-istok gərginliyi

 3. zatvor-stok gərginliyi

 4. baza-stok gərginliyi

 5. baza-istok gərginliyi

344. Sahə güc tranzistorlarının əsas parametri 1. qoşulub-açılma müddəti

 2. h-parametri

 3. güclənmə əmsalı

 4. qida mənbəyinin gərginliyi

 5. D-parametri

345. Sahə güc tranzistorlarının əsas parametri 1. kanalın müqaviməti - ris

 2. heç biri

 3. zatvorun müqaviməti - rz

 4. istokun müqaviməti - ri

 5. stokun müqaviməti - rs

346. İntellektual güc tranzistorları hansı rejimdə işləyir? 1. sərhədd

 2. aktiv

 3. doymuş

 4. nisbətən sakit

 5. gücləndirici

347. Güc tranzistorları hansı cərəyanları idarəetmək üçün istifadə edilir? 1. 10A və daha yüksək

 2. 0,1A-0,8A

 3. 0,8A-0,1A

 4. 2A-5A

 5. 6A-8A

348. Güc tarnzistorları hansı materialdan hazırlanır? 1. silisium

 2. selen

 3. germanium

 4. arsenid

 5. qallium

349. Güc tarnzistorları əsas hansı sxemlə qoşulur? 1. ümumi emitter (ÜE)

 2. ümumi yük

 3. ümumi baza (ÜB)

 4. ümumi kollektor (ÜK)

 5. ümumi giriş

350. ÜE sxemdə giriş gərginliyi 1. baza emitter arasında

 2. emitter-çıxış

 3. baza kollektor arasında

 4. kollektor-emitter

 5. baza-giriş

351. Bir yarımkeçirici lövhədə iki tsanzistor strukturundan yaranmış sxemə nə deyilir? 1. Darlinqton sxemi

 2. IGBT

 3. SIT

 4. MOY

 5. MDY

352. Sahə güc tranzistorda kanalın müqavimətinin aşağı salınma üsulu 1. kanalın uzunluğunun kiçildilməsi

 2. kanalın uzunluğunun böyüdülməsi

 3. kanalın eninin kiçildilməsi

 4. kanalın materialının zənginləşdirilməsi

 5. heç biri

353. Sahə güc tranzistorlarda istok-stok dövrəsinin müqavimətinin aşağı salınması üçün nə istifadə edilir? 1. çoxkanallı strukturlar

 2. kanalın enini azaldır

 3. iki kanallı strukturlar

 4. kanalın uzunluğu qısaldılır

 5. bipolyar kanaldan istifadə edilir

354. Sahə güc tranzistorda stokun maksimal cərəyanı üçün nədən istifadə edilir? 1. çoxkanallı strukturlar

 2. istokun müqaviməti artırılır

 3. azkanallı strukturlardan

 4. müqavimət azaldılır

 5. stokun müqaviməti artırılır

355. Sahə güc tranzistorlarda kanalların sayı 1. 100-1000

 2. 1000-2000

 3. 10-50

 4. 50-80

 5. 80-100

356. Sahə güc tranzistorunun əsas üstün cəhəti 1. temperatur artdıqda kanalın müqaviməti artır

 2. temperatur azaldıldıqda kanalın müqaviməti artır

 3. temperatur artdıqda kanalın müqaviməti azalır

 4. temperatur azaldıldıqda kanalın müqaviməti dəyişmir

 5. heç biri

357. Sahə tranzistorunun üstün cəhəti 1. öz-özünə qızma hadisəsinin qarşısının alınması

 2. lavin deşilməsi olmur

 3. yüksək gərginliyə davamlılıq

 4. yüksək cərəyanda deşilmə olmur

 5. heç biri

358. Sahə tranzistorunun üstün cəhəti 1. təkrar deşilmənin olmaması

 2. dövrədən açılma gərginliyi artır

 3. dövrəyə qoşulma gərginliyi azalır

 4. cəldişləmə baş verir

 5. cərəyan sıxlığı azalır

359. Yarımkeçirici lövhənin bir tərəfində istok, stok və digər tərəfində zatvor yerləşərsə buna .............. deyilir. 1. üfüqi struktur

 2. n-p-n struktur

 3. şaquli struktur

 4. p-n-p stuktur

 5. n-p-n-p struktur

360. Yarımkeçirici lövhənin bir tərəfində istok, zatvor, digər tərəfində stok yerləşərsə buna .............. deyilir. 1. şaquli struktur

 2. sadə struktur

 3. üfüqi struktur

 4. paralel struktur

 5. mürəkkəb struktur

361. Sahə güc tranzistorlarda keçid tutumun təsirindən giriş ekvivalent tutumun artmasına nə deyilir? 1. Miller effekti

 2. giriş effekti

 3. öz-özünü mühafizə effekti

 4. Darlinqton effekti

 5. Faradey effekti

362. İzolyasiyalı zatvorlu bipolyar İGBT tranzistor necə cihazdır? 1. hibrid yarımkeçirici cihaz

 2. mikroelektron cihaz

 3. mikrosxem cihaz

 4. TTL-cihaz

 5. DTL-cihaz

363. İzolyasiyalı zatvorlu bipolyar İGBT tranzistor neçə üsulla idarə olunur? 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

 5. heç biri

364. İGBT tranzistorların sahə tranzistorlarına xas olan hansı üsulla idarə olunur 1. elektrik sahəsi

 2. n-yükləri ilə

 3. potensiallar fərqi

 4. p-yükləri ilə

 5. p-n keçidi ilə

365. İGBT tranzistorların bipolyar tranzistora xas olan idarə üsulu 1. elektrik yüklərinin infeksiyası

 2. heç biri

 3. elektrik sahəsi

 4. dielektrik sahəsi

 5. elektrik yüklərin adsorbsiyası

366. İGBT tranzistorlarda elektrodların işarələnməsi 1. emitter, kollektor, zatvor

 2. emitter, kollektor, baza

 3. stok-istok, zatvor

 4. stok, istok, baza

 5. emitter, kollektor, istok

367. İGBT tranzistorların sahə tranzistorlarına hansı xas olan üsulla idarə olunur? 1. elektrik sahəsi

 2. n-yükləri ilə

 3. p-yükləri ilə

 4. potensiallar fərqi

 5. p-n keçidi ilə

368. İGBT tranzistorun strukturu 1. iki bipolyar n-p-n və p-n-p strukturu

 2. MOY və n-p-n strukturu

 3. MOY və MDY strukturu

 4. p-n-p və MDY strukturu

 5. MDY, n-p-n tranzistor

369. Sahə tranzistorunun üstün cəhəti 1. öz-özünə qızma hadisəsinin qarşısının alınması

 2. lavin deşilməsi olmur

 3. yüksək cərəyanda deşilmə olmur

 4. yüksək gərginliyə davamlılıq

 5. heç biri

370. İGBT tranzistorda çıxış tranzistorunun (T3) vəzifəsi 1. aşağı n-tipli təbəqəyə deşiklərin infeksiyası

 2. p-tipli təbəqədan t-tipə elektronların infeksiyası

 3. orta n-tipli təbəqəyə deşiklərin infeksiyası

 4. yuxarı n-tipli təbəqəyə deşiklərin infeksiyası

 5. aşağı p-tipli təbəqəyə deşiklərin infeksiyası

371. İGBT tranzistorda n-tipli təbəqəyə deşiklərin infeksiyası nəyə səbəb olur? 1. bu tip təbəqənin müqaviməti xeyli azalır

 2. n-tipli təbəqənin cərəyanı azalır

 3. n-tipli təbəqənin gərginliyi sabit qalır

 4. p-tipli təbəqə sıradan çıxır

 5. heç biri

372. Sahə tranzistora nisbətən İGBT tranzistorun üstün cəhəti 1. açıq vəziyyətdə Uke gərginliyin az olması

 2. açıq vəziyyətdə Uke gərginliyin maksimal olması

 3. bağlı vəziyyətdə Uke gərginliyin az olması

 4. bağlı vəziyyətdə Uke gərginliyin maksimal olması

 5. periodik rejimdə iş qabiliyyəti

373. İGBT tranzistorda Uke çıxış gərginliyinin azalması nəyə səbəb olur? 1. onda ayrılan gücün azalmasına

 2. onda ayrılan gücün böyüməsinə

 3. ona verilən giriş gərginliyin azalmasına

 4. tranzistorun bağlanmasına

 5. heç biri

374. İGBT tranzistorların kommutasiya gərginliyi 1. 10000 V və daha çox

 2. 1000-2000V

 3. 100-500V

 4. 500-1000V

 5. 2000-4000V

375. İGBT tranzistorun kollektor cərəyanın, kollektor-emitter gərginliyindən asılılığına nə deyilir? 1. çıxış xarakteristikası

 2. astatik xarakteristika

 3. giriş xarakteristikası

 4. statik xarakteristika

 5. yük xarakteristika

376. Elektrovakuum cihazlar neçə qrupa bölünür? 1. 2

 2. 3

 3. 5

 4. 4

 5. 6

377. Vakuum nə deməkdir? 1. hava və qazın atmosfer təzyiqindən aşağı olan vəziyyəti

 2. havanın təzyiqinin normal olma halı

 3. hava və qazın atmosfer təzyiqindən yuxarı vəziyyəti

 4. qazın atmosfer təzyiqindən yuxarı vəziyyəti

 5. hava və qazın təzyiqin atmosfer təzyiqinə bərabər olma vəziyyəti

378. Vakuumdan axan cərəyan necə adlanır? 1. elektron cərəyan

 2. boşalma cərəyanı

 3. ion cərəyanı

 4. sabit cərəyan

 5. optiki cərəyan

379. Elektrovakuum cihaz kenotronun neçə elektrodu vardır? 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 5

 5. 4

380. Kenotronun katodunun vəzifəsi nədir? 1. elektronları özündən emissiya etmək

 2. elektronları cəzb etmək

 3. elektronları dəf etmək

 4. elektronların hərəkət sürətinin artırılması

 5. elektronların sürətinin azaldılması

381. Termoelektron emissiya hadisəsi neçə baş verir? 1. cisimlərin qızdırılması

 2. elektronlara işıq şüaları təsir edir

 3. elektronların sürətini yüksəltməklə

 4. elektronla maqnit seli təsir edir

 5. cisimlərin soyudulması

382. Elektrostatik emissiya hadisəsi neçə baş verir? 1. cisimlərin səthinin yüksək gərginlikli elektrik sahəsi ilə işlənməsi

 2. cisimlərin səthinin işıq seli ilə qarşılıqlı təsirdə olması

 3. cisimlərin səthinin maqnit seli ilə işləməsi

 4. elektronların sürətinin yüksəldilməsi

 5. cisimlərin səthinin aşağı tezlikli impulslarla bombarduman edilməsi

383. Fotoelektron emissiyası hadisəsi neçə baş verir? 1. cisimlərin səthinə işıq şüalarının düşməsilə

 2. cisimlərin səthinin yüksək cərəyanla işlənməsi

 3. cisimlərin səthinin yüksək tezlikli gərginliklə işlənməsi

 4. cisimlərin səthinə maqnit selinin düşməsilə

 5. cisimlərin səthinin qızdırılmasıilə

384. Katodlar nədən hazırlanır? 1. volfram

 2. misdən

 3. nikeldən

 4. poladdan

 5. qızıldan

385. Kenotronun lampasının əsas təyinatı 1. dəyişən cərəyanın düzləndirilməsi

 2. siqnalları vurmaq

 3. tezlik bölücüsü

 4. impuls siqnalları saymaq

 5. siqnalları gücləndirmək

386. Elektrovakuum triodda üçüncü elektrodunun vəzifəsi 1. anod cərəyanının tənzimlənməsi

 2. gərginliyi düzləndirmək

 3. cərəyanı düzləndirmək

 4. katod cərəyanını məhdudlaşdırmaq

 5. katod cərəyanını tənzimləmək

387. Elektrovakuum triodun tor elektrodunun katoda nəzərən potensiallarının polyarlığı 1. katoda nəzərən müsbət polyarlıqla

 2. katoda nəzərən nəzərən mənfi

 3. katod-anod gərginliyi sıfra bərabər olmalı

 4. katodla eyni polyarlıqla olmalı

 5. polyarlıq heç bir rol oynamır

388. 4- elekirodlu vakuum laplasında hansı elektrodlar mövcuddur? 1. katod - idarəedici tor - ekranlayıcı tor - anod

 2. katod - tor - kollektor - anod

 3. katod - kollektor- baza - anod

 4. anod - tor- mühaftzə toru - anod

 5. katod - emitter - baza - anod

389. Dinatron effekti nədir? 1. təkrar emissiyadan yaranan elektronlar ekranlayıcı tor tərəfindən zəbt edilir

 2. elektronların sürəti azalır

 3. volt-amper xarakteristikasında müsbət müqavimətli zonanın yaranması

 4. katoddan çıxan elektronların geri qayıtması

 5. təkrar emissiyadan yaranan elektronlar idarəedici tora qayıdır

390. Dinatron effektini aradan götürmək üçün hansı vasitədən istifadə edilir? 1. lampaya ekranlayıcı tordan sonra mühaftzə toru daxil edilir

 2. lampanın anod gərginliyini artırırlar

 3. idarəedici torla katod arasında güclü elekitrik sahəsi yaradılır

 4. idarəedici tora mənfi yerdəyişmə gərginliyi verilir

 5. lampanın katod gərginliyini azaldırlar

391. Yarımkeçirici materiallara xüsusi müqavimət aşağıda göstərilən maddələrdən hansı aiddir? 1. ρ= 10-2 ÷ 109 Om · cm

 2. ρ =10-1 ÷ 102 Om · cm

 3. ρ =10-1 ÷ 10-2 Om · cm

 4. ρ =10-9 ÷ 10-2 Om· cm

 5. ρ =10-2 ÷ 10-5 Om · cm

392. Dielektrik materiallara xüsusi müqaviməti aşağıda göstərilən maddələrə hansı aiddir? 1. ρ =1010 - 1018 Om · cm

 2. ρ=100 - 104 Om · cm

 3. ρ =10-4 - 10-8 Om · cm

 4. ρ =100 - 10-3 Om · cm

 5. ρ =103 - 108 Om · cm

393. Yarımkeçirici maddələrə hansı kimyəvi elementlər aiddir? 1. heç biri

 2. mis

 3. volfram

 4. qızıl

 5. moliden

394. Temperatur artdıqca yarımkeçiricinin müqaviməti necə dəyişirilir? 1. azalır

 2. artır

 3. artmır

 4. dəyişmir

 5. sabit qalır

395. Yarımkeçiricilərdə elektrik cərəyanı elektronlardan başqa hansı yük daşıyıcılarının hərəkəti ilə baş verir? 1. deşiklərin

 2. ionların

 3. kristallik qəfəsin

 4. valent elektronların

 5. atomların

396. SİT tranzistorun bipolyar rejimə keçməsinin üstün cəhəti 1. stok-istok gərginliyin aşağı qiyməti

 2. stok-istok gərginliyin yüksək olması

 3. zatvor-istok gərginliyin yüksək olması

 4. giriş müqavimətinin böyük olması

 5. heç biri

397. Bağlanan tranzistorlarda maksimal buraxılabilən gərginlik
398. Bağlanan tiristorların kommutasiya cərəyanı 1. 1000A

 2. 200A

 3. 500A

 4. 100A

 5. 300A

399. İGBT tranzistorun maksimal buraxılabilən gərginliyi 1. 1000V və daha böyük

 2. 10-100V

 3. 100-200V

 4. 400-500V

 5. heç biri

400. Yarımkeçirici güc cihazlarının seçilməsində əsas texniki faktorlardan biri 1. cərəyanın kommutasiyası

 2. f.i.ə.

 3. giriş müqaviməti

 4. çıxış müqaviməti

 5. tələb olunan güc

401. Yarımkeçirici güc cihazlarının seçilməsində əsas texniki faktorlardan biri 1. kommutasiya tezliyi

 2. tələb olunan güc

 3. giriş müqaviməti

 4. qida mənbəyi

 5. çıxış müqaviməti

402. MDY tranzistorların kommutasiya tezliyi 1. heç biri

403. İGBT tranzistorların kommutasiya tezliyi
404. Tiristorun kommutasiya tezliyi 1. 10 Hs

 2. 30 kHs

 3. 10 kHs

 4. 20 kHs

 5. 35 kHs

405. Yarımkeçirici güc çeviricilərin seçilməsində əsas faktorlardan biri 1. çıxış gücü

 2. qida mənbəyinin gərginliyi

 3. giriş gücü

 4. giriş müqaviməti

 5. giriş tutumu

406. İstiliyə yüksək davamlılıgı və idarə siqnallarının sadə formalaşması ilə fərqlənən element 1. MDY tranzistor

 2. SİT tranzistor

 3. İGBT tranzistor

 4. bipolyar tranzistor

 5. metal-oksid yarımkeçirici tranzistor

407. SİT tranzistor bipolyar rejimdə işlədikdə çatışmayan cəhəti 1. cəldişləmə qabiliyyətinin xeyli azalması

 2. gücün artması

 3. buraxılabilən gərginliyin maksimal qiyməti

 4. kommutasiya tezliyinin sıçrayışla artması

 5. heç biri

408. p-n-p tipli bipolyar tranzistorda deşiklərin hərəkəti ilə yaranan cərəyanın (Jep. emitter cərəyanına ( Jep. nisbəti nəyi xarakterizə edir 1. injeksiya əmsalını

 2. ekstraksiya əmsalını

 3. güc əmsalını

 4. volt

 5. heç biri

409. p-n-p tip bipolyar tranzistorda kollektor cərəyanının deşik toplananının (Jkp. emitter cərəyanına (JE) nisbəti nəyi xarakterizə edir 1. cərəyana görə ötürmə əmsalını

 2. keçən cərəyan

 3. güc əmaslını

 4. injeksiya əmsalını

 5. heç biri

410. p-n-p tip bipolyar tranzistorda kollektor cərəyanının deşik toplananının emitter cərəyanının deşik toplananına nisbəti nəyi xarakterizə edir 1. deşiklərin bazadan keçmə əmsalını

 2. heç biri

 3. ekstraksiya əmsalını

 4. cərəyana görə

 5. güc əmsalını

411. Əks istiqamətdə qoşulmuş kollektor keçidində cərəyanının idarə olunmayan toplananı yaranır.Bu cərəyan necə adlanır və nə ilə əlaqədardır 1. Əks cərəyan və qeyri-əsas yük daşıyıcıların dreyfi ilə əlaqədardır

 2. Düz cərəyan və qeyri-əsas yük daşıyıcıların dreyfi iləəlaqədardır

 3. Düz cərəyan və qeyri-əsas yük daşıyıcıların diffuziyası ilə əlaqədardır

 4. Əks cərəyan idarə edən,baza cərəyanı idarə olunandır

 5. heç biri

412. Aşağıdakılardan hansı doğrudur 1. emitter cərəyanı idarə olunan,kollektor cərəyanı idarə edəndir

 2. Emitter cərəyanı idarə edən,kollektor cərəyanı idarə olunandır

 3. emitter cərəyanından keçir

 4. emitter cərəyanından keçmir

 5. heç biri

413. Bipolyar tranzistorda dəyişən siqnal mənbəyi hansı dövrəyə qoşulur 1. giriş elektrodunun dövrəsinə

 2. həm giriş,həm də çıxış elektrodunun dövrəsinə

 3. çıxış elektrodunun dövrəsinə

 4. xarici dövrəyə

 5. heç biri

414. Bipolyar tranzistorda yük müqaviməti hansı dövrəyə qoşulur 1. çıxış elektrodunun dövrəsinə

 2. xarici dövrəyə

 3. giriş elektrodunun dövrəsinə

 4. həm giriş,həm də çıxış elektrodunun dövrəsinə

 5. heç biri

415. İGBT tranzistorun maksimal buraxılabilən gərginliyi 1. 1000V və daha böyük

 2. heç biri

 3. 100-200V

 4. 400-500V

 5. 10-100V

416. Bipolyar tranzistorda ümumi emitter ilə qoşulma sxemində giriş siqnalı mənbəyi hara qoşulur 1. baza dövrəsinə

 2. kollektor-emitter aralığına

 3. kollektor dövrəsinə

 4. emitter dövrəsinə

 5. heç biri

417. Bipolyar tranzistorda ümumi emitter ilə qoşulma sxemi hansı gücləndirməni təmin edir

1.cərəyana görə

2.gərginliyə görə

3.gücə görə


 1. 1,2,3

 2. 1

 3. 2

 4. 3

 5. heç biri

418. Müxtəlif polyarlıqlı dəyişən gərginlikləri bir polyarlıqlı pulsasiya olunan gərginliyə çevirən qurğuya ..... deyilir. 1. düzləndirici

 2. tənzimləyici

 3. gücləndirici

 4. verici

 5. modulyator

419. Yarımkeçirici diodda yığılmış düzləndiricinin çatışmayan cəhəti 1. bəzi parametrinin temperaturun təsirindən dəyişməsi

 2. deşilmə gərginliyinin çox olması

 3. p-n keçidinin olmaması

 4. qabarit ölçülərinin böyüklüyü

 5. cərəyanı buraxma qabiliyyəti

420. MDY tranzistorun əsas xarakterik cəhəti 1. çox böyük giriş müqavimət

 2. qida mənbəyinin dəyişən olması

 3. giriş müqavimətinin az olması

 4. güclənmə əmsalının böyük olması

 5. işləmə tezliyinin sonsuz böyüklüyü

421. İGBT tranzistorun çıxış xarakteristikası 1. ik=f(UkE)

 2. ik=f(UbE)

 3. ik=f(Ubk)

 4. ib=f(UkE)

 5. ie=f(UkE)

422. İGBT tranzistorun ötürmə funksiyası 1. ic=f(UzE)

 2. iR=f(UzE)

 3. ic=f(Uzc)

 4. ie=f(UzE)

 5. ic=f(UkE)

423. İGBT tranzistorun dikliyi 1. S=dik/dUk

 2. S=dis/dUs

 3. S=dik/dUe

 4. S=dik/dUi

 5. S=dik/dU

424. Statik induksiyalı SİT 1. idarəedici p-n keçidli sadə tranzistor

 2. idarəolunan p-n keçidli bipolyar tranzistor

 3. idarəedici p keçidli sadə tranzistor

 4. idarəolunan p-n keçidli sadə tranzistor

 5. heç biri

425. SİT tranzistorunun p oblastının forması 1. silindr

 2. piramida

 3. düzbucaq

 4. üçbucaq

 5. kürə

426. SİT tranzistorda istok-zatvor gərginliyi artdıqda p-oblastının genişlənməsi halında o hansı elementə oxşayır? 1. sahə tranzistoruna

 2. p-n-p tranzistora

 3. n-p-n tranzistora

 4. İGBT tranzistora

 5. p-n dioduna

427. SİT tranzistorun vəziyyətini xarakterizə edən işçi nöqtə harada yerləşir? 1. doyma iş oblastında

 2. aktiv iş oblastında

 3. bağlı iş rejimində

 4. açıq iş oblastında

 5. sərhəd nöqtəsində

428. SİT tranzistorda stok cərəyanın təsirindən nə baş verir 1. hər bir kanalda gərginlik düşgüsü

 2. stok gərginliyi artır

 3. hər bir zatvorda çox kiçik gərginlik yaranır

 4. istok gərginliyi azalır

 5. kanallar qapanır

429. Nəyə görə SİT tranzistorlara triod-tranzistor deyilir? 1. VAX-nın elektrovakuum trioduna oxşamasına

 2. VAX-nın kenotron xarakteristikası olduğu kimi

 3. statik xarakteristikası trioda oxşamasına görə

 4. VAX-nın tetrod lampasına oxşamasına görə

 5. heç biri

430. Silindrlər sistemi SİT tranzistorunda nə rolunu oynayır? 1. zatvor

 2. istok

 3. stok

 4. baza

 5. kollektor

431. Atomda elektronunun olmaması şərti olaraq necə adlanır? 1. deşik

 2. elektron

 3. ion

 4. qazotron

 5. neytron

432. Elektrk- deşik keçiriciliyi nəyə deyilir ? 1. p-n keçidi

 2. n-keçidi

 3. n-p-n keçidi

 4. p- keçidi

 5. p-n-p keçidi

433. p-n keçidinə gərginlik təsir etmirsə yük daşıyıcılarının hərəkəti necə olur? 1. xaotik

 2. müsbətdən mənfiyə

 3. mənfi atomdan müsbətə

 4. hərəkət etmir

 5. nizamlı

434. p-n keçidinə düz istiqamətdə gərginlik təsir edirsə onda keçiddən kesən tam cərəyan nəyə bərabərdir? 1. İd.i = İdif - İdif

 2. İd.i = İd1 + İd2

 3. İd.i = ip + in

 4. İd.i = İdif + İdif

 5. İd.i = ip - in

435. Elektron-deşik keçiriciliyinə əks istiqamətdə gərginlik təsir etməsi necə baş verir? 1. gərginlik mənbəyinin müsbət qütbü n- keçidinə mənfi qütbü p- keçidinə birləşdikdə

 2. elektron keçidi mənfi yüklənir

 3. gərginlik mənbəyinin mənfi qütbü n- keçidinə birləşdirildikdə

 4. p- keçidinə gərginlik mənbəyinin müsbət qütbü birləşdikdə

 5. p və n- keçidinə gərginlik mənbəyi birləşməzsə

436. Metallarda fotokeçiricilik müşahidə olunurmu? 1. olunmur

 2. 80 %

 3. tam olunur

 4. 50 %

 5. baxır metalın növünə

437. Optron nə deməkdir? 1. şüa qəbuledici və şüa mənbəyi

 2. özündən sinusoidal rəqslər hasil edən

 3. düzləndirici

 4. e.h.q.-sini qəbul edən

 5. şüanın bir mənbədən digər mənbəyə ötürən

438. Optocüt nəyə deyilir? 1. bir şüa mənbəyi və bir işıq qəbuledici

 2. işıq şüası buraxan

 3. şüa mənbəyini qidalandıran

 4. bir işıq şüasını qəbul edən

 5. iki işıq qəbuledici və bir şüa mənbəyi

439. İnteqral optoelektron mikrosxem nəyə deyilir? 1. bir və ya bir neçə əlavə qurğusu, gücləndiricisi olan optocütə

 2. inteqral əməliyyat gücləndiricisində yığılan

 3. bir neçə əlavə qurğusu olan optocütə

 4. gücləndiricisi, düzləndiricisi olan optocütə

 5. yalnız bir əlavə qurğusu, düzləndiricisi olan optocütə

440. Optronun əsas üstünlüklərindən hansı biri aşağıda göstərilir? 1. girişlə çıxış arasında izolyasiya müqavimətinin çox yüksək olması R=(1010-1015) Om

 2. çox kiçik enerji tələbatı

 3. giriş müqavimətin sonsuz olması

 4. girişlə çıxış arasında izolyasiya müqavimətinin kiçik olması- R=(1÷5) kOm

 5. foto qəbuledici və şüa buraxıcı arasında bir başa əlaqənin olması

441. Rezistor optronun əsas parametrlərindən biri? 1. işə düşmə və işdən çıxma müddəti

 2. çıxışda minimal cərəyan

 3. minimal enerji tələbatı

 4. girişdə minimal gərginlik

 5. minimal izolyasiya gərginliyi

442. p-n keçidinə gərginlik təsir etmirsə yük daşıyıcılarının hərəkəti 1. p- tipdən n-tipə deşiklərin diffuziyası və əksinə

 2. p- tipdən p-tipə deşiklərin diffuziyası

 3. yük daşıyıcıların hərəkəti tormozlanır

 4. n- tipdən n-tipə deşiklərin diffuziyası

 5. p- tipdən n-tipə elektronların n-tipdən p- tipə deşiklərin diffuziyası və əksinə

443. p-n keçidinə gərginlik təsir etmirsə kontakt gərginliyi nəyə bərabərdir? 1. Uk= φn- φp

 2. Uk= Up+Un

 3. Uk= Up

 4. Uk= IR

 5. Uk= φp + φn

444. Rezistor optronun əsas parametrlərindən biri hansıdır? 1. maksimal izolyasiya gərginliyi

 2. girişlə minimal cərəyan

 3. minimal izolyasiya cərəyanı

 4. ətalətliliyi

 5. çıxış müqavimətinin sıfra düşməsi

445. İstifadə olunması mümkün olmayanı göstərməli? 1. alçaldıcı transformatorlarda

 2. avtomatik tənzimləmə

 3. gücləndiricilərdə

 4. kontaktsız gərginlik bölücülərində

 5. siqnalların modulyasiyasında

446. Atomların elektronlarını vermə qabiliyyətinə nə deyilir? 1. donor

 2. elekirolit

 3. yarımkeçirici

 4. ion

 5. akseptor

447. Akseptor nə deməkdir? 1. elektron alan və deşik keçiriciliyi

 2. atomun elektron verməsi

 3. atomun elektronlarının dreyt hadisəsi

 4. yük daşıyıcılarının diffuziyası

 5. elektron verən və elektron keçiriciliyi yaradan maddə

448. Düz istiqamətdə elektron- deşik keçiriciliyi necə baş verir? 1. p- tip yarımkeçiriciyə gərginlik mənbəyinin müsbət qütbü

 2. p- tip yarımkeçiriciyə xarici gərginlik mənbəyinin mənfi qütbü birləşərsə

 3. n- tip yarımkeçiriciyə xarici gərginlik mənbəyinin müsbət qütbü birləşərsə

 4. p və n - tip keçidlərə müsbət gərginlik verilərsə

 5. p və n - tip keçidlərinə güclü maqnit sahəsi təsir etdikdə

449. Gərginlik və cərəyanın geniş diapazonunda dəyişməsi ilə hansı elementin müqaviməti sabit qalır? 1. xətti yarımkeçirici rezistorun

 2. yarımkeçirici diodun

 3. triodun

 4. yarımkeçirici tranzistor

 5. qeyri-xətti rezistorun

450. Varistorda qeyri-xəttilik nə səbəbdən yaranır? 1. kristallik qəfəsin lokal qızması

 2. elektronların atomu tərk etməsi

 3. kristallik qəfəsin şüalanmasından

 4. katodun qızdırılması

 5. anodun elektronlarla bombardman edilməsi

451. Elektron gücləndiricisinin əsas parametri 1. güclənmə əmsalı

 2. qida mənbəyinin gərginliyi

 3. qida mənbəyinin cərəyanı

 4. onun volt-amper xarakteristikası

 5. yük müqaviməti

452. MDY tranzistorlar haqqında aşağıdakı mülahizələrin hansı doğrudur

1.izolə olmuş idarəedici elektroda malikdir

2.dielektrik kimi silisiumdan istifadə olunur

3.n və ptipli induksiya edilmiş kanaldır


 1. 1

 2. 3

 3. 2

 4. 1,3

 5. 2,3

453. MDY tranzistorlarda cərəyan keçirən kanal rolunu nə oynayır 1. yarımkeçiricinin səth yanı qatı

 2. dielektrik qatı

 3. yarımkeçiricinin orta təbəqəsi

 4. metal qatı

 5. heç biri

454. MDY-tranzistorlarda neçə elektrod olur 1. 2

 2. 5

 3. 3

 4. 4

 5. 6

455. MDY-tranzistorda altılığın çıxışı hara qoşula bilər 1. mənbəyə

 2. heç biri

 3. mənsəbə

 4. idarəedici elektroda

 5. dielektrik təbəqəyə

456. Dinistor açıldıqda qoşulduqda hansı hadisə baş verir? 1. dinistorda kiçik gərginlik düşgüsü, böyük cərəyan, kiçik müqavimət

 2. dinistorda kiçik gərginlik düşgüsü, böyük cərəyan, sonsuz böyük müqavimət

 3. dinistorda böyük gərginlik düşgüsü, cüzi cərəyan

 4. dinistorda kiçik gərginlik düşgüsü, böyük cərəyan, sonsuz böyük müqavimət

 5. dinistorun p-n keçidlərinin bağlanması

457. Emitterin tranzistorda rolu 1. yük daşıyıcıların bazaya injeksiyasını yerinə yetirir

 2. yük daşıyıcılarının bir-birini dəf etməsi

 3. yük daşıyıcıların diffuziyası

 4. elektronları özünə cəzb etməsi

 5. yük daşıyıcıların kollektora diffuziyası

458. Kollektorun tranzistorda yerinə yetirdiyi vəzifə 1. yük daşıyıcıların bazadan ekstraksiyanı

 2. yük daşıyıcıların bazaya injeksiyası

 3. yük daşıyıcıların emitterə injeksiyası

 4. yük daşıyıcıların rekombinasiyası

 5. yük daşıyıcıların bazaya injeksiyası

459. Bazanın tranzistorda yerinə yetirdiyi vəzifə 1. qeyri-əsas yük daşıyıcıların emitter tərəfindən injeksiyasını

 2. yük daşıyıcıların bazadan injeksiyası

 3. yük daşıyıcıların bazada rekombinasiyası

 4. yük daşıyıcıların diffuziyası

 5. qeyri-əsas yük daşıyıcıların kollektor tərəfindən injeksiyasını

460. n-p-n tipli bipolyar tranzistorların elektrik nöqtəyi nəzərindən quruluşu 1. iki kənar oblast elektron, orta oblast deşik keçiriciliyə malikdir

 2. elektron keçiricilikli

 3. hər üç oblast deşik keçiriciliyə malikdir

 4. hər üç oblast elektron keçiriciliyə malikdir

 5. iki kənar oblast deşik, orta oblast elektron keçiriciliyə malikdir

461. Emitter cərəyanının ötürmə əmsalı hansı qiymətləri alır 1. α = 0,95 ÷ 0,998

 2. α = 0,05 ÷ 0,100

 3. α = 10 ÷ 20

 4. α = 0,2 ÷ 0,50

 5. α = 0,550 ÷ 0,700

462.Emitter cərəyanının ötürmə əmsalının α→1 yaxınlaşması zamanı tranzistorda hansı hadisə baş verir? 1. yük daşıyıcıların bazaya rekombinasiyası zəifləyir

 2. elektronların sayı sıçrayışla artır

 3. yük daşıyıcıların bazaya diffuziyası baş verir

 4. deşiklərin sayı sıçrayışla artır

 5. yük daşıyıcıların bazaya rekombinasiyası sürətlənir

463. Ümumi emitterli gücləndiricinin kollektorun başlanğıc cərəyanı İKo ölçmək üçün 1. emitterə gələn naqil kəsilir

 2. bazaya gələn naqil kəsilir

 3. emitteri bazaya birləşdirir

 4. kollektora böyük yük müqavimət qoşulur

 5. kollektora gələn naqil kəsilir

464. Ümumi emitterli gücləndiricinin emitter cərəyanın ötürmə əmsalı α = 0,95 olarsa, baza cərəyanının ötürmə əmsalı 1. β = 19

 2. β = 10

 3. β = 14

 4. β = 28

 5. β = 50

465. Sahə tranzistorlarının çıxış cərəyanı necə ifadə olunur? 1. elektrik sahəsinin köməyilə

 2. maqnit sahəsi ilə

 3. giriş cərəyanı ilə

 4. giriş gərginliyi ilə

 5. çıxış gərginliyi ilə

466. Ümumi baza sxemli gücləndiricidə Ryük=0 və Ukb=const olduğu halda statik güclənmə əmsalı α 1. α < 1

 2. α=10

 3. α=20

 4. α=1

 5. α >1

467. P-n keçidinə xaricdən gərginlik təsir etmirsə...diffuziya edir 1. n-tip yarımkeçiricidən p-tipə ionlar

 2. n-tip yarımkeçiricidən p-tipə yarımkeçiriciyə elektronlar

 3. p-tip yarımkeçiricidən p-tipə ionlar

 4. p-tip yarımkeçiricidən p-tipə elektronlar

 5. n-tip yarımkeçiriciyə p-tipə ionlar

468. Ryük=0 və Ukb=const olduqda ümumi emitter sxemi üzrə qoşulmuş gücləndiricinin statik güclənmə əmsalı 1. β»10

 2. β = 1

 3. β = 0

 4. β ≤ 1

 5. β = 0

469. P-n keçidinə gərginlik təsir etmirsə...diffuziya edir 1. n-tip yarımkeçiricidən p-tipə deşiklər

 2. p-tip yarımkeçiricidən n-tipə deşiklər

 3. p-tip yarımkeçiridən n-tipə elektronlar

 4. n-tip yarımkeçiricidən p-tipə ionlar

 5. n-tip yarımkeçiricidən p-tipə atomlar

470. Ümumi kollektor sxemi üzrə qoşulmuş gücləndiricinin əsas xüsusiyyətləri 1. giriş müqavimətinin Rgir çox-çox böyük olması

 2. giriş cərəyanın Ib çox böyük olması

 3. giriş gərginliyinin Ub-e= 0 olması

 4. gərginliyə görə güclənmə əmsalı Ku >1

 5. giriş müqavimətinin Rgir çox az olması

471. Aşağıdakı müddəalardan hansı səhvdir? 1. yarımkeçiricidə valent zona ilə keçiricilik zonası arasında qadağan zonası yoxdur

 2. yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyi temperatur artdıqca artır

 3. yarımkeçiricidə yalnız ion keçiriciliyi mövcuddur

 4. yarımkeçiricidə elektron və deşik keçiriciliyi mövcuddur

 5. yarımkeçiricilər naqillərlə dielektriklər arasında keçiriciliyə görə orta vəziyyət tuturlar

472. Yarımkeçiricidə hansı yüklər cərəyan daşıyıcısıdır? 1. elektronlar və deşiklər

 2. elektronlar

 3. yarımkeçiricinin tipindən asılıdır

 4. ionlar

 5. deşiklər

473. n-tip yarımkeçiricidə əsas yük daşıyıcısı hansıdır? 1. elektronlar

 2. deşiklər

 3. müsbət ionlar

 4. deşiklər

 5. mənfi ionlar

474. p-tip yarımkeçiricidə əsas yük daşıyıcıları hansılardır? 1. deşiklər

 2. elektronlar

 3. müsbət ionlar

 4. elektronlar və deşiklər

 5. yoxdur

475. Bipolyar tranzistor neçə p-n keçidinə malikdir? 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

 5. 5

476. Günəş batareyalarının hazırlanmasında hansı tip fotoelementdən istifadə edilir? 1. ventil fotoelementi

 2. fotoelektron vurucular

 3. vakuum fotoelementləri

 4. fotodiod

 5. hamısı

477. Gücləndiricinin giriş dövrəsi üçün aşağıdakı ifadələrdən hansı düz deyil? 1. Pgir2gir / Rgir

 2. İgir =Ugir / Rgir

 3. Pgir2gir+Rgir

 4. Ugir =EmgRm

 5. heç biri

478. Çoxkaskadlı gücləndiricilərdə axırıncı kaskad necə adlanır? 1. güc gücləndiricisi

 2. gərginlik gücləndiricisi

 3. cərəyan gücləndiricisi

 4. hər biri ola bilər

 5. heç biri ola bilməz

479. ÜE gücləndirici kaskadda çıxış siqnalı faza giriş siqnalından necə fərqlənir? 1. 1800 fərqlənir

 2. fərqlənmir

 3. 600 fərqlənir

 4. 900 fərqlənir

 5. 2700 fərqlənir

480. Üçkaskadlı gücləndiricidə kaskadların gücləndirmə əmsalları k1=5, k2=20, k3=10. Yekun gücləndirmə əmsalını təyin edin? 1. 1000

 2. 500

 3. 400

 4. 300

 5. 200

481. Ümumi emitter (ÜE) sxemi üçün h parametrlərindən hansı tranzistorun giriş müqavimətidir? 1. h22

 2. h12

 3. h21

 4. h11

 5. heç biri

482. Tranzistorun h parametrlərindən hansı qiymətcə çox kiçik olduğundan sıfra bərabər qəbul edilir? 1. h12

 2. h11

 3. h24

 4. h22

 5. heç biri

483. Xarici qida mənbəyi olmadıqda fotodiod hansı rejimdə işləyir? 1. fotogenerator rejimdə

 2. fotodiod rejimində

 3. fotoçevrici rejimdə

 4. fotogücləndirici rejimdə

 5. heç birində

484. Sahə trnazistorunda idarəedici elektrodla kanal arasında neçə p-n keçidi var? 1. 2

 2. -1

 3. 4

 4. 3

 5. 0

485. Mənfi əks əlaqə daxil edildikdə gücləndiricinin girişində idarəedici siqnalın gərginliyi necə dəyişir? 1. azalır

 2. dəyişmir

 3. artır

 4. 0 olur

 5. tranzistorun tipindən asılıdır

486. Bipolyar sözü cərəyanın necə işarəli yükdaşıyıcıların hərəkəti ilə bağlıdır? 1. elektron və deşiklər

 2. yalnız elektronlar

 3. yalnız deşiklər

 4. ionlar

 5. qeyri-əsas yük daşıyıcıları

487. p-n-p tipli tranzistorda xarici gərginlik mənbələrinin qoşulması 1. emitter keçidinə düz, kollektora əks istiqamətdə

 2. emitter keçidinə düz, kollektora düz istiqamətdə

 3. emitter keçidinə əks, kollektor keçidinə düz istiqamətdə

 4. baza keçidinə düz istiqamətdə

 5. baza və emitter keçidinə əks istiqamətdə

488. Tranzistorun ekvivalent sxemi kiçik siqnallar üçün neçə qrupa bölünür? 1. 2

 2. 3

 3. 5

 4. 4

 5. heç biri

489. İş prinsipi yalnız bir işarəli yükdaşıyıcıların (elektron, deşik) hərəkəti ilə baglı olan tranzistora 1. unipolyar

 2. fotoelektron

 3. polyar

 4. bipolyar

 5. termoelektron

490. Nəyə görə unipolyar tranzistora həm də sahə ilə işləyən deyilir? 1. kanalın keçiriciliyinin elektrik sahəsi ilə dəyişdirilir

 2. heç biri

 3. zatvorun idarəsi elektrik induksiya qanuna görə baş verir

 4. kanalın keçiriciliyi elektromaqnit sahəsi ilə idarə olunur

 5. kanalın keçiriciliyi ionlarla qarşılıqlı təsirdə olur

491. Metal-elektrik-yarımkeçirici tranzistor hansı materialdan hazırlanır? 1. silisium

 2. germanium

 3. indium

 4. selen

 5. molibden

492. Dielektrik kimi silisium-oksiddən istifadə olunarsa giriş müqaviməti 1. 1012-1014 Om

 2. 103-106 Om

 3. 106-109 Om

 4. 109-1012 Om

 5. 1016-1020 Om

493. Tiristora düz istiqamətdə verilmiş gərginliyin artması o vaxta kimi davam edir ki 1. tiristorda gərginlik bir vəziyyətdən digər vəziyyətə keçmə gərginliyinə bərabər olsun

 2. tiristorda gərginlik bir vəziyyətdən digər vəziyyətə keçmə gərginliyindən kiçik olsun

 3. tiristorda gərginlik onun buraxılabilən nominal qiymətinə bərabər olsun

 4. düz istiqamətdə verilən gərginliyin işarəsi əksinə dəyişdirilsin

 5. heç biri

494. Tiristora düz istiqamətdə verilən gərginlik onun bir vəziyyətdən digər vəziyyətə keçmə gərginliyinə bərabər olarsa, onda 1. tiristor açılır, cərəyan sıçrayışla artır və müqavimət azalır

 2. tiristor açılır, cərəyan sıçrayışla azalır, müqavimət artır

 3. tiristor aralıq vəziyyətə keçir, cərəyan azalır, gərginlik artır

 4. tiristor bağlanır, cərəyan sıçrayışla azalır, müqavimət azalır

 5. tiristor qeyri müəyyən vəziyyətə keçir

495. Tiristor açıldıqdan sonra giriş idarə gərginliyinin götürülməsindən sonra onun vəziyyəti 1. keçirici vəziyyəti qalır

 2. keçirici vəziyyət dayanır

 3. tiristor bağlanır

 4. qeyri-müəyyən hal yaranır

 5. keçid prosesi başlayır

496. MDY tranzistorun idarəedici elektroduna mənfi əks gərginlik verildikdə 1. kanal ensizləşir, keçiriciliyi azalır

 2. kanal böyüyür, keçiriciliyi artır

 3. kanal ensizləşir, keçiriciliyi artır

 4. p qatının konsentrasiyası artır

 5. heç biri

497. MDY tranzistorda dördüncü elektrod rolunu nə oynayır? 1. əsas yarımkeçirici birləşmiş altlıq

 2. köməkçi yarımkeçirixi

 3. mənsəb elektrodu

 4. mənbə elektrodu

 5. idarə elektrodu

498. MDY tranzistorda mənbə və mənsəbə yaxın səthləri mühafizə və idarəedici elektrodu kanaldan izolə etmək üçün nədən istifadə edilir? 1. oksid qatı-SiO2

 2. Sİ qatı

 3. Be qatı

 4. CO2 qatı

 5. heç biri

499. MDY tranzistorların qoşulma sxemləri 1. ümumi mənsəb, ümumi idarəetmə və ümumi mənbə

 2. ümumi mənsəb, ümumi kollektor

 3. ümumi baza

 4. ümumi kollektor

 5. ümumi mənbə, ümumi emitter

500. MDY tranzistorların ümumi idarəedici elektrodlu qoşulma sxeçi nə üçün az istifadə edilir? 1. kiçik giriş müqaviməti

 2. heç biri

 3. böyük giriş müqaviməti

 4. çıxış müqavimətinin az olması

 5. qida mənbəyinin böyük olması

501. Yarımkeçirici diod nədir? 1. bir p-n keçidli və iki elektrodlu cihaz

 2. iki p-n keçidli və iki elektrodlu cihaz

 3. üç p-n keçidli cihaz

 4. bir p-n keçidli və bir elektrodlu cihaz

 5. bir p-n keçidli, üç elektrik çıxışlı cihaz

502. Yarımkeçirici tranzistor nədir? 1. iki p-n keçidə malik, üç elektrik çıxışı olan cihaz

 2. iki p-n keçidli və iki elektrik çıxışı olan cihaz

 3. bir p-n keçidli cihaz

 4. keçiriciliyi az olan iki p-n keçidli cihaz

 5. üç p-n keçidli cihaz və üç elektrik çıxışlı

503. Yarımkeçirici stabilitron nədir? 1. bir p-n keçidli və volt amper xarakteristikasının (VAX) deşilmə rejimində işləyən cihaz

 2. bir p-n keçidə malik və üç elektrik çıxışlı cihaz

 3. iki p-n keçidli və VAX-nın düzləndirmə rejimində işləyən cihaz

 4. üç p-n keçidə malik və iki çıxışlı cihaz

 5. heç biri

504. Dielektrik materiallarının xüsusi elektrik müqaviməti 1. heç biri

505. Zona nəzəriyyəsinə görə metal, yarımkeçirici və dielektrikdən necə fərqlənir? 1. qadağan zolağının qiymətinə görə

 2. deşiklərin sayına görə

 3. elektronların sayına görə

 4. ionların sayına görə

 5. atomların sayına görə

506. Məxsusi yarımkeçirici nədir? 1. aşkarsız (təmiz) yarımkeçirici

 2. tərkibində istənilən qədər aşkar olan yarımkeçirici

 3. tərkibində donor olan yarımkeçirici

 4. tərkibində ionların sayı kifayət qədər olan yarımkeçirici

 5. aşkarlı yarımkeçirici

507. Termoelektron emissiyası 1. qızdırılan metalı elektronların tərk etməsi

 2. elektrik sahəsinin təsiri ilə elektronların tərk etməsi

 3. işıq şüalarının təsirindən elektronların tərk edilməsi

 4. radioaktiv təsirdən elektronların metalı tərk etməsi

 5. heç biri

508. Diodun əks cərəyanı temperatur artdıqca 1. eksponensial qanunda artır

 2. xətti qanunla azalır

 3. sabit qalır

 4. xətti qanunla artır

 5. azalır

509. Yarımkeçirici diodun elektrik deşilməsi zamanı nə baş verir? 1. əks gərginliyin müəyyən qiymətindən sonra cərəyanın kəskin artması

 2. əks gərginlikdə cərəyanın sabit qalması

 3. diodun düz cərəyanın sıçrayışla artması

 4. diodun düz cərəyanın sıçrayışla azalması

 5. heç biri

510. Bipolyar tranzistorun iş rejimləri 1. aktiv, doyma və bağlı

 2. reaktiv, doyma

 3. heç biri

 4. fasiləsiz, gücləndirici

 5. diskret, doymuş

511. Aktiv rejimdə tranzistorun keçidlərinin qoşulması 1. emitter keçidi düz, kollektor keçidi əks istiqamətdə

 2. emitter keçidi düz, kollektor keçidləri düz istiqamətdə

 3. baza keçidi düz, emitter keçidi əks istiqamətdə

 4. emitter keçidi əks, kollektor keçidi düz istiqamətdə

 5. hər üç keçid düz istiqamətdə

512. Doymuş iş rejimində trazistorun keçidlərinin qoşulması 1. emitter və kollektor keçidinə düz istiqamətdə gərginlik verilir

 2. emitter keçidinə düz istiqamətdə, kollektora əks istiqamətdə gərginlik

 3. baza və emitter keçidinə düz istiqamətdə gərginlik verilir

 4. baza və kollektor keçidinə əks istiqamətdə gərginlik

 5. hər üç keçidə əks istiqamətdə gərginlik

513. Bağlı iş rejimində tranzistorun keçidlərinin qoşulması 1. kollektor və emitter keçidinə düz istiqamətdə

 2. baza keçidinə düz, kollektor keçidinə əks istiqamətdə gərginlik

 3. kollektora düz emitterə əks istiqamətdə gərginlik

 4. baza və emitter keçidinə düz istiqamətdə gərginlik

 5. heç biri

514. Tiristorda idarəedici elektrodun vəzifəsi 1. açılma gərginliyini idarə edir

 2. bağlanma gərginliyini idarə edir

 3. açılma gərginliyinə təsir etmir

 4. kollektor keçidinin tutumunu azaldır

 5. heç biri

515. Fotorezistorun əsas xarakteristikası 1. volt-amper, volt-işıq

 2. giriş, ötürmə və spektzal

 3. statik

 4. dinamik

 5. astatik

516. Aşağıdakı inteqral rezistorlardan hansının qalınlığı kiçikdir ? 1. ionlarla aşkarlanan n-tip keçiricilərin

 2. epitaksial rezistorların

 3. diffuziya rezistorların

 4. emitter oblastlı p-n keçidinin

 5. bazada yaradılmış SiO2 təbəqəli rezistorun

517. Sahə tranzistorunda yük daşıyıcıları hansı elektroddan hərəkətə başlayır? 1. istok

 2. stok

 3. zatvor

 4. emitter

 5. baza

518. Açar rejimində işləyən transistor neçə vəziyyətdə ola bilər? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 1

 5. 2-3

519. Bipolyar tranzistorun iş rejimləri 1. aktiv, doyma və bağlı

 2. reaktiv, doyma

 3. heç biri

 4. fasiləsiz, gücləndirici

 5. diskret, doymuş

520. Düz istiqamətdə qoşulmuş emitter keçidinin differensial müqaviməti?
521. Yük daşıyıcılarının generasiyası nədir? 1. kristalda elektron deşik

 2. kristalda elektronların yaranması

 3. elektronların deşikləri tutması

 4. kristalda electron-ion cütün yaranması

 5. heç biri

522. p-n keçidinə malik olan və elektrik enerjisini spektrin görünən hissəsində optik şüalanmaya çevirən yarımkeçiriciyə nə deyilir? 1. işıq diodu

 2. işıq stabilitronu

 3. işıq tranzistoru

 4. işıq rezistoru

 5. işıq lampası

523. Avtomatik cihazlar nyə dəyilir? 1. İşıq şüasını elektrik enerjisinə və elektrik enerjisini işıq enerjisinə çevirən

 2. Elektrik enerjisini işıq enerjisinə çevirən qurğu

 3. İşıq şüasını istilik enerjisinə çevirən qurğu

 4. İşıq şüasını elektromaqnit enerjiyə cevirən

 5. Heç biri

524. Xarici təsirdən maddənin elektronlarının həyəcanlanmsından yaranan optic şüalanmaya nə deyilir? 1. Lüminessensiya

 2. İntensitikasiya

 3. Ditraksiya

 4. Konversiya

 5. Heç biri

525. Fotoelektrik cihazlar neçə qrupa bölünür? 1. B, C, D

 2. elektromaqnit şüalandırıcılar

 3. fotoelektron şüalandırıcılar

 4. fotoelekrton şüaqəbuledicilər

 5. optoelektron cütlər

526. Elektrolüminessensiya neyə deyilir? 1. elektrik sahəsinin təsirindən elektronlarin həyəcanlanması

 2. maqnit sahəsinin təsirindən deşiklərin həyəcanlanması

 3. elektrik sahəsinin təsirindən deşiklərin həyəcanlanması

 4. elektrik sahəsinin təsirindən elekton və deşiklərin həyəcanlanması

 5. heç biri

527. Monoxromatik şüaslanma generatoru olaraq işığın induksiya şüalanması ilə gücləndirilməsinə deyilir? 1. lazer

 2. mazer

 3. dedektor

 4. indiksion verici

 5. heç biri

528. Şüalanma prosesinin enerjisinin tam həyəcanlanma enerjisinə olan nisbətinə nə deyilir? 1. lümunessesensiya ettektivliyi

 2. generasiya ettektivliyi

 3. fotoressensiya ettektivliyi

 4. radiasiya ettektivliyi

 5. lazer ettektivliyi

529. İşıq saçmanın davamiyyətinə görə lümünessensiya 1. flüoressensiya

 2. koherentlik

 3. adaptasiya

 4. aklimatizasiya

 5. monoxromatizasiya

530. Millisaniyədən bir neçə saata kimi davam eden uzunmüddətli işıq saçmaya nə deyilir? 1. fostoressensiya

 2. monoxromatizasiya

 3. flüoressensiya

 4. adektivasiya

 5. adaptoressensiya

531. Flüoressensiyaya hansı parametrlər daxildir? 1. hamısı

 2. elektron seli

 3. işıq seli

 4. rentgen şüası

 5. elektrik sahəsi

532. Lüminessensiya xassələrinə malik olan maddələrə ne deyilir? 1. lüminotor

 2. optofor

 3. maqnofor

 4. elektrofor

 5. heç biri

533. Həyəcanlanma tor beyindən asılı olaraq lüminoforlar? 1. hamısı

 2. katodolüminofor

 3. fotolüminofor

 4. rentgen lüminofor

 5. elektrolüminofor

534. Metal-dialektrik yarımkeçirici tranzistorlar nədən hazırlanır? 1. silisium

 2. selen

 3. germanium

 4. maqnezium

 5. nikel

535. MDY-tranzistorda dielektrik kimi nədən istifadə edilir? 1. silisium oksid

 2. alyuminum oksid

 3. mis oksid

 4. germanium oksid

 5. karbon oksid

536. Keçidlərində qeyri-əsas yük daşıyıcıların inyeksiyasının olmadığı halda,bu dioda nə deyilir? 1. şotki

 2. varikap

 3. stabilitron

 4. yarımkeçirici diod

 5. impuls diodu

537. Elektronun elektrik yükü 1. e = 1,6 ∙ 10-19 Kl

 2. e = 1,6 ∙ 10-12 Kl

 3. e = 1,2 ∙ 10-10 Kl

 4. e = 1,6 ∙ 105 Kl

 5. e = 1,6 ∙ 10-8 Kl

538. Hərəkətsiz elektronun kütləsi 1. m = 9,1 ∙ 10-28 qr

 2. m = 1,6 ∙ 10-19 qr

 3. m = 9,1 ∙ 10-10 qr

 4. m = 1,6 ∙ 10-28 qr

 5. m = 9,1 ∙ 10-15 qr

539. Lüminoforun işıq saçma parlaqliğı
540. p-n keçidinə malik olaraq elektrik enerjisini spektrin görünən hissəsində optik şüalanmaya cevirən qurğu 1. işıq diod

 2. pozistor

 3. yarımkeçirici diod

 4. termo diod

 5. termistor

541. Lüminoforun hazirlandığı material 1. fosforun kiçildilmişpersil tozu

 2. germanimun selenlə qarışığı

 3. dielektrik kristal

 4. qaz şəkilli maddə

 5. optiki rezonator

542. Germaniuma sürmə əlavə edilmiş yarımkeciricidə hansı növ elektrik keçiriciliyi müşahidə olunur. 1. elektron keçiriciliyi

 2. deşik keçiriciliyi

 3. ion keçiriciliyi

 4. elektron-deşik keçiriciliyi

 5. heç biri

543. Elektronun verən atoma nə deyilir? 1. donor

 2. reseptor

 3. akseptor

 4. injektor

 5. donor-akseptor

544. Germanium və indium qarışığından hazırlanmış yarımkeçiricinin elektrik keçiriciliyi 1. deşik keçiriciliyi

 2. ion keçiriciliyi

 3. elektron keçiriciliyi

 4. elektron-deşik keçiriciliyi

 5. heç biri

545. Heç bir qarışığı olmayan yarımkeçirici neçə adlanır? 1. məxsusi və ya i-tipli

 2. sərbəst-p- tipli

 3. p- tipli

 4. p-n tipli

 5. məcburi i- tipli

546. İşıq diodunun qoşulma sxemində cərəyan 1. heç biri

547. Lüminoforun hazirlandığı material 1. fosforun kiçildilmişpersil tozu

 2. germanimun selenlə qarışığı

 3. dielektrik kristal

 4. qaz şəkilli maddə

 5. optiki rezonator

548. Heterokeçidli srukturlardan hansı diodların hazırlanmasının perspektiv üsulu 1. işıq diodu

 2. varikap

 3. impuls diodu

 4. yarımkeçirici diodu

 5. şotki diodu

549. Elektronun verən atoma nə deyilir? 1. donor

 2. reseptor

 3. akseptor

 4. injektor

 5. donor-akseptor

550. Baza cərəyanın ötürmə əmsalı
551. Ümumi emitterli qoşulma sxemində tronzistorun əsas gücləndirici xassəsi. 1. statik güclənmə əmsalı

 2. dinamiki güclənmə əmsalı

 3. gərginliyinə görə güc əmsalı

 4. cərəyanın sabit qalma əmsalı

 5. heç biri

552. Tranzistorun hansı qoşulma sxemində giriş və çıxış gərginlikləri arasında faz sürüşməsi olmur? 1. ümumi baza

 2. ümumi emitter

 3. ümumi kollektor

 4. ümumi katod

 5. ümumi anod

553. Lazirlərin iş prinsipi nəyə əsaslanır? 1. kvant sistemlərin həyəcanlanmış vəziyyətinə

 2. kvant sistemlərin statik vəziyyətinə

 3. optik sistemlərə

 4. dinomonoxromatik şüalanmaya

 5. heç biri

554. Kvant nə deməkdir? 1. işıq şüalarının ayrı-ayrı porsiyalarla şüalanması

 2. həyəcanlanmış atomların və məcburi hərəkət edən atomların sayına bərabər olması

 3. işıq şüalarının fasiləsiz şüalanması

 4. elektronların fırlanma hərəkəti

 5. heç biri

555. Kvantın enerjisi
556. Xarici enerjinin təsirindən həyəcanlanmış elektronlar. 1. daha yüksək enerji səviyyəsinə keçir

 2. daha kicik enerji səviyyəsinə keçir

 3. elektronlar sabit sürətlə hərəkət edir

 4. elektronlar deşiklərlə rekombinasiya olunur

 5. heç biri

557. Kvant sistemlərinin enerjisinin şüalanması necə baş verə bilər? 1. öz-özünə

 2. xarici təsirdən

 3. istəlinən halda

 4. sərbəst halda

 5. məxsussi

558. Kvant sistemlərinin enerjisinin şüalanması necə baş verə bilər? 1. məcburi (induksiya)

 2. xüsusi hallarda

 3. dinamiki

 4. statik

 5. fasiləsiz

559. Fəzada paylanmış sistemlərinn öz-özünə şüalanması necə olur? 1. qeyri-koherent

 2. diskret

 3. koherent

 4. məcburi

 5. heç biri

560. İnduksiya edilmiş şüalanmada işıq dalğaları . 1. eyni tezliyə və eyni yayılma istiqamətinə

 2. tezlik və yayılma istiqamətlərinin sabit qaldığı halda

 3. eyni amplituda və eyni tezliyə

 4. eyni amplituda və eyni yayılma istiqamətinə

 5. eyni tezlik və perioda

561. Elektron-deşik keçidindən indieksiya edilən yük daşıyıcıların öz-özünü rekombinasiya edən cihazlara nə deyilir? 1. işıq diodu

 2. yarımkeçiri diodu

 3. düzləndirici diodu

 4. stabitron

 5. yüksək tezliklər diodu

562. Görünən işıq spektrində işləyən işıq diodları hansı materialdan hazırlanır? 1. fosfid

 2. qallium

 3. arsenid

 4. germanium

 5. silisium

563. İnfraqırmızı işıq spektrində işləyən işıq diodları hansı materialdan hazırlanır? 1. qallium- arsenid

 2. germanium

 3. fosfid

 4. silisium

 5. arsenid

564. İşıq diodunun p-n keçidinə düz istiqamətdə verilmiş gərginliyin təsirindən. 1. keçiddə potensial səddin hündürlüyü azalır,yük daşıyıcıların injeksiyası başlayır

 2. keçiddə potensial enerji,kinetik enerjiyə çevirilir

 3. potensial səddin eni azalır,yük daşıyıcıların rekombinası başlayır

 4. keçiddə potensial səddin hündürlüyü artır

 5. heç biri

565. P-n keçidinə düz istiqamətdə gərginlik verilərsə işıq diodunda hansı hadisə baş verir? 1. elektronlar n-qatından p-qatına,deşiklər isə p- qatınadan n- qatına injeksiyası

 2. heç biri

 3. elektronlar p- qatınadan n- qatına deşiklər isə n-qatından p-qatına injeksiyası

 4. elektronlar və deşiklər injeksiyası dayanır

 5. elektronlar və deşiklər p-n keçidində rekombinası başlayır

566. Elektronların n qatdan p qata hərəkəti ilə keçiddə yük daşıyıcıları öz-özünə rekombinası nə yaranır? 1. enerji kvantı-foton

 2. enerji kvantı-ion

 3. enerji kvantı-neyron

 4. enerji kvantı- fotonların azalması baş verir

 5. heç biri

567. Kvantı-foton enerjisi hansı halda görünən işıq seli kimi ayrılır? 1. qadağan olunmuş zonanın eninin müyyən qiymətində

 2. valent zonanın eninin maksimum qiymətində

 3. valent zonanın eninin minimum qiymətində

 4. qadağan olunmuş zonanın eninin valent zonanın eninə bərabər olmasında

 5. heç biri

568. İşıq diodunda rekombinasiyada ayrılan enerji nədən aslıdır? 1. ilkin yarımkeçiricinin qadağan zonasının enindən

 2. qadağan zonasının hazırlandığı dielektrikdən

 3. ilkin yarımkeçiricinin qadağan zonasının sahəsindən

 4. valent zonasının enindən

 5. valent zonasının materialından

569. Germanium və silisiumdən nə ücün işıq diodlarının hazırlanmasından istifadə edilmir? 1. qadağan olunmuş zonanın eninin nisbətən kicik olmasına görə

 2. qadağan olunmuş zonada n və p-tip qatların olması

 3. qadağan olunmuş zonada yük daşıyıcılarının sayının çox kicik olmasına görə

 4. kristallik qəfəsin temperaturunun sabit qalması

 5. heç biri

570. Bipolyar tranzistorların bütün parametrlərini hansı qrupıara bölmək olar? 1. xususi (ilkin) və ikinci tərəf parametrləri

 2. heç biri

 3. məxsusi

 4. birinci tərəf

 5. aralıq parametrlər

571. Xususi(ilkin) parametrlər nə ilə xarakterizə olunur? 1. tranzistorun özünün xassəsi ilə

 2. tranzistorun xarici parametrləri ilə

 3. tranzistorun qoşulma sxemləri ilə

 4. qida mənbəyinin gərginliyi ilə

 5. p-n keçidlərin sayı ilə

572. İkinci tərəf parametrləri nə ilə xarakterizə olunur? 1. müxtəlif qoşulma sxemləri

 2. tranzistorun özünün parametrləri

 3. müxtəlif p-n keçidləri ilə

 4. qida mənbəyinin gərginliyi ilə

 5. heç biri

573. Əsas ilkin parametrlər. 1. re, rk və rb

 2. Ue, Ie və re

 3. Ie, rb və Ub

 4. Uk, Ik və rk

 5. heç biri

574. tranzistorun emitter müqaviməti 1. emitter keçidi ilə emitter oblastı müqavimətlərinin cəmi

 2. baza keçidi ilə emitter keçidi müqavimətlərinin cəmi

 3. emitter keçidi ilə baza oblastı müqavimətlərinin cəmi

 4. baza keçidi ilə baza oblastı müqavimətlərinin cəmi

 5. heç biri

575. Xususi(ilkin) parametrlər nə ilə xarakterizə olunur? 1. tranzistorun özünün xassəsi ilə

 2. tranzistorun xarici parametrləri ilə

 3. tranzistorun qoşulma sxemləri ilə

 4. qida mənbəyinin gərginliyi ilə

 5. p-n keçidlərin sayı ilə

576. Kvantı-foton enerjisi hansı halda görünən işıq seli kimi ayrılır? 1. qadağan olunmuş zonanın eninin müyyən qiymətində

 2. valent zonanın eninin maksimum qiymətində

 3. valent zonanın eninin minimum qiymətində

 4. qadağan olunmuş zonanın eninin valent zonanın eninə bərabər olmasında

 5. heç biri

577. Tranzistorun ikinci tərəf parametrləri necə adlanır? 1. aşagı tezlikli və kiçik siqnalla

 2. yüksək tezlikli və kiçik siqnalla

 3. aşagı tezlikli və böyük siqnalla

 4. ifrat böyük siqnalla

 5. ifrat böyük amplitudlu

578. Tranzistorun h və ya H hərifli ilə göstərilən parametrləri necə adlanır? 1. qarışıq

 2. çıxış

 3. giriş

 4. gücləndirici

 5. əks əlaqəli

579. Tranzistorun h (H) parametrlərinə niyə qarışıq parametrlər deyilir? 1. iki əmsal,bir müqavimət və bir keçirilik olduğuna görə

 2. bir əmsal,bir müqavimət və bir keçirilik olduğuna görə

 3. iki əmsal,iki müqavimət və bir cəryan olduğuna görə

 4. iki əmsal,iki gərginlik və iki cəryan olduğuna görə

 5. heç biri

580. Tranzistorun h- parametrlərindən ikisi dəyişən cəryana görə hansı şərtdə təyin olunur? 1. çıxışda qısa qapanma

 2. giriş dörəsinin açıq olması

 3. girişdə qısa qapanma

 4. çıxışda yüksüz işləmə

 5. girişdə yüksüz işləmə

581. Tranzistorun h- parametrlərindən digər ikisi girişdə sabit cəryana görə hansı şərtlə təyin olunur? 1. dəyişən cəryan üçün giriç dövrəsi açıq olduqda

 2. dəyişən cəryan üçün çıxışda qısa qapanmaya

 3. dəyişən cəryan üçün yüksüz işləmə rejimi

 4. sabit cəryanda girişdə qısa qapanma

 5. heç biri

582. h-parametrlər sisteminə daxil olan giriş müqaviməti (U2=const)
583. h-parametrlər sisteminə daxil olan əks əlaqə əmsalı
584. h-parametrlər sisteminə daxil olan cərəyana görə güclənmə əmsalı 1. heç biri

585. h-parametrlər sisteminə daxil olan çıxış keçiriciliyi
586. Fosforun kiçidilmiş persil tozundan hazırlanmış işıq diod işləmə gərginliyi. 1. 50-300v dəyişən gərginlik

 2. 10-20v dəyişən gərginlik

 3. 2-2,5v sabit gərginlik

 4. 50-300v sabit gərginlik

 5. 9-24v dəyişən gərginlik

587. Fosfor sublimatdan hazırlanmış işiq diodunun işləmə gərginliyi. 1. 2-2,5v sabit və dəyişən gərginlik

 2. 50-300v dəyişən gərginlik

 3. 50-300v sabit gərginlik

 4. 12-2,0v dəyişən gərginlik

 5. 9-24v sabit gərginlik

588. Fosfor və aşkarların növündən asılı olaraq işıq diodun şüalandırdığı dalğa uzunluğu 1. 0,45-0,6 mkm

 2. 0,8-1,0 mkm

 3. 0,2-0,4 mkm

 4. 0,6-0,8 mkm

 5. heç biri

589. Elektrolüminessent çeviricilərin işləmə müddəti 1. yanma və sönmə müddəti 10-3- 10-4 san

 2. yanma və sönmə müddəti10-6- 10-8 san

 3. yanma müddəti 10-2 san, sönmə müddəti 10-3san

 4. yanma və sönmə müddəti10-5- 10-6 san

 5. heç biri

590. İşıq diodunun parlaqlığı və şüalanma gücü nədən asılıdır? 1. cərəyan

 2. tutum

 3. gərginlik

 4. müqavimət

 5. keçiticilik

591. Elektrovakuum cihazlar neçə qrupa bölünür? 1. 2

 2. 3

 3. 5

 4. 4

 5. 6

592. Vakuum nə deməkdir? 1. hava və qazın atmosfer təzyiqindən aşağı olan vəziyyəti

 2. havanın təzyiqinin normal olma halı

 3. hava və qazın atmosfer təzyiqindən yuxarı vəziyyəti

 4. qazın atmosfer təzyiqindən yuxarı vəziyyəti

 5. hava və qazın təzyiqin atmosfer təzyiqinə bərabər olma vəziyyəti

593. Vakuumdan axan cərəyan necə adlanır? 1. elektron cərəyan

 2. boşalma cərəyanı

 3. ion cərəyanı

 4. sabit cərəyan

 5. optiki cərəyan

594. Elektrovakuum cihaz kenotronun neçə elektrodu vardır? 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 5

 5. 4

595. Kenotronun katodunun vəzifəsi nədir? 1. elektronları özündən emissiya etmək

 2. elektronları cəzb etmək

 3. elektronları dəf etmək

 4. elektronların hərəkət sürətinin artırılması

 5. elektronların sürətinin azaldılması

596. Termoelektron emissiya hadisəsi neçə baş verir? 1. cisimlərin qızdırılması

 2. elektronlara işıq şüaları təsir edir

 3. elektronların sürətini yüksəltməklə

 4. elektronla maqnit seli təsir edir

 5. cisimlərin soyudulması

597. Elektrostatik emissiya hadisəsi neçə baş verir? 1. cisimlərin səthinin yüksək gərginlikli elektrik sahəsi ilə işlənməsi

 2. cisimlərin səthinin işıq seli ilə qarşılıqlı təsirdə olması

 3. cisimlərin səthinin maqnit seli ilə işləməsi

 4. elektronların sürətinin yüksəldilməsi

 5. cisimlərin səthinin aşağı tezlikli impulslarla bombarduman edilməsi

598. Fotoelektron emissiyası hadisəsi neçə baş verir? 1. cisimlərin səthinə işıq şüalarının düşməsilə

 2. cisimlərin səthinin yüksək cərəyanla işlənməsi

 3. cisimlərin səthinin yüksək tezlikli gərginliklə işlənməsi

 4. cisimlərin səthinə maqnit selinin düşməsilə

 5. cisimlərin səthinin qızdırılmasıilə

599. Katodlar nədən hazırlanır? 1. volfram

 2. misdən

 3. nikeldən

 4. poladdan

 5. qızıldan

600. Kenotronun lampasının əsas təyinatı 1. dəyişən cərəyanın düzləndirilməsi

 2. siqnalları vurmaq

 3. tezlik bölücüsü

 4. impuls siqnalları saymaq

 5. siqnalları gücləndirmək

Yüklə 265,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin