4124a1+4124a2 ( 500 ) Kompyuter sistemində əməliyyatlatların tətqiqi


Optimallaşdırma məsələsinin qoyuluşu və araşdırma üsulu nədən asılıdır?Yüklə 0,57 Mb.
səhifə2/48
tarix07.01.2022
ölçüsü0,57 Mb.
#82812
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
5. Optimallaşdırma məsələsinin qoyuluşu və araşdırma üsulu nədən asılıdır?

A)Məqsəd funksiyasının xassəsindən

B)Funksiyanın xassələrindən

C)Məqsəd funksiyasından

D)Ən kiçik qiymətlərindən

E)Ən kiçik və ən böyük funksiyalardan6. Əgər f(x) qabarıq funksiya və X qabarıq çoxluq olarsa onda bu məsələlərə necə məsələr deyilir ?

A)qabarıq proqramlaşdırma məsələsi

B)unimodal məsələ

C)qlobal məsələ

D)local məsələ

E)riyazi proqramlaşdırma7. F1=F2=1, Fi+2 =Fi+1+Fi , i=1,2,… bu ədədlər necə adlanır ?

A)Fibonaççi

B)Krılov

C)Koşi


D)Teylor

E)Laqranj


8. Məqsəd funksiyası hansı şəkildə olur?

A)Aşkar və qeyri-aşkar şəkildə

B)Aşkar şəkildə

C)Qeyri-aşkar şəkildə

D)Məxsusi şəkildə

E)Qeyri-məxsusi şəkildə9. Nəqliyyat məsələsinin həllində ən çox işlənən metod necə adlanır?

A)qabarıq

B)çökük

C)bircins

D)maksimum

E)minimum


10 Funksiyanın unimodallığı üçün nə tələb olunur?

A)kəsilməzlik

B)məxsusilik

C)məhdudluq

D)qeyri-məxsusilik

E)qeyri-məhdudluq11. Hansı nöqtələrə şərti lokal ekstremum nöqtələri deyilir ?

A)maksimum və minimum

B)əlaqəli tənliklər

C)məqsəd funksiyası

D)stasionar nöqtələr

E)teylor sırası


12. -nun qiyməti nəyə bərabərdir?

A)55


B)12

C)47


D)76

E)81


13.Nəqliyyat məsələsinin dəyişənləri neçə indeksli olur?

A)iki


B)beş

C)üç


D)altı

E)on


14.-ün qiymətini tapın.

A)233


B)14

C)147


D)118

E)21


15..Simpleks üsul neçə mərhələdən ibarətdir?

A)iki


B)on

C)altı


D)bir

E)dörd


16.-ün qiymətini tapın.

A)377


B)144

C)121


D)49

E)59


17.Parametrik proqramlaşdırma məsələsi istehsalın hansı məsələsi ilə meydana gəlmişdir ?

A)proqramlaşdırma məsələsilə

B)xətti proqramlaşdırma məsələsilə

C)potensiallar məsələsilə

D)nəqliyyat məsələsi

E)qapalı nəqliyyat məsələsi18..Fibonaççi ədədinin hesablanması üçün ümumi düstur hansıdır?

A)

B) +45

C) +5

D) +11

E) +2219..Nəqliyyat məsələlərinin bütün məhdudiyyət şərtləri nədən ibarətdir?

A)tənlik


B)funksiya

C)riyazi quruluş

D)potensiallar metodu

E) metod


20. hesablayın.

A)11


B)22

C)16


D)18

E)44


21. hesablayın.

A)3


B)16

C)18


D)41

E)9


22.Riyazi proqramlaşdırmanın şərtlərini ödəməyən istənilən məsələsinə hansı məsələlər deyilir?

A) qeyri xətti proqramlaşdırma

B) xətti proqramlaşdırma

C)qradient üsulu

D)potensiallar metodu

E)simpleks metod23. hesablayın.

A)65,5 B)16 C)42 D)60 E)65,178


24.Jordan əvəzetmələri neçə addımdan ibarətdir?

A)5


B)2

C)7


D)3

E)7


25. hesablayın.

A)

B)

C)

D) 7

E) 8
26. hesablayın.A) 3, 2

B) 4


C) 3

D) 3, 8

E) 9

27.Optimallaşdırma üsullarının qabarıq funksiyaları qabarıq çoxluqlarda ekstremumlarının tapılması məsələlələrinin öyrənən bölməsi necə adlanır?

A)qabarıq optimallaşdırma

B)qeyri qabarıq optimallaşdırma

C)lokal fuksiya

D)uyuşmayan çoxluq

E)cırlaşan bazis28. h e s a b l a y ı n.

A)12


B)16

C)144


D)9

E)8


29. hesablayın.

A)2


B)2,5

C)6


D)8

E)16


30. hesablayın.

A)14


B)144

C)18


D)6

E)15


31.Kvadratik qabarıq funksiyanın xətti məhdudiyyət şərtləri ödənildikdə minimallaşdırılması məsələsi necə məsələ adlanır

A)kvadratik proqramlaşdırma

B)uyuşmayan funksiya

C)uyuşan funksiya

D)simpleks üsul

E)Kun-Takker metodu32. hesablayın.

A)4


B)16

C)2


D)8

E)48


33.Qradiyent üsulunun nöqsanı nədən ibarətdir?

A)hesablama xətalarına həssas olmasıdır

B)uyuşmayan funksiya olmasıdır

C)unimodal funksiya olmasıdır

D)uyuşan funksiya olmasıdır

E)dayaq planın olmasıdır34. hesablayın.

A)9


B)81

C)19


D)92

E)17


35. hesablayın.

A)2


B)4

C)8


D)16

E)42


36. olarsa, -ü tapın.

A)3


B)16

C)4


D)7

E)8


37. hesablayın.

A)2


B)8

C)4


D)16

D)42


38.Xətti proqramlaşdırmanın simpleks üsulla həlli neçə mərhələdən ibarət olur ?

A)iki


B)dörd

C)beş


D)altı

E)üç


39. hesablayın.

A)6


B)12

C)16


D)17

E)172


40.Şərti local minimum və maksimum nöqtələri necə adlanır?

A)şərti ekstremum nöqtələri

B)bazis vektor

C)potensiallar metodu

D)Fibonaççi ədədləri

E)çökük funksiya41.Verilənlərin içərisindən xətti proqramlaşdırmanın simpleks üsulla həllinin cütlüyü tapın.

A)dayaq optimal

B)optimal qradient

C)parçanı yarıya bölmə

D)qızıl bölgü qaydası

E)eyler məsələsi42.Mənfi olmayan xn+1 0 kəmiyyətinə əlavə …… deyilir.

A) məchul

B)dəyişən

C)tənlik


D)ədəd

E)vuruq


43.Xətti proqramlaşdırma məsələsində məhdudiyyət şərtləri, bərabərsizliklər və həm də tənliklər daxil olarsa, onda belə məsələlər necə adlanır?

A)qarışıq şərtli xətti proqramlaşdırma məsələsi

B)Kun-Takker metodu

C)qabarıq optimallaşdırma

D)unimodal funksiya

E)nəqliyyat məsələsi44.Xətti proqramlaşdırma məsələsində sərbəst dəyişənlər iştirak edərsə, onda belə məsələlər necə adlanır?

A)sərbəst dəyişənli xətti proqramlaşdırma məsələsi

B)qeyri sərbəst dəyişənli xətti proqramlaşdırma məsələsi

C)optimal idarəetmə

D)məqsəd məsələləri

E)uyuşan məsələ


45. nöqtələrinin qiymətləri hansı tənliyin həlli ilə alınır?

A)

B)

C)

D)

E)


46.A matrisinin ranqı onun xətti asılı olmayan sətir və ya sütunlarının …. sayına deyilir.

A)maksimum

B)minimum

C)sonsuz


D)n

E)n-147.Xətti proqramlaşdırma nəzəriyyəsində bazis həlləri çox vaxt necə adlanır?

A)dayaq həllər

B)cırlaşan funksiya

C)uyuşan funksiya

D)xətti tənlik

E)qırıq xəttlər


48.Xətti proqramlaşdırmanın qoşma məsələləri necə olur?

A)simmetrik,qeyri simmetrik

B) qeyri simmetrik,cırlaşan

C)cırlaşmayan,simmetrik

D)simmetrik,unimodal

E)qapalı və açıq nəqliyyat məsələləri49.Praktikada nöqtələri əsasən neçə yolla seçilir?

A) 2 yolla

B) 4 yolla

C) 3 yolla

D) seçilir

E) 16 yolla50.Əgər çoxluğun nöqtəsi bütövlüklə bu çoxluğa daxil olan heç bir parçanın daxili nöqtəsi olmazsa, onda ona necə nöqtə deyilir?

A)kənar


B)uyuşan

C)uyuşmayan

D)sərhəd

E)qabarıq51.Bütün nöqtələri əvvəlcədən seçilir və sonra dəyişmir.Bu necə adlanır?

A) passiv axtarış

B) ardıcıl axtarış

C) aktiv axtarış

D) unimodal axtarış

E) seçmə axtarış52.Ən sadə passiv axtarış hansıdır?

A) seçmə üsul

B)ardıcıl üsul

C)metodik üsul

D)unimodal üsul

E)parçanın yarıya bölmə üsulu53.Verilənlərin içərisindən xətti proqramlaşdırmanın simpleks üsulla həllinin cütlüyü tapın.

A)dayaq optimal

B)optimal qradient

C)parçanı yarıya bölmə

D)qızıl bölgü qaydası

E)eyler məsələsi54.Xətti proqramlaşdırma məsələsində məhdudiyyət şərtləri, bərabərsizliklər və həm də tənliklər daxil olarsa, onda belə məsələlər necə adlanır?

A)qarışıq şərtli xətti proqramlaşdırma məsələsi

B)Kun-Takker metodu

C)qabarıq optimallaşdırma

D)unimodal funksiya

E)nəqliyyat məsələsi55.Xətti proqramlaşdırma məsələsində sərbəst dəyişənlər iştirak edərsə, onda belə məsələlər necə adlanır?

A)sərbəst dəyişənli xətti proqramlaşdırma məsələsi

B)qeyri sərbəst dəyişənli xətti proqramlaşdırma məsələsi

C)optimal idarəetmə

D)məqsəd məsələləri

E)uyuşan məsələ56.A matrisinin ranqı onun xətti asılı olmayan sətir və ya sütunlarının …. sayına deyilir.

A)maksimum

B)minimum

C)sonsuz


D)n

E)n-1
Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin