4124a1+4124a2 ( 500 ) Kompyuter sistemində əməliyyatlatların tətqiqiYüklə 0,57 Mb.
səhifə1/6
tarix21.06.2018
ölçüsü0,57 Mb.
#54431
  1   2   3   4   5   6

4124a1+4124a2 ( 500 )
Kompyuter sistemində əməliyyatlatların tətqiqi
1.Optimallaşdırma məsələsinin ümumi metodunu hansı fənn verir ?

A)Riyaziyyat B)Fizika C)Ədəbiyyat D)Kimya E)Coğrafiya2.Optimallaşdirma məsələsinin mərhələləri nələrə gətirilir?

A)Funksiyanın ən böyük və ən kiçik qiymətinin axtarılmasına

B)Funksiyanın orta qiymətinin axtarılmasına

C)Ən böyük qiymətinin axtarılmasına

D)Ən kiçik qiymətinin axtarılmasına

E)Funksiyanın orta və kiçik qiymətinin axtarılmasına


3. Ən böyük və ən kiçik qiyməti axtarılan funksiya necə adlanır?

A)Məqsəd funksiyası

B)Məhdud funksiyası

C)Məxsusi funksiyası

D)Qeyri- məhdud funksiyası

E)Qeyri-məxsusi funksiyası


4.Bunlardan hansı qızıl bölgü qaydasına aiddir ?

A)

B)

C)

D)

E)


5. Optimallaşdırma məsələsinin qoyuluşu və araşdırma üsulu nədən asılıdır?

A)Məqsəd funksiyasının xassəsindən

B)Funksiyanın xassələrindən

C)Məqsəd funksiyasından

D)Ən kiçik qiymətlərindən

E)Ən kiçik və ən böyük funksiyalardan6. Əgər f(x) qabarıq funksiya və X qabarıq çoxluq olarsa onda bu məsələlərə necə məsələr deyilir ?

A)qabarıq proqramlaşdırma məsələsi

B)unimodal məsələ

C)qlobal məsələ

D)local məsələ

E)riyazi proqramlaşdırma7. F1=F2=1, Fi+2 =Fi+1+Fi , i=1,2,… bu ədədlər necə adlanır ?

A)Fibonaççi

B)Krılov

C)Koşi


D)Teylor

E)Laqranj


8. Məqsəd funksiyası hansı şəkildə olur?

A)Aşkar və qeyri-aşkar şəkildə

B)Aşkar şəkildə

C)Qeyri-aşkar şəkildə

D)Məxsusi şəkildə

E)Qeyri-məxsusi şəkildə9. Nəqliyyat məsələsinin həllində ən çox işlənən metod necə adlanır?

A)qabarıq

B)çökük

C)bircins

D)maksimum

E)minimum


10 Funksiyanın unimodallığı üçün nə tələb olunur?

A)kəsilməzlik

B)məxsusilik

C)məhdudluq

D)qeyri-məxsusilik

E)qeyri-məhdudluq11. Hansı nöqtələrə şərti lokal ekstremum nöqtələri deyilir ?

A)maksimum və minimum

B)əlaqəli tənliklər

C)məqsəd funksiyası

D)stasionar nöqtələr

E)teylor sırası


12. -nun qiyməti nəyə bərabərdir?

A)55


B)12

C)47


D)76

E)81


13.Nəqliyyat məsələsinin dəyişənləri neçə indeksli olur?

A)iki


B)beş

C)üç


D)altı

E)on


14.-ün qiymətini tapın.

A)233


B)14

C)147


D)118

E)21


15..Simpleks üsul neçə mərhələdən ibarətdir?

A)iki


B)on

C)altı


D)bir

E)dörd


16.-ün qiymətini tapın.

A)377


B)144

C)121


D)49

E)59


17.Parametrik proqramlaşdırma məsələsi istehsalın hansı məsələsi ilə meydana gəlmişdir ?

A)proqramlaşdırma məsələsilə

B)xətti proqramlaşdırma məsələsilə

C)potensiallar məsələsilə

D)nəqliyyat məsələsi

E)qapalı nəqliyyat məsələsi18..Fibonaççi ədədinin hesablanması üçün ümumi düstur hansıdır?

A)

B) +45

C) +5

D) +11

E) +2219..Nəqliyyat məsələlərinin bütün məhdudiyyət şərtləri nədən ibarətdir?

A)tənlik


B)funksiya

C)riyazi quruluş

D)potensiallar metodu

E) metod


20. hesablayın.

A)11


B)22

C)16


D)18

E)44


21. hesablayın.

A)3


B)16

C)18


D)41

E)9


22.Riyazi proqramlaşdırmanın şərtlərini ödəməyən istənilən məsələsinə hansı məsələlər deyilir?

A) qeyri xətti proqramlaşdırma

B) xətti proqramlaşdırma

C)qradient üsulu

D)potensiallar metodu

E)simpleks metod23. hesablayın.

A)65,5 B)16 C)42 D)60 E)65,178


24.Jordan əvəzetmələri neçə addımdan ibarətdir?

A)5


B)2

C)7


D)3

E)7


25. hesablayın.

A)

B)

C)

D) 7

E) 8
26. hesablayın.A) 3, 2

B) 4


C) 3

D) 3, 8

E) 9

27.Optimallaşdırma üsullarının qabarıq funksiyaları qabarıq çoxluqlarda ekstremumlarının tapılması məsələlələrinin öyrənən bölməsi necə adlanır?

A)qabarıq optimallaşdırma

B)qeyri qabarıq optimallaşdırma

C)lokal fuksiya

D)uyuşmayan çoxluq

E)cırlaşan bazis28. h e s a b l a y ı n.

A)12


B)16

C)144


D)9

E)8


29. hesablayın.

A)2


B)2,5

C)6


D)8

E)16


30. hesablayın.

A)14


B)144

C)18


D)6

E)15


31.Kvadratik qabarıq funksiyanın xətti məhdudiyyət şərtləri ödənildikdə minimallaşdırılması məsələsi necə məsələ adlanır

A)kvadratik proqramlaşdırma

B)uyuşmayan funksiya

C)uyuşan funksiya

D)simpleks üsul

E)Kun-Takker metodu32. hesablayın.

A)4


B)16

C)2


D)8

E)48


33.Qradiyent üsulunun nöqsanı nədən ibarətdir?

A)hesablama xətalarına həssas olmasıdır

B)uyuşmayan funksiya olmasıdır

C)unimodal funksiya olmasıdır

D)uyuşan funksiya olmasıdır

E)dayaq planın olmasıdır34. hesablayın.

A)9


B)81

C)19


D)92

E)17


35. hesablayın.

A)2


B)4

C)8


D)16

E)42


36. olarsa, -ü tapın.

A)3


B)16

C)4


D)7

E)8


37. hesablayın.

A)2


B)8

C)4


D)16

D)42


38.Xətti proqramlaşdırmanın simpleks üsulla həlli neçə mərhələdən ibarət olur ?

A)iki


B)dörd

C)beş


D)altı

E)üç


39. hesablayın.

A)6


B)12

C)16


D)17

E)172


40.Şərti local minimum və maksimum nöqtələri necə adlanır?

A)şərti ekstremum nöqtələri

B)bazis vektor

C)potensiallar metodu

D)Fibonaççi ədədləri

E)çökük funksiya41.Verilənlərin içərisindən xətti proqramlaşdırmanın simpleks üsulla həllinin cütlüyü tapın.

A)dayaq optimal

B)optimal qradient

C)parçanı yarıya bölmə

D)qızıl bölgü qaydası

E)eyler məsələsi42.Mənfi olmayan xn+1 0 kəmiyyətinə əlavə …… deyilir.

A) məchul

B)dəyişən

C)tənlik


D)ədəd

E)vuruq


43.Xətti proqramlaşdırma məsələsində məhdudiyyət şərtləri, bərabərsizliklər və həm də tənliklər daxil olarsa, onda belə məsələlər necə adlanır?

A)qarışıq şərtli xətti proqramlaşdırma məsələsi

B)Kun-Takker metodu

C)qabarıq optimallaşdırma

D)unimodal funksiya

E)nəqliyyat məsələsi44.Xətti proqramlaşdırma məsələsində sərbəst dəyişənlər iştirak edərsə, onda belə məsələlər necə adlanır?

A)sərbəst dəyişənli xətti proqramlaşdırma məsələsi

B)qeyri sərbəst dəyişənli xətti proqramlaşdırma məsələsi

C)optimal idarəetmə

D)məqsəd məsələləri

E)uyuşan məsələ


45. nöqtələrinin qiymətləri hansı tənliyin həlli ilə alınır?

A)

B)

C)

D)

E)


46.A matrisinin ranqı onun xətti asılı olmayan sətir və ya sütunlarının …. sayına deyilir.

A)maksimum

B)minimum

C)sonsuz


D)n

E)n-147.Xətti proqramlaşdırma nəzəriyyəsində bazis həlləri çox vaxt necə adlanır?

A)dayaq həllər

B)cırlaşan funksiya

C)uyuşan funksiya

D)xətti tənlik

E)qırıq xəttlər


48.Xətti proqramlaşdırmanın qoşma məsələləri necə olur?

A)simmetrik,qeyri simmetrik

B) qeyri simmetrik,cırlaşan

C)cırlaşmayan,simmetrik

D)simmetrik,unimodal

E)qapalı və açıq nəqliyyat məsələləri49.Praktikada nöqtələri əsasən neçə yolla seçilir?

A) 2 yolla

B) 4 yolla

C) 3 yolla

D) seçilir

E) 16 yolla50.Əgər çoxluğun nöqtəsi bütövlüklə bu çoxluğa daxil olan heç bir parçanın daxili nöqtəsi olmazsa, onda ona necə nöqtə deyilir?

A)kənar


B)uyuşan

C)uyuşmayan

D)sərhəd

E)qabarıq51.Bütün nöqtələri əvvəlcədən seçilir və sonra dəyişmir.Bu necə adlanır?

A) passiv axtarış

B) ardıcıl axtarış

C) aktiv axtarış

D) unimodal axtarış

E) seçmə axtarış52.Ən sadə passiv axtarış hansıdır?

A) seçmə üsul

B)ardıcıl üsul

C)metodik üsul

D)unimodal üsul

E)parçanın yarıya bölmə üsulu53.Verilənlərin içərisindən xətti proqramlaşdırmanın simpleks üsulla həllinin cütlüyü tapın.

A)dayaq optimal

B)optimal qradient

C)parçanı yarıya bölmə

D)qızıl bölgü qaydası

E)eyler məsələsi54.Xətti proqramlaşdırma məsələsində məhdudiyyət şərtləri, bərabərsizliklər və həm də tənliklər daxil olarsa, onda belə məsələlər necə adlanır?

A)qarışıq şərtli xətti proqramlaşdırma məsələsi

B)Kun-Takker metodu

C)qabarıq optimallaşdırma

D)unimodal funksiya

E)nəqliyyat məsələsi55.Xətti proqramlaşdırma məsələsində sərbəst dəyişənlər iştirak edərsə, onda belə məsələlər necə adlanır?

A)sərbəst dəyişənli xətti proqramlaşdırma məsələsi

B)qeyri sərbəst dəyişənli xətti proqramlaşdırma məsələsi

C)optimal idarəetmə

D)məqsəd məsələləri

E)uyuşan məsələ56.A matrisinin ranqı onun xətti asılı olmayan sətir və ya sütunlarının …. sayına deyilir.

A)maksimum

B)minimum

C)sonsuz


D)n

E)n-157.Xətti proqramlaşdırma nəzəriyyəsində bazis həlləri çox vaxt necə adlanır?

A)dayaq həllər

B)cırlaşan funksiya

C)uyuşan funksiya

D)xətti tənlik

E)qırıq xəttlər58.Xətti proqramlaşdırmanın qoşma məsələləri necə olur?

A)simmetrik,qeyri simmetrik

B) qeyri simmetrik,cırlaşan

C)cırlaşmayan,simmetrik

D)simmetrik,unimodal

E)qapalı və açıq nəqliyyat məsələləri59.Praktikada nöqtələri əsasən neçə yolla seçilir?

A) 2 yolla

B) 4 yolla

C) 3 yolla

D) seçilir

E) 16 yolla60.Əgər çoxluğun nöqtəsi bütövlüklə bu çoxluğa daxil olan heç bir parçanın daxili nöqtəsi olmazsa, onda ona necə nöqtə deyilir?

A)kənar


B)uyuşan

C)uyuşmayan

D)sərhəd

E)qabarıq61.Bütün nöqtələri əvvəlcədən seçilir və sonra dəyişmir.Bu necə adlanır?

A) passiv axtarış

B) ardıcıl axtarış

C) aktiv axtarış

D) unimodal axtarış

E) seçmə axtarış62.Ən sadə passiv axtarış hansıdır?

A) seçmə üsul

B)ardıcıl üsul

C)metodik üsul

D)unimodal üsul

E)parçanın yarıya bölmə üsulu63. Xətti proqramlaşdırma məsələsinin məqsəd funksiyası sabit kəmiyyətə bərabər olduqda alınmış tənliyin uyğun düz xəttinə necə xətt deyilir?

A)səviyyə

B)sınıq

C)halqavariD)dalğavari

E)lokal xətt64.Unimodallıq üçün nə tələb olunmur?

A)funksiyanın kəsilməzliyi

B)funksiyanın diferensialı

C)funksiyanın maxsimumu

D)funksiyanın minimumu

E)funksiyanının törəməsi65.Məqsəd funksiyası nəyə deyilir?

A) funksiyanın ən böyük və ən kiçik qiymətinin axtarılmasına

B) funksiyanın maxsimumunun axtarılmasına

C) funksiyanın minimumunun axtarılmasına

D) funksiyanın inteqralının axtarılmasına

E) funksiyanı törəməsinin axtarılmasına66.-in qiyməti nəyə bərabərdir?

A) 21


B) 8

C) 14


D) 12

E) 15


67.-un qiyməti nəyə bərabərdir?

A) 34


B) 36

C) 45


D) 55

E) 3


68. nəyin düsturudur?

A)Fibonaççi ədədinin hesablanması

B)Freynerin düsturu

C)Eyler düsturu

D) Koşi düsturu

E)Parçanın yarıya bölünməsi düsturu69. hesablayın.

A) 1


B) 2

C) 3


D)4

E) 5


70. hesablayın.

A) 1


B) 2

C)3


D) 4

E) 5


71. hesablayın.

A) 1


B) 2

C) 3


D) 4

E) 5


72. hesablayın.

A) 1


B) 2

C) 3


D)4

E)5


73. hesablayın.

A) 1


B) 2

C) 3


D) 4

E) 5


74. hesablayın.

A) 1


B) 2

C) 3


D) 4

E) 5


75. hesablayın.

A) 6


B) 7

C) 8


D) 9

E) 10


76. hesablayın.

A)

B)

C)2

D)

E)77. hesablayın.

A)

B

C)

D)

E)78. , olduqda

A) 1


B) 2

C) 3


D)4

E)5


79.Parçanın verilmiş bölgülərindən hansı qızıl bölgüdür?

A)

B)

C)

D)

E)80.Qızıl bölgü qaydasında an və bn -i tapmaq üçün nə etmək lazımdır?

A) müqayisə etmək

B) toplamaq

C) çıxmaq

D) mənfi qiymətini tapmaq

E) məhdudluğunu tapmaq81. Qızıl bölgü qaydasında f(x) –in hansı qiymətini tapdıqda alqoritm sona çatır?

A) minimum qiymətində

B) maxsimum qiymətində

C) tam qiymət verən

D) qeyri-məhdud qiymətlərinin

E) məhdud qiymətlərin82.Qızıl bölgü qaydasında f(x) funksiyasına hansı qiymət verən X* nöqtəsi axtarılır?

A) minimum qiymət verən

B) maxsimum qiymət verən

C) tam qiymət verən

D)qeyri-məhdud qiymətlərinin

E) məhdud qiymətlərinin83.Fibonaççi ədədləri hansı ədədin köməyilə çox sürətlə böyüyür?

A)i-nin artması

B)a-nın artması

C)i-nin azalması

D)i-nin olması ilə

E)i və a-nın azalması ilə84. F12-nin qiyməti nəyə bərabərdir?

A) 144


B) 89

C) 132


D) 121

E) 55


85. hesablayın.

A) 11


B) 22

C) 16


D) 18

E) 44


86. hesablayın.

A) 3


B) 16

C) 9


D) 41

E) 18


87. hesablayın.

A) 65.5


B) 16

C) 42


D) 60

E) 65,17888. hesablayın.

A) 34/3


B) 1/16

C) 19/4


D) 7

E) 8


89. hesablayın.

A) 2


B) 8

C) 4


D) 16

E) 42


90.Funksiyanın unimodallığı üçün nə tələb olunur?

A) Kəsilkməzlik

B) Məxsusilik

C) Məhdudluq

D) Qeyri müəyyənlik

E) Qeyri məxsusilik91. Ən sadə passiv axtarış hansıdır?

A) Seçmə üsul

B) Ardıcıl üsul

C) Metodik üsul

D) Unimodal üsul

E) Parçanı yarıya bölmə üsulu92. hesablayın.

A) 17


B) 5

C) 9


D) 20

E) 18


93. hesablayın.

A) 2


B) 8

C) 4


D) 16

E) 42


94. hesablayın.

A) 233


B) 144

C) 90


D) 105

E) 286


95. hesablayın.

A) 13


B) 21

C) 31


D) 12

E) 32


96. hesablayın.

A) 1


B) 2

C) 3


D) 0

E) 4


97. hesablayın.

A) 2


B) 8

C) 4


D) 16

E) 42


98. hesablayın.

A) 233


B) 144

C) 90


D) 105

E) 286


99. hesablayın.

A) 13


B) 21

C) 31


D) 12

E) 32


100. hesablayın.

A) 1


B) 2

C) 3


D) 0

E) 4


101. hesablayın.

A) 2


B) 8

C) 4


D) 16

E) 42


102. hesablayın.

A) 233


B) 144

C) 90


D) 105

E) 286


103. hesablayın.

A) 13


B) 21

C) 31


D) 12

E) 32


104. hesablayın.

A) 1


B) 2

C) 3


D) 0

E) 4


105. Qızıl bölgü qaydasında f(x) –in hansı qiymətini tapdıqda alqoritm sona çatır?

A) minimum qiymətində

B) maxsimum qiymətində

C) tam qiymət verən

D) qeyri-məhdud qiymətlərinin

E) məhdud qiymətlərin106.Qızıl bölgü qaydasında f(x) funksiyasına hansı qiymət verən X* nöqtəsi axtarılır?

A) minimum qiymət verən

B) maxsimum qiymət verən

C) tam qiymət verən

D)qeyri-məhdud qiymətlərinin

E) məhdud qiymətlərininYüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin