7 İstehlakçılar, İstehsalçılar və Bazarların SəmərəliliyiYüklə 439 b.
tarix23.10.2017
ölçüsü439 b.
#11957


7


BAZAR TARAZLIĞINA NƏZƏR SALAQ

 • Bazarda tələb və təklifin tarazlığı alıcıların və satıcıların əldə etdiyi ümumi faydanı maksimumlaşdırır?

 • Bazar tarazlığı bazarların qıt olan sərvətləri necə bölüşdürməsinə təsir edir.

 • Bazarda sərvətlərin bölüşdürülməsinin arzuolunan olub olmaması rifah halının təhlili üzrə iqtisadi nəzəriyyələr tərəfindən araşdırılır.Rifah Halının Təhlili Üzrə İqtisadi Nəzəriyyələr

 • Rifah halının təhlili üzrə iqtisadi nəzəriyyələr maddi sərvətlərin bölüşdürülməsinin rifah halına təsirini öyrənir.

 • Alıcılar və satıcılar bazarda iştirak etməkdən fayda əldə edirlər.

 • Bazarda tələb və təklifin tarazlığı alıcıların və satıcıların əldə etdiyi ümumi faydanı maksimumlaşdırır.Rifah Halının Təhlili Üzrə İqtisadi Nəzəriyyələr

 • Bazarda tarazlıq maksimum fayda ilə nəticələnir, belə ki, məhsulun istehlakçıları və istehsalçıları üçün maksimal ümumi rifah halı yaranır.Rifah Halının Təhlili Üzrə İqtisadi Nəzəriyyələr

 • İstehlakçının izafi faydası bazar münasibətlərində iştirakdan alıcının əldə etdiyi faydanı ifadə edir.

 • İstehsalçının izafi faydası bazar münasibətlərində iştirakdan satıcının əldə etdiyi faydanı ifadə edir.İSTEHLAKÇININ İZAFİ FAYDASI

 • Ödəməyə hazır olma alıcının əmtəə üçün ödəməyə hazır olduğu maksimum məbləğdir.

 • Bu alıcının əmtəəyə və ya xidmətə verdiyi dəyəri ifadə edir.İSTEHLAKÇININ İZAFİ FAYDASI

 • İstehlakçının izafi faydası alıcının ödəməyə hazır olduğu məbləğlə alıcının faktiki olaraq ödədiyi məbləğin fərqidir.Təsvir 1 Dörd Mümkün Alıcının Ödəməyə Hazır OlmasıİSTEHLAKÇININ İZAFİ FAYDASI

 • Bazarda tələb əyrisi alıcıların müxtəlif qiymətlərdə əldə etməyə hazır olduğu müxtəlif miqdarları bildirir.Tələb Cədvəli və Tələb ƏyrisiTəsvir 1 Tələb Cədvəli və Tələb ƏyrisiTəsvir 2 İstehlakçının İzafi Faydasının Tələb Əyrisi ilə ÖlçülməsiTəsvir 2 İstehlakçının İzafi Faydasının Tələb Əyrisi ilə ÖlçülməsiTələb Əyrisindən İstifadə Etməklə İstehlakçının İzafi Faydasının Ölçülməsi

 • Qiymət xəttindən yuxarıda və tələb əyrisindən aşağıda qalan sahə istehlakçının bazarda yaranan izafi faydasına bərabərdir.Təsvir 3 Qiymət İstehlakçının İzafi Faydasına Necə Təsir EdirTəsvir 3 Qiymət İstehlakçının İzafi Faydasına Necə Təsir Edirİstehlakçının İzafi Faydası Nəyi Ölçür?

 • İstehlakçının İzafi Faydası, yəni alıcıların əmtəə üçün ödəməyə hazır olduqları məbləğlə onların əmtəə üçün faktiki ödədikləri məbləğ arasındakı fərq alıcıların əmtəə istehlakından özlərinin fikrincə əldə etdikləri faydanın ölçüsüdür.İSTEHSALÇININ İZAFİ FAYDASI

 • İstehsalçının izafi faydası satıcıya əmtəə üçün ödənilən məbləğ ilə satıcının məsrəfləri arasındakı fərqdir.

 • İstehsalçının izafi faydası alıcıların bazarda iştirakdan əldə etdiyi faydanın ölçüsüdür.Cədvəl 2 Dörd Mümkün Satıcının MəsrəfləriTəklif Əyrisindən İstifadə Etməklə İstehsalçının İzafi Faydasının ÖlçülməsiTəklif Qrafiki və Təklif ƏyrisiTəsvir 4 Təklif Qrafiki və Təklif ƏyrisiTəklif Əyrisindən İstifadə Etməklə İstehsalçının İzafi Faydasının Ölçülməsi

 • Qiymət xəttindən aşağıda və təklif əyrisindən yuxarıda qalan sahə bazarda istehsalçının izafi faydasına bərabərdir.Təsvir 5 İstehsalçının İzafi Faydasının Təklif Əyrisi ilə ÖlçülməsiTəsvir 5 İstehsalçının İzafi Faydasının Təklif Əyrisi ilə ÖlçülməsiTəsvir 6 Qiymətin Dəyişməsi İstehsalçının İzafi Faydasına Necə Təsir EdirTəsvir 6 Qiymətin Dəyişməsi İstehsalçının İzafi Faydasına Necə Təsir EdirBAZARLARIN SƏMƏRƏLİLİYİ

 • İstehlakçının izafi faydası və istehsalçının izafi faydası anlayışları əsas iqtisadi suallardan birinə cavab verməkdə bizə kömək edə bilər:

  • Sərvətlərin azad bazarlar tərəfindən bölüşdürülməsi arzu olunan nəticəyə gətirib çıxarırmı?


BAZARLARIN SƏMƏRƏLİLİYİ

 • İstehlakçının İzafi Faydası

 • = Alıcıların ödəməyə hazır olduqları məbləğ – Alıcılar tərəfindən ödənilən məbləğ

 • İstehsalçının İzafi Faydası

 • = Satıcıların aldığı məbləğ – Satıcıların məsrəfləriBAZARLARIN SƏMƏRƏLİLİYİ

 • Məcmu izafi fayda

 • = İstehlakçının izafi faydası + İstehsalçının izafi faydası

 • və ya

 • Məcmu izafi fayda

 • = Alıcıların faydası – Satıcıların məsrəfləriBAZARLARIN SƏMƏRƏLİLİYİ

 • Səmərəlilik sərvətlərin bölüşdürülməsinin bütün cəmiyyət üzvlərinin əldə etdiyi məcmu faydanı maksimumlaşdıran xüsusiyyətinə deyilir.BAZARLARIN SƏMƏRƏLİLİYİ

 • İctimai planlaşdırıcı, səmərəlilikdən əlavə həm də ədalətlilik – maddi rifahın müxtəlif alıcılar və satıcılar arasında ədalətli bölüşdürülməsi – haqqında düşünə bilər.Təsvir 7 Bazar Tarazlığında İstehlakçı və İstehsalçıların İzafi FaydasıBAZARLARIN SƏMƏRƏLİLİYİ

 • Bazar Fəaliyyətinin Nəticəsi Barədə Üç Məsələ

  • Azad bazarlar təklif olunan əmtəələrin onlar üçün ən yüksək qiymət verməyə hazır olan alıcılara çatdırılmasını təmin edir.
  • Azad bazarlar tələb olunan əmtəələrin ən aşağı məsrəflərə malik olan istehsalçılar tərəfindən istehsal olunmasını təmin edir.
  • Azad bazarlar istehlakçı və istehsalçıların məcmu izafi faydasını maksimumlaşdıran miqdarda əmtəə istehsal edirlər.


Təsvir 8 Tarazlıq Miqdarının SəmərəliliyiBazar Tarazlığının Dəyərləndirilməsi

 • Tarazlıq, sərvətlərin səmərəli bölüşdürülməsinə gətirib çıxardığından, ictimai planlaşdırıcı azad bazar fəaliyyətinin nəticəsini olduğu kimi saxlamalıdır.

 • İctimai planlaşdırıcının bu xeyirxah hərəkəti hərfi tərcümə olunduqda “imkan ver etsinlər” mənasını verən fransız sözü laissez faire ilə ifadə olunur.Bazar Tarazlığının Dəyərləndirilməsi

 • Bazar Gücü

  • Əgər bazar sistemi mükəmməl rəqabətli deyilsə, bazar gücü aşağıdakılarla nəticələnə bilər.
   • Bazar gücü qiymətləri nəzarətdə saxlamaq bacarığıdır.
   • Bazar gücü, bazarların qeyri-səmərəliliyinə səbəb olmaqla tarazlıq vəziyyətinin yaranmasına imkan vermir.


Bazar Tarazlığının Dəyərləndirilməsi

 • Kənar Təsirlər

  • Alıcıların və satıcıların qərarları bəzən heç ümumiyyətlə bazar münasibətlərində iştirak etməyən adamlara da təsir edir.
  • Kənar təsirlər bazardakı rifahın alıcıların faydası və satıcıların məsrəflərindən əlavə digər amillərdən də asılı olmasına gətirib çıxarır.
 • Alıcılar və satıcılar hansı miqdarda əmtəə istehlak və ya istehsal etmək qərarını verərkən belə kənar təsirləri nəzərə almadıqları üçün cəmiyyətin mənafeyi baxımından bazar fəaliyyətinin nəticəsi səmərəsiz də ola bilər.Xülasə

 • İstehlakçının izafi faydası alıcının əmtəə üçün ödəməyə hazır olduğu məbləğlə əmtəə üçün faktiki olaraq ödədiyi qiymət arasındakı fərqə bərabərdir.

 • İstehlakçının izafi faydası alıcıların bazarda iştirakdan əldə etdiyi faydanın ölçüsüdür.

 • İstehlakçının izafi faydasını tapmaq üçün tələb əyrisi ilə qiymət xətti arasında qalan sahəni hesablamaq lazımdır.Xülasə

 • İstehsalçının izafi faydası satıcıların əmtəəni satmağa hazır olduğu məbləğlə istehsal məsrəfləri arasındakı fərqə bərabərdir.

 • İstehsalçının izafi faydası satıcıların bazarda iştirakdan əldə etdiyi faydanın ölçüsüdür.

 • İstehsalçının izafi faydasını tapmaq üçün təklif əyrisindən yuxarıda və qiymət xəttindən aşağıda olan sahəni hesablamaq lazımdır.Xülasə

 • Sərvətlərin bölüşdürülməsi istehlakçıların və istehsalçıların məcmu izafi faydasını artırırsa, sərvətlərin belə bölüşdürülməsi səmərəli hesab olunur.

 • Siyasətçilər adətən bazar fəaliyyətinin nəticələrinin həm səmərəliliyi, həm də ədalətliliyinə nail olmağa çalışırlar.Xülasə

 • Tələb və təklifin tarazlığı, istehlakçıların və istehsalçıların izafi faydalarının cəmini maksimumlaşdırır.

 • Yəni, bazardakı gözəgörünməz əl sərvətlərin alıcılar və satıcılar arasında səmərəli bölüşdürülməsini təmin edir.

 • Bazarların iflasının mövcud olduğu hallarda, bazarların fəaliyyətinin nəticəsində sərvətlər səmərəli şəkildə bölüşdürülmür.Yüklə 439 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin