Academia de studii economice din moldovaYüklə 162.91 Kb.
tarix30.07.2018
ölçüsü162.91 Kb.


ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA
Catedra MANAGEMENT SOCIAL

Curriculum la disciplina
Conflictologie

(pentru studenţii specializării

Managementul administraţiei publice)

Autor: Liliana Eremia,

Lector superior, dr.

Chişinău, 2006

Aprobat la şedinţa catedrei „ Management social”,

Proces Verbal nr. ____ din ___________ 2006

Şef catedră Alic Bîrcă, confer. univ.,dr.

Aprobat la şedinţa Comisiei metodico-ştiinţifice a facultăţii “ Economie generală şi drept”, Proces Verbal nr. ____ din ___________ 2006


Preşedinte Raisa Borcoman, conf. univ.,dr.


Recenzent: 1. Cadrul conceptual

Perioada actuală extrem de contradictorie a evidenţiat conflictul care a devenit o realitate mult mai evidentă. Schimbările profunde ce se produc în cadrul organizaţiilor generează o serie de tensiuni, ciocniri, situaţii etc. Toate acestea impun o cunoaştere şi o iniţiere în teoria conflictului, cu scopul reducerii consecinţelor negative ale conflictelor, cît şi soluţionarea lor adecvată mediului organizaţional.

Activitatea diverselor organizaţii cît şi practica de lucru a firmelor străine demonstrează faptul că atît managerii contemporani şi specialiştii au necesitate de cunoştinţe şi deprinderi în domeniul conflictologiei, dirijarea cît şi profilactica conflictelor. Din aceste considerente, reieşind din cerinţele actuale, avem drept scop prin intermediul acestei discipline de a familiariza studenţii cu aspectele de bază ale conflictologiei, cauzele, procesualitatea, tipurile, cît şi metodele de soluţionare productivă a conflictelor în cadrul organizaţiilor.

Disciplina „Conflictologie” are la bază identificarea tehnologiei de rezolvare a conflictului cît şi formarea la studenţi a abilităţilor rezolutive practice.

Această disciplină abordează, în special, latura psihosocială a conflictului şi rezolvării acestuia, ceea ce înseamnă, că prevalentă va fi natura externă, socială a conflictului, de inter-relaţionare cît şi interdependenţa dintre conflictul psihic sau intern şi cel extern.

Disciplina este focalizată în special pe conflictele internaţionale, astfel studenţii având posibilitatea de a cunoaşte informaţii şi de a le stăpâni abilităţi şi deprinderi practice pentru preîntîmpinarea cît şi profilaxia conflictelor sale interpersonale. Eliberat de trăirile negative, individul, astfel, se poate concentra asupra muncii, se îmbunătăţesc considerabil relaţiile în colectivul de muncă, relaţiile cu şefii şi diferiţi colaboratori, scade stresul, cu toate consecinţele sale, creşte sentimentul general de bunăstare psihică.

Este imposibil de ignorat potenţialul de agresiune şi chiar violenţă ce caracterizează indivizii şi grupurile în societatea actuală. Însă prin intermediul acestei discipline, sperăm să ajutăm studenţii să-şi evalueze corect atitudinile în cazul unor situaţii conflictuale şi să-i consiliem în efortul lor de controlare a unor asemenea conflicte. Deoarece conflictul bine gestionat poate deveni factor de progres şi angajament, pe cînd conflictul stihiinic, dezorganizat, are efect devastator, aruncă în hăul arbitrajului oamenii şi grupurile, prelegerile, dar mai ales, seminariile au un pronunţat caracter aplicativ, utilizînd o paletă largă şi diversificată de metode didactice, aplicaţii, exerciţii practice, cît şi probleme cu conţinut economic.


 1. Obiectivele standard ale disciplinei

Scopul prioritar al cursului „Conflictologie” constă în familiarizarea studenţilor cu natura şi particularităţile specifice ale conflictului, cît şi formarea abilităţilor şi deprinderilor practice pentru preîntîmpinarea şi profilaxia conflictelor în cadrul organizaţiilor.1. La nivel de cunoaştere:

 • Să posede capacitatea de a sistematiza cunoştinţele referitoare la natura conflictului cauzele şi manifestarea în organizaţii;

 • Să studieze şi să analizeze cu eficienţă teoriile clasice şi contemporane ale conflictului;

 • Să aprecieze gradul şi nivelul de elaborare ştiinţifică a teoriilor contemporane.

2. La nivel de aplicare:

 • Să determine actualitatea conceptelor şi teoriilor elaborate anterior cu privire la esenţa conflictelor şi rolul lor în societatea actuală;

 • Să precizeze situaţia conflictuală actuală la nivel micro şi macromediu;

 • Să selecteze şi să aplice la soluţionarea conflictelor din cadrul organizaţiilor diverse concepţii şi teorii elaborate anterior;

 • Să poată „dezvolta” tezaurul de cunoştinţe referitor la natura conflictelor pornind de la interesele, specificul şi obiectivele dezvoltării naţionale a întreprinderilor şi organizaţiilor R. Moldova.

 1. La nivel de integrare:

 • Să aprecieze rolul „Conflictologiei” în formarea orizontului profesional al viitorilor economişti;

 • Să stabilească corelaţia între disciplina „Conflictologie” şi alte ştiinţe studiate;

 • Să poată prevedea şi anticipa pe baza teoriilor studiate problemele cu care se confruntă mediul organizaţional din R. Moldova.
 1. Administrarea disciplinei

Codul

disciplinei în planul de învăţământ

Anul de

studii

Semestrul

Numărul

de ore planificat

Evaluarea

Responsabil de disciplină

s.z.

f.r.

Total

P

S

A.I.

Colocviu, examen, teză anuală

Nr. P.C.

SL

22.12

IVVIII

-

48

22

10

16

examen
L. Eremia

lector sup., dr.


 1. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor
Nr.

d/o


T E M A

Nr. de ore planificate

P.

S.

S.I.

Total

1.

Istoria conflictologiei. Teoriile contemporane ale conflictelor.

2

-

2

4

2.

Noţiunile de bază ale conflictologiei

2

2

2

6

3.

Particularităţile psihologice individuale ale apariţiei conflictelor

2

2

2

6

4.

Diminuarea efectelor emoţionale negative ale conflictelor.

2

-

-

2

5.

Conflictele în cadrul organizaţiilor.

2

2

2

6

6.

Managementul şi dirijarea conflictelor în organizaţii. Personalitatea partenerului şi managementul specific al conflictului.

4

-

2

6

7.

Prevenirea conflictelor. Procesul rezolvării conflictului.

2

-

2

4

8.

Profilactica şi metodele de soluţionare a conflictelor în organizaţii

4

2

2

8

9.

Stresul şi conflictul în organizaţii. Managementul stresului şi metodele de preîntîmpinare a stresului în organizaţii.

2

2

2

6

Total

22

10

16

32V. Obiective operaţionale şi conţinuturi


Nr.

d/o

Obiective de referinţă

Prelegeri

Seminare

Subiecte pentru studiul individual

Bibliografie selectivă

1.

O1.1 Să definească concepţiile de bază cu privire la esenţa conflictelor.

O1.2 Să anuleze primele încercări raţionale de a determina natura conflictelor sociale.

O2.1 Să identifice şi să analizeze teoriile contemporană ale conflictelor;


 1. Teoria psihanalizei lui S. Freud;

 2. Teoria lui C. Jung;

 3. Teoria

analizei tranzacţionale a lui E. Bern;

 1. Modelul

conflictul al societăţii a lui R. Dahrendorf;

 1. Teoria generală a

conflictului a lui K. Boulding;

 1. Concepţia

conflictului pozitiv-funcţional a lui L. Cozer;


Tema 1. Istoria conflictologiei. Teoriile contemporane ale conflictelor.

  1. Istoria

conflictologiei. Începuturile.

  1. Teoriile

contemporane ale conflictelor:

 1. S.

Freud, C. Jung, E. Bern;

b)

R. Dahrendorf;c) K. Boulding;

d) L. Cozer.

6;19;21;14;22

2.

O1.1 Să definească noţiunea de conflict şi situaţie conflictuală.

O1.2 Să analizeze tipologiile conflictului după mai multe criterii:

- a localizării;

- a aparenţei;

- a nivelului;

- scopului etc.

O.2.1 Să definească funcţiile şi limitele conflictelor.

O3.1 Să analizeze cauzele obiective ale conflictelor.Tema 2. Noţiunile de bază ale conflictologiei.

2.1 Noţiunea de conflict şi situaţia conflictuală.

2.2 Tipologii ale conflictelor. Modele de comportament conflictual.

2.3 Funcţiile şi limitele conflictelor.

2.4 Sursele conflictelor, cauzele obiective ale conflictelor în organizaţii.


Tema 1. Noţiunile de bază ale conflictologiei.

  1. Noţiunea de conflict şi situaţia conflictuală.

  2. Tipologii ale conflictelor.

  3. Funcţiile şi limitele conflictelor.

  4. Sursele conflictelor.

  1. Sursele conflictelor.

  2. Dimensiuni actuale ale preocupărilor pentru studierea şi practica rezolvării conflictelor.

4; 6;7;10;21;

17;14;22


3.

O1.1 Să determine particularităţile psihologice individuale ale conflictelor.

O1.2 Să analizeze caracteristicile de bază ale personalităţii care determină comportamentul său în conflict.

O.2.1 Să determine comportamentul individuală în condiţiile concurenţei.

O3.1 Să determine funcţiile sociale şi rolurile sociale ale personalităţii.Tema 3. Particularităţile psihologice individuale ale apariţiei conflictelor.

3.1 Particularităţile psihologice individuale care influenţează apariţia conflictelor.

3.2 Utilizarea teoriei „rolurilor sociale” pentru determinarea cauzelor apariţiei conflictelor.

3.3 Comportamentul individualului în condiţiile concurente.

3.4 Conflictele psihologice ale personalităţii.


Tema 2. Particularităţile psihologice individuale ale apariţiei conflictelor.

Conflictul intern/ intrapersonal.

2.1 Particularităţile psihologice individuale care influenţează apariţia conflictelor.

2.2 Conflictele psihologice ale personalităţii.2.1 Perspectiva psihanalitică asupra conflictului intern:

- S. Freud;

- K. Horney.

2.2 Perspective nonpsihanalitice asupra conflictului intern.1;4;21;14;22

4.

O1.1 Să analizeze cele mai indicate modalităţi inofensive şi acceptate social pentru descărcarea excesului emoţional.

O1.2 Să determine consecinţele negative ale conflcitelor.

O2.1 Să analizeze consecinţele potenţiale pozitive ale conflictelor.

O3.1 Să analizeze etapele refacerii relaţiilor umane.Tema 4. Diminuarea efectelor emoţionale negative ale conflictelor.

4.1 Eliberarea de tensiune emoţională post conflict.

4.2 Pozitivarea consecinţelor negative ale conflictelor.

4.3 Refacerea relaţiilor.

6;15;21;14;22

5.

O1.1 Să definească noţiunea de conflict în organizaţii.

O1.2 Să analizeze tipologiile conflictului în organizaţii.

O2.1 Să determine interdependenţa între putere şi conflict în organizaţii.


Tema 5. Conflictele în cadrul organizaţiilor.

5.1 Cauzele conflictului în organizaţii.

5.2 Tipuri de conflicte în organizaţii.

5.3 Puterea şi conflictul în organizaţii.Tema 3. Conflictele în cadrul organizaţiilor.

3.1 Cauzele conflictului în organizaţii.

3.2 Tipuri de conflicte în organizaţii.

3.3 Puterea şi conflictul în organizaţii.3.1 Metode eficiente de rezolvare a conflictelor în organizaţii

22;10;1;7;6;12;16;23

6.

O1.1 Să definească noţiunea de management al conflictului.

O1.2 Să analizeze comportamentelor de bază ale managementului conflictului.

O2.1 Să definească şi să analizeze stilurile de management al conflictului.

O3.1 Să explice şi să analizeze managementul conflictului prin negociere.

O4.1 Să determine personalităţile „dificile” şi managementul specific al conflictului.

O5.1 Să cunoască şi să poată determina persoanele cu tulburări de personalitate.Tema 6. Managementul şi dirijarea conflictelor în organizaţii. Personalitatea partenerului şi managementul specific al conflictului.

6.1 Ce reprezintă managementul conflictelor în organizaţii? Componentele de bază ale managementului conflictului.

6.2 stiluri de management al conflictelor:

- stilul ocolitor

- stilul îndatoritor

- stilul competitiv

- stilul concesiv

- stilul colaborativ.

6.3 Managementul conflictului prin negociere.

6.4 Interacţiunea cu persoane cu comportamente dificile „personalităţi dificile” şi managementul specific al conflictului.

6.5 Interacţiunea cu persoane cu tulburări de personalitate.
22;10;1;7;6;12;16;23

7.

O1.1 Să definească conceptul de ascultare activă.

O1.2 Să anuleze formele ascultării active.

O2.1 Să utilizeze formele ascultării active.

O3.1 Să însuşească tehnica utilizării puterii în conflicte.

O4.1 Să explice tehnica de autoconsolidare a puterii.


Tema 7. Prevenirea conflictelor. Procesul rezolvării conflictului.

7.1 Ascultarea activă instrument de rezolvare a conflictului şi de reducere a efectelor acestuia.

7.2 Exprimarea asertivă, modalitatea de prevenire şi rezolvarea a conflictului.

7.3 Ridicarea statului de putere pentru evitarea şi rezolvarea conflictului.

7.4 Încurajarea stimei de sine aceluilalt, condiţie a prevenirii conflictelor.
22;7;6;12;16;23

8.

O1.1 Să elaboreze variante strategice de rezolvare a conflictelor.

O1.2 Să însuşească cele mai eficiente metode de rezolvare a conflictelor.

O2.1 Să evidenţieze factorii cu impact asupra rezolvării conflictului.

O3.1 Să analizeze diverse metode ale rezolvării conflictelor.

O4.1 Să poată întocmi harta conflictului.

O5.1 Să însuşească şi să analizeze stilurile clasice de rezolvare a conflictelor.

O6.1 Să demonstreze eficienţa metodelor de arbitraj şi mediere în procesul rezolvării conflictelor.


Tema 8. Profilactica şi metodele de soluţionare a conflictelor în organizaţii.

8.1 Profilactica conflictelor.

8.1.1Elaborarea variantelor strategice managementului personalului în organizaţii.

8.1.2 Managementul competiţiei colaboratorilor.

8.1.3 Schimbarea structurii organizaţionale de conducere.

8.2 Metode de rezolvare a conflictelor.

8.3 Factorii cu impact asupra rezolvării conflictelor.

8.4 Metodele ale rezolvării conflictelor.

8.5 Arbitrajul.

8.6 Medierea.

8.7 Stiluri clasice de rezolvare conflictelor.


Tema 4. Profilactica şi metodele de soluţionare a conflictelor în organizaţii.

4.1 Profilactica conflictelor.

4.1.1Elaborarea variantelor strategice managementului personalului în organizaţii.

4.1.2 Managementul competiţiei colaboratorilor.

4.1.3 Schimbarea structurii organizaţionale de conducere.

4.2 Metode de rezolvare a conflictelor.

4.3 Factorii cu impact asupra rezolvării conflictelor.

4.4 Metodele ale rezolvării conflictelor.

4.5 Arbitrajul.

4.6 Medierea.

4.7 Stiluri clasice de rezolvare conflictelor.


4.1 Situaţii dificile în negocierea şi contracararea acestora.

4.2 descrierea unor structuri – cadru pentru rezolvare a conflictelor.

4.3 Comportamentul în conflict.


22;23;16;18;17;21;14;7;4

9.

O1.1 Să definească noţiunea de stres în organizaţii.

O1.2 Să analizeze teoriile stresului.

O2.1 Să determine factorii de stres în organizaţii.

O3.1 Să enumere relaţii la stres în organizaţii.

O4.1 Să însuşească cele mai eficiente strategii pentru a face faţă stresului.

O5.1 Să aplice diverse metode de preîntîmpinare a stresului.Tema 9. Stresul şi conflictul în organizaţii. Managementul stresului şi metodele de preîntîmpinare a stresului în organizaţii.

9.1 Esenţa stresului. Factorii de stres în organizaţii.

9.2 Reacţii la stresul organizaţional.

9.3 Strategii pentru a face faţă stresului.

9.4 Managementul stresului şi metodele de preîntîmpinare a stărilor de stres în organizaţii.


Tema 5. Stresul şi conflictul în organizaţii. Managementul stresului şi metodele de preîntîmpinare a stresului în organizaţii.

5.1 Esenţa stresului. Factorii de stres în organizaţii.

5.2 Reacţii la stresul organizaţional.

5.3 Strategii pentru a face faţă stresului.

5.4 Managementul stresului şi metodele de preîntîmpinare a stărilor de stres în organizaţii.


5.1 Analiza metodelor de preîntîmpinare a stresului.

5.2 Consecinţele stresului în organizaţii.4;6;7;10;17;14;22;23

Nr.


D/o

TEST la Conflictologie

Itemi

Barem

de evaluare

1.

Nominalizaţi sursele conflictelor:


a) psihologice……………………………………….......................................

b) sociale……………………………………………………………………..

c) organizaţionale……………………………………………………………

d) altele………………………………………………………………………4

2.

Analizaţi tipurile conflictelor, după criteriile de mai jos:

a) criteriile localizării………………………………………………………..

b) criteriile aparenţei…………………………………………………………

c) criteriile nivelului…………………………………………………………

d) criteriul „câştigătorul conflictului”.………………………………………


……………………………………………………………………………….

e) criteriul naturii intrinseci a conflictului…………………………………...


……………………………………………………………………………….

f) criteriul sistemelor părţilor implicate……………………………………...

……………………………………………………………………………….

g) criteriul scopului…………………………………………………………..


h) criteriului percepţiei adversarului………………………………………...

……………………………………………………………………………….


8

3.

Analizaţi limitele conflictelor………………………………………………..


……………………………………………………………………………….

3

4.

Enumeraţi caracteristicele de bază ale personalităţii, care determină comportamentul sau în conflict:

a)………………………………………………………………………………

b)………………………………………………………………………………

c) ……………………………………………………………………………...

3

5.

Mecanismele psihologice de apărare ale personalităţii sunt:

a)………………………………………………………………………………

b)………………………………………………………………………………


c) ……………………………………………………………………………...

d)………………………………………………………………………………

e)……………………………………………………………………………….

f)……………………………………………………………………………….

g)………………………………………………………………………………

h)………………………………………………………………………………

i)………………………………………………………………………………..

8

6.

Ce au comun şi prin ce se deosebesc noţiunile de „conflict” şi „concurenţă”?


Comun Deosebire

a)……………………………………. a)…………………………………

b)……………………………………. b)…………………………………

c)……………………………………. c)…………………………………6

7.

Nominalizaţi cauzele conflictelor psihologice ale personalităţii:

a)………………………………………………………………………………

b)………………………………………………………………………………


c) ……………………………………………………………………………...

d)………………………………………………………………………………

e)……………………………………………………………………………….

f)……………………………………………………………………………….

g)………………………………………………………………………………

7

8.

Cele mai indicate modalităţi inofensive şi acceptate social pentru descărcarea excesului emoţional sunt:


a) Recurgerea la efortul fizic, muscular prin…………………………………..

…………………………………………………………………………………

b) strigăte………………………………………………………………………

c) confesiune…………………………………………………………………...

d) plînsul……………………………………………………………………….

e) consumul de dulciuri………………………………………………………..

f) alte practici personale……………………………………………………….

………………………………………………………………………………….6

9.

Întocmiţi o listă cu toate efectele negative şi pozitive conflictelor pe care le intuiţi dvs.


Efecte negative Efecte pozitive

a)……………………………………. a)…………………………………

b)……………………………………. b)…………………………………

c)……………………………………. c)…………………………………

d)……………………………………. d)…………………………………

e)……………………………………. e)………………………………….

g)……………………………………. g)…………………………………

5

10.

Aveţi 2 coloane. În coloana din stânga notaţi câteva experienţe (întâmplări, situaţii) neplăcute din viaţa dvs. în coloana din dreapta găsiţi pentru fiecare eveniment negativ partea pozitivă/părţile pozitive.


Experienţă neplăcută Consecinţele pozitive

a)……………………………………. a)…………………………………

b)……………………………………. b)…………………………………

c)……………………………………. c)…………………………………


10

11.

Determinaţi interdependenţa între putere şi conflict în organizaţii……………


…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

3

12.

Cauzele conflictelor în organizaţii sunt:

a)………………………………………………………………………………

b)………………………………………………………………………………


c) ……………………………………………………………………………...

d)………………………………………………………………………………

e)……………………………………………………………………………….

f)……………………………………………………………………………….

g)………………………………………………………………………………

h)………………………………………………………………………………

i)………………………………………………………………………………..

9

13.

Componentele de bază ale managementului conflictelor în organizaţii sunt:

a)……………………………………………………………………………….

b)………………………………………………………………………………


c) ……………………………………………………………………………...

d)………………………………………………………………………………4

14.

În ce situaţii se pot utiliza următoarele stiluri de management al conflictelor ?


Stiluri de management Situaţiile

al conflictelor

1) stilul ocolitor _____________________________________________

2) stilul îndatoritor _____________________________________________

3) stilul competitiv _____________________________________________

4) stilul concesiv ____________________________________________

5) stilul colaborativ ____________________________________________5

15.

Caracterizaţi „personalităţile dificile” şi managementul specific al conflictului cu fiecare tip


Personalitatea

dificilă


Caracteristicile

Cum să ne comportăm

Reacţii nerecomandabile

1. Tancul

2. Perfidul

3. Grenada

4.Atotştiutorul

5. Serviabilul

6. Nehotărâtul

7. Nehotărâtul

8. Taciturnul

9. Negativistul

10. Jeluitorul……………………

……………………


……………………

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….………………

………………


………………

………………


………………

………………


………………

………………


………………

………………


………………

………………


………………

………………


………………

………………


…………………

…………………


…………………

…………………


…………………

…………………


…………………

…………………


…………………

…………………


…………………

…………………


…………………

…………………


…………………

…………………
10

16.

Enumeraţi regulile suplimentare, specifice suportului emoţional.


1……………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………

4…………………………………………………………………………………

5…………………………………………………………………………………

6…………………………………………………………………………………

7…………………………………………………………………………………

8…………………………………………………………………………………

9…………………………………………………………………………………

10……………………………………………………………………………….

11………………………………………………………………………………..

11

17.

Nominalizaţi etapele metodei „Victorie-victorie” (câştig-câştig);

a)………………………………………………………………………………

b)………………………………………………………………………………


c) ……………………………………………………………………………...

d)………………………………………………………………………………

e)……………………………………………………………………………….

f)……………………………………………………………………………….6

18.

Analizaţi tipurile de strategii în negociere:


Strategia opozantă

Strategia de aliere

Strategie coexinstenţei

......................................

………………………..

………………………..

………………………..

………………………..


......................................

………………………..

………………………..

………………………..

………………………..


......................................

………………………..

………………………..

………………………..

………………………..
3

19.

Ce metode de preîntîmpinare a stresului cunoaşteţi:

a)………………………………………………………………………………

b)………………………………………………………………………………


c) ……………………………………………………………………………...

d)………………………………………………………………………………


4

20.

Nominalizaţi reacţiile umane la stresul organizaţional.

a)………………………………………………………………………………

b)………………………………………………………………………………


c) ……………………………………………………………………………...

d)………………………………………………………………………………

e)……………………………………………………………………………….

f)……………………………………………………………………………….6Subiecte de examinare


 1. Istoria conflictologiei. Începuturile.

 2. Teoriile contemporane ale conflictelor:

 3. S. Freud, C. Jung, E. Bern;

 1. R. Dahrendorf;

 2. K. Boulding;

 3. L. Cozer.

 1. Noţiunea de conflict şi situaţia conflictuală.

 2. Tipologii ale conflictelor. Modele de comportament conflictual.

 3. Funcţiile şi limitele conflictelor.

 4. Sursele conflictelor, cauzele obiective ale conflictelor în organizaţii.

 5. Particularităţile psihologice individuale care influenţează apariţia conflictelor.

 6. Utilizarea teoriei „rolurilor sociale” pentru determinarea cauzelor apariţiei conflictelor.

 7. Comportamentul individualului în condiţiile concurente.

 8. Conflictele psihologice ale personalităţii.

 9. Eliberarea de tensiune emoţională post conflict.

 10. Pozitivarea consecinţelor negative ale conflictelor.

 11. Refacerea relaţiilor.

 12. Cauzele conflictului în organizaţii.

 13. Tipuri de conflicte în organizaţii.

 14. Puterea şi conflictul în organizaţii.

 15. Ce reprezintă managementul conflictelor în organizaţii? Componentele de bază ale managementului conflictului.

 16. Stiluri de management al conflictelor:

  • stilul ocolitor

  • stilul îndatoritor

  • stilul competitiv

  • stilul concesiv

  • stilul colaborativ.

 17. Managementul conflictului prin negociere.

 18. Interacţiunea cu persoane cu comportamente dificile „personalităţi dificile” şi managementul specific al conflictului.

 19. Interacţiunea cu persoane cu tulburări de personalitate.

 20. Ascultarea activă instrument de rezolvare a conflictului şi de reducere a efectelor acestuia.

 21. Exprimarea asertivă, modalitatea de prevenire şi rezolvarea a conflictului.

 22. Ridicarea statului de putere pentru evitarea şi rezolvarea conflictului.

 23. Încurajarea stimei de sine aceluilalt, condiţie a prevenirii conflictelor

 24. Profilactica conflictelor.

 25. Elaborarea variantelor strategice managementului personalului în organizaţii.

 26. Managementul competiţiei colaboratorilor.

 27. Schimbarea structurii organizaţionale de conducere.

 28. Metode de rezolvare a conflictelor.

 29. Factorii cu impact asupra rezolvării conflictelor.

 30. Metodele ale rezolvării conflictelor.

 31. Arbitrajul.

 32. Medierea.

 33. Stiluri clasice de rezolvare conflictelor.

 34. Esenţa stresului. Factorii de stres în organizaţii.

 35. Reacţii la stresul organizaţional.

 36. Strategii pentru a face faţă stresului.

 37. Managementul stresului şi metodele de preîntîmpinare a stărilor de stres în organizaţii.


Bibliografie selectivă


 1. Gary Jonhs, „Comportament organizaţional”, Editura Economică, 1998.

 2. Kazarinova N. V., Filatova O., Hrepov A., „Practicum po soţiologhii”, Moscova, 2000.

 3. Kazarinova N. V., Filatova O., Hrepov A., „Soţiologhia”, Moscova, 2000.

 4. Helena Cornelius, „Ştiinţa rezolvării conflicterlor”, Shoshana Faire, Bucureşti, 1996.

 5. „Succesul în negocieri”, Editura Dacia, Cluj – Napoca, 1995.

 6. Cudreavţeva V. N., „Osnovî conflictologhii”, Moscova, 1997.

 7. Gromova O. N., „Conflictologhia”, Curs de lecţii, Moscova, 2001.

 8. Bondon R., „Tratat de sociologie”, Humanytas, Bucureşti, 1988.

 9. Brucan Silviu, „Pluralism şi conflict social”, Bucureşti, 1987.

 10. Vârga Petru, Vârga Delia, „Provocările managementului. Puterea şi conflictul.”, Timişoara, 1998.

 11. Buzărescu Ştefan, „Întroducere în sociologia organizaţională şi a conducerii”, Bucureşti, 1995.

 12. Borodchin M., Koreak N., „Vnimanie! Conflict!”, Moscova, 1989.

 13. Druţă Maria Elena, Druţă Florin, „Psihologie socială”, Bucureşti, 2000.

 14. Ana Stoica-Constantin, Adrian Neculau, „Psihologia rezolvării conflictului”, Bucureşti, 1998.

 15. Frolov S. S., „Soţiologhia sotrudnicestva i conflictî”, Moscova, 1997.

 16. Zerchin V. D., „Conflictologhia”, Rostov-na-Donu, 1998.

 17. Utchin E. A., „Conflictologhia. Teoria i practica”, Moscova, 1998.

 18. Florin Druţă, „Motivaţia economică”, Bucureşti, 1999.

 19. Dahrendorf R., „Conflictul social modern”, Bucureşti, 1997.

 20. Miron Mihaela, „Comportamentul consumatorului”, Bucureşti, 1996.

21. Stoica-Constantin Ana, „Conflictul interpersonal”, Polirom, 2004.

22. Eremia Liliana, „Managementul conflictelor în organizaţii”, Teza de doctor,2003.
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə