Acta de Pleno 25. 10. 17

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.14 Mb.
səhifə4/14
tarix30.12.2018
ölçüsü1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


ERANSKINA /ANEXO


6. -UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBO EDO PROBETXAMENDU BEREZIAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA. /

6. -ORDENANZAS REGULADORA DE TASAS POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL


- Cipriano Larrañaga kaleko lanak amaitu direla eta, 6.2.d) artikuluak xedatzen duen salbuespenaren edukia indar gabe uzten da, eta, haren ordez, 6.2.d) artikulu berri bat sortzen da, bide publikoan lanak egiteko tasaren salbuespen bat arautzeko eta haren ezaugarriak Alkatetzaren ebazpen bidez finkatuko direla adierazteko.


- 10.4. artikulua (okupazio edo aprobetxamendu motaren araberako zuzenketa faktorea) aldatzen da, Urdanibiako azoka txikiari dagokionez, izendapena 2017an emandako baimen administratiboetara egokitzeko.
- 10.4. artikuluan, okupazio edo aprobetxamendu motaren araberako zuzenketa faktore berri bat sortzen da, “faroletan eta kidekoetan jartzen diren publizitate kartelak eta banderatxoak” delako izendapenari dagokionez (Irunen antolatzen diren ekitaldi eta ikuskizunen karietara, hala nola azoken, zirkuen eta abarren karietara, faroletan jartzen diren publizitate kartelei dagokienez): FCT=1,5.
- 10.4. artikuluan, okupazio edo aprobetxamendu motaren araberako zuzenketa faktore berri bat sortzen da (FCT), “foodtrucks” delako bide publikoan instalatzen diren jatetxe ibilgailuei dagokienez: FCT = 27.
- 10.1 artikuluan, j) letra gehitzen da, Food Truck-en neurria ezartze aldera.
- I. eranskinean (kaleen sailkapenean), Leandro Agirretxe plaza 3. barrutian sartzen da.

-Se deroga el contenido de la exención recogida en el art. 6.2 letra d), por la finalización de las obras en la calle Cipriano Larrañaga. En su lugar, se crea un nuevo art. 6.2 letra d) para recoger una exención de la tasa por el desarrollo de obras en la vía pública en general, indicando que las características de la misma se fijarán por resolución de Alcaldía.


-Se modifica el Factor corrector del tipo de ocupación o aprovechamiento (FCT) relativo al Mercadillo de Urdanibia recogido en el art. 10.4 para adaptar la denominación a las autorizaciones administrativas concedidas a lo largo del 2017.
-En el artículo 10.4 se establece un nuevo factor corrector del tipo de ocupación o aprovechamiento (FCT) para la ocupación denominada "carteles publicitarios y banderolas en farolas y similares", referido a carteles publicitarios en farolas con motivo de la celebración de diferentes acontecimientos y espectáculos en Irun (ferias, circos etc..), con un FCT=1,5.
-En el artículo 10.4 se establece un nuevo factor corrector del tipo de ocupación o aprovechamiento (FCT) para la ocupación denominada "food Truck", referido a la instalación en vía pública de vehículos-restaurante con un FCT=27.
-En el artículo 10.1 se añade una letra j) al objeto de fijar la dimensión de los Food Truck.
-En el Anexo I - zonificación calles, se incorpora la plaza Leandro Agirretxe a la zona 3.
IV. SALBUESPENAK, MURRIZPENAK ETA HOBARIAK

IV. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES
6. Artikulua

1.-(…).

2.- Ez dira egongo Tasa ordaintzera behartuta, baina bai dagokion lizentzia lortzera:
d) Ordenantza honen 3.c) eta 3.g) artikuluek deskribatzen dituzten zerga egitateetarako espazio publiko hauetan instalatzen diren udal jabari publikoko aldi baterako okupazio eta aprobetxamenduak: Udalak bide publikoak berrurbanizatzeko eta horrela jarduera ekonomikoak berroneratzeko eta sustatzeko eta dagozkion eremuak bizitza sozial eta komertzialean eta herritarren bizitzan hobeto integratzeko sustatzen dituen lanek kaltetutako espazio publikoak.

Alkatetzaren ebazpen bidez finkatuko dira salbuespen honen ezaugarriak, bai okupazio edo aprobetxamenduen lekuzkotasunari dagokionez, bai haien iraupenari dagokionez.

Artículo 6º

1.-(…)

2.- No estarán obligados al pago de la Tasa, pero sí a la obtención de la licencia correspondiente:
d) Las ocupaciones y aprovechamientos temporales del dominio público municipal para los hechos imponibles descritos en los apartados c) y g) del artículo 3.º de esta Ordenanza, instalados en espacios públicos afectados por obras de reurbanización de las vías públicas promovidas por el Ayuntamiento, que contribuyan a la regeneración y promoción de las actividades económicas, así como a integrar mejor la correspondiente zona a la vida social, comercial y ciudadana.

Por resolución de Alcaldía se fijarán las características de la referida exención, tanto en lo que se refiere a su ámbito espacial como a la duración de la misma.
VI. KUOTA ZEHAZTEKO ARAUAK

9. artikulua. Oinarrizko tarifa.

M2-ko edo erabilera edo aprobetxamenduaren frakzio eta eguneko Oinarrizko Tarifa (TB) 0,103 €-koa da.
10. Artikulua. Aprobetxamendua dagoen bide publikoaren dimentsioa, iraupena eta faktore zuzentzailea eta aprobetxamendu-mota zehazteko arau orokorrak

10.1. Aprobetxamenduaren dimentsioa (S)
(…)
j) Food Truck batek, 12 m2-ko gutxieneko lekua okupatzen duela iritziko da.


VI. NORMAS PARA LA

DETERMINACIÓN DE LA CUOTA
Artículo 9. Tarifa básica.

La Tarifa Básica (TB) por m2 o fracción y día de utilización o aprovechamiento es de 0,103 €.
Artículo 10º Reglas generales para la determinación de la dimensión, duración y del factor corrector de la vía pública en donde se ubica el aprovechamiento, y, del tipo de aprovechamiento
10.1.Dimensión del aprovechamiento (S)
(….)
j) Se considerará que el espacio mínimo que ocupa un Food Truck es de 12 m2.


10.4. Okupazio edo aprobetxamendu motako

faktore zuzentzailea (FCT)

(…) 10.4. Factor corrector del tipo de ocupación o aprovechamiento (FCT)

Hori, honako taula honen arabera:

Ello conforme a la siguiente tabla:

Ocupación / Aprovechamiento FCT
(…)

Urdanibiako merkatu txikia/ Mercadillo de Urdanibia:
Eskualdeko baserriko produktuen salmenta / Venta de productos de caserío comarcales 5

Azoka txikiko beste kategoria bateko salmenta postuak / Otra categoría de puestos de venta

del mercadillo 14,5
(…)
Faroletan eta kidekoetan jartzen diren publizitate kartelak eta banderatxoak/Carteles publicitarios

y banderolas en farolas y similares 1,5

______________________________________________________________________________________
Food Truck bakoitza/ Por unidad de Food Truck……………………………………………………………..27

  1. ERANSKINA - KALEEN SAILKAPENA

ANEXO I - ZONIFICACIÓN DE CALLES
3. ZONALDEA
(…)

Leandro Agirretxe plaza


ZONA 3
(…)

Plaza Leandro Agirretxe

II ERANSKINA BIDE PUBLIKOA HESI, ALDAMIO, MERKANTZIA ETA ANTZEKO INSTALAZIOEZ OKUPATZEAGATIK. /
ANEXO II POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS, MERCANCIAS E INSTALACIONES ANÁLOGAS.
TARIFA:


TARIFA:a) Garabi mugikorra, merkantzia, hondakin, lur, hare, eraikuntzarako material edo beste edozein materialez.

m2 edo frakzio eta eguneko


2,61€

a) Con grúas móviles, mercancías, escombros, tierras, arenas, materiales de construcción o cualesquiera otros materiales.

Por m2 o fracción y día

2,61€b) Garabi finkoa, obra etxola, hesi, aldamio edo beste edozein instalazioz.

m2 edo frakzio eta hamabostaldiko2,61€

b) Con grúas fijas, casetas, vallas, andamios o cualesquiera otras instalaciones.

Por m2 o fracción y quincena2,61 €c) Zutabe, eustaga edo eusteko beste hainbat elementuez.

Bakoitzeko eta hamabostaldiko edo frakzioko


4,72 €

c) Con puntales, asnillas u otros elementos de apeo.

Por cada elemento y quincena o fracción


4,72 €d) Kontenedore eta antzekoez.

Bakoitzeko eta hamabostaldiko edo frakzioko


4,72 €

d) Con Contenedores y similares.

Por cada elemento y quincena o fracción


4,72 €
III. ERANSKINA IBILGAILUAK ESPALOIETAN ETA BAZTERBIDEETAN ZEHAR FINKEN BARRUKALDERA SARTZEAGATIK. / ANEXO III POR ENTRADA DE VEHÍCULOS AL INTERIOR DE LAS FINCAS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y ARCENES. . …..
TARIFA:
-Espaloi eta bazterbideetan zehar edifizio partikularretara sartzea.

Oinarrizko prezioa 106,60 €


TARIFA:
-Entrada de vehículos en edificios particulares a través de aceras o arcenes

Precio base 106,60 €
Tarifa aplikatzeko arauak:

Normas de aplicación de la tarifa:


9. Baimena duten titularrek eskatuta —plaka hondatzeagatik, lapurtua izateagatik edo galtzeagatik— Udalak plaka berriak emateko ondorengo Tarifaren araberako ordainketa egin beharko da:

-Plaka berria 34,95 €


9. La entrega por parte del Ayuntamiento, a solicitud de los titulares de la autorización, de nuevas placas por deterioro, sustracción o pérdida de la placa inicialmente entregada, dará lugar al pago de la siguiente Tarifa:

-Nueva placa 34,95 €


V. ERANSKINA – ZEREMONIA ZIBILAK OSPATZEKO UDALETXEKO BATZAR ARETOA ERABILTZEAGATIK ANEXO V – POR UTILIZACIÓN DE LA SALA CAPITULAR DEL AYUNTAMIENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE CEREMONIAS CIVILES


TARIFA


TARIFA
Irunen erroldatua

Irunen erroldatugabe
Empadronado en Irun

No empadronado

Zeremonia eskaera bakoitzeko

117,00€

185,00€

Por cada solicitud de ceremonia

117,00€

185,00€VI. ERANSKINA –«IRUNGO BARATZE PARKEA»-KO AISIALDIRAKO BARATZE

EKOLOGIKOEN ERABILERA PRIBATIBO EDO PROBETXAMENDU

BEREZIAGATIK.

ANEXO VI – POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS HUERTAS ECOLÓGICAS

DE OCIO DE «IRUNGO BARATZE PARKEA
TARIFA

Baratze ekologikoa: 46,00 €.

TARIFA

Huerta Ecológica: 46,00 €.ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA JARDUERA ADMINISTRATIBOAK BURUTZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK

TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

XXXXX

I. ERANSKINA. INTERESATUEK HORRELA ESKATURIK, UDAL ADMINISTRAZIOAK EMAN EDO ULERTZEN DITUEN DOKUMENTUAK IZAPIDATZEAGATIKO ESKUBIDEAK ERREGULATZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA.
ANEXO I POR DOCUMENTOS QUE EXPIDAN O DE QUE ENTIENDAN LAS ADMINISTRACIONES O AUTORIDADES MUNICIPALES, A INSTANCIA DE PARTE.


1.Epigrafea: Ziurtagiriak.Epigrafe 1: Certificados .


a) Udal bulegoetan azaltzen diren beste hainbat erabaki eta dokumentuen ziurtagiriak

a) Certificaciones de acuerdos y documentos que consten en las Oficinas Municipales.

Azken bost urtetako dataren bati dagozkionak, folio bakoitzeko

2,25 €

Referidos a una fecha dentro del último quinquenio, por cada folio

2,25 €

Aurreko bosturtetakoa, lehenengo folioa

2,90 €

Del quinquenio anterior, el primer folio

2,90 €

Hamarretik pasatzen den urte bakoitzeko, lehen folioari erantsiko zaio

2,15 €

Por cada año que pase de diez, se agregará al primer folio

2,15 €2. Epigrafea: Txostenak

Epigrafe 2: Informes


Interesatuek horrela eskaturik eta interes partikularrean sustatutako espediente administratibo edo judiziozko agintearen arabera udal teknikariek jaulkitako txosten bakoitzeko

8,60 €

Informes que emitan los técnicos municipales en expedientes administrati-vos o en virtud de mandamiento judicial promovido a instancia de parte y en interés particular

8,60 €

Atestatuak

23,30 €

Atestados

23,30 €

Hirigintzako Txostenak

31,45 €

Informes Urbanísticos

31,45 €

Hirigintzako Ziurtagiriak

94,15 €

Certificaciones Urbanísticas

94,15 €3. Epigrafea: Dokumentuak egiaztatzea


Epigrafe 3: Compulsa de Documentos


Egiaztatutako dokumentu bakoitzeko, jubilazio, langabezia, eskola, akademia edo antzeko espedienteen izapidetzan eragina izan behar duenean izan ezik,

6,45 €

Por cada documento compulsado, salvo que vaya a surtir efectos en la tramitación de expedientes de jubilación, desempleo, escolaridad, académicos u otros análogos,

6,45 €


4. Epigrafea: Askiespena


Epigrafe 4: Bastanteo


Dokumentuen askiespenagatik

18,65 €

Por bastanteo de documentos

18,65 €

5. Epigrafea: karneta eta txartelak berriro egiteagatik.


Epígrafe 5. Reexpedición de carnets y tarjetas

Liburutegiko karneta

4,65 €

Del carnet de la Biblioteca

4,65 €

Azoka txikian postuak jartzeko baimenduen identifikazio-txartelena.

4,65 €


De tarjetas identificativas de autorizados para la instalación de puestos en el Mercadillo

4,65 €


Eremu mugatuetara sartzeko txartela:
De tarjetas de acceso a zonas restringidas:
- Txartela egiteagatik eta lehen aldiz emateagatik:


0,00 €

- por expedición y entrega inicial de la tarjeta:

0,00 €

- Bigarren txartela edo beste bat emateagatik txartela galtzea edo hondatzea dela-eta:

26,25 €

- por entrega de segunda tarjeta o sucesivas, por pérdida, o por deterioro de la misma:

26,25 €

-Lapurretagatik txartel berri bat emateagatik (nahitaezkoa da polizi salaketa aurkeztea).

0,00 €

-Por entrega de nueva tarjeta por motivo de robo (obligatorio presentar denuncia policial).

0,00 €6. Epigrafea: Animali arriskutsuak edukitzeko baimena.

Epígrafe 6: Licencia para tenencia de animales peligrosos.


Baimena edo berriztapen emateagatik

21,55 €

Por otorgamiento de licencia/renovación

21,55 €


7. Epigrafea: Beste hainbat


Epigrafe 7: Otros varios

a) Planoen kopiak

a) Copias de planos

a.1) Plotter
a.1) Plotter
> A-0 / ml

26,85 €

> A-0 / ml

26,85 €

A-0

26,85 €

A-0

26,85 €

A-1

21,70 €

A-1

21,70 €

A-2

16,55 €

A-2

16,55 €

A-3

10,35 €

A-3

10,35 €

a.2) Kopiagailua
a.2) Copiadora
> A-0 / ml

16,55 €

> A-0 / ml

16,55 €

A-0

16,55 €

A-0

16,55 €

A-1

10,35 €

A-1

10,35 €

A-2

8,30 €

A-2

8,30 €

A-3

3,15 €

A-3

3,15 €

A-4

1,10 €

A-4

1,10 €

b) Proiektuen planoen kopiak
b) Copias de planos de proyectos
> A-0 (ml)

2,65 €

> A-0 (ml)

2,65 €

<= A-0 (planoko)

2,65 €

<= A-0 (por plano)

2,65 €

c) Kartografia digitala

c) Cartografía digital

c.1) Irungo Udalaren datu kartografiko sinbolizatuak edo irudi grafikoak oinarritzat erabiltzen dituzten mapak argitaratzea.

c.1) Publicación de mapas que utilicen como base los datos cartográficos simbolizados o imágenes gráficas del Ayuntamiento de Irun.

Produktua

Producto

Bereizketa

Resolucion

Formatua

Formato

Unitatea

Unidad

/mapa

Kartografia Digitala Zona Urbanoa 2D

Cartografía Digital Zona Urbana 2D

1/500

DWG

Orria / Hoja (250x250m)

129,05 €

Kartografia Digitala Gainontzekoa 2D

Cartografía Digital Resto 2D

1/2000

DWG

Orria / Hoja (1000x1000m)

129,05 €

Kartografia Digitala Zona Urbanoa 3D

Cartografía Digital Zona Urbana 3D

1/500

DWG

Orria /Hoja (250x250m)

199,50 €

Kartografia Digitala Gainontzekoa 3D

Cartografía Digital Resto 3D

1/2000

DWG

Orria /Hoja (1000x1000m)

199,50 €

Ortoargazkia

Ortofoto

20cm

ECW

Orria /Hoja (1000x1000m)

67,55 €

c.2) Argitalpen bibliografikoak, Irungo Udalaren material kartografikoa edo bere argazki edo irudien artxiboko materiala erabiltzen dituztenak.

c.2) Publicaciones bibliográficas en las que se utilice material cartográfico del Ayuntamiento de Irun, o bien de su archivo de fotografías o imágenes.

Irudi txikia erabiltzeko lagapena

Gehienez 10x15 zm - Liburua

106,70 €

Cesión de uso de imagen pequeña

Máx. 10x15 cm - Libro

106,70 €

Irudi ertaina erabiltzeko lagapena

Gehienez 15x30 zm - Liburua

140,50 €

Cesión de uso de imagen mediana

Máx. 15x30 cm - Libro

140,50 €

Irudi handia erabiltzeko lagapena

30x30 zm baino gehiago- Liburua

179,80 €

Cesión de uso de imagen grande

Más de 30x30 cm - Libro

179,80 €

Irudia erabiltzeko lagapena

50x50 zm baino gehiago- Kartela

235,90 €

Cesión de uso de imagen

Más de 50x50 cm - Cartel

235,90 €

Irudia erabiltzeko lagapena

100x100 zm baino gehiago – Erakusketa

235,90 €

Cesión de uso de imagen

Más de 100x100 cm - Exposición

235,90 €

c.3) Informazio ez estandarra, udal teknikarien aldetik prestakuntza eskatzen duena

c.3) Información no estándar que requiera preparación por parte de los técnicos municipales

Produktua

Producto

Bereizketa

Resolucion

Formatua

Formato

Unitatea

Unidad

/Ha

Kartografia Digitala Zona Urbanoa 2D

Cartografía Digital Zona Urbana 2D

1/500

DWG

Ha

18,95 €

Kartografia Digitala Gainontzekoa 2D

Cartografía Digital Resto 2D

1/2000

DWG

Ha

1,25 €

Kartografia Digitala Zona Urbanoa 3D

Cartografía Digital Zona Urbana 3D

1/500

DWG

Ha

28,35 €

Kartografia Digitala Gainontzekoa 3D

Cartografía Digital Resto 3D

1/2000

DWG

Ha

1,90 €

Ortoargazkia

Ortofoto

20cm

ECW

Orria /Hoja (1000x1000m)

0,70 €


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə