Ahin Kara’nın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders notlar



Yüklə 87,95 Kb.
tarix23.12.2017
ölçüsü87,95 Kb.
#35778

Sade Şahin Kara’nın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders notlarından…

UYARI :Türkçe anlamlarını ezberlemek zorunlu değildir.Sadece genel hatlarıyla ne anlatılıyor bilmeniz yeterlidir.



Örnek ;Rabbena Atina Duasında Allahın bize dünya ve ahrette iyilik vermesi için dua ediyoruz.İhlas Suresinde Allahın

bir olduğu eşi ve benzeri olmadığını v.s.bilmeniz yeterlidir. Türkçe anlamlarıyla ilgili bundan başka çalışma kağıdı verilecektir.



DUALAR

UYARI: Duaların başında Besmele söylenmez.



Allahu Ekber denilir.

1. SÜBHANEKE DUASI



-Sübhane kellahümme ve bihamdik

-Ve tebera kesmük

- Ve teala ceddük

(ve celle senaük)



-Ve la ilahe gayruk.

Uyarı;


(“ve celle senaük ” sadece cenaze namazında okunur)
Sübhaneke Duasının Türkçe anlamı

Allah'ım! Sen eksik ve noksan sıfatlardan uzaksın. Sana hamd ederiz. Senin ismini yüceltiriz. Herşeyden büyüksün. Övgün yücedir. Senden başka ibadet edilecek tanrı yoktur.

2. ETTEHİYYAT DUASI

-Ettehiyyatü lillahi vessalavatü vetteyyibat

-Esselamü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve beraketüh

-Esselamü aleyna ve ala ibadilla his salihin.

-Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülühü.

Ettehiyyatü Duasının Türkçe anlamı

Dil, beden ve mal ile yapılan ibadetlerin hepsi Allah içindir. Ey Peygamber, sana selam olsun, Allah’ın rahmeti ve bereketi seninle olsun. Selam, bizlere ve Allah’ın iyi kullarının üzerine de olsun. Allah’tan başka ilah olamdığına tanıklık ederim. Yine tanıklık ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir.

3. ALLAHÜMME SALLİ DUASI



-Allahümme salli ala Muhammedin

ve ala ali Muhamed

-Kema salleyte ala ibrahime ve ala ali İbrahim

-İnneke hamidün mecid.
Allahümme Salli Duasının Türkçe anlamı

Allahım! İbrahim Peygambere ve onun yakınlarına rahmet ettiğin gibi Muhammed’e ve onun yakınlarına da rahmet et. Gerçekten Sen, övülen ve şanı yüce olansın

4. ALLAHÜMME BARİK DUASI

-Allahümme barik ala Muhammedin

ve ala ali Muhammed

-Kema barakte ala ibrahime ve ala ali İbrahim

-İnneke hamidün mecid.
Allahümme Barik Duasının Türkçe anlamı

Allahım! İbrahim Peygambere ve onun yakınlarına bereket verdiğin gibi Muhammed’e ve onun yakınlarına da bereket ver. Şübhesiz övgüler sanadır ve Sen çok yücesin.


5. RABBENA ATİNA DUASI



-Rabbena atina fid dünya haseneten

-Ve fil ahireti haseneten

-Ve kına aza ben nar.
Rabbena Atina Duasının Türkçe anlamı
Rabbimiz! Bize dünyada ve ahrette iyilik ve güzellik ver.Bizi ateş azabından koru.

6. RABBENAĞFiRLi DUASI



-Rabbenağfirli veli va lideyye

-Velil mü’ minine

-Yevme yekumül hisab.
Rabbenağfirli Duasının Türkçe anlamı
Ey Rabbimiz, dünyada yaptıklarımızdan hesaba çekileceğimiz gün, beni, annemi,babamı ve bütün Müslümanları bağışla.


  1. KUNUT 1 DUASI

.Allahümme inna nesteinuke

.Ve nestağ firuke ve nestehdik

.Ve nü minu bike ve netübü ileyk

.Ve nete vek kelü aleyke

.Ve nüsni aleykel hayra

.Küllehü neş küruke vela nekfüruk

.Ve nahleu ve net rukü men yefcüruk

Kunut 1 Duasının Türkçe anlamı


Allahım!biz senden yardım isteriz. Günahlarımızı örtmeni, doğru yola iletmeni dileriz.Allahım!sana inanır ve bağışlanma dileyip sana yöneliriz. İşlerimizde sana dayanır ve sana güveniriz. Seni överiz. Bütün iyi işlerin senin yardımınla gerçekleştiğini biliriz. Verdiğin bunca nimetten dolayı sana şükrederiz ve nankörlük etmeyiz. Senin nimetlerini inkar edenlerden uzak dururuz
8. KUNUT 2 DUASI

-Allahümme iyyake nabudü

-Ve leke nusalli ve nescüd

-Ve ileyke nes’ a ve nah fid

-Nercu rahmeteke ve nehşa azabek

-İnne azabeke bil küffari mülhıg.
Kunut 2 Duasının Türkçe anlamı
Allahım!Biz ancak sana ibadet ve kulluk ederiz . Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Senin hoşnutluğunu kazanmak için çalışırız.ibadetlerini sevinçle yaparız. Merhametini diler, cezalandırmandan çekiniriz. Şüphesiz sen, inkar edenleri cezalandırırsın,senin azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

KUR’AN SURELERİ

Hepsinin başında mutlaka BESMELE çekilir.

(UNUTMA !) BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM



*[FATİHA SURESİ]
Eüzü billa hi mineş şeytanir racim

1.Bismillahirrahmanirrahim

2.Elhamdü lillahi rabbil alemin.

3.Er rahmanir rahim.

4.Maliki yevmid din.

5.İyyake nabudü ve iyyake nestain

6.İhdinas sıratal müstakim.

7.Sıratal lezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim veled dâallîn. [amin]
FATİHA Suresinin Türkçe Anlamı
Kovulmuş,lanetlenmiş şeytanın şerrinden Allaha sığınırım

1-Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

2-Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.

3-O Rahmandır, Rahimdir.

4- Din , hesap (ödül ve ceza)gününün tek Sahibidir.

5- (Haydi öyleyse deyiniz):“Yalnız Sana ibadet eder, yalnız Senden yardım isteriz.’’

6-Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.

7-Nimet ve lütfüna mazhar ettiklerinin yoluna ilet.Gazaba uğrayan kötülerin ve doğru yoldan sapmışların yoluna değil! (Kabül et )


UYARI;Fatiha suresi okununca “ öyle olsun kabül eyle ” anlamına gelen “amin” denilir.Amin sadece Fatihada denir.
*[ KADİR SURESİ ]

Bismillahirrahmanirrahim

1.İnna enzel nahü fi leyletil kadr

2.Ve ma edrake ma leyletül kadr

3. Leyletül kadri hayrüm min elfi şehr 4.Tenezzelül melaiketü ver ruhu fiha

bi izni rabbihim min külli emr

5. Selamün hiye hatta matla il fecr.
KADİR Suresinin Türkçe anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.


1 -Doğrusu Biz, onu (Kuranı) Kadir gecesinde indirdik.
2 - Kadir gecesinin ne olduğunu, sen bilir misin ?
3 - Kadir gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.
4 - O gecede Rablerinin izniyle ,Melekler ve ruh (Cebrail) her iş için iner dururlar.
5 – O gece esenlik gün ağarıncaya kadar sürer.
*[ ASR SURESİ ]

Bismillahirrahmanirrahim

1.Vel asr.

2.İnnel insane lefi husr.

3.İllellezine amenü ve amilüs salihati

ve teva sav bil hakkı ve teva sav bis sabr.
ASR Suresinin Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1.Zamana yemin olsun ki

2.Gerçekten insan zarar içindedir.

3.Ancak, iman edip güzel işler yapanlar,hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

*[ FİL SURESİ ]

Bismillahirrahmanirrahim

1.Elem tera keyfe feale rabbüke bi ashabil fil.

2.Elem yec al keydehüm fi tadlil.

3.Ve ersele aleyhim tayran ebabil.

4.Termihim bi hicaratim min siccil.

5.Fe cea lehüm ke asfim me kül.
FİL Suresinin Türkçe anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1.(Kabe’yi yıkmak için gelen) fil ordusuna Rabbinin neler yaptığını görmedin mi?

2.Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

3. Üzerlerine sert taşlar atan sürü sürü Ebabil kuşları

gönderdi.

4.Bunlar onlara pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı.

5.Sonunda onları darmadağın edilmiş ekin tarlasına çeviriverdi.


*[ KUREYŞ SURESİ ]

Bismillahirrahmanirrahim

1. Li ilafi kurayşin.

2.İlafihim rihleteş şitai ves sayf.

3.Felya budü rabbe hazel beyt.

4. Ellezi ed amehüm min cuiv ve

amenehüm min havf
KUREYŞ Suresinin Türkçe anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1-Kureyş’in güven ve barış anlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak için,

2-Kış ve yaz seferlerinde faydalandıkları anlaşmaların değerini bilmiş olmak için,

3-Yalnız bu Ev’in(Kâbe’nin) Rabbine ibadet etsinler.

4-Kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran, korkudan emin kılan Rab’lerine kulluk etsinler.

*[ MAUN SÜRESİ ]

Bismillahirrahmanirrahim

1. Era eytel lezi yükez zibu bid din

2. Fe ze likel lezi yedu ul yetim

3. Ve la ye hud du ala ta amil mis kin

4. Fe vey lül lil mu sallin

5. El Lezi ne hüm an sala tihim sa hun

6. El lezi ne hüm yura une

7. Ve yem ne unel me un
MAUN Suresinin Türkçe anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

1-Baksana şu dini, mahşer ve hesabı yalan sayana!

2-O, yetimi şiddetle itip kalkar.

3-Muhtacı doyur mayı hiç teşvik etmez,özendirmez.

4-Vay haline şöyle namaz kılanların:

5-Ki onlar namazlarından gafildiler(Kıldıkları namazın değerini bilmez, namaza gereken ihtimamı göstermezler.)

6-İbadetlerini gösteriş için yaparlar,

7-zekât ve diğer yardımlarını esirger, vermezler. Üstelik bunlar, küçücük bir yardıma bile engel olurlar.
*[ KEVSER SURESİ ]

Bismillahirrahmanirrahim

1.ıÜüİnnâ ataynâ kel kevser.



2.Fesalli li rabbike venhar.

3.İnne şânieke hüvel ebter.
KEVSER Suresinin Türkçe anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1.Şüphesiz biz sana kevser’i (bol nimetler) verdik.

2. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

3.Asıl soyu kesik olan sana düşmanlık edenlerdir.
*[ KAFİRUN SURESİ ]

Bismillahirrahmanirrahim

1. Kul ya eyyühel kafirun.

2. La a büdü ma ta büdün.

3. Vela entüm abidüne ma a büd.

4. Vela ene abidün ma abedtüm.

5. Vela entüm abidüne ma a büd.

6. Leküm dinüküm ve liye din.
KAFİRUN Suresinin Türkçe anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1-De ki: Ey kâfirler!

2-Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem.

3-Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmiyorsunuz.

4-Ben sizin ibadet ettiklerinize asla ibadet edecek değilim.

5-Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmezsiniz.

6-O halde sizin dininiz size, benim dinim bana.


*[ NASR SURESİ ]

Bismillahirrahmanirrahim

1- İza cae nasrullahi vel feth.

2- Ve raeyten nase yedhulüne fi dinillahi efvace.

3- Fesebbih bi hamdi rabbike ves tağfirh.

4- İnnehü kane tevvabe.

NASR Suresinin Türkçe anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1-Allah’ın yardım ve zaferi geldiği zaman,

2-Ve insanların akın akın Allah’ın dinine girdiklerini gördüğün zaman,

3- Rabbinin sonsuz yüceliğini an ve onu övgüyle tesbih et. Ondan bağışlanma dile.

4-Çünkü O , tövbeleri çok kabul eder.


*[ TEBBET (LEHEB) SURESİ ]

Bismillahirrahmanirrahim

1. Tebbet yeda ebi lehebiv ve tebbe.

2. Ma eğna anhü malühü vema keseb.

3. Seyas la naran zate leheb.

4. Vemra etüh hamma letel hatab.

5. Fi cidiha hablüm mim mesed.

TEBBET(Leheb) Suresinin Türkçe anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1.Ebu Leheb’in elleri kurusun! Zaten kurudu da.

2.Ona malının ve de kazandıklarının bir faydası olmadı. 3.O, alev alev yükselen ateşe atılacaktır ,

4-5.Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da o ateşe girecektir.
* [ İHLAS SURESİ ]

Bismillahirrahmanirrahim

1. ıÜüKul hü vallâhü ehad.



2. Allâhüs samed.

3. Lem yelid ve lem yûled.

4. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
İHLÂS Suresinin Türkçe anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1.De ki:O Allah birdir.

2.Her şey varlığını Ona borçludur, Ona muhtaçtır,O hiçbir şeye muhtaç değildir.

3. O, ne doğurmuş ne de birisi tarafından doğrulmuştur. 4.Hiçbir şey ona denk değildir,eşi ve benzeri yoktur.

* [ FELAK SURESİ ]



Bismillahirramanirrahim

1.Kul eüzü bi rabbil felak

2.Min şerri ma halak

3.Ve min şerri ğasikın iza vekab

4.Ve min şerrin neffa sati fil ukad

5.Ve min şerri hasidin iza hased.
FELAK Suresinin Türkçe anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1-De ki: Sabahın Rabbine sığınırım:

2-Yarattığı şeylerin kötülüğünden,

3-Karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden,

4-Düğümlere üfleyip büyü yapan büyücülerin kötülüğünden,

5-Ve hased ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden.(Allaha sığınırım)
*[ NAS SURESİ ]

Bismillahirrahmanirrahim

1-Kul eûzü bi Rabbin nas

2-Melikin nas

3-İlahin nas

4-Min şerril vesva sil hannas

5-Ellezi yüves visü fi sudürin nas

6-Minel cinneti ven nas
NAS Suresinin Türkçe anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1-De ki: İnsanların Rabbine,

2-İnsanların yegâne Hükümdarına, gerçek sahibine

3- İnsanların İlahına sığınırım.

4-O sinsi şeytanın şerrinden

5-O ki insanların kalplerine vesvese verir,

6-O şeytan, cinlerden de olur, insanlardan da.

(4,5,6.ayetler şunu demek istiyor; İnsanlara kötü şeyler fısıl dayan , insanların gönüllerine şüphe yayan ve tereddüt sokan sinsi vesvesecinin(şeytan) şerrinden

Görünmez güçlerin(cin) ve insanların kötülüklerinden Allah a sığınırım.)
*[ AYETE'L-KÜRSİ ]

Ayete’l-Kürsi;Bakara suresinin 255. ayetidir.İçinde ‘’kürsi’’ kelimesi geçtiği için bu ayete ‘’Ayete’l-Kürsi’’ denilmiştir.Bu ayet, Allah’ın yüce sıfatlarını ve eşsiz kudretini anlatmaktadır.Kuranda geçen ayet olduğu için okumaya Besmele ile başlanır.

AYETEL KÜRSİ



Bismillahirrahmanirrahim

Allahü la ilahe illa huvel

Hayyul kayyum

La te huzühu sinetüv vela nevm

Le hu ma fis semavati vema fil ard

Men zellezi yeş feu ındehü illa bi iznih

Ya lemü ma beyne ey dihim ve ma halfe hüm

Vela yuhitune bi şey im min ılmihi illa bima şae

Vesia kursiyyu hüs semavati vel ard

Ve la yeu dühü hıf zuhüma

Ve hüvel aliy yül azim
AYETÜL KÜRSİnin Türkçe anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.O daima diridir.(Hayydır),bütün varlığın idaresini yürütendir.(Kayyumdur.).Onu ne uyuklama tutar ne de uyku.Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Onundur.İzni olmadan şefaat edecek olan kimdir?O kullarının önlerinde ve arkalarında gizli ve açık her ne varsa hepsini bilir.Yarattığı kulları ise Onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.Onun sonsuz kudreti ,gökleri ve yerleri kaplar.Gökleri ve yeri koruyup gözetmek Ona ağır gelmez.Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca Odur.



SURE – DUA EZBER ÇİZELGESİ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM



SURENİN


Adı

Arapça okunuşu

Türkçe anlamı

Önceden


Biliyordum

Sonradan


öğrendim

Önceden


Biliyordum

Sonradan


öğrendim

1.Fatiha Suresi













2.Kadir Suresi













3.Asr Suresi













4.Fil Suresi
















5.Kureyş Suresi













6.Maun Suresi













7.Kevser Suresi













8.Kafirun Suresi













9.Nasr Suresi













10.Tebbet

(LEHEB) Suresi















11.İhlas Suresi













12.Felak Suresi













13.Nas Suresi













*Ayetel Kürsi

(Bakara 255.ayet)















ALLAHU EKBER

DUANIN


ADI

Arapça okunuşu

Türkçe anlamı

Önceden

Biliyordum



Sonradan

Öğrendim


Önceden

Biliyordum



Sonradan

Öğrendim

















1.Sübhaneke

Duası














2.Ettehiyyat

Duası














3.Allahümme

Salli Duası















4.Allahümme

Barik Duası















5. Rabbena

Atina Duası















6.Rabbenağfirli

Duası














7.Kunut 1

Duası














8.Kunut 2

Duası














9.Başarı Duası















UYARI :Önceden bildiklerinize + işareti ezber programından sonra öğrendiklerinize  işareti yapınız.
Yüklə 87,95 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin