Arsa payi karşiliği satiş vaadi ve kat karşiliğI İNŞaat sözleşmesiNİ

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 108.64 Kb.
tarix01.08.2018
ölçüsü108.64 Kb.


ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR

Bir tarafta, İstanbul İli, Zeytinburnu ilçesi , Seyitnizam (Merkezefendi ) Mahallesinde vaki ve kain tapunun 513 pafta,3172,3173,3175 adalardaki 123 adet parselde3173 ada 29 , 116 parsellerde hissedar sıfatı ile maliki olan ve yukarıda yazılı adresinde mukim bulun (bundan böyle işbu sözleşmede ARSA SAHİBİ/ARSA SAHİPLERİ olarak anılacaktır).

Diğer tarafta,“Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak No2/8 Mecidiyeköy /İSTANBUL” adresinde faaliyette bulunan 0710437689 no ile Zincirlikuyu .vergi dairesine kayıtlı Aral Yatırım İnşaat Aş Şirketi (bundan böyle işbu sözleşmede “MÜTEAHHİT”VEYA “YÜKLENİCİ” olarak anılacaklardır) arasında, aşağıdaki şartlarla “ARSA PAYI KARŞILIĞI SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ Nİ AMAÇLAYAN ÖN SÖZLEŞME ” imzalamışlardır.
TANIMLAR:

İşbu sözleşmede;ARSA: Mülkiyeti ARSA SAHİBİ / SAHİPLERİ’ne ait işbu sözleşme içerisinde belirtilen ada numaralarındaki her bir parsele ait taşınmazı ifade eder. Bu tanım PARSEL olarak da kullanılabilir.

ADA: Aşağıda tanımı yapılan yapı adasını oluşturan ve parsellerden meydana gelen bir veya birden fazla taşınmazdır.

YAPI ADASI: İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan ve sınırları imar planlarında çizilen aşağıda numaraları belirtilen parsellerden oluşan taşınmazdır. Sözleşmemizin konusunu oluşturan adalar ;

İstanbul İli, Zeytinburnu ilçesi Merkezefendi mahallesi 3172 ada 1-2-3-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 numaralı 3173 ada,1-2-3-4-5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-36-37-38-39-40-42-43-44-45-46-47-48-49-50-53-60-61-62-63-66-68-69-70-71-72-75-76-77-78-81-82-83-84-85-86-87-91-92-93-94-97-98-99-101-102-103-104-105-108-109-112-114-115-116-117-118-119-120-124-125 numaralı 3175 ada 6-7-9-11-12 parsellerden oluşmakla işbu sözleşmede yapı adaları yukarıdaki yazıldığı şekliyle anılacaktır.


MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI :

İşbu sözleşmenin konusu “İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi mahallesi , … mevkiinde kain 3172 ada 1-2-3-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 numaralı 3173 ada,1-2-3-4-5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-36-37-38-39-40-42-43-44-45-46-47-48-49-50-53-60-61-62-63-66-68-69-70-71-72-75-76-77-78-81-82-83-84-85-86-87-91-92-93-94-97-98-99-101-102-103-104-105-108-109-112-114-115-116-117-118-119-120-124-125 numaralı 3175 ada 6-7-9-11-12 tüm parsellerin tevhid edilip oluşturulacak olan yeni imar  parseli veya yapı adasının; ARSA SAHİBİ/ARSA SAHİPLERİ payına düşen bağımsız bölümleri kendi adlarına, diğer bağımsız bölümleri ise MÜTEAHHİT’e verilecek şekilde ARSA SAHİBİ, yüzde 47 ye intikal eden hisseyi MÜTEAHHİT’e kat karşılığı olarak satmayı vaat ve taahhüt eder. MÜTEAHHİT de, bu yeni imar adası veya adalarında bulunan arsa üzerinde, sözleşme şartlarına uygun olarak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Yasası gereği İstanbul Büyükşehir Belediyesince Aralık 2013, Zeytinburnu Belediye Meclisince Eylül 2014’te onaylanan Zeytinburnu Nazım İmar notu Değişikliği ile elde edilen emsal artışını içeren yeni Kentsel Dönüşüm İnşaatı projesinin yapılmasını ve ARSA SAHİBİ’ne isabet eden bağımsız bölüm ve eklentilerini teslim etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Sözleşme konusu adaları ve parselleri kapsayan alan halihazırda 6306 sayılı kanuna göre Riskli alan ilan edilmiştir. Sözleşme konusu adaları ve parselleri kapsayan alan Zeytinburnu Belediye Meclisinin Teklifi, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile Riskli alan ilan edildikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi İmar Müdürlüğü’nün veya Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı veya İller Bankası’nın vereceği imar durumuna ve tasdik edeceği projeye göre, onaylı inşaat ve uygulama projelerine, inşaat ruhsatına, sözleşme hükümleri ve teknik şartnameler ve mahal listelerinde belirtilen özelliklere, fen ve sanat kurallarına, kat karşılığı sistemine göre, inşa bedelleri MÜTEAHHİT’e ait olmak üzere, her türlü alt yapı, üst yapı ve bahçe düzenlemeleri, sosyal alanlar, ortak kullanım alanları ve yapı adaları üzerine yapılacak tesisler inşa edilmesi bu sözleşmenin konusunu kapsamaktadır. Ayrıca sözleşme konusu edimlerin karşılıklı olarak yerine getirilmesi ile tarafların hukuki hak ve vecibeleri, yapılacak olan inşaatın MÜTEAHHİT tarafından her türlü maddi ve hukuki ayıplardan ari, iskan belgeleri v.s. ruhsatları alınmış bir biçimde ARSA SAHİPLERİ’ne teslim edilmesini kapsamaktadır. İşbu sözleşme ile taraflar, yukarıda belirtilen adalar ve bu adalar üzerindeki parsellerde, detayları teknik şartnamelerde belirlenecek olan yapının MÜTEAHHİT tarafından kat karşılığı sistemine göre yapılmasını ve inşa edilen bu gayrimenkullerin sözleşme gereği bölüşüm oranlarını ve sözleşme konusuna ilişkin diğer tüm hususların şartlarını belirlemeyi amaçlamaktadırlar.


MADDE 3- TEBLİGAT VE TEMSİLE DAİR HUSUSLAR :

MÜTEAHHİT, yukarıda Madde 1'de belirttiği adresin ticari merkez adresi olduğunu ve adresini değiştirmesi durumunda İstanbul Ticaret Sicil Gazetesinde derhal güncel adresini ilan ettireceğini ve ticaret sicil gazetesinde gözüken son güncel adresine yapılacak tebligatların kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. ARSA SAHİPLERİ de yukarıda Madde 1'de belirttikleri adreslerin kanuni ikametgâh adresleri olduğunu ve buraya yapılacak tebligatların kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. ARSA SAHİBİ/ARSA SAHİPLERİ adres değişikliği yapması durumunda, bu hususu derhal MÜTEAHHİDE yazılı olarak bildirecektir. Adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmediği takdirde, eski adrese yapılacak tüm tebligat ve yazılı bildirimler öğrenilmemiş olsalar dahi geçerli kabul edilecektir. Her türlü borçlandırıcı, kazandırıcı ve yenilik doğuran işlemler bakımından yazılılık ilkesi geçerli olup, bu tür yazışma veya anlaşmalar taraflar veya yetkili temsilcileri tarafından imzalanmadıkça geçerli kabul edilmeyecektir. Bu sözleşmenin öngörmediği hallerde ya da sözleşmeyle düzenlenmeyen konularda, Tebligat Kanunu'nun ilgili hükümleri kıyasen uygulanır. TARAFLARDAN her biri, bir veya birden fazla vekil veya temsilci tayin ederek sözleşmesel edimlerin takibinde ve her türlü yazışma ve sözleşmenin ifasında vekili yetkili kılabilir. Vekâlet keyfiyeti diğer taraflara yazılı olarak bildirilmedikçe muhatap taraf bakımından hüküm ifade etmez. Taraflar arasındaki her türlü ihbar ve muameleler yazılı şekilde yapılacaktır.


MADDE 4- YAPI ADALARININ TEVHİDİ VE BÖLÜŞÜM ORANLARI

İşbu sözleşmenin konusunu oluşturan imar yapı adası İstanbul İli, Zeytinburnu ilçesi Merkezefendi mahallesi 3172 ada 1-2-3-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 numaralı 3173 ada,1-2-3-4-5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-36-37-38-39-40-42-43-44-45-46-47-48-49-50-53-60-61-62-63-66-68-69-70-71-72-75-76-77-78-81-82-83-84-85-86-87-91-92-93-94-97-98-99-101-102-103-104-105-108-109-112-114-115-116-117-118-119-120-124-125 numaralı 3175 ada 6-7-9-11-12 numaralı parsellerden oluşmakta olup MÜTEAHHİT, bu ada içerisinde bulunan numarası belirtilmiş parsellerin tamamını toplayıp, tevhid ederek yeni yapı adası haline getirecek ve 1/1000 ölçekli Zeytinburnu ve çevresi için Zeytinburnu Belediye meclisince 2014 yılında onaylanan yeni Plan notu gereği Uygulama imar planında verilen en yüksek imarı alacaktır. İşbu sözleşme konusu ada içerisinde bulunan parsellerin tevhidi halinde yeni yapı adasında imar durumu, en yüksek emsal üzerinden alınması için müteahhit gerekli çabayı gösterecektir. İlgili Belediyenin plan notlarına, resmi evraklarına uygun olarak MÜTEAHHİT bu emsal oranı üzerinden inşaatı yapacaktır. Bunun için ada içerisindeki tüm parsel maliklerinin /sahiplerinden mevzuata uygun oranda MÜTEAHHİT ile sözleşme yapması şarttır. Proje alanı içindeki her bir parsel yeni projeden mevcut meri plana göre sahip olduğu imar hakkı yada mevcut brüt yapı stoğu alanını birebir daire alanı kadar daire, dükkan alanı kadar dükkan m2 alanı parsel sahiplerinin adlarına tapuya tescil edilecektir. MÜTEAHHİT ada içerisinde bulunan paydaşların hepsi ile sözleşme yapmaya çalışacaktır. Bu şartlarda yapılan anlaşmaya göre taraflar arasındaki (MÜTEAHHİT ve ARSA SAHİBİ) bölüşüm oranı ise, toplam inşaat alanının (emsal ve emsal harici alanlarla birlikte) %53’i (yüzde elliüç) karşılığı bağımsız bölüm/bölümler ARSA SAHİBİ /SAHİPLERİ’NE,% 47’ (yüzde kırkyedi) karşılığı bağımsız bölüm/bölümler MÜTEAHHİT’e ait olacaktır. Taraflar bu oranlarda bölüşümü kabul ettiklerini beyan ederler. Paylaşım sonucunda teslim edilecek daire ve dükkan alanın birebir olması hedeflenmiş olmasına rağmen sözleşmenin ifası sırasında hakkedilen alan ilk halinden fazla ise bu alanın m2 bedeli 2000TL./m2 fiyatı üzerinden müteahhide ödenecektir. Bu alan toplamda 1500 m2 yi geçmeyecektir.


MADDE 5- TAPU TESCİL VE KADEMELİ TEMİNAT İPOTEĞİNİN FEKKİ

A)ARSA SAHİBİ, maliki bulunduğu yukarıda tapu bilgileri verilen taşınmazı, 100 pay kabul edilerek, %53 (yüzde elliüç) payını kendi uhdesinde ipka ile MÜTEAHHİT’E isabet eden %47 (yüzde kırkyedi) payını, belirlenen bedelle TL. rayiç bedelle MÜTEAHHİT’E satmayı ve tapuda aşağıdaki şartlar dâhilinde her türlü borçtan ve takyidattan ari şekilde devir, temlik ve ferağını vermeyi vaat ile devredecekleri arsa payına karşılık sözleşme eki teknik şartnameye göre inşa edilecek bağımsız bölümlerden yukarıda 4. Madde de belirtilen %53 (yüzde elliüç) paya karşılık gelenleri, MÜTEAHHİT tarafından bitirilip kendilerine teslim edileceğinden, bu devir karşılığında herhangi bir bedel talep etmeyeceklerini ve devrin, yapılacak inşaatın karşılığı olduğunu kabul ve beyan ederler. MÜTEAHHİT, ARSA SAHİPLERİ’nin bu satış vaadini aynen kabul ile kendisine devir edilecek olan arsa payına karşılık sözleşme ekindeki teknik şartnameye ve tasdikli proje ve eklerine uygun olarak inşa edilecek ARSA SAHİPLERİ’nin paylarına düşecek bağımsız bölümleri, noksansız ve iskan belgesi alınmış olarak ARSA SAHİPLERİ’ne teslim etmeyi ve teslim edeceği bu bağımsız bölümler nedeni ile ARSA SAHİPLERİ’nden herhangi bir imalat bedeli talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Belirlenen rayiç bedel, sözleşme için gerekli olup gerçek satış değeri değildir ve ihtilaf halinde bu değer kullanılamaz. Tapu ve noter harçlarının matrahı için ARSA SAHİPLERİ’ne ait parselin son emlak vergisi değeri toplamı olan miktar esas alınacaktır. Planımızda da emsal artışı istenmeden talep edilmiş olup, tasdik safhasında olduğundan ihdastan hemen sonra ruhsat alınacak ve kat irtifakı tesis edilecektir.

B)TAPU TESCİL VE FEVKİ : İş bu mukaveledeki yükümlülükleri; müteahhit firma riskli alan ilanı proje tasdiği ve kat irtifakını kurup tasdik ettirdikten sonra mal sahibi birebir hissesi nispetinde tapu ipka ile kendi üstünde hissesi kaldıktan sonra diğer kısmını yapımcı firma lehine tescil edilip üzerine inşaat teminat ipoteği konulur. İş bu ipotek hiçbir şekilde yukarıda konulan takribi değeri müteahhit ödese bile ipotek fek olmaz ancak mukaveledeki kademeler nispetinde fek olur. İnşaat bitiminde ise mukavelede göründüğü şekilde ancak iskandan sonra tamamı fek olur. Yüklenici firma vecibelerini yerine getirdiği halde mal sahibi tapu vermekten ve/veya fekten imtina eder, vermezse yüklenici bu mukavele mucibince mahkemeden yaptıracağı bir tespit sonucu iş bu mukaveleden dolayı tescil hakkını kullanır. ARSA SAHİBİ/ARSA SAHİPLERİ bu hususu peşinen kabul etmiş olup, eğer yüklenici firma vecibelerini yerine getirdikten sonra mal sahibi tescil ve fekten kaçındığı ve/veya gerekli imzaları vermediği takdirde, geciktirdiği her gün için gecikme sebebiyle oluşacak zarar ve ziyan hariç, ayrıca 10.000 Usd (On bin Amerikan Doları) ceza-i şart ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder.
MADDE 6- ÖN SÖZLEŞMELERİN TAMAMLANMASI VE NOTERDE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ YAPMA VAADİ VE PROJELERİN HAZIRLANMASI, RESMİ MAKAMLARA SUNUMU

Noterde düzenleme şeklinde arsa sahiplerinin tümünün imzalaması ile yapılan iş bu resmi sözleşme 15.12.2017 tarihten itibaren, TAŞINMAZLARIN tevhidinden sonra oluşacak yeni yapı adasına uygun proje çalışmasına başlanılacaktır. Binanın veya binaların adı MÜTEAHHİT tarafından reklam, pazarlama ve kurumsal iletişim stratejilerine uygun olarak belirlenecektir. İnşa edilecek projenin uygulanacağı TAŞINMAZLARIN, MÜTEAHHİT tarafından belirlenecek yerlerine MÜTEAHHİT’in logosu, amblemi ve isminin yazılı olduğu tabelalar asılacak ve üç boyutlu tanıtıcı işaretler konularak kabartmalar tatbik edilecektir. Projenin adı ve işbu maddede tarif edilen logo, amblem, tanıtıcı işaretler ve kabartmaların değiştirilmemesi ve konulduğu veya tatbik olunduğu yerlerde muhafaza edilmesi için yönetim planına gerekli hükümler yazılacaktır. Ayrıca işin devamı süresince MÜTEAHHİT gerekli gördüğü şekilde site ismi, firma isim ve referansları ile sair tanıtıcı işaretlerini şantiyenin muhtelif yerlerinde kullanabilir. Bu plaket ve sair tanıtıcı işaretler ile ilgili belediye harç ve rüsumları MÜTEAHHİT’e aittir. İnşa edilecek binanın/binaların mimari projesine, tasarımına, çevre düzenlemesine ve konsepte ilişkin ve bunlar üzerindeki know-how, lisans ve sair tüm fikri mülkiyet hakları, MÜTEAHHİT’e aittir. MÜTEAHHİT’in yazılı muvafakati veya izni olmadan bina ve proje üzerinde değişiklik yapılması, renk değişikliği, tasarım değişikliği ve eklemeler yapılması işbu sözleşmeye ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunan fikri mülkiyet haklarına aykırılık teşkil eder. ARSA SAHİPLERİ, inşa edilecek binaya ilişkin düzenlenecek yönetim planında bu paragraf hükmüne uygun düzenlemenin yapılmasını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Şu an itibariyle noter mukavelelerinin bitiminde müteahhit tevhid, ifraz, ihdas, terk vb işlemlere hemen başlar.YAPILACAK PROJE DETAYLARI; Yukarıda öngörülen şekilde hazırlanacak projede aşağıda çerçevesi belirlenen şekilde daire tipleri üretimi yapılacaktır. Müteahhit firma 3173 - 3172 – 3175 Adaları içinde yollar dahil yaklaşık toplamında 22.000 M2 alanı kapsayan alan üzerinde yollar düşüldükten ve de yüzde 10 kamusal alan terkedildikten sonra yaklaşık 17.000 m2 imar parseli üzerinde 3BK+zemin+10 NK kat toplam 14 kat -dükkan+konuttan oluşan Kentsel Dönüşüm Projesi projesi geliştirmeyi taahhüt etmiştir. Söz konusu yeni imar yapı adası üzerine kurulacak lüks konut projesi kapsamında dışa kapalı içe açık kendi bünyesinde sosyal aktivitesi bulunan güvenlik seviyesi yüksek bloklarda 4 ayrı çeşitte daire üretmeyi taahhüt etmektedir. İş bu daire ve blok tipleri teknik veriler ışığında son mutabakatta değişiklik gösterebilir. Sözleşmedeki Ana Hedef anlaşma oranını tutturmak şartıyla yüzde 53 toprak sahiplerine, yüzde 47 müteahhide kalacak şekilde, herkese daire m2 si kadar daire, dükkanının m2 si kadar dukan (birerbir-ön sözleşmesinde brüt ölçüydüyse brüt; net ölçüldüyse net olarak m2 sini) vermektir. İş bu oran müteahhitin vaat ettiği birebir daire ve dükkan şeklinde olacaktır. Herkes mukavelesindeki yazan daire ve dükkanları alacaktır. Ölçülen oranda her daire bulunduğu katın bir üstünden ve mümkün olduğu kadar bulunduğu yer ve yönden alacaktır.Sözleşme konusu modele verilen ad, bire bir kentsel dönüşüm modeli olup, MÜTEAHHİT yukarıda taşınmaz satış vaadine konu olan arsa karşılığında arsa payı paylaşım oranları (arsa sahibine meri plana göre eskiden yapılaşmasını tamamlamış parsellerde meri plana göre imar hakkının arsa sahiplerine, brüt alan üzerinden m2 sine göre aşağıda tipi ve metrekaresi ve katı belirtilen bağımsız bölümleri vermeyi kabul ve taahhüt etmiştir. ARSA SAHİPLERİ’ne verilecek daireler aynı katta yan yana verilecek olup, o katta yetişmediği takdirde bir üst kata geçerek, yine yan yana gelecek şekilde bağımsız bölüm dağıtımı yapılacaktır. Bodrumda dairesi olan mülk sahibi 1n kattan, zeminde olan 1 veya 2.normal kattan, normal katta olan varsa aynı kattan yoksa bir üst kattan anlaşma m2 sine göre daire alacaktır. Diğer parsel sahiplerinin daire dağıtımları sıra sistemine göre olsa bile bu uygulama bu sözleşme taraflarına uygulanmayacaktır. Bu çerçevede arsa sahiplerine arsa payı karşılığında aşağıdaki daireler vermeyi müteahhit kabul ve taahhüt etmiştir. Mal sahibi ada üzerinde yapılan çalışmada müteahhitin artı bir kat alması doğrultusunda herhangi bir hak talep etmeyecek müteahhitle anlaşmış olduğu mevcut yapı stoku hali hazırdaki gibi bağlı kalınacak, ölçümler icabında daire sahibinin talebi olursa yeniden yapılacaktır.

ARSANIN CEPHE ALDIĞI BLOKTAN 1 VE 5 KAT ARASI SEÇİLEN DAİRE

…1..ADET .. DÜKKAN Brüt m2
ARSANIN CEPHE ALDIĞI BLOKTAN 1 VE 5 KAT ARASI SEÇİLEN DAİRE

…1..ADET DAİREBrüt m2

DAİRE SAHİBİ :

ARSANIN CEPHE ALDIĞI BLOKTAN 1 VE 5 KAT ARASI SEÇİLEN DAİRE

…..ADET ….. DAİRE/DÜKKAN Brüt m2

DAİRE SAHİBİ :

ARSANIN CEPHE ALDIĞI BLOKTAN 1 VE 5 KAT ARASI SEÇİLEN DAİRE

…..ADET ….. DAİRE/DÜKKAN Brüt m2

DAİRE SAHİBİ :

ARSANIN CEPHE ALDIĞI BLOKTAN 1 VE 5 KAT ARASI SEÇİLEN DAİRE

…..ADET ….. DAİRE/DÜKKAN Brüt m2


MADDE 7- TAŞINMAZIN HİSSEDARLIK VE TAKYİDAT DURUMLARI

Sözleşmeye konu yapı adası/adaları içinde bulunan parseller üzerinde herhangi bir haciz, ipotek, tedbir v.b. takyidat bulunması halinde her ne sebeple olursa olsun işbu takyidatlar ARSA SAHİPLERİ tarafından kaldırılarak, MÜTEAHHİT firmaya takyidatsız olarak teslim edecektir. Gayrimenkullerin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren her türlü takyidat ve sair yükümlülükten ari tutulması ARSA SAHİPLERİ’nin sorumluluğundadır. Ancak, arsa üzerindeki takyidatlar inşaatın devamına engel olmadığı takdirde akde aykırılık teşkil etmez. ARSA SAHİPLERİ'nin, Kat karşılığı inşaat için noterde resmi sözleşme düzenlenmesinden itibaren sözleşme hükümleri çerçevesinde kat irtifakı kurulana dek sözleşme konusu arsa payları, kat irtifakları ve mülkiyet haklarını MÜTEAHHİT’in yazılı izni ve onayı olmaksızın üçüncü kişilere devretmeleri, ayni hakla sınırlandırmaları, TAŞINMAZ üzerindeki arsa paylarına herhangi bir surette takyidat konulması ve bu takyidatı kaldırmamaları akde aykırılık oluşturur. Sözleşme konusu taşınmazlardaki parsellerin tevhidi ve/veya ifrazı sonrasında parsel numarasının ve sair tapu bilgilerinin değişmesi, mülkiyet hakkının ve hisselerin şüyulandırılması, TAŞINMAZ'ın vasfının dönüşmesi ve sözleşmenin ifasına bağlı olarak tapu kayıtlarında meydana gelebilecek sair değişiklikler ARSA SAHİPLERİ'nin işbu sözleşmeyle üstlendikleri borçların yerine getirilmemesine gerekçe teşkil etmez ve yapılacak değişiklikler sonrasında mevcut kayıtların, mülkiyet haklarının ve arzın alacağı yeni numara, cins, nitelik ve miktarlar üzerinden işbu sözleşme yürürlüğünü devam ettirir. ARSA SAHİPLERİ, yapılabilecek tevhid, ifraz, ihdas, terk ve benzeri işlemlerine peşinen muvafakat etmiştir.


MADDE 8- YIKIM VE TEVHİD AŞAMASI

ARSA SAHİPLERİ, MÜTEAHHİT’e işbu sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte tevhit ve tevhit ile oluşacak yeni yapı adası üzerindeki tüm binaların yıkılması, gerektiğinde cins tashihine gidilmesi gibi gerekli tüm işlemlerin hızlı bir şekilde yapması hususunda MÜTEAHHİT’in göstereceği şahıslara gerekli tüm vekâletnameleri, MÜTEAHHİT’in istediği şekilde vermeye kabul ve taahhüt etmişlerdir. MÜTEAHHİT en hızlı şekilde bu işlemleri gerçekleştirmeyi, yıkım ruhsatı alarak yapı adasını inşaata başlayacak hale getirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. ARSA SAHİPLERİ, yapılacak tevhid, ifraz ve terk işlemlerine muvafakat vermişlerdir. Yıkım masraflarının tamamı müteahhit tarafından karşılanacaktır.


MADDE 9- YER TESLİMİ VE BİNALARIN TAHLİYESİ-TEMİNAT

MÜTEAHHİT’in gerekli tüm resmi ve fiili çalışmalarını tamamlayarak, inşaata başlayacak hale gelmesini müteakip yine MÜTEAHHİT tarafından ARSA SAHİPLERİ’ne YER TESLİMİ yapmaları hususunda tebligat gönderilecektir. ARSA SAHİPLERİ en geç 90 (doksan) gün içerisinde parsellerini, gerek fiilen içindeki her türlü eşyadan ve şahıslardan ari bir şekilde tahliyesini, gerekse parsel üzerindeki takyidatlardan arınmış olarak teslim edeceklerdir. MÜTEAHHİT’in inşaata başlamasına mani her türlü fiziki ve tapu üzerindeki takyidatlardan ARSA SAHİPLERİ sorumludur.


Yer teslimi yapılmadan önce MÜTEAHHİT, ARSA SAHİPLERİNİN yıkılacak evlerinin bedelini ve bu sözleşmeden kaynaklanacak her türlü zararın tazmini için ARSA SAHİPLER ne yıkılacak daire başına 25.000 USD bedelle 1.dereceden 1.sırada ipotek ve/veya teminat mektubu vermeyi ve/veya bütün mülk sahiplerini ihtiva edecek şekilde herhangi bir bankadan inşaat tamamlama sigortası yapmayı ve/veya 11/a maddesindeki ipoteği vermeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Bu teminatlardan biri verilmeden binaların tamamı yıkılmayacaktır. İş bu teminat mukavelelerin yüzde doksanı tamamladıktan sonra verilecektir. Teminatın verilmemesi halinde yer teslimi yapılmayacağı gibi ARSA SAHİPLERİ müteahhidin sözleşmedeki kurallara uymaması doğrultusunda firmaya ihtar çekecekler yapılan bu çalışmalar doğrultusunda müteahhit sözleşme öncesi mutabakata vardığı teminat koşulunu yerine getirmemekte ısrarcı davranması sonucu mal sahipleri sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkına sahiplerdir.
MADDE 10- İNŞAATIN SÜRESİ

İnşaat ruhsatının alınmasını müteakip ve ruhsat tarihinden başlamak üzere 36 (otuzaltı) ay süre içerisinde inşaatı teknik şartname ve onaylı uygulama projesine uygun olarak, bağımsız ve ortak hacimlerle, açık ve kapalı alanları da kapsayan sosyal altyapı, aktif yeşil alan ve teknik alt yapı nitelikli inşa ve imalatlar da dâhil olmak üzere ARSA SAHİPLERİ'nin payına düşen bağımsız bölümlerini teslim etmeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Belirlenen bu süre içerisinde mücbir sebepler dışında uzatılamaz.


MADDE 11-TAPUDA FERAĞ- KAT İRTİFAKININ KURULMASI-İPOTEK KURULMASI

Projelerin resmi makamlarca tasdikinden ve inşaat ruhsatlarının ve temel üstü ruhsatların alınmasından (resmi makamlardan kaynaklanan herhangi bir engel bulunmaması kaydı ile) sonra kat irtifakı kurulacaktır. İşbu sözleşme çerçevesinde paylaşılacak bağımsız bölümlere göre, yönetim planı ve noter tasdikli kat irtifak listesi tanzim ettirilerek tapuda kat irtifakı tesis edilecektir. Kat irtifakı proje tastik olunup gerçekleştikten sonra %53 arsa sahipleri üzerinde kalmak üzere, bakiye %47 oranındaki hisseyi müteahhit adına tapuda tescil edilecek olup, üzerine inşaat teminat ipoteği konacaktır. Bu ipoteğin fekki ise aşağıda belirtilen oranda yapılacaktır.

Tapu ferağı aşağıdaki gibi olacaktır.1) Kaba inşaat Subasman tamamlandığında (sömen ve 3 bodru kat kabası tamamlandığında) %15, 2)Kaba inşaatın yüzde 25 tamamlandığında %10, 3)Kaba inşaatın yüzde 50 sı tamamlandığında %10, 4)Kaba inşaatın % 70 i tamamlandığında %10, 5)Kaba inşaat tamamlandığında %5, 6)Mekanik Tesisat işleri tamamlandığında %15, 7) Pencere doğramalar takıldığında %10, 8)İç sıva mermer işleri tamamlandığında %10, 9)Kapılar mutfak dolapları takıldığında % 5, 10)Asansörler monte edildiğinde %2, 11) İnşaatın Çevre düzenlemesi tamamlandığında % 3, 12)İskan Alındığında %5, Müteahhide ait hisseye intikal eden tapu devri toplamda % 47 ye intikal eden devri gerçekleşecektir.

a)İPOTEK; Sözleşmeler yapıldıktan sonra; 1. Arsa sahiplerinin işbu sözleşmeden doğan tüm alacaklarının ve doğmuş doğacak her türlü zararlarının (yıkılan evler ve sair zararlar) teminatını teşkil etmek üzere mevcut riskleri tutarında, sözleşmeye konu proje dışındaki başkaca bir taşınmazını yüklenici ipotek vermeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Bu ipotek tesis işlemi arsa sahiplerinin evlerini boşaltma tarihinde, yıkımdan önce yapılması hususunda taraflar mutabık kalmıştır. Tesis edilecek ipotek limiti yıkılacak her bir bağımsız bölüm için daha önce oluşturulmuş teknik kurul tarafından mevcut yapı stoku m2 yada meri plandaki imar hakkını 200 TL/m² ile çarpmak suretiyle oluşan rakamdan az olmamak kaydıyla hesap edilerek toplam yıkılacak bağımsız bölüm sayısı kadar ortaya çıkacak rakam ipotek limiti olarak belirlenecektir.

 2. İpoteğin kaldırılma işlemi daire bazında olacak, hangi bağımsız bölümden kaldırılacağı hususuna YÜKLENİCİ karar verecektir. Ancak YÜKLENİCİ’nin daire bazında ipotek kaldırma talebi yukarıdaki oranları aşamaz.

Yüklenici ve mal sahipleri kendilerine düşen hisseleri baştan paylaşacaklardır. Herkesin bağımsız bölümü belli olacaktır. Bu paylaşma herkesin mukavelesindeki metrekare ile belirtilmiştir.

MADDE 12- İNŞAATIN TESLİMİ VE KABULÜ İLE İSKANIN ALINMASI

MÜTEAHHİT, proje tamamlandıktan sonra işbu sözleşmenin 10. Maddesinde belirtilen süre içerisinde inşaatı tamamlayarak ARSA SAHİPLERİ’nin payına düşen bağımsız bölümleri kendilerine teslim edecektir. Sözleşmedeki inşaatın bitirilme süresinden önce inşaatın bitirilmesi halinde, ARSA SAHİPLERİ’ne erken teslim yapılabilecektir. MÜTEAHHİT, sözleşmeye konu inşaatın bittiğini ARSA SAHİPLERİ’ne yazılı olarak bildirecektir. ARSA SAHİPLERİ en geç 15 gün içerisinde inşaatı biten bağımsız bölümlerinin muayenesi ve kontrolünü yaparak teslim alacaklardır. Muayene ve kontrolde ARSA SAHİPLERİ kendi paylarına düşen bağımsız bölümleri, YAPIMCI FİRMA ve ARSA SAHİPLERİ, vekilleri, teknik danışmanların huzurunda muayene edilir. Kusurlu işler varsa, bölüm bölüm, ortak bir tutanak ile saptanır, kabule engel bir noksan ve kusur yoksa o bağımsız bölümün ya da bağımsız bölümlerin kabulü yapılır. Keyfiyet bir tutanakla yazılarak taraflarca imza altına alınıp teslim alınmış olur. Kusurlu ve noksan işlerin bulunması halinde ise yine bu noksanlıklar bir tutanakla tespit edilir ve taraflarca imza altına alınır. Kusurlu ve noksan işlerin tamamlanması için MÜTEAHHİT, teknik kontrolün belirttiği süre içinde eksiklikleri giderecektir. Her ne kadar yasal olarak bakanlık yetkisinde olmasına rağmen ayrıca teknik kontrol, mal sahipleri adına projeyi kontrol edecek olan mimar veya mühendisten oluşacaktır. Bu kişinin emek ve mesaisi MÜTEAHHİT tarafından karşılanacaktır. MÜTEAHHİT, kusurlu ve noksan işleri bu süre içinde tamamlamadığı takdirde geçen her gün için 1.000,00 EURO (Bin EURO) ceza öder. MÜTEAHHİT tarafından, ARSA SAHİPLERİ’ne paylarına düşen bağımsız bölümü/bölümleri almaları için gönderdiği ihbarnamenin tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde teslim alınmadığı takdirde, ARSA SAHİPLERİ’nin paylarına düşen bağımsız bölümleri teslim edilmiş sayılacaktır. İnşaatın 10. Maddesinde belirtilen süresinin bitiminden sonra MÜTEAHHİT, en geç 4 (dört) ay içerisinde iskân için gerekli resmi makamlara müracaatı yapacaktır. Yapı kullanma izin belgesinin alınması MÜTEAHHİT’in sorumluluğunda olup, yapı kullanım izni inşaatın tamamlanmış sayılması için bir ön şart niteliğindedir. Yukarıda ki 10. Madde de geçen süre, inşaatın fiilen tamamlanması için kabul edilen süre niteliğinde olup, yapı kullanım izninin alınması için geçebilecek süre bu süreye dâhil değildir.MADDE 13- VEKÂLETNAME VERİLMESİ

ARSA SAHİPLERİ noterde imzalanacak resmi sözleşmenin imzalanması ile birlikte ve eş zamanlı olarak MÜTEAHHİT veya seçtiği yetkili temsilcisine inşaatın yapımı ile ilgili olarak, eğer intikal işlemleri yapılmadıysa intikal için, tevhit, ifraz, çap, imar durumu, yola terk, röperli kroki, proje tasdiki, inşaat ruhsatlarının alınması, liste, kat irtifakı kurulması ile ilgili işlemlerin yapılması, elektrik, su, doğalgaz, telefon işleri için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Belediye Başkanlıkları, PTT, İSKİ, TEDAŞ, AYEDAŞ, SGK v.b. resmi makam ve idarelerde gerekli sözleşmelerin yapılması, cins tashihi, belediye, tapu dairesi ve diğer resmi kuruluşlarda inşaata başlaması ve yürütülmesi için gerekli olan işlemleri yapmak ve iskân iznini almak, gerektiğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesinde plan tadilatı veya devam eden plan çalışmaları kapsamında çalışma yapmak üzere gerekli tüm yetkileri içeren bir vekâletname vereceklerdir. ARSA SAHİPLERİ gerekli ahvalde MÜTEAHHİT’e veya ARSA SAHİPLERİNİN göstereceği şahsa vergi dairesinde, SGK, tapu dairesinde ve belediyelerdeki idari ve hukuki ve mali işleri takip etmek ve bu işleri takip edebilmek için vekâlet verecek olup, vekâleten MÜTEAHHİT veya onun göstereceği şahıs veya şahıslar tarafından takip edilecek işlerden dolayı doğacak sigorta, vergi ve ne ad altında olursa olsun masraf ve diğer giderlerden MÜTEAHHİT sorumlu olacak ve ARSA SAHİPLERİ’ne hukuki mali idari ve cezai hiçbir yükümlülük gelmeyecektir. Teknik şartnamede geçmeyen hususlar ve ayrıca ARSA SAHİPLERİ’nce istenen değişiklikler taraflarca mutabakat sağlanacak ve bir tutanakla tespit edilecektir. ARSA SAHİPLERİ ayrıca vekâletnamede yetkilendirilmeyen ruhsat öncesi, ruhsat ve ruhsat sonrası işlemleri için kendilerinin yapması gereken muvafakatname ve belgeleri MÜTEAHHİT, MÜTEAHHİT YETKİLİSİ ve/veya proje müellifine vereceklerdir. Vekaletname ücretleri MÜTEAHHİT tarafından ödenecektir. Arsa sahiplerinin 6306 sayılı yasa gereği 2/ 3 çoğunluğu sağlaması için her birinin müteahhide vereceği vekalette riskli alan ilanı, tevhid, ifraz, ihdas, her türlü satın almalar ve yola terkler, kat irtifakı kurma, bozma, yeniden kat irtifakını ihya etme, tapu tescili, iskan, yıkım ruhsatı alma, 6306 sayılı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Belediyeler vb. her türlü yerde işlem yapmayı temsil, tevkil, yetkisi olacaktır.


MADDE 14- ARSA SAHİBİ/SAHİPLERİNİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ARSA SAHİBİ, bu Sözleşme ile yükümlendiği tüm edimleri eksiksiz olarak yerine getireceğini, işin yürütülmesi safhasında iyi niyetle hareket ederek işin icrasını engellemeyeceğini, gerek plan ve projelerin onanması, gerek inşaatın yürütülmesi bakımından gerekli olan resmi makamların istediği belgeleri imzalamayı veya bu hususta kendisine vekil tayin etmeyi kabul ve taahhüt eder. ARSA SAHİBİ; Sözleşme konusu parsellerin yeni imar durumuna uygun olarak tevhit veya ifrazları için gerekil olan muvafakatname, izin ve vekâletnameleri ilk talepte vereceğini kabul etmiştir. ARSA SAHİBİ, sözleşmeye konu ada içerisindeki tüm paydaşlar ile noterde resmi nihai sözleşmenin imzalanması ile birlikte MÜTEAHHİT’in şantiyesini ve tabelalarını taşınmaz üzerine koymasına ve inşaatla ilgili çalışmalara başlamasına muvafakat etmeyi, MÜTEAHHİT’in taşınmazın boşaltılmasını içeren tebliğinden itibaren 90 (doksan ) gün içinde elektrik, su ve doğalgaz borçlarını ödeyerek taşınmazı boşaltmayı kabul ve taahhüt eder. ARSA SAHİBİ, kendisine ait olacak bağımsız bölümlere ait kat irtifakı tapuları çıkana kadar; taşınmazını, haklarını ve yükümlülüklerini başka bir şahsa satamaz, devir ya da temlik edemez. ARSA SAHİBİ; MÜTEAHHİT ya da müşterek ve iştirak malikleri aleyhine ortaklığın giderilmesi davası açmayacağını taahhütle bu hakkından kesin olarak gayri kabili rücu feragat eder.


MADDE 15- MÜTEAHHİDİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MÜTEAHHİT, bu sözleşmenin imzası anından başlayarak, yapı kullanım izninin alınıp inşaatların asgari ekli teknik şartnamede tanımlanan vasıflarda eksiksiz ve kusursuz olarak ARSA SAHİPLERİ’ne teslimine kadar geçecek süre içinde yapılacak tüm masrafları ve harcamaları ve bu cümleden olmak üzere; 1. İşbu sözleşmenin Noter'de tanzimi için yapılacak bilcümle harç, damga vergisi ve sair masrafları,

 2. İşbu sözleşmenin tapuya şerh ettirilmesi için ödenmesi gerekecek bilcümle harç, damga vergisi, tapu ve sair masraf ve giderleri,

 3. İmar izni için gerekli her türlü masraf ve harcamaları, mimari projelerin tümünün proje müellifi ücretleri inşaatın gerektirdiği sair tüm projelerin müellif ücretleri ve projelerin tasdiki için ve inşaatın devamı sırasında ilgili mercilerce alınması zorunlu tüm vize, vergi, harç ve resimler dâhil tüm masrafları,

 4. Yapı denetim bürolarına inşaat süresince ödenmesi gereken bedelleri,

 5. Taşınmazda, inşaat yapılabilmesi için tüm hafriyat giderleri ile ekli teknik şartnamede kalitesi ve şekli açıklanan, inşa edilecek bloklar ve bağımsız bölümler, ortak alanlardaki malzemelerin satın alınması, her türlü nakliye, taşeronluk, işçilik, kalfalık ücret ve masraflarının, kanunların mal sahiplerine yüklediği harç, resim ve masrafların tümünü, iş bu sözleşme kapsamında inşaat imalatı sırasında doğacak iş kazası v.b. yargı kararı ile mal sahiplerine yüklenen bedel (ARSA SAHİPLERİ’nin kendi kusuru ile verdikleri zararlardan kendileri sorumlu olmak kaydıyla) tazminat v.b.tüm gider ve masrafları,

 6. Tapuda MÜTEAHHİT’e hisse devri sırasında doğacak her türlü tapu harcamaları, alım satım harçları, ipotek tesis ve teminat değişikliği harçları, iskan ve kat mülkiyetine geçiş harçları,

 7. İşbu sözleşme kapsamında parselin fiili teslim tarihinden itibaren doğacak emlak vergileri, çevre temizlik vergileri v.s. tüm vergi ve harçları,

 8. Kat irtifakı tesisi için ödenmesi gereken her türlü noter harç ve masrafları ile tapu harç ve masrafları,

 9. İlave kat imkânı doğduğunda, proje safhası dâhil tüm masraf ve harcamalar ile tapuda yeniden kat irtifakı tesisi için ödenmesi gereken tüm harç ve masrafları,(tasdikli projeden sonra)

 10. Var olan binaların yıkım ruhsatı harç ve masrafları,

 11. 3194 sayılı İmar Kanununun (23.) maddesindeki şartların mevcudiyeti halinde yapı ruhsatı alınabilmesi için bu maddede belirtilen bedelleri,

 12. Şantiyede kullanılacak su, elektrik, kanalizasyon, telefon tesisi vb. masrafları ve bunların giderleri, bunlara ait akitlerin, depozitoların, açma ve kapama masraflarının tümü, doğmuş ve ileride doğabilecek gecikme ceza ve zamlarını,

 13. Sosyal donatı alanları İle bağımsız bölümlere bağlanması gereken su, elektrik, telefon, kablolu T.V., fiber optik tesisatı, uydu tesisatı v.s. tesisatların döşenmesi için gerekli her türlü masrafları,

 14. Gerekirse trafo binaları yapımı, iç donanımı ve harçları da dâhil tüm masrafları,

 15. Sosyal alt yapı, aktif sosyal alan ve teknik alt yapılar ile ilgili her türlü gider ve masraflar ile otopark harç ve ücretlerini,

 16. Kentsel dönüşüm veya uygulama imar planları çerçevesinde yapılacak yol, çevre düzenlemesi gibi bedellere katılım payı olarak belirlenebilecek bütün ortak giderleri, karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

 17. Kısaca inşaat “anahtar teslim” usulüne göre tamamlanıp teslim edilecektir. Yüklenici inşaatla ilgili herhangi bir şekilde fazla iş ve sözleşme dışı masraf ve gider talebinde bulunamayacaktır.

ARSA SAHİPLERİ’ne ait bağımsız bölümlerde, ARSA SAHİPLERİ adına ilgili kurum ve kuruluşlarda (elektrik, su, telefon v.s.) var olanların kapatılması ve inşa edilecek proje dâhilinde yapılacak yeni abonelik sözleşmelerine ilişkin masraf ve harçlar ile yatırılması gereken depozitolar, ARSA SAHİPLERİ’ne ait olup, ARSA SAHİPLERİ’ne ait arsalar üzerinde sözleşme imzalanmadan önceki döneme ait sonradan çıkan her türlü enerji kullanım bedeli, vergi vb. ödemeler de ARSA SAHİPLERİ’nce ödenecektir.
MADDE 16- SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ, VERGİLER VE İŞGÜVENLİĞİ

Sosyal Sigortalar Kurumu (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile İlgili işlemler, MÜTEAHHİT adına yürütülecek, işyeri dosyası MÜTEAHHİT adına açılacak ve sosyal sigortalar yükümlülükleri MÜTEAHHİT tarafından yerine getirilecektir. MÜTEAHHİT; işin devamı süresince çalışma ve İş güvenliğinin gerektirdiği her türlü tedbirleri almakla yükümlü olup bu cümleden olmak üzere; İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa uygun hareket etmek, yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun tedbirleri alarak İnşaatı yürütmek, inşaatın devamı süresince alınan tedbirlerin sürekliliğini sağlamak zorundadır. MÜTEAHHİT, istihdam ettiği işçilerin, personelin ve diğer kişilerin, taşeronların, maruz kalacağı bütün maddi ve manevi zarar ve ziyanlar ile inşaat dâhilinde işbu sözleşme konusu taahhüdün ifası sırasında, başkalarına vereceği zarar ve ziyanların mali, cezai, hukuki, idari bütün sorumluluğunun doğrudan doğruya kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. İşçi ücretleri, sigorta primleri, İş Güvenliği ve Sosyal Güvenlik ile ilgili her türlü prim, masraf, gider, tazminat ve üçüncü kişilere kusurlu olacak verilebilecek zararlar dâhil olmak üzere inşaata ilişkin tüm tazminat, ceza ve giderimler, taşeron ücretleri, taşeron işçilerinin ödenmemiş ücret, prim ve sair giderleri; MÜTEAHHİT tarafından, ARSA SAHİPLERİ’nin ve kendisinin menfaatlerini korumak üzere, üçüncü kişi gerçek veya hükmü şahısların uğrayabileceği zararları da teminat kapsamına alacak şekilde, iş yerindeki bütün binaların inşaat, imalat, malzeme, makine ve teçhizatın, yangın, su basması, deprem, çalınma ve sair durumlarda uğrayabileceği zarar ve hasara karşı, bütün riskleri havi şekilde yaptıracağı mutad ALLRISK sigortasının prim giderleri; MÜTEAHHİT e aittir. Yukarıdaki nedenlerle başkalarının uğrayacağı zarar ve ziyanlardan ARSA SAHİBİ herhangi bir durumda tazminat taleplerine ve davalarına maruz kalır ve kesinleşmiş mahkeme kararı ile tazminat ödemek zorunda kalırsa, MÜTEAHHİT ARSA SAHİBİ tarafından ödenen meblağı ödeme tarihinden başlayarak 15 (onbeş) gün İçerisinde ARSA SAHİBİ’ne ödeyecek ve onun hakkındaki davaların ve takibatların bilcümle masraflarını, avukatlık ve diğer ücretlerini de ödeyecektir. Ancak yukarıda meydana gelen zararlardan dolayı ARSA SAHİPLERİ’nin herhangi bir kusuru olması halinde MÜTEAHHİT ARSA SAHİPLERİ’nin bu kusurundan sorumlu değildir. MÜTEAHHİT ve diğer ARSA SAHİPLERİ’nin kusurlu olan ARSA SAHİBİ’ne rücu hakları saklıdır.


MADDE 17- HAK MAHRUMİYETİ VE TAŞINMA BEDELLERİ

Müteahhit firma çalışma alanını kentsel dönüşüme sokacak ARSA SAHİBİ/SAHİPLERİ tarafından kendisine verilen kimlik fotokopisi ve iban numarasını gösteren bir banka hesap numarası ile birlikte adanın tamamı yada her bir bina için ayrı ayrı kentsel dönüşüm için çevre ve şehircilik bakanlığına başvuruda bulunacak, başvurunun onaylanması sonucu kişilerin hesabına yatacak olan miktar müteahhidin vaat ettiği rakamdan az ise eksik kalan rakamı müteahhit tamamlayacaktır. Başvuru olumsuz sonuçlanması doğrultusunda aşağıda sunulmuş olan şartlar aynen geçerlidir. Müteahhitin inşaat süresi boyunca devlet tarafından ödenen kira yardımı süresi bitmiş olduğu zaman, yüklenici aynen vaat etmiş olduğu şartlarda kira bedellerini ödeyecektir. MÜTEAHHİT, ARSA SAHİPLERİ’ne (pay sahiplerine) inşaat süresi içerisinde, evleri boşaltma tarihinden başlamak üzere, arsa üzerinde bulunan binalarda her bir bağımsız bölüme olmak daire başına olmak üzere 1000 TL dükkan başına 1200TL. aylık kira yardımı ödeyecektir. Ayrıca yine ileride her bir daire ve varsa her bir dükkân için bir defaya mahsus olmak üzere 2.000 (Bin) TL taşınma bedeli ödeyecektir.


Kira bedelleri, MÜTEAHHİT’in işbu sözleşmenin 9. Maddesinde belirtilen yer teslimi için kendilerine gönderilecek yazılı bildirimden itibaren MÜTEAHHİT’e TÜM YAPI ADASININ BOŞ OLARAK FİİLEN TESLİMİ İLE hak kazanacak olup, aylık ödemeler fiilen teslim tarihi ile birlikte başlayacak ve inşaatın bitiminden itibaren paylarına düşen bağımsız bölümlerin yine işbu sözleşmenin 12. Maddesinde belirtilen şekilde fiilen teslimi tarihine kadar devam edecektir. Fiilen teslim bir tutanakla kayıt altına alınacaktır. Kira bedelleri, parselin fiilen MÜTEAHHİT’e tesliminden itibaren her ayın ilk 5 (beş) iş günü içerisinde nakden ve defaten MÜTEAHHİT’in bildireceği bir banka şubesinde ARSA SAHİBİ/SAHİPLERİ adına açılacak hesaba yatırılacaktır.
Kira yardımı ile taşınma bedelleri, MÜTEAHHİT’in belirlediği banka şubesinde ARSA SAHİBİ/SAHİPLERİ adına açılacak banka hesap numaralarına yatırılmasıyla MÜTEAHHİT ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Bu hesaba yapılacak ödemelerin edimin ifası addedileceği taraflarca kabul edilmiştir. Kiraların zamanında ödenmemesi durumunda bu devamlı yapılıp adet haline getirildiği zaman arsa sahiplerince konu incelenip 3 ay bir süre beklenir eğer firma her hangi bir işlem yapmaz kat maliklerinin kiralarını ödemez ise akdin haklı nedenle feshi kabul edilecek olup, ayrıca verilen teminatın paraya çevrilmesini de YÜKLENİCİ kabul etmiştir.
MADDE 18- MÜTEAHHİTİN ORTAK ALIMI

MÜTEAHHİT, ARSA SAHİPLERİ’nin yazılı onayı bulunmaksızın, iş bu sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını sözleşme konusu işi, tamamen veya kısmen başkalarına devir ve ciro edemez. MÜTEAHHİT, işbu sözleşme konusu işin ve projenin yapımı ve yükümlülüklerini yerine getirmek için dilediği şartlar dahilinde kendi yanına ortak alabilir, taahhütlerini yeni oluşturacağı iş ortaklığı, konsorsiyum, kar ortaklığı, alt yüklenici/taşeron veya sair ortaklık yapısı adı altında yerine getirebilir, yine bu durumda da MÜTEAHHİT’in sorumluluğu devam edecek olup, MÜTEAHHİT ARSA SAHİPLERİ’ne karşı 1.derece sorumludur.


MADDE 19- TAPUYA ŞERH VERİLMESİ VE TEMİNAT

Taraflardan herhangi biri, işbu kat karşılığı satış vaadi sözleşmesini, tapu sicil müdürlüğüne bulunacağı tek taraflı beyan ile şerh verebilir. Konulacak şerh her iki tarafın hisseleri üzerine de konulacaktır. Eğer şerhler tevhitten önce parsel üzerine konulduysa, tevhid sonucu oluşacak hissesi üzerine aynı şerh aktarılacaktır.

.

MADDE 20- ARSA SAHİBİNİN VEFATI –MÜTEAHHİT’İN İFLASI

ARSA SAHİPLERİ’nden birinin ölümü halinde, işbu sözleşme mirasçılar yönünden aynı derecede ve şekilde bağlayıcıdır, MÜTEAHHİT’in iflası veya iflas erteleme alması halinde sözleşme feshedilir. MÜTEAHHİT’in iflası, arsa malikleri yönünden akdin haklı fesih nedenidir. Bu hallerde o tarihe kadar yapılan imalatlara göre MÜTEAHHİT’in hak etmiş olduğu bağımsız bölümlerin (hissenin) dışındaki bağımsız bölümler ARSA SAHİPLERİ’ne iade edilecektir.


MADDE 21- FİYAT VE MALİYET FARKI

MÜTEAHHİT; basiretli bir tacir olarak, taahhüt ettiği bina inşaatına ilişkin her türlü yükümlülüklerinde inşaatın anahtar teslimi şeklinde tam olarak bitirilmesi ve iskân izninin alınmasına ile kat mülkiyetli tapunun ARSA SAHİPLERİ’ne teslimine kadar her ne miktarda olursa olsun, her türlü vergi, resim, rüsumlar ile benzerlerinde artışların olması veya yenilerinin ihdas edilmesi, yukarıda belirtilen prim vb. rayiç tutarının ya da enerji fiyatlarının artması, malzeme, işçilik, nakliye fiyatlarının artması ile iş ve diğer mevzuat hükümlerine göre yeni yükümlülükler ve artışlar yapılması ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yine her ne miktarda olursa olsun her türlü maliyet fiyatların atması, harcamalar ve ödemeler ile benzerleri dolayısıyla yükümlülüklerinde bir değişiklik olmayacağını ve bunlar nedeniyle ARSA SAHİBİ’nden her ne ad altında olursa olsun bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.


MADDE 22- MÜCBİR SEBEP VE OLAĞANÜSTÜ HALLER

Mücbir sebepler; ülke çapında savaş, seferberlik, terör halleri ile inşaatın yapılacağı bölgede tarihi eser bulunması, sit alanı ilan edilmesi ve deprem ve sel felaketi gibi doğal afetler ile kanunen mücbir sebep sayılacaktır. Mücbir sebebin ortaya çıkmasıyla, MÜTEAHHİT’in kusuru olmaksızın, doğacak aksamalar nedeni ile meydana gelebilecek gecikmeler ve mücbir sebebin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre inşaat süresine ilave edilir. Ancak mücbir sebep süresince kira yardımı bedelleri ödenmeye devam edecektir. Devalüasyon, yüksek enflasyon gibi ülke ekonomisinde meydana gelecek önemli değişiklikler olağanüstü hal veya mücbir sebep olarak sayılamaz. MÜTEAHHİT basiretli bir tacir olarak ülke ekonomisinde meydana gelecek bu türden dalgalanmaların veya bu sözleşmede belirtilmeyen herhangi bir olağanüstü halin kendisine, ARSA SAHİBİ’ne karşı her ne ad altında olursa olsun, bir talep de bulunma hakkı vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. MÜTEAHHİT’in asli ya da dolaylı kusurundan, hata ve eksikliklerden kaynaklanan resmi ve yargı makamlarınca alınan karar ve uygulamalar sonucunda meydana gelen gecikmeler mücbir sebep olarak sayılamaz.


MADDE 23- DENETİM

ARSA SAHİPLERİ bizzat veya yetkili ve ehil teknik elemanları, inşaatın normal seyrini aksatmamak üzere, inşaatın onaylı mimarı, statik, mekanik ve elektrik ve diğer plan ve projeleriyle ekli teknik (fenni) şartname ve diğer ekleriyle, Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesiyle, Yapı İşleri Umumi şartnamesine uygun inşa edilip edilmediğini, kullanılan malzemelerin taahhüt edilen malzemeler olup olmadığım, işçilik ve malzeme kusurları olup olmadığını denetlemek amacıyla iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atmamak kaydıyla, inşaatı yakından ve sürekli kontrol edebilirler. TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU VE YAPI DENETİMİ; Ruhsat alınması sırasında gerekebilecek proje revizyonları, ilgili proje müellifleri tarafından yapılacaktır. Ruhsat alınmasına ait her türlü, harç, vergi, resim ve diğer masraflar MÜTEAHHİT tarafından ödenecektir. İnşaatın teknik uygulama sorumluluğu MÜTEAHHİT bünyesinde çalışan bir mimar veya inşaat mühendisi tarafından üstlenilecektir. MÜTEAHHİT teknik uygulama sorumluluğu hizmeti için ARSA SAHİPLERİ’nden hiçbir talepte bulunmayacak, bu hizmetle ilgili her türlü vergi, resim, harç ve masraflar MÜTEAHHİT’e ait olacaktır. Aynı şekilde mekanik tesisat ve elektrik tesisatı teknik uygulama sorumluluğu hizmetleri de MÜTEAHHİT tarafından temin edilecek ve bunlara ait tüm ödemeler MÜTEAHHİT tarafından yapılacaktır.


MADDE 24- BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN SATIŞI

ARSA SAHİPLERİ bağımsız bölümlerini ancak MÜTEAHHİT ‘in kuracağı satış organizasyonu aracılığı ile satabileceklerdir. MÜTEAHHİT kendisine düşen bağımsız bölümlerin yüzde yetmişini satmadan ARSA SAHİPLERİ taşınmazlarını satmayacaklardır. Sattıkları taktirde satış bedelinin yarısını Mehmetçik Vakfı’na tazminat olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. MÜTEAHHİT kendi bağımsız bölümlerini ve talep olduğu takdirde ARSA SAHİPLERİ’nin de bağımsız bölümlerini kendisinin belirleyeceği en yüksek değerden satmaya çalışacaktır.


MADDE 25- SÖZLEŞMENİN FESHİ VE CEZAİ ŞARTLAR

MÜTEAHHİT, 10. Maddede belirtilen sürelerde mücbir sebepler dışında inşaatı bitirememesi halinde; ARSA SAHİPLERİ’ne ait bağımsız bölümlerin zamanında teslim edilemeyen kısımlarının her birisi için teslime kadar her ay, ödemekte olduğu aylık kira tutarının %25 (yüzde yirmibeş) artırımı ile bulunacak rakamı gecikme bedeli olarak ödeyecektir. Ancak MÜTEAHHİT, ARSA SAHİPLERİ’nin bağımsız bölümleri işbu sözleşmenin Madde 12'sinde belirtilen şekilde teslime hazır hale gelmese bile, inşaatın % 80 ni tamamlanmış ise 6 ay ek bir sure verilir. Yüklenici sözleşme ile üstlendiği inşaatları kendi kusurundan doğan nedenlerle yapmaması veya yarım bırakması, esaslı derecede eksik ve ayıplı ifada bulunması, onaylı projeye aykırı bina yapması ve bu nedenlerle kat mülkiyeti kurulamaması, iskanın alınamaması halinde sözleşmeye taraf arsa hissedarı veya zilyedinin uğradığı tüm zararları karşılayacaktır. MÜTEAHHİT, tarafından inşaatın teslim süresinin bitiminden itibaren 6 (altı) ay boyunca hiçbir iş yapılmadığı takdirde veya işbu sürenin sonunda da inşaatı bitirememesi halinde, ARSA SAHİBİ/SAHİPLERİ temsilcileri ile firma arasında değerlendirmeye alınması gerekmekte firma yetkililerine bu konuda işi bitirmesi konusunda çözüm üretmek durumundadırlar. Karşılarında işi bitirecek bir muhatap bulamamaları durumunda ya da firma ile hiçbir yazılı yada görsel temas kuramama durumunda sözleşmeleri tek taraflı olarak fesh edebilirler. Sözleşmenin bu şekilde feshi halinde, mahkemeden istenecek bilirkişi heyeti marifetiyle inşaatın tamamlanma oranı tespit edilir. Bu tespite göre inşaat, MÜTEAHHİT ve ARSA SAHİPLERİ tarafından bulunacak 3. bir kişi veya kişilere devredilebilir. Eğer işbu devir MÜTEAHHİT ile ARSA SAHİPLERİ arasında sulh yoluyla yapılırsa, devir sebebiyle ARSA SAHİBİ/SAHİPLERİ’nin uğrayacağı zarar ve ziyanlar ile tüm devir masrafları MÜTEAHHİT tarafından karşılanacaktır. MÜTEAHHİT, sözleşmenin feshi durumunda o güne kadar yaptığı işlere tekabül eden oranda kat karşılığı paylaşım hakkını alacak, geri kalanını yeni DEVRALAN kişi/kişilere verecektir. Sulh yoluyla devir yapılmazsa taraflardan biri mahkemeye müracaat edebilir. Mahkemenin vereceği karar her iki taraf için bağlayıcıdır.


MADDE 26- YÖNETİM PLANI VE SİTE YÖNETİMİ

Yönetim Planı; MÜTEAHHİT tarafından hazırlanacak olup, kat irtifakı kurulurken tapuya şerh edilecektir. Yönetim planı, bağımsız bölüm paylaşımından önce hazırlanmış olacaktır. Yönetim planın hazırlanmasında Kat Mülkiyeti Kanunun hükümleri ve amaçladığı ilkeler göz önüne alınacaktır. MÜTEAHHİT ve ARSA SAHİPLERİ; işbu sözleşme kapsamında yapılacak projenin birden çok parselden oluştuğunu bilmektedir. Bu nedenle; Sosyal tesisler, hizmet alanları ve ortak alanların (otoparklar, kulüpler, parklar, spor salonları, havuzlar, hamam, sauna, çocuk alanları, diğer sosyal v.b.) bir kısmının farklı parsellerde olması söz konusu olması durumunda yapılacak tüm sosyal tesisler, hizmet alanları ve ortak alanların tamamından her bir parselin kullanma hakkı olduğunu ve her bir arsa sahibi kendi adasında bu alanların bulunduğundan bahisle diğer parsellerden veya maliklerinden herhangi bir ücret veya bedel talep etmeyeceklerini gayrikabil rücu şartı ile kabul ederler. Bu parsellerde yapılacak sosyal tesisler, hizmet alanları ve ortak alanlardan her bir parselin ve/veya malikleri eşit oranda kullanma ve yararlanma hakkına sahip olacaklardır. Bu sosyal tesislerden, hizmet alanlarından ve ortak alanlardan elde edilen gelirler, kayıtsız ve şartsız site yönetimine aktarılacak ve yönetim planında bağımsız bölümlerin belirlenen payları oranında aidatlarının (giderlerinin) azaltılması için kullanılacaktır. Yönetim planına bu hususlara ilişkin maddeler konulacaktır.


MADDE 27– AYIPLARDAN SORUMLULUK VE GARANTİ SÜRESİ:

MÜTEAHHİT gizli ve açık ayıplardan yasal mevzuatlar gereği ve yasalarda belirtilen süreler dahilinde sorumludur. Ayrıca MÜTEAHHİT, inşaat bünyesinde kullanılan makine ve ekipmanlar (asansör, kombi, kazan, hidrofor, jeneratör vb.) ile ilgili garanti belgelerini (mümkün olan en uzun süre alınacaktır) ve kullanma kılavuzlarını temin edecek ve işin sonunda teslim edecektir. Ancak MÜTEAHHİT işin tamamlanmasını müteakip bir yıl süreyle inşaatta teknik personel istihdam edecek olup, olası eksiklik ve bakım-onarım işleri bu personel eliyle yapılacaktır.


MADDE 28- UYUŞMAZLIK HALİ

Bu sözleşme ve sözleşmenin yerine getirilmesi, geçerliliği ve yorumu ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İSTANBUL BAKIRKÖY Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasır yetkiye sahip olacaktır.


MADDE 29- ŞUYUUN İDAME MÜKELLEFİYETİ

İşbu sözleşme yürürlükte olduğu sürece, sözleşmenin tarafları taşınmazda şüyun idamesini karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmişlerdir. Bu nedenle taraflar birbirlerine karşı izale-i şüyu ve şufa davası açmayacaklarını, bu haklarından peşinen feragat ettiklerini, gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler.

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə