Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti «TƏSDİq ediRƏM» Tədris işləri üzrə prorektorYüklə 165,42 Kb.
tarix17.01.2017
ölçüsü165,42 Kb.
#416
növüMühazirə


Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
«TƏSDİQ EDİRƏM»

Tədris işləri üzrə prorektor

___________ prof. Qurbanov V.Ş.


BAKALAVR HAZIRLIĞI ÜÇÜN

« Sistem proqramlaşdırılması və əməliyyat sistemləri və » fənninin
SİLLABUSU
050631  Kompüter mühəndisliyi ixtisası üzrə

İstehsalat Proseslərinin avtomatlaşdırılması fakültəsi


Kurs …………… ……………………………………………………..................................

2

Semestr……………………………………………………………….... ... ..........................

3

Tədris planına görə saatların miqdarı …………………………………................................

90

O cümlədən
Mühazirə …………………………………………………………………. ………………

45

Laboratoriya ………………………………………………………………………………..

30

Məşğələ (Seminar)…………………………………………………………………………..

15

Əyani şöbə üzrə tələbələrin auditoriyadan kənar sərbəst işlərinə ayrılan saatların miqdarı

45

Əyani şöbə üzrə tələbələrin auditoriyadan kənar sərbəst işlərinə ayrılan saatların miqdarı 30 saatdır . 3 semestrdə imtahan nəzərdə tutulmuşdur.

Sillabus ( işçi proqram ) 050631  Kompüter mühəndisliyi ixtisasının tədris planına uyğun tərtib edilmişdir.

Sillabus «Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri» kafedrasının iclasında (prot. № 12/11-12, 4.04.2012-ci il) müzakirə edilmlşdir.Kafedra müdiri: dos. Ağayev F.M.

Sillabus İPA fakültəsinin Elmi Şurasının iclasında ( pr. № 8, 6.04 2012-ci il ) müzakirə edilmişdir.


Şuranın sədri: dos. Allahverdiyev R.N.
Sillabusu tərtib etmişdir: dos. Səlimov V.H.

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

BAKALAVR SƏVİYYƏSİNDƏ “050631-KOMPÜTER MÜHƏNDİDSLİYİ” İXTİSASI ÜZRƏ TƏDRİS OLUNAN “ƏMƏLIYYAT SISTEMLƏRI VƏ SISTEM PROQRAMLAŞDIRILMASI” FƏNNİNİN İŞÇİ TƏDRİS PROQRAMI

(SİLLABUS)

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti


BAKALAVR SƏVİYYƏSİNDƏ “050631-KOMPÜTER MÜHƏNDİDSLİYİ” İXTİSASI ÜZRƏ TƏDRİS OLUNAN “ƏMƏLIYYAT SISTEMLƏRI VƏ SISTEM PROQRAMLAŞDIRILMASI” FƏNNİNİN İŞÇİ TƏDRİS PROQRAMI

(SİLLABUS)
İşçi tədris proqramı-Sillabus Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 448 nömrəli 19.03.2015-ci il tarixli əmri ilə təsdiq olunmuş “Əməliyyat sistemləri fənninin proqramı və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 117 nömrəli 24.06.2010-cu tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bakalavriat təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları”na əsasən tərtib edilmiş və “Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri” kafedrasının 4.04.2012-ci il tarixli iclasında təsdiq edilmişdir.

ADNSU-2015-ci il

« Sistem proqramlaşdirilması və əməliyyat sistemləri » fənni üzrə sillabusun strukturu


 1. Fənnin təsviri

 2. Fənnin hədəf və məqsədi

 3. Fənnin qısa məzmunu

 4. Fənnin tədrisinin növləri və müddəti

 5. Tələbənin sərbəst işi üçün tapşırıqlar və onların yerinə yetirilmə müddəti,

məsləhət saatları

 1. Kurs işinin yerinə yetirilməsi və onun tapşırıqları

 2. Müəllim haqqında məlumat

 3. Müəllimin tələbləri

 4. Cari biliyin qiymətləndirmə meyarları, aralıq qiymətləndirmə cədvəli

 5. İstifadə olunan ədəbiyyat

I. Fənnin təsviri
Fənn müasir kompüter texnologiyası mühüm sahəsi olan əməliyyat sistemləri və sistem proqramıaşdırılması haqqında ətraflı nəzəri və praktiki bilikləri çatdırır.
II. Fənnin hədəfı və məqsədi

- tələbələrə müasir kompüter texnologiyasının mühüm komponenti olan əməliyyat sistemləri haqqında əsaslı nəzəri bilik vermək ;

- müasir əməliyyat sistemlərinin funksiyaları ilə və imkanları ilə tanış etmək;

- müasir əməliyyat sistemlərində praktiki iş üsullarını öyrətmək.

-proqramlaşdırma texnologoyasının mühüm hissəsi olan sistem proqramlaşdırılması haqqında əsaslı nəzəri bilik vermək;

-sistem proqramlaşdırılmasın əsas aləti olan assembler dili haqqında əsaslı nəzəri biliklər vermək;

-assembler dilində proqramları praktiki üsullarını öyrətmək.
III. Fənnin qısa məzmunu
Fənn aşağıdakı mövzularda tədris olunur:

1.

Giriş.

Əməliyyat sistemi (ƏS) anlayışı. ƏS-nın qısa tarixi. ƏS-nın təsnifatı. Resurslar və onların təsnifatı. ƏS-nın resursların idarəetmə sistemı. Sistem örtük proqramları. Virtual maşin anlayışı. ƏS-nın əsas funksiyaları. Kompüterlərin məhsuldarlıgı anlayışı. Mobil sistemlərinin ƏS-lərın xüsusiyyətləri. ƏS-lərın əsas inkişaf yolları. Sistem proqramlaşdırma anlayışı. Proqramlaşdırma sahəsində yeri və əsas məsələləri. Əsas proqramlaşdırma vasitələri.

2.

  Proseslər və onların idarə olunması

Tapşiriq, məsələ, proses, axın anlayışları. Kəsilmələr sistemı. Prosesin vəziyətinin təsviri, deskriptor və kontekst anlayşları. Proseslərin yaradılması və qarşılıqlı əlaqəsi. Kritik situasiyalar. Dedloklar və onların həlli. Proseslərin planlaşdırılmasının əsas texnologiyaları. Çox proqramlı, çoxməsələlili,çox axınlı, çoxprosesorlu texnologiyalar

3

Əməliyyat sistemlərin arxitekturası

ƏS-ın nüvə və köməyçi modulləri .ƏS –ın çoxlaylı arxitekturası. Nüvə modulin qurulma prinsipləri . Monolit nüvəli arxitektura. Mikronüvəli arxitektura4.

Əməli yaddaşın idarə olunması

Əməli yaddaş resursu və onun əsas planlaşdırma texnologiyaları. Ünvanlar fəzası anlayışı.Yaddaşın statik və dinamik paylanması. Disklərdən istifadə edən və etməyən texnologiyalar. Səhifə, seqment, virtual yaddaş texnologiyaları.
5.

Daxiletmə/xaricetmə qurğularının idarə olunması

Kompüterə məlumatın daxil və xaric edilməsi proseslərinin proqram dəstəkləməsinin əsas vəzifələri. Drayver anlayışı. Kəsilmələr. Fiziki, məntiqi və virtual qurğular anlayışı. Daxil etmənin və xaric etmənin fiziki və məntiqi təşkili texnologiyaları.
6.

Fayl sistemi və onun idarəolunması

Direktoriya və fayl anlayışları, klaster, fayların təşkili üsuları, müraciyət üsulları, təhlükəsizliyin təminatı . Fayl və direktoriyalar üzərində əməliyatlar. HD, CD, DVD fayl sistemlərin xüsusiyətləri.Müassir əməliyat sistemlərdə fayl sistemlərin təşkili : FAT, NTFS, və diqələri.
7

Səbəkə imkanları

Şəbəkə əməliyyat sistemi anlayışı. Klient-server texnologiyası. Paylanmış resursların idarəetmə üsulları.
8.

İstifadəçılərin idarə olunması və təhlükəsizliyk

Əs-nın instalyasiya prosesi. İstifadəçi və qrup anlayışı. Təhlükəsizlik anlayşı. Əsas təhlükələr. Təhlukəsizıliyin təmın edilməsində əsas yanaşmalar. Autentifikasiya,autorizasiya, ehtiyyat koçürmələr, kriptoqrafiya və s. üsulları. ƏS-də proqramlaşdırma. Əmrlər və skript faylarının yaradılması və istifadəsi. ƏS-in bərpa üsulları. Əs-in səmərəliliyinin meyarları. Virtual maşının instalyasiyası

9

Müassir prossesorların arxitekturası

İntel prosesorların qısa tarixi. İntel prosesorun ümümi arxitekturası və iş prinsipi. Reqistrlar, təsnifat və funksiyalar. Əmr anlayışı. Əmrlərin tipləri və formatları .Əmrlərin

yerinə yetirmə ardıcılığı.
10

Assembler proqramlaşdirma dili

Yuxarı səviyyəli proqramlaşdırma sistemləri . Kompilator və interpretatorların strukturu iş və lahiyələndirmə prinsipləri . Dizassembler haqqında məlumat.Krosplatfom Java və MS NET sistemləri. Aşağı səviyyəli dil anlayişı.Assembler dili. Dilin sintaksisi. Direktivlər. Əmrlər.Verilənlərin tipləri və onların təsviri. Assemblerdə ünvanlanma.
11

Assembler dilində proqramlaşdırma.

Daxil və xaric etmə əməliyyatları. Ədədlər ilə iş. Simvol və mətnin emalı. Riyazi əməliyyatlar. Məntiqi əməliyyatlar. Xətti, budaqlanan və dövri alqoritmlərin proqramlaşdırılması.
12

Sistem məsələlərin proqramlaşdırılması

C++ və Assembler dillərində aşağısəviyyəli məsələlərin proqramlaşdırılması. C++ və assembler dillində birgə proqramlaşdırma. Windows API proqramlaşdırması haqqında məlumat.


IV. Fənnin tədrisinin növləri və müddəti
Fənnin tədrisində mühazirə və laboratoriya dərslərinin aparılması nəzərdə tutulur.

İxtisas üzrə tədris planında nəzərdə tutulmuş dərs növləri və saatları cədvəl l-də, mövzular üzrə ayrılan saatlar cədvəl 2-də, mühazirə, məşğələ (seminar) və laboratoriya dərslərinin məzmunu isə cədvəl 3, 4, 5-də göstərilmişdir.

Cədvəl 1

Ixtisasın şifri və adı

Tədrisin növlərinə ayrılan saatlar

kredit

Semestr

Müh.

Məş.

Lab.

Cəmi

1

050631 Kompüter mühəndisliyi

45

15

30

90

7

3

Cədvəl 2


Proqramın mövzuları

nömrələri


MövzularFənnin tədrisinə ayrilan saatlar

Cəmi

Müh.

Lab.

Məş.

1

Giriş

2

22

Proseslər və onların idarə olunması

9

4

5
3

Əməliyyat sistemlərin arxitekturası

2

24

Əməli yaddaşın idarə olunması


4

45

Daxiletmə/xaricetmə qurğularının idarə olunması


2

26

Fayl sistemi və onun idarəolunması


14

4

5

5

7

Səbəkə imkanları


2

28

İstifadəçılərin idarə olunması və təhlükəsizliyk


9

4

5
9

Müassir prossesorların arxitekturası


3

310

Assembler proqramlaşdirma dili

11

6
5

11

Assembler dilində proqramlaşdırma.


16

6

10
12

Sistem məsələlərin proqramlaşdırılması


16

6

5

5

Cəmi:
90

45

30

15

Cədvəl 3

Mühazirə dərslərində tədris olunan

mövzuların məzmunuSaatlar

1

Giriş.

Əməliyyat sistemi (ƏS) anlayışı. ƏS-nın qısa tarixi. ƏS-nın təsnifatı. Resurslar və onların təsnifatı. ƏS-nın resursların idarəetmə sistemı. Sistem örtük proqramları. Virtual maşin anlayışı. ƏS-nın əsas funksiyaları. Kompüterlərin məhsuldarlıgı anlayışı. Mobil sistemlərinin ƏS-lərın xüsusiyyətləri. ƏS-lərın əsas inkişaf yolları. Sistem proqramlaşdırma anlayışı. Proqramlaşdırma sahəsində yeri və əsas məsələləri. Əsas proqramlaşdırma vasitələri.
2

2

  Proseslər və onların idarə olunması

Tapşiriq, məsələ, proses, axın anlayışları. Kəsilmələr sistemı. Prosesin vəziyətinin təsviri, deskriptor və kontekst anlayşları. Proseslərin yaradılması və qarşılıqlı əlaqəsi. Kritik situasiyalar. Dedloklar və onların həlli. Proseslərin planlaşdırılmasının əsas texnologiyaları. Çox proqramlı, çoxməsələlili,çox axınlı, çoxprosesorlu texnologiyalar
4

3

Əməliyyat sistemlərin arxitekturası

ƏS-ın nüvə və köməyçi modulləri .ƏS –ın çoxlaylı arxitekturası. Nüvə modulin qurulma prinsipləri . Monolit nüvəli arxitektura. Mikronüvəli arxitektura2

4

Əməli yaddaşın idarə olunması

Əməli yaddaş resursu və onun əsas planlaşdırma texnologiyaları. Ünvanlar fəzası anlayışı.Yaddaşın statik və dinamik paylanması. Disklərdən istifadə edən və etməyən texnologiyalar. Səhifə, seqment, virtual yaddaş texnologiyaları.
4

5

Daxiletmə/xaricetmə qurğularının idarə olunması

Kompüterə məlumatın daxil və xaric edilməsi proseslərinin proqram dəstəkləməsinin əsas vəzifələri. Drayver anlayışı. Kəsilmələr. Fiziki, məntiqi və virtual qurğular anlayışı. Daxil etmənin və xaric etmənin fiziki və məntiqi təşkili texnologiyaları.
2

6

Fayl sistemi və onun idarəolunması

Direktoriya və fayl anlayışları, klaster, fayların təşkili üsuları, müraciyət üsulları, təhlükəsizliyin təminatı . Fayl və direktoriyalar üzərində əməliyatlar. HD, CD, DVD fayl sistemlərin xüsusiyətləri.Müassir əməliyat sistemlərdə fayl sistemlərin təşkili : FAT, NTFS, və diqələri.
4

7

Səbəkə imkanları

Şəbəkə əməliyyat sistemi anlayışı. Klient-server texnologiyası. Paylanmış resursların idarəetmə üsulları.

.


2

8

İstifadəçılərin idarə olunması və təhlükəsizliyk

Əs-nın instalyasiya prosesi. İstifadəçi və qrup anlayışı. Təhlükəsizlik anlayşı. Əsas təhlükələr. Təhlukəsizıliyin təmın edilməsində əsas yanaşmalar. Autentifikasiya,autorizasiya, ehtiyyat koçürmələr, kriptoqrafiya və s. üsulları. ƏS-də proqramlaşdırma. Əmrlər və skript faylarının yaradılması və istifadəsi. ƏS-in bərpa üsulları. Əs-in səmərəliliyinin meyarları. Virtual maşının instalyasiya
4

9

Müassir prossesorların arxitekturası

İntel prosesorların qısa tarixi. İntel prosesorun ümümi arxitekturası və iş prinsipi. Reqistrlar, təsnifat və funksiyalar. Əmr anlayışı. Əmrlərin tipləri və formatları .Əmrlərin

yerinə yetirmə ardıcılığı.
3

10

Assembler proqramlaşdirma dili

Yuxarı səviyyəli proqramlaşdırma sistemləri . Kompilator və interpretatorların strukturu iş və lahiyələndirmə prinsipləri . Dizassembler haqqında məlumat.Krosplatfom Java və MS NET sistemləri. Aşağı səviyyəli dil anlayişı.Assembler dili. Dilin sintaksisi. Direktivlər. Əmrlər.Verilənlərin tipləri və onların təsviri. Assemblerdə ünvanlanma.
6

11

Assembler dilində proqramlaşdırma.

Daxil və xaric etmə əməliyyatları. Ədədlər ilə iş. Simvol və mətnin emalı. Məntiqi əməliyyatlar. Riyazi əməliyyatlar. Xətti, budaqlanan və dövri alqoritmlərin proqramlaşdırılması.
6

12

Sistem məsələlərin proqramlaşdırılması

C++ və Assembler dillərində aşağısəviyyəli məsələlərin proqramlaşdırılması. C++ və assembler dillində birgə proqramlaşdırma. Windows API proqramlaşdırması haqqında məlumat.
6
Cəmi:

45

Cədvəl 4
Laboratoriya işlərin məzmunu


Saatlar

1.

ƏS-də prosesorın vaxtının planlasdırılması

2

2.

Ms Windows-da proseslərin idarəolunması


2

3.

Ms Windows-da proqramlaşdırma vasitələri iş


2

4

Assembler dilində xətti proqramların tərtib edilməsi.

3

5

Assembler dilində budaqlanan proqramların tərtib edilməsi

3

6

Assembler dilində dövrü proqramların tərtib edilməsi.

3

Cəmi:

15

Cədvəl 5Proqramın

mövzuları
Məşğələ (seminar) dərslərində tədris olunan

mövzuların məzmunuSaatlar

6.

C++ və C# dillərindədə faylarla iş

5

6.

C++ və C# dillərindədə direktoriyalarla və disklərlə iş


5

6.

C++ və C# dillərindədə axınlarla və xüsusi hallarla iş

5

Cəmi:

15


V.Tələbənin sərbəst işi üçün tapşırıqlar və onların yerinə yetirilmə müddəti, məsləhət saatları
Fənnin tələbələr tərəfindən semestr ərzində ardıcıl mənimsənilməsi üçün 10 sərbəst işin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur. Sərbəst işin tapşırıqları keçilən mövzulara aid müəllim tərəfindən verilir. Tələbələr keçilən mühazirə, laboratoriya və məşğələ dərslərin və mövcud ədəbiyyatın əsasında verilən tapşırıqları sərbəst yerinə yetirir. Sərbəst işlərin tapşırıqları cədvəl 6-da verilmişdir.

Düzgün yerinə yetirilmiş hər tapşırığın nəticəsi 1 balla qiymətləndirilir.

Cədvəl 6
Sərbəst işlərin tapşırığı

Başlanma tarixi

(həftə ilə)Yerinə yetirilib, təhvil verilmə tarixi

(həftə ilə)Məsləhət saatları həftənin I-V günləri Ы-ъи нювбядя охуйан тялябяляр цчцнsaat 1400-dan 1700-dək, ЫЫ-ъи нювбядя охуйан тялябяляр цчцнsaat 0900-dan 1200-dək
ƏS-nın əsas inkişaf yolları

II

IIIProseslərin planlaşdırılmasının əsas texnologiyaları.

III

İVƏməli yaddaş resursu və onun əsas planlaşdırma texnologiyaları

IV

VFayl sistemi

V

VIFAT, NTFS

VI

VIIƏS də təhlükəsizlik

VII

VİİİSistem proqramlaşdırılması

VIII

İXAssembler dili

IX

XKompilətor və interpretatorXIIJava və Ms NET sistemləri

XIİ

XIII


Vl. Kurs işinin yerinə yetirilməsi və onun tapşırıqları
« Əməliyyat sistemləri » fənninin tədrisində kurs işi nəzərdə tutulmamışdır.

VlI. Müəllim haqqında məlumat


Müəllimin

a.s.a.


Elmi adı,

dərəcəsi


Mühazirə

otağı


Tələbələrə auditoriyadan kənar məsləhət vaxtları

Məsləhət üçün otaq

Səlimov Vaqif Həsən oğlut.e.n. – docent1425

11-13

1427
VlII. Müəllimin tələbləri
Müəllimin tələblərinə aşağıdakı meyarlar daxildir:

 1. Dərslərdə tələbələrin müntəzəm iştirak etmələri;

 2. Mühazirə, məşğələ və laboratoriya dərslərində nəzərdə tutulmuş mövzular barədə sərbəst çalışmaq nəticəsində dərslərdə hazırlıqlı iştirak etmək;

 3. Təklif olunan ədəbiyyatlarla sərbəst işləmək;

 4. Dərslərdə aktiv iştirak etmək, aydın olmayan məsələlərlə bağlı müəllimə suallar vermək;

 5. Fənnin tədrisinə ayrılmış ümumi saatın 50%-ni auditoriyadan кәnаr sərbəst işləmək üçün fəaliyyət göstərmək və onun 50%-ni müəllimlə birgə işləmək;

 6. Semestr ərzində hər dərsdə cari biliyin yoxlanılmasının aparılması və nəticəsinin qrup jurnalında qeydə alınması ilə bağlı tələbələrin məsuliyyət daşımaları;

 7. Laboratoriya dərslərində aktiv iştirak etmək, aparılan təcrübələrin nəticələri barədə hesabatları vaxtında təhvil vermək, kurs işini və sərbəst tapşırıqları vaxtında tələb olunan səviyyədə hazırlamaq;

 8. Fənnin dərindən mənimsənilməsi ilə bağlı müəllimə qarşı tələbkarlıq göstərmək;

 9. Tələbələr tərəfindən semestr ərzində fənnin mənimsənilməsi ilə bağlı nəzərdə tutulmuş maksimum 50 balın qazanılması üçün ciddi cəhd göstərmək.

IX. Cari biliyin qiymətləndirmə meyarları, aralıq qiymətləndirmə cədvəli
Tələbələr tərəfindən fənnin mənimsənilməsi səviyyəsini müəyyən etmək məqsədilə mühazirə, məşğələ və laboratoriya dərslərində cari biliyin qiymətləndirilməsi aparılır. Bunlardan əlavə semestr ərzində 3 dəfə sessiyalararası yoxlamalar keçirilir. Yoxlamalar VI, XI və XIV-cü həftələrdə aparılır. Aparılan yoxlamaların nəticələri qrup jurnalında 0-10 rəqəmləri ilə qeyd olunur və semestr ərzində fənnin mənimsənilməsinin qiymətləndirilməsi müəyyənləşdirilir və tələbələrin semestr ərzində fənn üzrə qazandığı balların tərkibinə daxil edilir.

Biliyin qiymətləndirilməsi çoxballı sistem əsasında aparılır. Ғәпп üzrə tələbələrin topladığı maksimum balın həddi 100-dür. Bunun 50 bal imtahanda, 50 balı isə semestr müddətində qazanılır.

Semestr ərzində toplanılacaq maksimum 50 balın tədris göstəriciləri üzrə paylanması "Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi haqqında” ADNA-nın 02/1396 nömrəli 03.10.2008-ci il tarixli əmrinə əsasən aparılır.

050631-ixtisası üzrə:

-10 bal dərsə davamiyyətə görə;

-10 bal tələbənin 10 sərbəst işinə görə;

-20 bal laboratoriya dərslərinə görə;

-10 bal sessiyalararası yoxlamalara görə

Aralıq sorğuların və sessiyalararası yoxlamanın nəticələri laboratoriya və məşğələ dərslərinə nəzərdə tutulmuş ballarda öz əksini tapır.

İmtahana görə, dərsə davamiyyətə görə, fənlər üzrə sərbəst işə görə, məşğələ və laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə və kurs işinin yerinə yetirilməsinə görə balların qiymətləndirilməsi "Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi haqqında əsasnamə"yə görə aparılır.

Cədvəl 8Keçirilməsi nəzərdə tutulmuş aylar

Suallar

1.

Oktyabr

1. Əməliyyat sistemi (ƏS) anlayışı

2. ƏS-nın təsnifatı

3. Resurslar və onların təsnifatı

4. ƏS-nın əsas funksiyaları

5. Çox proqramlı texnologiya

6. Çox axınlı texnologiya

7. ƏS-nın əsas funksiyaları

8. Əməli yaddaş resursu və onun əsas planlaşdırma texnologiyaları

9. Disklərdən istifadə edən texnologiyalar

10. Səhifə, seqment, virtual yaddaş texnologiyalarıİİ

Noyabr

1. Fiziki, məntiqi və virtual qurğular anlayışı

2. Direktoriya və fayl anlayışları

3. Fayların təşkili üsuları

4. Daxil və xaric etmənin təşkili

5. Fiziki, məntiqi və virtual qurğular anlayışları

6. ƏS –də təxlükəsizlik

7. Əmrlər və skript faylarının yaradılması və istifadəsi

8 . Sistem proqramlaşdırma anlayışı

9. İntel prosesorun ümümi arxitekturası və iş prinsipi

10. Əmrlərin yerinə yetirmə ardıcılığıİİİ

Dekabr

1. Assembler dilinin sintaksisi

2. Assemblerdə direktivlər

3. Assemblerdə ünvanlanma

4. Assemblerdə riyazi əməliyyatlar

5. Assemblerdə məntiqi əməliyyatlar

6. Assemblərdə daxil /xaric etmə

7. Assemblərdə dövrlərin proqramlaşdırılması

8. Kompilətor və interpretator

9. Java və MS NET texnologiyaları

10. C++ və assemblerdə birgə proqramlaşdırma
X. İstifadə olunan ədəbiyyat
1. Кейлингерт П. Элементы операционных систем. Введение

для пользователей: Пер. с англ. – М.: Мир, 1985.

2. Сетевые операционные системы В.Г.Олифер, Н.А.Олифер

СПб.: Питер, 2001.

3. Taхенбаум Современные операционные системы, Санкт-

Петербург, 2002

4. Цикритис Д., Бернстайн Ф. Операционные системы М.:

Мир 1987


5. Карпов В.Е., Коньков В.А. Основы Операционных систем

Курс лекций. Москва, 2006

6. Соломенчук В.Г. Аппаратные средства персональных

компьютеров – СПБ.: БХВ –Петербург, 2003 – 512с.

7. Гордеев А.В. Операционные системы : Учебник для вузов.

2-е изд.-СПБ.: Питер, 2004

8. A. Крупник Изучаем ассемблер Питер-2004
9. Вильямс А. Системное программирование Windows 2000. –

Спб.: Питер, 2001.


10. Кулаков В. Программирование на аппаратном уровне. —Спб.:Питер, 2003.

11. Тахенбаум Д. Архитектура компьютера. — Спб: Питер, 2002.

13. Бредли Д. Программирование на языке ассемблера для персонального компьютера фирмы IBM.- М.: Радио и связь, 1988

14. Абель Р. Язык ассемблера для IBM PC .-:Высшая школа, 1992.15. Побегайло А. Системное программирование в Windows. — Спб.: Питербург, 2006.


Yüklə 165,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə