Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3Yüklə 2,11 Mb.
səhifə22/22
tarix13.01.2017
ölçüsü2,11 Mb.
#6
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

MÜƏLLİFLƏRİN NƏZƏRİNƏ!
MƏQALƏLƏRƏ TƏLƏBLƏR


 1. Məqalə başqa nəşrlərə təqdim olunmamış yeni tədqiqat nəticələri olub, mükəmməl redaktə edilmiş şəkildə verilməlidir.

 2. Təşkilatlarda aparılan tədqiqatların nəticələrini əks etdirən məqalələrin dərci haqqında müvafiq elmi müəssisənin elmi şurasının protokolundan çıxarış və ya həmin təşkilatın müraciəti olmalıdır.

 3. Məqalələrin həmmüəlliflərinin sayının üç nəfərdən artıq olması arzu olunmur.

 4. Məqalələr üç dildə - Azərbaycan, rus və ingilis dillərində çap oluna bilər. Məqalələrin yazıldığı dildən əlavə digər 2 dildə xülasəsi verilməlidir.

 5. Məqalələrin mətnləri 1 (bir) intervalla Times New Roman, 12 ölçülü şriftlərlə yazılmalıdır. Məqalələrin formatı A4 formatında (210x297 mm - ölçüsündə) olmalı, kənar məsafələr: yuxarıdan 20 mm, aşağıdan 25 mm, sol tərəf 30 mm, sağ tərəf 20 mm boş məsafə saxlanılmalıdır.

 6. Məqalədə problemin aktuallığı, tədqiqat obyekti və üsulu, alınmış nəzəri və təcrübi nəticələr, onların təhlili, tətbiqi və istifadəsi üçün təkliflər öz əksini tapmalıdır. Istifadə edilmiş ədəbiyyat mətnin sonunda (xülasələrdən əvvəl) istinad ardıcıllığı ilə verilməlidir.

 7. Elmi məqalədə son 10 ildə çap olunan əsərlərə istinad olunması tövsiyə edilir. Məqaləyə daxil olan bütün kəmiyyətlərin ölçüləri Beynəlxalq Ölçülər Sistemində (BS) verilməiidir.

 8. Məqalənin mətni 5...6 səhifədən və 2...3 şəkildən artıq olmamalıdır.

 9. Məqalədəki düsturlar və ifadələr "Equation 3.0м redaktorunda yığılmalı, qrafiklər isə tuşla işlənmiş şəkildə təqdim edilməlidir.

 10. Məqaləyə aşağıdakı materiallar əlavə edilməlidir: müəlliflər haqqında məlumat (soyadı, atasının adi, iş yeri, vəzifəsi, alimlik dərəcəsi və elmi adı, iş və ya əl telefonları), məqalənin əlyazması və elektron variantı 1 nüsxədə məsul katibə təqdim olunmalıdır.

 11. Redaksiya məqalədə lazımi düzəlişlər və ixtisarlar aparmaq hüququna malikdir, məqaləni əlavə rəyə göndərir və əlyazmanı geri qaytarmır.


Redaksiya heyəti

MÜNDƏRICAT
AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ XARİCİ VƏ MÜŞTƏRƏK MÜƏSSİSƏLƏRİN FƏALİYYƏTİNİN MÖVCUD VƏZİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

M.M.Sadıqov, Tunçay Aktepe………………………………………………………………........................ 3
AQRONOMİYA VƏ EKOLOGİYA
QOZUN VEGETATİV ÇOXALDILMASI

Z.A.İbrahimov.............................................................................................................................................. 8
BƏZİ QULANÇAR SORT NÜMUNƏLƏRİNİN BİOLOJİ-TƏSƏRRÜFAT XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Ş.A.Əliyev, M.M.Məmmədova................................................................................................................... 12
SAMUX RAYONU ŞƏRAİTİNDƏ SƏPİN MÜDDƏTİNİN QARĞIDALININ İNKİŞAF

FAZALARININ BAŞLANMASINA TƏSİRİ

V.Ə.Məmmədov ......................................................................................................................................... 15
ПРОДУКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ФОРМ И СОРТОВ КИЗИЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАРАМЕТРОВ КРОНЫ

Юсифов Г.К……………………………………………........................................................................... 18
MÜXTƏLİF SUVARMA REJİMİNİN PERSPEKTİV PAMBIQ SORTLARININ MƏHSULDARLIĞINA VƏ TƏSƏRRÜFAT GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ TƏSİRİ

Məmmədov Y.M………………………………………………………………......................................... 21
KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARINDA TƏBİİ RADİOAKTİV FONUN ARTMASINA QARŞI RADİOEKOLOJİ TƏDBİRLƏRİN APARILMASI

X.X.Cəfərov ............................................................................................................................................... 24
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАПАДНОГО РЕГИОНА АЗЕРБАЙДЖАНА

Р.И.Гусейнов, Н.Г.Нагиев, М.И.Бабаев, В.Н.Мамедов...................................................................... 27
MÜASİR DÖVRDƏ BİOSFERDƏ BAŞ VERƏN EKOLOJİ ÇİRKLƏNMƏLƏR

S.T.Məhərrəmova....................................................................................................................................... 29
TAXIL İSTEHSALININ ARTIRILMASINDA BƏZİ AQROTEXNİKİ TƏDBİRLƏRİN ƏHƏMİYYƏTİ

M.M.İsmayılov, Ə.P. Xudiyev................................................................................................................... 33
YEM BAZASININ MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏSİNDƏ KÖVŞƏN ƏKİNLƏRİNİN ROLU

E.R. Allahverdiyev………………………………….................................................................................. 36
KİÇİK QAFQAZIN ŞİMAL - QƏRB YAMACININ TORPAQ-KADASTR RAYONLARININ TORPAQLARININ BONİTİROVKASI

A.D.Babayeva………………………………………………..................................................................... 39
ZOOBAYTARLIQ VƏ ƏMTƏƏŞÜNASLIQ
DƏRİ QURDLARININ İNKİŞAFINA TEMPERATURUN TƏSİRİ

Ə.A.Əsgərov, D.M.Adıgözəlova................................................................................................................ 44
AZƏRBAYCANDA YERLİ QOYUN CİNSLƏRİNİN GENEFONDUNUN BƏRPA OLUNMASI VƏ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ YOLLARI

Q.Q.Abdullayev.......................................................................................................................................... 48
ВЛИЯНИЕ РАЗНОГО УРОВНЯ УГЛЕВОДОВ В РАЦИОНЕ БАРАНЧИКОВ НА ИХ УБОЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Л.Э. Вердиева ........................................................................................................................................... 51
AMARANTIN HİBRİD HEYVANLARIN QARACİYƏRİNİN AMİNTURŞU TƏRKİBİNƏ TƏSİRİ

N.M.Yusifov, K.Ş.Daşdəmirov................................................................................................................... 55
RESPUBLİKANIN  ŞİMAL-ŞƏRQ ƏRAZİLƏRİNDƏ  ASKOSFEROZLA YOLUXMUŞ ARI  AİLƏLƏRİNİN  BİTKİ MƏNŞƏLİ  DƏRMAN PREPARATLARINI  ƏLAVƏ ETMƏKLƏ MÜALİCƏ  EDİLMƏSİ

R.L.Sultanov, N.İ.Nəcəfov ........................................................................................................................ 58
ВЗАИМОСВЯЗАННОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ПАТОЛОГИИ

И. Ф. Гянджаев ....................................................................................................................................... 62
AMARANT BİTKİSİNİN QUŞÇULUQDA ƏHƏMİYYƏTİ

G.K.Bağırova, S.A.Abbasov ...................................................................................................................... 65
CAVAN HEYVANLARIN MƏDƏ-BAĞIRSAQ XƏSTƏLİKLƏRİNİN KOMPLEKS TERAPİYASINDA DƏRMAN BİTKİLƏRİNİN TƏTBİQİ

A.Ə.ƏLİYEV, R.İ. Rzayev ......................................................................................................................... 68
İSVEÇRƏNİN ZAANEN KEÇİ CİNSİ AZƏRBAYCANDA

F.A.Məmmədov, H.S.Bayramov, M.Ş.Hüseynov...................................................................................... 70
TOĞLULARIN HƏZM ÜZVLƏRİ XƏSTƏLİYİNİN MÜALİCƏSİNDƏ NAFTALAN NEFTİ VƏ ONUN FRAKSİYASININ DƏRMAN BİTKİLƏRİ XÜLASƏSİ İLƏ BİRLİKDƏ TƏTBİQİ

N.A.Əliyev, B.Ə Səfərov............................................................................................................................. 74
BRUSELLYOZA QARŞI İMMUNİZASİYA OLUNMUŞ KƏLÇƏLƏRİN DALAĞINDA VƏ QAN LİMFA DÜYÜNLƏRİNDƏ BAŞ VERƏN İMMUNOMORFOLOJİ DƏYİŞİKLİKLƏR

Əliyev E.İ.................................................................................................................................................... 77
AZƏRBAYCAN CAMIŞININ MURRAH CİNSİ ƏSASINDA TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ

S.M.Surxayev............................................................................................................................................. 80
AZƏRBAYCANIN «MİL» ZONASINDA ƏMTƏƏLİK QOYUNCULUQ FERMER TƏSƏRRÜFATINDA YETİŞDİRİLƏN QOYUNLARIN, ZƏRİF YUNLU QOÇLARLA CARPAZLAŞDIRILMASININ NƏTİCƏLƏRİ

P.A.Cəfərov................................................................................................................................................. 84
ULTRASƏSİN ORQANİZMİN REZİSTENTLİYİNƏ BİOLOJİ STİMULEDİCİ TƏSİRİ

R.N.Allahverdiyev...................................................................................................................................... 87
BALBAS QOYUNLARININ YUNUNUN TEXNOLOJİ XASSƏLƏRİ

Ruşanov A.Ə............................................................................................................................................... 91
ƏTİN ƏMTƏƏLİK KEYFİYYƏTİNƏ TƏSİR EDƏN AMİLLƏR

M.Ə. Səmədov............................................................................................................................................ 94

MEXANİKA VƏ AQROMÜHƏNDİSLİK
TAXIL YIĞAN KOMBAYNLARIN VƏ NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN İŞİNİN RİTMLİLİK PARAMETRLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏ METODOLOGİYASI

Q.İ Əliyev, A.F.Həsənov, A.F.Həsənov..................................................................................................... 96
ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО РЕЖИМА СУШКИ ПО ВРЕМЕНИ И КАЧЕСТВУ ОБРАБАТЫВАЕМОГО ПРОДУКТА

З.А.Гардашов, Х.Г.Гурбанов................................................................................................................. 103
QUŞLAR ÜÇÜN YEM RASİONU MODELİNİN İŞLƏNMƏSİ

S.N.Məmmədov, Allahverdiyeva K.F...................................................................................................... 108
ELEKTRİK TƏHLÜKƏSİZLİYİ TƏDBİRLƏRİ

R.İ.Əfəndiyev, O.R.Əliyev........................................................................................................................ 111
MAŞIN VƏ MEXANİZMLƏR NƏZƏRİYYƏSİ FƏNNİNDƏN KİNEMATİKİ VƏ DİNAMİKİ HESABATLARIN YERİNƏ YETİRİLMƏSİNDƏ EHM-dən İSTİFADƏ

H.Y.Hacıyev,M.H.Cəfərov,V.İ.Məmmədov............................................................................................. 115
PERİODİK FUNKSİYANIN OPERATOR METODUNDAN İSTİFADƏ EDƏRƏK ARAŞDIRILMASI

R.A. İbrahimov, D.V.Bağırlı.................................................................................................................... 116
РОЛЬ ДЕФЕКТОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХАЛКОГЕНИДОВ СЕРЕБРА ПРИ ФАЗОВОМ ПЕРЕХОДЕ

М. Б. Джафаров..................................................................................................................................... 119
FAKTORİNQ MÜQAVİLƏSİ VƏ ONUN SƏRBƏST BAZAR MÜNASİBƏTLƏRİNİN TƏŞƏKKÜLÜNDƏ YERİ

Ə. Q. Qəhrəmanzadə................................................................................................................................ 125
DÜNYА İCTİMАİ- SİYАSİ FİKRİNDƏ İNSАN HÜQUQLАRI MƏSƏLƏSİ

Hüseynov C.N........................................................................................................................................... 128
İSLAM VƏ ELM

M.Əlizadə.................................................................................................................................................. 134
MİLLİ DÖVLƏT QURUCULUĞUNDA MƏNƏVİ MÜNASİBƏTLƏRİN YERİ VƏ ROLU

Qurbanov Vilayət..................................................................................................................................... 137
AZƏRBAYCANDA ÜZÜMÇÜLÜYÜN VƏ ŞƏRABÇILIĞIN İNKİŞAF TARİXİNDƏN

N.Q.Hüseynov, G.F.Tağıyeva.................................................................................................................. 141
ŞƏXSİYYƏTİN FƏALİYYƏTİNİN MADDİ VƏ MƏNƏVİ TƏRƏFLƏRİNİN TƏHLİLİ

A.M.Bayramov......................................................................................................................................... 143
QISA MƏLUMATLAR
XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCANDA MİLLİ ŞÜURUN OYANMASINDA ZİYALILARIN ROLU

X.F.Heydərova......................................................................................................................................... 145
GƏNCLƏRÍN MƏNƏVÍ TƏRBÍYƏSÍ VƏ MÜASİR DÖVR

M.Y.Abdullayev……………………………………………………………………………………...…. 147

©ADAU nəşriyyatı, 2009
Yığılmağa verilmişdir 18.11.2009

Çapa imzalanmışdır 05.12.2009 – cu il

Kağız format 1\8, kağiz №1.

Uçot çap vərəqi 7.5 ç.v.

Sifariş 123

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin mətbəsində yığılmış,

rezoqrafiya üsulu ilə nəşr edilmişdir.


Ünvan: Gəncə şəhəri, Ozan küç.,102

Elektron ünvan: www.azdau.cominfo@azdau.com

gunel@azdau.com

mahilmi@rambler.ruYüklə 2,11 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin