AZƏrbaycan respublikasi təhsil nazirliyi azərbaycan döVLƏT İQTİsad universitetiYüklə 67,76 Kb.
tarix17.01.2017
ölçüsü67,76 Kb.
#474
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ

_______________________________________________________________________


«VERGİ VƏ VERGİQOYMA» KAFEDRASI

Bakalavr dərəcəsi alan ali məktəb tələbələri üçün

«VERGİ PLANLAŞDIRMASI VƏ PROQNOZLAŞDIRILMASI»

fənninin


PROQRAMI

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Elmi-Metodik Şurasımn «İqtisadiyyat» bölməsinin 04.06.2002-ci il tarixli, 16 saylı

protokolu ilə təsdiq edilmişdir.

BAKI – 2013


TƏRTİB EDƏN: i.f.d., dos. RZAYEV Z.H.
ELMİ REDAKTOR: «Maliyyə» kafedrasının müdiri i.e.d., prof. HƏSƏNLİ M.X.

RƏYÇİ: i.e.d., prof. KƏLBİYEV Y.A.

i.f.d., dos. MƏHƏRRƏMOV R.B.

Proqram bakalavr dərəcəsi alan ali məktəb tələbələri üçün qüvvədə olan tədris planına əsasən tərtib edilmiş, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «Vergi və vergiqoyma» kafedrasında müzakirə edilmiş və Universitetin Tədris-Metodiki Şurasının 25 fevral 2002-ci il tarixli iclasmın ( 4 saylı protokolu) qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

G İ R İ Ş


Vergi, vergi ödəyicisinin mülkiyyətinin müəyyən bir hissəsinin dövlətin xeyirinə əvəzsiz tutulması olduğundan, vergi ödəyicisinin verginin ödənilməsi nəticəsində ona dəyəcək « ziyanı»azaltmaq imkanı verən üsulu seçmək hüququ var və bu məqsədlə qanunvericiliyin yol verdiyi bütün vasitələrdən istifadə edə bilər.

Azərbayjan Respublikasının Vergi Məjəlləsində nəzərdə tutulur ki, vergi ödəyicisi vergilərin ödənilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada bütün güzəştlərdən istifadə edə bilər.

Vergi planlaşdırması dedikdə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş güzəştlərdən və üsullardan istifadə etməklə vergi öhdəliklərinin azaldılması başa düşülür. Vergi planlaşdırması zərurəti müxtəlif situasiyalar üçün konkret vergi rejimləri nəzərdə tutan, vergitutma bazasının hesablanması üçün müxtəlif üsullardan istifadəyə imkan verən və vergi ödəyicilərinə müxtəlif güzəştlər təklif edən vergi qanunvericiliyində öz əksini tapmışdır. Vergi planlaşdırmasının məqsədi vergi ödənişlərini minimallaşdırmaq imkanı verən yolun seçilməsidir.

Kursun tədrisinin əsas məqsədi də vergi ödənişlərinin minimallaşdırılması zamanı qarşıya çıxan problemlər barədə tələbələrə hərtərəfli məlumiatın verilməsi, müasir dövrdə vergi planlaşdırması sahəsində tooplanmış məlumatların onlara çatdırılmasıdır.

Mövzu 1. Vergi planlaşdırmasının mahiyyəti, növləri,mərhələləri və üsulları.
Vergi planlaşdırması anlayışı. Vergi planlaşdırmasının məqsədi və mahiyyəti. Vergi planlaşdırmasının növləri. Vergi planlaşdırmasının prinsipləri və əsas mərhələləri. Vergi planlaşdırmasının əsas üsulları. Vergi planlaşdırması praktikası.

Nəzarət sualları:

1.Vergi planlaşdırması nə deməkdir?

2. Vergi planlaşdırmasının hansı növləri var?

3. Korporativ vergi planlaşdırması nə deməkdir?

4. Fərdi vergi planlaşdırması nə deməkdir?

5. Vergi planlaşdırması hansı prinsiplərə əsaslanır?

6. Vergi planlaşdırmasının əsas üsulları hansılardır?

Ədəbiyyat (1,2,3,5,7)
Mövzu 2. Vergi planlaşdırmasının təşkili.
Planlaşdırma məqsədləri üçün vergilərin təsnifatı. Sövdələşmələrə tətbiq olunan vergilər. Gəlirlərdən tutulan vergilər. Əmlakdan tutulan vergilər. Vergi planlaşdırmasının səmərəliliyi. Müəssisədə vergi planlaşdırmasının təşkilinin strukturu.

Nəzarət sualları:

 1. Planlaşdırma məqsədləri üçünvergilər nejə təsnifləşdirilir?

 2. Vergi planlaşdırmasının səmərəliliyi nejə təyin olunur?

 3. Vergi planlaşdırmasının təşkilati strukturu hansı prinsiplərə əsaslanır?

Ədəbiyyat (4,6,8,9)
Mövzu 3. Vergitutmanın optimallaşdırılması.
Vergitutmanın optimallaşdırılması anlayışı. Vergitutmanın optimallaşdırılmasının mahiyyəti və növləri. Vergitutmanın optimallaşdırılmasının əsas prinsipləri. Vergi ödənişlərinin optimallaşdırılmasına əsas yanaşmalar.

Nəzarət sualları:

 1. Vergitutmanın optimallaşdırılmasının hansı növləri var?

 2. Vergitutmanın optimallaşdırılmasının əsas prinsipləri hansılardır?

 3. Vergi ödənişlərinin optimallaşdırılması nəyi nəzərdə tutur?

Ədəbiyyat (3,9,10)
Mövzu 4. Korporativ vergi planlaşdırması.
Korporativ vergi planlaşdırmasının məqsədi və vəzifələri. Korporativ vergi planlaşdırması zərurəti. Vergi sahəsi və onun formalaşması. Vergi ödəyijilərinin fəaliyyət modelləri. Vergi planlaşdırmasının hədləri.

Nəzarət sualları:

 1. Korporativ vergi planlaşdırmasını zəruri edən amillər hansılardır?

 2. vergi sahəsi nədir?

 3. Vergi ödənişlərinin azaldılmasına yönəldilmiş fəaliyyətlər nejə təsnifləşdirilir?

Ədəbiyyat (3,5,7,10)
Mövzu 5. Müxtəlif növ vergilərin planlaşdırılması.
Mənfəət vergisinin planlaşdırılması. Əlavə dəyər vergisinin planlaşdırılması. Əmlak vergisinin planlaşdırılması. Gəlir vergisinin planlaşdırılması.

Nəzarət sualları:

 1. Mənfəət vergisinin planlaşdırılmasına qoyulan tələblər hansılardır?

 2. ƏDV-nin planlaşdırılması zamanı nələri nəzərə almaq lazımdır?

 3. Gəlir vergisinin planlaşdırılmasında hansı məqamlar fərqləndirilir?

 4. Əmlak vergisi planlaşdırılan zamanı nələri nəzərə almaq lazımdır?

Ədəbiyyat (1,3,4,8,9,10)
Mövzu 6. Vergi güzəştləri və onların təsnifatı.
Vergi güzəşti anlayışı. Vergi güzəştlərinin xarakteri. Vergi güzəştlərinin növləri. Vergi güzəştlərinin verilmə formaları. Azərbayjan Respublikasının Vergi Məjəlləsində nəzərdə tutulan güzəştlər.

Nəzarət sualları:

 1. Vergi güzəştləri hansı xarakter daşıyır?

 2. Vergi güzəştlərinin hansı növləri var?

 3. Vergi güzəştləri hansı formalarda verilir?

Ədəbiyyat (1,3,7,8,)
Mövzu 7. Vergidən yayınma.
Vergidən yayınmanın mahiyyəti. Vergidən yaınmanın formaları. Bilavasitə vergidən yayınma. Bilavasitə vergidən yayınmanın xarakteri. Vergidən yan keçmə. Qanunverijiliyi pozmadan vergidən yayınma. Vergidən yayınmanın mənəvi, siyasi, iqtisadi və texniki hüquqi səbələri. Vergidən yayınmaya görə məsuliyyət.

Nəzarət sualları:

 1. Vergidən yayınmanın hansı formaları var?

 2. Bilavasitə vergidən yayınma nədir?

 3. Vergidən yan keçmə nədir?

 4. Qanunverijiliyi pozmadan vergidən yayınma nədir?

 5. Vergidən yayınmanı doğuran əsas səbəblər hansılardır?

 6. Azərbayjan Respublikasının Vergi Məjəlləsində vergidən yayınmaya görə hansı məsuliyyət tədbirləri nəzərdə tutulmuşdur?

Ədəbiyyat (1,5,9,10)

Mövzu 8. İqtisadi proqnozlaşdırma üsulları.


İqtisadi proqnozlaşdırmanın mahiyyəti. Hipotez, proqnoz və plan anlayışları. Jari və perspektiv proqnozlaşdırma. Proqnozlaşdırmanın üsulları. Ekstropolyasiya. Dinamika sıraları. Modelləşdirmə.

Nəzarət sualları:

 1. Proqnoz nədir?

 2. Proqnoz plandan nə ilə fərqlənir?

 3. Jari proqnozlaşdırmanın hansı növləri var?

 4. Proqnozlaşdırmanın hansı üsulları var?

Ədəbiyyat (6,8,10)
Mövzu 9. Vergi proqnozlaşdırması.
Vergi proqnozlaşdırmasının vəzifələri. Vergi proqnozlaşdırmasının məqsədi. Vergi proqnozlaşdırmasının növləri. Operativ, qısamüddətli və perspektiv vergi proqnozlaşdırması. Vergi proqnozlaşdırmasının üsulları. Müəssisədə vergi proqnozlaşdırması.

Nəzarət sualları:

1.Vergi proqnozlaşdırmasının hansı növləri var?

2. Operativ vergi proqnozlaşdırması nədir?

3. Jari vergi proqnozlaşdırması nədir?

4. Perspektiv vergi proqnozlaşdırması nədir?

5. Vergi proqnozlaşdırmasının hansı üsulları var?

6. Müəssisədə vergi proqnozlaşdırması nə məqsədlə həyata keçirilir?

Ədəbiyyat (3,4,7,9)
Mövzu 10. Beynəlxalq vergi planlaşdırması.
Beynəlxalq vergi planlaşdırmasının məqsədi və vəzifələri. Beynəlxalq vergi planlaşdırmasının növləri. Korporativ beynəlxalq vergi planlaşdırması. Fərdi beynəlxalq vergi planlaşdırması. Transfert qiymətlər. Firmadaxili kreditləşdirmə. Dividendlərin repatriasiyası.

Nəzarət sualları:

 1. Korporativ beynəlxalq vergi planlaşdırması nədir?

 2. Fərdi beynəlxalq vergi planlaşdırması nədir?

 3. Transfert qiymət nədir?

 4. Transfert qiymətlərdən istifadə etməklə vergiləri nejə azaltmaq olar?

 5. Firmadaxili kreditləşdirmə nədir?

 6. Beynəlxalq vergi planlaşdırmasında firmadaxili kreditləşdirmədən nejə istifadə olunur?

 7. Repatriasiya vergilərini nejə minimallaşdırmaq olar?

Ədəbiyyat (1,5,6,7,8,9)

Mövzu 11. Beynəlxalq ikiqat vergitutma və onun

tənzimlənməsi üsulları.

Beynəlxalq ikiqat vergitutmanın mahiyyəti. Antivergitutma. Beynəlxalq ikiqat vergitutmanın tənzimlənməsi üsulları. Vergi əvəzləşmələri və vergi krediti. Beynəlxalq vergi razılaşmaları.

Nəzarət sualları:


 1. Beynəlxalq İkiqat vergitutma nə deməkdir?

 2. Beynəlxalq İkiqat vergitutmanın tənzimlənməsinin hansı üsulları var?

 3. Vergi əvəzləşməsi nədir?

Ədəbiyyat (3,5,6,8,10)

«Vergitutmanın proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması»fənninin işçi proqramı.
Mövzuların adı

Mühazirə

Məşğələ

Cəmi

1.

Vergi planlahşdırmpasının mahiyyəti, növləri, mərhələləri və üsulları

2

2

4

2.

Vergi planlaşdırmasının təşkili

2

2

4

3.

Vergitutmanın optimallaşdırılması

2

2

4

4.

Korporativ vergi planlaşdırması

2

2

4

5.

Müxtəlif növ vergilərin planlaşdırılması

2

2

4

6.

Vergi güzəştləri və onların təsnifatı

4

4

8

7.

Vergidən yayınma

4

4

8

8.

İqtisadi proqnozlaşdırma üsulları

2

2

4

9.

Vergi proqnozlaşdırması

4

4

8

10.

Beynəlxalq vergi planlaşdırması

4

4

8

11.

Beynəlxalq ikiqat vergitutma və onun tənzimlənməsiüsulları

2

2

2

12.

Cəmi

30

30

60

ƏDƏBİYYAT
 1. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. Bakı 2005.

 2. Vvedenie v gkonomiko-matematiçeskie modeli naloqooblojeniə. Pod red. D.Q.Çernika. M. 2000.

 3. F.Ə.Məmmədov, A.F.Musayev, M.M.Sadıqov, Z.H.Rzayev, Y.A.Kəlbiyev Vergitutmanın nəzəri və metodoloji əsasları. Bakı 2001.

 4. Naloqi i naloqovoe pravo. Pod red. A.V.Brızqalina. M.1997.

 5. T.F.Ötkina Naloqi i naloqooblojenie. M. 2002.

 6. V.Q.Panskov Naloqi i naloqooblojenie v RF. M. 2002.

 7. Naloqi, naloqoobldojenie i naloqovoe zakonodatelğstvo. Pod red. E.N.Evstiqneeva Sankt-Peterburq 2000.

 8. S.F.Sutırin, A.İ.Poqorleükiy Naloqi i naloqovoe planirovanie v mirovoy gkonomike. Sankt-Peterburq 1998.

 9. Naloqovoe pravo. Pod red. S.Q.Pepeləeva M.2000.

 10. O.V.Staroverova Naloqovoe pravo. M. 2001.

Yüklə 67,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə