##book id=096//book name= Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları // ##fk=102//ks=04//fn=096// sumalltest=300 // ##fakultə: FİZİka və texnologiYA

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.73 Mb.
səhifə5/6
tarix03.01.2019
ölçüsü0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6

##num= 7// level= 1// sumtest=47 // name= Fizika fənn kurikulumu //


1. Aşağıdakılardan hansı məzmun xəttidir?

A) Mexaniki, istilik, elektromaqnit hadisələri .

B) Fiziki hadisələr, qanunauyğunluqlar, qanunlar.

C) Müxtəlif xarakterli hadisələr və qanunlar.

D) Fiziki nəzəriyyələr, postulatlar və fərziyyələr.

E) Hərəkət və qarşılıqlı təsirin növləri.2. Aşağidakılardan hansı məzmun xəttidir?

A) Maddə və sahə, qarşılıqlı təsir, əlaqəli sistemlər.

B) Materiyanin mövcudluq formaları və onların qarşılıqlı əlaqəsi.

C) Maddə və sahə məzmun və zaman hərəkət və qarşılıqlı təsir.

D) Maddələrin quruluşu və xassələri.

E) Təbiətdəki əlaqəli sistemlər və qarşılıqlı təsirlər.3. Aşağidakılardan hansı məzmun xəttidir?

A) Eksperimental fizika və müasir həyat.

B) Eksperimental fiziki təcrübələr.

C) Fundamental fiziki eksperimentlər.

D) Eksperimental fizikanin müasir həyatda rolu

E) Müasir həyatin inkişafinda fizika elminin rolu.4. Aşağıdakılardan hansında məzmun xəttinə uyğun əsas standart verilmişdir?

I - Fiziki hadisələr, qanunauyğunluqlar, qanunlar.

II - Maddə və sahə, qarşılıqlı təsirlər, əlaqəli sistemlər.

1 - Şagird fiziki hadisələrə dair bilik və bacariqlar nümayiş etdirir.

2 - Hərəkəti növlərinə görə qruplaşdırır.

3 - Materiyanin formalarini fərqləndirir.

4 - Təbiətdəki əlaqəli sistemlərdə qarşılıqlı təsiri mənimsədiyini nümayiş etdirir.

5 - Mexaniki və istilik hərəkətini fərqləndirir.

A) I – 2 və II – 3

B) I – 1 və II – 4

C) I – 5 və II – 4

D) I – 1 və II – 3

E) I – 2 və II – 45. Aşağıdakılardan hansında məzmun xəttinə əsas standart uyğundur?

I - Maddə və sahə, qarşılıqlı təsirlər, əlaqəli sistemlər.

II - Eksperimental fizika və müasir həyat.

1) Materiyanin formalarini fərqləndirir.

2) Materiyanin formalarina dair bilik və bacariq nümayiş etdirir.

3) Təbiətdəki qarşılıqlı təsirləri fərqləndirir.

4) Sadə təcrübələr aparir, nəticələrini təqdim edir.

5) Təcrübələr aparir, nəticələri təqdim edir.

A) I – 1 və II – 3

B) I – 2 və II – 5

C) I – 2 və II – 4

D) I – 3 və II – 5

E) I – 1 və II – 46. Aşağıdakılardan hansında məzmun xəttinə əsas standatr uyğundur?

I - Fiziki hadisələr, qanunauyğunluqlar, qanunlar.

II - Eksperimental fizika və müasir həyat.

1 - Şagird fiziki hadisələrə dair bilik və bacariqlar nümayis etdirir.

2 - Müxtəlif xarakterli fiziki hadisələrə dair məsələlər həll edir.

3 - Sadə ölçü cihazlarindan istifadə edir.

4 - Təcrübələr aparir, nəticələri təqdim edir.

5 - Müasir həyatin inkişafinda fizika elminin rolunu mənimsədiyini nümayiş etdirir.

A) I – 2 və II – 4

B) I – 1 və II – 5

C) I – 1 və II – 3

D) I – 2 və II – 5

E) I – 1 və II – 37. Aşağıdakılardan hansilar “Fiziki hadisələr, qanunauyğunluqlar, qanunlar ” məzmun xəttinin alt standartıdır?

1 - Maddələri quruluşuna görə fərqləndirir.

2 - Sadə ölçülü cihazlardan istifadə edir.

3 - Hərəkəti növlərinə görə fərqləndirir.

4 - Müxtəlif xarakterli təbiət hadisələrinə dair müşahidələri təqdim edir.

5 - Təbiətdəki əlaqəli sistemdə qarşılıqlı təsiri mənimsədiyini nümayiş etdirir.

A) 1 və 2

B) 3 və 4

C) 1 və 3

D) 2 və 4

E) 4 və 58. Aşağıdakılardan hansılar “Maddə və sahə, qarşılıqlı təsir, əlaqəli sistemlər” məzmun xəttinin alt standartıdır?

1 - Maddələri quruluşuna ( aqreqat hallarına ) görə fərqləndirir.

2 - Müxtəlif xarakterli fiziki hadisələrə dair sadə məsələləri həll edir.

3 - Təbiətdəki əlaqəli sistemləri və qarşılıqlı təsirləri fərqləndirir.

4 - Fizika elminin inkişafında dünya alimlərinin rolunu mənimsədiyini nümayiş etdirir.

5 - Sadə təcrübələr aparır və nəticələri təqdim edir.

A) 2 və 4

B) 1 və 3

C) 3 və 5

D) 1 və 2

E) 3 və 49. Aşağıdakılardan hansılar “ Eksperimental fizika və müasir həyat” məzmun xəttinin alt standartıdır?

1 - Müxtəlif xarakterli fiziki hadisələrə dair sadə məsələləri həll edir.

2 - Sadə ölçülü cihazlardan istifadə edir.

3 - Maddələrin qurulişuna dair müşahidələrini sadə şəkildə təqdim edir.

4 - Müasir həyatda fizika elminin rolunu bilir.

5 - İş prinsipi fiziki hadisələrə əsaslanan məişət qurğularindan istifadə edir.

A) 1 və 5

B) 2 və 5

C) 2 və 4

D) 3 və 5

E) 1 və 410. VII sinifdə “ Mexaniki hərəkətə aid məsələlər qurur və həll edir ” alt standartinda hansı bilik və fəaliyyət komponenti önəmlidir?

A) Prosedüral və idrakı

B) Deklorativ və idrakı

C) Deklorativ və affektiv

D) Prosedural və affektiv

E) Kontekstual və idrakı11. VII sinifdə “ Qravitasiya sahəsini xarakterizə edən kəmiyyətləri izah edir” alt standartinda hansı bilik və fəaliyyət komponenti önəmlidir?

A) Kontekstual və idrakı

B) Deklorativ və psixometr

C) Prosedural və affektiv

D) Prosedural və idrakı

E) Deklorativ və idrakı12. VII sinifdə “ Maddələrin mexaniki xassələrinə dair məsələlər həll edir ” alt standartı hansı məzmun xəttinə uyğundur?

1 - Fiziki hadisələr, qanunauyğunluqlar qanunlar

2 - Maddə və sahə, qarşılıqlı təsir, əlaqəli sistemlər.

3 - Eksperimental fizika və müasir həyat

A) 1 və 2

B) Yalniz 3

C) Yalniz 2

D) 2 və 3

E) 1 və 313. Aşağıdakı məzmun xətləri ilə alt standartların düzgün ardıcıllığını göstərin.

I - Fiziki hadisələr, qanunauyğunluqlar, qanunlar.

II - Maddə və sahə , qarşılıqlı təsir və əlaqəli sistemlər.

1 - Şagird təbiətdəki əlaqəli sistemlərdə qravitasiya qarşılıqlı təsirinin rolunu izah edir.

2 - Maddələri mexaniki xassələrinə görə fərqləndirir

3 - Mexaniki hadisələrə uyğun fiziki kəmiyyətləri ölçür, hesablamalar aparır.

4 - Mexaniki hadisələr və onların başvermə səbəblərini izah edir.

A) I – 2 və II – 1, 4

B) I – 2, 4 və II – 1

C) I – 4 və II – 2, 3

D) I – 3 və II – 2 , 4

E) I – 4 və II – 2, 114. Aşağıdakı məzmun xətləri ilə alt standartların düzgün ardıcıllığını göstərin.

I - Maddə və sahə, qarşılıqlı təsir və əlaqəli sistemlər.

II - Eksperimental fizika və müasir həyat.

1 - Şagird mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə edir.

2 - Maddələrin mexaniki xassələrinə dair məsələlər həll edir.

3 - Mexaniki hərəkətə dair müşahidələrini ümumiləşdirib təqdim edir.

4 - Maddələri mexaniki xassələrinə görə fərqləndirir.

A) I – 4 və II – 1, 2

B) I – 4 , 2 və II – 1

C) I – 2, 4 və II – 1, 3

D) I – 4, 1 və II – 2

E) I – 2, 4 və II – 315. Aşağıdakı məzmun xətləri ilə alt standartların düzgün ardıcıllığını göstərin.

I - Fiziki hadisələr, qanunauyğunluqlar, qanunlar.

II - Eksperimental fizika və müasir həyat

1 - Mexaniki hadisələrə uyğun fiziki kəmiyyətləri ölçür, hesablamalar aparırır.

2 - Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə şərh edir.

3 - Mexaniki hərəkətə aid məsələlər qurur və həll edir.

4 - Mexaniki xassələrinə görə maddələri fərqləndirir.

A) I – 3 , 1 və II – 2

B) I – 3, 2 və II – 1

C) I – 1, 2 və II – 3

D) I – 2, 3 və II – 4

E) I – 2 , 1 və II – 416. VII sinifdə “ Molekullarin istilik hərəkəti ” mövzusunda “ İstilik hərəkəti və elektrik cərəyanının mahiyyətini şərh edir” alt standartının bilik və fəaliyyət komponentini göstərin .

A) Deklorativ və idraki

B) Deklorativ və psixomotor

C) Prosedural və idraki

D) Prosedural və deklorativ

E) Kontekstual və idraki17. VIII sinifdə “ Daxili enerji mövzusunda ” alt standartlarin məzmun xətlərinə düzgün uyğunluğunu göstərin.

I - Fiziki hadisələr , qanunauyğunluqlar, qanunlar.

II - Maddə və sahə, qarşılıqlı təsirlər, əlaqəli sistemlər

1 - Istilik və elektromaqnit hadisələrinə aid məsələlər qurur və həll edir.

2 - Maddələri fiziki xassələrinə görə fərqləndirir.

3 - Istilik və elektromaqnit hadisələrini və onlarin başvermə səbəblərini şərh edir.

1 - Istilik və elektrik hadislərinə aid ölçü cihazlarindan istifadə edir.

A) I – 1 , 3 və II – 4

B) I – 3, 1 və II – 2

C) I – 1 və II – 2, 4

D) I – 3 və II – 2 , 4

E) I – 1 və II – 2, 418. VIII sinifdə “ Yanacağın yanma istiliyi ” mövzusunun qiymətləndirmə meyarları “ izahetmə , şərhetmə və məsələ həlletmə”dir. Bu meyarları Blumun taksanomiyasın-da göstərin.

A) Bilmə, anlama, tətbiqetmə

B) Anlama, bilmə, tətbiqetmə

C) Bilmə, tətbiqetmə, sintez

D) Anlama , bilmə, sintez.

E) Anlamama, bilmə, sintez.19. “VIII siniflərdə cismin xüsusi istilik tutumunun təyini” adlı praktiki iş üçün aşağıdakı qiymətləndirmə meyarlarindan hansı daha uyğundur?

Şərhetmə, fərqləndirmə, ölçmə, izahetmə, təyinetmə, məsələ həll etmə

A) Şərhetmə və ölçü

B) Ölçmə və təyinetmə

C) Izahetmə və ölçmə

D) Məsələ həlli və təyinetmə

E) Məsələ həlli və ölçmə20. VIII sinifdə “ Elektrik sahəsinin qüvvə xətləri” mövzusunda aşağıdakı qiymətləndir - mə meyarlarindan hansı daha uyğundur?

Şərhetmə, təsviretmə, fərqləndirmə, ölçmə, nümayişetmə, təyinetmə

A) Təsviretmə və nümayişetmə

B) Şərhetmə və nümayişetmə

C) Təsviretmə və təyinetmə

D) Fərqləndirmə və nümayişetmə

E) Təsviretmə və ölçmə21. VIII sinif fizika fənninin “Fiziki hadisələr, qanunauyğunluqlar və qanunlar” məzmun xəttinin alt standartlarının düzgün ardıcıllığını müəyyən edin:

1 – İstilik hərəkəti və elektrik hadisələrinin qanunauyğunluqlarına aid topladığı məlumatları şərh edir

2 – İstilik və elektromaqnit hadisələrini və onların başvermə səbəblərini şərh edir

3 – Sabit cərəyan qanunlarına aid məsələlər qurur və həll edir

4 – İstilik və elektromaqnit (elektrik) hadisələrinə aid məsələlər qurur və həll edir

5 – İstilik hərəkəti və elektrik cərəyanının mahiyyətini şərh edir

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 2, 4, 5, 3, 1

C) 4, 3, 2, 1, 5

D) 1, 3, 4, 2, 5

E) 2, 3, 1, 4, 522. VIII sinifdə “ Daxili enerjinin dəyişmə üsulları” mövzusunun alt standartının qarşısında 2. 1. 1 rəqəmləri nəyi ifadə edir ?

A) 2 – ikinci məzmun xəttini, 1 – onun birinci əsas standartini və 1 – birinci alt standartını;

B) 2 - əsas standartı, 1 – birinci alt standartı, 1 – birinci təlim nəticəsini;

C) 2 – ikinci məzmun xəttini, 1 - birinci məzmun xəttini, 1 – birinci alt standartı;

D) 2 – təlim nəticəsini, 1 – birinci əsas standartı, 1 – birinci alt standartı;

E) 2 – ikinci əsas standartı, 1 – birinci təlim nəticəsini, 1 – birinci alt standartı23. Aşağıdakı mülahizələrin hansı Blumun hansı taksonomiyalarına uyğundur?

1 - Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə fərqləndirir.

2 - İstilik hadisələrinin başvermə səbəblərini şərh edir.

3 - Qravitasiya sahəsinə aid sadə məsələləri həll edir.

A) 1 - bilmə , 2 – anlama , 3 – analiz

B) 1 – anlama , 2 – bilmə, 3 – tətbiqetmə

C) 1 – anlama , 2 – bilmə, 3 – sintez

D) 1 – bilmə , 2 – analiz, 3 – tətbiqetmə

E) 1 – anlama , 2 – bilmə, 3 – analiz24. Aşağıdakı təlim nəticələrinə görə Blumun taksonomiyasını müəyyənləşdirin.

1 - Istilik hadisələrinin başvermə səbəblərini şərh edir.

2 - Maddələrin mexaniki xassələrini izah edir.

3 - Istilik hadisələrinə aid fiziki kəmiyyətləri ölçür.

A) 1 – anlama , 2 – sintez, 3 – tətbiqetmə

B) 1– anlama, 2 - analiz, 3 – tətbiqetmə

C) 1 – bilmə , 2 – anlama , 3 – tətbiqetmə

D) 1 – bilmə , 2 – analiz , 3 – sintez

E) 1 – analiz, 2 – sintez , 3 – tətbiqetmə.25. Aşağıdakılardan hansılar formativ qiymətləndirməyə aiddir?

A) Fənnin məzmun standartları üzrə təlim məqsədləri əsasında müəyyənləşdirilmiş qiymətləndirmə meyarlarına görə aparılır.

B) Fənnin məzmun standartları üzrə dərs ilinin əvvəlində müəyyən olunmuş qiymətləndirmə meyarlarına görə aparılır.

C) Fənnin məzmun standartları üzrə şagirdlərin bilik və bacarıqları rəsmi qiymətləndirmə meyarlarına görə aparılır.

D) Müəllim təhsilalanlarınfəaliyyətinin nəticələrini rəqəmlərlə şagird gundəliyinə qeyd edir.

E) Müəllim təhsilalanların bilik və bacarıqlarını ilin sonunda formativ qiymətlə yekunlaşdırır.26. Aşagıdakılardan hansılar formativ qiymətləndirməyə aiddir?

1 - Şagirdlərin təlim prosesində məzmun standartlarına uyğun bilik və bacarıqlarının təşəkkülünə yönələn fəaliyyətini izləməkdən ibarətdir.

2 - Şagirdlərin rəsmi sənədlərdə qiymətləndirilməsidir.

3 - Qiymətləndirmə meyarlarına görə aparılır.

4 - Şagirdlərin bilik və bacarıqlarındakı problemləri aşkara çıxarmağa və onları aradan qaldırmağa yönəlir.

5 - Tədris vahidi və yarım ilin sonunda aparılır.

A) 2, 3, 5

B) 1, 3, 4

C) 1, 3, 5

D) 2, 3, 4

E) 1, 4, 527. Aşağıdakılardan hansılar böyük summativ qiymətləndirməyə aiddir?

1 - Yarımillərin sonunda məktəb rəhbərliyi tərəfindən yaradılan müvafiq komissiyanın nəzarəti ilə fənn müəllimi tərəfindən aparılır.

2 - Hər tədris vahidinin sonunda fənn müəllimi tərəfindən aparılır.

3 - Qiymətləndirmə tapşırıqları qiymətləndirmə standartlarının dörd mürəkkəblik səviyyəsinə ( 20 % - i 1 – ci , 30 % - i 2 – ci , 30% - i 3 – cü və 20 % - 4 - cü) uyğun olaraq hazırlanır.

A) 2 və 3

B) Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) Yalnız 1

E) 1 və 328. “İş vərəqi ” nə üçün lazımdır?

1 - Ayrı – ayrı qrupların dərs boyu işini təşkil etmək üçün vasitədir.

2 - Fəal təlim zamanı şagirdlərin tədqiqat işini təşkil edən vasitədir.

3 - Kiçik qruplara , cütlərə və fərdi verilən problem və onun həlli istiqamətlərini əks etdirən vasitədir.

A) 1 və 2

B) 2 və 3

C) 1 və 3

D) 1, 2 və 3

E) Yalnız 229. İş vərəqinin hazırlanması zamanı aşağıdakı amillərdən hansılar nəzərə alınmalıdır?

1 - Mövzunun məzmunu

2 - Təlim üsulları

3 - Sualların sayı və xarakteri

4 - Qiymətləndirməyə təsiri.

A) 1, 2 və 3

B) 1, 3 və 4

C) 2, 3 və 4

D) 1 və 3

E) 2 və 330. İş vərəqinin hazırlanması zamanı aşağıdakı amillərdən hansılar nəzərə alınmalıdır?

1 - Tapşırığın həcmi

2 - Sualların qoyulan fərziyyəyə uyğunlugu

3 - Sualların konkret , maraqlı və düşündürücü olması

A) 1 və 3

B) 1, 2 və 3

C) 1 və 2

D) 2 və 3

E) Yalnız 231. İş vərəqi hazırlanarkən aşağıdakı hansı tələblər nəzərə alınmalıdır?

1 - Cəlbedici məzmun və tərtibat olmalı.

2 - Suallar aydın və konkret olmalı.

3 - Dərsin məqsədinə və şagirdlərin səviyyəsinə uyğun olmalı

A) Yalnız 3

B) 1 və 2

C) 1 və 3

D) 2 və 3

E) 1, 2 və 332. VI sinifdə “Maddənin aqreqat halları “ mövzusunda “Maddələri quruluşuna (aqreqat hallarına ) görə fərqləndirir” alt standartının bilik və fəaliyyət komponentini göstərin.

A) Kontekstual və idraki

B) Deklarativ və psixomator

C) Prosedural və idraki

D) Prosedural və deklarativ

E) Deklarativ və idrakı33. VI sinifdə “Maddənin aqreqat halları “ mövzusunda “Maddələri quruluşuna (aqreqat hallarına ) dair sadə məsələlər həll edir” alt standartının bilik və fəaliyyət komponentini göstərin.

A) Prosedural və idraki

B) Deklarativ və psixomator

C) Deklarativ və idrakı

D) Prosedural və deklarativ

E) Kontekstual və idraki34. VI sinifdə “Maddənin aqreqat halları “ mövzusunda “Aşağıdakı qiymətləndirmə meyarlardan hansı daha uyğundur?

1 – şərhetmə

2 – təsviretmə

3 – fərqləndirmə

4 – ölçmə

5 – nümayişetmə

6 – məsələ həlletmə

7 - təhliletmə

A) 2, 6 və7

B) 2, 3 və 5

C) 4, 5 və 7

D) 1, 4 və 6

E) 1, 6 və 735. VI sinifdə “Maddənin aqreqat halları “ mövzusunda alt standartların məzmun xətlərinə düzgün uyğunluğunu göstərin

I – Fiziki hadisələr, qanunauyğunluqlar və qanunlar

II – Maddə və sahə , qarşılıqlı təsir, əlaqəli sistemlər

III – Eksperimental fizika və müasir həyat

1 - Maddələri quruluşuna (aqreqat hallarına ) dair sadə məsələlər həll edir”

2 - “Maddələri quruluşuna (aqreqat hallarına ) görə fərqləndirir”

3 – Sadə təcrübələr aparır, nəticələrini təqdim edir

4 – mexaniki istilik, elektromaqnit hadisələrinin fərqləndirir

A) I – 3, 4 ; II - 1

B) II – 1, 2 ; III - 3

C) I – 4; II - 3

D) III – 2; 1 - 1, 2

E) I – 2 ; III – 136. Uyğunluğu müəyyən edin:

Alt standartlar:

I - “Maddələri quruluşuna (aqreqat hallarına) görə fərqləndirir”

II - Maddələri quruluşuna (aqreqat hallarına ) dair sadə məsələlər həll edir”

III - Sadə təcrübələr aparır, nəticələrini təqdim edir

IV – Təbiətdəki əlaqəli sistemləri və qarşılıqlı təsirləri fərqləndirir

1 – maddənin atom və molekullarından ibarət əlaqəli sistem olduğunu şərh edir

2 – maddələrin aqreqat hallarını təsnif edir

3 – maddələrin aqreqat hallarını fərqləndirən keyfiyyətləri şərh edir

4 - mövzuya aid məsələlər həll edir

A) I – 4; II - 3

B) I – 3, 4 ; II - 1

C) I – 2, 3 ; II – 4

D) III – 2; I - 1, 2

E) I – 2 ; III – 137. VI sinifdə “ Qravitasiya qarşılıqlı təsiri – Günəş sistemi” mövzusunda “ “Materiyanın formalarına dair müşahidələrini sadə şəkildə təqdim edir” alt standartının bilik və fəaliyyət komponentini göstərin.

A) Deklarativ və idrakı

B) Deklarativ və psixomator

C) Prosedural və idraki

D) Prosedural və deklarativ

E) Kontekstual və idraki38. VI sinifdə “ Qravitasiya qarşılıqlı təsiri – Günəş sistemi” mövzusunda “ aşağıdakı qiymətləndirmə meyarlardan hansı daha uyğundur?

1 – şərhetmə

2 – təsviretmə

3 – fərqləndirmə

4 – təqdimetmə

5 – nümayişetmə

6 – məsələ həlletmə

7 - təhliletmə

A) 2, 3 və 5

B) 1, 4 və 7

C) 4, 5 və 7

D) 1, 4 və 6

E) 2, 6 və739. VI sinifdə “ Maqnit qarşılıqlı təsiri mövzusunda “ “Mexaniki istilik, elektromaqnit hadisələrini fərqləndirir” bu alt standartına uyğun təlim nəticələrini müəyyən edin.

1 – Təbii və süni maqnit xassəli maddələr haqqında təsəvvürlərini şərh edir

2 – Materiyanın maqnit sahəsi haqqında müşahidələrini sadə şəkildə təqdim edir

3– Maddə və sahə , qarşılıqlı təsir, əlaqəli sistemlər

4 – Mövzuya aid sadə məsələlıəri həll edir

5– Fiziki hadisələr, qanunauyğunluqlar və qanunlar

A) ) 2 və 5

B) 2, 4 və 5

C) 1, 3 və 5

D1, 2 və 4

E) 1 və 340. VI sinifdə “İstilik hərəkəti ” mövzusunda alt standartların məzmun xətlərinin düzgün uyğunluğunu göstərin

I – Fiziki hadisələr, qanunauyğunluqlar və qanunlar

II – Maddə və sahə , qarşılıqlı təsir, əlaqəli sistemlər

III – Eksperimental fizika və müasir həyat

1 – Sadə təcrübələr aparır, nəticələri təqdim edir

2 – Materiyanın formalarına dair müşahidələrini sadə şəkildə təqdim edir

3 – Təbiətdəki qarşılıqlı təsirə dair müşahidələrini təqdim edir

4 – Mexaniki istilik, elektromaqnit hadisələrinin fərqləndirir

5 – Müxtəlif xarakterli fiziki hadisələrə dair sadə məsələlər həll edir

A) I – 5 ; II – 3; III – 2

B) I – 2; II –5; III - 4

C) I – 1, 2; II – 3; III - 5

D) I – 4; I1 - 1, 5; III - 3

E) I – 4 ; II –3; III - 141. VI sinifdə “İstilik hərəkəti” mövzusunda “Sadə təcrübələr aparır, nəticələri təqdim edir” alt standartına uyğun təlim nəticələrini müəyyən edin.

1 – Təbii və süni maqnit xassəli maddələr haqqında təsəvvürlərini şərh edir

2 – Materiyanın maqnit sahəsi haqqında müşahidələrini sadə şəkildə təqdim edir

3 - Maddə və sahə , qarşılıqlı təsir, əlaqəli sistemlər

4 – Mövzuya aid sadə məsələlıəri həll edir

5 – İstilik hərəkətinə aid sadə təcrübələr aparır

A) 2 və 5

B) 2, 4 və 5

C) 1, 3 və 5

D) Yalnız 5

E) 1 və 342. VI sinifdə “İstilik hərəkəti” mövzusunda “Müxtəlif xarakterli fiziki hadisələrə dair sadə məsələlər həll edir” alt standartına uyğun təlim nəticələrini müəyyən edin.

1 – Təbii və süni maqnit xassəli maddələr haqqında təsəvvürlərini şərh edir

2 – Materiyanın maqnit sahəsi haqqında müşahidələrini sadə şəkildə təqdim edir

3 - Maddə və sahə , qarşılıqlı təsir, əlaqəli sistemlər

4 – Mövzuya aid sadə məsələlıəri həll edir

5 – İstilik hərəkətinə aid sadə təcrübələr aparır

A) 2 və 5

B) 2, 4 və 5

C) 1, 3 və 5

D) Yalnız 4

E) 1 və 343. VI sinifdə “Enerji ” mövzusunda “Sadə təcrübələr aparır, nəticələri təqdim edir” alt standartının bilik və fəaliyyət komponentini göstərin.

A) Kontekstual və idraki

B) Deklarativ və psixomator

C) Deklarativ və idrakı

D) Prosedural və deklarativ

E) Prosedural və idraki44. VI sinifdə “Enerji ” mövzusunda “Hərəkəti növlərinə görə qruplaşdırır “ alt standartına uyğun təlim nəticələrini müəyyən edin.

1 – Hərəkət və qarşılıqlı təsirləri xarakterizə edən fiziki kəmiyyətin enerji olduğunu şərh edir

2 – Materiyanın maqnit sahəsi haqqında müşahidələrini sadə şəkildə təqdim edir

3 - Maddə və sahə , qarşılıqlı təsir, əlaqəli sistemlər

4 – Mövzuya aid sadə məsələlıəri həll edir

5 – İstilik hərəkətinə aid sadə təcrübələr aparır

A) 2 və 5

B) 2, 4 və 5

C) 1, 3 və 5

D) Yalnız 1

E) 1 və 345. VI sinifdə “Enerji ” mövzusunda “Təbiətdəki qarşılıqlı təsirə dair müşahidələrini təqdim edir “ alt standartına uyğun təlim nəticələrini müəyyən edin.

1 – Hərəkət və qarşılıqlı təsirləri xarakterizə edən fiziki kəmiyyətin enerji olduğunu şərh edir

2 – Materiyanın maqnit sahəsi haqqında müşahidələrini sadə şəkildə təqdim edir

3 – Maddə və sahə , qarşılıqlı təsir, əlaqəli sistemlər

4 – Mövzuya aid sadə məsələlıəri həll edir

5 – Enerji növlərini hərəkət və qarşılıqlı təsir növlərindən asılı olaraq təsnif edir

A) 2 və 5

B) 2, 4 və 5

C) 1, 3 və 5

D) Yalnız 5

E) 1 və 346. VI sinifdə “Enerji ” mövzusunda istifadə olunan iş formaları:

A) Bütün siniflə iş, qrupla iş

B) Beyin həmləsi

C) Təqdimat

D) Karusel

E) Auksion47. VI sinifdə “Maqnit qarşılıqlı təsiri “ mövzusunda istifadə olunan iş formaları:

A) Auksion

B) Beyin həmləsi

C) Təqdimat

D) Karusel

E) Bütün siniflə iş, fərdi iş
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə