##book id=096//book name= Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları // ##fk=102//ks=04//fn=096// sumalltest=300 // ##fakultə: FİZİka və texnologiYA

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.73 Mb.
səhifə6/6
tarix03.01.2019
ölçüsü0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6

##num=8//level=1// sumtest=25 //name=Yeni nəsil dərsliklər. Dərslik komplekti. //


1. Dərsliklərə verilən tələblər hansılardır?

1 - Düzgünlük

2 - Şüurluluq

3 - Əyanilik

4 - İfadəlilik

5 - Mənbələrin göstərilməsi

6 - Fəal təlim üçün şəraitin yaradılması

A) 2, 3, 4, 5

B) 1, 3, 4, 6

C) 1, 3, 5, 6

D) 2, 3, 4, 6

E) 1, 2, 3, 42. Dərslik komplekti necə vasitədir?

A) Dərslik komplekti – təhsil proqramı kurikulumunda nəzərdə tutulmuş təlim nəticələri standartların reallaşmasına xidmət edən vasitədir.

B) Dərslik komplekti – təlim standartların reallaşmasına xidmət edən vasitədir.

C) Heç biri

D) Dərslik komplekti – təhsil proqramı kurikulumunda nəzərdə tutulmuş vasitədir.

E) Dərslik kompleksi – standartların reallaşmasına xidmət edən vasitədir.3. Aşağıda verilmiş müddəalar nəyə aiddir?

1 - Təhsil prosesində müəllim - şagird fəaliyyətinin tam təsəvvür olunmasını və üzvi şəkildə əlaqələndirilməsini təmin edir.

2 - Müəllimin planlaşdırmadan qiymətləndirməyə qədər bütün fəaliyyətini istiqamətləndirir.

3 - Təlim prosesində şagidlərin müstəqilliyinin və tətbiq bacarıqlarının genişlənməsinə imkan yaradır.

A) Dərslik komplektinə

B) Əlavə resurslara

C) Elektron resurslara

D) Çap resurslarına

E) x Dərslik komplektinə4. Dərslik fəal təlim prosesində bir komponent kimi nəyi özündə əks etdirmir:

A) Şagirdi idraki fəallığa sövq etməni

B) Tədqiqatçılığa və yaradıcılığa istiqamətləndirməni

C) Təlim prosesində reproduktiv tətbiqetməni

D) Fəal təlim prosesinə yönləndirməni

E) İdraki fəallığa sövq etməni5. Yeni dərsliyin əsas keyfiyyətləri nədən ibarətdir?

A) Şagirdləri fəaliyyətə sövq etməklə tətbiqi xarakter daşıması

B) Bilik vermək

C) Məlumatlandırmaq, yeni bacarıqlara yiyələndirmək

D) Şagirdləri fəaliyyətə sövq etdirmək

E) Bütün variantları doğrudur6. Müəllim üçün vəsaitin hazırlanması zamanı başlıca məqsəd olaraq funksiyaların reallaşması üçün düzgün ardıcıllıq hansıdır?

1 - Qabaqlayıcı materialların olması.

2 - Mövzuların tədrisi texnikasının əhatə edilməsi.

3 - Yaradıcı materialların verilməsi.

A) 2, 1, 3

B) 1, 2, 3

C) 3, 1, 2

D) 3, 2, 1

E) 2, 3, 17. Müəllim üçün metodik vəsaitin ilk hissəsində verilən qabaqlayıcı materialların düzgün ardıcıllığı hansıdır?

1 - Fənn üzrə məzmun standartlarının reallaşma nəticəsi.

2 - İllik və gündəlik planlaşdırma nümunələri.

3 - İnteqrasiyaya aid tövsiyyələr.

A) 3, 1, 2

B) 1, 2, 3

C) 2, 1, 3

D) 2, 3, 1

E) 3, 2, 18. Aşağıdakı mülahizələrdən hansı doğrudur?

A) Dərslik şagird üçün yeganə vasitədir

B) Müəllim yalnız dərslikdən yararlanmalıdır

C) Dərslik dörd tərkib hissədən ibarətdir

D) Dərslik müstəqil işləməni təmin etməlidir

E) Vəsaitdə göstərilənlərdən kənara çıxmaq olmaz9. Müasir dərslik üçün səciyyəvi deyil:

A) Axtarışa sövq edir

B) Təlimə maraq yaradır

C) Hafizəyə əsaslanır

D) Tətbiqi xarakter daşıyır

E) Təfəkkürü inkişaf etdirir10. Yeni dərslik necə olmalıdır?

1 - Təhsil standartlarını özündə əks etdirən

2 - Fənn kurikulumlarına uyğun

3 - Əzbərçiliyi artıran

4 - Fəal təlim prosesinə sövq edən

5 - Sırf ənənəyə söykənən

6 - Tətbiqi xarakter daşıyan

7 - Hafizəni möhkəmləndirən

A) 1, 2, 5, 6

B) 1, 2, 4, 6

C) 1, 3, 4, 6

D) 1, 2, 3, 4

E) 1, 2, 3, 511. Yeni dərsliklər üçün səciyyəvidir:

A) Məzmun standartlarına uyğunluq

B) Cədvəl və qrafiklərdən çox istifadə olunması

C) Sosial həyatın demokratikləşdirilməsi

D) Monoloji xarakter daşıması

E) Passiv təlimə yönləndirmə12. Dərsliyin inteqrativliyi dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) Bacarıqları formalaşdıra bilmək

B) Əlaqələndirməyə imkan yaratma

C) Müxtəlif növ çalışmaların olması

D) Çoxçeşidli tapşırıqlardan istifadə edilmə

E) Zəruri təlim materiallarından istifadəetm13. Sadalananlardan hansı dərslik siyasətinin məqsədi deyil?

A) Avtoritar düşüncəli, konservativ vətəndaşlar yetişdirməkdir

B) Məktəbliləri müasir standartlara uyğun bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələndirmək

C) Vətəninə, xalqına, onun adət - ənənələrinə bələd olan vətəndaş yetişdirmək

D) Milli və ümumbəşəri dəyərlər zəminində formalaşan şagird hazırlamaq

E) Fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam, müstəqil həyata hazır insan yetişdirmək14. Dərslikdə şagirdlərin praktik fəaliyyətinin təmin olunması nəyi nəzərdə tutur?

A) Dərslikdəki məlumatları anlaşıqlı olması

B) Təhlil və tətbiq etmək imkanının genişliyi

C) Dəyərləndirmək üçün materiallar verilir

D) Şagirdlərə psixoloji təsir edən məlumatların olması

E) Məntiqi tapşırıqların üstünlük təşkil etməsi15. Praktik materialların ardıcıllığını müəyyən edin.

1 - Çalışma və tapşırıqlar;

2 - İstiqamətləndirici suallar;

3 - Ev tapşırıqları.

A) 2, 3, 1

B) 2, 1, 3

C) 3, 1, 2

D) 3, 2, 1

E) 1, 2, 316. Əyaniliyi təmin etmək üçün hansı vasitədən istifadə olunmur?

1 - Şəkillər

2 - İllüstrasiyalar

3 - Taksonomiya

4 - Sxemlər

5 - Cədvəllər

6 - Tezlik paylanması

7 - Xəritələr

8 - Nəzəriyyə

A) 2, 3, 7

B) 1, 2, 5

C) 3, 4, 6

D) 3, 6, 8

E) 1, 2, 817. Aşağıda sadalananlar hansı prinsipə əsaslanır?

- sosial - iqtisadi sahələrdəki nailiyyətlərin nəzərə alınması;

- elmin özündəki inkişafın nəzərə alınması;

- təlim materiallarının müasir dünyagörüşü formalaşdırmasına istiqamətlənməsi.

A) tamlıq

B) ardıcıllıq

C) müasirlik

D) oxunaqlıq

E) düzgünlük18. Əgər orfoqrafiya, durğu işarələri, qrammatika qaydalarının gözlənilməyibsə, deməli, dərslik . . . . . . . tərtib olunmayıb?

A) düzgün

B) ardıcıl

C) müasir

D) tam

E) əyani19. Dərsliklərin gigiyenik tələblərə uyğunluğu hansı sənədlə tənzimlənir?

A) “Dərsliklərin texniki və gigiyenik standartları”

B) Təhsil Nazirliyinin qəbul etdiyi akt

C) “Ümumtəhsil sistemində dərslik siyasəti”

D) “Düzgün dərsliyin prinsipləri” adlı normativ sənəd

E) Peşə fəaliyyətinin standartlarına20. Təlim materiallarının lakonikliyi özündə nəyi əks etdirir?

A) sadəliyi

B) aydınlığı

C) yığcamlığı

D) uzunçuluğu

E) mürəkkəblilyi21. Standartların dərsliklərdə reallaşdırılması nədir?

A) Tədris vahidləri, paraqraf və mövzular bilavasitə təlim standartlarının reallaşdırılmasına yönəldilir

B) Tədris vahidləri və summativ testlər standartların reallaşdırılmasına yönəldilir

C) Təlim standartları dərsliklər vasitəsilə yazılmalıdır

D) Standartlar yazılan zaman dərsliklərin prinsipləri əsas götürülməlidir

E) Paraqraf və mövzuların əvvəlində standartlar qeyd olunmalıdır22. Dərslikdəki inteqrasiya cədvəli özündə nəyi əks etdirir?

A) fəndaxili standart və uyğunluğu

B) tədris vahidi, dərsin konkret səhifəsini

C) fəndaxili və fənlərarası əlaqə imkanlarını

D) fənlərarası və mövzulararası əlaqəni

E) dərsliyin ayrı - ayrı hissələri arasında olan əlaqəni23. Yeni dərslikləri səciyyələndirən əsas cəhətləri müəyyən edin.

1 - Təlim marağını gücləndirir, şagirdləri axtarışlara, yeni məlumatlar əldə etməyə sövq edir.

2 - Şagirdə obyekt kimi yanaşılır.

3 - Fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya imkanlarını genişləndirir.

4 - Komplekt səciyyə daşımır.

5 - Fəal təlim şəraitinin yaradılmasını tələb edir.

A) 2, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) 2, 3, 424. Əlavə resurslara növləri düzgün verilmiş variantı müəyyən edin.

A) heç biri

B) yalnız çap resursları

C) elektron resurslar və çap resursları

D) Elektron resurslar

E) Dərslik resursları25. Multimediya nədir?

A) Şəkil və mediyanın birləşməsi

B) Video kadrlardan istifadə etmək

C) Filmə xüsusi effektlərəlavə edilməsi: video effektlər və ya hərəkət effektləri

D) Video effektləri və ya hərəkət effektləri və şəkil

E) Səs, şəkil, mətn, animasiya video kimi iki və daha artıq medianın birləşməsi

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə