##book id=498//book name= Ümumi kimya // ##fk=103//ks=01//fn=498// sumalltest= 299

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.66 Mb.
səhifə4/14
tarix17.11.2018
ölçüsü0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

##num= 4// level= 1// sumtest=20 // name= Şüalanmanın kvant nəzəriyyəsi. Şüalanma - nın korpuskulyar dalğa dualizmi. Atomun kvant mexaniki modeli. //


1. Şüalanmanın kvant nəzəriyyəsi nəyi izah edir?

A) Enerjinn elektronların sayından asılı olaraq asılı olaraq dəyişməsini

B) Şüalanma enerjisinin elektronunkütləsindən asılı olaraq paylanmasını

C) Enerjinin elektronların vəziyyətinə görə paylanmasını

D) Şüalanma enerjisinin dalğa uzunluğundan asılı olaraq paylanmasını

E) Şüalanmanın nüvə ətrafı fəzada yayılması istiqamətini

2. Heyzenberqin qeyri – müəyyənlik prinsipi nəyi xarakterizə edir?

A) atomda elektronun kütləsi və yükünün qeyri – müəyyənliyi

B) atomda elektronun sürətinin qeyri – müəyyənliyi

C) atomda elektronun sürəti və vəziyyətinin qeyri – müəyənliyi

D) atomda elektronun vəziyyətinin qeyri – müəyyənliyi

E) atomda elektronun yerinin qeyri – müəyyənliyi

3. Şüalanmanın kvant nəzəriyyəsinin riyazi ifadəsini göstərin.

A) n + l

B) E= mc2

C) ∆E = Ey –Ea = hυ

D) E = Ep + Ek

E) λ = h ∕ p

4. De Broyl nəzəriyyəsinə aid olan ifadəni göstərin.

A) Nn = 2n2

B)

C)

D)

E) λ = h ∕ p

5. Klassik təsəvvürlərə görə elektronun istənilən nöqtədə təyini hansı qiymətləri ala bilər?

A) vahiddən böyük olmalıdır

B) sıfırla vahid arasında olmalıdır

C) sıfıra və ya vahidə bərabər olmalıdır

D) Baş kvant ədədinin qiymətinə bərabər olmalıdır

E) orbital kvant ədədinin qiymətinə bərabər olmalıdır

6. Aşağıdakı müddəalardan hansılar ψ - funksiyanın kvadratının fiziki mahiyyətini ifadə edir?

A) atom orbitallarının forması, fasiləsiz olması

B) atom orbitallarında elektronların paylanması, istənilən nöqtədə yalnız bir qiymət alması

C) atomun energetik səviyyələrində orbitalların sayı, fasiləsiz olması

D) istənilən nöqtədə yalnız bir qiymət alması, sonlu olması

E) ekektronun olması mümkün olmayan sahədə sıfıra bərabər olması, atom orbitallarında elektronların paylanması

7. Qeyri - müəyənlik prinsipinə görə x ± ∆ x, y ± ∆y, z ± ∆ z ifadələri üçün doğru olan müddəaları sçin.

1 - mikrohissəciyin x - koordinatında yalnız müəyyən dəqiqliyə qədər təyini

2 - mikrohissəciyin z - koordinatında riyazi dəqiqliklə təyini

3 - mikrohissəciyin x - koordinatında riyazi dəqiqliklə təyini

4 - mikrohissəciyin y - koordinatında yalnız müəyyən dəqiqliyə qədər təyini

5 - mikrohissəciyin y - koordinatında riyazi dəqiqliklə təyini

6 - mikrohissəciyin z - koordinatında yalnız müəyyən dəqiqliyə qədər təyini

A) 2, 4, 5

B) 1, 4, 6

C) 1, 3, 4

D) 1, 2, 6

E) 2, 3, 5

8. Şredinger tənliyinin həllindən alınan kvant ədədlərinin verildiyi düzgün cavabları seçin.

1 - baş kvant ədədi

2 - spin kvant ədədi

3 - maqnit və spin kvant ədədi

4 - orbital kvant ədədi

5 - maqnit kvant ədəd

6 - maqnit və orbital kvant ədədi

A) 2, 4, 6

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 4

D) 1, 4, 5

E) 1, 6, 5

9. Elektron nüvədən sonsuz böyük məsafədə olduqda parametrlərin aşağıdakı qiymətlərindən doğru olanları seçin.

1 - n = 0

2 - n = ∞

3 - = 0

4 - E = 0

5 - E= - ∞

6 - ψ2 = 0

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 4

C) 2, 4, 6

D) 3, 4, 5

E) 2, 3, 6

10. Atomun kvaht - mexaniki modelinin öyrənilməsinə dair nəzəriyyələri seçin.

1 - Plankın kvant nəzəriyyəsi

2 - De Broylun elertronun hissəcik və dalğa xassəsihə dair nəzəriyyəsi

3 - Heyzenberqin qeyri - müəyyənlik prinsipi

4 - Eynşteynin fotoeffekt haqqında nəzəriyyəsi

5 - Borun hidrogen atomu haqqınla nəzəriyyəsi

6 - Şredingerin atomda elektronun hərəkətini xarakterizə elən dalğa tənliyi

A) 1, 3, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 5

D) 4, 5, 6

E) 2, 3, 6

11. Atomda elektronun hərəkətinə dair kvant - mexaniki təsəvvürlərə uyğun olan müddəalar seçin.

1 - atomda elektronun hərəkəti kürəciyin trayektoriya üzrə hərəkəti kimidir.

2 - atomda elektronun hərəkət etdiyi orbiti dəqiq təsəvvür etmək mümkün deyil

3 - atomda elektronun hərəkətinə kürəciyin trayektoriya üzrə hərəkəti kimi baxmaq olmaz

4 - elektron nüvə ətrafında yalnız müəyyən stasionar orbitlər üzrə hərəkət edir

5 - zamanın bu və ya digər anında hissəciyin trayektoriyası, koordinatı və sürəti anlayışlarının mahiyyəti yoxdur

6 - hər hansı hissəciyin hərəkətinə dalğa prosesi kimi baxmaq olmaz

A) 1, 2, 5

B) 2, 4, 6

C) 2, 3, 5

D) 1, 5, 6

E) 2, 3, 4

12. Plank, de Broyll və Şredingerin tənliklərini seçin.

1 - Nn = 2n2

2 - ∆E = Ey –Ea = hυ

3 - E= mc2

4 - λ = h ∕ p

5 - Eѱ = Hѱ

6 - E = Ep + Ek

A) 1, 3, 5

B) 2, 5, 6

C) 1, 2, 5

D) 1, 5, 6

E) 2, 3, 4

13. Atomda elektronun hərəkətinə dair kvant - mexaniki təsəvvürlərə uyğun olan müddəalar hansı cavablarda ardıcıl verilmişdir?

1 - atomda elektronun hərəkət etdiyi orbiti dəqiq təsəvvür etmək mümkün deyil

2 - atomda elektronun hərəkəti kürəciyin trayektoriya üzrə hərəkəti kimidir.

3 - atomda elektronun hərəkətinə kürəciyin trayektoriya üzrə hərəkəti kimi baxmaq olmaz

4 - elektron nüvə ətrafında yalnız müəyyən stasionar orbitlər üzrə hərəkət edir

5 - zamanın bu və ya digər anında hissəciyin trayektoriyası, koordinatı və sürəti anlayışlarının mahiyyəti yoxdur

6 - hər hansı hissəciyin hərəkətinə dalğa prosesi kimi baxmaq olmaz

A) 1, 5, 6

B) 2, 4, 6

C) 1, 2, 5

D) 1, 3, 5

E) 2, 3, 4

14. Atomun kvaht - mexaniki modelinin öyrənilməsinə dair nəzəriyyələri və onlapın yaranmasının xronolji ardıcıllığını göstərin.

1 - Plankın kvant nəzəriyyəsi

2 - De Broylun elertronun hissəcik və dalğa xassəsihə dair nəzəriyyəsi

3 - Eynşteynin fotoeffekt haqqında nəzəriyyəsi

4 - Heyzenberqin qeyri - müəyyənlik prinsipi

5 - Borun hidrogen atomu haqqınla nəzəriyyəsi

6 - Şredingerin atomda elektronun hərəkətini xarakterizə elən dalğa tənliyi

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 6

C) 2, 4, 5

D) 4, 5, 6

E) 1,2, 5

15. Atomda elektronun hərəkətinə dair kvant - mexaniki təsəvvürlərə uyğun olmayan müddəalar hansı cavablarda ardıcıl verilmişdir?

1 - atomda elektronun hərəkətinə kürəciyin trayektoriya üzrə hərəkəti kimi baxmaq olmaz

2 - atomda elektronun hərəkəti kürəciyin trayektoriya üzrə hərəkəti kimidir.

3 - atomda elektronun hərəkət etdiyi orbiti dəqiq təsəvvür etmək mümkün deyil

4 - elektron nüvə ətrafında yalnız müəyyən stasionar orbitlər üzrə hərəkət edir

5 - ψ2 - ı vahid həcmdə elektronun olma ehtimalına mütənasibdir, ona bərabər deyildir

6 - hər hansı hissəciyin hərəkətinə dalğa prosesi kimi baxmaq olmaz

A) 1, 5, 6

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 5

D) 2, 4, 6

E) 2, 3, 4

16. Atomun kvant - mexaniki modelinə aid olan nəzəriyyələr hansı cavablarda xronoloji ardıcıllaqla verilmişdir?

1 - Heyzenberqin qeyri - müəyyənlik prinsipi

2 - De Broylun elertronun hissəcik və dalğa xassəsihə dair nəzəriyyəsi

3 - Şredingerin atomda elektronun hərəkətini xarakterizə elən dalğa tənliyi

4 - Heyzenberqin qeyri - müəyyənlik prinsipi

5 - De Broylun elertronun hissəcik və dalğa xassəsihə dair nəzəriyyəsi

6 - Şredingerin atomda elektronun hərəkətini xarakterizə elən dalğa tənliyi

A) 4, 5, 6

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 5

D) 2, 4, 6

E) 1, 3, 6

17. Atomun quruluşuna dair nəzəriyyələr ilə elektronun vəziyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin.

I - Bor nəzəriyyəsi

II - De Broyl nəzəriyyəsi

III - Heyzenberq nəzəriyyəsi

IV - Şredinger nəzəriyyəsi

1 - atomda elektronun hərəkətinə kürəciyin trayektoriya üzrə hərəkəti kimi baxmaq olmaz

2 - Elektron nüvə ətrafında yalnız müəyyən stasiomar obitlər üzrə hərəkət edir

3 - atomda elektronun hərəkət etdiyi orbiti dəqiq təsəvvür etmək mümkün deyil

4 - elektron br orbitdən başqa orbitə keçdikdə kvant enerji udur və ya şüalandırır

5 - elektron dalğa xzssəsinə malik olduğu üçün fəzada lokallaşmamışdır

6 - hissəcik - dalğa xassəsi yalnız fotonlara deyil mikrohissəciklərin hamısına aiddir

7 - Hψ=Eψ tənliyi atomda elektronun hərəkətini xarakterizə edir

8 - speltr seriyaları həyəcanlanmış atomda elektron keçidləri nəticəsində yaranır

9 - elektron dalğaları nüvədən bqtqn tərəflərə yayılır və nüvəyə qayıdır

10 - kvant mexanikasına görə hissəciyin emerjisi yalnız kvantlarla dəyişə bilər

11 - ψ2 - elektronun fəzanın müəyyən nöqtəsində olma ehtimalını xarakterzə edir

12 - hər hansı hissəciyin hərəkətinə dalğa prosesi kimi baömaq olar

A) I - 2, 3, 8; II - 2, 9, 10; III - 3, 10, 11; IV - 7, 8, 12

B) I - 1, 4, 9; II - , 2, 7, 10; III - 1, 2, 11; IV - 7, 8, 10

C) I - 2, 3, 7; II - , 2, 4, 10; III - 3, 8, 11; IV - 8, 9, 12

D) I - 1, 4, 8; II - 2, 3, 10; III - 5, 9, 11; IV - 7, 8, 11

E) I - 2, 4, 8; II - 6, 9, 10, 12; III - 1, 3, 5; IV - 7, 9, 11

18. Atomda elektronun hərəkəti ilə onu xarakterizə edən parametrlər arasında uyğunluğu müəyyən edin.

I - elektron orbitinin radiusi

II - elektronun surəti

III - elektronun enerjisi

IV - elektronun dalğa funksiyası

1 - baş kvant ədədinin kvadratı ilə düz mütənasibdir

2 - baş kvant ədədinin kvadratı ilə tərs mütənasibdir

3 - dövrlərdə soldan sağa doğru kiçilir

4 - paylarla dəyişir - kvantlanır

5 - elektronun sürətini yalnız müəyyən dəqiqliyə qədər təyin etmək olar

6 - n = ∞ olduqda enrjinin qiyməti sıfıra bərabər olur

7 - kvant ədədinin qiymətinə tərs mütənasibdir

8 - elektronun fəzanın müəyyən nöqtəsində olma ehtimalını xarakterizə edir

9 - yarımqruplarda yuxarıdan aşağıya doğru böyüyür

10 - atomda elektronu tam xarakterizə edir

11 - baş kvant ədədinin qiyməti artdıqca elektronun sürəti azalır

12 - hissəciyin olması mümkün olmayan sahədə sıfıra bərabər olmalıdır

A) I - 2, 3, 7; II - , 2, 9, 10; III - 2, 8, 11; IV - 8, 9, 12

B) I - 1, 4, 9; II - , 2, 7, 10; III - 1, 2, 11; IV - 7, 8, 10

C) I - 1, 3, 9; II - 5, 7, 11; III - 2, 4, 6; IV - 8, 10, 12

D) I - 1, 4, 8; II - 2, 7, 10; III - 5, 6, 11; IV - 7, 8, 11

E) I - 2, 3, 8; II - 2, 9, 10; III - 4, 10, 11; IV - 7, 8, 12

19. Aşağıdakı riyazi ifadələr ilə verilən müddəalar arasında uyğunluğunu müəyyən edin.

I - ∆E = Ey - Eu = hʋ

II - hʋ =E1 + 1∕ 2 mv2

III -

IV -

1 - Bor nəzəriyyəsi

2 - şüalanmanın kvant nəzəriyyəsi

3 - elektron nüvə ətrafında yalnız müəyyən stasiomar obitlər üzrə hərəkət edir

4 - enerji kvantının şualanma tezliyindən asılılığı

5 - stasiomar obitlərin hər birində elektron müəyyən enerjiyə malik olur

6 - fotoeffekt qısa dalğa uzunluğuna malik olan şüalanmanın təsirindən yaranır

7 - Mozli qanunu

8 - şüalanmanın korpuskul - dalğa dualizmi

9 - nüvənin yükü elementin sıra nömrəsinə bərabərdir

10 - dalğa uzunluğu kiçildikcə şüalanmanın rəqs tezliyi artır, foton böyük enerjiyə malik olür

11 - elementin rentgen şüalarının dalğa ədədləri və səra nömrələri arasında münasibət

12 - şüalanmanın bir kvant enerjisi şüalanma tezliyinə mütənasibdir

A) I - 2, 3, 7; II - 2, 9, 10; III - 2, 5, 11; IV - 8, 9, 12

B) I - 1, 4, 9; II - 2, 7, 10; III - 1, 3, 11; IV - 7, 8, 10

C) I - 2, 4, 12; II - 6, 8, 10, ; III - 1, 3, 5; IV - 7, 9, 11

D) I - 1, 4, 8; II - 2, 7, 8; III - 5, 6, 11; IV - 7, 8, 11

E) I - 2, 3, 8; II - 2, 9, 10; III - 4, 5, 11; IV - 7, 8, 12

20. Energetik səviyyələrlə onlarda olan elektronların maksimum sayı arasında uyğunluğu müəyyən edin.

1 - I energetik səviyyə

2 - III energetik səviyyə

3 - IV energetik səviyyə

a - 18

b - 2

c - 32

d - 16

e - 22

A) 1 – c; 2 – e; 3 – a

B) 1 – b; 2 – a; 3 – c

C) 1 – e; 2 – d; 3 – c

D) 1 –d; 2 – c; 3 –e

E) 1 –e; 2 - d; 3 - a


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə