##book id=498//book name= Ümumi kimya // ##fk=103//ks=01//fn=498// sumalltest= 299

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.66 Mb.
səhifə6/14
tarix17.11.2018
ölçüsü0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

##num= 6// level= 1// sumtest=20 // name= Çoxelektronlu atomların quruluşu. Pauli prinsipi, Hund qaydası, Kleçkovski qaydası //


1. Atomların radiusundan asılı olan xassələri hası cavabda düzgün verilmişdir?

A) ərimə temperaturu, sıxlığı, ionlaşma enerjisi

B) nüvənin yükü, elektronların sayı, elektrona hərisliyi

C) oksidləşmə - reduksiya xassəsi, ionlaşma enerjisi, elektrona hərisliyi

D) elektrik keçriciliyi, oksidləşmə - reduksiya xassəsi, nüvənin yükü

E) nüvənin yükü, ərimə temperaturu, sıxlığı, sıxlığı,

2. n + l cəmi fərqli olan hallarda elektron hansı orbitalı tutar?

A) baş kvant ədədinin qiyməti kiçik olan orbitalı

B) n + l cəmi böyük olan orbitalı

C) n + l cəmi kiçik olan orbitalı

D) orbital kvant ədədinin qiyməti böyük olan orbitalı

E) maqnit kvant ədədinin qiyməti böyük olan orbitalı

3. n + l cəmi bərabər olan hallarda elektron hansı orbitalı tutar?

A) maqnit kvant ədədinin qiyməti kiçik olan orbitalı

B) baş kvant ədədinin qiyməti böyük olan orbitalı

C) orbital kvant ədədinin qiyməti kiçik olan orbitalı

D) maqnit kvant ədədinin qiyməti böyük olan orbitalı

E) baş kvant ədədinin qiyməti kiçik olan orbitalı

4. Yalnız n + l cəmi fərqli olan orbitaların yerlədiyi sıranı göstərin.

A) 5d, 6p; 5s, 4d; 6s, 4f

B) 3d, 4p; 4d, 5p; 6s, 4f

C) 4f, 5d; 6s, 4f; 4s, 3d

D) 4s, 3d; 5s, 4d; 6s, 4f

E) 3d, 4p; 4d, 5p; 4s, 3d

5. Dördüncü dövr elementlərinin atomlarinda energetik səviyyələrin

elektronlarla tutulmasının ardıcılığını göstərin.

A) 4p → 4s → 3d

B) 4s → 3d → 4p

C) 4p → 3d → 4s

D) 4s → 4p → 3d

E) 3d → 4s → 4p

6. Beşinci dövr elementlərinin atomlarinda energetik səviyyələrin elektronlarla tutulmasının ardıcılığını göstərin.

A) 4d → 5s → 5p

B) 5p → 5s → 4d

C) 5p → 4d → 5s

D) 5s → 5p → 4d

E) 5s → 4d → 5p

7. Çoxelektronlu atomlara aid olan müddəaların verildiyi düzgün cavabları seçin.

1 - Çoxelektronlu atomlarda elektronun enerjisi yalnız əlavə kvant ədədindən asılı olur

2 - Çoxelektronlu atomlarda elektronların dalğa funksiyaları bir - birindən asılı olur

3 - Çoxelektronlu atomlarda elektronların enerjisi yalnız maqnit kvant ədədindən asılı olur

4 - Çoxelektronlu atomlarda elektronun enerjisi baş və əlavə kvant ədədindən asılı olur

5 - Çoxelektronlu atomlarda elektronun vəziyyəti üç kvant ədədi ilə xarakterizə olunur

6 - Çoxelektronlu atomlarda elektronun vəziyyəti dörd kvant ədədi ilə xarakterizə olunur

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 4

C) 2, 4, 6

D) 4, 5, 6

E) 3, 4, 5

8. Baş kvant ədədinə aid olan xassələrin verildiyi düzgün cavabları seçin.

1 - atomda elektron buludunun ölçüsünü müəyyən edir

2 - energetik səviyyələrdədə elektronların paylanmasını müəyyən edir

3 - hidrogen atomunda elektronun enerjini müəyyən edir

4 - atom orbitallarında elektronların paylanmasını müəyyən edir

5 - orbitalın qovuşaqlarının ümumi sayını müəyyən edir

6 - atom orbitalının fəzada istiqamələnmələrinin sayını müəyyən edir

A) 4, 5, 6

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 2, 4, 6

9. Orbital kvant ədədinə aid olan xassələrin verildiyi düzgün cavabları seçin.

1 - orbitalların forması

2 - energetik səviyyələrdədə elektronların paylanması

3 - atom orbitallarında elektronların paylanması

4 - orbitalın nüvədən keçən qovuşaqlarının sayı

5 - elektronun hərəkət miqdarı momentinin qiyməti

A) 2, 3, 4

B) 1, 3, 4

C) 2, 4, 5

D) 1, 4, 5

E) 1, 2, 5

10. Maqnit kvant ədədinə aid olan müddəaları seçin.

1 - yarımsəviyyələrdə orbitalların sayını müəyyən edir

2 - elektron buludunun ölçüsünü xarakterizə edir

3 - elektron buludlarının yerləşməsini müəyyən edir

4 - elektronun enerjisini xarakterizə edir

5 - elektronun xarici maqnit cahəsi ilə qarşılıqlı təsirinin kvant xarakterini müəyyən edir

6 - orbitalın nüvədən keçən qovşaqlarının sayını müəyyən edir

A) 3, 4, 6

B) 2, 3, 5

C) 1, 3, 5

D) 2, 4, 6

E) 1, 2, 5

11. Orbital kvant ədədinə aid olan müddəalar seçin.

1 - atomla elektronun hərəkət miqdarının qiymətini müəyyən edir

2 - orbitalların formasını müəyyən edir

3 - Hidrogen atomunda elektronun enerjisini müəyyən edir

4 - elektronun xarici maqnit cahəsi ilə qarşılıqlı təsirinin kvant xarakterini müəyyən edir

5 - orbitalın nüvədən keçən qovşaqlarının sayını müəyyən edir

6 - orbitalların qovşaqlarının ümumi sayını müəyyən edir

A) 4, 5, 6

B) 2, 4, 5

C) 3, 5, 6

D) 1, 3, 4

E) 1, 2, 5

12. Baş kvant ədədinə aid olan xassələri seçin.

1 - nüvənin elektromaqnit sahəsində enerji səviyyələrinin yerləşməsi

2 - orbitalların cırlaşmalarının sayı

3 - enerji səviyyələrinin nüvədən orta məsafəsi

4 - orbitalın nüvədən keçən qovşaq müstəvilərinin sayı

5 - elektronun kütləsi

6 - elektronun enerjisi

A) 3, 4, 5

B) 1, 4, 6

C) 2, 3, 6

D) 1, 3, 6

E) 2, 4, 6

13. Baş kvant ədədinin qiymətlərinə n=3, 4, 5 uyğun olan enerji səviyyələrində spinə görə fərqli vəziyyətlərin sayı hansı cavabda ardıcıl verilmişdir?

1 - 4

2 - 18

3 - 9

4 - 32

5 - 50

6 - 16

A) 4, 5, 6

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 6

D) 3, 4, 5

E) 2, 4, 5

14. Maqnit kvant ədədinin qiymətinin saylarına m= 1, 3, 5 uyğun olan baş kvant ədədi qiyvətlərinin ardıcıllığını müəyyən edin.

1 - n=1

2 - n=4

3 - n=5

4 - n=2

5 - n=6

6 - n=3

A) 1, 3, 6

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 5

D) 4, 5, 6

E) 1, 4, 6

15. Atomda energetik səviyyələrin elektronlarla tamamlanmasının ardıcıllığı hansı cavablarda düzgün verilmişdir?

1 - 4s, 3d, 4p, 5s

2 - 6s, 4f, 5d, 6p

3 - 5s, 4d, 5p, 6s

4 - 4s, 3d, 4p, 5s

5 - 6s, 4f, 5d, 6p

6 - 5s, 4d, 5p, 6s

A) 1, 2, 3

B) 2, 4, 6

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 4, 5, 6

16. Atom orbitallarının elektronlarla tamamlanmasının minimum enerji prinsipinə uyğunluğu hansı cavablarda ardıcıl verilmlşdir?

1 - 5s, 4d, 5p, 6s

2 - 4p, 5s, 4d, 5p

3 - 6s, 4f, 5d, 6p

4 - 5s, 4d, 5p, 6s

5 - 4p, 5s, 4d, 5p

6 - 6s, 4f, 5d, 6p

A) 4, 5, 6

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 2, 4, 6

E) 2, 3, 4

17. Orbital kvant ədədinin qiymətləri ilə baş kvant ədədinin qiymətləri, orbitalların və elektronların sayı arasında uyğunluğu müəyyən edin.

I - ℓ = 1

II - ℓ = 2

III - ℓ = 3

IV - ℓ = 4

1 - n=4

2 - n = 2

3 - 16

4 - 4

5 - 32

6 - n = 3

7 - n = 5

8 - 9

9 - 25

10 - 8

11 - 50

12 - 18

A) I - 3, 4, 9; II - , 1, 2, 10; III - 1, 5, 11; IV - 6, 9, 11

B) I - 2, 5, 9; II - , 2, 4, 10; III - 1, 2, 9; IV - 7, 8, 11

C) I - 1, 4, 7; II - , 2, 4, 8; III - 4, 5, 11; IV - 8, 9, 10

D) I - 2, 4, 10; II - 6, 8, 12; III - 1, 3, 5 ; IV - 7, 9, 11

E) I - 1, 7, 9; II - , 2, 8, 10; III - 4, 5, 8; IV - 9, 10, 11

18. Atomun orbitallarının fəzada istiqamətlənmələri ilə maqnit kvant ədədi dəstləri arasında uyğunluğu müəyyən edin.

I - s - orbitalı

II - p - orbitalları

III - d - orbitalları

IV - f - orbitalları

1 - m = 0, - 1, + 2

2 - m= 0, - 1, - 2, + 1, + 2

3 - üçqat cırlaşma

4 - beşqat cırlaşma

5 - elektronların maksimum sayı 6

6 - m = 0, - 1, - 2, - 3, + 1, + 2, + 3

7 - elektronların maksimum sayı 10

8 - yeddiqat cırlaşma

9 - elektronların maksimum sayı 14

10 - m= 0

11 - cırlaşma yoxdur

12 - elektronların maksimum sayı 2

A) I - 1, 3, 9; II - , 2, 4, 8; III - 4, 8, 11; IV - 8, 9, 10

B) I - 1, 5, 9; II - , 2, 4, 10; III - 4, 2, 9; IV - 7, 8, 11

C) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 6, 8, 9 ; IV - 10, 11, 12

D) I - 3, 4, 9; II - , 1, 2, 10; III - 4, 9, 11; IV - 6, 9, 11

E) I - 5, 7, 9; II - , 2, 8, 10; III - 4, 5, 8; IV - 9, 10, 11

19. Çooxelektronlu atomların quruluşu ilə kvant ədədləri arasında uyğunluğu müəyyən edin.

I - baş kvant ədədi

II - orbital kvant ədədi

III - maqnit kvant ədədi

IV - spin kvant ədədi

1 - elektronun nüvədən orta məsafəsini müəyyən edir

2 - xarici təsirlər olmadıqda elektronun enerjisinə təsiri nəzərə alınmır

3 - sıfıra bərabər ola bilməz

4 - qiyməti və istiqaməti ilə xarakterizə olunur

5 - nüvədən keçən qovşaqlqrın sayını müəyyən edir

6 - fəzada kvantlanma yalnız bir neçə fərqlənən istiqmətlənmələr mövcud olduqda reallaşır

7 - orbitalların qovşaqlarının ümumi sayını müəyyən edir

8 - müsbət və mənfi qiyməti istiqaməti ilə əlaqəlidir

9 - elektronun nüvədən məsafəsinə təsir edir

10 - atom orbitallarında fərqli vəziyyətlər yaradır

11 - elektronun enerjisinin təyinində nəzərə alınır

12 - güclü maqnit sahəsində spektr xətləriin şaxələnməsini izah etməyə şərait yaradır

A) I - 5, 6, 7; II - , 7, 8, 10; III - 4, 5, 8; IV - 9, 10, 12

B) I - 1, 4, 9; II - , 2, 9, 10; III - 4, 5, 9; IV - 7, 8, 11

C) I - 2, 3, 9; II - , 2, 7, 8; III - 4, 5, 11; IV - 8, 9, 10

D) I - 3, 4, 9; II - , 1, 9, 12; III - 3, 4, 11; IV - 8, 9, 11

E) I - 1, 3, 7; II - 5, 9, 11; III - 2, 4, 6; IV - 8, 10, 12

20. Hund qaydasına uyğunluğu müəyyən edin:

I – maksimum spinə

II – minimum spinə

1 - p5

2 - d5

3 - p4

4 - d8

5 - f7

6 - f12

A) I – 2, 4, II – 2, 4, 5, 6

B) 1 – 1, 5; II – 2, 3, 4, 5

C) I – 2, 3; II – 1, 2, 3, 4

D) I – 2, 5; II – 1, 3, 4, 6

E) I - 5, 6 ; II - 3, 4, 5, 6


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə