##book id=498//book name= Ümumi kimya // ##fk=103//ks=01//fn=498// sumalltest= 299

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.66 Mb.
səhifə7/14
tarix17.11.2018
ölçüsü0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

##num= 7// level= 1// sumtest=20 // name= Radioaktivlik. Atom nüvəsinin quruluşu. Nüvə reaksiyaları. //


1. Radioaktivlik nədir?

A) Günəş işığının təsirindən madələrin elektronlar ayırması

B) maddələrin şüa buraxmaq xassəsi

C) Rentgen şüalarının təsirindən maddələrin elektronlar ayırması

D) madələrin təbiətdə müxtəlif təsirlərrdın dəyişikliyə uğraması

E) maddələrin temperaturun təsiridən parçalanması

2. Təbii radioaktivlik nədir?

A) təbii nüvələrin α –şüaların təsirindən parçalanması

B) təbii nüvələrin Günəş işığının təsirindən parçalanması

C) təbii nüvələrin öz - özünə parçalanması prosesi

D) təbii nüvələrin β –şüaların təsirindən parçalanması

E) təbii nüvələrin γ –şüaların təsirindən parçalanması

3. Hansı sırada yalnız izobar elementlər verilmişdir.

A) Ca, Be , Ar

B) Al, Mn, Co

C) K, Ca, Be

D) Mn, Co, K

E) Ar, K , Ca

4. Hansı sırada yalnız izoton elementlər verilmişdir.

A) Xe, Ba, Mn, Co

B) La, Ce , Be , Ar

C) Xe, Ba, La, Ce

D) K , Ca, La, Ce

E) Ba, La, K , Ca

5. Nüvələrin davamlılığı hansı faktordan asılıdır?

A) antihissəciklərlə neytronlarn qarşılıqlı təsirindən

B) antihissəciklərlə protonlarn qarşılıqlı təsirindən

C) protonlar və neytronların sayından

D) antihissəciklərlə elektronlarn qarşılıqlı təsirindən

E) protonlarla elektronların qarşılıqlı təsirindən

6. Nüvələrin davamlı olması üçün protonlar və neytronların sayı necə olmalıdır?

A) protonlarn sayı cox olmalıdır

B) protonların sayı təxminən neytronların sayına bərabər olmalıdır

C) neytronların sayı çox olmalıdır

D) protonlarn sayından asılı olmur

E) neytronların sayından asılı olmur

7. Hansı sırada atomun yalnız elektron örtüyü ilə əlaqəli olan xassələri

verilmişdir?

A) optiki spektrlər, rentgen spektrləri, radioaktivlik

B) kimyəvi xassə, optiki spektrlər, radioaktivlik

C) kütlə, radioaktivlik, optiki spektrlər

D) kimyəvi xassə, optiki spektrlər, rentgen spektrləri

E) kütlə, radioaktivlik, kimyəvi xassə

8. Hansı sırada atomun yalnız nüvəsi ilə əlaqəli olan xassələri verilmişdir?

A) kimyəvi xassə, optiki spektrlər, radioaktivlik

B) nuklonların rabitə enerjisi, optiki spektrlər, rentgen spektrləri

C) nuklonların rabitə enerjisi, kütlə, radioaktivlik

D) kütlə, radioaktivlik, kimyəvi xassə

E) optiki spektrlər, radioaktivlik, kütlə

9. Ecazkar sayların yerləşdikləri düzgün cavabları seçin.

1 - 2, 8

2 - 15, 16

3 - 17, 21

4 - 20, 50

5 - 82, 126

6 - 81 , 125

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 4, 5

D) 4, 5, 6

E) 2, 3, 4

10. izobar elementlərin verildiyi düzgün cavabları seçin.

1 - Ar

2 - Mn,

3 - K

4 - Be

5 - Ca

6 - Co

A) 4, 5, 6

B) 2, 4, 6

C) 3, 4, 5

D) 1, 3 , 5

E) 2, 3, 4

11. Alfa, betta və qamma parçalanmalarda atomların xassələrində yaranan dəyişikliklərin verildiyi düzgün cavabları seçin.

1 - əmələ gələn elementin sıra nömrəsi üç vahid, atom kütləsi dörd k. v. qədər azalır

2 - əmələ gələn elementin sıra nömrəsi iki vahid, atom kütləsi dörd k. v. qədər azalır

3 - əmələ gələn element dövri sistemdə iki xana sağda yerləşir

4 - əmələ gələn element dövri sistemdə bir xana sağda yerləşir

5 - atomun yükü və kütləsi dəyişmir

6 - atomun yükü və kütləsi böyük sərhəddə dəyişir

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 5

C) 3, 4, 5

D) 4, 5, 6

E) 2, 3, 4

12. Atomun əsasən hansı hissəciklərdən təşkil olunduğunu seçin:

1 – elektron

2 – pozitron

3 – neytron

4 – proton

5 – mezon

A) 2, 3, 5

B) 2, 4, 5

C) 4, 3, 1

D) 1, 2, 5

E) 3, 4, 5

13. Uran, torium və aktinium sıralarının kütlə ədədlərini ifadə edən formulların ardıcıllığı hansı cavablarda düzgün verilmişdir?

1 - A = 4n + 2

2 - A = 4n + 3

3 - A = 4n

4 - A = 4n + 2

5 - A = 4n + 3

6 - A = 4n

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 4, 5, 6

E) 1, 3, 5

14. Torium, aktinium və neptunium sıralarının kütlə ədədlərini ifadə edən formulların ardıcıllığı hansı cavablarda düzgün verilmişdir?

1 - A = 4n + 3

2 - A = 4n

3 - A = 4n + 1

4 - A = 4n + 3

5 - A = 4n

6 - A = 4n + 1

A) 4, 5, 6

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 2, 4, 6

E) 2, 3, 4

15. Neytron, proton və alfa hissəciklərin törətdikləri reaksiyaların ardıcıllığı hansı cavablarda düzgün verilmişdir?

1 - (d, p) , (d, n)

2 - (n, p) , (n, α)

3 - (γ, n) , (γ, p)

4 - (p, n) , (p, α)

5 - (γ, 2n) , (γ, pn)

6 - (α, p) , (α, n)

A) 3, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 6

D) 4, 5, 6

E) 2, 3, 4

16. Hansı cavablarda atomun elektron örtüyü ilə əlaqəli olan xassələri ardıcıl verilmişdir?

1 - nüvələrarası məsafə

2 - kimyəvi xassə

3 - sıxlıq

4 - optiki spektrlər

5 - rentgen spektrləri

6 - kütlə

A) 3, 4, 5

B) 2, 4, 6

C) 2, 4 , 5

D) 4, 5, 6

E) 2, 3, 4

17. Nüvə reasiyaları ilə bombardman edən hissəcikər arasında uyğunluğu müəyyən edin.

I - protonların törətdiyi reaksiyalar

II - neytromların törətdiyi reaksiyalar

III - fotonüvə reaksiyaları

1 - (p, n)

2 - (n, p)

3 - (p, α)

4 - (n, α)

5 - (p, ү)

6 - (γ, n)

7 - (n, ү)

8 - (γ, p)

9 - (γ, 2n)

A) I - 2, 3, 9; II - , 1, 4, 5; III - 3, 8, 9

B) I - 1, 4, 9; II - , 2, 4, 8; III - 4, 6, 7

C) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - , 6, 8, 9

D) I - 1, 3, 8; II - , 2, 7, 8; III - 4, 5, 7

E) I - 3, 7, 9; II - , 1, 6, 7; III - 3, 7, 8

18. Radioaktiv sıralar ilə onların başlanğıc izotopları, sıraların üzvlərinin kütlə ədədlərinin formulları və sıraları tamamlayan sonuncu izotop arasında uyğunkuğu müəyyən edin.

I - uran sıraası

II - torium sıraası

III - aktinium sıraası

IV - neptunium sıraası

1 -

2 - A= 4n + 2

3 -

4 - A= 4n

5 -

6 - A= 4n + 3

7 -

8 - A= 4n + 1

9 -

10 -

11 -

12 -

A) I - 1, 4, 9; II - , 2, 4, 10; III - 4, 2, 11; IV - 7, 3, 12

B) I - 1, 2, 9; II - 3, 4, 10; III - , 5, 6, 11; IV - 7, 8, 12

C) I - 2, 3, 9; II - , 2, 4, 8; III - 4, 8, 11; IV - 4, 9, 12

D) I - 1, 3, 8; II - , 3, 7, 10; III - 5, 10, 11; IV - 3, 8, 11

E) I - 3, 7, 9; II - , 3, 8, 10; III - 4, 6, 12; IV - 6, 8, 10

19. Aşağıda verilən formullara uyğun olan radioaktiv sıraları, onların başlanğıc izotoplarını və sıraları tamamlayan sonuncu izotopları müəyyən edin.

I - A= 4n + 2

II - A= 4n

III - A= 4n + 3

IV - A= 4n + 1

1 - uran sıraası

2 -

3 - torium sıraası

4 -

5 - aktinium sıraası

6 -

7 - neptunium sıraası

8 -

9 -

10 -

11 -

12 -

A) I - 3, 7, 9; II - , 3, 8, 10; III - 4, 6, 12; IV - 6, 8, 10

B) I - 1, 4, 9; II - , 2, 4, 10; III - 4, 2, 11; IV - 7, 3, 12

C) I - 2, 3, 9; II - , 2, 4, 8; III - 4, 8, 11; IV - 4, 9, 12

D) I - 1, 3, 8; II - , 3, 7, 10; III - 5, 10, 11; IV - 3, 8, 11

E) I - 1, 2, 10; II - 3, 4, 9; III - , 5, 6, 11; IV - 7, 8, 12

20. Uyğunluğu müəyyən edin:

1 – radioaktiv atomlar

2 – qeyri – radioaktiv atomlar

a – Th, Np

b – Cu, Fe

c – U, Pu

d – Bi, Sb

e – Pu, Ra

f – Zn, Cd

A) 1 – a, b, f; 2 – a, b, f

B) 1 – a, d, f; 2 – d, c, e

C) 1 – d, f; 2 – b, e, c

D) 1 – a, c, e; 2 – b, d, f

E) 1 – a, e; 2 – d, e, c,


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə