Decizie nr. 500165/2017 din 25 septembrie 2017

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.76 Mb.
səhifə6/8
tarix30.12.2018
ölçüsü0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Evidenţa primară a muncii prestate

Evidenţa primară a muncii prestate de către persoanele private de libertate este ţinută de prestator (bonuri de lucru, foi de lucru în acord, rapoarte de lucru etc.). Un exemplar al documentului de evidenţă va fi predat zilnic reprezentantului beneficiarului voluntariatului pentru a fi contrasemnat. Documentul astfel întocmit şi semnat constituie confirmarea cantităţii şi calităţii muncii prestate, la cererea beneficiarului voluntariatului.

ART. 7

Răspunderea contractuală

(1) Beneficiarul voluntariatului răspunde de desfăşurarea activităţii economice în condiţii de legalitate şi de respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului şi al securităţii muncii.

(2) Persoanele private de libertate răspund pentru pagubele produse din vina lor la locul de muncă, potrivit Legii nr. 254/2013. Cercetarea administrativă în legătură cu pagubele produse se efectuează de către o comisie formată din reprezentanţi ai ambelor părţi.

ART. 8


Alte clauze

(1) Amenajările speciale, precum şi dispunerea acestora se menţionează în raportul preliminar de recunoaştere a punctului de lucru.

(2) Modificarea clauzelor prezentului contract se poate face numai cu acordul ambelor părţi, prin act adiţional. Denunţarea unilaterală a prezentului contract are loc din iniţiativa oricăreia dintre părţi şi se face în formă scrisă, cu precizarea motivelor.

(3) În cazul apariţiei unor situaţii deosebite sau condiţii nefavorabile executării lucrărilor prevăzute la art. 2, părţile pot conveni de comun acord sistarea lucrărilor şi reprogramarea acestora.

(4) Cercetarea oricărui accident de muncă în care sunt implicate persoane private de libertate sau personalul de pază şi supraveghere se va face de către o comisie comună formată din reprezentaţi ai ambelor părţi.

(5) Accidentele de muncă produse la beneficiarul voluntariatului se înregistrează de către partea (beneficiarul voluntariatului sau prestator) răspunzătoare de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului.

(6) În situaţia în care beneficiarul voluntariatului nu respectă clauzele contractuale sau dispoziţiile legale privind condiţiile de folosire la muncă a deţinuţilor, administraţia locului de deţinere va solicita ca în termen de 24 de ore beneficiarul voluntariatului să ia măsuri pentru respectarea acestora. Dacă în acest termen nu se iau măsurile necesare, directorul locului de deţinere poate dispune retragerea parţială sau totală a persoanelor private de libertate.

(7) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la retragerea persoanelor private de libertate, beneficiarul voluntariatului nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute la alin. (5), prestatorul va putea cere constatarea rezilierii contractului, fără vreo altă formalitate şi fără să fie necesar acordul beneficiarului voluntariatului.

(8) Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea prezentului contract sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, dacă părţile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabilă.
Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ................, în două exemplare, dintre care unul pentru prestator, iar altul pentru beneficiarul voluntariatului.
PRESTATOR BENEFICIARUL VOLUNTARIATULUI
Director, Director,

......... .........


Avizat
Director Ec.-Admin. __________________________

Director adjunct SDRP ________________________

Consilier Juridic ____________________________

Control Financiar Preventiv __________________

Responsabil SSM şi protecţia mediului. _______

ANEXA 2


la decizia ANP ______
MINISTERUL JUSTIŢIEI

PRO PATRIA ET ORDINE JURIS

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
Aprob

Director
Proces-verbal privind persoanele private de libertate analizate în comisia de selecţionare şi repartizare la muncă în data de _________________
Penitenciarul _____________________
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Regimul de executare;

B - Risc pentru siguranţa penit.;

C - Studii/Calificare;

D - Situaţie disciplinară;

E - Aptitudine muncă;

F - Zile câştig*1;

G - Propozabil liberare condiţionată;

H - Hotărâre Comisie*2;

I - Punct lucru.

______________________________________________________________________________

|Nr. |Nume, |Secţia/|Condamnare/| A| B | C | D | E | F | G | H | I |Opinii |

|crt.|prenume/ |Cam |Faptă/ | | | | | | | | | |separate|

| |data | |domiciliul | | | | | | | |___| |*3 |

| |naşterii/| | | | | | | | | | | | |

| |părinţi | | | | | | | | | | | | |

|____|_________|_______|___________|__|___|___|___|___|___|___|___|___|________|

| 1.| | | | | | | | | | | | |1 _____ |

| | | | | | | | | | | | | |2 _____ |

| | | | | | | | | | | | | |3 _____ |

| | | | | | | | | | | | | |4 _____ |

| | | | | | | | | | | | | |5 _____ |

| | | | | | | | | | | | | |6 _____ |

|____|_________|_______|___________|__|___|___|___|___|___|___|___|___|________|

| 2.| | | | | | | | | | | | | |

|____|_________|_______|___________|__|___|___|___|___|___|___|___|___|________|


Comisia*4:

1. Director adjunct siguranţa deţinerii şi regim penitenciar - preşedinte __________________

2. Reprezentant sector reintegrare socială - membru ________________________________________

3. Reprezentant serviciul regim penitenciar - membru _______________________________________

4. Reprezentant biroul/serviciul evidenţă şi organizarea muncii - membru ___________________

5. Reprezentant sectorul medical - membru __________________________________________________

6. Personal de specialitate pentru verificarea aptitudinilor (după caz) - membru ___________

7. Secretar _____________________________________________


Responsabil cu securitatea muncii _________________________________________________
------------

*1 Zilele câştigate până la data analizării în comisie

*2 Se menţionează hotărârea finală, după caz, selecţionat/neselecţionat şi motivul neselecţionării

*3 Se completează doar dacă este cazul, iar motivului se reţine în scris în cuprinsul procesului-verbal

*4 Se menţionează numele în clar şi semnătura membrilor comisiei
ANEXA 3

la decizia ANP nr.


MINISTERUL JUSTIŢIEI

PRO PATRIA ET ORDINE JURIS

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
Unitatea ..........................
ANGAJAMENT*1
*1 Conţinutul angajamentului se completează cu drepturi, obligaţii şi interdicţii specifice naturii muncii prestate şi categoriei juridice din care face parte persoana privată de libertate.
Subsemnatul _______________________________ condamnat/arestat preventiv/internat ______ ani pentru săvârşirea infracţiunii de __________ născut la - _____________ fiul lui _____________________ şi al _______________ repartizat în regim* _______________, sunt de acord să fiu selecţionat la muncă la punctul de lucru _____________, sens în care mi s-a adus la cunoştinţă că am următoarele drepturi, obligaţii şi interdicţii:
Drepturi:

• dreptul la remunerare pentru munca prestată în regim de prestări servicii şi în regie proprie în condiţiile realizării normelor de producţie;

• dreptul la zile câştig conform art. prevederile Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, ţinând cont de regimul de prestare a muncii, programul de muncă şi perioada de desfăşurare;

• dreptul la două zile de odihnă săptămânal în conformitate cu prevederile Legii nr. 254/2013;

• dreptul la echipament individual de protecţie şi la normă de hrană specifică în funcţie de condiţiile locului de muncă;
Obligaţii:

• să îndeplinesc în bune condiţii activităţile lucrative la care am fost repartizat, respectând cu stricteţe normele de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor şi cele de protejare a mediului;

• să mă conformez restricţiilor ce decurg din Legea nr. 254/2013, din Regulamentul de aplicare al acesteia, din ordinele şi deciziile emise în baza acestora şi din Regulamentul de ordine interioară al locului de deţinere;

• să execut dispoziţiile legale date de personalul locului de deţinere;

• să mă supun percheziţiei cu ocazia plecării şi revenirii de la punctul de lucru şi ori de câte ori este necesar;

• să efectuez şi să menţin ordinea şi curăţenia la locul de muncă şi în celelalte locuri în care am acces;

• să respect programul zilnic de muncă;

• să manifest grijă faţă de integritatea bunurilor din proprietatea publică şi privată;

• să respect regulile de igienă individuală şi colectivă, precum şi indicaţiile medicului;

• să acord respectul cuvenit personalului locului de deţinere şi celui de la punctul de lucru;

• să nu desfăşor acţiuni care urmăresc aducerea de prejudicii administraţiei penitenciare sau altor persoane;

• să respect itinerariile de deplasare specifice locului de muncă;

• să manifest o atitudine cuviincioasă faţă de ceilalţi deţinuţi sau orice altă persoană cu care intru în contact;

• să am o ţinută decentă, curată şi îngrijită;


Interdicţii:

• exercitarea de acte de violenţă asupra personalului, asupra celorlalţi deţinuţi, precum şi asupra oricăror alte persoane;

• organizarea, sprijinirea sau participarea la revolte, răzvrătiri, acte de nesupunere pasive sau active ori alte acţiuni violente, în grup, de natură să pericliteze ordinea, disciplina şi siguranţa locului de deţinere şi a punctului de lucru;

• iniţierea sau participarea la acte de sustragere de la executarea măsurilor privative de libertate;

• deţinerea, comercializarea sau consumul de stupefiante, băuturi alcoolice ori de substanţe toxice sau ingerarea fără prescripţie medicală de medicamente de natură a crea tulburări de comportament;

• instigarea altor deţinuţi la săvârşirea de abateri disciplinare;

• stabilirea de relaţii cu deţinuţi sau persoane din interiorul ori exteriorul locului de deţinere, cu scopul de a împiedica înfăptuirea justiţiei sau aplicarea normelor regimului de executare a măsurilor privative de libertate;

• exprimarea de insulte, ameninţări, direct sau indirect, verbal ori în scris la adresa personalului, familiilor acestora, autorităţilor, persoanelor care execută activităţi în locul de deţinere sau se află în vizită ori a altor persoane, inclusiv a deţinuţilor;

• sustragerea sau distrugerea unor bunuri sau valori de la locul de muncă ori aparţinând locului de deţinere, personalului, persoanelor care execută activităţi în locul de deţinere sau se află în vizită, precum şi a bunurilor aparţinând altor persoane, inclusiv deţinuţilor;

• prezenţa în zone interzise sau la ore nepermise în anumite spaţii din locul de deţinere, stabilite prin regulamentul de ordine interioară, precum şi nerespectarea orei de revenire în locul de deţinere;

• procurarea sau deţinerea de bani, medicamente, telefoane mobile, bunuri sau alte valori în alte condiţii decât cele admise;

• substituirea identităţii unei alte persoane;

• împiedicarea cu intenţie a desfăşurării activităţilor care se derulează în locul de deţinere sau la punctul de lucru;

• confecţionarea şi deţinerea de obiecte interzise;

• obţinerea sau încercarea de obţinere, prin violenţă, constrângere, promisiuni, servicii, cadouri sau alte mijloace, de avantaje morale ori materiale de la personal, de la persoanele care execută misiuni la locul de deţinere sau care se află în vizită ori de la ceilalţi deţinuţi;

• comunicarea cu exteriorul, în alte condiţii şi prin alte metode decât cele stabilite prin reglementările în vigoare;

• utilizarea în mod necorespunzător sau în alte scopuri a bunurilor puse la dispoziţie de administraţia locului de deţinere sau de beneficiar;

• autoagresiunea în orice mod şi prin orice mijloace;

• practicarea jocurilor de noroc cu scopul de a obţine foloase;

• fumatul în alte locuri decât cele permise;

• exprimarea, în public, prin gesturi sau acte obscene ori care atrag oprobriul;

• orice manifestare cu caracter discriminatoriu, care aduce atingere demnităţii umane;

• comercializarea sau schimbul de bunuri ori obiecte.
Alte referiri:

• posibilitatea încheierii unui contract de asigurare privind contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru veniturile realizate din munca prestată, pe perioada executării pedepsei;

• posibilitatea de a opta pentru un anumit loc de muncă sau de a solicita schimbarea locului de muncă în condiţiile art. 174 alin. 6 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013;

• posibilitatea de a face plângere, sau, după caz, contestaţie împotriva măsurilor privitoare la exercitarea drepturilor ce decurg din Legea nr. 254/2013, luate de către administraţia penitenciarului.

------------

* Pentru deţinuţii clasificaţi în regim deschis se vor include şi drepturi, obligaţii şi interdicţii specifice posibilităţii de a desfăşura activităţi lucrative nesupravegheate în afara locului de deţinere, ce decurg din Legea nr. 254/2013 şi din Regulamentul de aplicare a Legii.
DATA SEMNĂTURA
ANEXA 4

la decizia ANP nr. _______


MINISTERUL JUSTIŢIEI

PRO PATRIA ET ORDINE JURIS

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
Unitatea ____________
ANGAJAMENT
Subsemnatul ___________________________, născut la data de ___________ fiul lui ___________ şi al ___________, condamnat la ____ închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ______________________ sunt de acord să execut serviciul de planton în camera de deţinere şi mă angajez să îndeplinesc în mod corespunzător sarcinile ce-mi revin, astfel:

1. Să informez imediat supraveghetorul cu privire la orice eveniment apărut în timpul executării serviciului de planton, după cum urmează:

- tentative de suicid, evadare, altercaţii fizice sau verbale între persoanele private de libertate, autoagresiuni, acţiuni de distrugere, incendiere, deţinere de obiecte interzise, sau consum de alcool, stupefiante ori alte substanţe interzise;

- necesitatea acordării primului ajutor persoanelor private de libertate;

- practicarea jocurilor de noroc;

- defecţiuni ale instalaţiilor electrice, sanitare sau de încălzire din cameră;

- orice alte situaţii de nerespectare a programului de odihnă pe timpul nopţii.

2. În caz de incendiu sau calamităţi naturale, din proprie iniţiativă să dau deşteptarea tuturor persoanelor private de libertate din cameră.

3. Să urmăresc ca lumina de veghe să fie aprinsă în permanenţă iar lampa de veghe să nu fie obturată cu diverse obiecte;

4. Să verific periodic prezenţa celorlalte persoane private de libertate şi starea camerei şi să informez supraveghetorul secţiei de deţinere cu privire la orice problemă constatată;

5. Să urmăresc să nu fie sustrase bunuri din bagajul persoanelor private de libertate sau din camera de alimente;

6. Să execut serviciul de planton echipat în ţinută decentă;

7. Să execut serviciul de planton cu conştiinciozitate urmărind să nu fie deranjat somnul celorlalte persoane private de libertate;

8. La controalele efectuate de către personalul penitenciarului să-i informez pe aceştia cu privire la starea de spirit din camera de deţinere.


Mi s-a adus la cunoştinţă faptul că îmi este interzis:

- să dorm pe timpul executării serviciului de planton;

- să mă sustrag în orice mod de la executarea serviciului;

- să fumez în alte locuri decât cele permise sau să desfăşor activităţi care ar putea perturba programul de odihnă;

- să exercit presiuni de orice natură asupra persoanelor private de libertate sau asupra personalului de supraveghere.
Data __________ Semnătura __________________
ANEXA 5

la decizia ANP nr. _______


MINISTERUL JUSTIŢIEI

PRO PATRIA ET ORDINE JURIS

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
Unitatea ____________
ANGAJAMENT
Subsemnatul _____________________ născut la data de ___________ fiul lui ___________ şi al ___________, condamnat la ____ închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ______________________ sunt de acord să execut serviciul de însoţitor/sprijinire al persoanei private de libertate ______________________ şi mă angajez:

Să îndeplinesc în mod corespunzător sarcinile stabilite de medicul şef al unităţii şi obligaţiile generale ce-mi revin cu privire la persoana private de libertate însoţită, după cum urmează:

- efectuarea toaletei zilnice;

- schimbarea lenjeriei de pat şi de corp;

- alimentarea;

- pregătirea în vederea examinării medicale;

- transportul;

- acordarea ajutorului necesar efectuării necesităţilor fiziologice;

- anunţarea supraveghetorului de pe secţie cu privire la orice situaţie deosebită apărută în starea de sănătate a persoanei private de libertate însoţite;

- ........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

.......................................................................*1

Mi s-a adus la cunoştinţă faptul că în timpul însoţirii persoanei private de libertate ____________________ îmi este interzis:

- să întârzii nejustificat îndeplinirea oricărei obligaţii asumate prin angajament;

- să exercit presiuni de orice natură asupra persoanei private de libertate însoţite în scopul obţinerii de avantaje morale sau materiale.
Data __________ Semnătura __________________
------------

*1 Se menţionează sarcinile specifice stabilite de medicul unităţii.


ANEXA 6

la Decizia ANP nr. din


MINISTERUL JUSTIŢIEI

PRO PATRIA ET ORDINE JURIS

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
LISTA BAREMELOR

privind folosirea efectivelor de persoane private de libertate la activităţile gospodăreşti necesare penitenciarului
I. Activităţi desfăşurate pentru prepararea şi distribuirea hranei persoanelor private de libertate

______________________________________________________________________________

|Nr. | Denumirea meseriei | Criterii de folosire |

|crt.| | |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 1.| - bucătari sau ajutori de | - 4 deţinuţi pentru bucătăriile la care |

| | bucătari | se prepară hrana pentru până la 200 de |

| | | persoane private de libertate |

| | | - 5 deţinuţi pentru 201 - 500 persoane |

| | | private de libertate |

| | | - 6 deţinuţi pentru 501 - 800 persoane |

| | | private de libertate |

| | | - 7 deţinuţi pentru 801 - 1.100 persoane |

| | | private de libertate |

| | | - 8 deţinuţi pentru 1.101 - 1.300 |

| | | persoane private de libertate |

| | | - 9 deţinuţi pentru 1.301 - 1.500 |

| | | persoane private de libertate |

| | | - 10 deţinuţi pentru 1.501 - 2.000 |

| | | persoane private de libertate |

| | | - 11 deţinuţi pentru un efectiv de peste |

| | | 2.000 persoane private de libertate |

| | | - 1 deţinut pentru prepararea hranei |

| | | deţinuţilor de alte religii, în |

| | | situaţiile când se impune. |

| | | - 1 deţinut pentru prepararea hranei |

| | | deţinuţilor alocaţi la regim alimentar |

| | | pentru diabet zaharat sau alte afecţiuni |

| | | pentru care este prescris de către |

| | | medicul unităţii un regim alimentar |

| | | specific. |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 2.| - muncitori necalificaţi: | - câte 2 pentru 100 persoane private de |

| | a). - pentru pregătirea | libertate; |

| | preliminară a alimentelor; | - 3 pentru fiecare cărucior de |

| | b). - pentru transportul | transportat hrana; |

| | hranei la locurile de | - câte 5 pentru 200 deţinuţi, la |

| | servire; | unităţile care nu dispun de cărucioare |

| | c). - pentru distribuirea | pentru transportul hranei; |

| | hranei la camerele de | - 1 pentru fiecare secţie de deţinere; |

| | detenţie sau sălile de mese | - 2 peste numărul total al secţiilor de |

| | şi spălat vesela; | deţinere din unitate pentru acordarea |

| | | timpului liber corespunzător; |

| | | - 2 - 3 pentru fiecare secţie de deţinere|

| | | unde există sală de mese; |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 3.| - brutari pentru pâine | - 4 deţinuţi pentru brutăriile în care se|

| | | obţine pâinea pentru până la 200 persoane|

| | | private de libertate; |

| | | - 2 - 3 deţinuţi în plus pentru fiecare |

| | | 200 persoane private de libertate pentru |

| | | care se obţine pâinea, peste efectivul |

| | | iniţial de 200 deţinuţi, |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 4.| - măcelar | - 3 - 4 deţinuţi în funcţie de nevoile |

| | | unităţii, numai pentru sacrificare şi |

| | | tranşare; |

|____|______________________________|__________________________________________|


II. Ateliere de cizmărie, croitorie, frizerie şi spălătorie

______________________________________________________________________________

| 5.| - frizer | - 1 pentru fiecare punct de primire |

| | | deţinuţi |

| | | - 1 pentru 200 persoane private de |

| | | libertate; |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 6.| - croitori | - 1 pentru 200 persoane private de |

| | | libertate; |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 7.| - cizmari | - 1 pentru 200 persoane private de |

| | | libertate; |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 8.| - spălători şi călcători | - 2 pentru 250 persoane private de |

| | lenjerie şi echipament | libertate, în funcţie de nevoi; |

| | (operaţiuni manuale) | |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 9.| - spălători şi călcători | - 1 pentru fiecare utilaj din dotare, în |

| | lenjerie şi echipament | funcţie de nevoi; |

| | (operaţiuni mecanice) | |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 10.| Muncitori necalificaţi: | - 1 pentru 250 persoane private de |

| | - pentru igienizarea | libertate; |

| | lenjeriei şi echipamentului; | - 2 - 3 persoane private de libertate pe |

| | - pentru transportul | unitate; |

| | lenjeriei pe secţiile de | |

| | deţinere. | |

|____|______________________________|__________________________________________|


III. Activităţi desfăşurate pentru întreţinere, funcţionare, conservare şi reparaţii curente a instalaţiilor, utilajelor şi a clădirilor, manipulare materiale, precum şi pentru menţinerea stării de curăţenie şi igienă în interiorul şi exteriorul locului de deţinere, a camerelor de arest de la instanţele de judecată sau a altor unităţi aparţinând sistemului administraţiei penitenciare

______________________________________________________________________________

| 11.| - ajutor electrician de | - 1 pentru 200 locuri de lampă |

| | întreţinere | |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 12.| - instalator sanitar şi | - 1 pentru 100 robinete |

| | încălzire | |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 13.| - tâmplar/geamgiu | - 1 - 2 persoane private de libertate pe |

| | | unitate, în funcţie de nevoi |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 14.| - dulgher/dogar | - 1/unitate |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 15.| - mecanic | - 1 pentru reparaţii universale |

| | | - 1 pentru grupul electrogen |

| | | - 1 pentru utilaje diferite |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 16.| - lăcătuş mecanic | - 1 - 3 / unitate |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 17.| - ajutor fochist la cazane/ | - 3 persoane private de libertate pe |

| | centrala pentru încălziri | schimb |

| | centrale cu apă caldă sau | |

| | abur de joasă presiune | |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 18.| - ajutor fochist injectoare | - 1 persoană privată de libertate pentru |

| | la blocurile alimentare | instalaţia de injectare de la fiecare |

| | | bucătărie/schimb. |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 19.| - electromecanic de | - 2 pe schimb pentru fiecare instalaţie |

| | întreţinere pentru decantor, | |

| | hidrofor, grup electrogen, | |

| | staţie de epurarea apei. | |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 20.| - vidanjor | - 2 pentru fiecare unitate la care sunt |

| | | în funcţiune W.C.-uri vidanjabile. |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 21.| - fierar - potcovar | - 1 / unitate; |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 22.| - tinichigiu construcţii | - 2 pentru fiecare unitate; |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 23.| - zidar | - 5 pentru fiecare unitate; |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 24.| - zugrav | - 5 pentru fiecare unitate; |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 25.| - faianţar | - 5 pentru fiecare unitate; |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 26.| - mozaicar | - 2 pentru fiecare unitate; |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 27.| - parchetar | - 1 pentru fiecare unitate; |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 28.| - sobar - teracotist | - 1 pentru fiecare unitate; |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 29.| - instalator | - 2 pentru fiecare unitate; |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 30.| - strungar | - 1 pentru fiecare utilaj; |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 31.| - sudor electric | - 2 pentru fiecare unitate; |

| | - sudor autogen | - 2 pentru fiecare unitate |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 32.| Manipulanţi pentru: | - 1 - 3 pentru fiecare depozit; |

| | - depozite de echipament, | |

| | alimente, furaje, cazarmare | |

| |______________________________|__________________________________________|

| | - depozitul de carburanţi şi | - 2 persoane private de libertate pentru |

| | lubrifianţi | fiecare depozit de carburanţi şi |

| | | lubrifianţi; |

| |______________________________|__________________________________________|

| | - însilozat produse şi | - în funcţie de nevoi; |

| | pregătirea conservelor pentru| |

| | iarnă | |

| |______________________________|__________________________________________|

| | - sortarea şi trierea | - în funcţie de nevoi; |

| | produselor | |

| |______________________________|__________________________________________|

| | - încărcarea - descărcarea | - în funcţie de nevoi; |

| | mijloacelor de transport | |

| | marfă | |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 33.| Activitatea de menţinere a | |

| | stării de curăţenie şi igienă| |

| | a: | |

| |______________________________|__________________________________________|

| | - punctului primire deţinuţi;| - în funcţie de nevoi; |

| |______________________________|__________________________________________|

| | - sectorului administrativ | - în funcţie de nevoi; |

| |______________________________|__________________________________________|

| | - curţilor interioare | - în funcţie de nevoi; |

| |______________________________|__________________________________________|

| | - secţiilor de deţinere; | - în funcţie de nevoi; |

| |______________________________|__________________________________________|

| | - garderobei pentru cadre | - în funcţie de nevoi; |

| |______________________________|__________________________________________|

| | - camerelor de oaspeţi din | - în funcţie de nevoi; |

| | incinta unităţii | |

| |______________________________|__________________________________________|

| | - zonei administrative | - în funcţie de nevoi; |

| | exterioare, postului de | |

| | control, punctelor de acces | |

| | unitate, zona perimetru, | |

| | bazei sportive, curţilor de | |

| | plimbare, sectorului vizite. | |

| |______________________________|__________________________________________|

| | - a camerelor de arest de la | - în funcţie de nevoi, la solicitarea |

| | instanţele de judecată | instanţei; |

| |______________________________|__________________________________________|

| | - a altor unităţi aparţinând | - conform aprobării directorului general |

| | sistemului administraţiei | al ANP; |

| | penitenciare | |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 34.| - tăietor lemne | - 2 persoane private de libertate pe zi |

| | | în unităţile în care se impune |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 35.| - ciubucitor saltele | - 1 persoană privată de libertate pe zi |

| | | pentru ciubucitul şi repararea a 5 |

| | | saltele. |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 36.| - frigotehnist | - 1 pentru fiecare unitate; |

|____|______________________________|__________________________________________|


IV. Activităţi de întreţinere a mijloacelor auto, ambarcaţiuni, precum şi ateliere de tinichigerie, lăcătuşerie şi altele asemenea

______________________________________________________________________________

| 37.| - mecanici auto, ajutor | - 3 la fiecare unitate cu până la 10 |

| | electricieni auto sau | mijloace de transport auto în exploatare.|

| | spălători auto | - 5 la fiecare unitate cu peste 10 |

| | | mijloace de transport auto în exploatare.|

| | | - 3 pentru fiecare grupă de 10 mijloace |

| | | de transport auto în exploatare la |

| | | unităţile cu peste 20 autovehicule. |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 38.| - întreţinere ambarcaţiuni | - în funcţie de nevoi; |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 39.| - vopsitori | - 2 pentru fiecare atelier; |

| | - tinichigii; | - 2 pentru fiecare atelier; |

| | - strungar; | - 1 pentru fiecare utilaj; |

| | - frezor; | - 1 pentru fiecare utilaj; |

| | - ajutor electrician; | - 1 pentru fiecare atelier; |

| | - tâmplar carosier | - 1 la nevoie. |

| | - tapiţer | - în funcţie de nevoi; |

| | - lăcătuş | - 1 la nevoie pentru parcul auto cu peste|

| | - sudor electric şi autogen | 40 mijloace de transport auto; |

| | - vulcanizator | - 1 la nevoie pentru parcul auto cu peste|

| | | 40 mijloace de transport auto; |

| | | - 1 pentru fiecare unitate, în funcţie de|

| | | nevoi; |

|____|______________________________|__________________________________________|


V. Activităţi de sprijin şi suport

______________________________________________________________________________

| 40.| Activităţi religioase | - 2 persoane private de libertate la |

| | | unităţile cu capele; |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 41.| Activităţi şi programe de | - 1 persoană privată de libertate pentru |

| | educaţie*) | fiecare club sau activitate desfăşurată; |

| | - activităţi de educaţie | - 2 persoane private de libertate pentru |

| | - activităţi | fiecare club sau activitate desfăşurată; |

| | cultural-artistice | - 1 persoană privată de libertate pentru |

| | - activităţi ocupaţionale | fiecare club sau activitate desfăşurată; |

| | - activităŢi sportive | - 2 persoane private de libertate pentru |

| | - activităţi tehnice în | 200 persoane private de libertate; |

| | cadrul studioului radio-TV | - 2 persoane private de libertate pentru |

| | | fiecare 500 persoane private de |

| | | libertate; |

| | | *) 1 persoană privată de libertate la |

| | | fiecare secţie de deţinere exterioară |

| | | pentru fiecare tip de activitate. |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 42.| Activitatea sectorului | a) pentru penitenciare |

| | medical | - 1 persoană privată de libertate pentru |

| | | dezinfecţia, a 40 grupuri sanitare; |

| | | - 1 persoană privată de libertate pentru |

| | | fiecare cabinet medical (dezinfecţie - |

| | | curăţenie); |

| | | - 1 persoană privată de libertate pentru |

| | | însoţirea şi îngrijirea fiecărei persoane|

| | | private de libertate care se încadrează |

| | | în gradul I de invaliditate sau în grad |

| | | de handicap grav sau care se află în |

| | | stare de neputinţă din cauza vârstei sau |

| | | a altor afecţiuni medicale, în funcţie de|

| | | necesităţile specifice; |

| | | - 1 persoană privată de libertate |

| | | educator pentru sănătate/secţia de |

| | | deţinere |

| | | b) pentru penitenciarele spital |

| | | - 1 persoană privată de libertate pentru |

| | | dezinfecţia a 80 de paturi convenţionale |

| | | (paturi fizice + încăperi fără paturi); |

| | | - 1 persoană privată de libertate |

| | | brancardier la 50 de paturi; |

| | | - 2 persoane private de libertate |

| | | îngrijitori pentru curăţenie în camere/50|

| | | paturi; |

| | | - 1 persoană privată de libertate |

| | | îngrijitor pentru îngrijire pacienţi/25 |

| | | de paturi; |

| | | - 1 persoană privată de libertate la |

| | | 200 m2 pentru curăţenia pe secţii, |

| | | compartimentele/laboratoarele de |

| | | diagnostic, radiologie, explorări |

| | | funcţionale, bloc operator, precum şi |

| | | pentru însoţirea şi transportul |

| | | bolnavilor la cabinetele medicale pentru |

| | | investigaţii şi tratament; |

|____|______________________________|__________________________________________|


VI. Alte activităţi în interesul locului de deţinere în funcţie de necesităţile specifice

______________________________________________________________________________

| 43.| - pentru întărirea | - în funcţie de nevoi, se pot repartiza |

| | supravegherii pe perimetrul | persoane private de libertate care |

| | locului de deţinere | execută pedeapsa în regim deschis |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 44.| - pentru întărirea | - în funcţie de nevoi, se pot repartiza |

| | supravegherii la punctele de | persoane private de libertate care |

| | lucru | execută pedeapsa în regim deschis |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 45.| - activităţi de planton pe | - 3 persoane private de libertate / |

| | timp de noapte în camerele de| cameră. Serviciul de planton se execută |

| | deţinere | pe timp de noapte, în două schimburi, |

| | | organizate în intervalul orar 2200 - 0600 |

| | | prin folosirea succesivă a unui număr de |

| | | 2 persoane private de libertate. |

|____|______________________________|__________________________________________|
VII. Deservirea bucătăriilor de unitate (popotelor), unde se prepară hrana pentru personal

______________________________________________________________________________

| 46.| - bucătar | - până la 3 persoane private de libertate|

| | | pentru fiecare bucătărie de unitate; |

| |______________________________|__________________________________________|

| | - ajutor bucătar | - până la 3 deţinuţi pentru fiecare |

| | | bucătărie de unitate; |

| |______________________________|__________________________________________|

| | - cofetar | - 1 persoană privată de libertate pentru |

| | | fiecare bucătărie de unitate |

| |______________________________|__________________________________________|

| | - ospătar | - până la 3 persoane private de libertate|

| | | pentru fiecare sală de mese. |

| |______________________________|__________________________________________|

| | - mezelar sau carmangier | - 1 persoană privată de libertate pentru |

| | | fiecare bucătărie de unitate |

| |______________________________|__________________________________________|

| | - muncitori necalificaţi, | - până la 3 persoane private de libertate|

| | pentru spălat vesela şi | pentru fiecare bucătărie de unitate |

| | pregătit alimentele | |

|____|______________________________|__________________________________________|
VIII. Deservirea unităţilor care deţin câini de serviciu

______________________________________________________________________________

| 47.| Pentru îngrijirea câinilor de| - 2 persoane private de libertate pentru |

| | serviciu, pregătirea hranei | 1 - 5 câini de serviciu. |

| | şi întreţinerea spaţiilor de | |

| | cazare (adăposturi şi | |

| | padocuri) | |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 48.| Îngrijitor cai şi conductor | - 1 pentru fiecare atelaj în funcţiune; |

| | hipo | - 1 pentru îngrijirea a 10 cai şi tineret|

| | | cabalin. |

|____|______________________________|__________________________________________|


IX. Activităţi lucrative prestate în cadrul GAZ - sector zootehnic

______________________________________________________________________________

| Specia şi categoria | Norme de muncă pentru 1 îngrijitor |

| | - capete - |

|___________________________________|__________________________________________|

| 49.| a). bovine | |

| | - vaci de lapte | 8 |

| | - viţei de la înţărcare la 12| 25 |

| | luni | |

| | - taurine la îngrăşat | 20 |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 50.| b). porcine | |

| | - scroafe lactante cu purcei | 16 |

| | până la înţărcare | |

| | - tineret porcin | 80 |

| | - porci la îngrăşat | 80 |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 51.| c). ovine | |

| | - oi mame | 80 |

| | - tineret an precedent sau | 160 |

| | curent | |

| | - ovine la îngrăşat | 160 |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 52.| d). păsări | |

| | - găini ouătoare | - 1 persoană privată de libertate pentru |

| | - pui pentru carne | fiecare hală de păsări; |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 53.| e). preparator brânzeturi | - 1 persoană privată de libertate, în |

| | | funcţie de nevoi; |

|____|______________________________|__________________________________________|

| 54.| f) stupi | - în funcţie de nevoi; |

|____|______________________________|__________________________________________|

| X. Activităţi lucrative prestate în cadrul GAZ - sector vegetal |

|______________________________________________________________________________|

| Cultura | Efectiv mediu zilnic/ha |

|___________________________________|__________________________________________|

| 55.| a). - cultura mare | - în funcţie de nevoi; |

| | b). - legumicultură | - în funcţie de nevoi; |

| | c). - solarii şi sere | - în funcţie de nevoi; |

| | d). - masă verde | - în funcţie de nevoi; |

|____|______________________________|__________________________________________|

| Denumirea meseriei | Criterii de folosire |

|___________________________________|__________________________________________|

| 56.| - mecanic pentru micro FNC | - 1 pentru fiecare utilaj; |

| | - mecanic utilaje agricole | - 3 pentru fiecare 10 utilaje aflate în |

| | - observare culturi în câmp | dotare. |

| | instalaţii şi echipamente | - în funcţie de nevoi |

| | pentru prevenirea | |

| | sustragerilor sau | |

| | distrugerilor | |

|____|______________________________|__________________________________________|
ANEXA 7 a)

la decizia ANP nr.Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə