Denumire entitate publicăYüklə 107.72 Kb.
tarix05.01.2018
ölçüsü107.72 Kb.


Curtea de Apel Constanţa

Compartiment Audit Public Intern

Nr.373/25/22.01.2016

Avizat,


Preşedinte

Judecător Gabriel Sandu Lefter


Raport


privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2015

desfăşurată la nivelul Curţii de Apel Constanţa şi a instanţelor din circumscripţie


CAPITOLUL 1. INFORMAŢII GENERALE

1.1. Introducere

Curtea de Apel Constanţa este organizată şi funcţionează conform prevederilor:

- Legii nr.304/2004- privind organizarea judiciară, cu modificările şi completările ulterioare;

- HCSM nr.387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti;

-HCSM nr.1375/2015 pentru aprobarea Regulamentului de Ordine interioară al instanţelor judecătoreşti,

ca instanţă cu personalitate juridică, in circumscripţia căreia funcţionează Tribunalul Constanţa şi Tribunalul Tulcea.Preşedintele Curţii de Apel Constanţa are calitatea de ordonator secundar de credite, iar preşedinţii tribunalelor au calitatea de ordonatori terţiari de credite.

Rolul instituţiei/instanţei este acela de asigurare a respectării drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale persoanei, precum şi pentru garantarea respectării Constituţiei şi a legilor ţării.

Instituţia are, de asemenea, ca obiectiv de baza asigurarea respectării dreptului la un proces echitabil şi judecarea proceselor de către instanţe judecătoreşti în mod imparţial şi independent de orice influente externe.

La nivelul Curţii de Apel Constanţa funcţionează Compartimentul Audit Intern, in subordinea directă a preşedintelui Curţii de Apel, executând o funcţie distinctă şi independentă de activităţile entităţii publice. Compartimentul Audit Intern asigură realizarea activităţilor de audit intern la nivelul curţii de apel şi la cele 2 tribunalele din circumscripţie.

1.2. Scopul raportului

Scopul raportului este de a prezenta activitatea de audit intern desfăşurată la nivelul Curţii de Apel Constanţa şi a instanţelor din circumscripţia acesteia şi progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor formulate de auditorul intern, de a demonstra contribuţia acestuia la imbunătăţirea activităţii.

Raportul este destinat atât conducerii entităţii care poate aprecia rezultatul muncii auditorului, cât şi structurii de audit ierarhic superioare, Serviciului Audit Public Intern din cadrul Ministerului Justiţiei, fiind unul din principalele instrumente de monitorizare a activităţii.

1.3. Date de identificare a instituţiei publice

Ultimul buget centralizat aprobat pentru anul 2015 la nivelul Curţii de Apel Constanta: 78.088.977 lei din care:

- Curtea de Apel Constanţa:16.129.429 lei,

- Tribunalul Constanţa: 45.585.179 lei,

- Tribunalul Tulcea: 16.374.369 lei,

la care se adaugă:

- Buget aferent activităţii privind chiriile pentru spaţii inchiriate(aparat propriu):8.000 lei,

- Buget aferent activităţii privind taxele de examen(aparat propriu): 69.000 lei.

La nivelul Curţii de Apel Constanţa în anul 2015 nu au fost gestionate fonduri europene.

1.4. Perioada de raportare

Raportul a fost elaborat pentru activitatea de audit desfăşurată de auditor in perioada: 1.01 -31.12.2015.

1.5. Persoanele care au întocmit raportul şi calitatea acestora

Raportul privind activitatea de audit intern desfăşurată la nivelul Curţii de Apel Constanţa şi a instanţelor din circumscripţie a fost întocmit de Daniela Jugănaru, in calitate de auditor, funcţionar public, telefon:0241/606. 591 int.149, email: daniela.juganaru@just.ro

1.6. Documentele analizate

Documentele care au stat la baza elaborării raportului de activitate pe anul 2015, structurate pe principalele capitole ale raportului:

- documente referitoare la organizarea funcţiei de audit intern: • Organigrama;

- documente referitoare la planificarea activităţii de audit intern:

 • Planul de audit intern multianual 2015- 2017 nr.7308/25/17.11.2014;

 • Planul de audit intern anual 2015 nr.7615/25/27.11.2014 2015

- documente referitoare la evaluarea activităţii de audit intern:

 • Fişa de evaluare a auditului intern din 7.05.2015 pentru misiunea: Evaluarea organizării şi efectuării inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

 • Fişa de evaluare a auditorului pentru misiunea: Evaluarea organizării şi efectuării inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor

 • Fişa de evaluare a auditului intern din 02.09.2015 pentru misiunea: Evaluarea organizării activităţii de expertiză judiciară tehnică şi contabilă;

 • Fişa de evaluare a auditorului pentru misiunea: Evaluarea organizării activităţii de expertiză judiciară tehnică şi contabilă;

 • Fişa de evaluare a auditului intern din 24.11.2015 pentru misiunea: Evaluarea organizării activităţii de expertiză judiciară tehnică şi contabilă;

 • Fişa de evaluare a auditorului pentru misiunea: Evaluarea organizării activităţii de expertiză judiciară tehnică şi contabilă;

 • Raport de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2014 565/25/23.01.2015

- documente referitoare la realizarea misiunilor de audit intern:

 • Raport de audit nr.2864/25/24.04.2015 pentru misiunea: Evaluarea organizării şi efectuării inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la Tribunalul Tulcea;

 • Planul de acţiune şi calendarul implementării recomandărilor nr.3480/25/18.05.2015 elaborat de Tribunalul Tulcea;

 • Fişa de urmărire a recomandărilor nr.3073/25/4.05.2015 cu actualizările ulterioare;

 • Raport de audit nr.5511/25/11.08.2015 pentru misiunea: Evaluarea organizării activităţii de expertiză judiciară tehnică şi contabilă la Tribunalul Constanţa;

 • Planul de acţiune şi calendarul implementării recomandărilor nr.4259/15/02.09.2015 elaborat de Tribunalul Constanţa;

 • Fişa de urmărire a recomandărilor nr.5547/25/13.08.2015 cu actualizările ulterioare;

 • Raport de audit nr.7441/25/4.11.2015 pentru misiunea: Evaluarea organizării activităţii de expertiză judiciară tehnică şi contabilă la Tribunalul Tulcea;

 • Planul de acţiune şi calendarul implementării recomandărilor nr.1628/1A/07.12.2015 elaborat de Tribunalul Tulcea;

 • Fişa de urmărire a recomandărilor nr.7823/25/16.11.2015 cu actualizările ulterioare.

- documente referitoare la realizarea misiunilor de consiliere:

 • Nu s-au realizat misiuni de consiliere formalizate

- documente referitoare la realizarea altor acţiuni.

 • Nu s-au realizat alte acţiuni

  1. Baza legală de elaborare a raportului

Actele normative, metodologice şi procedurale avute în vedere la elaborarea raportului de activitate au fost:

-Legea nr.672/2002 privind auditul public intern cu modificările şi completările ulterioare;

-HG nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;

-Ordin nr.1511/C/16.04.2014 privind aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul Ministerului Justiţiei;

-Instrucţiunile de lucru IL- 33-05 Raportul anual privind activitatea de audit public intern.

CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA AUDITULUI INTERN

2.1.Organizarea compartimentului de audit public intern

In cadrul Curţii de Apel Constanţa, care are calitatea de ordonator secundar de credite, compartimentul de audit este organizat in conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.672/2002 cu modificările şi completările ulterioare, şi este constituit ca un compartiment distinct in subordinea directă a conducătorului instituţiei ce are prevăzut un post de execuţie.(Anexa 1)

2.2. Exercitarea activităţii de audit public intern

Activitatea de audit intern la nivelul Curţii de Apel Constanţa(ordonator secundar de credite) se realizează prin compartiment propriu de audit care asigură exercitarea activităţii de audit şi pentru cele doua instituţii aflate în circumscripţie, respectiv: tribunalele Constanţa şi Tulcea(ordonatori terţiari de credite), iar supervizarea misiunilor a fost asigurată de un auditor al organului ierarhic superior, Ministerul Justiţiei- Serviciul Audit Public Intern.(Anexa1)

2.3.Independenţa auditului intern şi obiectivitatea auditorilor

2.3.1. Independenţa compartimentului de audit public intern

Compartimentul Audit Intern din cadrul Curţii de Apel Constanţa, aşa cum rezultă şi din organigrama instituţiei se află in subordinea directă a conducătorului, iar raportarea auditului se efectuează direct Preşedintelui Curţii de Apel.

Poziţia Compartimentului Audit Public Intern în organigrama Curţii de Apel Constanţa este una distinctă, în subordinea Preşedintelui Curţii ceea ce asigură premisele exercitării unei funcţii independente de activităţile entităţii publice.

La nivelul Curţii de Apel Constanţa comunicarea auditului cu conducerea instituţiei a fost în general formală, existand in cursul anului 2015 foarte puţine cazuri de comunicare informală legate de aspecte ce vizează activitatea de audit intern.

In anul 2015 conducerea instanţei nu a implicat auditul intern în exercitarea de activităţi ce fac parte din sfera auditabilă.

In anul precedent nu au existat situaţii care să impună aplicarea procedurilor de numire/destituire a conducătorului compartimentului de audit, respectiv numire/revocare a auditorilor interni, deoarece nu au existat fluctuaţii de personal in cadrul acestui compartiment.

2.3.2. Obiectivitatea auditorilor interni

Auditorul din cadrul compartimentului de audit completează Declaraţia de independenţă cu ocazia fiecărei misiuni de audit, neexistând în cursul anului 2015 situaţii de incompatibilităţi personale.

2.4. Asigurarea şi adecvarea cadrului metodologic şi procedural

2.4.1. Elaborarea şi actualizarea normelor proprii privind exercitarea auditului intern

In cadrul Compartimentului Audit Intern nu au fost elaborate norme proprii, aplicându-se Normele metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul Ministerului Justiţiei aprobate prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr.1511/C/16.04.2014, in conformitate cu prevederile pct.1.4.1.6 c) din HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.2.4.2. Aplicarea Codului privind conduita etică a auditorului intern

In anul 2015 nu au existat situaţii de încălcare a normelor de conduită etică a auditorului.

Prin intreaga activitate desfăsurată auditorul se asigură că are in vedere atât principiile cât şi regulile de conduită, neimplicandu-se, dacă este cazul, în misiuni pentru care nu are priceperea şi competenţele necesare pentru a realiza corect misiunea.

2.4.3. Elaborarea şi actualizarea procedurilor scrise

La nivelul compartimentului de audit au fost inventariate un număr de 11 activităţi din care pentru 10 există şi se aplică proceduri specifice activităţii.(Anexa 2)

Procedurile şi instrucţiunile de lucru aplicate au fost puse la dispoziţie de Serviciul Audit Public Intern din cadrul Ministerului Justiţiei, organul ierarhic superior, care a decis ca activităţile de audit să se desfăsoare în conformitate cu normele metodologice privind activitatea de audit intern specifice entităţii ierarhic superioare.

In opinia auditorului Standarul 9- Proceduri din OSGG nr.400/2015 este implementat la nivelul compartimentului atâta timp cât pentru activităţile proprii există şi se aplică proceduri operaţionale actualizate, iar funcţiile de iniţiere, verificare şi aprobare sunt separate şi exercitate de persoane diferite.2.5. Asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit intern

2.5.1. Elaborarea şi actualizarea Programului de Asigurare şi Îmbunătăţire a Calităţii (PAIC) activităţii de audit intern

La nivelul Curţii de Apel Constanţa, in conformitate cu prevederiele HG nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern a fost elaborat şi aprobat PAIC nr.788/25/02.02.2015, care a fost actualizat la 30.10.2015 ca urmare a modificărilor legislative(OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice).(Anexa 3)2.5.2. Realizarea evaluării externe

In anul 2015 nu au existat evaluări externe asupra activităţii compartimentului de audit intern.(Anexa 4)2.6. Resursele umane alocate compartimentului de audit intern

2.6.1. Gradul de ocupare a posturilor la data de 31.12.2015

Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Curţii de Apel Constanţa este prevăzut cu un singur post de execuţie, care a fost ocupat pe tot parcursul anului 2015 şi care asigură exercitarea activităţii de audit şi pentru cele doua instituţii aflate în circumscripţie, respectiv Tribunalele Constanţa şi Tulcea, rezultand un grad de ocupare de 100% pentru funcţii de execuţie.(Anexa 5)2.6.2. Fluctuaţia personalului în cursul anului 2015

La nivelul Compartimentului de audit intern din cadrul Curţii de Apel Constanţa în cursul anului 2015 nu au existat fluctuaţii de personal, postul de execuţie existent in organigramă fiind ocupat pe tot parcursul anului.(Anexa 6)2.6.3. Structura personalului la data de 31.12.2015

Aşa cum rezultă şi din Anexa nr.7 la prezentul raport, auditorul din cadrul compartimentului are grad profesional superior, studii de specialitate economice, limba străină vorbită: engleză, şi este expert contabil, membru CECCAR Constanţa.2.6.4. Analiza caracterului adecvat al dimensiunii compartimentului de audit intern

Alocând în medie 35 de zile pentru o misiune de audit, un auditor poate efectua 4 misiuni pe an, respectiv 12 misiuni în 3 ani.

Din analiza efectuată au rezultat ca necesare pentru acoperirea sferei auditabile un număr de 25 de misiuni în 3 ani. Astfel, gradul estimat de acoperire al sferei auditabile cu resursa de personal existentă (1 auditor) este de ~ 50%.  Cu aceasta resursa cele 25 misiuni ar putea fi realizate in aproximativ 6 ani. Rezultă că numărul optim de auditori pentru a acoperi sfera auditabilă în 3 ani, conform prevederilor legale, este 2.

2.7. Asigurarea perfecţionării profesionale continue a auditorilor interni

Planul de pregătire profesională al compatrimentului de audit intern pentru anul 2015 a fost elaborat de auditor şi supus aprobării conducerii instituţiei.

Nevoile de instruire ale auditorului au fost identificate în corelaţie cu competenţele necesare pentru obţinerea certificatului de atestare, precum şi pentru acoperirea domeniilor specifice misiunilor de audit planificate.

Planul iniţial supus aprobării conţinea un număr de 15 zile alocate pentru participarea la cursuri organizate în afara instituţiei de formatori specializati şi timp necuantificat în zile pentru pregătire individuală la sediul instituţiei.

In anul 2015, in cadrul compartimentului audit s-a realizat un număr mediu de 24 de zile /om de pregătire profesională, din care:

-9 zile participare la cursuri de pregătire profesională realizate de formatori specializaţi

-15 zile* studiu individual- studierea cadrului legal şi procedural aferent domeniilor auditabile, studierea diferitelor publicaţii şi legislaţiei în domeniu.(*cuantificarea acestui timp nu este fidel realizat, el fiind impărţit pe parcursul intregului an în ore/zi).

Pentru anul precedent nu s-au intâmpinat probleme legate de realizarea numărului minim de zile de pregătire, chiar se observă o creştere a numărului de zile de pregătire individuală rezultată din faptul că timpul alocat in planul de audit pentru misiuni ad hoc a fost utilizat în acest scop.CAPITOLUL 3. EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE AUDIT A COMPARTIMENTELOR DE AUDIT INTERN CARE SUNT ORGANIZATE ŞI FUNCŢIONEAZĂ ÎN CADRUL ENTITĂŢILOR PUBLICE SUBORDONATE, AFLATE ÎN COORDONARE SAU SUB AUTORITATE

Nu este cazul.CAPITOLUL 4. PLANIFICAREA ŞI DERULAREA MISIUNILOR DE AUDIT INTERN

4.1. Planificarea activităţii de audit intern

4.1.1. Planificarea multianuală

Planul multianual de audit public intern a fost intocmit de către auditor pe o perioadă de 3 ani(2015-2017), pe baza analizei riscurilor asociate activităţilor auditabile derulate în cadrul entităţii publice şi a instanţelor din circumscripţie, aflate în aria auditului intern.

Pornind de la organigramele instituţiilor şi de la Regulamentul de ordine interioară se solicită, printr-o adresă, conducătorilor entităţilor, identificarea riscurilor asociate activităţilor/operaţiunilor desfăsurate, precum şi tematici rezultate din criterii semnal/sugestii.In condiţiile in care in instituţie există o gestionare a riscurilor, auditorul are în vedere nivelul riscurilor stabilite de entitate.

Auditorul intocmeşte o notă in care precizează criteriile de analiză a riscurilor ce se au în vedere la evaluarea riscului asociat structurilor, activităţilor, operaţiunilor.Ulterior acestei activităţi determină punctajul total al riscurilor pentru structuri/activităţi/operaţiuni şi le ierarhizează.

Selecţia şi cuprinderea misiunilor în planul multianual se face ţinand cont de următoarele elemente:


 • evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, procese, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni;

 • criteriile semnal şi sugestiile conducătorului entităţii publice;

 • deficienţele constatate anterior în rapoartele de audit;

 • deficienţele şi recomandările consemnate în rapoartele Curţii de Conturi;

 • misiunile recomandate de compartimentul de audit public intern de la nivelul ierarhic superior,

 • numărul entităţilor publice aflate în subordinea entităţi publice;

 • periodicitatea în auditare, cel puţin o dată la 3 ani;

 • tipurile de audit;

 • resursele de audit disponibile

4.1.2. Planificarea anuală

Planul anual de audit pentru anul 2015 a fost intocmit de către auditor în baza planului multianual şi a cuprins misiuni de audit ordonate descrescător după mărimea riscului şi prioritizate şi în funcţie de: • evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, procese, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni;

 • misiunile recomandate de serviciul de audit public intern de la organul ierarhic superior;

 • deficienţe constatate anterior in rapoartele de audit

 • cadrul legislativ specific care impune realizarea unor misiuni de audit.

 • informaţii cu privire la stadiul implementării controlului intern managerial la nivelul entităţii şi al instanţelor din circumscripţie

 • resursele de audit disponibile.

 • experienţa profesională de specialitate a auditorului din cadrul compartimentului de audit public intern.

 • planificarea timpului de lucru

Misiunile din plan au fost misiuni de asigurare, respectiv regularitate/conformitate pentru care s-au alocat in medie 35 de zile lucrătoare.

Planul de audit pentru anul 2015 a fost realizat în proporţie de 100% , acesta nesuferind actualizări şi nici nu au fost dispuse de către conducere misiuni ad-hoc.4.2. Realizarea misiunilor de asigurare

In anul 2015 in Compartimentul de audit intern a realizat un număr de 3 misiuni de asigurare, o misiune in domeniul financiar contabilitate şi două pentru funcţii specifice .4.2.1. Misiuni de audit privind procesul bugetar: NU

a. Numărul misiunilor de audit realizate:1

4.2.2. Misiuni de audit privind activităţile financiar-contabile
a. Numărul misiunilor de audit realizate:1

b. Principalele obiective ale misiunii de audit au fost:

1.Organizarea inventarierii anuale a patrimoniului

2.Desfasurarea inventarierii anuale a patrimoniului

3.Valorificarea rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului

4.Casarea bunurilor propuse in urma inventarierii

c.Principalele constatări efectuate:

1. Procedura privind efectuarea inventarierii patrimoniului nu este actualizată. Aceasta a fost elaborată şi aprobată in anul 2009, iar de atunci au survenit modificări asupra legislaţiei de bază, respectiv prevederile OMFP nr. 1753/2004 au fost abrogate prin art.4 din OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

2.Prin decizie entitatea nu a fost stabilită metoda de inventariere, iar derularea operaţiunilor de inventariere aferente anului curent sunt derulate şi în anul/exerciţiul financiar următor.

3.Inventarierea anuală a fost efectuată asupra tuturor bunurilor aflate in gestiune (date în răspundere gestionară) cu excepţia valorilor şi corpurilor delicte pentru care nu se face precizarea în procesele verbale de inventariere şi nici nu a fost ataşat procesul verbal ce trebuie incheiat la finele fiecărui an conform prevederilor art.131(3) din HCSM nr.387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare.

In conformitate cu prevederilor art.131(3) din HCSM nr.387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu prevederile pct.1(2) din OMFP nr.2891/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, inventarierea valorilor şi corpurilor delicte aflate în instanţă trebuie efectuată anual.4. Conform Procesului-verbal de inventariere, ordonatorul de credite, a asigurat instruirea comisiei centrale şi a subcomisiilor de inventariere, cu toate că această atribuţie este a comisiei centrale, conform prevederilor pct.6 alin.(3) din Anexa1 la OMFP nr. 2861/2009,

5. In anul 2014 la nivelul entităţii nu au fost valorificate propunerile comisiei centrale de inventariere a patrimoniului pentru anul 2013.

d.Principalele recomandări formulate:

1. Revizuirea şi difuzarea Procedurii privind efectuarea inventarierii patrimoniului conform Standardului 17 – Proceduri din Anexa 1 la OMFP nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Perioada derulării operaţiunilor de inventariere va fi stabilită, astfel încât această operaţiune să se realizeze cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar, conform, prevederilor art.7 şi art. 27 alin.(10) din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Revizuirea şi aprobarea procedurii operaţionale adaptă la specificului entităţii, în care vor fi incluse precizări cu privire la inventarierea fondului de carte, conform Legii bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum şi a valorilor înscrise în Registrul valorilor şi corpurilor delicte, conform art.131 alin.(3) din HCSM nr.387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile pct.1(2) din OMFP nr.2891/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor şi se va preciza acest aspect in Procesul verbal privind inventarierea patrimoniului.

4. Întărirea mediului de control din cadrul instituţiei, prin identificarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor pentru evitarea perpetuării unor deficiente şi prin Implementarea Standardului 19 Supravegherea din Anexa 1 la OMFP nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare,

5.Conducerea entităţii va dispune măsurile care se impun în vederea valorificării propunerilor comisiilor de inventariere aprobate prin Procesul-verbal de inventariere.
4.2.3. Misiuni de audit privind achiziţiile publice: NU

4.2.4.Misiuni de audit intern privind resursele umane: NU

4.2.5. Misiuni de audit privind gestionarea şi utilizarea fondurilor comunitare: NU

4.2.6. Misiuni de audit privind sistemul IT : NU

4.2.7. Misiuni de audit privind activitatea juridică: NU

4.2.8. Misiuni de audit privind funcţiile specifice entităţii

a. Numărul misiunilor de audit realizate:2

b. Principalele obiective ale misiunii de audit au fost:

1.Organizarea şi conducerea activităţii de expertiză judiciară tehnică şi contabilă

2.Contabilitatea activităţii de expertiză judiciară tehnică şi contabilă

3.Raportarea activităţii Biroului local pentru expertize judiciare tehnice şi contabilec.Principalele constatări efectuate:

1.La nivelul tribunalelor nu se aplică prevederile procedurii Procedurii nr.50/BCETJ/18.01.2010 de sesizare a Ministerului Justiţiei cu privire la activitatea de expertiză judiciară a unui expert judiciar/specialist atunci cand situaţiile o impun.

2.Au existat situaţii în care experţii inlocuiţi în cauze nu au restituit sumele avansate de către Biroul local de expertize, în termenul legal de 30 de zile prevăzut în art.22ˆ1(alin.1) din OG nr.2/2000 privind organizarea activitatii de expertiză tehnică judiciară si extrajudiciară, cu modificările şi completările ulterioare. Recuperarea onorariilor s-a realizat din veniturile viitoare ale expertilor judiciari care aveau obligaţia restituirii.

3. Din evaluarea documentelor justificative in baza cărora s-a efectuat plata experţilor judiciari, s-a constatat că nu sunt anexate unele documente justificative, cum ar fi:

-factura fiscală care nu este solicitată şi nu se depune de către expert;-decontul, prevăzut in Anexa 1 din Anexa 14 la OMJ nr. 3876/C/2012, care se depune aleatoriu.

4. Analizand Cadrul specific al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv la tribunale se constată că acesta nu a fost particularizat cu activitatea Biroului local de expertiză judiciară şi nici nu au fost elaborate liste de verificare pentru aceste operaţiuni, nerespectandu-se prevederile din Anexa nr.14 la OMJ nr.3876/C/2012 care face referire la necesitatea obţinerii vizei de control financiar preventiv pe documentele ce vizează această activitate, iar conform prevederilor pct.2.3 din OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, Cadrul specific al operaţiunilor şi listele de verificare trebuiau particularizate cu operaţiunile specifice instituţiei.

5. Analizand statele de plată pentru experţii judiciari se constată că acestea au fost supuse controlului financiar preventiv, insă viza a fost acordată formal, deoarece nu au fost respectate prevederile pct 5. din OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, iar această activitate nu e corelată cu prevederile stipulate în Anexa 14 la OMJ nr.3786/C/2012, unde se precizează care sunt documentele justificative ce stau la baza plăţii expertului.

6. Documentele financiar contabile aferente activităţii de expertiză judiciară tehnică şi contabilă precum şi cele aferente activităţii de expertiză judiciară din perioada 2013/2014 nu au fost arhivate conform prevederilor Legii 16/1996 a arhivelor nationale, ale Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217/1996 şi ale procedurii operaţionale „Procedura de gestiune a arhivei Tribunalului”. Documentele financiar contabile aferente activităţii de expertiză se află depozitate in bibliorafturi, pe luni, dar făra a fi numerotate, opisate, legate şi predate la depozitul arhivei “pe bază de inventar şi proces verbal de predare primire.”

7.Tribunalele nu comunică informaţiile privind constituirea şi virarea cotei de 10% aferentă ministerului Justiţiei(Anexa 2 din Anexa 14 la OMJ nr. 3876/C/2012) spre ştiintă Curţii de Apel.

8. Situaţiile statistice privind dinamica efectuării expertizelor judiciare au fost întocmite şi înaintate preşedinţilor tribunalelor, însă nu au fost comunicate către Ministerul Justiţiei – Serviciul Profesii Juridice Conexe.

d.Principalele recomandări formulate:

1.Conducerile tribunalelor vor dispune măsurile care se impun în vederea difuzării şi aplicării prevederilor stipulate în Procedura nr.50/BCET/18.01.2010.

2.Conducerea tribunalului va dispune măsurile care se impun în vederea aplicării prevederilor legale cu privire la restituirea în tot sau in parte a sumelor primite pentru activitatea de expertiză judiciară, in termen de 30 de zile de la inlocuirea expertului conform prevederilor art. 22ˆ1 din OG nr. 2/2000 privind privind organizarea activitatii de expertiză tehnica judiciara si extrajudiciara, cu modificările şi completările ulterioare.

3.Conducerile tribunalelor vor dispune măsurile care se impun în vederea aplicării prevederilor Anexei 14 la OMJ nr. 3876/C/2012, referitoare la documentele justificative ce stau la baza plăţii experţilor judiciar

4. Conducerile tribunalelor vor dispune măsurile care se impun în vederea completării, aprobării şi difuzării procedurii operaţionale proprii privind controlul financiar preventiv propriu in ceea ce priveste includerea in Cadrul specific a operaţiunilor privind activitatea de expertiză judiciară, precum şi listele de verificare aferente.

5. Conducerile tribunalelor îşi vor dezvoltarea mediului de control din cadrul institutiilor prin identificarea, evaluarea si administrarea riscurilor pentru evitarea perpetuarii unor deficiente din perspectiva Standardului 8 Managmentul riscului din Anexa 1 la din OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, al entităţilor publice.

6. Conducerea Tribunalului Constanţa va dispune măsurile care se impun în vederea actualizarii, aprobării şi difuzării procedurii operaţionale proprii privind arhivarea documentelor, cu indicarea modalităţii de constituire a dosarelor conform prevederilor Ordinul de zi nr. 217/1996 aprobat de conducerea Arhivelor Naţionale şi se va asigura o supraveghere adecvată a activităţilor de arhivare în măsura în care fiecărui salariat i se va comunica atribuţiile, responsabilităţile şi limitele de competenţă legate de activitatea de arhivare, pentru evitarea perpetuării acestei deficiente.

7. Conducerile tribunalelor vor dispune măsurile care se impun pentru elaborarea şi comunicarea raportărilor prevăzute în Anexa 14 Procedura privind desfăsurarea activităţii BLET-urilor din OMJ nr.3786/C/2012, respectiv :

-anual situaţiile statistice privind dinamica efectuării expertizelor judiciare;

-trimestrial până la data de 10 a lunii următoare trimestrului de raportare Anexa 2 din Anexa 14 Procedura privind desfăsurarea activităţii BLET-urilor, atât către Ministerul Justiţiei, cât şi spre stiinţă Curţii de apel.

4.3. Urmărirea implementării recomandărilor

In cadrul Curţii de Apel Constanţa urmărirea recomandărilor se efectuează de către auditor în funcţie de informările primite de la entităţile auditate. Pe măsură ce sunt primite informaţiile şi documentele justificative care să susţină implementarea recomandărilor se actualizează Fisa de urmărire a recomandărilor şi se completează/actualizează.Situaţia privind monitorizarea recomandărilor pentru fiecare entitate auditată in parte. Semestrial, informaţiile sunt centralizate şi se prezintă Preşedintelui Curţii de Apel un Raport privind centralizarea monitorizării implementării recomandărilor, şi anual raportul este comunicat şi organului ierarhic superior.In anul 2015 auditorul a urmărit un număr total de 34 recomandări provenite atât din rapoartele de audit elaborate in anul 2014 cât şi din anul 2015. Recomandările formulate de auditor ce aveau scadenţă până la finele acestui an au fost implementate astfel:


Indicatori

Implementate

Parţial Implementate

Neimplementate

Numărul total de recomandări a căror implementare a fost urmărită în anul 2015, din care:

34Misiuni de audit privind procesul bugetar

XMisiuni de audit privind activităţile financiar-contabile

17

1
Misiuni de audit privind achiziţiile publice

XMisiuni de audit intern privind resursele umane

XMisiuni de audit privind gestionarea şi utilizarea fondurilor comunitare

XMisiuni de audit privind sistemul IT

XMisiuni de audit privind activitatea juridică

XMisiuni de audit privind funcţiile specifice entităţii

16TOTAL

33

1
4.4. Raportarea iregularităţilor

In anul 2015 in cursul misiunilor de audit efectuate nu au fost constatate iregularităţi sau posibile prejudicii.Indicatori

Număr iregularităţi

Numărul iregularităţilor identificate în cadrul misiunilor de audit intern realizate în anul 2015, din care:

0

Misiuni de audit privind procesul bugetar

-

Misiuni de audit privind activităţile financiar-contabile

-

Misiuni de audit privind achiziţiile publice

-

Misiuni de audit intern privind resursele umane

-

Misiuni de audit privind gestionarea şi utilizarea fondurilor comunitare

-

Misiuni de audit privind sistemul IT

-

Misiuni de audit privind activitatea juridică

-

Misiuni de audit privind funcţiile specifice entităţii

-

4.5. Raportarea recomandărilor neînsuşite

In urma misiunilor de audit efectuate în anul 2015 conducătorii entităţilor publice auditate şi-au insuşit in totalitate recomandările formulate in proiectele de rapoarte de audit şi acest fapt a fost comunicat trimestrial de auditor conform prevedrilor pct.1.4.4 din HG nr.1086/2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, organului ierarhic superior.4.6. Realizarea misiunilor de consiliere şi a altor activităţi

4.6.1. Realizarea misiunilor de consiliere

In anul 2015 în cadrul compartimentului nu au fost planificate şi realizate misiuni de consiliere formalizate, dar a fost acordată consiliere cu caracter informal ori de cate ori s-a solicitat de către Departamentul economic şi administrativ al Curţii de Apel şi al Tribunalului Constanţa.

Planificarea şi realizarea unor misiuni de consiliere poate conduce din perspectiva existenţei unui singur post de auditor(auditor angajat) la incompatibilităţi cu îndatoririle auditorului.

4.6.2. Realizarea altor acţiuni

In cursul anului 2015 compartimentul audit nu a fost implicat în alte activităţi, şi nici in derularea de activităţi ce intră în sfera auditabilă, neexitând riscuri cu privire la independenţa şi obiectivitatea auditului şi auditorului.4.7. Alte probleme

In anul 2015 compartimentul de audit din cadrul Curţii de Apel Constanţa nu s-a confruntat cu probleme deosebite.CAPITOLUL 5. CONCLUZII

Compartimentul Audit Public Intern de la nivelul Curţii de Apel Constanţa funcţionează in subordinea directă a preşedintelui curţii de apel, executând o funcţie distinctă şi independentă de activităţile entităţii publice.

Compartimentul funcţioneză cu un singur post de execuţie şi se află şi în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea SAPI MJ care a decis organizarea compartimentului de audit public intern fără obligaţia elaborării de norme metodologice specifice exercitării activităţii de audit public intern. In aceste condiţii, la nivelul Compartimentului se aplică normele metodologice specifice activităţii de audit de la nivelul Ministerului Justiţiei, iar supervizarea misiunilor de audit desfăşurate de auditor la nivelul curţii de apel şi a instanţelor din circumscripţie se realizează de organul ierarhic superior.

In anul 2015 conducerea instanţei nu a implicat auditul intern în exercitarea de activităţi ce fac parte din sfera auditabilă.

Auditul intern utilizează în practică pentru a-şi face cunoscut rolul, scopul și obiectivele, documentul Carta auditului intern, pe care o comunică cu ocazia fiecărei misiuni.

In anul 2015 nu au existat la nivelul compartimentului situaţii de incompatibilităţi personale, auditorul asigurându-se că are in vedere în intreaga activitate desfăşurată, atât principiile cât şi regulile de conduită stabilite prin codul de conduită etică al auditorului intern.

In anul precedent nu au fost intâmpinate probleme legate de realizarea numărului minim de zile de pregătire, chiar se observă o creştere a numărului de zile de pregătire individuală rezultată din faptul că timpul alocat in planul de audit pentru misiuni ad hoc a fost utilizat în acest scop.

Planul multianual de audit public intern a fost intocmit de către auditor pe o perioadă de 3 ani(2015-2017), pe baza analizei riscurilor asociate activităţilor auditabile derulate în cadrul entităţii publice şi a instanţelor din circumscripţie, aflate în aria auditului intern.

Planul anual de audit pentru anul 2015 a fost intocmit de către auditor în baza planului multianual, şi a fost realizat în proporţie de 100% , acesta nesuferind actualizări.

In anul 2015 in Compartimentul de audit intern a realizat un număr de 3 misiuni de asigurare, o misiune in domeniul financiar contabilitate şi două pentru funcţii specifice.

Urmărirea recomandărilor se efectuează de către auditor în funcţie de informările primite de la entităţile auditate şi documentele justificative anexate.Semestrial, informaţiile sunt centralizate şi se prezintă Preşedintelui Curţii de Apel şi anual se comunică şi organului ierarhic superior. Per total în 2015 auditorul a urmărit un număr total de 36 recomandări.

Conducătorii entităţilor publice auditate şi-au insuşit in totalitate recomandările formulate in proiectele de rapoarte de audit şi acest fapt a fost comunicat trimestrial de auditor, organului ierarhic superior.

Impactul recomandărilor formulate de auditorii interni s-a concretizat, în principal, in îmbunătățirea sistemului de control intern, şi a activităţilor auditate.
CAPITOLUL 6. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII DE AUDIT INTERN

Menținerea şi dezvoltarea colaborării între compartimentul de audit public intern de la nivelul ierarhic superior şi compartimentele de audit public din instituțiile subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate.

Efectuarea de schimburi de opinii, în cadru organizat, rezultate din practica şi experiența auditorilor interni.

Auditor:


Daniela Jugănaru


Pagina din

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə