Doktoranturaya qəbul üzrə "Fəlsəfə" fənninə aid suallar Fəlsəfə, onun predmeti və funksiyaları

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 21.52 Kb.
tarix01.06.2018
ölçüsü21.52 Kb.

Doktoranturaya qəbul üzrə “Fəlsəfə” fənninə aid suallar

 1. Fəlsəfə, onun predmeti və funksiyaları.

 2. Fəlsəfə və təbiətşünaslığın qarşılıqlı əlaqəsi.

 3. Fəlsəfi dünyagörüşünün mahiyyəti və səciyyəvi cəhətləri.

 4. Qədim Hind-Çin fəlsəfəsi .

 5. Antik Yunan fəlsəfəsi.

 6. Orta əsrlərdə İslam Ş ərqində fəlsəfə.

 7. Şərqdə Peripatetizm fəlsəfəsi.

 8. Şührəvərdinin İşraqilik fəlsəfəsi və onun əsas xüsusiyyətləri.

 9. Bəhmənyarın fəlsəfəsi.

 10. N. Tusinin fəlsəfəsi.

 11. Orta əsrlər Qərbi Avropa fəlsəfəsi.

 12. XVIII fəlsəfəsi. Empirizm və rasionalizm.

 13. Kantın fəlsəfəsi.

 14. Hegelin fəlsəfəsi.

 15. Feyerbaxın fəlsəfəsi.

 16. Marksizm fəlsəfəsi.

 17. XIX əsrin sonu – XXəsrin əvvəllərində Azərbaycan maarifçilik fəlsəfəsi.

 18. XX əsr Avropa fəlsəfəsinin əsas istiqamətləri.

 19. Fəlsəfə tarixində varlıq probleminin qoyuluşu.

 20. Materiyanın fəlsəfi anlamı və materiya haqqında baxışların təkamülü.

 21. Müasir elm materiyanın strukturu haqqında.

 22. Varlıq və onun əsas formaları.

 23. Hərəkət, onun tipləri və formaları.

 24. Məkan və zaman, sosial zaman və sosial məkan.

 25. Hərəkət, məkan və zamanın münasibəti.

 26. Materiya və substansiya anlayışları, materiyanın əsas xassələri.

 27. Cansız təbiətdə materiya strukturunun əsas səviyyələri.

 28. Üzvi aləmdə materiyanın strukturunun əsas səviyyələri.

 29. Dialektika varlığın universal əlaqələri və inkişafı haqqında təlimdir.

 30. Müasir elmdə sistem yanaşma, sinergizm prinsipi.

 31. Varlığın universal əlaqələri və onların təsnifatı.

 32. Təkcə və ümumi, mahiyyət və hadisə, məzmun və forma kateqoriyaları.

 33. Səbəbiyyət əlaqələri. Determinizm prinsipi.

 34. İmkan və gerçəklik. Ehtimal anlayışı.

 35. Sistem və sistemlilik. Tam və hissə.

 36. Qanunlar və onların təsnifatı.

 37. İnkarı inkar qanunu.

 38. Əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi qanunu .

 39. Kəmiyyət dəyişikliklərinin keyfiyyət dəyişikliklərinə keçməsi qanunu.

 40. Fəlsəfi fikir tarixində şüur probleminin qoyuluşu.

 41. Şüurun ictimai təbiəti.

 42. Mənlik şüuru və onun səviyyələri.

 43. Qeyri-şüuri və onun mahiyyəti. L.Freydin psixoanaliz təlimi.

 44. İdrak nəzəriyyəsi və onun mahiyyəti.

 45. İdrakın obyekti və subyekti, əsas formaları.

 46. Elmi idrakın metodları .

 47. Empirik tədqiqatın əsas metodları.

 48. İdrakın ümumməntiqi metodları (analiz, sintez, deduksiya və induksiya).

 49. Nəzəri tədqiqatın əsas metodları.

 50. İdrak prosesinin dialektikası.

 51. Yaradıcılığın mahiyyəti və idrakda rolu.

 52. Həqiqət nəzəriyyəsi və həqiqət haqqında baxışlar.

 53. Elmi bilik və həqiqət. Həqiqət nəzəriyyəsi.

 54. Elmi rasionallıq anlayışı və elmi rasionallığın tipləri.

 55. Elmi idrakın mahiyyəti, funksiyaları və spesifik cəhətləri.

 56. Hissi idrak, onun əsas formaları.

 57. Rasional idrak və onun əsas formaları.

 58. Fəlsəfə tarixində insan probleminin qoyuluşu.

 59. İnsanın mənşəyi haqqında konsepsiyalar.

 60. Fəlsəfi antropologiya. İnsanın mahiyyəti.

 61. İnsanda bioloji və sosial tərəflərin nisbəti.

 62. Antropososiogenez problemi.

 63. Həyatın mənası. Ölüm və ölməzlik.

 64. Təbiətin fəlsəfi anlamı.

 65. Təbiət – cəmiyyət münasibətlərinin əsas istiqamətləri.

 66. Coğrafi mühit. “Coğrafi determinizm” təlimi.

 67. Praktika – idrakın əsası və meyarıdır.

 68. Sosial idrakın metodları .

 69. Sosial fəlsəfənin predmeti və funksiyaları.

 70. İctimai münasibətlər sistemi cəmiyyətin əsası kimi.

 71. Cəmiyyətin siyasi sistemi və onun əsas ünsürləri.

 72. Dövlətin formaları, əlamətləri və funksiyaları.

 73. Hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti.

 74. Dövlətin mənşəyi və mahiyyəti haqqında nəzəriyyələr.

 75. Cəmiyyətin maddi istehsal sferası.

 76. Mülkiyyət anlayışı, onun cəmiyyətdə yeri və rolu.

 77. Istehsal üsulu. Məhsuldar qüvvələr ilə istehsal münasibətlərinin dialektikası.

 78. Tarix fəlsəfəsinin mahiyyəti.

 79. Tarixin dövrləşdirilməsi problemi.

 80. Tarixi prosesə formasiya və sivilizasiya mövqeyindən yanaşma.

 81. Tarixi prosesin subyektləri və hərəkətverici qüvvələri anlayışları.

 82. Tarixi proses haqqında baxışların təkamülü.

 83. Mənəvi həyat və mənəvi sfera anlayışları.

 84. İctimai şüurun strukturu.

 85. İctimai şüurun formaları.

 86. İctimai psixologiya və ideologiyanın mahiyyəti.

 87. Adi, kütləvi və nəzəri şüur.

 88. Əxlaq və hüquq ictimai şüur forması kimi.

 89. Siyasətin təsisat formaları və siyasi şüur.

 90. Din və əxlaq ictiami şüurun formaları kimi.

 91. Siyasi və hüquqi şüur.

 92. Cəmiyyətin sosial sferası.

 93. Sosial stratifikasiya təlimi.

 94. Cəmiyyətin demoqrafik strukturu.

 95. Cəmiyyətin sosial – etnik strukturu.

 96. Ailə, onun mahiyyəti və tarixi inkişaf formaları.

 97. Fəaliyyət sistemyaradıcı anlayış kimi. Əməyin sosial – fəlsəfi təhlili.

 98. Mədəniyyətin fəlsəfi anlayışı.

 99. Sivilizasiya anlayışı. Sivilizasiyanın tipləri.

100.Müasir dövrün qlobal problemləri.

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə