Domnule presedinteYüklə 122.17 Kb.
tarix27.10.2017
ölçüsü122.17 Kb.
DOMNULE PRESEDINTE,
JOSEF MÖBIUS BAU AG, persoana juridica germana, cu sediul in Germania, Brandstücken 18, 22549 Hamburg, inregistrata la Registrul Comertului din Hamburg sub nr. HRB 85840, reprezentata legal prin Dipl.-Ing. Gerhard RAUBENHEIMER si Dipl.-Wirtsch.-Ing. Holger BLUM, prin avocat MARIA VERIOTTI, cu sediul ales in Constanta, B-dul Mamaia nr. 182, judetul Constanta, fax nr. 0241/541954, urmare a recursului declarativ formulat la data de 28.06.2010 impotriva deciziei civile nr. 225/CA/25.06.2010 pronuntata de Curtea de Apel Constanta - Sectia comerciala, maritima si fluviala si de contencios administrativ si fiscal in dosar nr. 673/36/2010, in temeiul art. 303 C.proc.civ., formulam

MOTIVE DE RECURS
In conformitate cu art. 302 al. 2 si 3 coroborat cu art. 403 al. 3 C.proc.civ., va solicitam sa dispuneti suspendarea executarii deciziei civile nr. 225/CA/25.06.2010 pronuntata de Curtea de Apel Constanta - Sectia comerciala, maritima si fluviala si de contencios administrativ si fiscal in dosar nr. 673/36/2010 pana la solutionarea recursului declarat impotriva aceleasi hotarari.
1.Scurt istoric al litigiului.
1.1.Prin Decizia nr. 1981/C5/19411, 1927, 1936, 1943, 1966, 1993 din data de 29.04.2010 adoptata de Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor s-au admis in parte contestatiile formulate de S.C. GRUP SERVICII PETROLIERE S.A., si VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS, in contradictoriu cu Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" S.A. Constanta si s-a dispus anularea raportului procedurii de atribuire nr. 7833/30.03.2010 si a tuturor actelor subsecvente acestora si refacerea acestuia in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei, prin solicitarea de clarificari ofertantului JOSEF MÖBIUS BAU AG, cu privire la indeplinirea cerintei de calificare privind experienta similara, dupa care procedura de atribuire va continua.Prin aceeasi Decizie:

-au fost respinse ca neintemeiate cererile formulate de S.C. GRUP SERVICII PETROLIERE S.A. si S.C. MAPA INSAAT VE TICARET A.S., privind audierea contestatoarelor si desemnarea unui expert independent;

-s-a respins ca neintemeiata cererea S.C. GRUP SERVICII PETROLIERE S.A., de descalificare a ofertei depuse de JOSEF MÖBIUS BAU AG;

-s-a respins ca neintemeiata cererea VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS privind plata cheltuielilor de judecata;

-s-a respins ca neintemeiata contestatia formulata de CONBAC PORT CONSTANTA si OBRASCON HUARTE LAIN (OHL) S.A. precum si celelalte contestatii formulate de FCC CONSTRUCCION S.A., S.C. MAPA INSAAT VE TICARET A.S., ARCHIRODON GROUP N.V. si MOCHLOS S.A., (parti care n-au inteles insa sa formuleze plangere impotriva Deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor).
1.2.Prin decizia civila nr. 225/CA/25.06.2010 pronuntata de Curtea de Apel Constanta - Sectia comerciala, maritima si fluviala si de contencios administrativ in dosar nr. 673/36/2010 s-au admis plangerile formulate de reclamantele VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS si S.C. GRUP SERVICII PETROLIERE S.A., s-a modificat in parte Decizia nr. 1981/C5/19411, 1927, 1936, 1943, 1966, 1993 din data de 29.04.2010 a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor in sensul ca, anuland raportul procedurii de atribuire si a tuturor actelor subsecvente, dispune refacerea acestuia cu excluderea ofertei JOSEF MÖBIUS BAU AG.
1.3.In considerente, instanta a retinut, in sinteza, urmatoarele:

"Desi CNSC a dispus anularea raportului procedurii de atribuire si a actelor subsecvente, dispozitia privind solicitarea de clarificari ofertantului Josef Mobius Bau AG cu privire la indeplinirea cerintei de calificare privind experienta similara este netemeinica si nelegala, interesul reclamantelor in sustinerea prezentelor plangeri fiind in atare situatie evident".

"Curtea considera ca CNSC era in masura sa aprecieze, in baza documentatiei depuse si fara a fi nevoie de clarificari suplimentare, ca lucrarea mentionata nu indeplineste conditiile solicitate prin fisa de date a achizitiei, respectiv: incheierea si finalizarea in ultirnii 5 ani a cel putin unui contract cu o valoare de minim 55.000.000 EUR, care a avut ca obiect executia de lucrari de specialitate - lucrari de constructii diguri".
"Referitor la obiectul lucrarii, se constata ca obiectul stabilit de catre autoritatea contractanta pentru lucrarea supusa licitatiei publice, potrivit documentatiei de atribuire, este identificat cu Codul CPV 45241300-1 Lucrari de constructii diguri, ceea ce inseamna ca pentru dovedirea experientei similare ofertantii trebuia sa probeze finalizarea in ultimii 5 ani a unui contract avand acelasi obiect, identificat cu acelasi cod".

"Chiar daca ofertanta Josef Mobius Bau AG a mentionat in formularul F 12, printre codurile asociate altor lucrari incluse in contractul Jade Weser Port, si codul CPV 45241300-1, din inscrisul prezentat de reclamante, respectiv Anuntul de atribuire publicat sub nr.158020-2008 in Jurnalul Official al Uniunii Europene de catre beneficiarul Jade Weser Port, rezulta ca lucrarile atribuite ofertantei Josef Mobius Bau sunt definite prin alte coduri decat cel solicitat de APM Constanta si anume: 45241100 - Lucrari de constructii de chei; 45247120 - Cai navigabile, altele decat canale; 45252124 Lucrari de dragare si de pompare; 45252125 Lucrari de anrocament".

"Nu pot fi retinute apararile autoritatii contractante privind irelevanta codului CPV in situatia data. In conditiile in care traducerile din limba germana a inscrisurilor prezentate de ofertanta Josef Mobius Bau sunt susceptibile de interpretare, singurul criteriu obiectiv pentru stabilirea lucrarilor prezentate este codul CPV".

"O alta conditie impusa pentru dovedirea experientei similare este aceea ca lucrarea similara sa fi fost finalizata, dovada in acest sens find procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor pe care ofertantii erau obligati sa-l prezinte, conditie de asemenea neindeplinita, dat fiind faptul ca, astfel cum rezulta chiar din formularul F 12 completat de ofertanta Josef Mobius Bau, finalizarea proiectului urmeaza a avea loc abia in anu1 2011".

"Fata de cele aratate, Curtea constata ca oferta prezentata de societatea Josef Mobius Bau AG nu respecta cerintele impuse de catre autoritatea contractanta prin fisa de date a achizitiei, respectiv cerinta experientei similare prevazuta la pct.IV.4. - Criterii de calificare si selectie, Capacitatea tehnica, astfel ca sunt incidente in cauza disp. art.36 alin.1 lit.b din HG nr.925/2006.

"O atare situatie este suficienta pentru ca oferta Josef Mobius Bau sa fie inadmisibila, urmand a fi exclusa din procedura potrivit disp. art.37 alin.21 din HG nr. 925/2006, motiv pentru care instanta apreciaza ca nu se mai impune analizarea celorlalte critici si aspecte invocate de reclamante".


2.Critica solutiei.
2.1."Hotararea s-a dat cu incalcarea competentei altei instante", temei de casare prevazut de art. 304 pct. 3 C.proc.civ.
2.1.1.Hotararea a fost pronuntata cu incalcarea normelor de competenta de ordine publica reglementate de art. 256 pct. 2 din OUG nr. 34/2006, text care prevede expres ca: "litigiile privind procedurile de atribuire de servicii si/sau lucrari aferente infrastructurii de transport de interes national, asa cum este definita de legislatia in vigoare, sunt de competenta exclusiva a Curtii de Apel Bucuresti".
2.1.2.Lucrarile constand in "Finalizarea digului de larg din Portul Constanta" constructie hidrotehnica portuara, sunt aferente realizarii infrastructurii de transport national, astfel cum rezulta din urmatoarele acte normative:

-Ordonanta nr. 19/1997 privind transporturile;

-Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport national si european;

-HG nr. 1048/2007 pentru aprobarea normelor de analiza a retelei de transport de interes national si european;

-HG nr. 854/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitii Finalizarea digului de larg din portul Constanta;

-Legea nr. 108/2010 privind aprobarea OUG nr. 86/2006 pentru modificarea si completarea OG nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, precum si desfasurarea actvitatilor de transport naval in porturi si pe cai navigabile.
2.1.3.De asemenea, in documentatia de atribuire a contractului de lucrari "Finalizarea digului de larg din Portul Constanta" (fila 18) se prevede ca: "Proiectul se incadreaza in Programul Operaţional Sectorial Transporturi, Axa Prioritară 2 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor Prioritare TEN T în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport, Domeniul major de intervenţie 3 Modernizarea şi dezvoltarea porturilor dunărene şi maritime. Instrumentul care cofinanteaza proiectul este Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER)."
2.1.4.Curtea de Apel Constanta a nesocotit vadit dispozitia imperativa a art. 256 din OUG nr. 34/2006 care prevede competenta exclusiva a Curtii de Apel Bucuresti, pentru solutionarea cauzei in prima instanta, si a importat gresit dispozitiile legale dintr-un alt capitol care reglementeaza procedura de urmat in vederea solutionarii plangerii impotriva deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, care in mod evident nu este aplicabila in cauza.

Norma tranzitorie cuprinsa in art. II din OUG nr. 76/30.06.2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, prevede ca:

"Procesele si cererile in materie de achizitii publice aflate in curs de soutionare in fata instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta continua sa se judece in conditiile si cu procedura prevazuta de legea in vigoare la data la care au fost incepute".2.2. Instanta nu a fost alcatuita potrivit dispozitiilor legale, temei de casare prevazut de art. 304 pct. 1 C.proc.civ.
2.2.1.Curtea de Apel Constanta a solutionat cauza in prima si ultima instanta si a pronuntat o hotarare irevocabila, in complet de 3 judecatori, in conditiile in care, textul art. 256 pct. 2 din OUG nr. 34/2006 in vigoare la data pronuntarii hotararii prevedea in mod clar ca litigiile privind procedurile de atribuire de lucrari aferente infrastructurii de transport de interes national se judeca in prima instanta la Curtea de Apel Bucuresti, iar impotriva hotararii, partea interesata are deschisa, conform art. 287 indice 16 din OUG nr. 34/2006 calea recursului la Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal.
2.3.Instanta a savarsit un exces de putere, pronuntand o hotarare contrara dispozitiilor art. 285 din OUG nr. 34/2006, temei de casare prevazut de art. 304 pct. 4 C.proc.civ.
2.3.1.Prin decizia pronuntata, instanta a dispus modificarea in parte a Deciziei nr. 1981/C5/19411, 1927, 1936, 1943, 1966, 1993 din data de 29.04.2010 a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, in sensul ca anuland raportul procedurii de atribuire si a tuturor actelor subsecvente, dispune refacerea acestuia cu excluderea ofertei JOSEF MÖBIUS BAU AG.

Or, solutiile care pot fi pronuntate de instanta judecatoreasca in aceasta materie, sunt enumerate limitativ in art. 285 din OUG nr. 34/2006, si anume:

a). - "anularea in tot sau in parte a actului autoritatii contractante";

b). - "obligarea la emiterea actului de catre autoritatea contractanta";

c). - "indeplinirea unei obligatii de catre autoritatea contractanta, inclusiv eliminarea oricaror specificatii tehnice, economice sau financiare dicriminatorii din anuntul/invitatia de participare, din documentatia de atribuire sau din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire";

d). - "orice alte masuri necesare remedierii incalcarii dispzitiilor legale in materia achizitiilor publice".

Este limpede ca prin pronuntarea unei hotarari de excludere a ofertei societatii JOSEF MÖBIUS BAU AG, solutie care nu este prevazuta de legea achizitiilor publice in sarcina puterii judecatoresti, instanta a savarsit un exces de putere, care poate fi remediat prin casarea hotararii pronuntate.
2.4."Prin hotararea data, instanta a incalcat formele de procedura prevazute sub sanctiunea nulitatii de art. 105 al. 2, temei de casare prevazut de art. 304 pct. 5 C.proc.civ."
2.5.Prin intampinarea depusa in cauza, societatea JOSEF MÖBIUS BAU AG a invocat exceptia lipsei de interes a plangerilor formulate de VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS si S.C. GRUP SERVICII PETROLIERE S.A., cata vreme autoritatea contractanta, in executarea Deciziei CNSC atacate in cauza, a procedat la refacerea actelor anulate si in final a atribuit contractul aceleiasi societati.

Impotriva celui de-al doilea raport al procedurii de atribuire, au formulat contestatie VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS, S.C. GRUP SERVICII PETROLIERE S.A. si OBRASCON HUARTE LAIN (OHL) S.A., iar criticile au vizat caracterul inacceptabil al ofertei societatii JOSEF MÖBIUS BAU AG, intrucat nu indeplineste cerinta experientei similare.

Instanta a omis sa se pronunte asupra exceptiei lipsei de interes si prin aceasta ne-a pricinuit o vatamare ce nu poate fi inlaturata decat prin casarea hotararii pronuntate.
2.6.Hotararea a fost pronuntata cu aplicarea gresita a legii, temei de modificare prevazut de art. 304 pct. 9 C.proc.civ.2.6.1.Instanta a dispus in mod gresit excluderea ofertei societatii JOSEF MÖBIUS BAU AG, retinand in esenta ca nu indeplineste cerinta minima a experientei similare.

Potrivit punctului IV.4 din fisa de date a documentatiei de atribuire, una din cerintele aferente criteriului minim de calificare „capacitatea tehnica" este dovedirea de catre participanti a experientei similare. In acest sens, ofertantii trebuiau sa prezinte dovada „incheierii si finalizarii in ultimii 5 ani a cel putin un contract cu o valoare de minim 55,000,000 EUR, care a avut ca obiect executia de lucrari de specialitate - lucrari de constructii diguri".

Asadar, pentru a indeplini aceasta conditie, ofertantul trebuie:

-sa fi incheiat in ultimii 5 ani un contract care a avut ca obiect executia de lucrari de constructii de diguri;

-lucrarile de constructie de diguri respective sa fi avut o valoare minima de 55,000,000 Eur;

-lucrarile de constructie de diguri trebuie sa fi fost finalizate;

-indeplinirea conditiilor de mai sus trebuie dovedita cu inscrisuri confirmate de beneficiarul lucrarilor.2.6.2.Lucrarea din portul Jade Weser, care a fost considerata de APM ca facand dovada experientei similare, iar de CNSC ca fiind potential acceptabila, a fost inclusa de Josef Mobius in formularul 12F, al carui obiect este de a prezenta lucrarile executate in ultimii 5 ani, iar nu in formularul B3, care are ca obiect demonstrarea experientei similare.2.6.3.Constatand ca ofertantul declarat castigator a mentionat acest contract in cadrul formularului 12F, "Principalele lucrari executate in ultmii 5 ani" si nu in cadrul formularului B3 "experienta similara" Consiliul constata ca Josef Mobius nu a indeplinit cerinta privind demonstrarea experientei similare, asa cum s-a fost solicitat, in fisa de achizitie, si in consecinta admite contestatia formulata de VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS si S.C. GRUP SERVICII PETROLIERE S.A., dispune anularea raportului de atribuire nr. 7833/30.03.2010 si a documentelor subsecvente acestuia, dispune refacerea acestuia in termen de 15 zile prin solicitarea de clarificari ofertantului Josef Mobius Bau AG, cu privire la indeplinirea cerintei de calificare privind experienta similara.
2.6.4.Cata vreme motivul de anulare invocat de contestatoare privitor la nerespectarea conditiei experientei similare a fost retinut de CNSC ca fondat si pe acest temei s-a dispus anularea raportului de atribuire nr. 7833/30.03.2010 si a documentelor subsecvente acestuia, toate criticile din plangere care vizau acest aspect erau lipsite de interes.
2.6.5.In acest context este semnificativ sa relevam si faptul ca autoritatea contractanta in executarea Deciziei atacate in cauza, a procedat la refacerea actelor anulate, a solicitat clarificari ofertantului Josef Mobius Bau AG cu privire la indeplinirea cerintei de experienta similara, si in final a atribuit contractul aceleiasi societati (Anexa 1).
2.6.7.Impotriva celei de-a doua Decizii a autoritatii contractante de a atribui contractul de achizitie publica ofertantului Josef Mobius Bau AG, precum si impotriva raportului procedurii de atribuire, au formulat contestatii VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS, S.C. GRUP SERVICII PETROLIERE S.A. si OBRASCON HUARTE LAIN (OHL) S.A., iar criticile vizeaza, in esenta, caracterul inacceptabil al ofertei societatii Josef Mobius, intrucat nu indeplineste cerinta minima a experientei similare (Anexa 2).

Prin Decizia CNSC nr. 3275/C5/3274, 3294, 3340/29.06.2010 au fost respinse contestatiile formulate de S.C. GRUP SERVICII PETROLIERE S.A., VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS si OBRASCON HUARTE LAIN (OHL) S.A. impotriva rezultatului licitatiei publice deschise si a raportului procedurii de atribuire nr. 11453/19.05.2010.

2.6.8.Raportat la circumstantele concrete relevate si anume ca:

-prin Decizia nr. 1981/C5/19411, 1927, 1936, 1943, 1966, 1993 din data de 29.04.2010 a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor atacata in cauza, contestatiile formulate de VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS, S.C. GRUP SERVICII PETROLIERE S.A. au fost admise in parte cu motivarea ca ofertantul castigator nu a facut dovada indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara;

-autoritatea contractanta a procedat in termenul de 15 zile de la data comunicarii deciziei CNSC la refacerea actelor anulate si impotriva acestora s-au formulat contestatii la CNSC in care se invoca motive identice cu cele din prezenta cauza;

-contestatiile formulate VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS, S.C. GRUP SERVICII PETROLIERE S.A si OBRASCON HUARTE LAIN (OHL) S.A. impotriva celui de-al doilea raport de atribuire, au fost respinse de CNSC prin Decizia nr. 3275/C5/3274, 3294, 3340/29.06.2010;

-instanta nu putea, sa analizeze, pe fond, indeplinirea cerintei de calificare a experientei similare de catre ofertantul castigator toate criticile formulate in aceasta privinta fiind lipsite de interes.2.6.9.Pe de alta, in raport de inscrisurile depuse, gresit se sustine ca oferta depusa de Josef Mobius Bau AG este inacceptabila intrucat nu indeplineste cerinta minima a experientei similare:
2.6.10.Lucrarea / proiectul Jade Weser indeplineste cerinta de calificare "experienta similara".

Obiectul contractului "Portul Wilhelm Jade Weser Port":

"Realizarea constructiilor de debarcadere, unei suprafete de terminale si zona de logistica portuara, unui acces de pe partea de apa si a unei stramutari a senalului navigabil".

"Suprafata portului va fi limitata in est printr-un debarcader cu o lungime de 1.725 m, iar in nord (dig de nord) si in sud (dig de sud) printr-un dig de mal".

La pct. 10.2. si 10.3. sunt descrise lucrarile de constructie a digului de nord si a digului de sud dupa cum urmeaza:

"Digul de nord cu o lungime de 1.600 m (vezi desenul 3-1 ND-QS-213a) constituie protectia suprafatelor portului impotriva mareelor inalte din directia principala de atac la furtuni din nord-est pana la nord. Inclinatia taluzului este de 1:3,5m. Digul de nord se racorda la km de dig 31,7 de digul Vosslapper Seedeich. Captuseala se monteaza pana la o inaltime de nivel zero + + 3,50 m si va fi umplut prin turnare in amonte de nivelul zero + 4,0 m cu 120 I/m2 de mortar coloidal. Deasupra captuselii va fi realizat un drum bituminat pentru intretinere cu o latime de 3,50 m. Pe acesta este prevazut un pavaj cu imbinare verticala si orizontala, pana la o inaltime de nivel zero + 5,00 m". (art. 10.2.)

"Deasupra pavajului taluzul va fi acoperit cu o inclinatie de 1:6 cu un strat de pamant argilos de 1,5 m, pana la coroana la nivelul zero + 8,50 m".

"Digul de sud cu o lungime de ca. 1.200 m se situeaza direct in sudul podului Niedersachsenbrucke. El se racordeaza la km de dig 34,0 la Rustersieler Seedeich (vezi desenul 3-1 SD-EA-212). Captuseala se monteaza pana la inaltime de nivel zero + 2,50 m si va fi umplut prin turnare incepand cu nivelul zero + 2,0 m cu 100 l/mp de mortar coloidal. Deasupra captuselii va fi realizat un drum bituminat pentru intretinere cu o latime de 3,00 m. Suprafata zonelor de racord in dedesuptul jugurilor ale Niedersachsenbrucke va fi asigurata cu un gazon in piatra sparta. In zona de racord este prevazut un alt drum pentru intretinere". (art. 10.3.)
2.6.11.Totodata, in legatura cu aceasta lucrare, ofertantul Josef Mobius Bau AG a depus certificatul emis la data de 1.12.2009 prin care autoritatea portuara confirma executarea de catre consortiul contractant (in cadrul caruia contributia Josef Mobius este de 40%) a lucrarilor in valoare de 323.205.997,14 Euro (129.282.398,86 euro lucrari executate de Josef Mobius) - (Anexa 3).

In descrierea lucrarilor din Fisa de experienta similara se specifica faptul ca:

-au fost executate lucrari de diguri, respectiv un dig de nord cu o lungime de 1600 m si un dig de sud cu o lungime de 1100 m, fundate la adancimea de 12.00 m

-lucrarile aferente celor 2 diguri sunt executate integral, (desi contractul nu a fost insa finalizat), fapt confirmat de catre beneficiarul lucrarii.2.6.12.Referitor la obiectul lucrarii Jade Weser Port in mod eronat instanta considera ca aceasta nu se incadreaza in codul CPV solicitat de autoritatea contractanta.

In Decizia atacata (fila 23 al. 2) CNSC retine in mod corect ca "in tabelul de corespondenta intre codurile CPV si NACE rev. 1, cuprins in Regulamentul 9CE) nr. 213/2008 al Comisiei din 28.11.2007, referitor la codurile CPV, in clasa 45.24 - Lucrari hidrotehnice sunt cuprinse atat lucrarile de diguri, cat si cele de cheuri.

Este important de subliniat si faptul ca in versiunea germana a codului CPV elaborat de UE pentru a asigura o imagine asupra referintelor in cadrul licitatiilor la nivel european, se face mentiunea "Constructie de dane".

In ciuda interpretarii specifice in functie de tara a codului CPV, in mod intemeiat CNSC a luat in calcul referinta portului Jade Weres, ce include elemente constructive care corespund interpretarii romanesti a codului CPV.Pe de alta parte, codul CPV nu are influenta in calificarea ofertelor, fiind prevazut la art. 4 din HG nr. 925/2006, cu impact asupra autoritatii contractante care trebuie sa estimeze anual programul investitiilor si, in functie de care, alege tipul de licitatie.

Codul CPV ce denota lucrari de diguri nu a fost prevazut expres in cadrul anuntului de participare de autoritatea contractanta ca cerinta minima de admisibilitate a ofertei in scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantilor, autoritatea avand dreptul de a le solicita acestora o lista a lucrarilor executate in ultmii 5 ani, insotita de documente privind valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiarii, astfel cum prevede art. 188 al. 3 din OG nr. 34/2006.
2.6.13.Practica judiciara a achizitiilor publice a transat controversa stabilind ca "neluarea in considerare a celei de-a treia pe motiv ca nu se incadreaza in codul CPV declarat de autoritatea contractanta in documentatia de atribuire, desi se refera la lucrari care se regasesc in cadrul contractului ce urmeaza a fi atribuit, constituie o interpretare eronata a prevederilor legale in vigoare. In optica CNSC, decizia aceleasi autoritati administrativ-jurisdictionale nr. 1836/2C2/2841 din 23.08.2007 trebuie interpretata in sensul ca, in cazul contractelor de lucrari, autoritatea contractanta poate utiliza, in descrierea tipurilor de lucrari, codul CPV principal, fara a le preciza pe toate, dar in niciun caz nu trebuie interpretata in sensul in care experienta similara solicitata se va referi exclusiv la tipul de activitate cu procentul cel mai mare (in speta 45%), iar experienta in activitatile care cumulat reprezinta 55% din viitorul contract sa nu fie luata in considerare " (Horatiu Patrascu, "Culegere de practica judiciara in materie de achiztii publice", pag84-85).

Prin urmare, ofertantul Josef Mobius a facut dovada, in cauza a executarii de "lucrarii de constructii de diguri" si a cerintei de calificare si "experienta similara", hotararea instantei fiind din aceasta perspectiva nelegala.Pentru motivele aratate va solicitam:

-admiterea recursului;

-casarea hotararii si trimiterea cauzei spre solutionare la instanta competenta, Curtea de Apel Bucuresti;-obligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata (taxa de timbru si onorariu de avocat).
In probatiune: inscrisuri.

In drept: art. 304 pct. 1, 3, 5, 9 C.proc.civ.In conformitate cu art. 242 C.proc.civ. solicitam judecata cauzei chiar si in lipsa partilor legal citate.


JOSEF MÖBIUS BAU AG

Prin avocat,

MARIA VERIOTTI
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə