Dövlət qulluğunun etikası test “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanunu nəyi müəyyən edir?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.71 Mb.
səhifə5/6
tarix24.05.2018
ölçüsü0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6

325. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən tarix və mədəniyyət abidələrini qorumaq kimin borcudur?

a)hər bir şəxsin

b)dövlətin

c)respublikanın

d)müvafiq icra hakimiyyətinin

e) bələdiyyənin.


326. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini hansı orqan həyata keçirir?

a)Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

b)Azərbaycan Prezidentinin

c)Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin

d)yerli bələdiyyələr

e)icra hakimiyyəti.


327. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasinin Milli Məclisdi neçə nəfər deputatdan ibarətdir?

a)125nəfər

b)100 nəfər

c) 150 nəfər

d)50 nəfər

e)93 nəfər.


328Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən qanunlar qəbul edildiyi vaxtdan neçə gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə imzalanmaq üçün təqdim edilir?.

a)14


b)21

c)30


d)7

e)5.
329. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Qanun və ya qərar layihəsini təcili elan edibsə, bu müddət neçə gün təşkil etməlidir?

a)20

b)3


c)10

d)5


e)7
330.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasənhansı vaxtdan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti öz səlahiyyətlərinin icrasına başlamiş sayılır?

a)and içdiyi gündən

b)seçkilərinin nəticələri rəsmən elan edildiyi gündən

c)Konstitusiya Məhkəməsi nəticələri elan etdikdən gündən

d)and içdiyi gündən 3 gün sonra

e) and içdiyi gündən 7 gün sonra.331.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən məhkəmə icraatı nəyi təmin etməlidir?

a)həqiqətin müəyyən edilməsini

b)ədalətin müəyyən edilməsini

c)qanunçuluğun müəyyən edilməsini

d)haqqın müəyyən edilməsini

e)hüququn müəyyən edilməsi.332.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən bələdiyyələrin statusunun əsasları hansı normativ aktla müəyyən edilir?

a)Konstitusiya ilə

b)Konstitusiya Qanunu ilə

c)qanunlarla

d)müvafiq normativ aktlarla

e) müvafiq qərarlarla.


333.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə kim nəzarət edir?

a)dövlət


b)hökümət

c)məhkəmələr

d)Azərbaycan Prezidenti

e)yerli bələdiyyələr.


334.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası nə vaxtdan qüvvəyə minmişdir?

a)27 noyabr 1995 –ci ildən

b)12 noyabr 1995- ci ildən

c)31 dekabr 1995-ciildən

d)18 0ktyabr 1995-ci ildən

e) 20 noyabr 1995-ci ildən.


335. “Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə vaxt qəbul edilib?

a)10 iyun 1997 –ci il

b)18 may 2003 –cü il

c)10 dekabr 2006 –ci il

d)12 yanvar 2005 –ci il

e)10 mart 2002 –ci il.


336. “Normativ hüquqi aktlar haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununa əsasən Milli Məclisin normativ hüquqi aktları hansı formada qəbul edir?

a)qanunlar

b)qərarlar

c)fərmanlar

d)sərəncamlar

e)əsasnamələr.


337. “Normativ hüquqi aktlar haqqında ”AR-nin Konstitusiya Qanununa əsasən Qanunlar və Fərmanlar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən imzalandıqdan sonra hansı müddətdə rəsmi dərc edilməlidir?

a)72 saat müddətində

b)24 saat müddətində

c)14 saat müddətində

d) 36 saat müddətində

e)1 həftə müddətində.


338. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən işçinin bir iş günü ilə növbəti iş günü arasındakı gündəlik istirahət vaxtı neçə olmalıdır?

a)12


b)8

c)16


d)6

e)10.
339.Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən istirahət və nahar fasilələrinin müddəti iş vaxtına daxil edilirmi?

a)daxil edilmir

b)daxil edilir

c)bu qarşılıqlı razılaşmaya əsasən təyin edilir

d)bu hal qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır

e)bu hal qanunvericilikdə nəzərdə tutulub.

340.Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən Ümumxalq hüzn günü hansıdır?

a)20 yanvar

b)31 mart

c)20 noyabr

d)26 fevral

e) 8may.


341.Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin əsasən elmi dərəcəsi olmayan elmi işçilərə əsas məzuniyyət neçə təqvim günü müddətində verilməlidir?

a)30


b)21

c)36


d)42

e)56.


342. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən on beş ildən çox əmək stajı olduqda – neçə təqvim günü müddətində əlavə məzuniyyət verilir?

a)6


b)2

c)3


d)4

e)5.
343.”Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında ”AR-nın Qanununa əsasən dövlət dilini bilmək hər bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşının ....

a)borcudur

b)hüququdur

c)vəzifəsidir

d)vəzifəsi və hüququdur

e)səlahiyyətidir.
344. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında”AR-nın Qanunu nə vaxt qəbul edilmişdir?

a)30 sentyabr 2002 –ci il

b)30 oktyabr 2007- ci il

c)15 iyul 2009 –cu il

d)20 sentyabr- 2005-ci il

e) 10 may 2001- ci il.


345. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı haqqında Əsasnamə”hansı normativ hüquqi aktla təsdiq olunub?

a)qanunla

b)fərmanla

c)sərəncamla

d)qərarla

e)əmrlə.
346. “Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbi haqqında əsasnamə”yə əsasən AR-nın Dövlət gerbi nəyin rəmizidir?

a)dövlətin müstəqilliyinin

b)xalqın vahidliyinin

c)dövlət suverenliyinin

d)ərazi bütövlüyünün

e xalqın birliyi.
347. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi haqqında Əsasnamə”hansı normativ hüquqi aktla təsdiq edilib?

a)qanunla

b)fərmanla

c)qərarla

d)sərəncamla

e)əsasnamələ.


348. “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat “a əsasən teleqramlar neçə nüsxədə çap olunur?

a)2


b)1

c)3


d)4

e )5.


349. “İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu”na əsasən aşağıdakılardan hansı yardımçı vəzifə deyil?

a)məslətətçı

b)sürücü

c)mütəxəssis

d)baş mütəxəssis

e)1-ci dərəcəli mütəxəssis


350. İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu nə vaxt təsdiq edilmişdir?

a)4.08. 2003

b)25.11.2005

c) 14 02. 2010

d)30.04. 2007.

e)15.03.2009.


351”Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi Qaydaları ”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə vaxt təsdiq edilmişdir?

a)24 iyin 2005 –ci il

b)11 mart 2003 0cü il

c) 15 may 2004-cü il

d)20 fevral 20001-ci il

e) 30 sentyabr 2006-ci il.


352.Bir intizam xətasina görə neçə intizam tənbehi verə bilər?

a)1


b)2

c)3


d)4

e )5.
353. Intizam nizamnamələrini qəbul etmək kimin səlahiyyətinə daxildir?

a)kollektiv müqavilələrdə nəzərdə tutulmuşdursa, aylıq əmək haqqının ¼-i məbləğindən çox olmamaq şərtilə cərimə;

b)töhmət

c)sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət;

d)əmək müqaviləsini ƏM-in 70 –ci mapddəsinin “ç”bəndi ilə ləğv etmək;

e üç ay müddətinə aşağı azmaaşlı işə və aşağı vəzifəyə keçirşə.
354 .Yazili və ya şifahi xəbərlıq intizam tənbehi tədbiri sayılırmır?

a)yazılı izahat

b)arayış

c)çifahi izahat

d)xəstəlik vərəqəsi

e ) tibb arayışı.


355. İntizam tənbehi intizam xətası aşkar eddildiyi gündən hansı müddətdə verilə bilər?

a)əmək və ya icra intizamının pozulduğu aşkar edildiyi gündən 1 ay keçənədək

b)əmək və ya icra intizamının pozulduğu aşkar edildiyi gündən 2 ay keçənədək

c)əmək və ya icra intizamınının pozulduğu aşkar edildiyi gündən 3 ay keçənədək

d)əmək və ya intizamının pozulduğu aşkar edildiyi gündən 5 ay keçənədək

e ) əmək və ya intizamının pozulduğu aşkar edildiyi gündən 6 ay keçənədək.356. İntizam xətası törədildiyi gündən neçə müddət keçdikdən sonra intizam tənbehi verilə bilməz?

a)6 ay keçdikdən sonra

b)1 il keçdikdən sionra

c) 9 ay keçdikdən sonra

d) 3 ay keçdikdən sonra

e ) 1 ay keçdikdən sonra.


357.Bir intizam xətasına görə intizam tənbehi verilə bilər?

a)bir


b)iki

c)üç


d) dörd

e )beş.


358. İntizam tənbehi aşağıdakı hansı hallar mövcud olduqda verilə bilməz?

a)a,b,və ç bəndlərində göstərilən hallarda

b)işçi məzuniyyətdə olduqda

c)işçi ezamiyyətdə olduqda

d)əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi müddətdə

e )kollektiv danışıqlarda iştirak etdikdə.


359. Ziyan vurulduqdan sonta əmək münasibətlərinə xitam verilməsi təqsirkar tərifi maddi məsuliyyətdən azad edirmi?

a)azad etmir

b)azad edir

c)işəgötürənin mülahizəsindən asılıdır

d)xəstəlik

e )arayış.


360. İşəgötürən işçiyə vurduğu ziyana görə hansı növ maddi məsuliyyət daşıyır?

a)tam maddi məsuliyyət

b)bir aylıq orta əmək haqqı məbləğındə

c)məhdud məsuliyyət

d)aylıq əmək haqqı 20 % məbləğındə

e )aylıq əmək haqqı 30% məbləğındə.


361. İşəgötürənə dəymiş ziyanın məbləği necə müəyyən olunur?

a)faktiki itkilər üzrə

b)işəgötürənin rəyi ilə

c)tərəflərin qarşılıqlı razılığı üzrə

d)işəgötürənin arayış üzrə

e ) işəgötürənin xasiyyətnaməsi üzrə.


362.İş vaxtının hansı növləri vardır?

a)tam, qisaldılmış və natamam iş vaxtı

b)tam iş vaxtı

c)qisaldılmış iş vaxtı

d)natamam iş vaxtı

e )cevik iş vaxtı.


363.Şərəfi, ləyaqəti və ya işgüzar nüfuzu ləkələyən məlumatlar xidməti xasiyyətnamədə yazıldıqda cavabdehliyi kim daşıyır?

a)xasiyyətnaməni imzalayan imzalayan vəzifəli şəxs və xasiyyətnaməni verən təşkilat birlikdə

b)xasiyyətnamənin imzalayan vəz ifəli şəxs

c)xaiyyətnaməni verən təşkilat

d)təşkilat birlikdə

e heç biri.


364.Şərəfi,ləyaqəti və ya işgüzar nüfuzu ləkələyən məlumatların yayılması deyiləndə nə başa düşülür?

a)məlumatın başqa şəxsə və yaxud qeyri- müəyyən şəxslər dairəsinə istənilən formada bildirilməsi

b)məlumatın ona aid olan şəxsə təklikdə bildirilməsi yetər ki, belə məlumat yayılmış hesab olunsun

c)belə məlumatın yalnız KİVorqanlarında yayılması

d)yalnız hər hansı yığıncaq və ya toplantıda səsləndirilməsi

e )KİV- in redaktoru .


365. Ləkələyici məlumatları yaymış şəxs bəlli deyilsə,belə məlumatların həqiqətə uyğun olmayan sayılmasını tələb etmək olarmı?

a)olar


b)olmaz

c) bir şərtlə olar ki, onların yayılması sübut olunsun

d)təqsirkar tapıldıqdan sonra olar

e )qanunla olmza.


366.Mənəvi zərərin məbləği necə müəyyən olunur?

a)qanunvericilikdə belə qayda yoxdur

b)iddiaçının tələbi ilə

c)cavabdehin razılığı ilə

d)hakimin mülahizəsinə əsasən

e) hakimin qətnaməsinə əsasən.


367. Zəruri müdafiə vəziyyətində vurulmuş zərər hansı həcmdə ödənilir

a)ləgitmə predmeti qanunsuz əldə edildikdə

b)borclu qanunvericiliyin tələblərini pozduqda

c)borclu icranı gecikdirdikdə

d)borclu qanuna əməl etmədikdə

e) borclu qanunverciliyə əməl etdikdə.


368.Həhtəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?

a)40


b)39

c)41


d)44

e) 56.
369. Gündəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdan artıq ola bilməz ?

a)8saatdan

b)6saatdan

c)7 saatdan

d)5 saatdan

e)4 saatdan.
370.Əmək şəraiti zərərli olan işlərdə çalışan işçilər üçün həftədə neçə saatlıq iş vaxtı norması müəyyən edilir?

a)36 saatlıq

b)20 saatdan çox olmayan

c)40 saatdan çox olmayan

d)23 saatdan çox olmayan

e) 30 saatdan çox olmayan.


371. Xüsusi xarakterli işlərdə çalışan işçilər üçün həftə ərzində neçə saatdan çox olmayan qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilir?

a)36 saatdan çox olmayan

b)40 saatdan çox olmayan

c)20 saatdan çox olmayan

d)25 saatdan çox olmayan

e)30 saatdan çox olmayan.


372. Natamam iş vaxtı neçə müəyyən edilir?

a)tərəflərin (işçinin və işəgötürənin )qarşılıqlı razılığı ilə

b)işçinin razılığı ilə

c)işçinin xahişi ilə

d)işəgötürənin mülahizəsi ilə

e)həmkarlar ittifaqı təşkilatının razılığı ilə.


374. Natamam iş vaxtı əmək haqqı necə ödənilir?

a)işə sərf olunmuş vaxta mütənasib və ya görülən işin faktik hasilatına görə

b)işəgötürənin mülahizəsinə əsasən

c)tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə

d)əmək funksiyasının icrasına sərf olunun vaxta mütənasib olaraq

e)işçinin mülahizəsinə əsasən.


375.Hansı müddət gücə vaxtı hesab edilir?

a)saat 22-dən saat 6-dək

b)saat 20-00-dan səhər saat 8-00-dək

c)saat21-dən səhər saat 7-dək

d)saat 23-dən səhər saa 9 –dək

e) saat 24-00-dan səhər 10-dək


376. Həftəlik fasiləsiz istirahət müddəti neçə saatdan az olmamalıdır ?

a)42 saatdan

b)40 saatdan

c)46 saatdan

d)41 saatdan

e)39 saatdan


377. İşçinin bir iş günü ilə növbəti iş günü arasındakı gündəlik istirahət vaxtı azı neçə saat olmalıdır?

a)12saat


b)10 saat

c)14 saat

d)11 saat

e)16 saat.


378.İstirahət və nahar fasilələrinin müddəti iş vaxtına daxil edilirmi?

a)edilmir

b)edilir

c)kollektiv müqavilədə nəzərdə tutulmuşdursa, edilmir

d)kollektiv müqavilədə nəzərdə tutulmuşdursa, edilir

e) tutula da bilər .


379. Məzuniyyətdə olduğu müddət ərzində işçi intizam məsuliyyətinə cəlb oluna bilərmi?

a)oluna bilməz

b)oluna bilər

c)həmkarlar ittifaqı təşkilatının razılığı ilə yol verilir

d)işəgötürənin mülahizəsindən asılıdır

e)işçinin mülahizəsindən asılıdır.


380. Məzuniyyətin hansı növləri var?

a)əmək, sosial, ödənişli , təhsilvə yaradıcılıq məzuniyyəti

b)əmək məzuniyyəti

c)sosial məzuniyyəti

d)ödənişççiz məzuniyyət

e)əlavə məzuniyyət.


381. İşçilərə ən azı hansı müddətdən az olmayaraq ödənişli əsas məzuniyyət verilir?

a)21 təqvim gündən az olmayaraq

b)24 təqvim gündən az olmayaraq

c)15 iş günündən az olmayaraq

d)24 iş günündən çox olmayaraq

e)21 iş günündən çox olmayaraq.


382. Əmək stajına görə verilən əlavə məzuniyyətin maksimüm müddəti nə qədərdir?

a)6 təqvim günü

b)2 təqvim günü

c)8 təqvim günü

d)3 təqvim günü

e)10 təqvim günü.


383. Yaşı 16 – dan az olan işçilərə neçə təqvim günü müddətində əmək məzuniyyəti verilir?

a)42 təqvim günündən az olmayaraq

b)40 təqvim günündən az olmayaraq

c)46 təqvim günündən az olmayaraq

d)36 təqvim günündən az olmayaraq

e) 56 təqvim günündən az olmayaraq.


384. Məzuniyyətin verilməsi barədə əmr(sərəncam, qərar)məzuniyyətin başlanmasına neçə gün qalmış verilir?

a)ən azı5 gün

b)ən azı 1 gün

c)ən azı 7 gün

d)ən azı 2 gün

e)ən azı 10 gün .


385.İşçiyə məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqı məzuniyyətin başlanmasına ən geci neçə gün qalmış ödənilməlidir?

a)ən azı 3 gün

b)ən geci 1 gün

c)ən geci 7 gün

d)ən geci 5 gün

e)ən geci 2 gün.386. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlılarının pozulması ilə əlaqədar mübahisələri hansı orqan həll edir?

a)yuxarı icra orqanları

b)məhkəmələr

c)prezident

d)ombudsman

e)bələdiyyələr.


387.Azadlıq hüququnun məhdudlaşdırılması ilə bağlı səlahiyyətlərini həyata keçirən polis əməkdaşı

a)tutulan və ya həbsə alınan şəxsə özünü təqdim etməklə xidməti vəsiqəsini göstərməlidir

b)tutulan və ya həbsə alınan şəxsin onu tanınması üçün üzünü maska ilə gizlətməlidir

c)tutulan və ya həbsə alınan şəxsin üst- başını və ciblərini hal şahidlərinin iştirakı ilə axtarmalıdır

d)tutulan və ya həbsə alınan şəxsin yaxın qohumlarının çağırmalıdır

e)tutulan və ya həbs alınan şəxsiə vəkil çağırmalıdır.


388.Yazışmatelfon danışıqları, poçt ,teleqraf və başqa rabitə vasitələri ilə ötürülən məlümatın sirrinin saxlanması hüququ hansı hallarda məhdudlaşdırıla bilər?

a)göstərilən halların hamıında

b)dövlətin təhlükəsizliyi və ölkənin iqtisadi rifahı mənafeləri üçün

c)ictimai qaydanın təmin edilməsi üçün,iğtişaşların və cinayətin qarşısının alınması məqsədilə

d)cinayət işinin istintaq zamanı həqiqəti üzrə çıxarmaqdan ötrü

e)cinayətin qarşısının alınması məqsədi ilə


389.İş vaxtından artıq işlərin əlavə istirahət günü ilə əvəz edilməsinə yol verilirmi?

a)yol verilmir

b)yol verilir

c)işəgötürənin mülahizəsinin asılıdır

d)həmkarlar ittifaqı təşkilatının razılığı ilə yol verilir

e)bələdiyyə lərin razılığı ilə yol verilir.


390.İntizam nizamnamələrini qəbul etmək kimin səlahiyyətinə daxildir?

a)həmkarlarr ittifaqı təşkilatının iştirakı ilə icra hakimiyyəti orqanının

b)icra hakimiyyəti orqanının

c)nazirliklərin və birliklərin

d)nazirlər kabinetinin

e) ədliyyə nazirliklər.391.Əmək və icra intizamını pozmuş işçilərə aşağıdakı hansı tənbeh tədbiri tətbiq edilə bilməz?

a)əmək müqaviləsini ƏM-in 70 –ci maddəsinin “ç”bəndi ilə ləğv etmək

b) üç ay müddətinə aşağı azmaaşlı işə və ya aşağı vəzifəyə keçirmə

c)töhmət


d)sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət

e)kollektiv müqavilələrdə nəzərdə tutulmuşdursa,aylıq əmək haqqının ¼ -i məbləğindən çox olmamaq şərtilə cərimə .


392.Yazılı və ya şifahi xəbərdarlıq intizam tənbehi tədbiri sayılırmı?

a)sayılmır

b)yayılır

c)işəgötürənin mülahizəsindən asılıdır

d)işçinin mülahizəsindən asılıdır

e)heç birdən.


393İntizam tənbehi verilməmişdən əvvəl işəgötürən işçidən nə tələb etməlidir?

a)yazılı izahat

b)xəstəlik vərəqəsi

c)arayış


d)şifahi izahat

e)tibb arayışı.


394.İntizam tənbehi intizam xətası aşkar edildiyi gündən hansı müddətdə verilə bilər?

a)əmək və ya icra intizamının pozulduğu aşkar edildiyi gündən 1 ay keçənədək

b)əmək və ya icra intizamının pozulduğu aşkar edildiyi gündən 1 ay keçənədək

c)əmək və ya icra intizamının pozulduğu aşkar edildiyi gündən 2 ay keçənədək

d) əmək və ya intizamının pozulduğu aşkar edildiyi gündən 3 ay keçənədək

e) əmək və ya intizamının pozulduğu aşkar edildiyi gendən 15 gen keçənədək.


395.İşəgötürənə dəymiş ziyanın məbləği necə müəyyən olunur?

a)faktiki itkilər

b)işəgötürənin rəyi ilə

c)tərəflərin qarşılıqlı razılığı üzrə

d)işçinin rəyi ilə

e) işəgötürənin arayışı ilə.


396.İşəgötürənə vurulmuş zyan işçinin orta aylıq əmək haqqından çox deyilsə, ziyan hansı rqaydada tutulur?

a)işəgütürənin əmri (sərəncamı.qərarı)ilə

b)tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə

c)işçinin razılığı ilə

d)işəgötürənin ərizəsi üzrə məhkəmənin qərarı ilə

e)həmkarların razılığı ilə.


397.Fərdi əmək mübahisələrinə hansı orqanlar baxır?

a)ƏM-nin 294-cü maddəsinin II hissəsində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla,məhkəmələr

b)həmkarlar ittifaqı təşkilatı

c)əmək mübahisələri komissiyaları

d)məhkəmələr

e)bələdiyyələr.


398.Kollektiv əmək mübahisəsinin tərəfləri kimlərdir?

a)işəgötürən, işçilər (əmək kollektivi və ya onun bir hissəsi )və ya həmkarlar ittifaqı

b)işəgütürən və işçi

c)işəgötürən və əmək kollektivi şurası

d)işəgötürən və həmkarlar ittifaqı

e)işçi və həmkarlar ittifaqı.


399Kollektiv sazişlərlə bağlı tələblərə hansı müddətdə baxılır?

a)1ay müddətində

b)3ay müddətində

c)10 gün müddətində

d)7 gün müddətində

e) 3 gün müddətində.


400.Tətil keçirilməsi barədə qərarı kimlər qəbul edə bilər?

a)işçilərin yığıncağı və ya həmkarlar ittifaqı təşkilatı

b)əmək kollektivi

c)həmkarlar ittifaqı təşkilatı

d)işəgötürən və ya həmkarlar ittifaqı təşkilatı

e)əmək kollektivi və ya onun bir hissəsi.


401.Əmək mübahisəsinin həllinə işçinin iş vaxtı ərzində baxıldıqda onun orta əmək haqqı saxlanırmı?

a)həm əsas, həm də əlavə iş yerində saxlanır

b)ancaq əsas iş yerində saxlanır

c)saxlanmır

d)əlavə iş yerində saxlanmır

e)fərdi olaraq saxlanır.


402.İşçi əmək müqaviləsinin xitamının qanunsuz hesab edilməsi tələbi ilə hansı müddətdə məhkəməyə müraciət edə bilər?

a)1 ay müddətində

b)üç ay müddətində

c)6 ay müddətində

d)2 ay müddətində

e)15 gün müddətində.


403.Pul və başqa əmlak tələbləri ilə əlaqədar işçi hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündən etibarən hansı müddətdə məhkəməyə müraciət edə bilər?

a)1 il


b)1 ay

c)3 ay


d)6 ay

e)7 gün .


404.Fərdi əmək mübahisələri üzrə iddia hansı məbləğlə məhdudlaşdırılır?

a)məhdudiyyət qoyulmur

b)real zərərlə

c)real maddi və mənəvi zərərlə

d)mənəvi zərərlə

e)maddi zərərlə.


405.Fərdi əmək mübahisəsinin həlli qaydaları kimlərə şamil edilmir?

a)c və ç bəndlərində göstərilən çəxslərə

b)Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında nəzərdə tutulmuşqaydada vəzifəyə təyin edilən şəxslərə

c) işçilərə

d)işəgötürənlərə

e)Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifəyə təyin etdiyi şəxslərə.


406.Fərdi əmək mübahisəsinin həlli barədə məhkəmə qərarı hansı müddətdə icra edilməlidir?

a)qərarda ayrı hal yoxdursa , qüvvəyə mindiyi gün

b)dərhal

c)1 ay müddətində

d)2 ay müddətində

e)7 gün müddətində.


407.Fərdi əmək mübahisələri üzrə məhkəmə qərarı işçinin zərərinə ləğv edilə bilərmi?

a)yol verilmir

b)qərar yalan məlumata və ya saxta sənədə əsaslandıqda yol verilir

c)işçi yalan məlumat verdikdə yol verilir

d)yol verilir

e)sənədlərdə yol verilmir.408.Fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs hədiyyə qəbul edə bilərmi?

a)bir şərtlə qəbul edə bilər ki, o, öz hərəkətlərinin xarakterini və nəticələrini qiymətləndirməyə qadir olsun

b)bəli

c)xeyr


d)bi şərtlə qəbul edə bilər ki, bu, onu hədiyyə almaqdan doğan vəzifələrlə bağlı etməsin

e)fəaliyyəti ilə bağlı hədiyyə etməsi.


409. Hədiyyə verən hədiyyəni geri götürə bilərmi?

a)hədiyyə alan hədiyyəni qəbul edənədək istədiyi vaxt geri götürə bilər

b)hədiyyə alan hədiyyəni qəbul edənədək və ya qəbul etdiyi andan 7 gün ərzində geri götürə bilər

c)hədiyyə alan hədiyyəni qəbul edənədək və ya qəbul etdiyi andan 15 gün ərzində geri götürə bilər

d)istədiyi vaxt geri götürə bilər

e)heç vaxt geri götürə bilməz.


410.Hədiyyə ilə əlaqədar dəyən zərər üçün hədiyyə verən hədiyyə alan qarşısında məsuliyyət daşıyırmı?

a)qəsdən və ya kobud ehtiyatsızlıq üzündən vurulmuş zərər üçün

b)bütün hallarda daşıyır

c)heç bir halda daşımır

d)yalnız qəsdən vurulmuş zərər üçün

e)kobud ehtiyatsızlıq üçünş.Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə