Dünya iqtisadiyyatı fənnindən test I mtahansuallar I yer kürəsinin səthi nə qədərdir?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.8 Mb.
səhifə9/10
tarix10.06.2018
ölçüsü0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Dünya iqtisadiyyatnın sistem konsepsiyalarına aid deyildir.

 1. Azad ticarət

 2. Yeni beynəlxalq əmək bölgüsü

 3. Qarşılıqlı asılılıq

 4. Bərabər tərəfdaşlıq

 5. Dünya sistemi

 1. Dünya iqtisadiyyatnın sistem konsepsiyalarına aid deyildir?

 1. Müqayisəli üstünlüklər

 2. Modernləşdirmə

 3. Mərhələli inkişaf

 4. Rostou nəzəriyyəsi

 5. Qarşılıqlı asılılıq

 1. İmperializm və neokolonializm konsepsiyasınnı müəlliflərinə aid deyil?

 1. A. Smit

 2. V.Lenin

 3. O. Bauer

 4. P Gilferdinq

 5. C.Qobson

 1. Modernləşdirmə nəzəriyyəsinin mahiyyətinə aid deyil?

 1. etnomərkəzçilik əsas stimuldur

 2. ənənəvi cəmiyətdən yeni cəmiyyətə keçid mərhələli şəkildə baş verir

 3. yeni cəmiyyətə keçid mənəvi dəyərlərlə bağlıdır

 4. ənənvi cəmiyyətlər konservativ düşüncə ilə idarə edilir

 5. yeni cəmiyyətlər rasional təfəkkürlə idarə edilir

 1. Modernləşdirmə nəzəriyyəsinin müəlliflərinə aid deyildir?

 1. D. Rikardo

 2. M.Veber

 3. T.Pirson

 4. Ş.Eyzenşdat

 5. T. Myurdal

 1. Yeni təkamül nəzəriyyəsinin mahiyyətinə aid deyildir?

 1. Yeni cəmiyyət iqtisadi inkişaf nəticəsində yaranır

 2. Müasir cəmiyyət ənənvidən sosial diferensiyasiya yolu ilə yaranır

 3. Modernləşdirmə və qərbləşmə eyni anlam daşıyır

 4. Fərdiçilk xarakteristkalarına əsaslanır

 5. Müasi rcəmiyyət bioloji sistemə oxşar diferensiyasiya olunur

 1. Asılılığın metanəzəriyyəsinin mahiyyətinə aid deyildir?

 1. milli kapitalizm və inteqral modernləşdirmə

 2. kapitalist sistemi asılığı gücləndirir

 3. metropoliyalar satellitlərin artıq gəlirlərini mənimsəyir

 4. aslılıq daimi deyildir, vəziyyət dəyişə bilər

 5. satelllitlər ona görə geri qalır ki, öz gəlirlərinin artığını mənimsəyə bilmir

 1. Asılılığın metanəzəriyyəsinin əsas istiqamətlərinə daxil deyildir?

 1. asılığın tədrici zəifləməsi

 2. asılı gerilik

 3. asılı inkişaf

 4. birgə inkişaf

 5. asılığın təkrar istehsalı

 1. Asılılığın metanəzəriyyəsinin ideoloqlarına aid deyildir?

 1. T. Mann

 2. R. Prebiş

 3. A. Fran

 4. İ. Vallerştayn

 5. S.Hofman

 1. Dünya sistemi nəzəriyyəsinin mahiyyətinə aid deyildir?

 1. Dünya bərabər hüquqlu ölkələrdən ibarətdir

 2. Dünya mərkəz əyalət və yarıməyalətlərdən ibarətdir

 3. Inkişafda asılıq öz-özünə yox olur

 4. Dünya sisteminin əsas ziddiyyəti asılılıqdan törəyir

 5. Dövlətin aslılığı mərkəz və əyalətlər arasındakı fərqlə şərtlənir

 1. Mərhələli inkişaf konsepsiyasına aid deyildir?

 1. Natural təsərrüfatçılıq inkişafı sürətləndirir

 2. Cəmiyyət iqtisadi inkişaf səviyyələrinıə görə qruplara ayrılır

 3. Ənənəvi cəmiyyət aqrar və feodal cəmiyyət hesab edilir

 4. Artım mərhələsi ənəələri yox edir

 5. Yetkinlik davamlı və dövrü artım üzərində formalaşır

 1. Qlobal asılılıq terminin müəllifi kimdir?

 1. S .Hofman

 2. R.Kuper

 3. K.Marks

 4. D.Rikardo

 5. U.Rostou

 1. Qloballaşma konsepsiyasına aid deyildir?

 1. Milli maraqların prioritetliyi qloballaşmanı gücləndirir

 2. Təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləşməsi

 3. Beynəlmiləlləşmənin yeni mərhələsi (marksist yanaşma)

 4. Bərabər tərəfdaşlıq bərabər aslılıq yaradır

 5. Formalaşmış sosial şərait qloballaşmanı gücləndirir

 1. Dünya təsərrüfatı nəzəriyyələrinə aid deyil?

 1. Vahid təbiət nəzəriyyəsi

 2. Mərhələli inkişaf nəzəriyyəsi

 3. Vahid industrial cəmiyyət nəzəriyyəsi

 4. Post industrial cəmiyyət nəzəriyyəsi

 5. Vahid sivilizasiya nəzəriyyəsi

 1. Hansı nəzəriyyə müəllifi düzgün göstərilməyib?

 1. Yeni industrial cəmiyyət –C. Keyns

 2. Postindustrial cəmiyyət – D.Bella

 3. Superindustriaal cəmiyyət – A Toffler

 4. Mərhələli inkişaf cəmiyyəti - U.Rostou

 5. İmperiyaların dağılması nəzəriyyəsi – P.Kennedi

 1. Sivilizasiyaların toqquşması nəzəriyyəsi dünyada neçə sivilizasiyanın olduğunu iddia edir?

  1. 8

  2. 7

  3. 9

  4. 12

  5. 2

 1. Sivilizasiyaların toqquşması nəzəriyyəsinin müəllifi kimdir?

 1. S. Xattinqton

 2. F. Fukuyama

 3. A. Toffler

 4. D. Bella

 5. P. Samuelson

 1. Hansı nəzəriyyənin əsas müddəası doğru göstərilməyib?

 1. Vahid cəmiyyət sosiomədəni nəzəriyyəsi –bütün ölkələr vahid liberal ticarət sisteminə keçir

 2. Sivilizasiyaların toqquşması – dünya çoxqütblüyə doğru gedir

 3. Vahid industrial cəmiyyət- sənayeləşmə bütün ölkələri vahid industrial cəmiyyətə doğru aparır

 4. Yeni industrial cəmiyyət- istehsal texniki cəhətdən getdikcə mürəkkəbləşir

 5. Postindustrial cəmiyyət - superindustrial cəmiyyət olaraq da adlandırılır

 1. Postindustrial iqtisadiyyatın əsas əlamətlərinə aid deyil?

 1. milli özünüdərkin güclənməsi

 2. istehsal və istehlakın strukturunun dəyişməsi

 3. təhsi səviyyəsinin yüksəlməsi

 4. ətraf mühütə yeni münasibət

 5. kiçik biznesin renesansı

 1. Dünya təsərrüfatı mexanizmi aşağıdakı əlamətlərlə xarakterizə edilmir?

  1. Ölkələr arası mübahisələrin həlli sistemidir

  2. Məhsuldar qüvvələrin istifadəsi sistemidir

  3. Dünya təsərrüfatının nisbətlərinin tənzimlənməsi sistemidir

  4. İstehsal münasibətləri ilə məhsuldar qüvvələrin arasındakı ziddiyyətlərin həlli sistemidir

  5. Mülkiyyətin reallaşdırılması sistemidir

 1. Dünya təsərrüfatının əsas sistem yaradıcı elementidir?

 1. Dünya bazarı

 2. Transmilli şirkətlər

 3. Iri korporasiyalar

 4. Neft-qaz ehtiyatları

 5. Qızıl ehtiyatları

 1. Dünya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri düzgün göstərilməyib?

A) birinci mərhələ - XV-XVİİ əslər

B) birinci mərhələ Xİİİ-XVII əsrlər

C) ikinci mərhələ -müasir bazarın formalaşması mərhələsi

D) Üçüncü mərhələ - inhisarizmə keçid mərhələsiE) İkinci mərhələ - qlobal qarşılıqlı asılılıq mərhələsi

 1. Dünya təsərrüfatı mexanizminin əsas əlamətlərinə aid deyildir?

 1. xarici ticarətin həcmi

 2. kapitalı hərəkətinin konkret formaları

 3. beynəlxalq qiymətlər

 4. valyuta kursları

 5. borc faizi dərəcəsi

 1. Dünya iqtisadi nizamının əsas əlamətlərinə aid deyildir?

 1. Milli maraqların prioritetliyi

 2. Çoxtərəfli əsasda qəbul edilmiş qaydalar

 3. Qarşılıqlı qəbul edilən normalar toplusu

 4. Müəyyən xərclər tələb edən öhdəliklər

 5. Qeyri-təkmil rəqabəti mümkünsüz edir

 1. Dünya iqtisadi nizamına daxil deyildir?

 1. ikiqat vergi qoymadan qaçma prinsipi

 2. beynəlxalq valyuta sistemi

 3. dünya ticarət sistemi

 4. beynəlxalq vergi qoyma prinsipləri

 5. TRİPS sənədlər paketi

 1. İnkişaf səviyyələrində fərqlərin identifikasiyası amilləri?

 1. inkişaf səviyyəsindəki fərqlər hər nəfərə düşən əlavə dəyər istehsalı ilə

müəyyənləşir

 1. səviyyəsindəki fərqlər əhalinin sayı ilə müəyyənləşir

 2. inkişaf səviyyəsindəki fərqlər ərazinin ölçüləri ilə müəyyənləşir

 3. inkişaf səviyyəsindəki fərqlər təbii iqlim şəraiti ilə müəyyənləşir

 4. inkişaf səviyyəsindəki fərqlər hərbi güclə müəyyənləşir

 1. İnkişaf səviyyələrində fərqlərin aradan qaldırılması modellərinə aid deyildir?

 1. əhali artımının məhdudlaşdırılması modeli

 2. haqlayıcı inkişaf modeli

 3. idxal əvəzedici inkişaf modeli

 4. ixracyönlü inkişaf modeli

 5. milli istehsalı himayəçiliyi modeli

 1. İnkişaf səviyyələrində fərqlərin aradan qaldırılmasına təkan verən cəhətlər?

 1. iqtisadi inkişafın dövriliyi

 2. sənayeləşmənin sürətlənməsi

 3. elmi-texniki tərəqqi

 4. qloballaşma prosesləri

 5. iqtisadi inteqrasiya

 1. Dünya iqtisadiyyatında xüsusi çəkiləri artmır?

 1. kənd təsərrüfatı ölkələri

 2. inkişaf etmiş ölkələr

 3. inkişaf etməkdə olan ölkələr

 4. neft istehsalçısı olan ölkələr

 5. kapitalist ölkələri

 1. Ölkənin dünya təsərrüfat sistemində iştirakını müəyyənləşdirən parametrlər?

 1. Ərazisinin ölçüləri ilə

 2. Dünya ticarətində payı ilə

 3. Milli iqtisadiyyatda xarici faktorların iştirakı ilə

 4. Xarici borclanmanın həcmi ilə

 5. Idxal kvotalarının həcmi ilə

 1. Təsərrüfat həyatının trans milliləşməsini xarakterizə etmir?

 1. sahibkarlığın güclənməsi

 2. beynəlxalq inhisarların fəaliyyəti

 3. xaric filialların fəaliyyəti

 4. birgə müəssisələrin fəaliyyəti

 5. miqrantların çoxalması

 1. Dünya təkrar istehsal prosesinin əsasını təşkil edir?

 1. Əmtəə və xidmətlər istehsalı sistemi

 2. Təbii ehtiyatlar toplusu

 3. Dünya dövlətlərinin iqtisadi sistemi

 4. Dünya əhalisi

 5. Beynəlxalq maliyyə bazarı

 1. Beynəlxalq istehsal nədir?

 1. Birbaşa və ya portfel formasında xarici sahibkarlıq kapitalı əsasında istehsal

 2. Beynəlxalq bazarlar üçün istehsal

 3. Müxtəlif ölkələrdə olan filiallarda olan istehsal

 4. Ixrac üçün istehsal

 5. Xarici xammal əsasında istehsal

 1. Beynəlxalq istehsalın sahəvi və regional cəmlənməsi əlamətlərinə aid deyildir?

 1. İnkişaf etmiş ölkələrin kompaniyalarının istehsal güclərinin əsas hissəsi ölkə daxilində yerləşdirilmişdir

 2. İlkin sektorda korporasiyaların beynəlxal fəallığı kəskin aşağı düşmüşdür

 3. TMK-ların xidmət sferasında fəallığı kəskin artmışdır

 4. Sahibkar kapitalı əsasən inkişaf etmiş ölkələr arasında gedir

 5. Transmilliləşmə əmsalı inkişaf etməkdə olan ölkələrdə daha yüksəkdir

 1. Beynəlxalq əmək bölgüsünün mahiyyətinə aid deyil?

 1. Beynəlxalq ticarətə əsaslanır

 2. Beynəlxalq ixtisaslaşmaya əsaslanır

 3. Beynəlxalq kooperasiyanı şərtləndirir

 4. Dünya bazarının inkişafının əsas vasitəsidir

 5. İxtisaslaşma və kooperasiyalılığın inkişafı ETT ilə bağlıdır

 1. Regional iqtisadi inteqrasiya nədir?

 1. Inteqrasiya xarici ticarət dövriyyəsini genişləndirməyin əsas vasitəsidir

 2. Dayanıqlı iqtisadi əlaqələrin inkişafı prosesidir

 3. Inteqrasiyanın məqsədlərindən biri dövlətlərin bazar sərhədlərıni

genişləndirməklə öz zəif mövqelərini möhkəmlətməkdən ibarətdir

 1. İnteqrasiya dünya istehsal prosesinin inkişaf formasıdır

 2. İnteqrasiya resurs çatışmazlığının həlli vasitəsidir

 1. Qloballaşma özündə aşağıdakıları ehtiva etmir?

 1. Regional iqtisadi konfliktlərin yaranmasını

 2. Təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləşməsini

 3. Müxtəlif ölkələrin xarici ticarət üzrə qarşılıqlı fəaliyyətinin artmasını

 4. Beynəlxal iqtisadi infrastrukturun yaranamasını

 5. Dünya təsərrüfatının yaranmasını

 1. Qloballaşmanı səviyyəsini müəyyənləşdirən parametrlər?

 1. Elmi-texniki tərəqqinin sürəti

 2. Xarici kapitalın nəzarət etdiyi müəssisələrdə sahibkar kapitalın hərkəti

 3. Xarici kapitalın nəzarət etdiyi müəssisələrdə borc kapitalın hərkəti

 4. Istehsal faktorlarının beynəlxalq hərəkəti

 5. İşçi qüvvəsinin beynəlxalq hərəkəti

 1. Qloballaşmanın milli təsərrüfatlara təsirlərindən biri səhvdir?

 1. İnkişaf etməkdə olan ölkələr daha çox fayda əldə edirlər

 2. Ğlkələrin müxtəlif səviyyələrdə iqtisadi inkişafı

 3. Onun sayəsində istehsal miqyasında qənaət imkanları yaranır

 4. İstehsal faktorlarının dünyada yerləşməsinin səmərəliliyi artır

 5. Stolper- Samuelson teoreminə görə istehsal faktorlarının qiymətləri bərabərləşir

 1. Aşağıdakılardan biri qarşılıqlı asılılığın əlamətinə aid edilə bilməz?

 1. Qarşılıqlı asılıq iqtisadi təhlükəsizliyi gücləndirir

 2. Təsərrüfatçlığın beynəlmiləlləşməsi qarşılıqlı asılılığı gücləndirir

 3. Qarşılıqlı asılılıq məcmu tələbin artmasını srimullaşdırır

 4. Qarşılıqlı asıllıq sayəsində əsas ticarət tərəfdaşı olan inkişaf etmiş ölkələrdə ÜDM-in artımı idxalçı ölkələrdə daxili istehsalı artırır

 5. Qarşılıqlı asılılıq şəraitində lider dövlətlər dünya miqyaslı iqtisadi gücə çevrilir

 1. İqtisadi təhlükəsizliyin mahiyyətinə cavab vermir:

 1. İqtisadi təhlükəsizlik, aşağı inflyasia, işsizlik,yüksək əmək haqqı və iqtisadi artım deməkdir

 2. İnkişaf problemi kimi ilk dəfə 1974 il Braziliya konsepsiyasında ifadə edilmişdir

 3. Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik ölkələrin elə qarşılıqlı fəaliyyətini ehtiva edirki, bu başqa ölkələrin maraqlarına bilərəkdən zərər vurmur

 4. Milli iqtisadi təhlükəsizlik iqtisadiyyatın daxili və xarici ,qeyri əlverişli təsirlərdən müdafiəsini ehtiva edir

 5. Milli iqtisadi təhlükəsizlik daxili və xarici faktorlara ayrılır

 1. Dünya iqtisadiyyatında yığımın təyinatına aid deyildir?

 1. Yığım tədiyyə balansının xüsusi sətridir

 2. Yığım əldə olunan qazancla xərclərin fərqidir

 3. Yığım cari daxilolmalarla ödəmələrin fərqidir

 4. Yığım kapital qoyluşunun bazasıdır

 5. Yığım ölkələrin valyuta kursalrına təsir edən parametrdir

 1. Dünya iqtisadiyyatında kapital qoyluşunu xarakterizə etmir?

 1. Tədiyyə balansının müsbət saldosu

 2. Istehsal fondlarının artımı

 3. Qeyri-istehsal fondlarının artımı

 4. Material ehtiyatlarının artımı

 5. Iqtisadi artımın sürəti

 1. Dünya iqtisadiyyatında kapital qoyluşunu xarakterizə etmir?

 1. Neft istehsalının həcmi

 2. İqtisadi artımın sürəti

 3. Iqtisadi artımın səviyyəsi

 4. Əmək məhsuldarlığı

 5. Istehsalın kapital tutumu

 1. Dünya iqtisaidyyatında yığımın səviyyəsinə təsir etmir?

 1. Dövlət büdcəsinin həcmi

 2. Yığım normaları

 3. Qənaətin səviyyəsi

 4. Ev təsərrüfatlarının yığımı

 5. Müəssisə və dövlətin yığımı

 1. Yığım və kapital qoyluşunun dəyişməsinə təsir edir?

 1. əhalinin artım sürəti

 2. mövcud və gələcəkdəki istehlakın həcmi (Fişer)

 3. gəlirin dinamikası

 4. makroiqtisadi qeyri stabillik

 5. “Həyat dövrü” konsepsiyası(F.Modilyani)

 1. Yığımın motivlərinə aid edilmir?

 1. təbii –iqlim dəyişkənliyi

 2. insanların zamana münasibətdə istehlakının bərabərləşdirməyə çalışması

 3. demoqrafik inkişafın xüsusiyyətləri

 4. ev təsərrüfatlaərınnı maddi vəziyyəti

 5. dövlətin sosial təminat siyasəti

 1. Yığımın motivlərinə aid edilmir?

 1. ixracın həcmi

 2. qiymətlərdəki dəyişmələr

 3. inkişaf dövrünün həlqələri uçot dərəcələrinin dinamikası

 4. dövlət büdcəsinin saldosunun xarakteri

 5. vergi yükünun səviyyəsi

 1. Dünya iqtisadiyyatının resurs potensialına aid deyildir?

 1. Dünya bazarı

 2. Iqtisadi resurslar

 3. Sahibkar resursları

 4. Elmi resurslar

 5. Təbii resurslar

 1. Təbii resurslara aid deyildir?

 1. Hava resursları

 2. Enerji resursları

 3. Torpaq resursları

 4. Su resursları

 5. Meşə resursları

 1. İqtisadi resurslara aid deyildir?

 1. İnformasiya resursları

 2. Bioloji resurslar

 3. Kapital resursları

 4. Istehsal faktorları

 5. Əmək resursları

 1. Təbii resurs potensialına aid deyildir?

 1. Maliyyə resurları

 2. Mineral resursalar

 3. Faydalı qazıntılar

 4. Iqlim resursalrı

 5. Rekreasiya resursları

 1. Təbii resurslar iqtisadi inkişafın:

 1. Mütləq şərtidir

 2. Zəruri şərtidir

 3. Arzu olunan şərtidir

 4. Səmərəliliyi yüksəldən şərtidir

 5. Sürətləndirən şərtidir

 1. Təbii-xammal ehtiyatları aşağıdakılardan hansıdır?

 1. Enerji ehtiyatlarıdır

 2. Mineral ehtiyatlardır

 3. Metal filizləridir

 4. Enerji daşıyıcılarıdır

 5. Qeyri-metal filizləridir

 1. Faydalı qazıntıların geoloji ehtiyatları kateqoriyalara bölünür?

 1. Müəyyənləşdirilməsinin etibarlılığına görə

 2. Həcminə görə

 3. Hasilatının xüsusiyyətlərinə görə

 4. Yerləşdiyi əraziyə görə

 5. Dünya bazarında likvidliyi səviyyəsinə görə

 1. Dünyanın mineral yanacaq ehtiyatı kifayət edəcəkdir?

 1. 1000 il

 2. 100 il

 3. 20 il

 4. 50 il

 5. 2000 il

 1. Mineral yanacaq ehtiyalarının əsas hissəsi aşağıdakılardan hansıdır?

 1. Kömür ehtiyatlarıdır

 2. Neft ehtiyalarıdır

 3. Qaz ehtiyatlarıdır

 4. Ağac ehtiyatlarıdır

 5. Kimyəvi ehtiyatlarıdır

 1. Dünya neft ehtiyatları zaman ötdükcə?

 1. Artır

 2. Azalır

 3. Sabit qalır

 4. Sürətlə azalır

 5. Stabil artır

 1. Neft ehtiyatlarının ən böyük həcmi hansı ölkədədir?

 1. Səudiyyə Ərəbistanı

 2. ABŞ

 3. Rusiya

 4. İran

 5. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri

 1. Ən böyük qaz ehtiyatları yerləşir?

 1. Rusiya

 2. ABŞ

 3. Çin

 4. İran

 5. Türkmənistan

 1. Metal filizin ən böyük ehtiyatları hansı ölkələrdədir?

 1. Braziliya

 2. Avstraliya

 3. Kanada

 4. Rusiya

 5. ABŞ

 1. Torpaq ehtiyatlarının ən çox emal olunduğu ölkə aşağıdakılardan hansıdır?

 1. Hindistan

 2. Rusiya

 3. ABŞ

 4. Misir

 5. Avstraliya

 1. Dünyanın su ehtiyatları əsas istehlakçıları kimlərdir?

 1. Kənd təsərrüfatı istehsalı

 2. Sənaye istehsalı

 3. Kommunal xidmətlər

 4. Ev təsərrüfatları

 5. TMK-lar

 1. Su ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyinin artırılması amili kimi baxılmır?

 1. İstehsalın azaldılması

 2. Suya qənaət edən texnologiyaların tətbiqi

 3. Su təhcizatının dövriyyəsi sisteminin tətbiqi

 4. Su nəqlinin itkilərin azldılması

 5. Məişətdə sudan istifadədə qeyri rasionallığın ləğvi

 1. Meşə ehtiyatlarının əsas qiymətləndirmə parametrlərinə aid deyildir:

 1. Meşələrin bərpası əmsalı

 2. Meşə sahəsinin həcmi

 3. Meşənin sıxlığı

 4. Meşənin oduncaq ehtiyatları

 5. Hər kvadrat metrdə ağacların sayı

 1. Təbii resursların ölkələr arası bölgüsü xüsusiyətlərinə aşağıdakılardan yalnız biri aiddir:

 1. Təbii resurslar ölkələr arasında bərabər bölünür

 2. Yalnız 20-25% ölkə beş faizdən artıq dünya ehtiyatlarına malikdir

 3. Heç bir ölkə zəruri həcmdə və sayda ehtiyatlara malik deyildir

 4. Ehtiyatalr ölkələr arasında olduqca qeyri-bərabər bölünmüşdür

 5. İnkişaf etmiş ölkələr daha böyük ehtiyatlara malikdirlər


 1. Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə