##Fakültənin adı: İbtidai təhsilYüklə 0.51 Mb.
səhifə2/6
tarix15.12.2018
ölçüsü0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6

1 - məntiqi vurğu

2 - emfatik vurğu

3 - frazeoloji vurğu

A) I-2; II-3; III-1

B) I-1; II-2; III-3

C) I-3; II-1; III-2

D) I-1; II-3; III-2

E) I-2; II-1; III-3


25. Aşağıdakı ardıcıllığı düzgün seçin.

I - Üz əzələlərinin ifadəli hərəkəti

II - Bədii əsərdə iştirak edən şəxsin həyatının təsviri forması

III - Əsərdəki hadisələrə müvafiq əl-qol hərəkətlərini bacarıqla seçmək

1 - jest

2 - mimika

3 - obraz

A) I-1; II-2; III-1

B) I-1; II-2; III-3

C) I-2; II-3; III-1

D) I-3; II-1; III-2

E) I-1; II-3; III-2


26. Oxunun ifadəliliyini təmin edən amilləri göstərin.

1 - vurğu

2 - lüğət üzrə iş

3 - intonasiya

4 - sözün qrammatik formasını digəri ilə əvəz etməmək

5 - fasilə

A) 2,3,5

B) 3,4


C) 1,3,5

D) 1,3,4

E) 2,3,4
27. Oxunun ifadəliliyində əsas olan amilləri düzgün ardıcıllıqla düzün.

I - melodika

II - intonasiya

1 - oxu prosesində müxtəlif yüksəklikdə olan səslər üzrə onun yuxarı və aşağı hərəkəti

2 - sözün mənasını gücləndirmək bəzən sözdən daha çox şeyi ifadə edir

3 - geniş və dar mənada işlənir

A) I-3; II-1,2

B) I-1,2; II-3

C) I-1; II-2,3

D) I-2; II-1,3

E) I-2,3; II-1
28. Proqram tələbinə görə ayrı-ayrı siniflərdə oxunun sürətini uyğun olaraq göstərin.

I. Birinci sinifdə dərs ilinin axırı

II. İkinci sinifdə dərs ilinin 1-ci yarısı

III. Üçüncü sinifdə dərs ilinin 1-ci yarısı

IV. Dördüncü sinifdə dərs ilinin 1-ci yarısı

1-Dəqiqədə 20-25 söz

2-Dəqiqədə 25-35 söz

3-Dəqiqədə 50-60 söz

4-Dəqiqədə 80-90 söz

A) I-3, II-4, III-2, IV-1

B) I-2, II-3, III-4, IV-1

C) I-1, II-2, III-3, IV-4

D) I-2, II-1, III-4, IV-3

E) I-4, II-3, III-2, IV-1.

##num=4// level= 1// sumtest=19 // name= Müxtəlif janrlardan olan bədii əsərlərin oxusu, xüsusiyyətləri //
1.Şeirlərin oxusunda məqsəd nədir?

A) oxunun ifadəliliyini əyani sübut etmək

B) dərslikdəki janr müxtəlifliyini təmin etmək

C) qafiyəli sözlərin ritm yaratmasını şagirdlərə öyrətmək

D) şagirdlərin hafizəsini möhkəmləndirmək, nitqini inkişaf etdirmək, estetik zövqünü tərbiyə etmək

E) şagirdləri bədii təsvir vasitələri ilə tanış etmək


2. Folklor nümunələrinin tədrisinin məqsədi kimi verilmiş müddəalardan biri səhvdir.

A) vətənə, torpağa, xalqa məhəbbət hissləri aşılamaq

B) az sözlə böyük fikirlər ifadə etməyi öyrədir

C) milli adət-ənənələrimizə hörmət hissi tərbiyə etmək

D) şagirdləri oxu dərslərində əyləndirmək, canlı xalq danışıq dilinin gözəllikləri ilə valeh etmək

E) şagirdlərin təxəyyülünü, fantaziyasını inkişaf etdirmək


3. Bədii mətnlərlə bağlı fikirlərdən biri səhvdir.

A) bədii mətnlərdə bütöv bir xalqa məxsus yaxşı və pis sifətlər ümumiləşdirilir

B) bədii mətnlər insanşünaslıq elmi adlandırılır

C) bədii mətnlər ən güclü tərbiyə vasitəsidir

D) bədii mətnlərin oxusu induktiv yolla aparılır

E) bədii mətni sadəcə oxumaq deyil, onu hiss etmək və başa düşüb həyəcanlanmaq əsas şərtdir


4. Atalar sözü necə tədris edilir?

A) janr haqda şagirdləri məlumatlandırmaq üçün

B) nəqli cümləni öyrətmək üçün

C) hazırcavab olmaq üçün

D) fikri aydinlaşdımaq ücün mətnin sonunda

E) xalqın tarixi keçmişi ilə şagirdləri tanış etmək üçün


5. Şeirlərin oxusunda məqsəd nədir?

A) oxunun ifadəliliyini əyani sübut etmək

B) dərslikdəki janr müxtəlifliyini təmin etmək

C) qafiyəli sözlərin ritm yaratmasını şagirdlərə öyrətmək

D) şagirdlərin hafizəsini möhkəmləndirmək, nitqini inkişaf etdirmək, estetik zövqünü tərbiyə etmək

E) şagirdləri bədii təsvir vasitələri ilə tanış etmək


6. Folklor nümunələrinin tədrisinin məqsədi kimi verilmiş müddəalardan biri səhvdir.

A) vətənə, torpağa, xalqa məhəbbət hissləri aşılamaq

B) az sözlə böyük fikirlər ifadə etməyi öyrədir

C) milli adət-ənənələrimizə hörmət hissi tərbiyə etmək

D) şagirdləri oxu dərslərində əyləndirmək, canlı xalq danışıq dilinin gözəllikləri ilə valeh etmək

E) şagirdlərin təxəyyülünü, fantaziyasını inkişaf etdirmək


7. Oxu dərslərində metod nəyə əsasən seçilir?

A) mətnin mövzusuna və janrına görə

B) mətnin məzmununa görə

C) mətnin janrına görə

D) mətnin məzmun və məqsədinə görə

E) mətnin məqsədinə görə


8. Biri hekayələrə aid xüsusiyyət deyil.

A) hekayədə obrazlar xarakterinə görə bir-birindən fərqlənir

B) hekayənin konkret müəllifi olur

C) hekayədə hadisələr, obrazlar surətlər vasitəsilə təsvir olunur

D) hekayə şifahi xalq ədəbiyyatı nümunəsidir

E) hekayədə əsas və ikinci dərəcəli fikirlər təsvir edilir


9. Biri nağıla aid xüsusiyyət deyil.

A) nağılda süjet, ideya, iştirak edən surət var

B) nağıl şifahi xalq ədəbiyyatı nümunəsidir

C) nağılda uydurma hadisələr, şəxslər haqqında məlumat verilir

D) nağıl yazılı ədəbiyyat nümunəsidir

E) nağılda başlanğıc, sonluq və təkrar var


10. «Atalar sözünün hər biri bir dastandır. . . » sözləri kimə məxsusdur?

A) M.Təhmasibə

B) N.Gəncəviyə

C) N.Xəzriyə

D) S.Vurğuna

E) B.Nəbiyevə


11. Oxunun düzgünlüyü hansı bənddə ardıcıllıqla verilib?

1 - sözləri aydın, səlis tələffüz edərək oxumaq

2 - sözlərdə vurğunu düzgün işlətmək

3 - şagirdləri məzmunu düzgün qavramağa hazırlamaq

4 - mətnin əsas fikrini izah etmək

5 - cümlədə söz buraxmamaq və əlavə etməmək

6 - oxuğu əsasında inşa yazmaq

A) 1, 4, 6

B) 1, 3, 4

C) 2, 3, 5

D) 1, 2, 5

E) 2, 5, 6


12. Nağıllara aid olanı seçin.

1. Başlanğıc

2. Dram

3. FantastikaA) 2,3

B) 1,2,3

C) 1,2

D) 1,3


E) 2
13. Təmsillərin dilini seçin.

1. Çətin

2. Sadə

3. Dram


4. Zəngin

5. Rəngarəng

A) 1,2,3

B) 2,3,4


C) 3,4,5

D) 2,4,5


E) 1,3,5
14. Cırcırama ilə qarışqa təmsilində şagirdlərə nə aşılanır?

1. Əməksevərlik

2. Tənbəllik

3. Zəhmətkeşlik

4. Lovğalıq

A) 1,4


B) 2,4

C) 1,2


D) 1,3

E) 2,3
15. Qrup materialları üzrə ardıcıllığı müəyyən edin.

1. ailə

2. tarixi keçmişimiz3. ailədə vəzifə bölgüsü

4. oğuzlar

5. insanların yaxşı və pis hərəkətləri

6. türklüyümüz

A) 3,4,6

B) 2,4,6

C) 1,2,3

D) 1,3,5

E) 4,5,6
16. Qrup materialları üzrə ardıcıllığı müəyyən edin.

1. ananın bayramı

2. ilin fəsilləri

3. tarixi keçmişimiz

4. hər fəsildə heyvanlar, quşlar və bitkilərin həyatı

5. oğuzlar

6. insanın əməyi haqqında maraqlı məqalələr

A) 4,5,6

B) 1,3,5

C) 2,3,4

D) 2,4,6

E) 2,4,5
17. III qrup materiallar üzrə ardıcıllığı müəyyən edin.

1. ailə

2. vətənimiz3. oğuzlar

4. bizim türklüyümüz

5. ananın bayramı

6. Azərbaycanın keçmişi

A) 1,3,5

B) 2,4,6

C) 4,5,6

D) 3,4,6

E) 2,3,4
18. Uyğunluğu müəyyən edin.

I – tapmacalar

II – atalar sözü

III – təmsillər

1 - şagirdlərin hafizəsini inkişaf etdirir

2 - uşaqların estetik zövqünü tərbiyə edir

3 - mətnin məzmun və ideyasının dərk olunmasına kömək edir

4 - xeyirxah işlər görən adamlara məhəbbət, xeyirsiz, acgöz adamlara nifrət hissini gücləndirir

5 - az sözlə dərin fikirlər ifadə olunur

6 - uşaqları düşündürür, axtarışa sövq edir

A) I – 2, 3, II – 1, 5, III – 4, 5

B) I – 2, 4, II - 3, 6, III – 2, 5

C) I – 1, 5, II – 4, 6, III – 2, 3

D) I – 1, 6, II – 3, 5, III – 2, 4

E) I – 3, 5, II – 2, 6, III – 3, 4
19. Qruplar üzrə materialları uyğunlaşdırın.

I. 1-ci qrup

II. 2-ci qrup

III. 3-cü qrup

1. məktəblilərin həyatı

2. ailə


3. quşlar və bitkilərin həyatı

4. insanların əməyi haqqında

5. tarixi keçmişimiz

6. ulu babalarımızın adət-ənənələri

A) I-5,6; II-3,4; III-1,2

B) I-3,4; II-1,2; III-5,6

C) I-1,2; II-5,6; III-3,4

D) I-1,2; II-3,4; III-5,6

E) I-5,6; II-1,2; III-3,4

##num=5// level= 1// sumtest=12 // name= Elmi kütləvi mətnlərin oxusu üzrə işin

xüsusiyyətləri //
1. Oxu materiallarının tematikasına nələr daxildir?

A) anaların bayramı, dini mövzuları, dastanlar

B) Azərbaycanın tarixi keçmişi, riyazi məsələ və çalışmalar

C) folklor nümunələri, siyasi materiallar

D) məktəblilərin həyatı, düzgün yazı nümunələri

E) ailə məişət mövzuları, ilin fəsilləri, quşlar, heyvanlar, tarixi materiallar


2. Biri elmi-kütləvi mətnin xüsusiyyəti sayıla bilməz.

A) uşaqlarda vətənə, xalqa məhəbbət hissi tərbiyə olunur

B) tarix-təbiət haqqında məlumat verilir

C) mətnlər elmi üslubda deyil, publistik üslubda yazılır

D) elmi-kütləvi mətnlərin oxusu induktiv yolla getməlidir

E) elmi-kütləvi mətnlərdə obrazlı sözlərdən istifadə olunur


3. Biri elmi-kütləvi mətnin xüsusiyyətidir.

A) yalniz şeirlər və onların müəlliflərinin yaradıcılığı tədris edilir

B) elmi-kütləvi mətnlərdə obrazlı sözlərdən istifadə olunur

C) şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri üstünlük təşkil edir

D) əsasən Azərbaycan dilinə aid elmi terminlər öyrədilir

E) tarix-təbiət haqqında məlumat verilir


4. Oxu materiallarının tematikası və xarakterinə görə düzgün göstərildiyi cərgə:

A) psixoloji lirikaya həsr olunmuş mətnlər, bədii mətnlər

B) sinifdənxaric oxu mətnləri, elmi-kütləvi mətnlər

C) bədii mətnlər, sinifdənxaric oxu mətnləri, elmi-kütləvi mətnlər

D) tarixə aid mətnlər, coğrafiyaya aid mətnlər

E) bədii mətnlər, elmi-kütləvi mətnlər


5. Oxu materiallarının tematikasına nələr daxildir?

A) Azərbaycanı tarixi keçmişi, riyazi məsələ və çalışmalar

B) müxtəlif formalı şifahi və yazılı inşalar üzrə iş aparılır

C) ikihecalı sözlər bütöv oxudulur

D) kalliqrafiya üzrə iş aparılır

E) ailə məişət mövzuları, ilin fəsilləri, quşlar, heyvanlar, tarixi materiallar


6. Elmi-kütləvi materialların oxusuna aiddir:

1 - uşaqlar öz müşahidə və təcrübələrindən istifadə edirlər

2 - uşaqlar təbiət hadisələri arasında qarşılıqlı əlaqəni başa düşürlər

3 - uşaqlar gözəllikləri görə bilmirlər

4 - uşaqlar kimya, fizika və s. haqqında məlumatlar əldə edirlər

5 - hadisələrin qəhrəmanı ön planda olur

6 - bu materiallarda yalnız tarixi faktlara istinad olunur

A) 1,3,4


B) 3,5,6

C) 1,2,3


D) 4,5,6

E) 1,2,4
7. Uşağın şifahi nitqinə cavab verən pedaqoji tələbləri seçin:

1-Nitq məntiqi olmalıdır

2-Kalliqrafik qaydalar nitqdə gözlənilməlidir

3-Nitq təmiz olmalıdır

4-Nitq ifadəli olmalıdır

5-Nitqdə orfoqrafik qaydalar gözlənilməlidir

6-Punktuasiya vərdişləri aşılanmalıdır

A) 1,5,6

B) 2,4,6


C) 3,5,6

D) 1,2,6


E) 1,3,4
8. Kitab oxuyarkən gözlənilməli gigiyenik qaydalara daxildir:

1-Kitabı qatlamaq

2-Oxuyarkən düz əyləşmək

3-Kitabı çirklənməkdən qorumaq

4-Yaxşı işıqlandırılmış otaqda oxumaq

5-Şriftləri çox balaca olan kitabları oxumamaq

6-Yemək stolunun üstündə kitab oxumamaq

A) 1,2,5


B) 1,3,4

C) 2,4,6


D) 1,3,5

E) 2,4,5
9. Elmi-kütləvi materiallardan təbiət kainat haqqında əldə edilən məlumatlar şagirdlərdə hansı təsəvvürlərin yaranmasını təmin edir?

1. elmi dünyagörüşün

2. praktik vərdişlər

3. təbiətin tamlığı

4. ictimai-siyasi hadisələr

5. təbiətin bütövlüyü

6. ilkin biliklər

A) 1,2,3

B) 2,4,6


C) 3,4,5

D) 4,5,6


E) 1,3,5
10.Oxunun tədrisində hansı priyomlardan istifadə olunur? Ardıcıllığı seçın.

1 - müqayisə

2 - lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi

3 - ümumiləşdirmə

4 - təsnifetmə

5 - seçmə yazı

6 - eksperiment

A) 3, 4, 6

B) 2, 3, 4

C) 2, 3, 5

D) 2, 4, 6

E) 1, 3, 4


11. Uyğunluğu müəyyən edin.

I - elmi-kütləvi mətnlərin tədrisində əsas məqsəd

II - bədii mətnlərin tədrisində əsas məqsəd

1 - oxu vərdişıni inkişaf etdirməklə təbiət və cəmiyyət hadisələri haqqında ümumi biliklər vermək

2 - oxu texnikasının inkişafı, şagirdlərin hisslərinə, tərbiyəsinə təsir göstərmək

3 - bədii ifadə vasitələrinə meyl etmək, estetik və mənəvi tərbiyə aşılamaq

4 - faydalı qazıntılar haqqında məlumat vermək

A) I – 1,2, II – 3,4

B) I – 2,4, II – 1,3

C) I – 1,3, II – 2,4

D) I – 2,3, II – 1,4

E) I – 1,4, II – 2,3


12. Nitqin inkişafı üzrə işin didaktik əsaslarında uşağın şifahi və yazılı nitqi bir sıra pedaqoji tələblərə cavab verməlidir. Bu tələblərə uyğun fikirləri düzgün qruplaşdırın.

I - məntiqlilik

II - aydınlıq

III - təmizlik

1 - Prosesdə hadisələr arasında zaman, səbəb-nəticə əlaqələri gözlənməlidir

2 - Fikrin tam və ardıcıl ifadə olunmasını, başqa sözlə, cümlədə sözlərin sırasının fikri düzgün ifadə edə bilməsini tələb edir

3 - Ədəbi dilimizə yad olan söz və ifadələrin işlənməsinin qarşısının alınmasını tələb edir

4 - Dilimizə lüğət tərkibini zənginləşdirən mənbələrdən biri olan dialekt və şivələrdən bəzən nitqimizə lazımsız söz və ifadələrin keçməsinin qarşısını alır

5 - Cümlədə sözlərin, mətndə cümlələrin düşünülmüş ardıcıllığını tələb edir

6 - Nitqdə dialektizmlərin işlənməsi, qrammatik səviyyədə səhvlərə yol verilməsi nitqimizin aydınlığınn pozulması ilə nəticələnir

A) I-3,6, II-1,5, III-2,4

B) I-2,4, II-3,5, III-1,6

C) I-2,3, II-1,4, III-5,6

D) I-1,5, II-3,4, III-2,6

E) I-1,5, II-2,6, III-3,4

##num=6// level= 1// sumtest=15 // name= Sinifdənxaric oxunun təşkili metodikası //


1. Sinifdənxaric oxunun təşkilində məqsəd nədir?

A) şagirdlərə sürətli oxu vərdişi aşılamaq

B) sinif oxusu prosesində əldə edilmiş materialların dolğunlaşması, məktəblilərə tərbiyəvi təsir göstərmək

C) kitabla rəftar etməyi, aydın oxumağı öyrətmək

D) dərsdənkənar vaxtlarda sinifdənxaric oxu materiallarını səhnələşdirərək oxumaq

E) dərsdənkənar vaxtlarda xorla oxu vərdişlərinə yiyələnmək


2. Biri sinifdənxaric oxunun məqsədi deyil.

A) sinif oxusunu genişləndirmək

B) əyləncəli vaxt keçirmək

C) sinif oxusunu tamamlamaq və genişləndirmək

D) kitab oxumağa maraq yaratmaq

E) estetik hisslər aşılamaq


3. Elmi-kütləvi mətnlərin mövzu dairəsinə nələr daxildir?

A) dastanlar, nağıllar, miflər

B) hər hansı əşyanın, təbiət hadisəsi və ya tarixi ictimai hadisənin, məşhur insanların fəaliyyətinə həsr olunmuş mətnlər

C) şeirlər, təmsillər, tapmacalar

D) elmi kütləvi nəşrlərdən, qəzetlərdən seçilmiş informasiya xarakterli mətnlər

E) ev heyvanları, quşlardan bəhs edən bədii mətnlər


4. Biri sinifdənxaric oxu materiallarının öyrədilməsinə verilən tələb deyil.

A) şagirdlərdə kitaba məhəbbət və həvəs oyadır

B) məzmunu emosional şəkildə mənimsətmək üçün ədəbi tələffüz və intonasiyanı gözləməklə dinləyiciyə estetik zövq vermək üçün aparılır

C) müntəzəm oxuya adət tərbiyə edir

D) onların dünyagörüşünü genişləndirir, bədii zövqünü inkişaf etdirir

E) yüksək əxlaqi keyfiyyətlər tərbiyə edir


5. Oxu üzrə ümumiləşdirici dərsin məqsədi nədir?

A) dərsin sonunda yeni bilikləri ümumiləşdirmək

B) müəyyən tematikalar üzrə oxunmuş mətnlərdən təbiət, cəmiyyət və insanlarla bağlı bilikləri ümumiləşdirmək, sistemə salmaq

C) mətnin bədii təhlilini aparmaq

D) mövzu üzrə ifadə və ya inşa yazmaq üçün

E) mətndəki obrazların xarakterini ümumiləşdirmək


6. Biri elmi-kütləvi mətnlər üzrə təşkil olunmuş dərsdə tətbiq oluna bilməz.

A) mətnin hissə-hissə oxunması

B) səsli oxudan istifadə etməklə mətnin bütöv oxusu

C) hər bir hissənin təhlili

D) plan tərtibi

E) məzmun üzərində iş


7. Bədii mətnlərin tədrisində əsas məqsəd nədir?

A) müxtəlif bədii mətnlərlə tanışlıq

B) oxu texnikasının inkişafı, şagirdlərin hislərinə, tərbiyəsinə təsir göstərmək

C) mətnin məzmununu nağıl etmək

D) bədii mətnin quruluşunu şərh etmək

E) növ və janr xüsusiyyətlərini izah etmək


8. Sinifdənxaric oxu kitablarının seçilməsinə kimlər istiqamət verməlidir?

1.müəllim

2.şagird

3.valideyn

4.kitabxanaçı

A) 2,4


B) 1,4

C) 1,3


D) 3,4

E) 1,2
9. Sinifdənxaric oxu üçün material seçilərkən hansı şərtlərə əməl olunmalıdır?

1 - yalnız Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələri olmalıdır

2 - həm Azərbaycan, həm də xarici ölkə ədəbiyyatı nümunələri olmalıdır

3 - yalnız bədii ədəbiyyat nümunəsi olmalıdır

4 - həm bədii ədəbiyyat, həm də kütləvi ədəbiyyat nümunəsi olmalıdır

5 - müxtəlif janrlardan olan əsərlər nəzərdə tutulmalıdır

6 - yalnız epik janrda olan əsərlər olmalıdır

A) 1, 3, 6

B) 2, 4, 5

C) 2, 3, 6

D) 1, 4, 6

E) 2, 3, 5
10. Sinifdənxaric oxu uşaqlarda nəyi tərbiyə edir?

1 - kitaba məhəbbət

2 - gəzə-gəzə oxumağı

3 - kitaba daxili ehtiyac hissi

4 - uzanıb oxumağı

5 - müntəzəm oxuya adət

A) 2,4

B) 1,3,5C) 1,2,5

D) 2,3,4

E) 1,3,4
11. Sinifdənxaric oxu üçün verilmiş fikirlərin düzgün ardıcıllığını seçin.

1-Sinifdənxaric oxu üçün materialın seçilməsi

2-Sinifdənxaric oxunun hesaba alınması

3-Kitabla ünsiyyət mədəniyyəti

4-Sinifdənxaric oxu dərslərinin təşkili

A) 4,2,3,1

B) 1,4,2,3

C) 3,2,1,4

D) 2,1,3,4

E) 1,3,4,2


12. Sinifdənxaric oxu üçün materialın seçilməsi ardıcıllığını müəyyən edin?

1-Bədii əsərlərə üstünlük verilməsi

2-Elmi əsərlərə üstünlük verilməsi

3-Şagirdlərin marağına, bilik səviyyəsinə uyğun olmalı

4-Dili mürəkkəb olmalı

5-Həm Azərbaycan, həm də xarici ölkə xalqları ədəbiyyatının nümunələrini əhatə etməlidir

A) 2,4,5

B) 1,3,5


C) 3,4,5

D) 1,2,3


E) 1,2,4
13. Əzbər yazının aparılma yolları hansılrdır?

1-müəllimin tapşırığı ilə əvvəlcədən əzbərlənmiş, orfoqrafik cəhətdən müvafiq şeirin yazdırılması

2-müşahidə

3-şagirdlərin əvvəllər öyrəndikləri şeirin yazdırılması

4-öyrədici və yoxlama xarkteri daşıyır

5-müzakirə

A) 2,4,5

B) 1,3,4


C) 1,2,3

D) 1,3,5


E) 2,4,5
14. Uyğunluğu müəyyən edin.

I - Təlim

II - Müəllimin şərhi

1. Biliyin tam və ardıcıl şərh edilməsi

2. İnkişafetdirici

3. Saf, aydın faktlarla təsdiq edilmiş şərh

4. Doqmatik

A) I-1,3; II-2,4

B) I-2,4; II-1,3

C) I-1,2; II-3,4

D) I-2,3; II-1,4

E) I-1,4; II-2,3


15. Uyğunluğu müəyyən edin.

I - Metod

II - Priyom

1. Şagirdlərin zəruri biliklərə yiyələnməsini təmin edir

2. Bilikləri cəld və qüsursuz tətbiqetmə bacarığının yaranmasına kömək göstərmək

3. Şagirdlərin fəaliyyətini təşkil etmək

4. Şagirdlərdə mütaliəyə meyl göstərmək

A) I-2, II-3

B) I-1, II-2

C) I-4, II-3

D) I-3, II-1

E) I-2, II-1

##num=7 // level= 1// sumtest=22 // name= Qrammatika tədrisinin metodikası //
1. Şagirdlərin nitq və təfəkkürünü inkişaf etdirmək, şagirdlərdə dilin bölmələri haqqında sistemli bilik yaratmaq, düzgün tələffüz və ifadəli oxu vərdişlərinin yaradılması Azərbaycan dili təliminin hansı vəzifəsinə aiddir?

A) təlim vəzifəsinə

B) ümumi vəzifəsinə

C) konkret didaktik vəzifəsinə

D) ümumi didaktik vəzifəsinə

E) təlim-tərbiyə vəzifəsinə


2. Heca hansı morfoloji qaydanın öyrədilməsində mühüm rol oynayır?

A) sözlərin düzgün yazılışında

B) sözlərin düzgün tələffüzündə

C) sözlərin sətirdən-sətrə keçirilməsində

D) cümlə qurmaq vərdişlərinin inkişafında

E) nitq inkişafında


3. Ana dili təliminin bölmələrinin düzgün ardıcıllıqla sırası hansi cərgədə dogrudur?

A) Oxu təlimi və nitq inkişafı, Azərbaycan dili təlimi və nitq inkişafı, savad təlimi və nitq inkişafı

B) Savad təlimi və nitq inkişafi, yazi təlimi və nitq inkişafı, sinifdənxaric oxu təlimi və nitq inkişafı

C) Savad təlimi və nitq inkişafı, oxu təlimi və nitq inkişafı, Azərbaycan dili təlimi və nitq inkişafı

D) Azərbaycan dili təlimi və nitq inkişafı, sinifdənxaric oxu təlimi və nitq inkişafı, yazı təlimi və nitq inkişafı

E) Savad təlimi və nitq inkişafı, oxu təlimi və nitq inkişafı, morfologiya təlimi və nitq inkişafı


4. Qrammatikanın tədrisində istifadə olunan yolları tapın.

A) qrammatik metodlar, dil metodları

B) dil metodları, müqayisə, ümumi pedaqoji metodlar

C) ümumpedaqoji metodlar, dil təhlili metodları, qrammatikanı elmi-praktik yolla öyrədən metodlar

D) qrammatik təhlil, dil faktlarını sistemləşdirmək

E) müqayisə, qruplaşdırma, analiz və sintez


5. Oxu dərsliyinin tərtibi prinsipləri hansılardır?

1 - proqramauyğunluq

2 - tematiklik

3 - elmilik

4 - çoxişləklilik

5 - dispributivlik

6 - müvafiqlik

7 - sistemlililik və ardıcıllıq

A) 2, 3, 5

B) 1, 4, 6

C) 1, 2, 3

D) 4, 5, 6

E) 5, 6, 7
6. Vurğuya aid doğru cavabları seçin.

1 - vurğu sözlərdə samitin üzərində düşür

2 - vurğu sözlərdə saitin üzərinə düşür

3 - vurğulu heca digərinə nisbətən qüvvətli deyilir

4 - vurğu sözün mənasını dəyişir

5 - vurğu sözlərin hecalara bölünməsinə xidmət edir

6 - vurğu sözlərin sətirdən-sətrə keçirilməsinə xidmət edir

A) 1, 2, 3

B) 1, 2, 4

C) 2, 3, 4

D) 3, 4, 6

E) 1, 4, 6


7. Dərsin yaxşı keçməsi nədən asılıdır?

1 - mövzunun dəqiq, məqsədin düzgün müəyyənləşdirilməsindən

2 - ev tapşırığının yoxlanılmasından

3 - müvafiq materialın düşünülmüş şəkildə seçilməsindən

4 - dərsin planlaşdırırlmasından

5 - şagirdlərə veriləcək sualların düzgün müəyyənləşdirilməsindən

6 - bilik, bacarıq və vərdişlərin hesaba alınmasından

7 - yoxlama işinin aparılmasından

A) 1, 2, 6, 7

B) 2, 3, 6, 7

C) 1, 3, 4, 5

D) 3, 4, 5, 7

E) 1, 4, 6, 7
8. Qrammatika təliminin inkişafetdirici məqsədinə aiddir:

1-şagirdlərin iradi, emosional qabiliyyətlərini inkişaf etdirir

2-tədris materialı, əyani və texniki vasitələrdən istifadə imkanına şərait yaradır

3-şagirdlərinin diqqətini, yaddaşını təfəkkürünü inkişaf etdirir

4-böyüklərə hörmət, vətənə məhəbbət hissini artırır

5-şagirdlərin dünyagörüşünü formalaşdırır

6-fiziki mədəniyyətə, etik təsəvvürlərə tələbatı ödəyir

A) 1, 4, 5

B) 2, 4, 6

C) 1, 3, 5

D) 2, 3, 6

E) 3, 5, 6


9. Yeni bilik verən dərsin sxeminin ardıcıllığı hansı bənddə düzgün verilmişdir?

1 - ev tapşırığının verilməsi

2 - qrammatik inşaların aparılması
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə