FƏLSƏFƏ doktoru hazirliğI ÜZRƏ Ə y a n I Ş Ö b ə y əYüklə 191,12 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü191,12 Kb.
#20


AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

2011-ci İLƏ AZƏRBAYCAN MEA-nın ELMİ MÜƏSSİSƏLƏRİ VƏ TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN FƏLSƏFƏ DOKTORU VƏ ELMLƏR DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ QƏBUL

E L A N E D İ R

FƏLSƏFƏ DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ

Ə Y A N İ Ş Ö B Ə Y Ə


Fizika İnstitutu

Fiziki eksperimentin cihazları və metodları

Nəzəri fizika

Fiziki elektronika

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Elektrofizika, elektrofiziki qurğular

Nüvə və elementar zərrəciklər fizikasıRiyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Riyazi analiz

Differensial tənliklər

Riyazi fizika tənlikləri

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Deformasiya olunan bərk cismin mexanikası

Mayenin, qazın və plazmanın mexanikasıƏ.Hüseynov adına

Kibernetika İnstitutu

Hesablama riyaziyyat


Diskret riyaziyyat və riyazi kibernetika

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlən­məsi (sahələr üzrə)

Texnoloji proseslərin və istehsalın avtomatlaş­dırılması və idarə edilməsi (sahələr üzrə)

Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri

İqtisadiyyatın riyazi və instrumental üsullarıRadiasiya Problemləri İnstitutu

Radiasiya materialşünaslığı

Radioekologiya

Yüksək enerjilər kimyası

Yeniləşən enerji növlərinin çevrilməsi və onların əsasında qurğularN.Tusi ad.

Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası

Astrofizika, radioastronomiyaİnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə)

Sosial və iqtisadi sistemlərdə idarəetmə

Telekommunikasiya sistemləri və kompyuter şəbəkələri

İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri, informasiya təhlükəsizliyi
Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası

Neft kimyası

Kimyəvi kinetika və kataliz

Yanacağın kimyası və texnologiyası

Materialların kimyəvi müqaviməti və korroziyadan mühafizəKimya Problemləri İnstitutu

Qeyri-üzvi kimya

Analitik kimya

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası

Kimyəvi kinetika və kataliz

Kimya texnologiyasının proses və aparatlarıAşqarlar Kimyası İnstitutu

Üzvi kimya

Neft kimyası
Polimer Materialları İnstitutu

Üzvi kimya

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası


Geologiya İnstitutu

Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarış və kəşfiyyatı


Akademik H.Əliyev adına

Coğrafiya İnstitutu

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası

Sosial-iqtisadi və siyasi coğrafiya

Geomorfologiya və təkamül coğrafiyası

Meteorologiya, iqlimşünaslıq, aqrometeorologiya

Coğrafi və geoloji ekologiya


Akademik V.Komarov adına

Botanika İnstitutu

Biofizika

Molekulyar biologiya

Biokimya

Botanika

Bitki fiziologiyası


Zoologiya İnstitutu

Entomologiya

Parazitologiya


Akademik A.İ.Qarayev adına

Fiziologiya İnstitutu

Biokimya

İnsan və heyvan fiziologiyası


Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

Ekologiya

Torpaqşünaslıq

Aqrokimya

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq mühafizəsiGenetik Ehtiyatlar İnstitutu

Botanika

Genetika


Ekologiya

Mikrobiologiya İnstitutu

Mikrobiologiya

Mikologiya


A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu

Vətən tarixi

Ümumi tarix

Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat metodları

Elm və texnikanın tarixi

Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasətin tarixi


Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

Arxeologiya

Etnoqrafiya, etnologiya və antropologiya


Akademik Z.Bünyadov adına

Şərqşünaslıq İnstitutu

Ümumi tarix

Dünya iqtisadiyyatı

Dünya ədəbiyyatı


Beynəlxalq münasibətlər və qlobal inkişafın siyasi problemləri

Fəlsəfə, Sosiologiya və

Hüquq İnstitutu

Ontologiya və idrak nəzəriyyəsi

Fəlsəfə tarixi

Estetika

Sosial fəlsəfə

Dinşünaslıq, mədəniyyətin fəlsəfəsi

Mülki hüquq

Əmək hüququ; sosial təminat hüququ

Cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası

Beynəlxalq hüquq

Sosial psixologiya


Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodolo­giyası və tarixi

Siyasi institutlar, etnosiyasi konfliktologiya, milli və siyasi proseslər

Beynəlxalq münasibətlərin və qlobal inkişafın siyasi problemləri


İnsan Hüquqları üzrə

Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Bioetika və tibbi hüquq

Siyasi institutlar, etnosiyasi konfliktologiya, milli və siyasi proseslər


Beynəlxalq münasibətlərin və qlobal inkişafın siyasi problemləri

İqtisadiyyat İnstitutu

İqtisadi nəzəriyyə


Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə­ edilməsi

Maliyyə, pul tədavülü, kredit

Dünya iqtisadiyyatı


Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi

Vətən tarixi

Arxeologiya

Etnoqrafiya

N.Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
Azərbaycan ədəbiyyatı

Türk xalqları ədəbiyyatı

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq


Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

Azərbaycan dili

Türk dilləri

Dil nəzəriyyəsi


Folklor İnstitutu

Folklorşünaslıq


Memarlıq və İncəsənət İnstitutu

Teatr sənəti

Musiqi sənəti

Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət

İncəsənətin tarixi və nəzəriyyəsi

Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidə­lə­rin bərpası və rekonstruksiyası

M.Füzuli adına


Əlyazmalar İnstitutu

Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat metodları

Dinşünaslıq, mədəniyyətin fəlsəfəsi

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq


N.Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi

Azərbaycan ədəbiyyatı

Dünya ədəbiyyatı


Mərkəzi Elmi Kitabxana

Kitabxanaşünaslıq; biblioqrafiyaşünaslıq; kitabşünaslıq

AMEA-nın

Gəncə Regional Elmi Mərkəzi

Neft kimyası

Botanika


Etnoqrafiya, etnologiya və antropologiya

Azərbaycan ədəbiyyatıAMEA-nın

Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi

Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi

Q İ Y A B İ Ş Ö B Ə Y Ə


Fizika İnstitutu

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Elektrik stansiyaları və elektroenergetik sistemlər


Ə.Hüseynov adına

Kibernetika İnstitutu

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlən­məsi (sahələr üzrə)


Radiasiya Problemləri İnstitutu

Yüksək enerjilər kimyası
Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

Neft kimyası

Yanacağın kimyası və texnologiyası


Polimer Materialları İnstitutu

Üzvi kimya


Geologiya İnstitutu

Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarış və kəşfiyyatı


Akademik H.Əliyev adına

Coğrafiya İnstitutu

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası

Qurunun hidrologiyası, su ehtiyatları, hidrokimya


A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu

Vətən tarixi

Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasətin tarixi


Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

Arxeologiya


İnsan Hüquqları üzrə

Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Beynəlxalq hüquq

İqtisadiyyat İnstitutu

İqtisadi nəzəriyyə


Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə­ edilməsi

Maliyyə, pul tədavülü, kredit

Dünya iqtisadiyyatı

N.Gəncəvi adına


Ədəbiyyat İnstitutu

Azərbaycan ədəbiyyatı

Dünya ədəbiyyatı (fransız, alman)


Folklor İnstitutu

Folklorşünaslıq

Nəsimi adına


Dilçilik İnstitutu

Türk dilləri


Dil nəzəriyyəsi

N.Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi

Muzeyşünaslıq, tarixi-mədəni abidələrin mühafizəsi və bərpası


Mərkəzi Elmi Kitabxana

Kitabxanaşünaslıq; biblioqrafiyaşünaslıq; kitabşünaslıq

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi

Fiziki kimya

Botanika


Arxeologiya

Azərbaycan ədəbiyyatı

Beynəlxalq hüquq


AMEA-nın Gəncə Regional

Elmi Mərkəzi

Neft kimyası

EkologiyaXalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə­ edilməsi


ELMLƏR DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ

Ə Y A N İ Ş Ö B Ə Y Ə

Fizika İnstitutu

Elektrofizika, elektrofiziki qurğularRiyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Deformasiya olunan bərk cismin mexanikası


Ə.Hüseynov adına

Kibernetika İnstitutu

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlən­məsi (sahələr üzrə)


Radiasiya Problemləri İnstitutu

Yüksək enerjilər kimyası


İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə)


Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

Neft kimyası


Kimya Problemləri İnstitutu

Kimyəvi kinetika və kataliz


Aşqarlar Kimyası İnstitutu

Neft kimyası

Polimer Materialları İnstitutu

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası


Akademik H.Əliyev adına

Coğrafiya İnstitutu

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası


Akademik V.Komarov adına

Botanika İnstitutu

Botanika

Zoologiya İnstitutu

Zoologiya


Akademik A.İ.Qarayev adına

Fiziologiya İnstitutu

İnsan və heyvan fiziologiyası


Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

Torpaqşünaslıq


A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu

Vətən tarixi


Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

Arxeologiya


Akademik Z.Bünyadov adına

Şərqşünaslıq İnstitutu

Fəlsəfə tarixi

Fəlsəfə, Sosiologiya və

Hüquq İnstitutu

Sosial fəlsəfə

Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ


İqtisadiyyat İnstitutu

Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə­ edilməsi

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi

Etnoqrafiya

N.Gəncəvi adına

Ədəbiyyat İnstitutu
Azərbaycan ədəbiyyatı


Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

Azərbaycan dili


N.Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi

Azərbaycan ədəbiyyatı


AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi

Zoologiya

AMEA-nın Gəncə Regional

Elmi Mərkəzi

Ekologiya


Q İ Y A B İ Ş Ö B Ə Y Ə


Fizika İnstitutu

Nəzəri fizika


Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Riyazi analiz


Ə.Hüseynov adına

Kibernetika İnstitutu

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlən­məsi (sahələr üzrə)


Radiasiya Problemləri İnstitutu

Radiasiya materialşünaslığı


İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlən­məsi (sahələr üzrə)


Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası


Kimya Problemləri İnstitutu

Qeyri-üzvi kimya


Aşqarlar Kimyası İnstitutu

Üzvi kimya

Neft kimyasıPolimer Materialları İnstitutu

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası


Akademik H.Əliyev adına

Coğrafiya İnstitutu

Geomorfologiya və təkamül coğrafiyası


Akademik V.Komarov adına

Botanika İnstitutu

Biofizika


Zoologiya İnstitutu

Entomologiya


Akademik A.İ.Qarayev adına

Fiziologiya İnstitutu

Biokimya


Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

Ekologiya


A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu

Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat metodları


Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

Etnoqrafiya, etnologiya və antropologiya


Akademik Z.Bünyadov adına

Şərqşünaslıq İnstitutu

Dünya ədəbiyyatı

Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu

Elm və texnikanın fəlsəfəsi

Sosial psixologiya

Siyasi institutlar, etnosiyasi konfliktologiya, milli və siyasi proseslər


İqtisadiyyat İnstitutu

İqtisadi nəzəriyyə


Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə­ edilməsi

N.Gəncəvi adına

Ədəbiyyat İnstitutu

Azərbaycan ədəbiyyatı


Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

Dil nəzəriyyəsi


M.Füzuli adına

Əlyazmalar İnstitutu

Dinşünaslıq, mədəniyyətin fəlsəfəsi

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq


N.Gəncəvi ad. Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi

Azərbaycan ədəbiyyatı

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi

Folklorşünaslıq

AMEA-nın Gəncə Regonal

Elmi Mərkəzi

Vətən tarixiAZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

2011-ci İLƏ Respublİkanın

DİGƏR ELMİ MÜƏSSİSƏLƏRİ VƏ TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN

FƏLSƏFƏ DOKTORU VƏ ELMLƏR DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ QƏBUL

E L A N E D İ R

FƏLSƏFƏ DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ

ƏYANİ ŞÖBƏYƏ
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

ET Əkinçilik İnstitutu

Biokimya

ET Pambıqçılıq İnstitutu

Seleksiya və toxumçuluq

Ümumi əkinçilik

Bitkiçilik

AqrokimyaET Tərəvəzçilik İnstitutu

Seleksiya və toxumçuluq

ET Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar İnstitutu

Bitkiçilik


ET Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu

Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (kənd təsərrüfatı)

ET İpəkçilik İnstitutu

Seleksiya və toxumçuluq

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi, seleksiyası, genetikası və çoxaldılmasıET Eroziya və Suvarma İnstitutu

Torpaqşünaslıq

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsiAzərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

Dənli, paxlalı bitkilərin, yarma, meyvə-tərəvəz və üzüm məhsullarının emalı texnologiyası və saxlanması

Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsinin texnologiya və vasitələri

Torpaqşünaslıq

Aqrokimya

Baytarlıq mikrobiologiyası, virusologiyası, epizootologiyası və immunologiyası

Ümumi əkinçilik

Meşə bitkiləri, seleksiya, toxumçuluq

Bitkilərin mühafizəsi

Bitkiçilik

Xüsusi zootexniya, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı texnologiyası

Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi


Səhiyyə Nazirliyi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Mamalıq-Ginekologiya

Endokrinologiya

Daxili xəstəliklər

Pediatriya

Dermatovenerologiya

Nevrologiya

Onkologiya

Şüa diaqnostikası

Stomatologiya

Cərrahiyyə

Anesteziologiya-reanimatologiya


Ə.Əliyev adına Dövlət Həkimləri Təkmilləş­dirmə İnstitutu

Pediatriya

Milli Onkologiya Mərkəzi

Onkologiya

Şüa diaqnostikasıC.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu

Kardiologiya


M.Topçubaşov adına Cərrahiyyə Mərkəzi

Cərrahiyyə

K.Fərəcova adına ET Pediatriya İnstitutu

Pediatriya


ET Travmatologiya və Ortopediya İnstitutu

Travmatologiya və ortopediya

V.Axundov adına ET Tibbi Profilaktika İnstitutu

Yoluxucu xəstəliklər

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Xalq təsərrüfatının iqti­sa­diy­­yatı və idarə edilməsi (makroiqtisadiyyat)

Xalq təsərrüfatının iqti­sa­diy­­yatı və idarə edilməsi (regional iqtisadiyyat)

İqtisadiyyatın riyazi və instrumental üsulları

Dünya iqtisadiyyatıMüdafiə Sənayesi Nazirliyi

Milli Aerokosmik Agentliyi (MAKA)


Ekologiya

Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar

İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə)

Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri (sahələr üzrə)

Bərk cismin elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro- və nanoelektronika

Yer kürəsinin aerokosmik tədqiqi, fotoqrammetriya


Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi


Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Balıqçılıq Təsərrüfatı İnstitutu

Zoologiya

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

Azərbaycan Turizm İnstitutu

Etnoqrafiya, etnologiya və antropologiya

Xalq təsərrüfatının iqti­sa­diy­­yatı və idarə edilməsi (fəaliyyət sahələri və istiqamətləri üzrə, o cümlədən: iqtisadi sistemləri idarəetmə nəzəriyyəsi; makroiqtisadiyyat; komplekslərin, sa­hə­lərin və müəssisələrin iqtisadiyyatı, təşkili və idarə edilməsi; regional iqtisadiyyat; əməyin iqtisadiyyatı və s.)

German dilləri

Müqayisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik


Mədəniyyətin nəzəriyyəsi və tarixi

Muzeyşünaslıq, tarixi-mə­də­ni abidələrin mü­hafizəsi və bərpası

Sosial-iqtisadi və siyasi coğrafiya
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzi

Xalq təsərrüfatının iqti­sa­diy­­yatı və idarə edilməsi (fəaliyyət sahələri və istiqamətləri üzrə, o cümlədən komplekslərin, sa­hələrin və müəssisələrin iqtisadiyyatı, təşkili və idarə edilməsi; əməyin iqtisadiyyatı)

«Azərbaycan Hava Yolları» Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

Milli Aviasiya Akademiyası (MAA)

Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistem­ləri­nin istismarı

Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar

Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və metodları

Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya və televiziya sistemləri və qurğuları

Sistemli analiz, idarə­etmə və informasi­ya­nın işlənməsi (sahələr üzrə)

Daşınma proseslərinin idarə edilməsi

Hava nəqliyyatının istismarı

Xalq təsərrüfatının iqti­sa­diy­­yatı və idarə edilməsi (mülki aviasiya üzrə)

Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ

Beynəlxalq hüquq


«Azərenerji» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu (MMC)

Elektrik stansiyaları və elektroenergetik sistem­lər

Yüksək gərginliklər texnikasıAzərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

«Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya» Elmi-İstehsalat Birliyi

Hidrotexniki tikinti

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

Xalq təsərrüfatının iqti­sa­diy­­yatı və idarə edilməsi (su təsərrüfatı üzrə)

HidrogeologiyaAzərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası

Gəmiqayırma, gəmi təmiri texnologiyası və gəmiqayırma istehsalının təşkili

Gəmilərin enerji qurğuları və onların elementləri (əsas və köməkçi)

Su nəqliyyatının istismarı, gəmiçilik


Azərbaycan Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi

Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular

Özüllər və bünövrələr, yeraltı qurğular


Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidə­lə­rin bərpası və rekonstruk­siyası


Bina və qurğuların memarlığı

Şəhərsalma, yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması, landşaft memarlığıAzərbaycan Mərkəzi Kooperativlər İttifaqı «Azərittifaq»

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

Standartlaşdırma və məhsulun keyfiyyətinin idarə olunması

Xalq təsərrüfatının iqti­sa­diy­­yatı və idarə edilməsi

Maliyyə, pul tədavülü və kredit

Mühasibat uçotu və statistika
QİYABİ ŞÖBƏYƏ


Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

ET Əkinçilik İnstitutu

Bitki fiziologiyası

Genetika


Seleksiya və toxumçuluq

ET Pambıqçılıq İnstitutu

Seleksiya və toxumçuluq

BitkiçilikET Yemçilik, Çəmənçilik və

Otlaqlar İnstitutu

Bitkiçilik


ET Bitki Mühafizəsi İnstitutu

Bitki mühafizəsi

EntomologiyaET Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və

Təşkili İnstitutu

Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (kənd təsərrüfatı)

ET Eroziya və Suvarma İnstitutu

Torpaqşünaslıq

ET Baytarlıq İnstitutu

Baytarlıq mikrobiologiyası, virusologiyası, epizootologiyası və immunologiyası

ParazitologiyaAzərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

Meyvəçilik və üzümçülük

Dənli, paxlalı bitkilərin, yarma, meyvə-tərəvəz və üzüm məhsullarının emalı texnologiyası və saxlanması

Botanika

Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsinin texnologiya və vasitələri

Baytarlıq mikrobiologiyası, virusologiyası, epizootologiyası və immunologiyası

Meşə bitkiləri, seleksiya, toxumçuluq

Xalq təsərrüfatının iqti­sa­diy­­yatı və idarə edilməsi

Mühasibat uçotu və statistikaSəhiyyə Nazirliyi

Milli Onkologiya Mərkəzi

Onkologiya

Şüa diaqnostikasıİqtisadi İnkişaf Nazirliyi

İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Xalq təsərrüfatının iqti­sa­diy­­yatı və idarə edilməsi

(makroiqtisadiyyat)

Xalq təsərrüfatının iqti­sa­diy­­yatı və idarə edilməsi

(regional iqtisadiyyat)

İqtisadiyyatın riyazi və instrumental üsulları

Dünya iqtisadiyyatıMüdafiə Sənayesi Nazirliyi

Milli Aerokosmik Agentliyi (MAKA)


Ekologiya

Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar

İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə)

Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri (sahələr üzrə)

Bərk cismin elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro- və nanoelektronika

Yer kürəsinin aerokosmik tədqiqi, fotoqrammetriya


Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi


Hidrometeo­rologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Qurunun hidrologiyası, su ehtiyatları, hidrokimya

Okeanologiya

Meteorologiya, iqlimşü­nas­lıq, aqrome­teo­­rologiya


Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Balıqçılıq Təsərrüfatı İnstitutu

Zoologiya

Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması və Xüsusi Mühafizə olunan Təbiət Ərazilərinin İnkişafı Departamenti

Botanika

Zoologiya

Ekologiya


Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

Azərbaycan Turizm İnstitutu

German dilləri

Beynəlxalq münasibətlərin və qlobal inkişafın siyasi problemləri

Ədliyyə Nazirliyi

Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzi

Cinayət hüququ və krimi­nologiya; cəza-icra hüququ

Cinayət prosesi, kriminalistika və məh­kə­mə eks­per­ti­za­sı; əməliyyat-axtarış fəa­­­liy­­yətiAzərbaycan Dövlət Neft Şirkəti

«Neftqaz­elmitədqiqat­layihə» İnstitutu

Neft və qaz yataqlarının ge­­o­­­­­logiyası, axtarış və kəş­fiy­yatı

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı«Geofizika» Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Geofizika, faydalı qazıntıların geo­fiziki axta­rış üsulları

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Su Problemləri İnstitutu (AzETSPİ)

Su təchizatı, kanalizasiya, su ehtiyatlarının mühafizəsi üçün tikinti sistemləri

Hidravlika və mühəndisi hidrologiya«Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya» Elmi-İstehsalat Birliyi

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

«Azərbaycan Hava Yolları» Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

Milli Aviasiya Akademiyası (MAA)

Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistem­ləri­nin istismarı

Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar

Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və metodları

Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya və televiziya sistemləri və qurğuları

Sistemli analiz, idarə­etmə və informasi­ya­nın işlənməsi (sahələr üzrə)

Daşınma proseslərinin idarə edilməsi

Hava nəqliyyatının istismarı

Bərk cisim elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro- və nanoelektronika

Xalq təsərrüfatının iqti­sa­diy­­yatı və idarə edilməsi (mülki aviasiya üzrə)

Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ


Beynəlxalq hüquq«Azərenerji» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu (MMC)

Elektrotexniki komplekslər və sistem­lər

Elektrik stansiyaları və elektroenergetik sistem­lər

Yüksək gərginliklər texnikası


Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası

Gəmilərin enerji qurğuları və onların elementləri (əsas və köməkçi)

Su nəqliyyatının istismarı, gəmiçilikAzərbaycan Mərkəzi Kooperativlər İttifaqı «Azərittifaq»

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

Standartlaşdırma və məhsulun keyfiyyətinin idarə olunması

Xalq təsərrüfatının iqti­sa­diy­­yatı və idarə edilməsi

Maliyyə, pul tədavülü və kredit

Mühasibat uçotu və statistika
ELMLƏR DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ

ƏYANİ ŞÖBƏYƏ
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

ET Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu

Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (kənd təsərrüfatı)

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

Dənli, paxlalı bitkilərin, yarma, meyvə-tərəvəz və üzüm məhsullarının emalı texnologiyası və saxlanması

Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsinin texnologiya və vasitələri

Torpaqşünaslıq

AqrokimyaSəhiyyə Nazirliyi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Mamalıq-Ginekologiya

Daxili xəstəliklər

Onkologiya


Milli Onkologiya Mərkəzi

Onkologiya

Şüa diaqnostikasıDövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi

Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular

Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidə­lə­rin bərpası və rekonstruk­siyasıAzərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

«Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya» Elmi-İstehsalat Birliyi

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

Hidrogeologiya
QİYABİ ŞÖBƏYƏ


Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

ET Əkinçilik İnstitutu

Genetika

Seleksiya və toxumçuluqET Pambıqçılıq İnstitutu

Seleksiya və toxumçuluq

AqrokimyaET Tərəvəzçilik İnstitutu

Bitkiçilik


ET Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və

Təşkili İnstitutu

Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (kənd təsərrüfatı)

ET Eroziya və Suvarma İnstitutu

Torpaqşünaslıq

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsiET Baytarlıq İnstitutu

Baytarlıq mikrobiologiyası, virusologiyası, epizootologiyası və immunologiyası


Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

Dənli, paxlalı bitkilərin, yarma, meyvə-tərəvəz və üzüm məhsullarının emalı texnologiyası və saxlanması

Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsinin texnologiya və vasitələri

Aqrokimya

Baytarlıq mikrobiologiyası, virusologiyası, epizootologiyası və immunologiyası

Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi

Mühasibat uçotu və statistikaSəhiyyə Nazirliyi

Milli Onkologiya Mərkəzi

Onkologiya

Şüa diaqnostikası«Azərbaycan Hava Yolları» Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

Milli Aviasiya Akademiyası (MAA)

Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistem­ləri­nin istismarı

Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya və televiziya sistemləri və qurğuları

Bərk cisim elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro- və nanoelektronika

Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ


«Azərenerji» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu (MMC)

Elektrik stansiyaları və elektroenergetik sistem­lər

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 129№-li «01» «iyul» 2010-cu il tarixli qərarına uyğun olaraq fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya ali təhsili olan (ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsini bitirən, yaxud təhsili ona bərabər tutulan, tibbi təhsildə isə həkim və həkim-mütəxəssis) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları müsabiqə əsasında qəbul olunurlar.

Doktoranturaya qəbul üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:


 • ərizə (doktoranturanın fəaliyyət göstərdiyi müəssisənin və yaxud təşkilatın rəhbərinin adına);

 • kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqi

 • tərcümeyi-hal;

 • iş yerindən xasiyyətnamə;

 • 3 ədəd fotoşəkil (3x4 sm ölçüdə)

 • iş stajı olanlar üçün əmək kitabçasından çıxarış;

 • çap olunmuş elmi işlərin siyahısı və ya seçilmiş ixtisas üzrə referat;

 • ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti (xarici ölkələrdə təhsil almış AR vətəndaşları üçün təhsil haqqında sənədlərin tanınması haqqında şəhadətnamə);

 • şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.

Doktoranturaya qəbul olmaq istəyənlər ixtisas fənnindən, xarici dildən və fəlsəfədən ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsi üçün qüvvədə olan tədris proqramları həcmində qəbul imtahanları verirlər.
Doktoranturaya sənədlər sentyabr ayının 1-dən 30-dək qəbul edilir.
Qəbul imtahanları oktyabr ayında keçiriləcək.
Doktoranturaya qəbul imtahanlarına buraxılmış şəxsl­ərə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq iş yerindən 30 təqvim günü müddətində ödənişli mə­zu­niyyət verilir.
İstehsalatdan ayrılmaqla təhsil alan bütün doktorantlar təqaüdlə təmin olunurlar.
Qəbul olunanlar yataqxana ilə təmin olunmurlar.

- - -
Elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturaya seçdikləri sahədə elmi və ya elmi-pedaqoji nailiyyəti olan, fundamental tədqiqatları yüksək səviyyədə aparmağa qadir və «Fəlsəfə doktoru» (elmlər namizədi) elmi (alimlik) dərəcəsi olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları qəbul edilirlər.

Doktoranturaya qəbul üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilir: • ərizə (doktoranturanın fəaliyyət göstərdiyi müəssisənin və yaxud təşkilatın rəhbərinin adına);

 • kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqi

 • tərcümeyi-hal;

 • 2 ədəd fotoşəkil (3x4 sm ölçüdə)

 • iş yerindən xasiyyətnamə;

 • əmək kitabçasından çıxarış;

 • çap olunmuş elmi işlərin siyahısı;

 • «Fəlsəfə doktoru» və ya «Elmlər namizədi» elmi (alimlik) dərəcəsi diplomunun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;

 • ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;

 • şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.

Doktoranturaya sənədlər sentyabr ayının 1-dən ilin sonunadək qəbul edilir.

Dövlət hesabına əyani təhsil alan doktorantlara qanunvericiliklə müəyyən olunmuş məbləğdə təqaüd ödənilir və hər il məzuniyyət verilir.AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ
Yüklə 191,12 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin