Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 12Yüklə 2,89 Mb.
səhifə1/47
tarix01.03.2018
ölçüsü2,89 Mb.
#43462
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 12

MENÂKIB-I ÇİHÂR

YÂR-İ GÜZÎN(Dört Halîfenin Üstünlükleri)

Seyyid Eyyûb bin Sıddîk

Onbeşinci Baskı

Hakîkat Kitâbevi

Darüşşefeka Cad. 57 P.K.: 35 34083

Tel: 0212 5234556-5325843 Fax: 0212 5233693

http://www.hakikatkitabevi.com

e-mail: bilgi@hakikatkitabevi.com

Fâtih-İSTANBUL

AĞUSTOS-2006İÇİNDEKİLER


Birinci bâb: Birinci halîfe emîr-ül mü’minîn Ebû Bekr-i Sıddîkın

“radıyallahü teâlâ anh” menâkıbı hakkındadır. [Bu bâbda 66

menâkıb vardır.]……………………………………..........…………………….…….....7

İkinci bâb: İkinci halîfe emîr-ül mü’minîn Ömer-ül Fârûkun

“radıyallahü teâlâ anh” menâkıbı hakkındadır. [Bu bâbda 81

menâkıb vardır.] ………………………………………………………………………….....99

Üçüncü bâb: Ebû Bekr-i Sıddîk ve Ömer-ül Fârûkun

“radıyallahü teâlâ anhümâ” menâkıbı. [Bu bâbda 23

menâkıb vardır.]...................................................................185

Dördüncü bâb:     Üçüncü halîfe emîr-ül mü’minîn Osmân-ı

Zinnûreyn “radıyallahü teâlâ anh” menâkıbı hakkındadır.

[Bu bâbda 55 menâkıb vardır.] ..............................................199

Beşinci bâb:         Ebû Bekr, Ömer ve Osmân “radıyallahü

anhüm” menâkıbı. [Bu bâbda 19 menâkıb vardır.]........... .........253Altıncı bâb : Dördüncü halîfe emîr-ül mü’minîn Esedillahi

Gâlib Alî ibni Ebî Tâlib “radıyallahü teâlâ anh” menâkıbı

hakkındadır. [Bu bâbda 101 menâkıb vardır...................... .......271

Yedinci bâb:         Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alî

“radıyallahü teâlâ anhüm” menâkıbı. [Bu bâbda 46

menâkıb vardır.] .................................................................409

Sekizinci bâb : Ebû Bekr-i Sıddîk ile Alî bin Ebî Tâlibin

“radıyallahü anhümâ” münâzarası ………………………....................527Dokuzuncu bâb: Âşere-i Mübeşşerenin menâkıbı. [Bu bâbda

13 madde vardır] .................................................................533Onuncu bâb: Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”

Ehl-i Beytinin menâkıb›. [Bu bâbda 17 menâkıb vardır.] .... ......539Onbirinci bâb : Eshâb-ı kirâmın “rıdvânullahi teâlâ aleyhim

ecma’în” menâkıbı. [Bu bâbda 8 menâkıb vardır.]............ ........557Onikinci bâb : Bu ümmetin üstünlükleri. [Bu bâbda

36 madde vardır.] ………… .....................................................565Bask›: İhlâs Gazetecilik A.Ş.

29 Ekim Cad. No. 23 Yenibosna-İSTANBUL

Tel: 0.212.454 30 00

ISBN: 975-92119-1-2

MENÂKIB-I ÇİHÂR YÂR-İ GÜZÎN

ÖNSÖZBismillâhirrahmânirrahîm

İnsan için üç dürlü hayât vardır: Dünyâ, kabr, âhıret hayâtı. Dünyâda, beden rûh ile birlikdedir. İnsana hayât, canlılık veren rûhdur. Rûh bedenden ayrılınca, insan ölür. Beden mezârda çürüyüp, toprak olunca veyâ yanıp kül olunca, yâhud yırtıcı hayvan yiyip yok olunca rûh yok olmaz. Kabr hayâtı başlar. Kabr hayâtında his vardır, hareket yokdur. Kıyâmetde bir beden yaratılıp, rûh ile bu beden birlikde Cennetde veyâ Cehennemde sonsuz yaşarlar.

İnsanın dünyâda ve âhıretde mes’ûd olması için, müslimân olması lâzımdır. Dünyâda mes’ûd olmak, râhat yaşamak demekdir. Âhıretde mes’ûd olmak, Cennete gitmek demekdir. Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için, mes’ûd olmak yolunu, Peygamberler vâsıtası ile kullarına bildirmişdir. Çünki insanlar bu se’âdet yolunu, kendi aklları ile bulamazlar. Hiçbir Peygamber kendi aklından birşey söylememiş, hepsi, Allahü teâlânın bildirdiği şeyleri söylemişlerdir. Peygamberlerin söyledikleri se’âdet yoluna (Din) denir. Muhammed aleyhisselâmın bildirdiği dîne (İslâmiyyet) denir. Âdem aleyhisselâmdan beri binlerle Peygamber gelmişdir. Peygamberlerin sonuncusu Muhammed aleyhisselâmdır. Diğer Peygamberlerin bildirdikleri dinler, zemânla bozulmuşdur. Şimdi se’âdete kavuşmak için islâmiyyeti öğrenmekden başka çâre yokdur. İslâmiyyet, kalb ile inanılacak (Îmân) bilgileri ve beden ile yapılacak (Ahkâm-ı is-

-3-

lâmiyye) bilgileridir. Îmân ve ahkâm-ı islâmiyye ilmleri (Ehl-i sünnet âlimleri)nin kitâblarından öğrenilir. Câhillerin, sapıkların bozuk kitâblarından öğrenilmez. Hicrî bin senesinden evvel, islâm memleketlerinde çok (Ehl-i sünnet âlimi) vardı. Şimdi hiç kalmadı. Bu âlimlerin yazdıkları arabî ve fârisî kitâblar ve bunların tercemeleri, dünyânın her yerinde, kütübhânelerde çok vardır. Hakîkat kitâbevinin bütün kitâbları, bu kaynaklardan alınmışdır. Se’âdete kavuşmak için, (Hakîkat kitâbevi)nin kitâblarını okuyunuz!

Aklın varsa eğer, islâmiyyete bağlan!

İslâmiyyetin aslı, Hadîsdir ve Kur’ân!
  Mîlâdî              Hicrî Şemsî Hicrî kamerî

   2002                 1380                        1422


---------------------------------

İSTİGFÂR DÜÂSI

Muhammed Ma’sûm hazretlerinin 2.ci cildi, 80.ci mektûbundaki hadîs-i şerîfde buyuruldu ki, (İstigfâr düâsına devâm edeni, Allahü teâlâ derdlerden kurtarır ve ummadığı yerden rızklandırır). Bu fakîr, farz nemâzlardan sonra, üç kerre bu düâyı okuyorum.

Düâ budur: Estagfirullahel’azîm, ellezî lâ ilâhe illâ huv, elhayyel kayyûme ve etûbü ileyh.

Bu düâyı okudukdan sonra, yalnız (Estagfirullah) okuyarak yetmişe temâmlıyorum. Ölümden başka, her derdden kurtarır. Eceli gelenin de, ağrısız, sıkıntısız ölmesine yardım eder.

---------------------------------

TEVHÎD DÜÂSI

 Yâ Allah, yâ Allah. Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah. Yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ afüvvü yâ Kerîm, fa’fü annî verhamnî yâ erhamerrâhimîn! Teveffenî müslimen ve elhıknî bissâlihîn. Allahümmagfirlî ve li-âbâî ve ümmehâtî ve li âbâ-i ve ümmehât-i zevcetî ve li-ecdâdî ve ceddâtî ve li-ebnâî ve benâtî ve li-ihvetî ve ehavâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-üstâzî Abdülhakîm-i Arvâsî ve li kâffetil mü’minîne vel-mü’minât. “Rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în.”-4-
MENÂKIB-I ÇİHÂR YÂR-İ GÜZÎN

(rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în)
BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM

  Bütün hamd ve senâlar, sağlam dînin esâsının dört duvârını, Seyyidil mürselînin dört halîfesi ile sağlam ve kuvvetli kılan Allahü teâlâya mahsûsdur. Bu dört halîfenin her biri, Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” teblîg etdiği dînin birer rüknüdür. Ömrü Onların sevgisi ile geçirmemek uygun değildir. Onların sevgisi olmadan, kurtuluş mümkin değildir. İslâm dîninde gayretli ve sünnet-i seniyyeye bağlı olan yakîn sâhibi din kardeşlerimiz açıkca bilirler ki, bu zemânda yazılacak ve öğrenilecek en mühim şey, Hulefâ-i râşidînin, ya’nî Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın dört büyük halîfesinin güzel menkıbelerinin beyânıdır. O hidâyet imâmlarının üstün makâmlarını açıklamakdır “rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”. Böylece, dostların kalblerine safâ, gözlerine sürme ve cilâ olup, düşmânların kalblerine cefâ ve kötü gözlere belâ dikeni olur. Allahü teâlânın lütfu, sevdiklerine gölgelik ve yardım olsun. Onun lütf gölgesinde mihnet görmesinler. Düşmanların başından kılınç, boyunlarından ip eksik olmasın. Bu abd-i âsî, istedi ki, O din serâyının mi’mârı, yakîn meydânının en büyüklerinin fazîletlerinden bir damla ile, susuz âşıkları suya kandırsın, güneş gibi kemâllerinden sâdıkların gönüllerini aydınlatsın. Allahü teâlâdan yardım dileyerek ve Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah ve lâ ma’bûde illâ iyyâhu [ondan başkasına ibâdet etmeyiz] diyerek başlıyoruz.


-5-

Resûlü gören mü’mine,

 (Sahâbî) adı verildi.Hepsini bildirmek için,

(Eshâb-ı kirâm) denildi.

Peygamberi seven her kalb,

 nûrla dolardı bir ânda,Ona sahâbî olanlar,

medh olundular Kur’ânda.

Hepsi Resûlullah için,

 mâlını, cânını verdi.Sulhda ilm yayarlardı,

 harbde ise kükrerdi.Hadîs-i şerîfde Eshâb,

 benzetildi yıldızlara.Herhangi birine uyan,

 erer ışıklı yollara.Eshâbı, çok sevişirdi,

 birbirini överdi.Sonra gelen müslimânlar,

 hepsi böyle söylerdi.Kur’ânı ve hadîsleri,

Onlar bildirdi bizlere.

Kalblerin temizliği,

 güven verdi zihnlere.Söğülse bunlardan biri,

 yaralanır İslâm dîni.Sahâbîyi kötüliyen,

çürütür Kur’ân-ı kerîmi.

Hakîkî müslimân isen,

 saygı göster herbirine,Önce salât, selâm eyle,

 Resûlün Ehl-i beytine!-6-

Yüklə 2,89 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin