Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine strateji denirYüklə 445 b.
tarix18.03.2018
ölçüsü445 b.
#45922Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine strateji denir.

 • Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine strateji denir.

Mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması

 • Mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması

 • Faaliyet planlaması: Faaliyetlerin sırasının ve birbirlerine bağlarının tespit edilmesi, sürelerinin belirlenmesi, kilometre taşlarının tespit edilmesi ve sorumlulukların dağıtılması

 • Bütçeleme: Faaliyet planından hareketle girdilerin belirlenmesi ve bütçenin hazırlanması

Proje veya programın hedeflerinin sistematik

 • Proje veya programın hedeflerinin sistematik

 • olarak ve mantıksal tutarlılık içinde verilmesi

 • Değişik düzeyler arasında nedensellik bağının

 • kurulması

 • Hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kontrolü

 • Proje dışında hangi faktörlerin projenin

 • başarısını etkileyebileceğinin görülmesiBelirli

 • Belirli

 • Ölçülebilir

 • Uygun

 • İlgili

 • Zamanlı

Faaliyetlerden yola çıkılarak hazırlanmalıdır.

 • Faaliyetlerden yola çıkılarak hazırlanmalıdır.

 • Bütçe formatına kesinlikle sadık kalınmalıdır.

 • Mantıksal Çerçeve Matrisinde yer alan ana faaliyet gruplarının detaylandırıldığı Faaliyet Planı hazırlanmadan yapılacak bütçenin doğru olması olasılığı neredeyse yoktur.A. BÜTÇE

 • A. BÜTÇE

 • B. MALİYETLERİN GEREKÇELENDİRİLMESİ

 • C. BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI

 • Her 3 bölümün de doldurulması gerekmektedir.İnsan Kaynakları

 • İnsan Kaynakları

 • Seyahat

 • Makine, ekipman

 • Yerel Ofis

 • Diğer Giderler, Hizmetler

 • Diğer Giderler

 • 8. İdari maliyetlerProjenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi (nihai denetim maliyetleri hariç),

 • Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi (nihai denetim maliyetleri hariç),

 • Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması; maliyet etkinliği sağlaması,

 • Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi,

 • Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da muhasebe belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekir.Her iki mali destek programı kapsamında sunulacak projelerde, bütçenin insan kaynakları ve seyahat başlıklarının toplamı için tahsil edilebilecek tutar projenin toplam uygun maliyetlerinin %10’unu aşamaz.

 • Her iki mali destek programı kapsamında sunulacak projelerde, bütçenin insan kaynakları ve seyahat başlıklarının toplamı için tahsil edilebilecek tutar projenin toplam uygun maliyetlerinin %10’unu aşamaz.

 • İdari Maliyetler:

  • İktisadi Kalkınma MDP için: proje toplam doğrudan maliyetlerinin %5 ini;
  • Küçük Ölçekli Altyapı MDP için: proje toplam doğrudan maliyetlerinin %3 ünü
 • geçemez!!

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı:

 • İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı:

 • EK A : Başvuru Formu (Word Formatında) – Doldurulacak

 • EK B : Bütçe (Excel Formatında B1-B2-B3) – Doldurulacak

 • EK C : Mantıksal Çerçeve (Excel Formatında) - Doldurulacak

 • EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri - Doldurulacak

 • EK E : İş Planı (Word Formatında) – Doldurulacak

 • Bilgi Verme Amaçlı Sunulacak Belgeler

 • EK F : Performans Göstergeleri – Bilgi İçin

 • EK G : Standart Sözleşme ve Ekleri

 • Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı:

 • EK A : Başvuru Formu (Word Formatında) – Doldurulacak

 • EK B : Bütçe (Excel Formatında B1-B2-B3) – Doldurulacak

 • EK C : Mantıksal Çerçeve (Excel Formatında) - Doldurulacak

 • EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri - Doldurulacak

 • Bilgi Verme Amaçlı Sunulacak Belgeler

 • EK E : Standart Sözleşme (Word Formatında) - Bilgi İçin

 • EK F : Performans Göstergeleri – Bilgi İçinI. PROJE

 • I. PROJE

  • 1. TANIM
   • 1.1. Başlık
   • 1.2. Projenin uygulanacağı yerler
   • 1.3. Proje maliyeti ve ORAN’dan istenen destek tutarı
   • 1.4. Özet
   • 1.5. Amaçlar
   • 1.6. Gerekçelendirme
   • 1.7. Faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması
   • 1.8. Yöntem
   • 1.9. Süre ve Faaliyet Planı
   • 1.10. Performans göstergeleri


2. BEKLENEN SONUÇLAR

 • 2. BEKLENEN SONUÇLAR

 • 2.1. Hedef gruplar /yararlanıcılar üzerinde beklenen etki

 • 2.2. Somut çıktılar

 • 2.3. Çarpan etkileri

 • 2.4. Sürdürülebilirlik

 • 2.5. Mantıksal çerçeve

 • 2.6. Görünürlük faaliyetleriII. BAŞVURU SAHİBİ

 • II. BAŞVURU SAHİBİ

  • KİMLİK
  • BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ
  • PROJE UYGULAMA VE YÖNETME KAPASİTESİ
  • ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI İLE ULUSAL YA DA ULUSLARARASI KURUM VE KURULUŞLARA DESTEK AMAÇLI YAPILAN DİĞER BAŞVURULAR


III. BAŞVURU SAHİBİNİN ORTAKLARI

 • III. BAŞVURU SAHİBİNİN ORTAKLARI

 • IV. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN İŞTİRAKÇİLERİ

 • V. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

 • KONTROL LİSTESİ • 1. Başvuru Sahibi ve her ortak kuruluşun resmi kayıt belgeleri (İlgili Meslek Oda Kayıt Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi İlanı veya Ticaret ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası Sicili Kayıt Sureti)

 • 2. Başvuru Sahibi ve her ortak kuruluşun Kuruluş Sözleşmeleri

 • 3. Başvuru Sahibi ve her ortak kuruluşun;

  • -Üç yıl veya daha uzun süredir faaliyette olan işletmeler için son üç mali yıla ait gelir tablosu ve bilançosunun onaylanmış nüshası
  • - Bir ila üç yıl arası bir sürede faaliyette bulunan işletmeler için faaliyette oldukları yıllara ait gelir tablosu ve bilançosunun onaylanmış nüshası
  • - Geçen mali yıl hesapları henüz tasdik edilmemiş olan yeni kurulan işletmeler için ilgili vergi dairesine en son sunulan kâr-zarar hesabı veya cari mali yıl içerisindeki en son mali durum tahmini
 • 4. Bilançosu olmayan şahıs şirketleri için bilanço yerine onaylı hesap özeti

 • 5. Başvuru sahibi tarafından proje uygulama kararının alındığı ve başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi(lerin) belirlendiği yetkili yönetim organı kararı

 • 6. Ortakların yetkili kişi veya kurulları tarafından projeye ortak olunması kararının alındığı ve proje ortağını temsil ve ilzama yetkili kişi(lerin) belirlendiği yetkili yönetim organı kararı7. Başvuru Sahibi’ni ve ortaklarını temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını noter tarafından tasdik eden belge (imza sirküleri)

 • 7. Başvuru Sahibi’ni ve ortaklarını temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını noter tarafından tasdik eden belge (imza sirküleri)

 • 8. Başvuru Sahibi ve ortakları için proje başvuru tarihi itibari ile en geç bir ay önce alınmış sosyal sigorta primi ve vergi borcu ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ve borcun bulunmadığını veya varsa borcunun yapılandırıldığına dair belge

 • 9. Vergiden muaf olan Başvuru Sahipleri ve ortaklar için ise, muafiyet durumunu gösterir belge

 • 10. Başvuru Sahibi ve her ortak kuruluşun istihdam ettiği personel sayısını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan belge

 • 11. Projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış varsa gerekli yetki belgesi ve diğer izinler (ÇED Raporu, ÇED Raporuna ihtiyaç olmadığını gösteren ilgili kurumdan alınmış yazı, inşaat ruhsatı, sağlık ruhsatı vb.) (Bu izin ve belgelerin son başvuru tarihine kadar alınamadığı durumlarda ruhsat ve izin işlemlerinin devam ettiğini ve eksiklerin tamamlanması halinde bu izin ve belgeleri almaya herhangi bir mani bulunmadığına dair ilgili kurumdan alınan resmi yazı)

 • 12. Proje kapsamında birim maliyeti 10.000 TL’yi geçen her bir makine-ekipman satın alımı için en az 2 proforma faturaProje konusu faaliyet alanına ilişkin aşağıdaki belgelerin Başvuru Formu’nda belirtmek şartıyla destekleyici belgelere eklenmesi, mali ve teknik değerlendirmede Başvuru Sahibinin lehine olacaktır.

 • Proje konusu faaliyet alanına ilişkin aşağıdaki belgelerin Başvuru Formu’nda belirtmek şartıyla destekleyici belgelere eklenmesi, mali ve teknik değerlendirmede Başvuru Sahibinin lehine olacaktır.

 • Kalite sertifikası belgeleri (Basvuru Formu’nda bahsedilmiş ise)

 • Gerekli olan hallerde fizibilite çalışması

 • Gerekli olan hallerde teknik tasarımlar

 • Gerekli olan hallerde kesif özeti (malzeme/metraj ve kesif listesi) ve maliyet tahminiBaşvuruların, ön inceleme aşamasında kabul edilebilmesi ve projenin Mali ve Teknik Değerlendirme aşamasına alınabilmesi için Başvuru Formu ve diğer ekler yanında aşağıdaki belgelerle birlikte sunulması zorunludur:

 • Başvuruların, ön inceleme aşamasında kabul edilebilmesi ve projenin Mali ve Teknik Değerlendirme aşamasına alınabilmesi için Başvuru Formu ve diğer ekler yanında aşağıdaki belgelerle birlikte sunulması zorunludur:

 • Başvuruda bulunan kuruluşun ve her bir ortak kuruluşun resmi kuruluş belgesi, tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi (Alternatif olarak, kuruluş yasasını referans gösteren resmi yazı)

 • Başvuru Sahibinin bağımsız bir denetim şirketi/serbest muhasebeci mali müşavir veya yerel vergi dairesi tarafından onaylanmış en son hesapları (önceki mali yıla ait kar ve zarar hesabı ve bilanço). Bilançosu olmayan kurumlar sadece onaylanmış en son kesin hesaplarını sunacaklardır. Bilançosu olmayan belediyeler ve diğer yerel yönetimler sadece onaylanan en son bütçelerini sunmalıdır

 • Başvuru Sahibi tarafından proje uygulama kararının alındığı ve başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi(lerin) belirlendiği yetkili yönetim organı kararı, (Karar metninde özellikle temsil ve ilzam kelimelerinin yer alması istenecektir)

 • Ortakların yetkili kişi veya kurulları tarafından projeye ortak olunması kararının alındığı ve proje ortağını temsil ve ilzama yetkili kişi(lerin) belirlendiği yetkili yönetim organı kararı

 • Başvuru sahibini ve ortaklarını temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını noter tarafından tasdik eden belge (imza sirküleri)

 • Yapım işlerini içeren projelerde;

 • Gerekli olan hallerde fizibilite çalışması,

 • Gerekli olan hallerde teknik tasarımlar, - Gerekli olan hallerde keşif özeti (malzeme/metraj ve keşif lisatesi) ve maliyet tahminiSözleşme İmzalanmadan Evvel Zorunlu Olarak Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler:

 • Sözleşme İmzalanmadan Evvel Zorunlu Olarak Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler:

 • İlgili vergi dairesinden alınmış vergi kaydını ve vergi numarasını içeren belge (Başvuru Sahipleri vergiden muafsa bu durumu ilgili belge ile ispatlamalıdırlar.)

 • Gerekli durumlarda; toplam destek miktarının %10’u kadar teminat yatırıldığına dair banka dekontu veya teminat mektubu

 • Projenin uygulanması için mevzuat gereğince ilgili makamlardan alınması gerekli olan her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi belgeler;

 • -Gerekli görülüyorsa Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) veya

 • böyle bir yatırım için ÇED’e ihtiyaç olmadığını gösteren yazı

 • -Gerekli durumda arsa/arazi/binaların mülkiyet durumunu gösterir belge

 • Kontrollük ile ilgili bilgiler:

 • Başvuru Sahibinin kontrollük işlerini kendisi yürütmesi durumunda ise aşağıdaki bilgiler sağlanmalıdır:

  • -Kontrollük işlerinde kullanılacak kaynaklar (personel, ekipman vb.)
  • -Kontrollük için organizasyon şeması
  • -Personelin görev ve sorumluluk dağılımı
  • -Kilit personelin özgeçmişleri (kontrol amiri, kontrol mühendisi vb.)
  • -Eğer kontrollük hizmetleri ihale edilecekse:
  • -Kontrollük işleri için hazırlanan teknik şartname (mühendislerin niteliklerinin tarif edileceği şekilde) veya
  • -Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile kontrollük hizmetlerine destek almak amacıyla imzalanmış anlaşma
 • • Başvuru Sahibi ve ortaklarının sosyal sigorta primi veya vergi borcu nedeniyle haklarında haciz işlemleri devam etmediğine dair imzalı beyanıİktisadi Kalkınma MDP

 • İktisadi Kalkınma MDP

 • Son Başvuru Tarihi:

 • 29 KASIM 2010 Saat 17:00Proje başvuruları, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) yukarıdaki adrese yapılır.

 • Proje başvuruları, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) yukarıdaki adrese yapılır.

 • Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir.

 • Başvuru zarfının üstüne “TR72-10-İKP-01 İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı” başlığı (VEYA “TR72-10-KÖA-01 Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı” başlığı ) ile “Başvuru Sahibi’nin tam adı ve adresi” ve "AÇILIŞ OTURUMUNDAN ÖNCE AÇMAYINIZ" ibareleri açık bir şekilde yazılmalıdır.Başvurular (Başvuru Formu, diğer ekler ve destekleyici belgeler) 1 (bir) asıl ve 2 (iki) suret olarak teslim edilmelidir. Asıl dosya kırmızı renkli dosyaya, suretler ise mavi renkli dosyalara yerleştirilmelidir. Ayrıca dosyalar hazırlanırken sırasıyla Başvuru Formu, rehberde belirtilen sıralamasına göre diğer ekler ve destekleyici belgeler şeklinde sıralanmalıdır.

 • Başvurular (Başvuru Formu, diğer ekler ve destekleyici belgeler) 1 (bir) asıl ve 2 (iki) suret olarak teslim edilmelidir. Asıl dosya kırmızı renkli dosyaya, suretler ise mavi renkli dosyalara yerleştirilmelidir. Ayrıca dosyalar hazırlanırken sırasıyla Başvuru Formu, rehberde belirtilen sıralamasına göre diğer ekler ve destekleyici belgeler şeklinde sıralanmalıdır.

 • Başvuru Formu, Bütçe ve Mantıksal Çerçeve; ayrıca elektronik formatta (CD) da sunulmalıdır. Elektronik format, matbu versiyonla tam olarak aynı içeriğe sahip olmalıdır.

 • Başvuru Sahipleri başvurularının, eksiksiz olup olmadığını Başvuru Formunda yer alan kontrol listesinden kontrol etmelidirler.

 • Tam olmayan başvurular reddedilecektir!!!

1. Ön inceleme

 • 1. Ön inceleme

  • a) İdari kontrol (İdari kontrol listesi)
  • b) Uygunluk kontrolü (Uygunluk kontrol listesi)
 • 2. Teknik ve mali değerlendirme

 • Sadece ön incelemeyi geçen projeler

 • teknik ve mali değerlendirmeye alınır.Mali kapasite ve yönetim kapasitesi

 • Mali kapasite ve yönetim kapasitesi

  • en az 12/20 puan alınmalıdır!!
 • İlgililik

  • en az 18/25 puan alınmalıdır!!
 • Yöntem

 • Sürdürülebilirlik

 • Bütçe ve maliyet etkinliği

 • Teknik ve mali değerlendirmeden 65 ve üzeri

 • puan alan projeler başarılı olarak kabul edilir.27 ARALIK 2010

  • 27 ARALIK 2010
  • * Bu tarih kesin olmayıp, proje sayısına göre değişebilecektir.
Sözleşme

 • Sözleşme

 • Raporlama

 • Kayıt tutma

 • Denetim (destek miktarı İktisadi Kalkınma MDP için 100.000 TL’den büyük, Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri MDP için 200.000 TL’den büyük ise)

 • Tanıtım ve Görünürlük

 • Satınalma

  • KİKe tabi yararlanıcılar: 4734 sayılı yasa;
  • Diğerleri: Sözleşme - Ek IV


İktisadi Kalkınma Mali Destek Programında sözleşme imzalamaya hak kazanan tüm başvuru sahiplerinden, her bir proje için sözleşmede öngörülen toplam destek miktarının % 10’u teminat alınır.

 • İktisadi Kalkınma Mali Destek Programında sözleşme imzalamaya hak kazanan tüm başvuru sahiplerinden, her bir proje için sözleşmede öngörülen toplam destek miktarının % 10’u teminat alınır.

 • Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri mali Destek Programında kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarından, her bir proje için sözleşmede öngörülen toplam destek miktarının % 10’u teminat alınır.

Proje başarısının sağlanması

 • Proje başarısının sağlanması

 • Projenin tüm sorumluluğu

 • Proje ekibinin görevlendirilmesi

 • Ekibin desteklenmesi

 • Faaliyetlerin desteklenmesi

 • Faaliyetlerin izlenmesi

 • Kontrol, kontrol kontrol!Faaliyetlerin zamanında yapılması

 • Faaliyetlerin zamanında yapılması

 • Bütçenin kullanılması

 • Dokümantasyon ve raporlar

 • Ekibin koordinasyonu

 • Beklenen çıktıların elde edilmesi ve kalitesi

 • Hesap verme

 • İletişimFaaliyetlerde gecikme

 • Faaliyetlerde gecikme

 • Gerçekçi olmayan planlama

 • Bütçe hesaplamalarında eksiklik

 • Belgelemelerde hatalar

 • Satın almalarda yöntem hatası

 • İletişimsizlikProje yazma işini son günlere bırakmayın

 • Proje yazma işini son günlere bırakmayın

 • Tasarımı iyi yapın, somut bilgiler içersin

 • Projenizin faydalarını vurgulayın

 • Projenizi başka birine okutun ve tavsiyelerini alın

 • Bu iş için zaman ayırın

 • Düzgün hazırlanmış olarak sununSorularınızı, tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarasını açık bir şekilde belirterek, elektronik posta ya da faks ile aşağıdaki adrese veya faks numarasına gönderebilirsiniz.

 • Sorularınızı, tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarasını açık bir şekilde belirterek, elektronik posta ya da faks ile aşağıdaki adrese veya faks numarasına gönderebilirsiniz.

  • E-posta adresleri :
  • ikp2010@oran.org.tr (İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı için)
  • koa2010@oran.org.tr (Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı için)
  • Faks : 0 (352) 352 67 33
 • Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde aşağıdaki adreste yayınlanacaktır:

 • http://www.oran.org.tr/

 • Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir Başvuru Sahibine sağlanan bilgi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) aracılığıyla diğer Başvuru Sahiplerine de sunulacaktır.

 • Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSS listesinde ve Başvuru Rehberinde yer almayan hiç bir bilgi Başvuru Sahipleri ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.İYİ ŞANSLAR!

 • İYİ ŞANSLAR!Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin