İctimaiyyətlə əlaqələrYüklə 0.91 Mb.
səhifə6/6
tarix04.06.2018
ölçüsü0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6

354. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasının Prezidentiliyinə namizədlərə aid tələb kimi müəyyənləşdirilməmişdir?

A) milliyətcə azərbaycanlı olmalı.

B)Azərbaycan Respublikasının ərazisində 10 ildən artıq daimi yaşamış olmalı;

C)ali təhsilli olmalı;

D) yaşı otuz beşdən aşağı olmamalı;

E)orta təhsilli olmalı.\355.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifədən kənarlaşdırılması haqqında qərar Azərbaycan Respublikası Konstitiusiya Məhkəməsinin Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə müraciət etdiyi gündən başlayaraq 2 ay ərzində qəbul edilmişdirsə, bu halda ....

A) Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə qarşı irəli sürülmüş ittiham rədd edilmiş sayılır;

B) Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə qarşı irəli sürülmüş ittiham qəbul edilmiş sayılır;

C)müraciətə Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsində baxılır;

D)müraciət baxılmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna göndərilir.

E) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə göndərilir.356.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası nə vaxtdan qüvvəyə minmişdir?

A) 27 noyabr 1995-ci ildən.

B)31 dekabr 1995-ci ildən;

C)18 oktyabr 1991-ci ildən;

D) 12 noyabr 1995-ci ildən;

E)14 noyabr 1995 –ci ildən .357.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə kim nəzarət edir?

A)dövlət;

B)hökümət;

C)məhkəmələr;

D)Azərbaycan Prezidenti.

E)xalq.


358.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən dövlət işsizliyin aradan qaldırılması üçün hansı tədbirləri görür?

A) bütün imkanlardan istifadə edir.

B)sahibkarlığın inkişafına münbit şərait yaradır;

C)xarici investisiyaların cəlbinə müvafiq şərait yaradır;

D) sosial lahiyələri gücləndirir;

E)münbit şəraitin yaradır.


359.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının mətnində dəyişikliklər hansı yolla qəbul edilə bilər?

A)yalnız referendumla;

B) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisin qərarı ilə;

C)Beynəlxalq müqavilələrlə;

D)Konstitusiya Qanunu ilə.

E)Konstitusiya aktı ilə.360.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasıyasına əsasən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının mətnində dəyişiklikləri Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti təklif etdikdə, təklif olunan dəyişikliklərə dair əvvəlcədən hansı orqanın rəyi alınır?

A) Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin;

B) Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəmənin;

C) Azərbaycan Respublikasının Məhkəmə Hüquq Şurasının;

D)Azərbaycan Respublikasının Ədliyə nazirliyinin.

E)Yerli icra hakimiyyəti orqanları.361.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən vətəndaşlar dövlət orqanına hansı qaydada müraciət edə bilərlər?

A)şəxsən müraciət etmək, habelə fərdi və kollektiv yazılı formada;

B)yalnız yazılı qaydada;

C)yalnız kollektiv qaydada yazılı;

D)yalnız şəxsən müraciət etmək.

E)fərdi qaydada.362. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasının Prezidentiliyinə namizədlərə aid tələb kimi müəyyənləşdirilməmişdir?

A) milliyətcə azərbaycanlı olmalı.

B)Azərbaycan Respublikasının ərazisində 10 ildən artıq daimi yaşamış olmalı;

C)ali təhsilli olmalı;

D) yaşı otuz beşdən aşağı olmamalı;

E)orta təhsilli olmalı.\363.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifədən kənarlaşdırılması haqqında qərar Azərbaycan Respublikası Konstitiusiya Məhkəməsinin Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə müraciət etdiyi gündən başlayaraq 2 ay ərzində qəbul edilmişdirsə, bu halda ....

A) Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə qarşı irəli sürülmüş ittiham rədd edilmiş sayılır;

B) Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə qarşı irəli sürülmüş ittiham qəbul edilmiş sayılır;

C)müraciətə Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsində baxılır;

D)müraciət baxılmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna göndərilir.

E) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə göndərilir.364. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası nə vaxtdan qüvvəyə minmişdir?

A) 27 noyabr 1995-ci ildən.

B)31 dekabr 1995-ci ildən;

C)18 oktyabr 1991-ci ildən;

D) 12 noyabr 1995-ci ildən;

E)14 noyabr 1995 –ci ildən .365.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə kim nəzarət edir?

A)dövlət;

B)hökümət;

C)məhkəmələr;

D)Azərbaycan Prezidenti.

E)xalq.


366.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən dövlət işsizliyin aradan qaldırılması üçün hansı tədbirləri görür?

A) bütün imkanlardan istifadə edir.

B)sahibkarlığın inkişafına münbit şərait yaradır;

C)xarici investisiyaların cəlbinə müvafiq şərait yaradır;

D) sosial lahiyələri gücləndirir;

E)münbit şəraitin yaradır.367. Fərdi müştərilərə göstərilən xidmətlər ə aid deyil

a) korporativ kartlar;

b) cari hesablar;

c) depozit qoyuluşları;

d) təcili pul köçürmələri;

e) kreditlər;
368. Fərdi müştərilərə göstərilən xidmətlərə aid deyil

a) xarici ticarətin maliyyələşməsi

b) plastik kartlar;

c) depozit seyflər;

d) yol çekləri;

e) qiymətli metallarla əməliyyatlar
369.Korporativ müştərilərə göstərilən xidmətlərə aid deyil

a) depozit qoyuluşları;

b) hesab-kassa xidməti;

c) kreditlər

d) xarici ticarətin maliyyələşməsi;

e) korporativ kartlar;
370.Korporativ müştərilərə göstərilən xidmətlərə aid deyil

a) təcili pul köçürmələri;

b) plastik kartlar;

c) depozit seyflər;

d) yol çekləri;

e) qiymətli metallarla əməliyyatlar
371.Aşağıdakı hansı pul köçürmələri forması deyil.

a) Westvalen

b) Contact

c) БыстраяПочта

d) Western Union

e) Xpress Money

372. İstehlakçı davranışınıa təsir edən amillərə aid deyil.

a) ictimai

b) mədəni

c) sosial

d) fərdi

e) psixolji


373. Fiziкi şəхslərə fərdi banк хidmətlərinin göstərilməsi necə adlanır
a) private banкing –

b) wap banking

c) leasing

d) subbanking

e) finansmekanism
374. Müqavilə əsasında, qeyri-dövlət təşkilatı kimi mühasibat sahəsində təftiş həyata keçirən qrum hansıdır

a) audit şirkəti b) sığorta şirkəti c) kredit təşkilatı d) arbitraj məhkəməsi e) sosial müdafiə fondu


375. Nağdsız hesablaşmaların aşağıdakı forması mövcud deyil.

a) vençur üzrə hesablaşmlarb) ödəniş tapşırıqları ilə hesablaşmalar

 1. inkasso sərəncamları ilə hesablaşmalar

 2. inkasso üzrə hesablaşmalar

 3. akkreditiv üzrə hesablaşamalr

376.Dünyada etibarlılıq,nüfüz və tarixi ənənələrinə görə hansı ölkənin bankları daha üstün mövqedədir .

a) İsveçrə

b) Türkiyə

c) ABŞ


d) Kanada

e) İngiltərə

377. Bir ölkə valyutasının digər ölkənin valyutasma nisbətən birdən qiymətdən düşməsi, mübadilə kursunun aşağı düşməsi necə adlanır
a)devalvasiya

b) denominasiya

c) deflyasiya

d) reqresiya

e) konpensasiya
378. Sahibinin hər hansı mülkiyyət hüquqlannı ifadə edən və müəyyən gəlir gətirən sənədlər necə adlanır.
a) qiymətli kağızlar

b) divident

c) paritet

d) dönərli valyuta

e) eloktron pul

379.Hansı əmək haqqı formasında işçilərə verilən haqqın miqdarı istehsal etdiyi məhsulun miqdarından və ya gördüyü işin həcmindən asılı olur.


a) işəmuzd

b) vaxtamuzd

c) akkord

d) müqaviləyəuyğun

e) heçbiri
380.Mərkəzi bankın kommersiya banklarından onlara təqdim etdiyi kreditə görə (aldığı) götürdüyü faiz necə adlanır.
a) uçot dərəcəsi

b) tədiyyə balansı

c) valyutanın məzənnəsi

d) komisiyon haqqı

e) opsion hüququ
381. Lizinqin aşağıdakı növləri mövcuddur.
1. Maliyyə lizinqi

2. Operativ lizinq

3. Konversion lizinq

4. İnternationallizinq

5. Sublizinq


 1. 1.2.5. b) 2.3.5 c) 1.2.3 d) 1.2.4 e) 1.4.5

382. İnhisarçı bank hansıdır


a) sektorda 75 %-dən çox paya sahibdir

b) digərlərinə nisbətən daha sərfəli şərtlərlə kredit verir

c) digərlərindən çox depozit yığır

d) digərlərinə nisbətən daha çox valyuta ehtiyatına sahibdir

e) mərkəzi bankdan ən çox kredit alan bankdır
383. Коnsaltinqin mahiyyəti hansı variantda doğru ifadə olunub.
a)əsas məqsədi elmi-teхniкi və təşкilati-iqtisadi innоvasiyaların inкişafı və istifadəsi perspeкtivləri əsasında təhlildən ibarət оlan intelleкtual fəaliyyət növüdür.

b) maddi nemətlər istehsalında maliyyə resurslarının səfərbər edilməsidir.

c) cəmiyyətin artan təlbatının yetərli səviyyədə ödəmək üçün beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarla aparılan məşvərətdir.

d) müəyyən edilmiş müddətdə кreditlə dövri ödənişlərini nəzərdə tutan hesablaşmadır

e) ayrı-ayrı ölkələrdə əmtəə istehsalının daxili tələbatdan artıq istehsal olunmasıdır

384.Biznes – planı hazırlayarkən aşağıdakı hansı tələblər nəzərə alınmır

a) mübadilə üçün yararlı valyuta

b) yığcam,aydın və dəqiq təkliflər

c) ambisyalı ideyalar

d) iş üçün müəyyənləşdirilmiş vaxtın düzgün seçilməsi

e) obyektiv reallığı əks etdirən informasiya

385.Sənədin əsasını nə təşkil edir? 1. Informasiya

 2. Münasibət

 3. Məlumat

 4. Tabeçilik sistemi

 5. əlaqələr

386.Aşağıdakılardan hansı konsultativ idarəetmə növlərinə aid deyil.

a)ticarətvasitəçilik (broker)

b) Kadrların idarə edilməsi

c) Marketinq və satış

d) informasiya texnologiyaları və sistemləri

e) iqtisadi – ekoloji məsələlər


387.Aşağıdakılardan hansı biznes planın bölmələrindən deyil.

a)informasiya planı

b) maliyyə planı

c) istehsal planı

d) təşkilati plan

e) marketinq planı


388.Aşağıdakılardan hansı biznes- planın daxili funksiyalarına aiddir.

a) firmanın bankrotluq və böhran vəziyyətinin xəbərdarlığı

b)fond bazarında firmanın səhmlərinin müvəffəqiyyətlə reallaşmasını təmin etmək

c)layihənin həyata keçirilməsinə investisiyanın cəlb edilməsi

d) bankdan kredit almaq

e)birgə istehsal fəaliyyətini həyata keçirmək üçün tərəf müqabillərinin müəssisəyə cəlb edilməsi


389.Biznes – planı hazırlayarkən aşağıdakı hansı tələblər nəzərə alınmır

a) maliyyə mübadiləsi üçün yararlı valyuta

b) yığcam,aydın və dəqiq təkliflər

c) ambisyalı ideyalar

d) iş üçün müəyyənləşdirilmiş vaxtın düzgün seçilməsi

e) obyektiv reallığı əks etdirən informasiya

390..Aşağıdakı cavablardan hansı müəssisənin nizamnaməsində əks olunan elementlərdən deyil.

a) əmtəənin satışının planlaşdırıldığı istehlakçı qrupu

b) yerləşdiyi ünvan

c) müəssisənin fəaliyyət istiqaməti

d) əsas kapitalın miqdarı e) müəssisənin adı

391.Sahibkarlıq fəaliyyətində aşağıdakılardan hansı AR-nın qanunvericiliyinə əsasən gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilir. a) sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə edilən əsas vəsaitlər üzrə amortizasiya ayırmaları b) işçilərin mənzil və digər sosial xarakterli xərcləri c) fiziki şəxsin fərdi istehlakla və ya əmək haqqının alınması ilə bağlı olan xərclər d) ezamiyyə xərclərinin qanunvericiliyin müəyyənləşdirdiyi normadan artıq olan hissəsi e) qeyri-kommersiya fəaliyyəti ilə bağlı xərclər

392.Hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar AR-nın qanunvericiliyinə əsasən rüb qurtar- dıqdan sonra neçə gündən gec olmayaraq cari ödəmələri dövlət büdcəsinə ödəmə- lidir.

a)15 gün b)45 gün c)10 gün d) 30 gün e) növbəti rübün sonunadək

393.Aşağıdakılardan hansı hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alınması üçün tələb olunan sənədlərdən deyil.

a) İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən qeydiyata dair müvafiq arayış

b) Hüquqi şəxsin yaradılması haqqında təsis müqaviləsi

c) Təsis sənədləri və hüquqi şəxsin nizamnaməsi

d) Dövlət rüsumunun ödənilməsi haqda sənəd

e) Təsisçinin hüquqi ünvanı haqqında sənəd


394.Biznes – planı hazırlayarkən aşağıdakı hansı tələblər nəzərə alınmır

a) maliyyə mübadiləsi üçün yararlı valyuta

b) yığcam,aydın və dəqiq təkliflər

c) ambisyalı ideyalar

d) iş üçün müəyyənləşdirilmiş vaxtın düzgün seçilməsi

e) obyektiv reallığı əks etdirən informasiya


395.Aşağıdakılardan hansı AR-nın qanunvericilyinə əsasən təbii inhisarçılıq sahələrindən hesab olunmur.

a) kredit təşkilatları

b) dəmir yol nəqliyatı

c) rabitə xidmət müəssisələri və təşkilatları

d) limanlar və liman istismarı üzrə qurumlar.

e) aeraportlar ,uçuşların idarə olunmasını və təhlükəsizliyini təmin edən müəssisələr və təşkilatlar


396. Konsiqnator hansı variantda doğru ifadə olunmuşdur.

a) Birjada vasitəçiliyi həyata keçirən hüquqi və ya fiziki şəxs

b) Mal satan ticarət vəkili

c) Qeyri qanuni ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxs

d) Satışdan vergi tutulmasını həyata keçirən vergi məmuru

e) Satılan əmtəənin vergidən yayındıran şəxs


397.Aşağıdakılardan hansı firmadaxili planlaşdırmanın əsas sənədidir.

a) operativ biznes plan

b) Vençur planlaşdırma

c) fərdi planlaşdırma

d) əmtəələrin planlaşdırılması

e) marketinq planlaşdırma


398.Səhmdar cəmiyyətlərdə buraxılan səhmlərin formaları

a) adi səhmlər, imtiyazlı səhmlər

b) müddətli səhmlər

c) proposianal

d) konstruktiv səhmlər

e) formal səhmlər

399.Mülki məcəllənin müvafiq maddəsinə əsasən malgöndərmə müqaviləsi mal göndərən tərəfindən hansı hallarda əhəmiyyətli pozuntu sayılır.

1.Malların göndərilməsi müddəti ilk dəfə pozulduqda.

2.Mallarda heç bir qüsur olmamasına baxmayaraq malların ödənilməsi müddətində qismən gecikmələr olduqda.

3.Malların ödənilməsi və göndərilməsi müddətləri dəfələrlə pozulduqda.

4.Alıcı üçün məqbul müddətdə aradan qaldırılması mümkün olmayan lazımi keyfiyyətdən uzaq mallar göndərdikdə.

5.Mallar sistematik seçilmədikdə.


a) 3.4.5 b) 2,3 4, c) 1.3.5 d) 1,3,4 e) 1,4,5
400.İnsan və ya peşəkar qrupun davranışının əxlaq normaları sistemi necə adlanır.

a) Etika

b) Etiket.

c) Emblem.

d) Emitet.

e) Embarqo.

401. Әrizә yazarkәn lazım olan qaydalardan biri sәhvdir:

A) Әrizәyә möhür vurulmalıdır.

B) Әrizәnin mәzmunu qısa, faktlar isә konkret olmalıdır.

C) Әrizәni әrizә verәn öz xәtti ilә yazmalıdır.

D) Vәrәqin ortasında baş hәrfi böyük hәrf olmaqla “әrizә” sözü yazılmalıdır.

E) Vәrәqin sağ tәrәfindә әvvәlindәn әrizәnin başlığı, yәni kimә vә kimdәn yazıldığı qeyd olunmalıdır.

402. Aşağıdakılardan biri әrizәyә aid deyil:

A) Kim vә kimdәn yazılması göstәrilmәsә dә olar.

B) Әrizә mütlәq imzalanmalıdır.

C) Yazanın öz xәtti ilә olmalıdır.

D) Xahiş vә şikayәt xarakterli әrizәlәr vardır.

E) Sәtrin 1/2 hissәsi hәcmindә sağ tәrәfdәn әrizәçinin adı, soyadı göstәrilmәlidir.

403. Sual:Tәqvim ili boyunca nömrәlәnәn vә qeydә alınan sәnәd növlәrindәn biridir:

A) әmr


B) әrizә

C) hesabat

D) tәrcümeyihal

E) tәqdimat

404. Mәzmununa görә müqavilәnin hansı növlәri var?

A) sülh, әmәk, ticarәt

B) geniş

C) saziş

D) sadә

E) mürәkkәb

405. Sual:...., әsasәn, idarә, tәşkilat vә müәssisәlәrdә qәbahәt edәnә hәmin qәbahәti bir daha tәkrar etmәmәsi üçün verilәn yazılı vә şifahi göstәriş demәkdir.

A) xәbәrdarlıq

B) әrizә

C) annotasiya

D) sifariş

E) töhmәt

406. Forma etibarilә izahatın neçә növü var?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E)


407. Azәriqazbank әhalinin nәzәrinә çatdırır ki, әmanәtlәrә verilәn orta illik gәlir 10 faizdәn 30 faizә qaldırılmışdır. Azәriqazbank . Verilmiş nümunәnin hansı әmәli yazı növünә aid olduğunu göstәrin:

A) bildiriş

B) elan

C) etibarnamә

D) teleqram

E) arayış

408. 1228 iyun 2015ci il tarixindә Avropa Oyunlarının keçirilmәsi ilә әlaqәdar Tәşkilat Komitәsi könüllülәri hәmin tәdbirlәrdә iştirak etmәyә dәvәt edir. Tәşkilat Komitәsi .Verilmiş nümunә hansı әmәli yazı növünә aiddir?

A) çağırış

B) elan

C) afişa

D) teleqram

E) bildiriş

409. Yalnız ikisi işgüzar sәnәdә daxildir: 1. Etibarnamә 2. Sәrәncam 3. Bәyanat 4. Nota 5. Tәrcümeyihal

A) 1, 5


B) 1, 3

C) 2, 4


D) 2, 5

E) 3, 4

410. Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı vәkalәtnamә formasına aiddir?

A) qiymәtli bir әşyanı müәyyәn tәşkilatdan almaq üçün lazımi şәxsә verilәn xüsusi forma

B) bir şәxs haqqında verilәn müsbәt rәy

C) bir şәxsin vә ya idarәnin adından iş görmәk

D) bir mәsәlәni әtraflı surәtdә şәrh etmәk

E) iclasda çıxarılan qәrar

411. Mәn, Biznes inzibatçılığı fakültәsinin III kurs tәlәbәsi Nailә Әdalәt qızı Hәşimova tәlәbәlәrә paylamaq üçün universitetin nәşriyyat şöbәsindәn 100 ( yüz) dәrslik aldım. N.Hәşimova 17.02.2015 Göstәrilәn nümunә hansı әmәli yazı növünә aiddir?

A) qәbz

B) etibarnamә

C) sifariş

D) işgüzar tövsiyәlәr

E) akt


412. Şәxssiz cümlәni göstәrin:

A) Soyuq bir axşam idi.

B) Yalançının şahidi yanında olar.

C) Onlar bu yaxşılığı unutmazlar.

D) Oğlunun dediklәri ananın qәlbinә toxunmuşdu.

E) Saxla samanı, gәlәr zamanı.

413) Bu atalar sözlәrindәn hansı ümumi şәxsli cümlәdir?

A) Cücәni payızda sayarlar.

B) Dost dar gündә tanınar.

C) Qorxan gözә çöp düşәr.

D) İgid ölәr, adı qalar.

E) İşlәmәyәn dişlәmәz.

414) Hansı bәnddә sözcümlә işlәnmişdir?

A) – Yaxşı, sәn su şikayәtinә baxa bilәrsәnmi? Yox.

B) – Ağa, sikayәtim var. Kimә?

C) – Bәs pristav hara gedib, ağa ? Qaçaq qovmağa.

D) – Bәs sәn kimsәn, ağa? Mәn pristavın pomoşniki.

E) – Niyә baxa bilmirsәn? Başım ağrıdığından… (S.Rәhimov)

415) Sual:Qrammatik cәhәtdәn cümlә üzvlәri ilә bağlı olmayan sözlәri seçin: 1) ara sözlәr 2) әlavәlәr 3) hәmcins üzvlәr 4) xitab

A) 1.4


B) 1.2

C) 2.3


D) 3.4

E) 1.3


416) "Öldür Aşıq Әlәsgәri, özün günahkar ol, yaylaq" nümunәsindә işlәnmişdir:

A) xitab

B) ara söz

C) әlavә

D) vasitәsiz nitq

E) zәrf


417) Sadә geniş cümlәlәri göstәrin: 1) Xeyirxahlığınız insanları sevindirәcәk. 2) Dağ çayının sәsi eşidilirdi. 3) Qәlәmin qiymәti baha idi. 4) Anamın saçları çoxdan ağarıb. 5) Mәni valeh edәn sәnin alicәnablığındır.

A) 1, 4

B) 2, 3

C) 1, 5

D) 3, 4

E) 1, 2

418) Cümlәlәrin birindә mürәkkәb xitab işlәnmәyib:

A) Niyә elә danışırsan, ay bala, bizdәn razı deyilsәn?

B) Seyr et bu varlığı, şeyda bülbülüm!

C) Sәn ey gürlayan dәniz, mәni dinlә.

D) Ey mәnim hәqiqi dostum, fikrin nәdir?

E) Azәrbaycan әsgәri, marş irәli!

419) "Salondakılara sabahkı tәdbirdә iştirak etmәlәri barәdә xәbәrdarlıq edildi" cümlәsinin növünü müәyyәnlәşdirin:

A) şәxssiz cümlә

B) ümumi şәxsli cümlә

C) müәyyәn şәxsli cümlә

D) qeyrimüәyyәn şәxsli cümlә

E) adlıq cümlә

420. Aşağıdakı cümlәlәrdәn hansı şәxssiz cümlә deyil?

A) Mәnim sizә yazığım gәlir.

B) Bu fikirlәrin içindә onu yuxu apardı.

C) Kitablarını yığışdırıb birbaşa evә get.

D) Uşağın mәktәbә gedәn vaxtıdır.

E) Aprelin axır günlәrindәn biri idi.

421. Cümlәnin növünü müәyyәnlәşdirin: Ay işığı, sakit bir hava .

A) Adlıq cümlәdir.

B) Şәxssiz cümlәdir.

C) Ümumi şәxsli cümlәdir.

D) Müәyyәn şәxsli cümlәdir.

E) Qeyri –müәyyәn şәxsli cümlәdir.

422. Ümumi şәxsli cümlә hansıdır?

A) Adәtimizә görә, böyüyә dә, qonağa da hörmәt edәrlәr.

B) Ölkәmizin әrazisindә qәdim insan mәskәnlәri aşkar etmişlәr.

C) Qız qalasına bәnzәr tәsvirlәri Qobustan qayaüstü rәsmlәrindә dә müәyyәnlәşdirmişlәr.

D) Tariximizi, mәdәniyyәtimizi qorumağa borcluyuq.

E) Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindәki mәdәniyyәt abidәlәrimizә xeyli ziyan vurmuşlar.

423. Aşağıdakı fikirlәrdәn biri sәhvdir:

A) Xәbәri III şәxsin tәkindә olan bütün cümlәlәr şәxssiz olur.

B) Hәmcins üzvlәrdә mәnsubiyyәt şәkilçilәri ixtisar oluna bilәr.

C) Şәxssiz cümlәnin xәbәri III şәxsin tәkindә olur.

D) Müәyyәn şәxsli cümlәlәr müxtәsәr vә geniş ola bilәr.

E) Qeyri –müәyyәn şәxsli cümlәlәrdә «elә bil,elә bil ki, sanki» sözlәri işlәnә bilәr.

424) Bunlardan biri güman, şübhә bildirmir:

A) Deyildiyinә görә, sizin qrup qış tәtilindә ekskursiyaya gedәcәk.

B) Olmaya, mәni tanımadın.

C) Deyәsәn, yağış tökәcәk.

D) Ola bilsin ki, mәn dә sizinlә getdim.

E) Görәsәn, imtahanı verә bilәcәklәrmi?

425) Mürәkkәb xitab işlәnmiş cümlәni göstәrin:

A) Aygün, әziz bacım, bilirsәn ki, mәn Dünyaca sevirәm sәni ürәkdәn (S.Vurğun).

B) Ey dünya! Nә qәdәr zülm edәcәksәn? (N.Gәncәvi)

C) Ağla, şair, ağla, yurdun dağılmış…(A.İldırım)

D) Ay ağalar, sizә tәrif eylәyim, Nә iş tutub üzü qarә Murad xan. (M.B.Nadim)

E) Sәba, mәndәn söylә o gülüzarә, Bülbül gülüstanә gәlsin, gәlmәsin? (S.Ә.Nәbati)

426 "Xәstә başını tәrpәtdi, gülümsündü vә hәkimә minnәtdarlıqla baxdı" cümlәsindә neçә söz asılı tәrәf kimi işlәnib? A) 6 B) 3 C) 4 D) 5 E) 2 27) Sual:Şәxssiz cümlәni seçin:

A) Onun kinodan xoşu gәlmir.

B) Qaranlıq düşürdü.

C) Bura әn zәngin neft yatağıdır.

D) Dünәn mәktәbdә konsert var idi.

E) Onu әsgәrliyә apardılar.


427.Hər bir işçi nəyi bilməlidir?

 1. Həm ali sənədlərin tərtibini və hüquqi normativ aktların tərtibi qaydasını

 2. Əmr və sərəncamların tərtibi qaydasını

 3. Müqavilələrin tərtibi qaydasını

 4. Aktların tərtibi qaydasını

 5. Pratakolların tırtibi qaydasını

428.Verilmiş fikirlәrdәn hansı sәhvdir?

A) Baş üzvlәrdәn birinin iştirakına görә qurulan sadә cümlәlәrә müәyyәn şәxsli cümlәlәr deyilir.

B) Adlıq cümlәlәr müxtәsәr vә geniş olur.

C) Hәmcins mübtәdalar sırasında II vә III şәxs әvәzliklәri olduqda, xәbәr II şәxsin cәmindә olur.

D) Xitablar xüsusi intonasiya ilә deyilir.

E) Ümumi şәxsli cümlәlәrin xәbәri II şәxsin tәkindә vә III şәxsin cәmindә olur.

429. Ara sözlәr haqqındakı fikirlәrdәn biri sәhvdir:

A) Cümlәnin sonunda işlәnәn ara sözlәrdәn sonra yalnız nöqtә qoyulur.

B) Ara sözlәr, әsasәn, modal sözlәrlә ifadә olunur.

C) Ara sözlәr söz vә söz birlәşmәlәri, bәzәn dә cümlә şәklindә olur.

D) Ara sözlәr daha çox cümlәnin әvvәlindә vә ortasında, bәzi hallarda isә cümlәnin sonunda da işlәnir.

E) Ara sözlәr dә xitablar kimi xüsusi intonasiya ilә deyilir vә cümlә üzvlәrindәn vergüllә ayrılır.

430."Sizi deyib gәlmişәm, ey mәnim müsәlman qardaşlarım!" cümlәsindәki xitab nә ilә ifadә olunub?

A) III növ tәyini söz birlәşmәsi ilә

B) I növ tәyini söz birlәşmәsi ilә

C) II növ tәyini söz birlәşmәsi ilә

D) qeyritәyini ismi birlәşmә ilә

E) feli sifәt tәrkibi ilә

431. Xitablara aid fikirlәrdәn yalnız biri doğrudur:

A) I növ tәyini söz birlәşmәlәrindәn ibarәt olan xitablar geniş xitablardır.

B) İsimlәşmiş sifәtlәr xitab ola bilmәz.

C) Xitablar xәbәrlә uzlaşma әlaqәsindә olur.

D) Xitab quruluşca yalnız sadә olur.

E) III növ tәyini söz birlәşmәlәrindәn ibarәt xitablar sadә xitablardır.

432. Demәli, bizim gözümüz baxabaxa camaatı soyur, uşaqları atasız, bacıları qardaşsız qoyurlar? Cümlә ilә bağlı fikirlәrdәn biri sәhvdir:

A) Müәyyәn şәxsli cümlәdir.

B) Qeyrimüәyyәn şәxsli cümlәdir.

C) Demәli ara sözdür.

D) Hәmcins xәbәrlәrdә lar şәkilçisi ixtisar olunub.

E) Sual cümlәsidir.

433. Mübtәdası buraxılan müәyyәn şәxsli cümlә hansıdır?

A) Ayın sonunda mәzuniyyәtә çıxırıq.

B) İgid ölәr, adı qalar.

C) Baharın xoş bir vaxtı idi.

D) Yaman istidir.

E) Sona xalçanı ingilisә satmadı.

434. Qeyrimüәyyәn şәxsli cümlәni göstәrin:

A) Gecә saat ikidә bizi tәcili oyatdılar.

B) Onlar bu sözlәri Qacara çatdırdılar.

C) Elә bil, onlar mәnә dünyanı verdilәr.

D) İşlәmәyәnә tәnbәl deyәrlәr.

E) Qaranlıq yerә daş atmazlar.

435. Nitqin hissәlәri arasında әlaqәni bildirәn ara sözü göstәrin:

A) birincisi

B) deyilәnә görә

C) ehtimal ki

D) doğrudan da

E) heyf

436. "Deyilәnә görә, hәr evdәn manatmanat yığıb, yaxındakı kәndin mollasına nәzir dә vermişdilәr " cümlәdә işlәnmiş ara sözün mәnaca növünü müәyyәnlәşdirin:

A) fikrin mәnbәyini bildirәn

B) güman, şübhә bildirәn

C) yәqinlik bildirәn

D) nitqin hissәlәri arasında әlaqә yaradan

E) tәәssüf bildirәn

437. Xәbәri frazeoloji birlәşmә ilә ifadә olunan müәyyәn şәxsli cümlәni göstәrin:

A) Onun geri dönmәmәsi ananın qәlbinә toxunmuşdu.

B) XX әsrin sonları idi.

C) Mәnim ondan gözüm su icmirdi.

D) Qәbul imtahanları yaxınlaşır.

E) Mәnim tanrım gözәllikdir, sevgidir.

438. Bu cümlәlәrdәn birinin xәbәri III şәxsin tәkindә olur:

A) şәxssiz cümlә

B) qeyrimüәyyәn şәxsli cümlә

C) ümumi şәxsli cümlә

D) adlıq cümlә

E) söz cümlә

439. Ara sözün işlәndiyi cümlәni göstәrin:

A) Düzdür, riyaziyyatdan bir az anlayıram.

B) Güman gәlәn yerlәri әlәkvәlәk etdilәr.

C) Yәqin etdim ki, sәn düz demirsәn.

D) Hәr dilinә gәlәn sözü demәli deyilsәn.

E) Sәnin dediklәrin tamamilә düzdür.

440. Cümlә şәklindә olan ara sözün işlәndiyi cümlәni göstәrin:

A) Görünür, sәn mәnim dediklәrimlә razı deyilsәn.

B) Tәbii ki, hәr bir sәnәtkarın şәxsi hәyatı var.

C) Peyğәmbәrә itaәt edәn şәxs, şübhәsiz ki, Allaha itaәt etmiş olur.

D) Xülasә, böyük işlәr görürsünüz.

E) Sözün doğrusu, sәndәn bunu gözlәmәzdim.

441. Müәyyәn şәxsli cümlәni göstәrin:

A) Testlәri cavablandırdıqdan sonra kitabxanaya gedәrik.

B) İnsanı valeh edәn coşqun vә fırtınalı dәniz! Gözәl tәbiәt!

C) Yaxşı deyiblәr, nәәkәrsәn, onu da biçәrsәn.

D) Bu gün mәktәbdә istәklәrimizin yerinә yetirilәcәyinә söz verildi.

E) Tәcrübә üçün kәndә gedәn tәlәbә dostlarımızı çox yaxşı qarşılayıblar.

442. Xitab haqqında deyilәnlәrdәn biri sәhvdir:

A) Xitablar hәm adlıq, hәm dә qeyrimüәyyәnlik bildirәn hallarda ola bilәr.

B) Müraciәt olunan şәxsi bildirir.

C) İnsandan başqa canlılara, cansızlara aid xitablar bir qayda olaraq bәdii әdәbiyyatda işlәnir.

D) Xitablar sadә vә mürәkkәb olur.

E) Xitab xüsusi intonasiya ilә cümlә üzvlәrindәn ayrılır.

443. İsmi xәbәrli müәyyәn şәxsli geniş cümlәni göstәrin:

A) Bu gün milli mәnafe hәr şeydәn vacibdir.

B) Xәstәnin ümumi vәziyyәti yaxşıdır.

C) Elçinin atasının dostları neft işçilәridir.

D) Әldәn qalan әlli il qalar.

E) İstirahәt gününün xoş saatları idi.

444. Xitab haqqında deyilәnlәrdәn biri sәhvdir:

A) Xitab cümlәdә xәbәrlә uzlaşır.

B) ey, ay, a kimi nidalarla da işlәnir.

C) Hәm sözlәrlә, hәm dә söz birlәşmәlәri ilә ifadә olunur.

D) Müraciәt olunan şәxsi bildirir.

E) Xitab cümlәnin әvvәlindә, ortasında, sonunda işlәnә bilәr.

445. Lakin mәni әfv et, böyük hökmdar! Dünya kef üstündә tutmamış qәrar. Nәşәli keçsә dә hәr bir әylәncә Ayıq baş hәr şeydәn ucadır, mәncә. Nümunәdәki ara sözün mәna növünü göstәrin:

A) Fikrin mәnbәyini bildirir.

B) Yәqinlik, şübhә bildirir.

C) Güman, şübhә bildirir.

D) Sözün sırasını bildirir.

E) Tәәssüf bildirir.

446. Ara sözlәr haqqında deyilәnlәrdәn biri sәhvdir:

A) Ara sözlәr cümlә üzvlәri ilә tabesizlik әlaqәsindә olur.

B) Cümlә üzvlәrindәn vergüllә ayrılır.

C) Ara sözlәr söz birlәşmәsi şәklindә ola bilәr.

D) Ara sözlәr cümlә üzvlәri ilә heç bir әlaqәdә olmur .

E) Söz şәklindә olan ara sözlәr modal sözlәrlә ifadә olunur.

447. Hansı cümlәlәr quruluşca mürәkkәbdir? 1) Fәrman hәr şeyi böyük hәvәslә öyrәnmәyә çalışır, yeni fikirlәri çox tez mәnimsәyir, durmadan biliyini artırırdı. 2) Meşәlәr istinadgahım, dağlar arxadayağım, buludlar havadarımdır. 3) Sәrdar qapının cırıltısına başını qaldırdı, amma içәri girәn adamın üzünü görә bilmәdi. 4) İki gündür, bәrk qar yağır.

A) 2.4


B) hamısı

C) 1.2


D) 3, 4

E) 1, 3

448. Hansı bәnddә üç sadә cümlәnin birlәşmәsindәn yaranmış mürәkkәb cümlә verilib?

A) Qazdıq, birdәn su çıxmadı, onda nә olsun?

B) İşi elә görmәk lazımdır ki, sonra xәcalәt çәkmәyәsәn.

C) Hәlә bu azdır, sәni işdәn dә qovacaqlar.

D) Әgәr sәdr sәhv elәyirsә, briqadir düz işlәmirsә, firma işçilәri öz işlәrinә sәhlәnkar yanaşırsa, sәn dәrhal haray salmalısan.

E) Zavod artıq işә başlamışdı, yәni cәbhәnin tәlәbatı ödәnilirdi.

449. İsmin hansı halı cümlәdә xәbәr ola bilmәz?

A) tәsirlik

B) adlıq

C) yiyәlik

D) yönlük

E) çıxışlıq

450. "Mәn dünәn mәktәbdәn qayıdanda Azәri kinoteatrın qabağında gördüm" cümlәsindә neçә isim var?

A) 3


B) 1

C) 2


D) 4

E) 5


451. Aşağıda verilmiş fikirlәr işgüzar üslubun hansı növünü sәciyyәlәndirir? 1) İşgüzar üslubun әn geniş yayılmış növlәrindәn biridir. 2) Mәzmunca vә formaca birbirindәn fәrqlәnir 3) Bu üslubda mәişәt dilinә mәxsus söz, ifadә vә sintaksis öz әksini tapır. 4) Sonda әksәr hallarda yazanın yalnız adı vә tarix göstәrilir. A) mәktub

B) tәrcümeyihal

C) izahat

D) teleqram

E) әrizә

452. Rәsmi – işgüzar üslubu işlәnmә dairәsinә görә neçә yerә ayırmaq olar? A) 2 B) 3 C) 5 D) 4 E) 6 53) Sual:Verilmiş fikirlәrdәn hansı işgüzar üslubun әmr formasına aid deyil?

A) Hәr hansı bir şәxsin kimliyini tәsdiq etmәk mәqsәdilә müәyyәn tәşkilat tәrәfindәn verilir.

B) Bir qayda olaraq şәrh vә sәrәncam hissәlәrindәn ibarәt olur.

C) Tәqvim ili boyunca nömrәlәnir vә müvafiq kitabda qeydә alınır.

D) Nәzәrdә tutulan fikirlәr әrәb rәqәmlәri ilә nömrәlәnәn bәndlәr üzrә yerlәşdirilir.

E) Burada obrazlı ifadәlәrә rast gәlinmir.

453.Sənədlərin tərtibi və istifadəsi ilə hansı işçilər məşgul olurlar? 1. Həm xətti həmdə funksional

 2. Mütəxəsislər

 3. Rəhbərlər

 4. Şöbə müdirləri

 5. Sex rəisləri

454. Aşağıda verilmiş fikirlәrdәn yalnız biri işgüzar üsluba aiddir:

A) Hamı üçün eyni olan standart formalarda yazılır.

B) Әsasәn müxtәlif mövqelәr, maraqlar әks etdirilir.

C) Bu üslub sәrbәstliyi vә yığcamlığı ilә seçilir.

D) Bu üslub XIX әsrin II yarısından etibarәn formalaşmağa başlamışdır.

E) Bu üslubun lüğәt tәrkibi genişdir.

455. Aşağıdakılardan hansı işgüzar sәnәdlәrә aid deyil?

A) dissertasiya

B) xasiyyәtnamә

C) әrizә


D) annotasiya

E) tәqdimat

456. Rәsmi işgüzar üsluba xas olmayan cәhәt hansıdır?

A) Әdәbi dilin әn geniş yayılmış formasıdır.

B) Fikir standart formalarda vә yığcam verilir.

C) Hamı üçün eyni olan standart formalarda yazılır.

D) Hәcmcә kiçik olur vә hәr hansı bir şәxs tәrәfindәn hazırlanır.

E) Fәrdi nitq ünsürlәrindәn qaçılır.

457. Aşağıda verilmiş fikirlәr işgüzar üslubun hansı formasına aiddir? 1) Vәrәqin yuxarı hissәsindә böyük hәrflә formanın adı yazılır. 2) Tәrtib edәnlәrin adı, soyadı, atasının adı, vәzifәsi yazılır. 3) Sonda tәrtib edәnlәrin imzası qoyulur. 4) Hadisәnin gedişi, materialın qiymәti, kәmiyyәti öz әksini tapır.

A) akt


B) protocol

C) әrizә


D) elan

E) izahat

458. İşgüzar üslubun tәşәkkülü hansı görkәmli şәxsiyyәtin dövrünә düşür?

A) Ş.İ.Xәtayi dövrü

B) İ.Nәsimi dövrü

C) Q.Bürhanәddin dövrü

D) M.Füzuli dövrü

E) Nizami dövrü

459. Orfoqrafiya prinsiplәrindәn hansı sәhvdir?

A) sintaktik prinsip

B) fonetik prinsip

C) morfoloji prinsip

D) tarixiәnәnәvi prinsip

E) fonetik, morfoloji, tarixi әnәnәvi

460. Biri işgüzar sәnәdlәrә daxil deyil:

A) fәrman

B) әrizә

C) arayış

D) tәrcümeyihal

E) elan

61. Müraciәt" sözünün klassik әdәbiyyatda işlәnmә çalarlarından biri sәhvdir:

A) göstәriş vermәk

B) bir şey üçün yazılı vә ya şifahi formada birisinә üz tutub xahiş etmәk

C) iltimas

D) çagırış

E) bildiriş

462. Söhbәt hansı üslubdan gedir? 1. Bu vә ya digәr şәxsin şifahi, yaxud yazılı nitqidir. 2. Bir şәxsә aid ola bildiyi kimi, hәr hansı bir qrupa da aid ola bilәr.

A) fәrdi

B) publisistik

C) mәişәt

D) bәdii

E) rәsmi

463. Biri bәdii üslubun fonetik sәviyyәdә göstәricisi deyil:

A) epitet

B) alliterasiya

C) assonans

D) tәkrar

E) intonasiya

464. Rәsmi sәnәdlәrin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

A) fikrin ikimәnalılığı

B) dilin maksimum mükәmmәlliyi

C) dilin yığcamlığı

D) fikrin hüquqi cәhәtdәn әsaslılığı

E) müәyyәn üslubda yazılması

465. Әdәbi tәnqid sahәsindә çalışan әdәbiyyatşünasların әsәrlәri hansı üslubdadır?

A) elmi

B) mәişәt

C) bәdii

D) publisistik

E) rәsmi – işgüzar

466. Müxtәlif üslubların nümayәndәlәri hansı üslubda birlәşir?

A) mәişәt

B) bәdii

C) elmi

D) publisistik

E) rәsmiişgüzar

467. Fikirlәrdәn biri sәhvdir:

A) İşgüzar sәnәdlәr hәcmcә, adәtәn, rәsmi sәnәdlәrә nisbәtәn böyük olur.

B) Tәrcümeyi hal elmi vә publisistik üslubda da ola bilәr.

C) Rәsmi – işgüzar sәnәdlәrdә qaralamaya, mәtn üzәrindә qaralayaraq düzәliş etmәyә icazә verilmir.

D) Rәsmiişgüzar sәnәdlәrin bәzi növlәrindә rәsmi üslubla bәrabәr, bәdii üslubun elementlәrinә dә rast gәlmәk mümkündür.

E) Tәqdimat rәsmiişgüzar üslubda yazılmalıdır.

468. Birinci vә sonuncu yaranan üslub hansı cavabda düzgün verilib?

A) bәdii, publisistik

B) bәdii, rәsmi işgüzar

C) mәişәt, publisistik

D) mәişәt, elmi

E) bәdii, elmi

469. Rәsmi işgüzar üslubda aşağıdakılardan hansından, demәk olar ki, istifadә olunmur?

A) qeyri müәyyәn әvәzliklәrdәn

B) mürәkkәb adlardan

C) miqdar vә sıra saylarından

D) felin әmr vә xәbәr şәkillәrindәn

E) şәxs adlarından

470. Aşağıdakılardan hansı bәdii üslubun leksik sәviyyәsinin göstәricilәrindәn deyil:

A) tәkrar

B) epitet

C) tәşbeh

D) istiarә

E) omonimlәr

471. Dramaturgiya dili ibarәtdir:

A) monoloq vә dialoqlardan

B) süjetli hadisәlәrin tәsvir olunduğu mәtndәn

C) kompozisiya vә süjetdәn

D) istәnilәn bәdii mәtndәn

E) sәsli (qafiyәli) nәsrdәn

472. Hansı nümunәdә sözün poetik funksiyasına rast gәlinir?

A) Dәniz sevinirdi gәlişimizә, Dalğalar dikәlib bizә baxırdı.

B) O, sәrt idi. Sәhәr dәrsә tәlәsәndә mәn Bildirmәzdi yolda durub boylandığını.

C) Oğul, sözlәrimә yaxşı qulaq as, Ata nәsihәti faydasız olmaz.

D) Dörd ay vardı ananın gözlәri yol çәkirdi.

E) Kimsә bilmәz Tanrıdağın yaşını.

473. Qulamәli … İn fәqәreyi – әxirәra hәrgiz әqlәm qәbul nәmikünәd, xәyali – xamәst. Mәstәli şah … Bәs fәqәreyi – sabiqara әqlәm qәbul mikunәd? On hәm ki, xәyali – xamnist? ( Hekayәti – müsyö Jordan hәkimi – nәbatat vә dәrviş Mәstәli şah – cadukuni mәşhur . M.F.Axundzadә) Obrazların dilindә işlәnmiş bu sözlәr nә hesab olunur?

A) varvarizm

B) vulqarizm

C) jarqon

D) dialektizm

E) loru sözlәr

474. KitabiDәdә Qorqud haqqında aşağıda verilәn fikirlәrdәn biri sәhvdir:

A) Azәrbaycanda ilk dәfә 1918ci ildә çap olunub.

B) İki nüsxәsi vardır – Drezden vә Vatikan .

C) Haqqında ilk dәfә alman alimi F.Dits mәlumat vermişdir.

D) Türkiyәdә ilk dәfә 1916cı ildә çap edilib.

E) Yazılı abidәdir.

475. Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasının neçәnci maddәsi Dövlәt dili haqqındadır?

A) XXI maddә

B) XIII maddә

C) III maddә

D) XI maddә

E) X maddә

476. Aşağıdakılardan biri Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt rәmzi deyil:

A) dövlәt dili

B) bayraq

C) gerb

D) himn

E) gerb vә bayraq

477. Biri rәsmi – işgüzar üsluba aid deyil:

A) Nitqin sәrbәstliyi әsas götürülür.

B) Hüquqi mәzmuna malik olur.

C) Dil yığcamlığı әsas şәrt olur.

D) Mükәmmәl tәrtibata malik olur.

E) Tarixi әhәmiyyәt daşıyır.

478. İşgüzar üslubun leksik xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) sabit söz birlәşmәlәrindәn istifadә

B) dilimizdә mövcud olan bәzi standartlardan istifadә

C) ştamp şәkli almış ifadәlәrdәn istifadә

D) müvafiq formalardan istifadә

E) epitetlәrdәn, mәcazlardan istifadә edilmәmәsi

479. Ana dilimizdә ilk rәsmi dövlәt sәnәdlәri hansı dövrdә yaranıb?

A) XVXVI әsrlәrdә

B) XIX әsrdә

C) XX әsrdә

D) XI әsrdә

E) XVII әsrdә

480. Fond bazarında dövlәt qiymәtli kağızlarının satıcısı rolunda çıxış edәn komissiya bankı necә adlanır? A) diler bank

B) aylıq köçürmә

C) bank krediti

D) dәyәr ölçüsü

E) әmlak

481. Borc alan subyektin öz öhdәliklәrini yerinә yetirәcәyinә tәminat barәdә bir şәxsin kreditor qarşısında üzәrinә götürdüyü zaminlik necә adlanır?

A) zәmanәt

B) çarter

C) xәzinә

D) әmlak

E) devalvasiya

482. Fluktuasiya" nәdir?

A) valyutanın mübadilә kursunun kәskin dәyişmәsi

B) müәssisәnin, tәşkilatın maliyyәtәsәrrüfat faәliyyәtini tәhlil edәn, onun yaxşılaşdırılması istiqamәtindә mәslәhәtlәr verәn fiziki şәxs

C) mәnfәәtlә işlәyәn müәssisә

D) iqtisadi müqavilә ilә bağlı şәrtlәrin qismәn, yaxud tam şәkildә pozulması

E) borc öhdәlikli maliyyә sәnәdi, veksel, istiqraz

483. Bölünәn mәsrәflәr" nәdir?

A) bir neçә mәhsulun istehsalı vә tәdavülü üzrә xәrclәr

B) ticarәt әmәliyyatlarında istifadә edilәn qeyrimetrik ölçü

C) yüksәk templәrlә artan inflyasiya

D) ağır maliyyә vәziyyәtindә olan şirkәt

E) şirkәtin investoru olmaqla onun fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn fiziki şәxs

484. Ölkә valyutasının kursunun sabit valyutalara, beynәlxalq hesablaşma vahidlәrinә nisbәtәn aşağı düşmәsi, pul vahidinin real qızıl tutumunun enmәsi necә adlanır?

A) devalvasiya

B) cәrimә

C) brifinq

D) defolt

E) faiz dәrәcәsi

485. Kataklizm" nәdir?

A) iqtisadiyyatda fövqәladә hallarda baş vermiş mәhvedici, dağıdıcı kәskin çevrilişlәr, dәyişikliklәr

B) istehlakçını әmtәәni xatırlamağa vadar etmәyә istiqamәtlәnmiş reklam fәaliyyәti

C) hava nәqliyyat vasitәlәrinin icarәyә verilmәsi haqqında müqavilә

D) zәrәrin әvәzinin ödәnilmәsi, tәnzim edilmәsi

E) vergilәrin toplanması hüququnun dövlәt tәrәfindәn müәyyәn müddәtә fiziki şәxslәrә verilmәsi

486. İqtisadi vәziyyәtin pislәşmәsi necә adlanır?

A) tәnәzzül

B) rekonversiya

C) portfel

D) normativ

E) saxta veksel

487. Netto" nәdir?

A) malın qablaşdırılmadan tәmiz kütlәsi

B) mәhsulun, malların, xidmәtlәrin preyskurantda yazılmış qiymәti

C) bir şәxsә mәxsus torpağın, әmlakın başqa şәxsin mülkiyyәtinә verilmәsi

D) müәyyәn tәqvim dövrü üzrә reklam elanlarının, bildirişlәrin sayı

E) firmanın müәyyәn dövr әrzindәki pul daxilolmaları ilә xәrclәri arasındakı fәrq

488. Müәyyәn dövr әrzindә iqtisadi vә sosial proseslәrin göstәricilәrinin dәyişmәsini nisbi şәkildә sәciyyәlәndirәn iqtisadi vә statistik göstәrici necә adlanır?

A) indeks

B) qrant

C) liberallaşma

D) motivasiya

E) normativ

489. Banknot" nәdir?

A) ölkәdә dövriyyәyә buraxılan müxtәlif mәzәnnәyә malik pul nişanları vә bank biletlәri

B) başqa ölkәlәrә yardım göstәrәn ölkә

C) emaledici sәnayenin başa çatdırılmış mәhsulu, hazır fabrik mәhsulu

D) müstәsna vәziyyәtlәrdә dövlәt tәrәfindәn fiziki vә hüquqi şәxslәrә qoyulan vergi

E) dәniz daşınmasına razılıq haqqında müqavilә

490. İqtisadi problemin mәrhәlәsi, pillәsi ... adlanır:

A) faza

B) ekvivalent

C) çarter

D) barrel

E) affirmasiya

491. Öz aralarında müqavilә bağlayan fiziki vә ya hüquqi şәxslәr necә adlanır?

A) tәrәflәr

B) oferent

C) broker

D) konsensus

E) diler

492. Tender" nәdir?

A) açıq tipli, yaxud mәhdud iştirakçılar üçün keçirilәn satışlar, sifarişin müsabiqә yolu ilә yerlәşmәsi forması

B) Qiymәtlәndirmә. Qiymәtin, tarifin, ödәniş mәblәğinin müәyyәnlәşdirilmiş sәviyyәsi

C) müәssisәnin öhdәliklәrinin şәxsi vәsaitlәr hesabına ödәnilmәsi әmsalı

D) qanunsuz iqtisadi fәaliyyәt, maliyyә fırıldaqçılığı

E) borcun son ödәniş tarixi, o cümlәdәn istiqrazın qaytarılma günü, tarixi

493. Hәr hansı әmtәә, qiymәtli kağızlarla ticarәtin aparılması metodu necә adlanır?

A) hәrrac

B) kredit

C) debitor

D) lodinq

E) mәzәnnә

94. Hansı daha çox etiraz xarakterli mәna daşıyır?

A) nota

B) rәy


C) әmr

D) әrizә


E) izahat

495. Azәrbaycan Respublikasında dövlәt dili haqqında" Azәrbaycan Respublikası qanununun tәtbiq edilmәsi barәdә Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin imzaladığı sәnәd rәsmi sәnәdlәrdәn hansına aiddir?

A) fәrman

B) müqavilә

C) rәy

D) nota

E) bәyanat

496. Fәrman vә sәrәncamın oxşar xüsusiyyәtlәri haqda olan fikirlәrdәn biri sәhvdir:

A) Hәr ikisi qeyrirәsmi sәnәd növüdür.

B) Hәr ikisi ancaq Prezident tәrәfindәn verilir.

C) Hәr ikisi qanuni qüvvәli aktdır.

D) Rәsmi üslubdadır.

E) İmzalandığı gündәn qüvvәyә minir.

497. Biri müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn hazırlana bilmәz:

A) fәrman

B) reklam

C) nizamnamә

D) qaimә ( hesabfaktura)

E) saziş

498. Aşağıdakılardan biri Prezident tәrәfindәn imzalanır:

A) fәrman

B) tәqdimat

C) akt

D) hesabat

E) xasiyyәtnamә

499. Biri işgüzar mәktub nümunәsinә aid deyil:

A) xasiyyәtnamә

B) sorğu

C) mәlumat

D) tövsiyә

E) cavab

500. Aşağıdakı sәnәdlәrdәn hansılarının mәzmunu, demәk olar ki, eyni olur? 1) etibarnamә 2) sәrәncam 3) vәkalәtnamә 4) fәrman 5) xasiyyәtnamә 6) bәyanat

A) 13, 24

B) 12, 34

C) 2 – 5, 46

D) 14 , 23E) 46, 35

Kafedra müdiri: prof. Məmmədov F.Ə.
Tərtib etdi: b/m. Əlizadə Ş.S.


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə