IdentificationYüklə 74,31 Kb.
tarix21.10.2017
ölçüsü74,31 Kb.
#7324


Ümumiməlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

MATH 401 Algebra and number theory -II


Departament

RIYAZIYYAT

Proqram (bakalavr, magistr)

BAKALAVR

Tədris semestri

PAYIZ-2013

Fənnitədrisedənmüəllim (lər)

SEYMUR FƏXRƏDDİN OĞLU RZAYEV (RZAEV S.F.)

E-mail:

rzseymur@gmail.com

Telefon:

(+99412)424-88-23

Mühazirəotağı/Cədvəl

I günsaat1510-1630

III gün saat1510-1630
Konsultasiyavaxtı

V gün saat1640-1800

Prerekvizitlər

Analiz, cəbr,kompleksədədlərvəədədlərnəzəriyyəsi.

Tədrisdili

Azərbaycan

Fənninnövü

(məcburi, seçmə)

məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

1.А.Б.Шидловский “Трансцендетные числа “ Москва,1987

2.A.И. Kострикин “Введение в алгебру” Москва,1977.

3.И.М.Виноградов“Основы теории чисел ”, Москва,19814.George E. Andrews “Number Theory ”, Hindustan Publishing Corporation (India),Delhi,1989

5.М.И.Каргаполов ,Ю.И.Мерзляков “Основы теории груп”. Москва,1972

6. Р.Ф.Апатенок,А.М.Миркина,и.т.д.....”Элементы Линейной алгебры.” Минск, 19777.R.M.Sultanov “ Xətti cəbrin əsasları” Bak;-1966

8.Л.Б. Шнеперман “Сборник задач по алгебре и теории чисел”, Минск, 1982

9. Б.Л.ван дер ВАРДЕН “АЛГЕБРА” Москва,1976
Kursunvebsaytı

1) techlibrary.ru

2)bookfi.org

3) twirpx.com


Tədrismetodları

Mühazirə
Qrupmüzakirəsi
Praktikitapşırıqlar
Praktikiməsələnintəhlili
Digər
Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıqimtahanı
30

Praktikiməsələ
10

Fəallıq
10

Tapşırıqvətestlər
10

Kursişi (Layihə)Prezentasiya/QrupmüzakirəFinal imtahanı
40

DigərYekun
100

Kursun təsviri

Hal-hazır ki dövrdə riyaziyyatı cəbrsiz və ədədlər nəzəriyyəsiz təsəvvür etmək mümkün deyıl. Bu kursda qruplar, meydanlar və halqalar nəzəriyəsinin əsasları öyrənılməklə, vektorlar fəzası, xətti cevirmələr və kvadratik formalarla yanaşı, qrupun təsvir nəzəriyyəsi də öz əksini tapır .Eyni zamanda bu kursdacəbri ədədlərin nəzəriyyəsı, yənı cəbri ədədlərin müxtəlif sinifləri,Diofant yaxınlaşma,yəni həqiqi ədədlərin rasonal ədədlərə yaxınlaşması və ən nəhayət ədədlərin analitik nəzəriyyəsinə,yəni analizin ədədlər nəzəriyyəsinə tətbiqi öyrənılır.

Kursun məqsədləri

Təhsil fakültəsinin tələblərinə tədris kursunun əsas prinsiplərini və bu kursun müasir riyaziyyat da rolunu oyrətməkdir.

•Tələbələri cəbr və ədədlər nəzəriyyəsinin 2-ci hissəsinin əsas anlayış və metodları ilə tanış etmək və öyrətmək

• Tələbələrin sonrakı inkişafında müəyyən bazanın yaradılması

•Tələbələrə akademik yardım göstərmək, onların öz potensialını realizə etmə imkanını daha da təkmilləşdirmək.Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Bütün kurs boyu tələbələr inkişafda olmalı və aşağıdakı bacarıq və vərdişlərini qoruyub saxlamalıdırlar:

1. Qrup, meydan və halqa nəzəriyəsinin əsas elementlərini və onların tətbiqlərini bilməlidir.

2. Kvadratik formanı bilməklə iki tərtibli müstəvi füqurların tənlıklərinin sadələşdirilməsini

3. Cəbri ədədlər nəzəriyyəsi haqqıda kifayət qədər biliyə malik olmalıdır.

4.Transendent ədədləri haqqıda mükəmməl biliyə malik olmalıdır.

5. Diofant yaxınlaşmanı öyrənməlidir..

6. Ədədlərin analitik nəzəriyyəsini kifayət qədər öyrənməlidir.

7.Grupların təsvir nəzəriyəsi haqqinda anlayışları olmalıdır.Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Dərslərdə iştirak etmək:

Tələbələrdən bütün otaqlara öz təhsilinin bir hissəsi kimi diqqət göstərməsi və üzürlü səbəbdən dərsdə iştirak edə bilmədikdə (xəstəlik, ailə üzvlərindən birini itirdikdə) onlardan dekanlığı məlumatlandırmaq tələb olunur.

Ümumiyyətlə, tələbənin 20% dərsdə iştirak etməməsi onun imtahandan kənarlaşdırılmasına gətirib çıxarır.

Gecikmə:

Əgər tələbə dərsə fənn müəllimindən sonra daxil olarsa, onda onun otağa daxil olması və tələbələri narahat etməsi qadağan olunur. Bununla belə həmin tələbə ikinci qoşa saatda iştirak edə bilər.Dərsə hazırlaşma

Kursun stukturu onu fərdi öyrənməyə imkan verir və sinifdən kənar dərsə hazırlıq üçün olduqca mühümdür. Mühazirə materialı mətndə müzakirə olunan əsas məsələlər üzərində qurulacaq. Dərsdən əvvəl seçilmiş fəsillərin oxunuşu və onlarla tanışlıq mühazirənin başa düşülməsində sizə böyük köməyi dəyəcəkdir. Mühazirədən sonra siz apardığınız qeydləri öyrənməli və hər fəsilin axırında verilən uyğun məsələlər və yoxlama sualları üzərində çalışmalısınız.

Semestr ərzində bir neçə dəfə yoxlamalar olacaqdır. Bu yoxlamalar dərs periodu ərzində keçiriləcəkdir.

İmtahanda iştirak qaydası

Əgər siz yekun imtahanda üzürlü səbəbdən iştirak edə bilməmisinizsə, onda siz imtahanı növbəti müddətdə verməlisiniz. Əgər imtahanda iştirak etməmək üçün əlinizdə tutarlı əsas olmasa, onda imtahanın nəticəsi sıfır kimi qiymətləndiriləcəkdir.İmtahan (keçmə / kəsilmə )

Tələbənin imtahanda uğur qazanması üçün onun göstəricisi ən aşağısı 60 % olmalıdır. Onun imtahanda müvəffəqiyyət qazanmadığı halda növbəti semestr və ya ildə onun kursu təkrar keçməsinə ehtiyac qalır.Aldadıcı / xoşagəlməz hərəkətlər

Yoxlama tapşırığı, Aralıq semestr imtahanı və Yekun imtahan ərzində aldadıcı və ya digər xoşagəlməz hərəkətlər tələbənin imtahandan kənarlaşdırılmasına gətirib çıxarır. Bu halda heç bir şeyə baxmayaraq avtomatik olaraq tələbə sıfır (0) alır.Professionalizmə doğru

Dərs saatı ərzində tələbə akademik yaradıcı və professional mühitə aparan yolla hərəkət etməlidir. Yolverilməz diskussiyalar və qeyri etik hərəkətlər birbaşa qadağan olunur.Kursun uğurlu alınması

Kursun uğurla başa çatmasından ötrü, tələbələr dərs saatı ərzində aktiv iştirak etməli və diskussiyalara cəlb olunmalıdır.Öyrənmə və Öyrətmə üsulları

Kursun aktiv öyrənilməsi prosesinə üstünlük verilir. Mühazirələr, diskussiyalar, çalışmalar, tipik nümunələr.Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar

1

16 -18 Sentyabr

Ədədlər nəzəriyyəsinin qısa tarixi haqqında. Məntiq, təkliflər, coxluqlar, inikaslar, onlar üzərində cəbri əməllər və onların əsas xassələri.


[8],səh 1-14 Misallar [8]-də,1.1-1.60 aralığı

2

23-25 Sentyabr

Grup və alt gruplar, onların tərifindən çıxan sadə xassələr. Multiplikativ və additiv gruplar.Qrupun növləri, sonlu , sonsuz, Abel və s.

[7],səh. 3-23 məsələ və misallar 1-6 səh.23-24

3

30-2 oktyabr

Xətti fəza. Alt fəza. Xətti asılı və asılı olmayan vektorlar sistemi. Xətti fəzanın ölçüsü və bazisi. Evklid fəzası. Vektorun uzunluğu. Vektorlar arasındakı bucaq. Ortonormal sistem.

[2] səh.102-131 səh. 136-148-da 3.1-3.125 aralığıda olam müxtəlif məsələlər


4

7-9 oktyabr

Xətti çevirməvə onun matrisi. Xətti cevirmənin xarakteristik tənliyi. Kvadrat formalar.

[6], Səh.149- 180 məsələlər

4.1-4.106 aralığı[7], səh.50-70

5

14-21 oktyabr

Müstəvi üzərində iki tərtibli əyrilərin kanonik şəklə gətirilməsi. Tam rasional funksiyalar

[9] səh. 110-133

6

23-28 oktyabr

İnterpoyasiya düsturları. Sımmetrık funksiyalar iki çoxhədlinin rezultantı İzomorfizm və homomorfizm..

[2], səh 293-310məsələ

Səh 310-312 aralığında

7

30 oktyabr

04 noyabr

SU(2) və SO(3) qrupları və onların təsvir nəzəriyyəsi haqqinda qısa məlumat.

[1],səh 22-45

8
Aralıq imtahan.

[2], [3]

9

6-11 noyabr

Cəbri və trantsendent ədədlər. Həqiqi ədədlərin rasional ədədlərə yaxınlaşması.Cəbri ədədlərin rasional ədədlərə yaxınlaşması. Cəbri ədədlərin cəbri ədədlərə yaxınlaşması

[3] və [9]

10

13-18 noyabr

Halqanın tərifi və onun sadə xasələri, halgaya aid misallar. İrrasionallıq kriteriyası. ədədlərinin irrasionallığı. ədədləri haqqında həll olunmamış problemlər.

[3] və [9]

11

20-25 noyabr

Diofant tənliklər. Iki dəyişənli xətti tənliklərin tam ədələrdə həlli məsələsi və zəncirvari kəsrlər.

[3] [1], [2],

12

27 noyabr

02 dekabr

Fermanın böyük teoremi haqqinda.İki dərəcəli iki məchullu diofant tip tənliklər.

[2]

13

04- 09dekabr

Rimanın Dzeta funksiyası. Li qruppu və li cəbri haqqinda qisa məlumat.


[2] və [9]

14

11-16 dekabr

Cəbri funksiyalar və onların diferensiallanması.

[9] səh. 267

15

18-23dekabr

Ədədlər nəzəriyyəsinin additiv problemləri: Qoldbax,Eyler,Varinq və Hardi-Litlvud problemləri.

[2] və [9]

16

25-30 dekabr

Ədədlər nəzəriyyəsinin həll olunmamış problemləri

[2] və [9]

17
Final imtahanBu tədris proqramı fənn haqqında tam məlumatı özündə əks etdirir və hər hansı dəyişiklik barədə öncədən xəbər veriləcək.
Yüklə 74,31 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin