İnternet-marketinq internetmarketinqin mahiyyətiYüklə 167.73 Kb.
tarix09.12.2018
ölçüsü167.73 Kb.

MÖVZU 9


İNTERNET-MARKETİNQ

 1. İnternetmarketinqin mahiyyəti

 2. Internet-reklam

 3. Reklamın səmərəliliyini müəyyən edən göstəricilər və onların mahiyyəti

 4. Saytpromouşn anlayışı

 5. Partnyor proqramları və web-halqa

Marketinq ədəbiyyatlarda əmtəə istehsalı və xidmətlərin göstərilməsi və bazarda satılması ilə bağlı bazar fəaliyyəti kimi şərh edilir.

İnternet-marketinqin əsas tədqiqat obyekti İnternet şəbəkəsindəki bazardır. İnternet-marketinq müasir internet texnologiyaların köməyi ilə əmtəələrin bazara yeridilməsi və satışı üzrə kompleks tədbirlər məcmusudur.

İnternet şəbəkəsi web – serverlərin məcmusundan ibarət elektron mağazaların məcmusudur və bu mağazalardan hər biri məlum alıcılıq qabiliyyətinə malik olan və müvafiq istehlakçı maraqları ilə xarakterizə olunan alıcı auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuş müəyyən əmtəə növlərinin nümayişi və satışı üzrə ixtisaslaşmışdır.

İnternet-marketinq nisbətən ucuz ümumdünya informasiya kanalıdır və bu informasiya kanalı yüksək operativliyə, məqsədyönlü təsir xüsusiyyətlərinə, potensial müştərilərlə kifayət qədər sürətli əks əlaqə qurmaq, ucuz reklam aksiyaları və marketinq tədbirləri keçirmək imkanlarına malikdir.

Yuxarıda da dediyimiz kimi, İnternet-marketinqin əsas tədqiqat obyekti İnternet-bazardır.

Marketinqin komponentlərinin 4 əsas tərkib elementi vardır. Bu elementlər 4 «Pi» adlanır: əmtəə (product), qiymət (price), yeridilmə (promotion), yer (place).

İnternet-marketinqin əsas komponentləri aşağıdakılardır: banner reklam, pablik rileyşnz, seylz promouşn, fərdi satış, müşayiətedici tədbirlər, satışın stimullaşdırılması, servis, satış kanalları, marketinq audit.

İnternet-marketinqin mahiyyətini potensial alıcılardı əmtəə haqqında məlumatın yaradılmasına, etimadın möhkəmlənməsinə, inamın yaradılmasına, müəyyən həcmdə və müəyyən müddət ərzində əmtəə alışının həyata keçirilməsi arzusunun yaradılmasınayönəlmiş tədbirlərin toplusu təşkil edir.

Reklam – şirkətin və istehsal etdiyi əmtəənin adı və imicinin yaradılması məqsədilə kütləvi informasiya vasitələrində pullu yer və vaxtdan istifadə edilməsidir. Onun məqsədi məhsulun satışına şərait yaratmaqdır. İnternet şəbəkəsində reklam bannerin köməyi ilə həyata kesirilir. Ona görə də ona banner reklam deyirlər.

Banner demək olar ki, bütün internet-serverlərdə web-səhifənin istənilən yerində (aşağıda, yuxarıda, ortada, yanda) ortaya çıxan kiçik şəkillərdir.Banner reklamı müəyyən saytda xüsusi vasitələrin köməyilə şirkətin zəruri imicinin və markasının formalaşdırılması və eləcə də potensial alıcılar üçün satışa çıxarılan əmtəələrin istehlak xassələrini təbliğ etmək üçün İnternet şəbəkəsində pulla müəyyən yerdən və ya vaxtdan istifadə olunması deməkdir.

Reklamın təyinatı məhsul və xidmətlərin xassələri barədə potensial alıcı­ları məlumatlandırmaqdan və onu almağın zəruriliyinə inandırmaqdan ibarətdir.Pablik rileyşnz şirkətin cəmiyyətlə harmonik münasibətlərinin qurulma­sına, eləcə də onun ictimai reputasiyasının və imicinin möhkəmlənməsinə yönəldilmiş tədbirlər kompleksidir (firma və əmtəə haqqında müsbət nəşrlərin, prezentasiyaların, pres-konfransların təşkili). Alıcıların əksəriyyəti yaxşı reputasiyası olan şirkətlə münasibətə üstünlük verirlər.

Seylz promouşn hər hansı əmtəəni alaraq yaxud xidmətdən istifadə edərək əlavə iqtisadi mənfəət əldə etməsi barədə alıcını məlumatlandırmaqla birbaşa onda həmin əmtəəni almaq həvəsini yaratmaqdır. Bunun üçün vitrinlərdən, xüsusi təqdimatlardan, kupon və nişanlardan, o cümlədən lotereyalar, müsabiqələr, müəyyən miqdarda məhsul alana mükafatların verilməsindən, alış zamanı çox da baha olmayan hədiyyələrin verilməsi hallarından istifadə edirlər.

Fərdi satış potensial və real alıcıların ünsiyyətə cəlb olunmasına yönəldilmiş fəaliyyət növüdür və alınmış məhsulun onların tələblərini ödəməsi barədə informasiyanın əldə edilməsi, o cümlədən həmin alıcı ilə uzunmüddətli əlaqələrin qurulması üçün6 onun istəkləri, tələbləri və maraqları barədə məlumatların əldə edilməsindən ibarətdir. Bu fəaliyyətin məqsədi perspektivli alıcıların axtarışı və onlarla tanışlıq; müntəzəm əlaqənin yaradılması, alıcıların təkmilləşdirilmiş və yeni əmtəələr barədə fikirlərini öyrənməkdən ibarətdir. İnternet şəbəkəsində hər hansı əmtəə və xidmət haqqında zəruri informasiyanın maraqlanan potensial alıcıya bilavasitə çatdırılmasının əsas vasitəsi elektron poçtdur (e-mail).

Müşayiətedici tədbirlər bazarda fəaliyyətin səmərəliliyinin yüksəldilməsi ilə bağlı müxtəlif məsələlərin həlli üçün istifadə olunan əlavə vasitələrdir. Bu tədbirlərə misal olaraq internet-şirkətin fəaliyyətinin nəticələri barədə filmlər, onun fəaliyyətinin nəticələrinin illik hesabatları, ticarət sərgilərini və s. göstərmək olar.

Satışın stimullaşdırılması bu, həcminin artırılması yönündə həyata keçirilən fəaliyyət növüdür. Buna şəbəkədə əmtəənin təqdimatının təşkili, xüsusi entdirimlərin edilməsini, müsabiqə və lotereyaların keçirilməsi, kiçik bir suvenirin əmtəəyə pulsuz əlavə edilməsi aid edilə bilər.

Servis alıcının əmtəənin alınması və ondan sonrakı mərhələdə tələblərinin tam dolğun şəkildə təmin edilməsidir. Bura əmtəənin zəmanət vaxtının uzadılmasını, əmtəənin alıcı üçün heç bir problem olmadan operativ şəkildə qaytarılma yaxud dəyişdirilmə imkanlarının olmasını aid etmək olar. Yaxşı servis şirkətə inam yaradır, gələcəkdə də alışların həyata keçirilməsi üçün həvəsləndirici zəmin olur.

Satış kanalları əmtəənin istehsalçıdan istehlakçıya hərəkətinin üsullarının məcmusudur.

Marketinq-audit- qəbul edilmiş marketinq həllərinin, xüsusən də satış metodu və kanallarının düzgün və səmərəli olub-olmamasının müntəzəm surətdə yoxlanılmasıdır.

İnternetmarketinqin də marketinq kimi səciyyəvi xüsusiyyətləri, üstünlükləri və çatışmazlıqları vardır.

Həm offlayn, həm də on-line kommersiya və ticarətdə ən yüksək səmərəlilik əldə etməyə çalışan şirkətlər ənənəvi marketinq və internet-marketinq tədbirlərindən əlaqələndirilmiş şəkildə istifadə etməyi bacarmalıdır. Bu o deməkdir ki, internet-marketinq bazarın marketinq tədqiqatlarının ümumi strategiyanın komponenti və tərkib elementlərindən biri olmalıdır.

İnternet-marketinq metodologiyanın parktiki tətbiqi İnternet-şirkətin əsas kommersiya məqsədinin müəyyən olunması ilə başlanır. Əsas məqsədin müəyyən edilməsi ilə zəruri marketinq tədbirləri kompleksi işlənib hazırlanır.

İnternet-marketinq çərçivəsində formalaşdırılması mümkün vəzifələr toplusu cədvəl 1-də göstərilmişdir.

Cədvəl 1.

İnternet-marketinqin əsas vəzifələri və

onun reallaşma üsullarıVəzifənin adı

Həll üsulu

 1. Əmtəənin (və ya xidmətin) satış həcminin artırılması
Müxtəlif internet-şirkətlər tərəfindən təklif olunan əmtəələrin (xidmət) prays-listinə bannerdən bilavasitə iqtibasınyerləşdirilməsi

 1. Yeni dilerlərin cəlb edilməsi

Müvafiq serverlərdə və uyğun yer­lərdə potensial dilerlər üçün anketin yerləşdirilməsi (məsələn,bu serverdə internet istifadəçilərinin qeydiyyatı qeydiyyatı səhifəsində)

 1. Serverə daxilolmaların sayının artırılması

Cəlbedici loqotipin yaradılması və bu serverə daxilolmanın məqsədəuyğun­lu­ğunu təsdiq edən əsas səbəbin gös­tərilməsi

 1. Bank əmanətçilərinin sayının artırılması

Potensial əmanətçilər üçün daha sər­fəli iqtisadi şərtlərin təklif olunması, informasiya xidmətində yekun ana­litik cədvəllərin və bankların reytin­qinin təyini üzrə ixtisaslaşdırılmış reklamın yerləşdirilməsi

Əsas məqsədə və bu məqsədə görə nəzərdə tutulmuş məsələlər kompleksinə müvafiq olaraq şirkətin internet-marketinq siyasətinin ümumi strategiyası işlənib hazırlanmalıdır. Növbəti mərhələ yekunlaşdırıcı mərhə­lə­nin alınması və internet-marketinqin reallaşmasından əldə edilən yekun iqtisadi və maliyyə nəticələrinin təhlilinin aparılmasından ibarətdir. Əldə edilmiş təhlil nəticələrinə əsasən əgər lazım gələrsə, internet-şirkətin əsas kommersiya məqsədinə müəyyən düzəlişlər aparıla bilər.

İnternet-marketinqin əsas komponentlərindən biri banner reklamıdır. Reklam kampani yasının konsepsiyasına əsasən aşağıdakılar daxildir: reklam ideyası, reklam tezisləri, reklam məlumatlarına xas olan xüsusiyyətlər, reklamın yayım vasitəsinin əsaslandırılması, reklam kampaniyasının tipi və məntiqi. Bu halda reklamverən tərəfindən formalaşdırılan marketinqin vəzifələri də tam şəkildə nəzərə alınmalıdır.

Reklam kampaniyasının konsepsiyası öz mahiyyətinə görə bu kampaniyanın fəaliyyət planının qurulması, işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün texniki məsələlərin tərtib olunması üçün zəruri informasiyanı daşıyır.

İnternet-reklamın vəzifələri adətən əmtəənin həyat dövrünün mərhələlərindən asılı olaraq dəyişir. Belə ki, əmtəənin yetkinlik mərhələsində reklam xərcləri maksimum, eniş mərhələsində isə minimum olur. İnternet-şirkətlər adıtın, öz elektron mağazalarını açarkən xeyli vəsait xərcləyirlər.

İnternet-marketinqin tərkibində reklam kampaniyasının aparılması səmərəliliyinin təyin edilməsi kifayət qədər mürəkkəb elmi və praktiki problemdir.

Banner reklamının səmərəsini təyin etmək uçün 2 əsas göstəricidən istifadə edilir:


 1. Bannerlərin göstərişinin sayı. Bu göstərici maraqlana potensial alıcıya bu və ya digər bannerin neçə dəfə göstərildiyini əks etdirir. Banner reklamına çəkilən xərclər serverdə bannerin 1000 (min) dəfə göstərişinə çəkilən xərclərlə müəyyən olunur. Bunun üçün CPM (cost perthouand impression) terminindən istifadə olunur- 1000 dəfə nümayişin dəyəri. Rusiyada internetdə 1000 nümayişin qiyməti 2 dollardan 50 dollara qədərdir.

 2. Keçidlərin sayı. Bu göstərici onu göstərir ki, internet istifadəçisi reklam olunan əmtəəyə və ya serverə daha müfəssəl baxmaq üçün neçə dəfə bannerə tıklayır. Bu göstəricini xarakterizə etmək üçün CRT (click-through rate) terminindən istifadə olunur. Bu göstərici keçid lərin sayının nümayişlərin sayına nisbətinin faizlə ifadəsini göstərir (başqa sözlə, keçid əmsalı). Çox vaxt bu göstərici 2-10% civarında olur.

Yuxarıda göstərilən iki göstəriciyə çox vaxt serverə bir içtifadəçinin cəlb olunması dəyərini əks etdirən göstəricini də əlavə edirlər. ABŞ məlumatlarına görə bu göstəricinin qiyməti 10-60 dollar arasında dəyişir.

Birinci göstəriciyə görə banner nə qədər çox dəfə nümayiş olunarsa, iqtisadi səmərə də bir o qədər çox olar. Reklamverən fərz edir ki, məsələn, keçid əmsalı 6 faiz olarsa, onda 10000 nümayiş üçün ödəniş edib 600 klik alacaq, uyğun olaraq 20 min nümayiş üçün ödəniş etdikdə isə 1200 klik və s. alacaq. Lakin bu qanunauyğunluq reallığa uyğun deyil. Birincisi, ona görə ki, istənilən serverə daxil olanların sayı məhduddur. İstifadəçilərin sayı məhdud olduqda nümayişlərin sayı artdıqca keçid əmsalı azalır: reklamverən kliklərin sayını 2 dəyə artırmaq üçün təqribən 6 dəfə çox ödəniş etməlidir. Nəticədə reklamverən reklama daha çox pul xərcləməklə daha az səmərə əldə edəcəklir.

Beləliklə, bannerin 1000 dəfə nümayişi etdirilməsi dəyəri göstəricisindən istifadə etməklə internet-reklamın iqtisadi səmərəliliyini düzgün qiymətlən­dirmək mümkün deyil.

Keçid əmsalı adalndırılan ikinci göstəricini tətbiq etməklə də internet-reklamın iqtisadi səmərəliliyini düzgün əks etdirmək olmur. Belə ki, bannerə tıklayan hər istifadəçi də real alıcı olmur (yəni, kəmiyyət heç də həmişə keyfiyyətə çevrilmir).

İnternet-reklamın aparılmasının səmərəliliyini əks etdirən tövsiyə olunan göstəricilərdən biri də şirkət tərəfindən təklif olunan əmtəəni alan alıcıların xüsusi çəkisidir (göstərilən əmtəəni alanların sayının bu serverə daxil olanların ümumi sayına nisbəti). Ümumi alışın orta dəyərini bilməklə hər zaman konkret dövrə ərzində satışın həcmini asanlıqla təyin etmək olar (alışın orta qiymətinin onun sayına hasili). Orta mənfəət normasını bilməklə müəyyən olunmuş dövr ərzində əmtəə satışından əldə edilən mənfəəti hesablamaq olar. Sonra, İnternet-reklamın iqtisadi səmərəliliyini dəqiqləşdirmək üçün təlunan dövrlər ərzində şirkət tərəfindən əldə edilən mənfəət artımını göstərən kəmiyyətlərlə əməliyyatlar aparmaq olar.

Reklamın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin digər üsulu web- server istifadəçiləri arasında reklam kampaniyasından öncə və ondan sonrakı dövrlərdə əmtəəyə olan münasibətini aydınlaşdıran sorğuların keçirilməsidir. Potensial alıcıların göstərilən əmtəə markasına münasibətini əks etdirən reklamdan əvvəlki və sonrakı sorğuların nəticələrinin müqayisəsi reklam kampaniyasının səmərəliliyini əyani şəkildə əks etdirəcəkdir. Lakin şirkətin ticarət nişanına müsbət münasibətin şirkət tərəfindən əldə edilən əlavə mənfəətə təsirini dəqiq hesablamaq mümkün deyil. Reklamın səmərəliliyinin yekun qiyməti əsasən təxmini olacaqdır.

Baxmayaraq ki, reklam kampaniyasının səmərəliliyinin hesablanmasına imkan verən metodika hələ mövcud deyil, şirkətlər reklam kampaniyasına kifayət qədər böyük vəsait sərf edirlər.

Beləliklə, internet-marketinq ənənəvi marketinqlə müqayisədə marketoloqlara bir sıra üstünlüklər təmin edirlər:

- dinamik dəyişən bazar şəraitinə istehsalçı şirkətlərin nisbətən tez adaptasiya olması (məhsul çeşidlərini, onların qiymətlərini, texniki-iqtisadi və digər parametrləri operativ şəkildə yeniləmək vasitəsilə):

- müxtəlif məhsul növləri ilə tanışlıq üçün elektron kataloqlardan istifadə daha ucuz başa g əlir, nəinki adi çap üsulu ilə hazırlanıbpoçtla göndərilsin:

- potensial alıcıların hazır məhsulun istehlak xassələrinin yaxşılaşdırılması barədə məqsədəuyğun tövsiyələrin internet vasitəsilə operativ şəkildə əldə edilməsi, o cümlədən istifadəçilərin kompüterinə internet vasitəsilə reklam materiallarının və faydalı məsləhətlərin pulsuz göndərilməsi imkanı;

- göstərilən şirkətin web-saytına daxil olan potensial alıcıların sayı haqqında informasiyanın avtomatik toplanması; bu, şirkətə öz təkliflərini, eləcə də reklamlarını daha da təkmilləşdirməyə imkan yaradır.

- satışa çıxarılan məhsulun nümayişi üçün çap və ya efir vasitəsilə müqayisədə praktiki olaraq sonsuz qeyri-məhdud elektron fəzanın əldə edilməsi.

Kommersiya Internet-layihə üçün saytın sadəcə olaraq Şəbəkədə yerləşdirilməsi bəs eləmir: sayta kataloqlara, axtarış sistemlərinə və bir-birinə yaxın olan mövzulara istinadlar edilməli, reklam aksiyaları həyata keçirilməli, məqsədli auditoriya cəlb olunmalı və istehlakçı birlikləri yaradılmalı, yəni saytpromouşnla məşğul olmaq lazımdır.

Saytpromouşn — saytların tanıdılmasının artırılmasına yönəldilən Internet-kommersiya metodları toplusundan ibarətdir və özündə aşağıdakıları cəmləşdirir:

— Internet-reklam və alıcıların cəlb olunmasının digər formaları;

— müştərilərin saytda saxlanılması, onlar tərəfindən saytda təklif olunan malların və xidmətlərin alışı, yaxud digər hərəkətlərin yerinə yetirilməsi (qeydiyyatdan keçmə, yeniliklərə abunə yazılışı və s.) metodları;

— saytın və (və yaxud) şəbəkə birliyinin (komyuniti) metodu.

Mütəxəssislər elektron kommersiyada saytpromouşnın bütün mövcud alətlərindən bacarıqla istifadə etməlidirlər. Yalnız bu alətlərdən kompleks istifadə şirkətlərə rəqabət mübarizəsində üstünlüklər verə bilər.

Reklamın klassik anlayışından belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, partnyor (tərəfi-müqabillər) proqramlarının yaradılması, daimi auditoriyanın formalaşdırılması, şəbəkə birliklərinin qurulması və s. buna bənzər işlər saytpromoutinqin hissələrindən biridirlər.

2. Potensial alıcıların əhəmiyyətli hissəsi mallar haqqında informasiyanı Internetdən alırlar. Onların payı daima artmaqdadır. Internetə daxil olanların əsas hissəsi – gəlirləri orta səviyyədən yuxarı olan nisbətən cavan adamlardırlar, yəni reklamverənlər üçün daha maraqlı olan əhali kateqoriyalarıdırlar.

Reklam — malın, xidmətin və yaxud müəssisənin şəxsləndirilməmiş təqdimatı olmaqla, adətən ödənilir, kütləvi müştəriyə ünvanlanır və inandırma xarakterinə malik olur. Reklamın bu ənənəvi anlayışı Internet-reklamın meydana çıxması, onun targetinq texnologiyaları, maraqların və istehlakçıların üstünlüklərinin izlənilməsi, şəxsləndirilmiş interaktiv reklam və s. ilə çox ciddi dəyişikliklərə məruz qalır.

Internet-reklam — Internet şəbəkəsində reklamdır. Internet-reklam, bir qayda olaraq, ikipilləli xarakter daşıyır. Birinci pillə — reklamverənlərin nəşrlərdə yerləşdirilmiş xarici reklamdır. Bu reklamın mümkün olan növlərindən: bannerləri, mətn bloklarını, bayrikləri, minisaytları, Interstitials göstərmək olar. Bu reklam adətən reklamverənin birbaşa saytına istinad edir (ikinci pillə).

Web-nəşriyyat — reklam meydançasının sahibi olmaqla, sayt və yaxud digər elektron nəşri kimi ola bilər.

Ənənvi reklamdan fərqli olaraq Internet-reklamı aşağıdakı keyfiyyətlər fərqləndirir:

— reklam tədbirlərinin dərindən və operativ təhlilinin avtomatlaşdırılması imkanları;

— reklam tədbirlərinin operativ qaydada və qənaətnən dəyişilməsi və dəqiqləşdirilməsi. Şirkətin reklamda vermək istədiyi informasiya çox tez-tez dəyişir. Yeni-yeni mallar və xidmətlər meydana çıxır, qiymətlər dəyişir və s. Televiziya üçün yeni reklam roliklərinin çəkilməsi, yeni bukletlərin çar olunması – bütün bunlar reklamverəndən böyük vaxt və maddi məsrəflər tələb edir. Internet-reklam reklam məlumatlarının məzmununu həddindən artıq operativ və minimal əlavə xərclərlə dəyişməyə imkan verir;

— istifadəçi ilə əks əlaqə, onun münasibətinin (reaksiyasının) alınması və işlənilməsi imkanları;

— məqsədli auditoriyaya və konkret istifadəçilərə fokuslaşdırılmış təsirin (targetinq) effektiv üsulları: reklamın müəyyən tematik serverlərdə göstərilməsi, ancaq müəyyən regionlardan olan istifadəçilər üçün göstərilmə, ancaq müəyyən vaxtda və müəyyən olunmuş intensivliklə göstərilmə və s.;

— Şəbəkə vasitəsilə yaradılan əlaqənin yüksək keyfiyyətdə olması. Reklam üzrə mütəxəssislər təsdiq edirlər ki, istehsalçılar daha çox «gözləri ilə sevirlər»: Şəbəkə ilə yayımlanan animasiyalı reklam daha yaxşı qavranılır.

Profaylinqin müasir texnologiyaları Internet-istifadəçilər haqqında informasiyanı (onların maraqlarının mövzularını, indentifikasiya xarakteristikalarını) avtomatik olaraq toplamağa imkan verdiyi üçün reklamverənlər reklam kampaniyasını dar istehlakçı qruplarına istiqamətləndirə bilirlər. Məqsədli auditoriyaya əlverişli çıxışın olması reklamverənlərə reklam kampaniyası qarşısında qoyulan məqsədlərə çəkilən xərcləri azaltmağa imkan verir.

Internetdəki reklam kampaniyası: mediaplanlaşdırmadan, kampaniyanın aparılmasından (lazımi hallarda planın dəqiqləşdirilməsi ilə) nəticələrin qiymətləndirilməsindən ibarətdir.Mediaplanlaşdırma reklam kampaniyasının planının tərtib olunmasıdır. Plan - reklam materiallarının növlərini, reklam meydançalarını, orada reklamın yerləşdirilməsinin müddəti və növlərini, reklamın tarifləşdirilməsini, reklamın yekun dəyərini və kampaniyanın ehtimal olunan effektivliyini şərtləndirilir. Bəzi hallarda daimi müştərilər dairəsinin dəfələrlə alışlar edən istifadəçilərin sayının - formalaşdırılması da mümkündür.

3. Bir tərəfdən yeni daxil olanların cəlb olunması və satış həcmlərinin artırılması metodları kimi, dıgər tərəfdən isə komisiyon haqlarının alınması üsulları kimi elektron kommersiyada partnyor (tərəfi-müqabil) proqramları geniş yayımışlar.

Partnyor proqramlarında malların və xidmətlərin sayt-satıcıları və sayt-partnyorlar iştirak edirlər. Partnyorlar özlərində loqotipləri, bannerləri, axtarış formalarını, konkret malların və xidmətlərin sifariş səhifəsini və yaxud sadəcə olaraq satıcıının serverinə istinadı yerləşdirirlər. Bu tipdə istinadlar bir qayda olaraq, Direct storefront entry (birbaşa çıxış) prinsipi ilə təşkil olunurlar ki, bu da daxil olanların web-serverin müəyyən səhifəsinə, məsələn, Internet-mağazanın kataloquna, köçürülməsi prosesini əhatə edir.

Sayt-satıcı hər bir partnyordan gələn sifarişləri qeydiyyatdan keçirir və partnyorlara komisiyon mükafatını köçürür. Web-naşir (partnyor) onun saytından gələn daxil olanlar tərəfindən edilmiş və haqqı ödənilmiş sifarişlərin statistikasını apara bilər.

Proqramın variantından asılı olaraq komisiyon haqqları aşağıdakı hallarda ödənilə bilərlər:

— kliklərə görə və yaxud partnyorun saytından reklamverənin saytına keçilməsinə görə;

— qeydiyyatdan keçmə və yaxud abunəyə görə (əgər partnyor istinadı ilə gələn istifadəçi anketi doldurursa və yaxud səsvermənin suallarına cavab verirsə, saytın sahibinə müəyyən məbləğ ödənilir. Bu isə müxtəlif marketinq tədqiqatlarının təşkil olunması, potensial müştərilərin məlumat bazasının yaradılması və s. üçün yararlı ola bilər);

— satışa görə (rekalmverənləri daha çox təmin eləyən variant: partnyora istifadəçilər tərəfindən edilən alışlardan asılı olaraq ödənilir; pullar malın pulunun ödənişi faktı üzrə hesablanır).

Partnyor proqramlarına yeni web-naşirlərin cəlb olunması üçün çoxsəviyyəli referral-proqramlardan istifadə olunur. Bu ona əsaslanır ki, mövcud partnyor cəlb olunmuş web-naşirlərin qeydiyyatına görə pul alır və yaxud onların gəlirindən faiz götürür.

Partnyor proqramları — malların Internetdə yeridilməsinin effektiv alətlərindən biridir.

Web-halqa

Web-resursun saytpromouşn məsələsinin həllinə Webring, və yaxud web-halqa adlandırılan texnologiya köməklik edir ki, bu da: 1) bir qayda olaraq mövzu (tematika) üzrə oxşar olan bir neçə Internet-saytların toplusudur ki, onlar da bir-birləri ilə şəbəkə naviqasiyasının xüsusi alətləri ilə bağlıdırlar. Webring məqsədi sayt-iştirakçıların Şəbəkədə axtarışını asanlaşdırmaq, onalrı daha əlçatan olmasını təmin etməkdir; 2) web-resursun saytpromouşn texnologiyalarından biridir.Web-halqa — Internetdə naviqasiyanın ən sadə və effektiv üsullarından biridir. O, faktiki olaraq o deməkdir ki, istifadəçi qrupun istənilən saytından istənilən digər sayta daxil ola bilər, özü də bir neçə üsullarla. Bunun üçün saytın səhifələrində (yaxşı olar ki, birincidə) yuxarı hissədə və yaxud aşağıda naviqasiya paneli yerləşdirilir — bu da Webringdə səyahət aparatıdır.Каталог: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə