Karar Sayısı: 6/10999

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 75.57 Kb.
tarix11.09.2018
ölçüsü75.57 Kb.

Karar Sayısı: 6/10999

Planlama Merkez Teşkilâtınca hazırlanan Yüksek Planlama Kurulu tarafından incelendikten sonra adı geçen Kurulun 29/11/1968 tarih ve 86 sayılı raporu ile Bakanlar Kuruluna sunulan ilişik 1969 yılı Progra­mının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar'ın 30/9/1960 tarih ve 91 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre, kabulü ve yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulunca 29/11/1968 tarihinde karar­laştırılmıştır.

CUMHURBAŞKANI C- SUN AY

Başbakan Devlet Bakanı Devltt Bakanı Devl'et BakanıS. DEMtREL S. ÖZTÜRK H. ATABEYLİ K. OCAK

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sa. Bakanı içişleri BakanıS- T. MÜFTÜOĞLU H. DİNCER A. TOP A).OĞLU F. SUKAN

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî F.jçit. Bakanı Bayındırlık Bakam1-S.CAĞLAYANGtL C.BILGEUAN l. ERTEM O. ALP

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y- Bakanı Güm- ve Tek. Bakanı Tarım Bakam


A. TÜRKEL V. A- ÖZKAN !• TEKİN B. DAĞDAS

Ulaştırma Bakanı Çalı?nıa Bakanı Sanayi 3akanı En. ve Ta. Kay. Bakanı

S. BİLGİÇ A. N. ERDEM . M. TURGUT R. SEZGİN

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve iskân Bakanı Köy İşleri BakamN. KÜRSAT H. MENTEŞEOĞLU T. TOKER

1969 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR

KARAR

UYGULAMA :

A — GENEL UYGULAMA ESASLARI :

/. İLKELER :

Madde 1 — İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planındaki hedef ve ilke­lere uygun olarak 1969 yılı Programı ve eklerinde belirtilmiş bulunan yatırımlar; yeniden düzenlenme, sektör programlarının uygulanması, iktisadî ve sosyal politikaların uygulanması ve uygulamanın izlenimi ile ilgili tedbirler; bunlara ilişkin esaslara uygun olarak, ilgili kuruluşlarca zamanında ele alınır ve dikkatle takip edilir.Madde 2 — Programın başarıyla uygulanabilmesi için, programda kendilerine görev verilen kamu kuruluşlannca birer çalışma programı hazırlanır ve programa göre gerekli bütün çalışmalar eksiksiz olarak yapılır. Diğer kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapılması gereken du­rumlarda bu işbirliği öncelikle gerçekleştirilir.

Madde 3 — Sektörler ve bölgelerarası dengelerin gerçekleşmesi gözönünde tutularak hazırlanmış bulunan programın tam olarak uygu­lanması, Öngörülen tedbirlerin zamanında alınması ve yatırımların büt­çeler ile çalışma programlarında değişiklik ve aktarma yapılmasını ge­rektirmeyecek şekilde, öngörülen sürelerde gerçekleştirilmesi, Plan he­deflerine ulaşabilmek bakımından esastır.

Harcama programlarında yıl içinde yapılması zorunlu olan değişik­liklerde, ilgili hükümlerde gösterilen esaslara uyulur.

Madde 4 — Yatırımları uygulayıcı kuruluşların gereksiz şekilde büyümelerinin önlenmesi esastır. Yatırımcı ve icracı kuruluşlar yeni bir teşkilâtlamaya ancak Devlet Planlama Teşkilâtmm müsbet mütalâası ve Yüksek Planlama Kurulunun Karan ile gidebilirler.

Madde 5 — 1968 yılı ve daha önceki yıllarda programlara alınıp da herhangi bir sebeple ikmal edilmemiş yatırım projelerinin bitirilmesi esastır. Ancak bu projeler için programa alınarak 1969 yılında harcama yapılması Devlet Planlama Teşkilâtının olumlu mütalâasına bağlıdır.

Madde 6 — Programda idame yenileme ve tamamlama yatırımlan için öngörülen yatırım dilimleri ancak bu gayelerle kullanılır. Bunlar için konulan ödenekler Devlet Planlama Teşkilâtının müsbet mütalâası alınmadan hiç bir şekilde yeni sabit sermaye yatırımlan için kullanıla­maz.

Madde 7 — Yatınm programlannm aksaksız ve zamanında hazır­lanmasını ve uygulanmasını sağlamak amacıyla, bütün yatırımcı kuru­luşlar, yıllara bölünmüş beş yıllık programlannı hazırlayarak ön proje ve kesin proje, hazırlama, yatırım ve finansman safhalannı aşağıda be­lirtilen esaslar dahilinde bir zamanlama sisteu;ine göre düzenlerler.

a. Yatmmcı kuruluşlar beş yıllık bir süreyi kapsayan uzun va­


deli yatınm programlannı engeç 15 Mayıs 1969 tarihine kadar Devlet
Planlama Teşkilâtına gönderirler.

b. 1970 yılı programı için teklif edilecek projeler en geç 15 Mayıs


1969 tarihine kadar Devlet Planlama Teşkilâtına tevdi edilir. İlgili Ba­
kanlıklar, ön projeler hakkındaki görüş ve mütalâalannı, en geç 15
Temmuz tarihine kadar Devlet Planlama Teşkilâtına gönderirler.

Madde 8 — Yıllık Programlarda yer alan, maliyeti 5 milyon li­raya kadar olan projelerin yeri, karakteristiği, süresi ile ilgili değişikMc veya programdan çıkarılması talepleri Devlet Planlama Teşkilâtınca ka­rara bağlanır.

Madde 9 — Maliyeti 1 milyon liraya kadar olan projelerin, proje karakteristiğinde ve yerinde değişiklik yapılması, maliyetlerinde mey­dana gelen yüzde 20 ye kadar veya yüzde 20 nin üstünde 100 bin liraya kadar olan değişiklikler ilgili kuruluşlarca kendi bünyelerinde kabul edi­len usullere uyularak ve önceden Devlet Planlama Teşkilâtına bilgi ver­mek suretiyle yapılır.

2

Madde 10 — İktisadî Devlet Teşekkülleriyle Genel ve Katma Büt­çeli Dairelere ait herhangi bir yatırım projesinin toplam maliyetinde; yıllık yatırım ve finansman programları veya bütçeleri Bakanlar Ku­rulu veya Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olunduktan sonra uy­gulama sırasında projede yapılan tadil, tevsi ilâve ve diğer sebeplerle yüzde 20 ye veya tutarı bir milyon liraya kadar meydana gelebilecek değişiklikler Devlet Planlama Teşkilâtınca karara bağlanır. Bu oran veya miktar üstündeki değişiklikler ise yıllık programların kabulünde uygulanan usule göre yapılır.II. GENEL VE KATMA BÜTÇELİ DAİRELER :

Madde 11 — Genel ve katma bütçeli dairelerin yatırım ve gelişme harcamalarında değişiklik yapılması ilgili kanunlar hükümlerine tabi­dir. Ancak yatırım harcamalarıyla ilgili olarak bölümler arasında ak­tarma yapılması, ek veya olağanüstü ödenek verilmesiyle ilgili kanun tasarısının hazırlanmasından evvel, yatırımcı dairelerce Devlet Plan­lama Teşkilâtının müsbet mütalâası alındıktan sonra Maliye Bakanlı­ğına müracaat olunur.

Madde 12 — Genel ve katma bütçeler ile verilmiş olan ödeneklerde, Bütçe Kanununda harcama konusu özel olarak zikredilmemiş ise, sa­dece programlarda yer verilmiş olan projelere harcama yapılır.

Madde 13 — Hazinece karşılanması öngörülen yatırım ödemeleri­nin, miktar ve zaman olarak yatırım projelerinin isteklerine göre ayar­lanması için Maliye Bakanlığınca gerekli tedbirler zamanında alınır.

Madde 14 — Yatırım ödeneklerinin bütçelerde toplu olarak veril­diği hallerde, programlarda yer almış projelerin yıllık ödeneğinin yüzde 10 unu ve azamî 1 milyonu geçmiyen ilâveler yürürlükteki usul çerçeve­sinde ilgili kuruluşlarca Devlet Planlama Teşkilâtına önceden bilgi ve­rilmek suretiyle yapılır. Bunun üstündeki değişiklikler ilgili Bakanlığın teklifi üzerine, Devlet Planlama Teşkilâtının müsbet mütalâası alına­rak, Maliye Bakanlığınca yapılır.

Herhangi bir projeye bu suretle, programda gösterilen proje top­lam maliyetini aşacak şekilde ve yeni işler ilâve olunarak harcama ya­pılamaz.IIL MAHALLİ İDARELER VE DÖNER SERMAYELİ DAİRE­LER :

Madde 15 — Mahallî idarelerin programlarındaki değişiklikler, bu idarelerin bütçe usullerine göre; döner sermayeli dairelerin programla­rındaki değişiklikler de 10 uncu madde hükümlerine tabidir.

Madde 16 — Döner sermayeli kuruluşlar, yedinci maddede belirti­len genel ilkelere uyarak, hazırlayacakları yatırım programlarını belir­tilen tarihlerde Devlet Planlama Teşkilâtına gönderirler.

IV. İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ :

Madde 17 — İktisadî Devlet Teşekküllerinin yatırım ve finansman programlarının yürütülebilmesi için zorunlu görülen değişikliklerin ya-3

pumasında İktisadî Devlet Teşekkülleri toplam yatırımlarının azaltıl-maması esası gözönünde bulundurulacaktır. Bu teşekküllerin yatırım ve finansman programlarında ilgili teşekkül yatırımları toplamının yüzde 10 unu geçmeyen değişiklikler, ilgili kuruluşun teklifi üzerine, Devlet Planlama Teşkilâtına bilgi verilmek suretiyle Maliye Bakanlığınca ya­pılabilir. Ancak bu yolla, programda yer almamış projelere harcama yapılamaz veya üretimle doğrudan doğruya ilgili olmayan yatırımlara öncelik verilemez.

Madde 18 — Madde 17 de bahsedilen değişiklik dolayısiyle gerekli finansman ihtiyacını, teşekküllerin kendi kaynağından veya programla­nan yatırımlarım gerçekleştiremiyeceği anlaşılan diğer teşekküller ya­tırımlarından sağlanacak tasarrufla veya kaynak yaratan kurumlar fonlarında program üstünde meydana gelecek artışlarla karşılamaya; Devlet Planlama Teşkilâtının önceden müsbet mütalâası alınmak sure­tiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Madde 19 — İktisadî Devlet Teşekkülleri, programlarında o teşek­kül için öngörülen toplam yatırım harcaması içinde kalmak ve söz ko­nusu yatırım harcamasının yüzde 10 unu aşmamak ve programda o pro­je için gösterilmiş bulunan toplam maliyeti geçmemek kaydıyla prog­ramda yer alan projeler arasında zorunlu gördükleri aktarmaları önce­den Devlet Planlama Teşkilâtına bilgi vermek suretiyle yapabilirler.

Yüzde 10 unun üstündeki aktarmalara Devlet Planlama Teşkilâtı­
nın önceden müsbet mütalâası alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca
izin verüir.

Madde 20 — İktisadî Devlet Teşekkülleri 440 sayılı kanunun 16. maddesi gereğince yapacakları yatırım projelerini, projelerin karakte­ristiği, süresi, yeri, maliyeti ve harcama programlarını belirterek Devlet Planlama Teşkilâtına bildirecekler ve üçer aylık devre raporlarıyla iler­leme durumları hakkında bilgi vereceklerdir.

Madde 21 — Bir teşekküle açılan kredi limitinin, o teşekkülce kul-lanılamıyacağının anlaşılması halinde Devlet Planlama Teşkilâtının mü­talâası alınarak kullanılmayacak olan kaynağın başka teşekküllerin ya­tırım finansmanında kullanılması Maliye Bakanlığınca sağlanır.

Madde 22 — Kamu İktisadî Teşekküllerinin programında öngörü­len veya yıl içinde ortaya çıkan iştirak talepleri (Sermaye artırma da­hil) ve ortaklık paylarının devri Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilâtının müsbet mütalâası alınarak 440 sayılı kanunun 4. maddesi hükümlerine göre Bakanlar Kuruluna intikal ettirilir.

B. 28 TEMMUZ 1967 TARİHLİ VE 933 SAYILI KANUNA İLİŞ­KİN HÜKÜMLER:

I. FONLAR:

Madde 23 — Geliştirme ve teşvik forJan 933 sayılı kanun gereğin­ce bu kararnamede belirtilen esaslar çerçevesinde tesis olunur.

Geliştirme ve teşvik amacı ile bütçelerde başka fon kurulamaz.

4

Madde 24 — Geliştirme ve teşvik namı ile evvelce her ne suretle olursa olsun tesis edilmiş olup bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği ta­rihte henüz kullanılmamış olan fon bakiyeleri ile döner mahiyetteki fon­ların müstakrizlerce aracı kuruluşlara geri ödenen kısımlarının kullan­dırılması bu Kararnamedeki esaslara tabidir.

933 sayılı Kanun gereğince tesis edilen fonların müstakrizlerce aracı kuruluşlara geri ödenen kısımları fonların tesis yıllarına bakıl­maksızın aracı kuruluşlarda aynı hesapta toplanır ve tahsil edildikleri yılın program kararnamesindeki esaslara göre o yılın fonları ile bir­likte kullandırılır.

Bu kararnamenin yürürlüğe girmesinden önceki ikraz anlaşmalarm-daki şartlar bu Kararname dönemindeki ödemelerde de uygulanır.

Madde 25 — Geliştirme ve teşvik fonlarıyla özel sektörün ve kar­ma teşebbüslerin desteklenmeleri asıldır. Ancak Devlet Planlama Teşki­lâtının olumlu mütalâası alınarak kamu sektöründeki kuruluşlar da bu fondan yararlanabilirler.

Madde 26 — 1969 yılı program döneminde Genel Bütçeden 600 mil­yon liralık geliştirme ve teşvik fonu tesis edilmiştir.

Bu fonun ana iktisadî faaliyet sektörlerine göre dağılımı aşağıdadır.

1.

Sınaî gelişme ve teşvik fonları

400 milyon TL.

2.

Madencilik gelişme ve teşvik fonları

10 milyon TL.

3.

Tarımsal gelişme ve teşvik fonları

120 milyon TL.

4.

İhracatı geliştirme ve teşvik fonları

10 milyon TL.

5.

Turizm geliştirme ve teşvik fonları

40 milyon TL.

6.

Sermaye piyasasını destekleme fonları

20 milyon TL.

Madde 27 — Bu fonların teşviki öngörülen alt sektörlere göre vadeleri, ödemesiz süreleri, faiz hadleri ve hangi aracı kuruluşlar vası­tası ile verilecekleri bu karara ekli (I sayılı) listede gösterilmiştir.

Madde 28 — Bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmak ama­cıyla 46 ncı maddenin (c) bendinde gösterilen illerde fonlarla destek­lenmesi öngörülen yatırımlar için ekli (I) sayilı listede tespit edilmiş olan ödemesiz süre bir misli artırılarak uygulanır.

Adı geçen illerdeki yatırımlara fonlardan yöneltilen krediler hangi amaçla kullanılıyorsa (Organize sanayi bölgeleri fonu hariç) o konuda tespit edilen faiz haddine göre yüzde 2 nispetinde düşük faizle kullan­dırılır.

Madde 29 — Bu fonların kullanılmasında yatırımın asgarî yüzde 40 ımn öz kaynaktan karşılanması esastır, özel hallerde bu nispet Dev­let Planlama Teşkilâtının mütalâası ile gelişmesi öngörülen sektörler İçin yüzde 30 a kadar indirilebilir. Ancak 46 ncı maddenin (c) bendinde belirtilen illerde bu nispet yüzde 30 dur.

Gemi înşa Sanayii ve Gemi İnşa tesislerinin fonlarla desteklenme­sinde 1 İnci fıkra hükmü Devlet Planlama Teşkilâtının muvafakati ile uygulanmıyabilir.

5

Madde 30 — 26 ncı maddede gösterilen ana sektörlere verilen fon miktarları arasında aktarma Yüksek Planlama Kurulunun kararı ile; aynı ana sektörün alt sektörleri arasındaki dağılımı Devlet Planlama Teşkilâtınca düzenlenir.

Madde 31 — 26 ncı maddede belirtilen fonların hu karara ekli (I sayılı) listede gösterilen aracı müesseselere intikali esasları Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilâtı tarafından müşteu-ken düzen­lenir.

Madde 32 — Fonların Maliye Bakanlığından aracı kuruluşlara intikalinin şekil ve şartlarının tespitinde 31 inci maddede belirtilen ve programda gösterilen esaslara uyulur.

Madde 33 — Aracı kuruluşlar, kendilerine bu kararname ve prog­ramda verilen esaslar dahilinde, proje değerlendirilmesini yaparak kredi talepleri hakkında bizzat karar verirler.

Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi site ve çarşıları tesisi hak­kındaki projelerin teknik değerlendirilmesi Sanayi Bakanlığı tarafın­dan yapılır.

Yatırım tutarı 2 milyon TL. nın veya kredi talebi 1 milyon TL. nın üzerinde olan projelerin fonlardan desteklenmesinde Devlet Planlama Teşkilâtının mütalâası alınır.

Madde 34 — Aracı kuruluşlar Devlet Planlama Teşkilâtına ve Ma­liye Bakanlığına her üç ayda bir fonların yönetimleri ile ilgili faaliyet­ler hakkında bir rapor gönderirler.

Madde 35 — Merkez Bankası nezdinde 30/11/1967 tarih ve 6/9138 sayılı kararname ile teşkil olunan 5 milyon. TL. hk selektif kredi fonuna 50 milyon TL. ilâve olunur.

Selektif kredi uygulaması sonucu kredi veren kuruluşlar üzerinde kalan normal faizle düşük faiz farkının tamamı ile nihaî riskin yüzde 50 si ve 13/9/1968 tarih ve 6/10649 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli ihracatın teşviki ve geliştirilmesi esaslarına dair kararın 2 nci maddesi gereğince farklı faiz ödemeleri, bu fondan karşılanır.

//. DIŞ KREDİ KAYNAKLARINDAN VE KOTALARDAN YA­PILACAK TAHSİSLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER :

Madde 36 — Türk parası karşılıkları ile tesis edilmiş olan fonla­rın idaresine anlaşmalar gereğince vazifelendirilen aracı kuruluşlar ta­rafından devam olunur.

Aracı kuruluşlar ile Maliye Bakanlığı arasında mevcut anlaşmalar Devlet Planlama Teşkilâtının mütalâası alınarak yeniden gözden geçi­rilir.

Madde 37 — Bu kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren aynı mahiyette temin edilecek fonlarla ilgili anlaşmalar bu kararnamede belirtilen esaslar dikkate alınarak Devlet Planlama Teşkilâtının müta­lâası ile düzenlenir.6

Bu fonların kullanılmasında bu kararnamenin 24. 25, 27, 28, 29. 32. 33, 34 üncü maddelerinde ve ekli (I) sayılı listesinde belirtilen esaslara uyulur.

Madde 38 — Aracı kuruluşlar vasıtası ile 1969 yılında proje kredisi olarak yapılacak tahsislerde programın özel sektörün teşviki bölümünde açıklanan esaslara uyulur.

200 bin doların üzerinde kredi talepleri ile ilgili yatırım projele­rinin kabulünde Devlet Planlama Teşkilâtının müsbet mütalâasının alın­ması esastır.

Madde 39 — özel sektör yatırım kotasından 200 bin doların üze­rinde tahsis yapılabilmesi için Devlet Planlama Teşkilâtının müspet görüşünün alınması esastır.

Madde 40 — 38 ve 39 uncu maddelerde zikredilen 200 bin dolarlık had, projenin bütünü için lâzım olan dış ödeme miktarını ifade eder.

Madde 41 — Genel ve katma bütçelerden ve dış kaynaklardan Ödünç verme şeklinde transferler yapmak amacı ile tesis olunan fonlar, transfer yapmaktan sorumlu aracı kuruluşlarca bu kuruluşların yeni kuruluşlara iştiraki veya iştiraklerine kredi sağlanması amacıyla kul­lanılamaz.

Ancak, yukarıdaki fıkra hükmü Devlet Planlama Teşkilâtının, aracı kuruluşun iştirakinde devama veya yeni kuruluşlara iştirakine ihti­yaç olduğuna dair müspet mütalâası halinde uygulanmaz,

///, KARMA TEŞEBBÜSLERE KAMUNUN İŞTİRAKİ:

Madde 42 - Karma teşebbüslere kamunun 1969 program döneminde iştirak miktarı ve bunun sektörlere göre dağılımı (II) sayılı listede gös­terilmiştir. Sektörlere göre dağılım miktarları arasındaki değişiklikler Devlet Planlama Teşkilâtınca yapılır.1. Karma Teşebbüsün Niteliği :

Madde 43 — (a.t Karma teşebbüs, özel teşebbüsün yönelmediği bölge ve sektörlerde veya özel teşebbüsün sermaye yetersizliği sebebiyle girişemiyeceği ölçüde büyük teşebbüslerde veya belli bir süre kâr imkânı vermeyen veya ö.?.el tasarrufu teşvik etme gayesiyle veya yeni bir tekno­lojinin uygulanması için geniş teşkilâtlanmaya ihtiyaç duyulan üretim konularında kurulur.(b) Karma teşebbüs sermayesinin asgari % 10 u halka açık bulun­durulacak Anonim Şirket şeklinde kurulur-

Karma teşebbüse katılan özel kişilerin sayısı 5 den aşığı olamıyacağı gibi herhangi 5 ortağın katılma paylarının yekûnu karma teşebbüs ser­mayesinin % 49 undan fazla olamaz. Bu hesaplamada eslerin ve 2 nci dereceye kadar kan veya sihri hısımların payları bir pay olarak dikkate ahmr.

Karma teşebbüste bir ösel kişinin sermayem: i % 25 inden fazlasına sahip olmaması şarttır. Bu kayıt ve bu bendin 2 nci fıkrasında herhangi 5 ortağın pay toplamlarının karma teşebbüs sermayesinin *yr 49 u;?dan

7

fazla olamıyacağı hakkında hüküm bankalar, sosyal sigortalar, özel ma­hiyette sosyal güvenlik kurumlan, sermaye şirketleri, kooperatifler veya bunların birlikleri, yardımlaşma ve biriktirme sandıkları ve 6224 sayılı Kanundan istifade eden yabancı sermaye müteşebbisleri hakkında uygu­lanmaz.2. Kamu iştirakinin şekli :

Madde 44 — (a) Kamu iktisadî teşebbüslerinin iştirak şekli :

Kamu iktisadî teşebbüsleri karma teşebbüslere, bu kararname hü­kümlerine uygun olarak kendi kaynakları ile statülerinin verdiği imkân­lar ölçüsünde Devlet Planlama Teşkilâtmm müsbet mütalaasını alarak 440 sayılı Kanunda belirtilen usullere göre, katılabilirler.

(b) Devletin iştirak şekli :

Devlet karma teşebbüslere ya doğrudan doğruya veya kamu iktisadî teşebbüsleri aracılığı ile katılabilir.

5. Karma teşebbüslerin denetimi:

Madde 45 — (a) iktisadî kamu teşebbüslerinde kendi imkânla-nndan gerçekleştirilen veya Devletçe kamu iktisadî teşebbüsleri aracı­lığı ile kurulan kamu iştirakinin denetimi sorumluluğu mevcut hukuk düzeni içinde iştirakçi kuruluşlara aittir.

(b) Devletin doğrudan doğruya iştiraki ile meydana gelen karma teşebbüsün üzerindeki Devlet denetimi genel hükümler çerçevesinde ya­pılır. Ancak, Devletin doğrudan doğruya katıldığı karma teşebbüste bir murakıbın Maliye Bakanlığı tarafından tayin edilmesi şarttır.VI. YATIRIMLARIN TEŞVİK ESASLARI:

1. Yatırım indirimi:

Madde 46 — 28 Temmuz 1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (A) bendi gereğince yatırım indirimi nisbetleri aşağıdaki şe­kilde tespit edilmiştir.  1. Kalkınma Planı ve Yıllık Programlara uygun her nevi yatırım­larda, indirimden istifade edecek yatırım miktarının yüzde 30 u;

  2. Kalkınma Planı ve Yıllık Programlara uygun zh-aî yatırım­larda, indirimden istifade edecek yatınm miktarının yüzde 40 ı;

  3. Bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla aşağıda isimleri belirtilen illerde (Gelişmemiş bölge) Kalkınma Planı ve Yıllık Programlara uygun her nevi yatırımlarda yatırım indirimi nisbeti % 80 olarak tespit edilmiştir.Adıyaman

Erzurum

Mardin

Ağn

Elâzığ

Muş

Artvin

Gaziantep

Sivas

Bingöl

Gümüşhane

Siirt

Bitlis

Hakkari

Tunceli

Diyarbakır

Kars

Urfa

Edirne

Malatya

Van

Erzincan

Maraş
8

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə