Kompyuter mühəndisliyinin əsasları Doğru cavab a kompyuter elmindən hansı sahədə istifadə olunur ?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.9 Mb.
səhifə1/5
tarix25.05.2018
ölçüsü0.9 Mb.
  1   2   3   4   5

Kompyuter mühəndisliyinin əsasları

Doğru cavab A)

1. Kompyuter elmindən hansı sahədə istifadə olunur ?

A) Hesablama texnikası , proqramlaşdırma , informasiya sistemlərində və texnologiyada

B) Texnikada

C) Elektronika , radiotexnikada , mühəndislikdə

D) Məişətdə , ali məktəblərdə

E) Göstərilənlərin heç birində


2. Kompyuter elmi bir elm kimi nə vaxt yaranmışdır?

A) XX əsrin 40-cı illərində

B) XIX əsrin 40 – cı illərində

C) XVIII əsrdə

D) XVII əsrdə

E) XIX əsrin sonunda


3. Kompyuter elmində əsas bölmələr:

A) Alqoritmlər və verilənlərin strukturu

B) Kodlaşma nəzəriyyəsi , Bul cəbri

C) Paralel hesablama nəzəriyyəsi

D) Məsələ həllində fikir yürütmək prosesi

E) Verilənlər bazasının yaradılması , informasiya axtarış sistemi


4. Kompyuter elminə hansı bölmələr daxil deyil ?

A) Heç biri

B) Kodlaşdırma nəzəriyyəsi

C) İnformasiya axtarış sistemi

D) Bul cəbri və həndəsəsi

E) Avtomatlar nəzəriyyəsi


5. Kompyuter elminin əsas bölmələrinə hansılar aiddir ?

A) Hamsı


B) Alqoritmlər və verilənlərin strukturu

C) Alqoritmlər nəzəriyyəsi

D) Verilənlərin baza və deduktiv nəzəriyyəsi

E) Alqoritmlər nəzəriyyəsi


6. Kompyuter elminin əsas bölmələri ?

A) Hamsı


B) Alqoritmlər nəzəriyyəsi

C) Kriptoqrafiya nəzəriyyəsi

D) Obrazların tanınma nəzəriyyəsi

E) Paralel hesablama nəzəriyyəsi


7. Tədqiqatın nəticəsini kompyuter elminə tətbiq etmək üçün əsas neçə istiqamət mövcuddur:

A) 4


B) 2

C) 3


D) 5

E) 1
8. Tədqiqatlarin nəticələrini kompyuter elminə tətbiq etmək üçün nəyə fikir vermək lazımdır ?

A) Hamsına

B) Alqoritmik düşüncə

C) Informasiya təqdimatı

D) Proqramlaşdırma

E) Sistemlərin layihələndirilməsi
9. Kompyuter qrafikası

A) Real və virtual obyektlərin vizual verilmə prosesi

B) Sensor siqnalların verilmə prosesi

C) Dərk etmə prosesini modelləşdirmə

D) Hesabatın effektiv kordinasiyası

E) Səslərin, obrazların ayırd edilməsi


10. Proqram təminatının

A) Tapşırıqda verilmiş xüsusiyyətə malik olmalı, etibarlı olmalı, təhlükəsizliyə və mühafizəyə görə fərqlənməlidir

B) Tapşırıqdakılara cavab verərək sadə olmalıdır

C) Mühafizə və təhlükəsizlik əsas şərt deyil

D) Qlobal proqramlaşdırmaya malik olmalı

E) Heç biri


11. İnsan və heyvanların dünyanı dərk etmə prosesini modelləşdirilməsi, immitasiyası

A) Süni intellekt və robototexnika

B) Kompyuter qrafikası

C) Avtomatik modelləşdirmə

D) Avtomatik rəqəmli təhlil

E) Kompyuterin ekranında üçölçülü qoloqrama


12.Hesablayıcı qurğuların növləri (tipləri)

A) Kalkulyator, fərdi kompyuter, noutbuk, sənaye kompyuteri

B) Ulduzbucaqlar, say çubuqları

C) Abaklar

D) Düyünlənmiş kəndirlər

E) Bitkalar


13.Analoq-hesbalayıcı qurğu olub , vurma , bölmə, triqonometrik funksiyaların tapılması, kvadrata yüksəltmə əməliyyatlarını aparan .......... qurğu

A) Laqorifmik xətkeş

B) Abak

C) ArifmometrD) Rəqəmsal cihaz

E) Elektromexaniki abak


14. Elektron hesablayıcı qurğu olaraq kalkulyator nə üçündür ?

A) Ədədlər və cəbri formullar üzərində əməliyyat aparmaq

B) Proqramlaşdırmaq

C) Kolkulyasiya etmək

D) Toplama və çıxma mexaniki intiqalla baş verir

E) Heç biri


15.Fiziki olaraq mexaniki hissəciklərin hərərkkəti ilə funksiyalaşdırılan elektronların , fotonların , kvant hissəciklərinin hərəkəti və başqa hadisələrə əsaslanan ........

A) Kompyuter

B) Arifmometr

C) Loqarifmik xətkeş

D) Komparator

E) Analoq-hesab qurğusu


16. Kompyuterlərin əsas qurulma prinsipləri

A) Analoq və rəqəmsal

B) Mexaniki

C) Analitik

D) Avtomatlaşdırılmış-mexaniki

E) Heç biri
17. Analoq maşınların işləməsi nəyə əsaslanır ?

A) Daxil olan fasiləsiz siqnalların işlənməsi

B) Diskret siqnalların işlənməsinə

C) Rəqəmsal elementlərin-triggerlərin iş prinsipinə

D) Elektron sayğacların iş prinsipinə

E) Heç biri


18.Universal analoq kompyuterlər hansı elementlərdən təşkil olunur ?

A) Kondensator, rezistor, elektronika vasitələri

B) Ikilik kod çevriciləri

C) Onluq kod çevriciləri

D) Şifrator

E) Məntiqi hesab qurğuları


19. İkilik rəqəmlərin dəyişməsi , işlənməsi əməliyyatlarını aparan kompyuter necə adlanır?

A) Rəqəmsal

B) Analoq

C) Analitik

D) Analitik-rəqəmsal

E) Rəqəmsal-analoq


20. Hibrid kompyuterlər hansı kompyuterlərin əsas xarakteristikalarını birləşdirir

A) Rəqəmsal və analoq

B) Analitik

C) Noutbuk

D) Fərdi kompyuter

E) Heç biri


21. İmkan , qiyməti, ölçüsü istifadəçini kütləvi istifadəçini təmin edən kompyuter necə adlanır ?

A) Fərdi kompyuter

B) Noutbuk

C) Cib kompyuteri

D) Böyük Ehm

E) Mərkəzi prosessor


22. Çox da böyük olmayan korpusda bütün lazımı komponentlərdən (monitor) təşkil olunan kompyuter

A) Noutbuk

B) Fərdi kompyuter

C) Planşet

D) Böyük stasionar Ehm

E) Cib fərdi kompyüter


23. Planşet kompyuterlərin əsas fərqləndirici cəhətləri :

A) Mexaniki klavriaturası olmur

B) Ekranın ölçüsü tənzimlənir

C) Ekranın həssaslığı çox aşağı səviyyədədir

D) Xarici təsirlərə çox həssasdır

E) Heç biri


24. Senaye kompyuterlərin adi fərdi kompyuterlərdən fərqi

A) Müxtəlif xarici təsirlərə davamlı olaraq sənaye şəbəkələrinə qoşula bilər

B) Ölçülərinə görə

C) Işləmə müddətinə görə

D) Qida gərginliyinə görə

E) Heç bir fərqi yoxdur


25. Senaye kompyüterin səssiz işləmə rejimi hansı üsulla həll edilir?

A) Hamsı


B) Mayeli üsulla soyudulma

C) Xüsusi formalı pərlərdən istifadə etməklə

D) Fleş-yaddaş qurğusunun istifadəsi

E) Soyudulması tələb olunmayan prosessorlardan istifadə


26. Analoq kompyuterin rəqəmsal kompyuterdən əsas fərqi

A) Giriş-çıxış verilənlərinin fiziki dəyişənlərin vasitəsilə təqdim olunması

B) Arxitekturası

C) Hesablama üsullarına görə

D) Uzun müddətli işləmə müddəti

E) Heç biri


27. Simvollar üzərində riyazi və məntiqi əməliyyatları yerinə yetirərək , nəticəni insanın və ya maşının qəbul edəcəyi şəkildə verən qurğuya.....

A) Kompyuter

B) Printer

C) Monitor

D) Videotelefon

E) Videokamera


28. Rəqəmsal kompyuterin baza sxemi nə vaxt və kim tərəfindən verilmişdir ?

A) Con Neyman

B) Şennon

C) Xartli

D) Binner

E) A.Tyurinq


29. Fərdi kompyuterin sadələşdirilmiş funksional sxeminə ...... daxildir

A) Mərkəzi prosessor

B) Giriş-çıxış qurğusu

C) Yaddaş qurğusu

D) Hesab-məntiq qurğusu

E) Hamsı
30. ...... EHM– ın qurulmasının ümumi prinsipləri və onun bloklarının proqram idarə olunması və onların qarşılıqlı əlaqəsini yerinə yetirən qurğudur :

A) Arxitektura

B) Stuktura

C) Əmrlər sistemi

D) Ehm-in əmrlər strukturu

E) Verilənlər formatı
31. Kompyuterin arxitekturasına nələr daxildir :

A) Ehm –in yaddaş strukturu , kompyuterin konfiqurasiyasının dəyişmə imkanı ,

əmrlər sistemi

B) Proqram təminatı, verilənlər bazasının idarə olunması formaları

C) Verilənlər bazasının informasiya sistemi, verilənlər formatının təşkili , idarəedilməsi

D) Ehm –in idarə strukturu, proqram təminatı

E) Heç biri
32. Kompyuterin arxitekturasına nələr daxildir :

A) Interfeysin təkili, yaddaşa və xarici qurğulara girmə üsulları, verilənlərin formatı

B) Ehm –in idarə strukturu , proqram təminatı

C) Verilənlər bazasının informasiya sistemi , xarici qurğulara girmə üsulları

D) İnterfeys qurulması ,verilənlər, əmrlər, dekoderlər

E) Heç biri


33.Fon Neyman elektron hesablayıcı konstruksiyasının əsas prinsipi

A) Proqram idarəetmə, ünvanlılıq, yaddaşın eynicinsliliyi

B) Kompyuterin konfiqurasiyasının dəyişməsi, yaddaş müxtəlifliyi

C) Insan-operator interfeysi , kompyuter şəbəkələri

D) Ehm –in idarə strukturu , yaddaş eynigüclülüyü

E) Proqram təminatı, yaddaş, monitor, qida bloku


34. ........ rəqəm və əmrlərin qısamüddətli yadda saxlama funksiyasını yerinə yetirir

A) Registr

B) Yuvacıqlar

C) Cəmləyici

D) Trigger

E) Sayğac


35. Ünvanlılıq prinsipi :

A) Zamanın istənilən anında prosessor istənilən yuvacığa müraciət edə bilər

B) Verilənlər bazasının olmaması

C) Prosessor periodik işləyir

D) Kifayət qədər yaddaşa malik olmamaq

E) Heç biri


36. Yaddaşın eynigüclülüyü prinsipi

A) Proqram və verilənlər eyni bir yaddaşda saxlanılır

B) Yaddaşın həddindən böyük həcmi

C) Verilənlər bazasının olmaması

D) Periodik prosessorlu sistemlərdə yaddaş

E) Yaddaş elementlərin dinamik xesusiyyətləri


37. Proqram idarəetmə prinsipi nə deməkdir ?

A) Proqram əmrlər yığınından ibarətdir

B) Proqram tək bir əmrdən ibarətdir

C) Prosessor taktorla sinxron işləyir

D) Proqram əmrləri sayan qurğudur

E) Heç biri


38. C. Neyman kompyuterində neçə tip yaddaş var ?

A) 2


B) 4

C) 3


D) 1

E) N-qədər


39. Kompyuterdə yaddaşların növləri

A) əsas və xarici

B) əlavə

C) ventil, mikrosxem

D) əlavə və sistematik

E) xarici, sistematik, dəyişən


40. Əsas yaddaş mikroskopik yuvacıqlardan ibarət olaraq hər biri özünün ..... malikdir

A) unikal ünvan

B) həcmə

C) tərkibə

D) registrə

E) triggerə


41. Yaddaşın hər yuvacığının tutumu necə adlanır?

A) Kod sözü

B) Ünvan

C) Meqa bit

D) Bayt

E) Meqa bayt


42. Yaddaşda (YQ) nə saxlanır?

A) Verilənlər və proqramlar

B) ədədlər, funksiyalar

C) rəqəmlər

D) riyazi düsturlar

E) məntiqi düsturlar


43. Operativ yaddaşda informasiya nə qədər saxlanır?

A) Kompyuter dövrədən açıldığı müddətə qədər

B) Müəyyən müddətə

C) Heç bir təsir olmazsa uzunmüddətli

D) Yaddaşın texniki xarakteristikasından asılı olaraq

E) Heç biri


44. Sabit yaddaş qurğusu (BİOS) necə işləyir ?

A) Enerjidən asılı olmayaraq

B) Enerjidən asılı olaraq

C) Proqram yerinə yetirildiyi müddətdə

D) Kompyuter söndürüldükdə yaddaş silinnir

E) Qeyri-müəyyən müddətə45.Verilən proqrama uyğun əmrlərin yerinə yetirən , əmrləri tanıyan, informasiyanı sayır və digər qurğularla əlaqə quran qurğuya nə deyilir ?

A) Mərkəzi prosessor

B) Hesab-məntiq qurğusu(HMQ)

C) BİOS-yaddaş

D) SMDS- yaddaş

E) Operativ yaddaş


46.Bütün əsas altsistemləri birləşdirən mərkəzi kommunikasiya kanalına nə deyilir

A) Ümumi şin

B) Verilənlər şini

C) Ünvan şini

D) Nəzarət şini

E) Xüsusi şin


47. Sistem blokunda hansı modullar yerləşdirilir?

A) Ana plata, diskovod, qida mənbəyi

B) Qida bloku, kontroller

C) Triggerlər , ventillər

D) Kontroleller, qida mənbə bloku

E) Mikrokontrolerlər, ventillər


48. Sistem blokunun qurğularının bir-birilə əlaqəsi , informasiya mübadiləsi və enerji ilə qidalanması hansı platada baş verir?

A) Ana plata

B) Diskovod

C) Qida mənbə bloku

D) Xüsusi plata

E) Ventillər platası


49. Elektron rəqəmsal kompyuterlər hansı əsas hissələrdən ibarətdir ?

A) Məntiqi ventillər, triggerlər üzərində yaddaş sxemləri

B) Açar sxemləri

C) Əməliyyat sistemlərindən

D) Diskovod, məntiq funksiyalar

E) Mikrokontrolellər sxemi


50.Məntiqi əməliyyatların yerinə yetirildiyi sistem blokunun beyni ........ adlanır

A) Prosessor

B) Operativ yaddaş

C) Sabit yaddaş

D) Arxitektura sxemi

E) Heç biri


51. Operativ yaddaş nə üçündür?

A) Verilənlər və əmrləri müvəqqəti yadda saxlamaq

B) əməliyyatlar üçün

C) əmrləri daimi saxlamaq

D) verilənləri daima yaddaşda saxlamaq

E) ünvan şinini saxlamaq


52. Sabit yaddaş qurğusu nə üçündür?

A) Enerjidən asılı olmayaraq dəyişməyən verilənlərin massivini saxlamaq

B) Enerjdən asılı dəyişməyən verilənlərin saxlanması

C) Informasiyanın oxunması

D) əmrlərin, massivlərin qeyri-müəyyən müddətdə saxlanılması

E) heç biri


53. Lazımı çıxış siqnalı onun uyğun girişində siqnallar olduqda yaranan və yaddaşı olmayan sxemə nə deyilir ?

A) Ventil

B) Tranzistor

C) Trigger

D) Rezistor

E) Kondensator


54. Tipik mikrokontrollerin əsas funksiyası nədən ibarətdir ?

A) Prosessor və periferiya qurğuları

B) Keş yaddaş

C) Bufer qurğusu

D) əmrlər və verilənlərin müvəqqəti saxlamaq

E) heç biri


55. Sistem blokunun daxilindəki videokart platası nə üçündür?

A) Sistem bloku ilə monitor arasında əlaqə

B) Diskovodla ilə monitor arasında əlaqə

C) Mikrokontrolleri idarə etmək

D) Prosessoru dövrəyə qoşmaqda

E) Heç biri


56.Təsvirlərin keyfiyyəti hansı plata ilə tənzimlənir ?

A) Videokart

B) Vizual kart

C) Şəbəkə kartı

D) Kuler

E) Diskovod


57. Səs kartı hansı platada yerləşir ?

A) Ana plata

B) Sistem platası

C) Operativ yaddaş

D) Monitor platada

E) Videokart


58.Kompyuterin başqa kompyuterlərlə birləşməsi və ya internet şəbəkəsinə qoşulması üçün nə lazımdır ?

A) Şəbəkə kartı

B) Vizual kart

C) Kuler


D) Diskovod

E) Videokart


59. Kompyuter portları nə üçündür?

A) Periferiya qurğularının birləşdirilməsi

B) Keyfiyyətin yaxşılaşdırılması

C) Səs gücləndiricisi kimi

D) Təsvirləri yaxşılaşdırmaq

E) Mətnlərin surətinin alınması


60. Sistem blokunun daxilindəki qida blokunun gücü nəqədər böyük olarsa.......

A) Onda sistem blokunda bir o qədər çox qurğu qoşmaq olar

B) Sistem blokunun işi pozulur

C) Sistem blokunda təhriflər artır

D) Sistem blokunun ölçüləri dəyişir

E) Heç biri


61. Kuler nə üçün idtifadə edilir ?

A) Hava soyudulması üçün

B) Prossesorun işini sürətləndirmək üçün

C) Diskret informasiyanın tənzimlənməsi üçün

D) Ana platanı qorumaq üçün

E) Internetin şəbəkəyə qoşulması üçün


62. Kartrider nə üçündür?

A) Yaddaş kartına informasiyanın yazılma – oxunma qurğusu

B) Sistem blokundan istiliyin kənar edilməsi

C) Disketə informasiyanın yazılması

D) Disketdən informasiyanın oxunması

E) Bir kristallı prosessordur


63. Verilmiş zamanda kompyuterdə nələrin baş verdiyini , onun hansı hesablayıcı prosessorla məşğul olduğunu izləyən qurğu hansıdır?

A) Monitor

B) Prosessor

C) Qida bloku

D) Kontroller

E) Sistem bloku


64. Ekranda işıqsaçan nöqtəni adətən ...... adlandırırlar

A) Piksellər

B) True color

C) High color

D) “işarə yeri”

E) Şüa
65. Kompyuterin klavriaturasını nə idarə edir ?

A) Proqram

B) Kodlarla

C) Siqnallar

D) Prosessor

E) Monitor
66. Klaviş basılarkən prosessorun kəsilməyə reaksiya verə bilmədiyi halda klavriaturanın yaddaşında neçə kod saxlana bilər ?

A) 20-yə qədər

B) 30-a qədər

C) 10-a qədər

D) 40-a qədər

E) 50-dən çox olmayaraq


67. Sistem blokunun əmri ilə işləyən , özünün idarəetməsinə malik, xaricci verilənləri işləyən qurğu .....

A) Periferiya qurğusu

B) Mikrokontroller

C) Qida bloku

D) Monitor

E) Kontroller


68. Printerin əsas funksiyası

A) Sənədlərin kağız üzərində surəti

B) Informasıyanın kağız üzərində yazılışı

C) Vizual informasiyanın surəti

D) Informasiyanın oxunması

E) Heç biri


69. Kağız surətlərdən təsvirin, qrafikin kompyuterə daxil edən qurğu .....

A) Skaner

B) Printer

C) Kseroks

D) Lazer printer

E) Şırnaq(boyalı) printer


70. Siqnalların köməyi ilə rəqəm verilənləri analoq , kanalların ( əsasən telefon xətləri) köməyi ilə ötürən qurğu

A) Modem

B) Koder

C) Skaner

D) Printer

E) Dekoder


71.Özündə prossesor və periferiya qurğularının funksiyasını birləşdirən birkristallı kompyuter necə adlanır ?

A) Mikrokontroller

B) Modem

C) Analoq kompyuter

D) Klavriatura

E) Modulyator və demodulyator


72. Sistem şinində “nə ötürülür” sualına hansı şin cavab verir ?

A) Verilənlərin kod şini

B) Ümumi şin

C) Qida şini kodla

D) Giriş şinin kod sayı

E) Çıxış şini


73. Sistem şinində “haraya ötürülür” sualına hansı şin cavab verir ?

A) Ünvanın kod şini

B) Çıxış kod şini

C) Giriş kod şini

D) Verilənlərin kod şini

E) Heç biri


74. LCD monitorlarında təsvirlər necə yaranır ?

A) Maye kristallarının molekullarının ondan keçən şüaların xassələrinin dəyişməsindən

B) Elektron-şüa borusu vasitəsilə

C) Elektronların katoddan qoparılmasından

D) Ionların istiqamətləndirilmiş hərəkətindən

E) Elektromaqnit şüalanma vasitəsilə


75. Hadisələrin doğru və ya yalan olması barədə təklif olunan sözə ...... deyilir

A) Məntiqi mülahizə

B) Məntiqi təklif

C) Məntiqi əmr

D) Ekvivalentlik

E) Heç biri


76. İmplikasiyanın ifadəsi :

A) A B=

B) A B= A V B

C) A B= A V

D) A B=

E) A B = * B


77. Ekvivalentlik ifadəsi:

A) A B = (

B) A B=(

C) A B=

D) A B=

E) A B= ( A V B) *( B V A)


78. İmplikasiyanın məntiqi əməliyyatla ifadəsi

A) Dizyunksiya və inkar

B) Məntiqi mülahizə

C) Ekvivalentlik ifadəsi

D) Konyuksiya

E) Dizyunksiya


79. A*B mülahizəsi onda və yalnız onda doğrudur ki , hər iki A və B mülahizələri doğrudur ?

A) Konyuksiya

B) Dizyunksiya

C) Implikasiya

D) Bərabərgüclü

E) Ekvivalentlik


80. İkiqat implikasiya nəyə deyilir ?

A) A B mülahizəsi o vaxt doğru olur ki , A və B-nin qiymətləri üst-üstə düşür

B) A mülahizəsi o vaxt doğru olur ki , A – doğru , B – yalan olsun

C) A B mülahizəsi o vaxt doğru olur ki , A-yalan , B- doğru olsun

D) A B mülahizəsi o vaxt yalan olur ki , A və B –nin qiymətləri doğru olur

E) Heç biri


81. Məntiqi cəmləmə əməliyyatı necə adlanır

A) Dizyunksiya

B) Konyuksiya

C) Implikasiya

D) Bərabərgüclü

E) Heç biri


82. İstənilən məntiqi dəyişən və simvol “doğru” (1) və “yalan”(o) - bu nədir ?

A) Formula

B) Mülahizə

C) Fikir söyləmək

D) Inkar

E) Simvol


83. Məntiq cəbri vasitəsilə kompyuterin hissələri qurulduqda nəyə nail olmaq olar ?

A) Elementar məntiqi elementlərin sayını azaltmaq

B) Məntiqi elementlərin sayını artırmaq

C) Məntiq siqnallarını nəzərə almamaq

D) Elementar məntiq elementlərinin cəldişləmə qabiliyyətini artırmaq

E) Heç biri


84. (A V B ) C formulu nə vaxt “doğru” olur ?

A) (A V B) doğru , C doğru

B) (A V B) doğru, C yalan

C) (A V B) yalan , C doğru

D) (A V B) doğru, C=0

E) Heç biri


85. Sxem nəyi göstərir ?

A) Konyuksiya

B) Dizyunksiya

C) Invers

D) Bərabərgüclü

E) Implikasiya


86. Sxem nəyi göstərir ?

A) Dizyunksiya

B) Konyuksiya

C) Implikasiya

D) Invers

E) Heç biri


87. Sxem nəyi göstərir ?

A) VƏ-YOX sxem

B) VƏ sxemi

C) VƏ YA sxemi

D) YOX sxemi

E) VƏ YA –YOX sxemi88. Sxem nəyi göstərir ?

A) VƏ YA –YOX sxemi

B) VƏ-YOX sxemi

C) VƏ YA sxemi

D) VƏ-YA-YOX sxemi

E) YOX sxemi


89. Sxem nəyi göstərir ?

A) Triggerin sxemi

B) Implikasiya sxemi

C) Ekvivalentlik sxemi

D) Bərabərgüclü sxem

E) Ikiqat implikasiya90. Bu sxem nəyin sxemidir ?

A) RS- triggerin

B) Cəmləyici sxem

C) S sxemi

D) S V R sxemi

E) (S+ R) Q


91. Bu sxem nəyi göstərir ?

A) Inkar sxemi

B) VƏ YA sxemi

C) VƏ sxemi

D) Trigger sxemi

E) VƏ-YOX sxemi


92. Bir tərtibli ikilik kodu yadda saxlayan registrdə istifadə olunan element

A) Trigger

B) Cəmləyici

C) Tam cəmləyici

D) Ventil sxemi

E) VƏ YA –YOX sxemi


93. Ikilik ədədləri toplayan elektron sxem

A) Cəmləyici

B) Elektron ventillər

C) Trigger

D) Registr

E) TranzistorDostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə