Kurs: IV təhsil forması : ƏyaniYüklə 69,1 Kb.
tarix26.05.2022
ölçüsü69,1 Kb.
#116285
“Bank işi ” N.Şəlalə 2022 il 350 test - Copy


Kafedra: Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə


Fənn: “Bank işi ”
İxtisas: Maliyyə , Biznesin idarəedilməsi
Kurs: IV
Təhsil forması : Əyani
Bölmə : Azərbaycan
Müəllim: b/m. Nəbiyeva Şəlalə Nurəddin qızı, (düz variant - A)

1.Kommersiya bankları hansı hüququ əldə etdikdən sonra Mərkəzi Bank statusunu aldılar?


A. banknotların emissiyası
B. xalq təsərrufatında hesablaşmaları aparmaq
C. təşkilatların kreditləşdirilməsi
D. muvəqqəti sərbəst pul vəsaitlərinin səfərbər edilməsi
E. trast əməliyyatlarının təşkili

2. ABŞ-da Mərkəzi Bank funksiyasını … yerinə yetirir:


A. ehtiyat bankı
B. xalq bankı
C. ABŞ bankı
D. Federal Ehtiyat sistemi
E. Aqrar Bank

3. Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı nə vaxtdan fəaliyyət göstərir?


A. 11 fevral 1992
B. 10 sentyabr 1994
C. 7 avqust 1992
D. 10 dekabr 1993
E. 1 yanvar 1995

4. Mərkəzi Bank necə pilləli bank sisteminin birinci pilləsində durur:


A. iki pilləli
B. beş pilləli
C. uc pilləli
D. D)dörd pilləli
E. altı piləri

5. Mərkəzi Bankın fərqləndirici xüsusiyyəti:


A. hesabat vermir
B. o kreditləşmə mərkəzidir
C. vergi orqanlarında qeyd olunmur
D. o hesablaşma mərkəzidir
E. Banklara kredit verir

6. Bundesbank hanı ölkənin mərkəzi bankıdır?


A. Almaniya
B. Avstriya
C. Niderland
D. İsveçrə
E. Fransa

7. Dövlət büdcəsi kəsirinin örtülməsinə ssuda vermə qərarını verməsi mərkəzi bankın … müstəqilliyinin nəticəsidir:


A. iqtisadi
B. huquqi
C. siyasi
D. social
E. fiskal

8. Bir qayda olaraq … Mərkəzi bankın müştəriləri hesab olunurlar:


A. bütün huquqi şəxslər
B. yalnız kredit təşkilatları
C. fiziki şəxslər
D. qeyri-rezidentlər
E. Səhiyyə Nazirliyi

9.Büdcənin kassa icracısı kimi Mərkəzi bank hansı funksiyanı yerinə yetirdikdə çıxış edir:


A. hokumətin maliyyə agenti
B. valyuta nizamlaşdırılması
C. pul-kredit siyasətini həyata kecirmək
D. hesablaşmaların təşkilatçısı
E. valyuta mübadiləsi

10. Göstərilənlərdən hansı Mərkəzi bankın funksiyasıdır:


A. dövlətin xəzinədarı
B. ölkənin lizinq mərkəzi
C. trast əməliyyatlarını aparmaq
D. təşkilatların kreditoru
E. Klirinq əməliyyatı

11. Öz statusuna görə Mərkəzi bank:


A. hüquqi şəxs
B. kommersiya təşkilatı
C. qeyri-kommersiya tərəfdaşı
D. şəxsi təşkilat
E. müştərək müəssisə

12. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının əmlakı:


A. dövlətindir
B. kommersiya banklarınındır
C. səhmdarlarındır
D. xəzinədarlığındır
E. Lombardların məcmusudur

13. Azərbaycan Respublikası Milli Bankı Mərkəzi Bankı adlanır:


A. 2009-cu ildən
B. 2011-ci ildən
C. 2007-ci ildən
D. 2008-ci ildən
E. 2000-ci ildən

14. Nizamnamə kapitalının formalaşması baxımından mərkəzi banklar … bölünür:


A. dövlət, səhmdar və qarışıq
B. universal və ixtisaslaşmış
C. milli və beynəlxalq
D. emissiya, depozit, kommersiya
E. Emissiya bankalrının məcmusu

15. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının əsas məqsədi nədir?


A. qiymətlərin sabitliyini təmin etmək
B. manatın möhkəmliyini təmin etmək
C. mənfəət əldə etmək
D. stabil hesablaşma sistemini təmin etmək
E. Dövlətin Fiskal siyasətini təmin etmək

16. Mərkəzi bank öz xərclərini … hesabına təmin edir:


A. öz gəlirləri
B. kommersiya banklarının hesablarında olan vəsaitlər
C. cəlb olunan depozitlər
D. büdcə vəsaiti
E. Veksellər hesabına

17.Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının balansının aktiv maddələrindən biri…


A. Azərbaycan Respublikasının qızıl valyuta ehtiyatları
B. Mərkəzi Bankın hesablarında və ödəniş sistemində olan vəsaitlər
C. kredit təşkilatlarının cari hesablarındakı ehtiyatlar
D. onun tərəfindən buraxılan xüsusi istiqrazlar
E. Banka qoyulan tratta

18.Mərkəzi Bankın illik hesabatı təsdiq edildikdən sonra ilin yekununa görə əldə olunan xalis mənfəətin… faizi büdcəyə köçürülür


A. sərbəst qalığı
B. 40
C. 60
D. 80
E. 20

19. Mərkəzi Bankın illik maliyyə hesabatına daxil edilir:


A. gəlir və xərclər haqqında hesabat
B. hesablama palatasının rəyi
C. vahid dövlət pul kredit siyasətinin əsas istiqamətlərinin yerinə yetirilməsinin təhlili
D. Azərbaycan iqtisadiyyatının vəziyyətinin təhlili
E. Büdcə kəsiri

20.Mərkəzi Bank öz əmlakının sahibi kimi … naminə ondan istfadə etmək, sərəncamlaşdırmaq hüququna malikdir


A. bütün cəmiyyətin mənafeyi
B. mənfəət əldə etmək
C. hökumətin xərclərinin maliyyələşdirilməsi
D. dünya ictimaiyyəti mənafeyi
E. Sahibkarların mənafeyi

21. Mərkəzi Bankın verdiyi kreditin təminatı ola bilməz:


A. daşınmaz əmlak
B. xarici valyuta
C. monetar qızıl
D. lombard siyahısına daxil edilən qiymətli kağız
E. avtomobil

22. Mərkəzi Bankın idarə olunmasının kollegial ali orqanı:


A. Milli bank şurası
B. bank nəzarəti komitəsi
C. idarə heyətidir
D. direktorlar şurası
E. Audit

23.Mərkəzi Bankın quruluşu … tərəfindən müəyyən edilir:


A. Mərkəzi Bankın direktorlar şurası
B. Milli Məclis
C. Mərkəzi bankın sədri
D. inzibati departamentin direktoru
E. Ədliyyə Nazirliyi

24.Mərkəzi Bankın sədri hansı müddətə təyin edilir:


A. 5 ilə
B. 6 ilə
C. 3 ilə
D. 4 ilə
E. 10 ilə

25. Mərkəzi Bankın ərazi idarələri … fəaliyyət göstərirlər


A. Mərkəzi Bankın şöbəsi kimi
B. tipik əsasnamə əsasında
C. Mərkəzi Bankın nümayəndəliyi kimi
D. Mərkəzi Bankın filialı kimi
E. Kredit verən maliyyə idarəsi

26. Mərkəzi Bankın ərazi idarələri nə zaman normativ xarakterli qərarlar qəbul edə bilərlər:


A. hüququ yoxdur
B. hokumətin qərarları əsasında
C. müstəsna hallarda
D. borcludurlar
E. ilin sonunda

27. Mərkəzi Bankın ərazi idarələrinin tərkibinə daxil deyildir:


A. bank məktəbləri
B. hesablaşma kassa mərkəzləri
C. milli banklar
D. nəzarət bölmələri
E. beynəlxalq banklar

28. Mərkəzi Bankın funksiyalarının səmərəli reallaşması üçün tam məsuliyyəti … daşıyır:


A. Mərkəzi Bankın sədri
B. Bank nəzarəti komitəsi
C. Direktorlar şurası
D. Milli bank şurası
E. bankın audit komitəsi

29.Mərkəzi Bankın ərazi idarələrinin hesablaşma kassa mərkəzləri kredit təşkilatları və Mərkəzi Bankın digər müştərilərinə … üçün yaradılmışdır:


A. kassa hesablaşma xidməti göstərmək
B. valyuta xidməti göstərmək
C. fəaliyyətə nəzarət etmək
D. Lisenziyalaşdırmaq
E. Bankın təsis yığıncağı
30. Mərkəzi Bankın müstəqil pul-kredit siyasətini aparması o deməkdir ki, bank sistemi … sistem kimi çıxış edir:
A. idarə olunan
B. nizamlaşdrılmayan
C. balanslaşdırılmamış
D. asılı
E. müstəqil

31. Mərkəzi Bankınaçıq bazardakı əməliyyatları … fəaliyyti ilə əlaqədardır:


A. möhkəm faizli qiymətli kağızların alınıb satılması
B. əhalini kreditləşdirmək
C. komersiya banklarının hesablarının aparılması
D. kommersiya banklarına ssuda vermək
E. kommersiya banklarına kredit verilməsi

32. Mərkəzi Bankın kommersiya banklarına verdiyi ssudalar üzrə faiz dərəcələri … dərəcəsi adlanır:


A. uçot
B. depozit
C. lombard
D. inhisar
E. prudensial

33.Mərkəzi Bank tərəfindən kommersiya bankları üçün məcburi ehtiyat normalarının müəyyən edilməsi… məqsəd daşıyır:


A. likvidliyin nizamlaşdırılması
B. kapitalın artırılması
C. kredit ekspansiyasının genişləndirilməsi
D. resursların artımının qarşısını almaq
E. Mənfəətin artırılması

34.Göstərilənlərdən hansı Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının əsas məqsədi deyildir:


A. mənfəət əldə etmək
B. qiymətlərin sabitliyini təmin etmək
C. bankların stabil fəaliyyətini təmin etmək
D. stabil hesablaşma sistemini təmin etmək
E. ehtiyat kapitalını formalaşdırmaq

35. Mərkəzi bank ölkənin baş bankı kimi maraqlıdır:


A. pul tədavülünün möhkəmləndirilməsində
B. milli pul vahidinin xarici valyutalara nisbətən kursunun zəifləməsində
C. kredit təşkilatlarının sayının azaldılmasında
D. hesablaşmalar sisteminin qeyri-mərkəzləşdirilməsi
E. kredit faizlərinin artırılması

36. Mərkəzi Bankın iqtisadiyyatdakı rolu … müəyyən edilir


A. manatın möhkəmliyinin təmin edilməsi ilə
B. dövlət büdcəsinin nizamlaşdırılması ilə
C. sığorta işinin təşkili ilə
D. vergi işinin təşkili ilə
E. Faiz marjının artırılması
37. Göstərilənlərdən hansı Mərkəzi bankın funksiyası deyildir:
A. MB təşkilatların kreditorudur
B. Mərkəzi bank emissiya mərkəzidir
C. Mərkəzi bank hokumət kreditorudur
D. Mərkəzi bank valyuta mərkəzidir.
E. mərkəzi bank fizki şəxslərin kreditorudur

38. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankının məqsədidir


A. bank sistemi və hesablaşmaların stabilliyinin təmin edilməsi
B. kredit təşkilatlarının yenidən maliyyələşdirlməsi
C. valyuta nəzarəti
D. hokumətin kreditləşdirilməsi
E. Sıorta sisteminin maliyyələşdirilməsi

39. Mərkəzi bankın kapital və əmlakı … məxsusdur:


A. dövlətə
B. səhmdarlara
C. fərdlərə
D. muştərilərə
E. qeyri – rezidentlərə

40. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankının funksiyasıdır:


A. banklar bankıdır
B. Hesablaşma mərkəzi
C. lizinq mərkəzdir
D. trast əməliyyatı aparan bankdır
E. Auksiyon təşkilatçısıdır

41. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankı ona mənsub olan əmlakın …


A. əsil sahibidir
B. daimi icarəcisidir
C. müvəqqəti təsiscisidr
D. müvəqqəti sahibidir
E. 40% səhmlərinin sahibidir

42. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankının kapitalı formalaşır:


A. dövlət vəsaiti hesabına
B. fərdi şəxslərin vəsaiti
C. kommersiya banklarının fondları
D. təşkilatların vəsaiti hesabına
E. əhali gəlirləri hesabına

43.Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankı vahid dövlət pul kredit siyasətini … qarşılıqlı fəaliyyətdə həyata keçirir


A. AR hökuməti ilə
B. Milli Məclislə
C. Maliyyə Nazirliyi ilə
D. Xəzinədarlıq ilə
E. İdaxlçı ölkələr ilə

44. Xarici ticarət və qızılvalyuta ehtiyatlarına nəzarət etmək üçün MB … tərtib edir:


A. ölkənin tədiyyə balansını
B. kommersiya banklarının mənfəət və itkiləri hesabatını
C. ölkənin valyuta balansını
D. kassa dövriyyələri proqnozunu
E. Əmanət sığorta sisteminə nəzarət fondu

45. Mərkəzi Bank … münasibətlərinin təhlili və proqnozunu həyata kecirir:


A. pul kredit
B. istehsal
C. regionlararası
D. maliyyə
E. Vergi

46. Mərkəzi bankın passivinin bir bölməsidir:


A. tədavüldəki nağd pul
B. qiymətli metallar
C. Qeyri-rezidentdə yerləşdirilən xarici valyutada olan vəsaitlər
D. hokumətin qiymətli kağızları
E. qiymətli kağızlar

47. Mərkəzi Bankın nizamnamə kapitalı … müəyyən edilmişdir:


A. 500 mln. manat
B. 50 mln. avro
C. 10 mlrD. manat
D. 8 mln. manat
E. 20 mln. manat

48. Azərbaycanın Mərkəzi Bankı … hesabat verir:


A. AR prezidentinə
B. Milli Məclisə
C. Azərbaycan hokumətinə
D. Maliyyə Nazirliyinə
E. Hərbi Nazirliyə

49. Kommersiya bankları Mərkəzi Bankda məcburi ehtiyatları … saxlamalıdır:


A. minimal
B. orta
C. maksimal
D. orta cəkili
E. mənfəətə görə

50. Mərkəzi Bank diskont və lombard siyasətini reallaşdırmaqla … nizamlaşdırır:


A. kredit təşkilatlarının likvidliyini
B. nağd pul axınlarını
C. maliyyə idarələrinin rentabelliyini
D. bank muştərilərinin nağdsız hesablaşmalarını
E. vergi ödənişlərini

51. Acıq bazar siyasəti Mərkəzi Bank tərəfindən hansı qiymətli kağızların alınıb satılması deməkdir


A. möhkəm faizli
B. yüksək faizli
C. aşağı faizli
D. faizsiz
E. vaxtı keçmiş

52.Rəsmi uçot dərəcələrinin aşağı salınmasını kommersiya bankları Mərkəzi Bankın hansı istiqamət götürməsinə siqnal kimi qəbul etməlidir:


A. kredit ekspansiyası siyasəti
B. kontraktiv pul siyasəti
C. deflyasiya siyasəti
D. deviz siyasəti
E. fiskal siyasət

53.Mərkəzi Banktərəfindən minimal ehtiyatlarnormasının artırılması zamanı kommersiya banklarının kredit potensialı…


A. azalır
B. artır
C. dəyişmir
D. həndəsi silsilə ilə artır
E. 3 dəfə artır

54. Ölkənin iqtisadiyyatının canlandırılması üçün Mərkəzi Bank dövlətin qiymətli kağızlarına olan tələbi…


A. stimullaşdırır
B. ləğv edir
C. azaldır
D. formasını dəyişdirir.
E. maksimuma çatdırılır

55. Mərkəzi Bankın pul-kredit siyasəti Mərkəzi Bankın … ilə qarşılıqlı münasibətlə reallaşır:


A. kommersiya bankları ilə
B. hökumətlə
C. əhali ilə
D. iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin təşkilatları ilə
E. Maliyyə Nazirliyi ilə

56.Kommersiya banklarındakı pul kütləsi və sərbəst likvid resursların nizamlaşdırılması vasitəsilə tədavüldəki pulkütləsinə təsir etmək Mərkəzi Bankın … siyasətinin vəzifəsidir:


A. pul-kredit
B. kredit
C. resurs
D. əmtəə
E. diskont

57.Mərkəzi Bank diskont və girov siyasətini həyata kecirməklə … bazara təsir göstərir:


A. pul
B. əmlak
C. istehlak
D. beynəlxalq
E. qiymətli kağızlar

58. Mərkəzi Bank girov siyasətini yurudərkən kredit təşkilatlarına … nəzərə alınan tələbəri irəli sürür:


A. təminata qəbul edilmiş qiymətli kağızların keyfiyyətini
B. bankın uçot siyasətinin istiqamətini
C. bank heyətinin hazırlıq səviyyəsini
D. bankın fond portfelinin quruluşunu
E. bankın qeyri-likvid aktivlərinin səviyyəsi

59.Kreditə tələbatın məhdudlaşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Bank … həyata keçirir:


A. kredit restriksiyasını
B. yenidən maliyyələşməni
C. kredit ekspansiyasını
D. inhisarçı siyasəti
E. Reeskint siyasəti

60. Mərkəzi Bankın pul-kredit siyasətinin aləti hesab edilir:


A. minimal ehtiyat normalarının müəyyən edilməsi
B. hesablaşmaların aparılma qaydalarının müəyyən edilməsi
C. kredit təşkilatlarının fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması
D. manatın müdafiəsi və möhkəmliyinin təmin edilməsi
E. qısa müddətli ssudalarn verilməsi

61. Mərkəzi Bank geri satınalma şərti ilə həyata keçirir


A. repo sövdələşməsini
B. depo əməliyyatını
C. forvard sovdələşməsni
D. kredit auksionunu
E. orerdraft əməliyyatı

62.Bazar iqtisadiyyatı şəraitində nağd pulların emissiyasının həcmi …müəyyən edilir:


A. kommersiya banklarının kassa dövriyyələri əsasında Mərkəzi Bank tərəfindən
B. əhalinin pul gəlirləri və xərcləri proqnozları əsasında kommersiya bankları tərəfindən
C. regiondakı sosial iqtisadi vəziyyət əsasında yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən
D. təşkilatların pul gəlirləri və xərcləri əsasında kommersiya bankları tərəfindən
E. Dünaya Bankı tərəfindən

63. Tədavül sferasına nağd pullar … yolu ilə daxil olur:


A. kommersiya banklarının kassa əməliyyatlarını aparması
B. hesablaşma kassa mərkəzlərinin dövriyyə kassasındakı nağd pulların ehtiyat fonduna köçürülməsi
C. təşkilatların işçilərə əmək haqqı verməsi
D. Mərkəzi Bank tərəfindən ehtiyat pul fondlarının hesablaşma kassa mərkəzlərinə verilməsi
E. əmanətçinin təqdim etdiyi pul sənədi

64. Mərkəzi Bankın banknotları və sikkələri … təmin olunur:


A. Mərkəzi Bankın bütün aktivləri ilə
B. büdcənin gəlirləri ilə
C. kommersiya banklarının bütün aktivləri ilə
D. yalnız ölkənin qızılvalyuta ehtiyatı ilə
E. dövriyyədə olan xarici valyuta ilə

65. Yeni pul nişanlarının nominalı və nümunələrini … təsdiq edir:


A. Mərkəzi Bankın direktorlar şurası
B. Mərkəzi Bankın sədri
C. Milli bank şurası
D. Respublikanın Prezidenti
E. Maliyyə Naziri

66. Dövriyyəyə pul buraxılarkən dövriyyədəki pulun miqdarı …


A. artıb və ya azala bilər
B. həmişə artır
C. dəyişməz qalır
D. həmişə azalır
E. stabil qalır
67. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində nağd pulların emissiyasını … həyata keçirir:
A. Mərkəzi Bank
B. kommersiya bankları və Mərkəzi Bank
C. kommersiya bankları
D. kommersiya bankları və təşkilatlar
E. lombardlar

68. Nağd pulların ehtiyat fondu və dövriyyə kassaları … yerləşir:


A. hesablaşma-kassa mərkəzlərində
B. kommersiya banklarında
C. dövlət mühafizəsində
D. region depozitariyalarında
E. Bankomatlar

69. Hesablaşma-kassa mərkəzlərinin dövriyyə kassasına daxil olan nağd pulların məbləği verilən pullardan artıq olarsa, pullar… :


A. dövriyyə kassasında ehtiyat fonduna köçürülür
B. Mərkəzi Banka gondərilir
C. depozitariyada saxlanılmaqla göndərilir
D. müvəqqəti olaraq HKM dövriyyə kassasında saxlanılır
E. sığorta fonduna köçürülür

70. Nağd pul dövriyyəsinin təşkili … həvalə edilmişdir:


A. Mərkəzi Bankın timsalında dövlətə
B. bütün mülkiyyət formaları təşkilatlarının maliyyə xidmətinə
C. kommersiya bankları və xüsusi maliyyə-kredit təşkilatlarına
D. bələdiyyələrin maliyə xidmətin
E. Maliyyə Nazirliyinə

71. Hesablaşma kassa mərkəzinin … olan pullar hərəkət edirlər:


A. dövriyyə kassasında
B. ehtiyat fondunda
C. dövriyyə kassası və ehtiyat fondunda
D. dövriyyə kassasından ehtiyat fonduna köçürülmə prosesində
E. mədaxil kassasında

72. Hesablaşma kassa mərkəzlərinin ehtiyat fondunda saxlanılır:


A. tədavülə buraxılmaq üçün olan pul nişanları ehtiyatları
B. olkənin qızılvalyuta ehtiyatları
C. kohnəlmiş nağd pullar
D. yalnız metal xırda pul ehtiyatları
E. xarici valyutalar

73. Pul emissiyasının əsasını … əməliyyatı təşkil edir:


A. kredit
B. maliyyə
C. valyuta
D. fond
E. sığorta

74. Nağd pullar dövriyyəyə … keçərək daxil olur:


A. hesablaşma kassa mərkəzinin ehtiyat fondundan dövriyyə kassasına
B. hesablaşma kassa mərkəzinin dövriyyə kassasından ehtiyat fonduna
C. hesablaşma kassa mərkəzinin ehtiyat fondundan təşkilatların kassasına
D. hesablaşma kassa mərkəzinin dövriyyə kassasından təşkilatranı kassasına
E. Ticarət əməliyyatlarından

75. Bütün müəssisələr üçün nağd pulların qalığının limitini müəyyən edir:


A. onlara xidmət göstərən kommersiya bankı
B. hesablaşma kassa mərkəzləri
C. region depozitariyaları
D. bələdiyyələrin maliyyə xidməti
E. vergi orqanları

76. Müəssisələrin dövriyyə kassalarındakı nağd pul qalığı limitdən artıq olduqda… verilməlidr:


A. onlara xidət edən kommersiya bankına
B. region depozitariyasına
C. hesablaşma kassa mərkəzinə
D. Maliyyə Nazirliyinə
E. kredit təşkilatlarına

77. Hesablaşma kassa mərkəzlərinin dövriyyə kassasından pullar … yönəldilr:


A. kommersiya banklarının əməliyyat kassalarına
B. təşkilatların kassalarına
C. region depozitariyasına
D. yerli xəzinədarlıq idarəsinə
E. əmanətçinin hesabına

78. Tədavülə buraxılmalı yeni pul nişanlarının təsviri:


A. əvvəlcədən kutləvi informasiya vasitələrində cap olunur.
B. yalnız onların dövriyyəyə buraxıldığı gün kütləvi informasiya vasitələrində çap olunur
C. Mərkəzi Bankın kommersiya sirri hesab edilərək kütləvi inffrmasiya vasitələrində yayımlanmır.
D. yalnız kommersiya banklarına verilir və kütləvi informasiya vasitələrində çap olunmur
E. yalnız banklar tanış edilir

79. Azərbaycan Respublikasında nağd pula aiddir:


A. Mərkəzi Bankın banknot və sikkələri
B. xəzinə biletləri
C. kommersiya banklarının borc öhdəlikləri
D. Mərkəzi Bankın istiqrazları
E. qiymətli metallar

80. Mərkəzi Bankın banknot və sikkələri Azərbaycan ərazisində qanuni … ödəniş vasitəsi kimi çıxış edir:


A. nağd
B. klirinq
C. nağdsız
D. barter
E. depozit

81.Nağd pul dövriyyəsinin təşkili … məqsədini daşıyır


A. pul tədavülünün möhkəmliyini, elastikliyini və qənaətcilliyini təmin etmək
B. emissiya mərkəzinin yaradılması
C. nağdsız pul dövriyyəsini tamamilə nağdlaşdırmaq
D. nağd pulların emissiyasını təmin etmək
E. ticarətin inkişafı

82. Mərkəzi Bank köhnəlmiş və zədələnmiş banknotları onun tərəfindən müəyyən olunan qaydalarla mübadlə edir:


A. məhdudiyyət qoyulmadan
B. yalnız əmək ödənişinin minimal həcmi daxilində
C. yalnız 1000 manat həcmində
D. yalnız yaşayış minimumu müqabilində
E. infilyasiya səviyyəsinə görə

83.Kommersiya banknın dövriyyə kassasının qalığı müəyyən olunmuş limit məbləğindən artıq olduqda, artıq hissə …


A. hesablaşma kassa mərkəzinə verilir
B. xarici valyutaya mubadilə edilir
C. dovlətin qiymətli kağızlarına dəyişdirilir
D. məhv edilir
E. depozitə qoyulur

84. Nağd pul dövriyyəsinə idarəçilik … qaydada həyata keçirilir:


A. mərkəzləşdirilmiş qaydada
B. qeyri-mərkəzləşdirilmiş qaydada
C. kortəbii
D. hər təsərrüfatcılıq obyekti tərəfindən sərbəst qaydada
E. Milli Məclisin qərarı ilə
85. Hesablaşma kassa mərkəzləri üçün nağd pullar üzrə hansı əməliyyatlar emission hesab edilir:
A. ehtiyat fondundan dövriyyə kassasına köçürmə
B. kommersiya banklarına verilən
C. dövriyyə kassasından ehtiyat fonduna köçürmə
D. Mərkəzi Bankın kassasından daxil olma
E. açıq bazar əməliyyatı

86. Hesablaşma kassa mərkəzləri … hesablaşma-kassa xidməti gostərir:


A. kommersiya banklarına
B. əhaliyə
C. təşkilatlara
D. yerli hakimiyyət orqanlarına
E. dəmiryol vağzallarına

87. Digər bankın hesabı açıldığı bank necə adlanır:


A. müxbir bank
B. müvəkkil bank
C. Qeyri-bank klirinq təşkilatı
D. bank respondent
E. lombard

88. Əməliyyatların qarşılıqlı yerinə yetirilməsi üçün banklar arasındakı mübadilə münasibəti necə adlanır:


A. müxbir
B. vasitəcilik
C. depozitar
D. trast
E. lizinq

89.Hesablaşma kassa mərkəzləri kommersiya banklarına nağd pulu hansı əsaslarla verir:


A. havayı
B. tərəfdər arasında razılaşmaya əsasən müəyyən olunan tariflər əsasında ödəncli qaydada
C. Mərkəzi Bank tərəfindən muəyyən olunan tariflər əsasında ödəncli əsaslarla
D. hesablaşma kassa mərkəzləri tərəfindən muəyyən olunan tariflərə əsasən odəncli qaydada
E. müəyyən faizlər ödəməklə

90. Mərkəzi Banka təqdim olunan maliyyə hesabatını öyrənmək məqsədi lə kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə nəzarət metodu necə adlanır:


A. distansion
B. nəzarət-təftiş
C. kompleks
D. bütövlükdə
E. audit yoxlaması

91.Kredit təşkilatlarının maliyyə möhkəmliyinin təmin olunması üçün Mərkəzi Bank … müəyyən edir:


A. xüsusi kaitalın yetərlilik normativini
B. kassa qalığı limiti
C. itisadi həvəsləndirmə fondlarına ayırma norması
D. müştərilərin hesabınan ödənişlərin həcmi
E. aktivlərin likvidliyini

92.kreditorun xarakterindən asılı olaraq kreditin formalarına daxildir:


A. bank krediti,dövlət krediti,beynəlxalq kredit,kommersiya krediti,mülki kredit;
B. əmtəə forması,pul forması,qarışıq forması;
C. məhsuldar forması,istehlak forması;
D. bank krediti,dövlət krediti,beynəlxalq kredit,kommersiya krediti,şəxsi kredit,istehlak kredit,ipoteka krediti;
E. bank krediti,dövlət krediti,beynəlxalq kredit,kommersiya krediti,fərdi kredit,istehlak kredit,ipoteka krediti;
93. Problemli kredit təşkilatına xəbərdarlıq tədbiri hesab edilir:
A. onların rəhbərləri ilə işgüzar görüşlər keçirmək
B. maliyyə sağlamlaşdırılmasını tələb etmək
C. pul cəriməsi edlməsi
D. bəzi əməliyyatların yerinə yetirilməsinə qadağan qoyman
E. cari likvidliyin təyin edilməsi

94. Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatası əsasında kredt təşkilatlarına bank əməliyyatlarının yerinə yetirilməsinə lisenziya verir:


A. təsisçilər tərəfindən Nizamnamə kapitalının vaxtlı-vaxtında 100 % ödəniləcəyinin təsdiq edilməsi
B. bank rəhbərliyinin ixtisas səviyyəsinə tələblərinin yerinə yetirilməsi
C. dövlət qeydiyyatından keçməsi haqqında şəhadətnamə
D. vergi inspesiyasından arayışın təqdim edilməsi
E. audit yoxlamasının nəticəsi

95.Mərkəzi Bank tərəfindən kredit təşkilatlarının – rezidetlərin yenidən maliyyələşdirilməsi nə məqsəd daşıyır:


A. bank sisteminin likvidliyinin təmin edilməsi
B. bankların mənfəətinin artırılması
C. kredit əməliyyatlarının həcminin artırılması
D. manatın valyuta kursunun nizamlaşdırılması
E. Bankın mənfəətinin artırılması

96.İnvestisiya əməliyyatları hansı əməliyyatlardır?


A. Bankların qiymətli kağızlarla apardığı müxtəlif əməliyyatlardır
B. Bankın kredit portfelinin formalaşdığı əməliyyatlardır
C. Bu əməliyyatlar bank əməliyyatlarının vaxtında və keyfiyyətcə icrasını təmin edən uyğun infrastrukturun yaradılması ilə əlaqədardır
D. Bankların öz müştəriləri və təmasda olduqları təşkilatlar arasında iqtisadiyyatda aparılan bütün hesablaşmaları icra edən əməliyyatlardır
E. Bankların öz müştəriləri ilə apardığı nağd pul hesablaşmaları əməliyyatlarıdır
97. Kredit institutları Mərkəzi Bankdan … əsasında kredit ala bilərlər:
A. veksellərin yenidən uçotu və ya qiymətli kağızların girovu
B. bərpa olunan kredit xətti acmaq
C. ssuda almaq üçün sifariş
D. permanent ssudaları
E. daşınmaz əmlakın girovu

98. Depozit banklar hansı banklardır?


A. Bir qayda olaraq əhalidən əmanətlərin cəlb olunması ilə məşğul olan banklardır.
B. Emissiya fəaliyyəti ilə məşğul olan banklardır.
C. Bank qanunvericiliyin imkan verdiyi bütün əməliyyatları yerinə yetirən banklardır.
D. Fiziki və hüquqi şəxslərə onların hansı təsərrüfat sahəsinə aid olmasından asılı olmayaraq xidmət göstərən, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan bütün əməliyyatlar toplusunu icra edən banklardır.
E. Yalnız müəyyən edilmiş bəzi əməliyyatları icra edən banklardır.

99. Plastik kart nədir?


A. Elektron hesablaşmaları həyata keçırmək üçün istifadə olunan texniki vasitədir
B. Ödəmə kartıdır
C. Kredit kartıdır
D. Şəxsi kartdır
E. Çek təminatı kartıdır

100.Xarici valyutaların alınıb-satılmasında Mərkəzi Bank …siyasətini reallaşdırır:


A. deviz
B. diskont
C. fond
D. konservativ
E. kross

101. Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatası valyuta nəzarətçisi kimi … fəaliyyətinin istiqamətlərindən biri:


A. kommersiya bankları tərəfindən aparılan valyuta mübadilə əməliyyatlarının yoxlanılması
B. valyuta əməliyyatlarının həyata keçirilməsinə lisenziya verilməsi qaydalarının müəyyən edilməsi
C. Azərbaycanda xarici valyuta və xarici valyutada olan qiymətli kağızların sfera və tədavülü qaydasını müəyyənləşdirmək
D. qiymətli kağızların rezident və qeyri-rezidetlərə daşınma və göndərilmə qaydalarının müəyyən edilməsi
E. xarici ticarət dövriyyəsinin müəyyən edilməsi

102.Valyuta nizamlaşdırılması aləti deyildir:


A. Azərbaycanda rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin valyuta əməliyyatlarının yoxlanılması
B. valyuta əməliyyatlarının aparılma qaydasının müəyyən edilməsi
C. valyuta qanunculuğuna riayət edilməsinə nəzarət
D. pul vəsaitlərinin daimi və fərdi ehtiyatlarının formalaşması qaydası və şərtlərini müəyyən etmək
E. valyuta məzənnəsinin meəyyən edilməsi

103. Mərkəzi Bank tərəfindən iri həcmli milli valyutanın satışı … gətirib çıxarır:


A. valyuta kursunun aşağı düşməsinə
B. bank sisteminin stabilləşməsinə
C. olkənin tədiyə balansının müsbət saldolu olmasına
D. valyutanın konvertasiyasının təin olunmasına
E. ticarətin artması

104.Mərkəzi Bankın deviz siyasəti … aparılması ilə əlaqədardır


A. valyuta müdaxiləsi
B. qiymətli kağızların emissiyası
C. diskontlaşdırma
D. trast əməliyyatları
E. repo əməliyyatları

105. Kommersiya bankı


A. Fiziki və huquqi şəxslərin kreditorudur
B. Dövlətin xəzinədarıdır
C. Dövlətin kredit siyasətini həyata kecirir
D. Regional kassa hesablaşma mərkəzidir
E. əmanətləri sığortalayır

106.Kommersiya banklarının vacib funksiyalarından biridir


A. Kredit üzrə vasitəci
B. Əmanətcilərin mənafelərini gudmur
C. Maliyyə resurslarının yaradılması
D. Muştərilərə hesablar acmaq
E. vergi ödənişlərinə nəzarət

107.Kommersiya bankının illik hesabatının təsdiqi həvalə edilir


A. Bank şurasına
B. Bankın idarə heyətinə
C. Rəhbərliyə
D. Təftiş şöbəsinə
E. Maliyyə nazirliyinə

108.Kommersiya bankı hansı banklardır?


A. Pul və ödəniş vasitələri formasında məhsul istehsal edən spessifik təşkilatdır
B. Maddi istehsal sferası məhsulunu istehsal edən kommersiya təşkilatıdır
C. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində nəğdi pulların emissiyasını həyata keçirən təşkilatdır
D. Maliyyə nazirliyinin nəzdində olub qızıl-valyuta ehtiyyatlarını saxlayan kommersiya təşkilatıdır
E. əmanətləri sığortalayır

109. Kommersiya bankları fəaliyyət prinsiplərindən biri


A. Real mövcud resurslar cərcivəsində fəaliyyət gostərən
B. Fəaliyyətin kortəbii nizamlaşdırılması
C. Hesablaşmalar sisteminin qeyri mərkəzləşdirilməsi
D. Kreditləşmə zamanı differensial münasibət
E. uzunmüddətli kreditlər verir

110.Kommersiya banklarının fəaliyyət prinsipi deyildir


A. Kreditləşmə prosesində differensial münasibət
B. İqtisadi müstəqillik
C. Faktiki movcud resurslar cərcivəsində fəaliyyət gostərir
D. Müştərilərlə münasibətlərinin kommersiya əsasında qurulması
E. aktiv əməliyyatlar əsasında vəsaitlər cəlb edir.

111. Kommersiya banklarının fəaliyyət prinsiplərindən biridir


A. Müştərilərlə munasibətlərin kommersiya əsasında qurulması
B. Planlı nizamlaşdırma
C. Hesablaşmaların qeyri mərkəzləşdirilmiş təşkili
D. Fəaliyyətin kortəbii nizamlaşdırılması
E. Fəaliyyətin şəxsi münasibətlər əsasında qurulması

112. Kommersiya banklarının fəaliyyət prinsiplərindən biri


A. Tam iqtisadi müstəqillik
B. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
C. Dovlətin emissiya mərkəzi
D. Hokumətin bankı
E. valyuta məzənnəəsinin müəyyən edilməsi

113. Kommersiya bankı funksiyanı yerinə yetirir


A. Vəsaitlərin depozitə cəlb edilməsi
B. Banklar bankı
C. Dövlətin emissiya mərkəzi
D. Hokumətin bankları
E. valyuta məzənnəsinin müəyyən edilməsi

114.Kommersiya banklarının funksiyalarından biri


A. Kreditləşmədə vasitəçi
B. Olkənin emissiya mərkəzi
C. Hökümətin bankları
D. Əmtəələrin mubadiləsində vasitəci
E. Vergi ödəyicilərinə nəzarət

115.Vergilər odənildikdən sonra bankın mənfəəti…….. qərarı ilə bölüşdürülür


A. İdarə heyəti
B. Mərkəzi bank
C. Banka xidmət gostərən ərazi idarəsi
D. Bankın səhmdarlarının ümumi yığıncağı
E. Bələdiyyənin qərarı ilə

116. Kommersiya banklarının fəaliyyəti nizamlaşdırılır:


A. İqtisadi metodlarla
B. Qeyri mərkəzləşdirilmiş qaydada
C. İnzibati metodlarla
D. İqtisadi və inzibati metodlarla
E. Qeyri-tarif metodu ilə

117. Bankın aktivlərində çoxlu riskli kreditlər olarsa, onda:


A. Ümumi resurslarda xususi vəsaitlərin xususi cəkisisni artırmaq
B. Kənardan daha cox vəsait tələb etmək
C. Kreditlərin verilməsinin ………………
D. Hüquqi şəxslərə kredit verilməsini artırmaq
E. Digər banklardan kredit götürmək

118. Kommersiya bankının funksiyası deyildir:


A. Müxtəlif əmtəələrin mübadiləsində vasitəçi olmaq
B. Təsərrufatlarda yığıma maraq oyatmaq
C. Hesablaşmalarda vasitəcilik
D. Kreditləşmədə vasitəcilik
E. Qiymətli kağızların satışı

119. Yerinə yetirdiyi əməliyyatların xarakterinə görə kommersiya bankları


A. Universal və ixtisaslaşmış
B. Koopnrativ və səhmdar
C. Xırda və orta
D. Filialsız və çoxfiliallı
E. Səhmdar cəmiyyət

120. Bankın idarə heyətinə daxil deyildir:


A. Müştərilər
B. Sədr və onun muavinləri
C. Təsiscilər
D. Zəruri bolmələrin rəhbərləri
E. Filialların rəhbərləri

121. Kommersiya bankının funksiyasıdır


A. Müştərilərə hesablaşma-kassa xidməti göstərmək
B. Mərkəzi bankın kreditləşdirilməsi
C. Banklar emissiyası
D. Kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə nəzarət
E. Qeyri-tarif tənzimləmələri

120. Ödənilmə üsuluna görə hansı kredit növləri mövcuddur:


A. hissələrlə və birdəfəlik ödənilən kreditlər;
B. Ödənişli,ödənişsiz,baha və ucuz kreditlər;
C. kiçik,orta və iri kreditlər;
D. tələbolunanadək və müddətli kredilər;
E. təzminatlı və ödəmə kreditlər.

123. Kommersiya bankında idarəetmənin maliyyə blokuna daxildir:


A. Mühasibatlıq
B. Qiymətli kağızlarla əməliyyat şöbəsi
C. Cari idarəetmə şobəsi
D. Kredit şobəsi
E. Müşahidə şurası

124. Bank məlumatlarının elektron işlənməsini…….təmin edir


A. Avtomatlaşdırma bloku
B. Əməliyyatın idarə edilməsi şöbəsi
C. Təftiş komissiyası
D. İnzibati blok
E. Ödəniş sistemi

125. Kommersiya bankı ilə ticarət təşkilatının oxşarlığı nədədir?


A. Əhalinin kreditləşdirilməsi
B. Səhmlərin və digər qiymətli kağızların buraxılışı, onların uçotunu, saxlanmasını, satışını həyata keçirmək
C. Əsasən cəlb olunmuş vəsaitlərlə işlənməsində
D. Hesablaşmalarda vasitəciliklə
E. Trast əməliyyatları

126. Müasir kommersiya bankları xidmət göstərirlər:


A. Təşkilatlara və əhaliyə
B. Yalnız əhaliyə
C. Yalnız təşkilatlara
D. Mərkəzi banka
E. Yalnız aqrar sahəyə

127. Kredit təşkilatlarının ittifaqları və assosasiyaları


A. Bank əməliyyatlarını yerinə yetirə bilməzlər
B. İstənilən bank əməliyyatlarını yeriən yetirə bilərlər
C. Yalnız depozit və ssuda əməliyyatlarını apara bilərlər
D. Yalnız hesablaşma əməliyyatlarını apara bilərlər
E. Kassa xidməti göstərə bilərlər

128. Funksional təyinatına görə banklar bölünürlər:


A. Emission, depozit və kommersiya
B. Universal və ixtisaslaşdırılmış
C. Regional, regionlararası, milli və beynəlxalq
D. Xırda, orta, iri, bank konsorsiumu və banklararası birlik
E. Beynəlxalq

129. Xidmət sferasına görə banklar bölünürlər:


A. Regional, regionlararası, milli və beynəlxalq
B. Filialsız və çox filiallı
C. Xırda, orta, iri, bank konsorsiumu və banklararası birlik
D. Universal və ixtisaslaşmışa
E. Bnak olmayan kredit təşkilatı

130. Kommersiya banklarının kredit əməliyyatlarının inkişafının strateji vəzifələrini müəyyən edir:


A. Kredit komitəsi
B. Bankın idarə heyəti
C. Bankın şurası
D. Təftiş şöbəsi
E. Audit nəzarəti

131. Fəaliyyət miqyasına görə kommersiya bankları bölünürlər:


A. Xırda, iri, orta, bank konsorsiumu və banklar arası birlik
B. Filialsız və çoxfiliallı
C. Regional, regionlararası, milli veynəlxalq
D. Universal və ixtisaslaşmış
E. Regionlar arası

132. Kredit təşkilatları ittifaqları, assosasiyaları…….. təşkilatları hesab edilirlər


A. qeyri kommersiya
B. Kommersiya
C. Hokumət
D. Fərdi
E. Beynəlxalq

133. Kommersiya bankları……………subyektdir


A. Sərbəst
B. Hökumətdən asılı
C. Prezidentə tabe olan
D. Mərkəzi bankın idarə heyətindən asılı olan
E. Maliyyə Nazirliyindən asılı olan

134 Kommersiya banklarının əməliyyatları onların………..təzahürüdür:


A. Həyatdakı funksiyalarının
B. İqtisadiyyatdakı rolunun
C. Təşkilati-iqtisadi qurumun
D. Mahiyyətinin
E. Kredit vermə fəaliyyətinin

135. Mülkiyyət formalarına görə banklar bölünürlər:


A. Dövlət, səhmdar, kooperativ, şəxsi və qarışıq
B. Regional, regionlararası, milli və beynəlxalq
C. Universal və ixtisaslaşmış
D. Kicik, orta, iri, banklararası, birlik
E. Milli

136. Bank qanunculuğuna görə kommersiya bankları……….hüququna malikdirlər


A. Üçüncü şəxs əvəzinə himayədarlıq etmək
B. Azərbaycanın Mərkəzi Bankı ilə rəqabətə girmək
C. Milli pul vahidinin alıcılıq qabiliyyətinin stabilliyini təmin etmək
D. Tədavulə banknotlar buraxmaq
E. Ehtiyat formasını müəyyən etmək

137. Kommersiya bankları ……… üzrə əməliyyatları yerinə yetirirlər


A. Fiziki, huquqi şəxslərin pul vəsaitlərinin əmanətə cəlb edilməsi
B. Banknotların buraxılması
C. Pul vahidinin alıcılıq qabiliyyətinin stabilliyinin təmin edilməsi
D. Ölkənin bank sisteminin likvidliyinin təmin edilməsi
E. Valyuta məzənnəsinin müəyyən edilməsi

139. Bank qanunculuğu kommersiya banklarına icazə vermir


A. Ticarətlə məşğul olmaq
B. Müştərilərə hesablaşma kassa xidməti göstərmək
C. Kredit fəaliyyəti
D. Fiziki və huquqi şəxslərə hesablar acıb, hesablar üzrə əməliyyat aparmaq
E. Sığorta əməliyyatı
140. Kommersiya bankları………əməliyyatını yerinə yetirirlər
A. Təşkilatların səhmlərini investisiyalaşdırır
B. Dovlətin qiymətli kağızlarını buraxır
C. Mərkəzi Banka kassa xidməti gostərir
D. Olkənin qızıl valyuta fonduna xidmət göstərir
E. Ticarətlə məşğul olur

141. Bank qanunculuğuna görə kommersiya bankları …… hüququna malikdirlər


A. Fiziki və huquqi şəxslərə hesab acıb hesablar üzrə əməliyyat aparmaq
B. Mərkəzi Bankla rəqabət aparmaq
C. Bank sisteminin stabilliyini təmin etmək
D. Ölkənin qızıl-valyuta ehtiyyatını saxlamaq
E. Vergi güzəştlərini müəyyən etmək

142. Bank qanunculuğu banklarına icazə vermir


A. Sığorta fəaliyyətini
B. Fiziki və huquqi şəxslərin sərbəst pul vəsaitlərini səfərbər etməyə
C. Muştərilərə hesablaşma-kassa xidməti gostərməyə
D. Bank fəaliyyəti uzrə məsləhətləşmələri
E. Depozit əməliyyatları

143. Yerinə yetirilən əməliyyatların xarakterinə görə banklar bölünürlər:


A. Universal və ixtisaslaşmış
B. Filialsız və filiallı
C. Regional, regionalarası, milli, beynəlxalq
D. Dovlət, səhmdarə. kooperativ, şəxsi və qarışıq
E. Beynəlxalq

144. Bank qanunçuluğu kommersiya banklarına qadağan edir:


A. İstehsal fəaliyyəti ilə məşğul olmaq
B. Fiziki şəxslərin kreditləşməsini
C. Muəssisələr arasında hesablaşmaların təşkilini
D. Veksellərin ucotunu
E. Cari hesabların açılması

145. Bankın yaradılmasının ilkin şərti


A. Xüsusi resursların formalaşması
B. lizinq əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi
C. Qiymətli kağızların satın alınması
D. Əhalinin vəsaitlərinin cəlb olunması
E. Kreditlərin verilməsi

146. Depozit əməliyyatları kim tərəfindən həyata keçirilə bilər?


A. Banklar
B. Sığorta təşkilatları
C. Xəzinədarlıq
D. Bank olmayan kredit təşkilatları
E. Lombardalar

147. AR bank sistemində xarici bank kapitalının iştirak limitini…..müəyyən edir


A. Mərkəzi Bank
B. Nazirlər Kabineti
C. Maliyyə Nazirliyi
D. Kommersiya banklar
E. Xarici İşlər Nazirliyi

148. Bank lisenziyaları və icarələr yazılı formada ……… müddətə verilir


A. Müddətsiz
B. 4 il
C. 3 il
D. 5 il
E. 10 il

149. Bank lisenziyalarının verilməsində və ləğvində müstəsna hüquqa malikdir


A. Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatası
B. Nazirlər Kabineti
C. Maliyyə Nazirliyi
D. Bankın idarə heyəti
E. Fond Birjası

150. Bank ən azı……hüquqi şəxs tərəfindən açıla bilər


A. 3 (üç)
B. 8(səkkiz)
C. 5 ( beş)
D. istənilən
E. 10 (on)
Yüklə 69,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin