M. F. Axundovun fikrincə "Molla" məktəbləri uşaqların əxlaqına hansı mənfi təsir göstərirdi?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.66 Mb.
səhifə12/12
tarix16.12.2018
ölçüsü0.66 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

##num= 12// level= 1// sumtest=40 // name= Müasir təlim metodları //


1. Müasir təlim prosesinin həyata keçirmək üçün vacib sayılan nədir?

A) Ətraf mühitlə ünsiyyət

B) Fənn üzrə bilik

C) Əmək təcrübəsi

D) Nəzəri, pedaqoji və psixoloji hazırlığı

E) İctimai fəaliyyət

2. Müasir təlim metodların təkminləşməsində olan mühüm vasitələri göstər.

A) Əvvəlki təlim sistemləri

B) Qarşılıqlı əlaqə və asılılıqları

C) Qarşıya çıxan çatışmamazlıqlar

D) İctimai siyasi vəziyyət

E) Fənn üzrə proqramma istinad

3. Metodiki işin təşkilində əsas amil nədən ibarətdir?

A) Musiqi alətində ifa

B) Kollektiv yürüş

C) Xor oxuma

D) Elmi əsas, aydın məqsəd

E) Uşaq səslərinin qorunması

4. Son illərdə ümütəhsil məktəblərində hansı təlim metodlardan istifadə olunduğunu göstər:

A) Viktoriyaların keçirilməsi

B) Kollektiv şəkildə şagirdlərin konsert salonlarına getmələri

C) Xor dərnəklərinin təşkili

D) Müasir təlim metodları

E) Musiqi ritmik hərəkətlərinin keçirilməsi

5. Estetik tərbiyənin qüvvətli təsir gücünü göstər:

A) Əxlaqi keyfiyyət

B) Bədii qiraət

C) fiziki əmək

D) Musiqi, sənət əsəri

E) Siyasi vəziyyət

6. Elmin inkişafında məktəb qarşısında hansı vəzifələr dururdur?

A) Dinləniləcək musiqi əsərləri

B) Musiqi dərsinin mərhələləri

C) Öyrədiləcək mahnılar

D) Yeni tələblər islahatlar

E) Musiqi savadının anlaşıqlı səviyyədə tədrisi

7. Azərbaycanda əsas təhsil sistemi necə inkişaf etməlidir?

A) milli və bəşəri dəyərləri tərənnum etdirən sivil üsul

B) xalq musiqisinə istinad

C) Qərbi Avropa musiqi mədəniyyətinin təmsil edən

D) Rus Təhsil sisteminə əsaslanan

E) Müasir dövr tələblərinə müvafiq

8. Adım - adım proqramın kim maliyələşdirir?

A) ”Soros” fondu tərəfindən Aşıq cəmiyyət institutu

B) Maliyə Nazirliyi

C) Təhsil Nazirliyi

D) Şəhər Təhsil Şöbəsi

E) Rayon Təhsil Şöbəsi

9. İnteraktiv təlim metodunda üstüklük nəyə verilir?

A) sinifdənkənar dərnəklərin təşkili

B) yeni təlim metodları

C) məktəbdən xaric işlər

D) televiziya verlişlərinə baxış

E) müstəqil musiqi dinlənilməsi

10. Musiqi dərslərində şagirdlər tərəfindən yaradılan nədir?

A) konsert salonlarına getmək

B) ev tapşırıqlarının yerinə yetrilməsi

C) dərnəklərində iştirak etmək

D) Proqram

E) qiymətləndirmə

11. Müasir tələblərə uyğun tədris planında edilən yenilikləri göstər.

1 - dərsliklərin yenidən işlənməsi

2 - tədris planındakı mövzuların müasir təlim metodlarına əsaslanması

3 - yeni dərsliklərin müasir təlim metodlarla işlənməsi

4 - tədris planındakı fənn saatların yeni proqrama uyğunlaşmasi

5 - dərsliklərdə verilən ev tapşırıqlarının yeni təlim metodlarına uyğunlaşması

6 - Fənnin tədrisinə yeni saatların müdaxiləsi

A) 3, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 5

D) 2, 4, 6

E) 1, 5, 6

12. Müasir tələblərə uyğun proqramda edilən yenilikləri göstər

1 - yeni elmi prosesin formalaşması

2 - tədris planındakı mövzuların müasir təlim metodlarına əsaslanması

3 - yeni dərs sisteminin formalaşması

4 - tədris planındakı fənn saatların yeni proqrama uyğunlaşması

5 - qarşıya qoyulan tələblərin formalaşması

6 - fənnin tədrisinə dair yeni saatların müdaxiləsi

A) 2, 1, 4

B) 2, 3, 4

C) 2, 4, 6

D) 2, 5, 6

E) 1, 3, 5

13. Təlim prosesində olmuş köhnə quruluşları göstər.

1 - mahnının tədrisi metodikası

2 - müəllimin fəal işləməsi

3 - musiqi savadının tədrisi metodikası

4 - məktəb müdriyyətinin fəallığı

5 - musiqi ədəbiyyatının tədrisi metodikası

6 - optimal və nəzarət üsulları

A) 4, 5, 6

B) 2, 4, 6

C) 1, 4, 6

D) 3, 5, 6

E) 1, 3, 5

14. Estetik tərbiyənin əhəmiyyətini göstər:

1 - Müasir təlim metodlarından istifadə

2 - Əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşması

3 - Şagirdlərin yaradıcılıq fəaliyyətini üzə çıxarmaq

4 - Mənəvi keyfiyyətlərin formalaşaması

5 - Musiqi əsərlərinin dinlənilməsinə dair müvafiq açıqlamaları

6 - Musiqi fəninin əhəmiyyəti

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 6

D) 2, 4, 5

E) 3, 5, 6

15. Musiqinin müasir metodlarla tədrisində qarşıya qoyulmuş tələbləri göstər:

1 - Ümumbəşəri dəyərlərin yenilənməsi

2 - Müstəqil düşünmə qabiliyyəti

3 - Yeniməzmunlu dərslik və dərs vəsaitlərinin hazırlanması

4 - Şagirdlərin sərbəst fəaliyyəti

5 - Şagirdlərin gördüyü iş üçün daşıdığı məsuliyyət

A) 1, 2, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 6

D) 2, 3, 5

E) 1, 3, 4

16. Adım - addım təlim metodunda məqsəd nədir?

1 - daima öyrənmək əzminin aşlanması

2 - proqramın müəllim və valideyinlər üçün nəzərdə tutulması

3 - təcrübəliliyin təmin edilməsi

4 - demokratik prinsiplərə inam

5 - Qarşılıqlı hörmətin aşlanması

6 - əlverişli şərait

A) 2, 3, 6

B) 2, 4, 6

C) 1, 2, 4

D) 1, 3, 5

E) 4, 5, 6

17. İnteraktiv təlim metodunda olan təminatları göstər:

1 - şagirdlərin psixi xüsusiyyətləri

2 - müstəqil düşünmə

3 - şagirdlərin meyl etdikləri sahə

4 - vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə

5 - Özünü qiymətləndirməyi bacarmaq

6 - qarşıdakını dinləməyi bacarmaq

A) 3, 4, 6

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 2, 5, 6

E) 1, 3, 5

18. İnteraktiv təlim metodlarında tələb olunanları göstər:

1 - mövzular arasında əlaqə

2 - təlim materiallarının izahı

3 - şagirdlərin mənəvi mədəniyyətinin tərbiyyəsi

4 - fikrin şagirdlərə anlaşıqlı çatdırılması

5 - sadələşdirilən məlumatlardan istifadə

6 - təfəkkürün, dünyanın dərk edilməsi

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 6

D) 3, 5, 6

E) 2, 4, 5

19. İngiltərə məktəblərində şagirdlərin musiqi tərbiyəsinə kömək edənləri göstər:

1 - musiqi ictimayyəti

2 - maraq səviyyəsi

3 - klassik musiqi

4 - bəstəkarlar

5 - musiqi xadimləri

6 - müasir musiqi

A) 1, 2, 3

B) 1, 4, 5

C) 2, 3, 4

D) 3, 5, 6

E) 2, 3, 5

20. Macarstan məktəblərində “Musiqi” fənninə verilən saatları göstər:

1 - Z. Koday metodu

2 - I sinifdə həftədə 2, 5 saat

3 - M. Haydn metodu

4 - II - VII siniflərdə həftədə 2 saat

5 - Gimnaziyada bir tədris ilində həftədə 3 saat

6 - yeni metodların ardıcıllıği

A) 2, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 6

D) 1, 3, 6

E) 1, 3, 5

21. Müasir tələblər üzrə dərsliklərə edilən əlavələrin xronoloji ardıcıllıqları hansılardır?

1 - fənn müəllimi ilə valideynlərin qarşılıqlı əlaqəsi

2 - dərsliklərin yenidən seçilməsi

3 - müəllimlə şagirdin mehriban səmimiliyi

4 - yeni dərsliklərin müasir təlim metodlarla işlənməsi

5 - məktəblə ailənin ünsiyyəti

6 - dərsliklərdə verilən ev tapşırıqlarının yeni təlim metodlarına uyğunlaşması

A) 2, 4, 6

B) 1, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 2, 5, 6

E) 1, 3, 6

22. Yeni təlim sistemlərinin xronoloji ardıcıllığı hansılardır?

1 - şagirdlərin lazımi tərbiyəyə yiyələnməsi

2 - inteqrativ təlim sistemi

3 - şagirdlərin müxtəlif sahə üzrə inkişafı

4 - interaktiv təlim sistemi

5 - «addım - addım» təlim sistemi

6 - şagirdlərin əhəmiyyətli mövqe tutması

A) 1, 4, 6

B) 1, 3, 6

C) 2, 4, 5

D) 2, 3, 6

E) 1, 3, 6

23. Yeni təlim metodlarına uyğun olaraq şagirdlərin öhdəsinə düşən vəzifənin xronoloji ardıcıllığı hansılardır?

1 - şagirdlərin lazımı tərbiyəyə yiyələnməsi

2 - mahnının tədrisi metodikası

3 - şagirdlərin müxtəlif sahə üzrə inkişafı

4 - musiqi savadının tədrisi metodikası

5 - şagirdlərin əhəmiyyətli mövqe tutması

6 - musiqi ədəbiyyatının tədrisi metodikası

A) 2, 3, 6

B) 2, 4, 6

C) 1, 4, 6

D) 1, 3, 6

E) 1, 3, 5

24. Musiqi fəninin tədrisində müəllimin fəaliyyətinə dair olan xronoloji ardıcıllıqlar hansılardır.

1 - İnteqrativ təlim metodları

2 - Dərslərin kompleks mərhələlərlə keçirilməsi

3 - İnteraktiv təlim metodları

4 - Müəlllimim metodiki hazırlığı

5 - Müsir təlim metodları

6 - Mənəvi keyfiyyətlərin formalaşması

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 6

C) 2, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 3, 4, 5

25. Müasir metodlarla musiqi fənninin tədrisində məqsədin ardıcıllığı hansılardır?

1 - Əxlaqi, mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşması

2 - Hərtərəfli biliyə malik

3 - Estetik tərbiyənin təsir gücü

4 - Dünya görüşünün genişliyi

5 - İncəsənət əsərlərinə münasibət

6 - Estetik mədəniyyətə malik

A) 2, 3, 4

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 5

D) 2, 4, 6

E) 3, 4, 5

26. Addım - addım təlim metodunda olan prinsiplərin ardıcıllığı hansılardır?

1 - texniki avadanlığın təşkili

2 - proqramın uşaqlar , meəllimlər və valideynlər üçün nəzərdə tutulması

3 - musiqi alətlərilə təminat

4 - İncəsənət mətkəzlərinin təşkili

5 - qayğı və çalışqanlıq

6 - demokratik prinsiplərə səyahət

A) 2, 4, 6

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 3

D) 2, 3, 5

E) 3, 5, 6

27. İnteraktiv təlim metodunda olan metodların ardıcıllıqları hansılardir:

1 - aktiv fəaliyyət

2 - müəllimlə şagirdin təmasda olması

3 - cütlər və qruplar metodu

4 - əqli hücum metodu

5 - layihələrin hazırlanması metodu

6 - sosial bərabərlik

A) 1, 2, 3

B) 3, 4, 5

C) 1, 2, 4

D) 2, 5, 6

E) 1, 4, 6

28. İnteqrativ təlim metodlarında olan əlaqənin ardıcıllığı hansıdır:

1 - musiqi və təsviri sənətin birgə təsviri

2 - vahid mövzular arasında əalqə

3 - şagirdlərin mənəvi mədəniyyətinin tərbiyəsi

4 - müxtəlif formalarda dünya vəhdətinin inikası

5 - təfəkkürün dərk edilməsi

6 - dünya musiqi mədəniyyətində incəsənət əsərinin uyğun cəhətləri

A) 3, 4, 6

B) 1, 2, 4

C) 1, 4, 5

D) 2, 3, 5

E) 4, 5, 6

29. İnteqrativ təlim metoduna dair vəhdətin xronoloji ardıcıllıqları hansılardır:

1 - Musiqi və təsviri sənətin birgə təsiri

2 - müxtəlif formalarda dünya vəhdətinnin inikası

3 - mənəvi təcrübənin yeni nəslə yeridilməsi

4 - musiqi sənətinin tərbiyəvi əhəmiyyəti

5 - təsviri sənətin tərbiyəvi əhəmiyyəti

6 - dünya musiqi mədəniyyətində incəsənət əsərlərinin uyğun cəhətləri

A) 2, 4, 5

B) 1, 3, 4

C) 2, 3, 4

D) 1, 2, 6

E) 3, 4, 5

30. İngiltərə məktəblərində üstünlük verilən musiqinin ardıcıllığı hansılardır?

1 - klassik musiqi

2 - pop musiqisii

3 - xalq musiqisi

4 - Bitızam musiqisi

5 - Müasir maraq dairəsi

6 - caz musiqisi

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 3, 5, 6

E) 2, 4, 6

31. Musiqi fənninin metodikasına dair düzgün uyğunluğunu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - əyani vəsait

II - xalq musiqisi

III - metodiki xidmət

IV - metodik işin təşkili

1 - elmi əsasın vacibliyi

2 - plakatların hazırlanması

3 - Azərbaycan xalq mahnılarının dinlənilməsi

4 - aydın məqsədin olması

5 - maqnitofon lent yazılarının təşkili

6 - Azərbaycan xalq rəqslərinin dinlənilməsi

7 - aydın məqsədin vacibliyi

8 - elmi əsasın zəruriliyi

9 - musiqi albomlarının tərtibi

10 - Ciddi proqnozlaşdırmanın aparılması

11 - Klassik muğamlarımızın dinlənilməsi

12 - Ciddi proqnozlaşdırmanın aparılması

A) I - 2, 5, 9; II - 3, 6, 11, III - 4, 8, 10; IV - 1, 7, 12

B) I - 1, 3, 6; II - 1, 2, 5, III - 1, 3, 6; IV - 4, 8, 12

C) I - 1, 4, 7; II - 2, 4, 7, ; III - 2, 5, 7; IV - 3, 5, 8

D) I - 3, 4, 8; II - 4, 5, 8, III - 3, 6, 8; IV - 5, 7, 9

E) I - 10, 11, 12; II - 8, 10, 12, III - 9, 11, 12; IV - 1, 2, 3

32. Tədris prosesinə dair düzgün ardıcıllığı müəyyən edən cavab hansıdır?

I - Metodiki hazırlıq

II - Əlaqə

III - Təklif

IV - Saatlar

1 - nəzəri sahə üzrə metodik hazırlıq

2 - ana dili fənni ilə əlaqə

3 - pedaqoji sahə üzrə metodik hazırlıq

4 - musiqi ədəbiyyatı üzrə müntəxabatın olması

5 - ibtidai siniflər üçün həftədə 1 saat

6 - dərs vəsaitlərinin olması

7 - rəsm və əmək fənləri ilə əlaqə

8 - orta siniflər üçün həftədə 2 saat

9 - not nümunələrinin olması

10 - yuxarı siniflər üçün həftədə 1 saat

11 - psixoloji sahə üzrə psixoloji hazırlıq

12 - təbiət bilgisilə əlaqə

A) I - 8, 9, 10; II - 9, 10, 11, III - 10, 11, 12; IV - 9, 11, 12

B) I - 2, 4, 5; II - 1, 3, 6, III - 1, 2, 3; IV - 1, 2, 3

C) I - 3, 4, 6; II - 1, 4, 5, ; III - 5, 7, 8; IV - 2, 3, 4

D) I - 4, 5, 7; II - 3, 4, 8, III - 7, 8, 10; IV - 4, 6, 7

E) I - 1, 3, 11; II - 2, 7, 12, III - 4, 6, 9; IV - 5, 8, 10

33. Müasir tələblərə uyğun dəyişikliklərin düzgün uyğunluğunu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - Proqram

II - Dərslik

III - Tədris planı

IV - Ünsiyyət

1 - yeni elm prosesinin formalaşması

2 - dərsliklərin yenidən işlənməsi

3 - fənn müəllimi ilə valideynlərin qarşılıqlı əlaqəsi

4 - tədris planındakı mövzuların müasir təlim metodlarına əsaslanması

5 - yeni dərs sisteminin formalaşması

6 - müəllimlə şagirdin mehriban səmimiliyi

7 - yeni dərsliklərin müasir təlim metodlarla işlənməsi

8 - qarşıya qoyulan tələblərin formalaşması

9 - məktəblə ailənin ünsiyyəti

10 - tədris planındakı fənn saatların yeni proqrama uyğunlaşması

11 - dərsliklərdə verilən ev tapşırıqlarının yeni təlim metodlarına uyğunlaşması

12 - fənnin tədrisinə yeni saatların müdaxiləsi

A) I - 7, 8, 9; II - 6, 8, 9; III - 6, 7, 8; IV - 7, 8, 10

B) I - 2, 3, 4; II - 1, 3, 5; III - 1, 2, 3; IV - 1, 2, 5

C) I - 4, 6, 7; II - 4, 6, 8, ; III - 3, 5, 6; IV - 4, 5, 7

D) I - 1, 5, 8; II - 2, 7, 11, III - 4, 10, 12; IV - 3, 6, 9

E) I - 10, 11, 12; II - 10, 11, 12, III - 9, 10, 11; IV - 10, 11, 12

34. Müasir tələblərə uyğun düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - Dəyişiklik

II - Əhəmiyyətli cəhət

III - Yenilik

IV - Tələblər

1 - inteqrasiyanın şagirdlərin ümum dünyagörüşlərinə təsiri

2 - yeni təfəkkürün varlığı

3 - fəal təlim metodlarına keçid

4 - şagirdlərin fəallığı

5 - biliklərin ixtisaslaşdırmağa yönəldilməsi

6 - yeni metodların vacibliyi

7 - proqramda ediləsi dəyişiklik

8 - şagirdlərin bilik səviyylərinin yeni üsulla qiymətləndirilməsi

9 - fənlərarası əlaqələrin uyğunluğu

10 - dərsliklərdə edilən yenilik

11 - təhsil sistemində yaranan yeniliklər

12 - müasir təlim metodlarına uyğun ev tapşırıqlarının verilməsi

A) I - 3, 5, 7; II - 4, 6, 7, ; III - 2, 5, 6; IV - 3, 5, 7

B) I - 3, 5, 6; II - 2, 3, 6; III - 1, 2, 4; IV - 1, 2, 3

C) I - 2, 6, 11; II - 1, 5, 9, III - 3, 7, 10; IV - 4, 8, 12

D) I - 7, 8, 9; II - 7, 8, 10; III - 6, 8, 9; IV - 7, 9, 11

E) I - 9, 10, 12; II - 10, 11, 12, III - 9, 11, 12; IV - 9, 10, 11

35. Musiqi dərsinin mərhələlərinə dair düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansılardır.

I - Əməli i iş

II - Mahnının tədrisi

III - Musiqi ədəbiyyatı

IV - Musiqi savadı

1 - Mahnının təhlil edilməsi

2 - Rollu oyunların keçirilməsi

3 - Metro - ritmin əyani çatdırılması

4 - Bəstəkar haqqında ümumi məlumat

5 - Mahının səhnələşdirilməsi

6 - Cütlər və qruplar üsulunun tətbiqi

7 - Mahnının tədrisi zamanı şagirdlərə verilən sərbəstlik

8 - Lad anlayışının açıqlanması

9 - Şagirdlərin dinlədikləri əsərə dair düşüncələrinin tərənnümü

10 - Milli məqamlara diqqəti artırılması

11 - Dinlənilən əsərin eçitmə vasitəsilə təyini

12 - “Əqli hücum” üsulu

A) I - 1, 3, 5; II - 2, 3, 6 ; III - 1, 2, 3; IV - 1, 2, 4

B) I - 2, 6, 12; II - 1, 5, 7; III - 4, 9, 11; IV - 3, 8, 10

C) I - 3, 4, 7; II - 4, 6, 8; III - 3, 5, 6; IV - 4, 5, 6

D) I - 7, 8, 9; II - 8, 9, 10; III - 5, 6, 7; IV - 6, 7, 9

E) I - 9, 10, 11; II - 10, 11, 12; III - 7, 8, 10; IV - 9, 11, 12

36. Təlim metodları arasında olan düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır.

I - İnteraktiv

II - İnteqrativ

III - müasirlik

IV - aktuallıq

1 - İnteqrasiyanın nəzəriyyə cəhətdən müasirliyi

2 - Dərsin dialoqlarla aparılması

3 - Məktəb qarşısında qoyulmuş tələblər

4 - İnteqrasiya probleminin məktəblərdə müasirliyi

5 - Müxtəlif fənlər arasındakı bənzərlik

6 - Qarşılıqlı ünsiyyətin yaradılması

7 - Sosisal tələblərin yerinə yetirilməsi

8 - Müxtəlif fənlər arasında vahidlik

9 - İnteqrasiyanın təcrübi cəhətdən müasirliyi

10 - Şagirdlərin tərbiyəsində yeni problemlər

11 - Şagirdlərin təlim və tərbiyəsinə yeni baxış

12 - Tədris prosesinin intensivləşdirilməsi

A) I - 2, 6, 12; II - 5, 8, 11; III - 1, 4, 9; IV - 3, 7, 10

B) I - 1, 3, 5; II - 1, 3, 7; III - 2, 3, 5; IV - 1, 2, 5

C) I - 3, 7, 8; II - 2, 4, 6; III - 3, 5, 7; IV - 2, 4, 6

D) I - 6, 9, 10; II - 5, 7, 9; III - 5, 7, 10, IV - 3, 5, 8

E) I - 7, 8, 11; II - 9, 10, 12; III - 8, 10, 12; IV - 9, 11, 12

37. Estetik tərbiyəyə dair düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansılardır?

I - əhəmiyyət

II - xüsusiyyətlər

III - metodlar

IV - tələblər

1 - Dərslərin kompleks mərhələrlə keçilməsi

2 - Əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşması

3 - Müasir təlim metodlarından istifadə

4 - Müəllimin metodiki hazırlığı

5 - İnteqrativ təlim metodu

6 - Mənəvi keyfiyyətlərin formalaşması

7 - Şagirdlərin yaradıcılııq qabiliyyətini üzə çıxarmaq

8 - İnteraktiv təlim metodu

9 - Musiqi təliminin əhəmiyyəti

10 - Musiqi əsərlərinin dinlənilməsinə dair müvafiq açıqlamalar

11 - Müasir təlim metodları

12 - Müəllimin yüksək intellektli metodikası

A) I - 7, 11, 12; II - 8, 10, 12; III - 8, 9, 12; IV - 9, 10, 12

B) I - 1, 3, 7; II - 2, 3, 6; III - 1, 2, 6; IV - 1, 2, 4

C) I - 3, 4, 8; II - 3, 5, 7; III - 5, 6, 7; IV - 3, 2, 5

D) I - 5, 7, 10; II - 5, 8, 9; III - 6, 9, 11, IV - 6, 7, 9

E) I - 2, 6, 9; II - 1, 4, 12; III - 3, 7, 10; IV - 5, 8, 11

38. Təlim metodlarına dair yeniliklərin düzgün uyğunluğunu müəyyən edən cavab hansıdir?

I - müəllimin fəaliyyəti

II - şagirdin fəaliyyəti

III - fəal təlim

IV - tədqiqat

1 - şagirdlərdə yeni təlim metodlarına maraq yaratmaq

2 - interaktiv təlim metodları

3 - dərsdə sıxılmayaraqdan sərbəst fəaliyyət göstərmək

4 - müasir təlim metodlarının təhlili

5 - addım - addım təlim metodu

6 - inteqrativ təlim metodunu şagirdlərə çatdırmaq

7 - keçmiş təlim metodunun təhlili

8 - düşündüyünü müstəqil izah etməyi bacarmaq

9 - yeni təlim metodunda olan üstünlüyün araşdırılması

10 - inteqrativ təlim metodu

11 - maraq dairəsini çəkinmədən söyləməyi bacarmaq

12 - yeni metodlar arasındakı fərqi şagirdlərə aydinlaşdırmaq

A) I - 7, 8, 9; II - 4, 56; III - 6, 7, 8; IV - 6, 8, 10

B) I - 2, 3, 4; II - 1, 2, 4; III - 1, 3, 4; IV - 1, 2, 3

C) I - 4, 5, 7; II - 2, 4, 5; III - 3, 4, 6; IV - 3, 5, 6

D) I - 1, 6, 12; II - 3, 8, 11; III - 2, 5, 10; IV - 4, 7, 9

E) I - 9, 10, 11; II - 9, 6, 7, 9; III - 9, 11, 12; IV - 10, 11, 12

39. İnteraktiv təlim metoduna dair düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - üstünlük

II - səciyyəvilik

III - təminat

IV - metodlar

1 - şagirdlərin psixi xüsusiyyətləri duyğu və maraqları

2 - müstəqil düşünmə, sərbəst fikir söyləmə

3 - şagirdin aktiv fəaliyyəti

4 - cütlər və qrüplar metodu

5 - şagirdin meyl etdiyi sahə

6 - özünü qiymətləndirməyi bacarmaq

7 - əqli hücum metodu

8 - müəllimlə şagirdin təmasda olması

9 - layihələrin hazırlanması metodu

10 - qarşıdakını dinləmək söylənilən rəylərə hörmətlə yanaşmaq

11 - Sinifdə sosial bərabaərliyin olması

12 - vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə

A) I - 3, 4, 6; II - 4, 5, 6; III - 3, 4, 5; IV - 3, 5, 6

B) I - 2, 3, 4; II - 1, 2, 4; III - 1, 3, 4; IV - 1, 2, 3

C) I - 1, 5, 12; II - 3, 8, 11; III - 2, 6, 10; IV - 4, 7, 9

D) I - 6, 7, 8; II - 6, 7, 9; III - 7, 8, 9; IV - 6, 8, 10

E) I - 9, 10, 11; II - 9, 10, 12; III - 9, 11, 12; IV - 10, 11, 12

40. İnteraktiv təlim metoduna dair düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - tələb

II - vəhdət

III - proses

IV - əlaqə

1 - musiqi və təsviri sənətin birgə təsiri

2 - təlim materiallarının izahı

3 - vahid mövzular arasında əalqə

4 - mənəvi tərbiyyənin yeni nəslə yeridilməsi

5 - müxtəlif formalarda dünya vəhdətinin inikası

6 - fikrin şagirdlərə aydın çatdırılması

7 - şagirdlərin mənəvi mədəniyyətinin tərbiyyəsi

8 - musiqi sənətinin tərbiyəvi əhəmiyyəti

9 - təfəkkürün, dünyanın dərk edilməsi

10 - Dünya musiqi mədəniyyətində incəsənət əsərlərinin uyğun cəhətləri

11 - təsviri sənətin tərbiyəvi əhəmiyyəti

12 - sadələşdirən məlumatlardan istifadə

A) I - 1, 3, 4; II - 2, 3, 4; III - 1, 2, 3; IV - 1, 2, 4

B) I - 2, 6, 12; II - 1, 5, 10; III - 4, 8, 11; IV - 3, 7, 9

C) I - 3, 4, 5; II - 4, 6, 7; III - 3, 5, 6; IV - 4, 5, 6

D) I - 5, 78; II - 6, 7, 8; III - 6, 7, 9; IV - 6, 8, 10

E) I - 9, 10, 11; II - 9, 11, 12; III - 9, 10, 12; IV - 10, 11, 12

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə