Încheiat azi 27 iulie 2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local SighișoaraYüklə 167.98 Kb.
səhifə1/3
tarix05.03.2018
ölçüsü167.98 Kb.
  1   2   3

PROCES – VERBAL

Încheiat azi 27 iulie 2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara.

Lucrările ședinței sunt deschise de doamna secretar Bizo Anca, care anunţă că la şedinţă sunt prezenţi un număr de 17 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali în funcţie, absent motivat fiind domnul consilier local Lazăr Dumitru - Florin și domnul consilier local Gavrilă Ionel.

Întreabă dacă în legătură cu modul de redactare a hotărârilor și al proceselor - verbale atât

cel al şedinţei extraordinare din data de 13.06.2017 cât și cel al ședinței ordinare din data de de 27.06.2017 sunt obiecțiuni. Nu sunt. Întreabă dacă doresc să voteze în bloc sau separat procesele - verbale ale celor două ședințe. Convin să se voteze separat. Se supune la vot procesul - verbal ale ședinței extraordinare din data de 13 iunie 2017. Domnul consilier local Pop Claudiu iese din sala de ședință. Sunt prezenți 16 consilier locali la ședință. Revine domnul consilier local Pop Claudiu, sunt 17 consilieri locali prezenți la ședință. Se aprobă cu unanimitate de voturi procesul - verbal ale ședinței extraordinare din data de 13 iunie 2017. Nu participă la vot doamna consilier local Stoica Dorina și domnii consilieri locali: Ștefănescu Constantin, Duma Felix - Lucian, Ciotloș Ioan și Sîrbu Iulian - Ioan. Supune la vot procesul - verbal ale ședinței ordinare din data de 27 iunie 2017. Se aprobă cu unanimitate de voturi procesul - verbal ale ședinței ordinare din data de 27 iunie 2017. Nu participă la vot domnul consilier local Sîrbu Ioan – Iulian.

Atenţionează în legătură cu necesitatea respectării prevederilor art. 76 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la existenţa unei stări de incompatibilitate sau a unui conflict de interese a aleşilor locali în situaţia adoptării unor hotărâri înscrise pe ordinea de zi, consilierii având obligaţia să anunţe, înainte de a se intra în discuţii, acest aspect.

Anunţă că în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local Sighişoara, şedinţa de astăzi va fi condusă de domnul consilier local Matei Ovidiu - Daniel, căruia îi dă cuvântul.

Președintele de ședință anunţă că la şedinţă participă ca invitaţi domnul Oprea Mircea-Ţonu - directorul S.C. Apă, Termic, Transport S.A., domnul Moldovan Radu - director al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., domnul Răclaru Cristian - comandantul Poliţiei Sighișoara, domnul Uzoni Cosmin - comandantul Unității de Jandarmi Sighișoara, domnul Alexa Alexandru - din partea Serviciul Public Poliția Locală Sighișoara, domnul Stanciu Mihai - delegatul sătesc al satului Hetiur şi şefii serviciilor publice din cadrul Primăriei şi a unităţilor direct subordonate.

Anunță că ordinea de zi cuprinde o adresă, 4 informări, 2 rapoarte și 16 proiecte de hotărâre.

Se supune la vot următoarea


ORDINE DE ZI :


  1. Adresa nr. 211928/VIII/C/4 din 06.07.2017, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 18750/12.07.2017 prin care S.C. Compania Aquaserv S.A. convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureș

  2. Informare privind înființarea Asociației Județene pentru Dezvoltarea Turismului Mureș și posibilitatea încheierii unui parteneriat cu aceasta

3. Informare privind obiectivul de investiții : ,,Bază sportivă - Stadion atletism și fotbal cu teren secundar de antrenament”

4. Informare cu privire la acordul de parteneriat nr. 19384/19.09.2012

5. Informare cu privire la prestarea acțiunilor sau a lucrărilor de interes local, de către beneficiarii de ajutor social, în perioada 1 aprilie 2017 – 30 iunie 2017

6. Raport al Serviciului Public de Asistență Socială, asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru perioada ianuarie 2017- iunie 2017

7. Raport al Serviciului Public de Asistență Socială privind serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară derulate în municipiul Sighișoara în perioada ianuarie 2017- iunie 2017

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pentru trimestrul II al anului 2017

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sighișoara și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sighișoara

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizațiilor consilierilor locali în conformitate cu Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și modificarea art. 67 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sighișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 98/25.10.2012

11. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unui obiectiv de investiții cuprins în Anexa nr. 2, poziția nr. 5 a anexei nr. 1b, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 39/30 martie 2017

12. Proiect de hotărâre privind amenajarea unui parc tematic pentru tineri

13. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unui patinoar artificial

14. Proiect de hotărâre privind alocarea unui fond de 2% din bugetul local anual pentru lucrări de restaurare și conservare a patrimoniului imobil

15. Proiect de hotărâre privind organizarea ediției a XIV-a a Festivalului Fanfarelor

16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Creșa din cadrul Municipiului Sighișoara, a cuantumului alocației zilnice de hrană, a contribuției medii lunare de întreținere și a contribuției/zi de întreținere datorată de către părinți/reprezentanți legali, a finanțării sumelor în completare de la bugetul local, pentru copiii care frecventează Creșa din cadrul Municipiului Sighișoara în anul școlar 2017 – 2018

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere, încheiat cu S.C. AGREABIL COM S.R.L.

19. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere

20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru parte din imobil -

subsol tehnic, monument istoric din Municipiul Sighișoara, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 8 A21. Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de concesiune

22. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de folosință gratuită asupra unui teren,

atribuit conform Legii nr. 15/200323. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unor terenuri aferente construcției - locuință
Se aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi, așa cum a fost ea difuzată.

Intervine domnul consilier local Ciotloș Ioan și întreabă dacă la punctul 8 al ordinii de zi, este corect, proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pentru semestrul II al anului 2017? În materialul de sinteză prezentat asupra bugetului, de asemenea este semestrul II.

I se spune că este vorba despre trimestrul II, așa este și titlul proiectului în materialele de ședință.

Doamna Marian Adriana intervine și menționează că este o greșeală de redactare.

Doamna secretar precizează că în proiect este ”trimestrul II” pentru că execuția bugetară se aprobă pe trimestre, pentru primul trimestru în luna aprilie, pentru al doilea, în iulie, pentru al treilea, în octombrie, iar în decembrie pentru trimestrul IV, conform Legii nr. 273/2006, art. 49 alin. (12) și (13).

La punctul 1 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se prezintă Adresa cu nr.

211928/VIII/C/4 din 06.07.2017, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 18750/12.07.2017 prin care S.C. Compania Aquaserv S.A. convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureș.

Se trece la discuții.

Domnul consilier local Pop Claudiu întreabă de ce sunt introduse mai nou aceste adrese pe ordinea de zi, pentru că până acum aceste convocări nu erau?

Doamna secretar răspunde că a considerat normal să fie informați domnii consilieri cu tot ceea ce se întâmplă. Dacă consideră nu este necesar, roagă să i se spună!

La punctul 2 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul domnișoarei Sitea Oana, director, Direcția Relații Publice și Comunicare pentru a prezenta, Informarea privind înființarea Asociației Județene pentru Dezvoltarea Turismului Mureș și posibilitatea încheierii unui parteneriat cu aceasta.

Nu sunt discuții.

La punctul 3 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul domnului Radu Pavel - Puiu, șef serviciu, Serviciul Tehnic, Investiții - Urmărire Contracte, Monitorizare Servicii de Utilități Publice, pentru a prezenta, Informarea privind obiectivul de investiții : ,,Bază sportivă - Stadion atletism și fotbal cu teren secundar de antrenament”.

Nu sunt discuții.

La punctul 4 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul domnului Radu Pavel - Puiu, șef serviciu, Serviciul Tehnic, Investiții - Urmărire Contracte, Monitorizare Servicii de Utilități Publice, pentru a prezenta, Informarea cu privire la acordul de parteneriat nr. 19384/19.09.2012.

Nu sunt discuții.

La punctul 5 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul doamnei Bădău Doina, șef serviciu, Serviciul Public de Asistență Socială, pentru a prezenta, Informarea cu privire la prestarea acțiunilor sau a lucrărilor de interes local, de către beneficiarii de ajutor social, în perioada 1 aprilie 2017 - 30 iunie 2017.

Nu sunt discuții.

La punctul 6 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul doamnei Bădău Doina, șef serviciu, Serviciul Public de Asistență Socială, pentru a prezenta, Raport al Serviciului Public de Asistență Socială, asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru perioada ianuarie 2017 - iunie 2017.

Nu sunt discuții.

La punctul 7 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul doamnei Bădău Doina, șef serviciu, Serviciul Public de Asistență Socială, pentru a prezenta, Raport al Serviciului Public de Asistență Socială privind serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară derulate în municipiul Sighișoara în perioada ianuarie 2017 - iunie 2017.

Nu sunt discuții.

La punctul 8 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul domnului primar, pentru a prezenta referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pentru trimestrul II al anului 2017.

Se dă cuvântul doamnei Marian Adriana - Paula, șef birou, pentru a prezenta Raportul de specialitate al Biroului Buget, Contabilitate, Salarizare.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei de buget pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei de urbanism pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei de comerţ pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei sociale pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei juridice pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se trece la discuții.

Domnul consilier local Ciotloș Ioan spune că în afară de eroarea scuzabilă la care a făcut referire mai devreme, are două întrebări. Prima întrebare, dacă ar putea ști de ce s-a realizat pe semestrul I, la venituri proprii numai 47%, care sunt motivele? A doua întrebare, se referă la excedentul bugetar de la secțiunea de funcționare de 5 milioane …aproximativ un milion și ceva de euro, excedent care consideră că reprezintă o sursă pentru dezvoltare?....

Doamna Marian Adriana, pentru prima întrebare răspunde că, motivul a fost cele două termene de plată la impozite din luna martie și septembrie. La a doua întrebare doamna Marian răspunde că, acest excedent este pentru secțiunea de funcționare și numai la final de an va fi o sursă de finanțare pentru anul viitor. În acest moment, vărsămintele din secțiunea de funcționare spre secțiunea de dezvoltare s-au stabilit în buget, realizându-se în funcție de necesități.

Domnul consilier local Ciotloș Ioan spune că întrebarea de fapt era dacă secțiunea de dezvoltare poate fi majorată cu o sumă oarecare?

Doamna Marian Adriana precizează că la acest moment nu se poate majora, din veniturile acestui an. Se poate majora din veniturile anilor precedenți.

Domnul consilier local Ciotloș Ioan întreabă dacă pe lista de investiții se pot trece și alte obiective, echivalentul a un milion de euro?

Doamna Marian Adriana precizează că nu este posibil din acest excedent, ci din excedentul anilor precedenți.

Domnul consilier local Ciotloș Ioan întreabă la care capitol de venituri este taxa de ridicare de deșeuri abandonate? Aceasta fiind o taxă pentr indisciplină….. ceea ce trebuie să se știe e că toți sighișorenii plătesc această indisciplină.

Doamna Marian Adriana răspunde că această taxă se regăsește la capitolul 36 și a fost stabilită prin hotărâre de consiliu local.

Nemaifiind alte discuții se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu unanimitate de voturi și se adoptă hotărârea nr. 118/27 iulie 2017 privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pentru trimestrulul II al anului 2017.

La punctul 9 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul domnului primar, pentru a prezenta referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sighișoara și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sighișoara.

Se prezintă Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse umane.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei de buget pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei de urbanism pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei de comerţ pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei sociale pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei juridice pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se trece la discuții.

Domnul consilier local Ciotloș Ioan întreabă dacă cei care au făcut parte din sindicat, respectiv reprezentanți ai salariaților prezenți la ședința de consiliu, pot spune dacă există probleme cu coeficienții stabiliți?

Domnul Bădulescu Aurelian, lider de sindicat precizează că în urmă cu o săptămână, timp de 3 - 4 zile s-au purtat discuții serioase, concrete, după 25 de ani, cu privire la salarii. Acum, datorită prevederilor legale și a felului în care a fost desemnată reprezentarea la aceste consultări, lucrurile au fost puțin mai complicate. La consultări, au fost doi reprezentanți ai sindicatelor, dânsul și reprezentantul Sindicatului Poliției locale care face parte din cel al Poliției Naționale. S-a discutat concret, pornindu-se de la prevederile legale, de la proiectul de propunere considerându-se că au fost analizați toți coeficienții. Dialogul a fost unul în care a fost aceptat punctul lor de vedere, fiind justificat. Regretă că până la acest moment nu a putut relua subiectul împreună cu conducerea primăriei, pentru a putea solicita explicații, pe care ulterior să le poată da colegilor….. Face referire la ziua de vineri, de când a început să primească telefoane, până luni, când s-a început un dialog foarte superficial, dat fiind faptul că, imediat va începe festivalul, iar timpul dânsului a fost limitat. Mai exact, se referă la Anexa 1, care stabilește salariile de bază pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate, nota de la punctul 6….. Știa că legea prevede salariul viceprimarului ca unul de la care se pornește, coeficienții ținând cont de acest criteriu. Nu cunoaște motivul pentru care nota de la punctul 6 este inclusă în Anexa 1 și face referire la Direcția economică. Starea de spirit din momentul începerii consultărilor a fost una foarte bună în instituție, se considera că ne vom apropia de un moment zero, că instituția va fi restartată ca și echitate, egalitate, dar, începând din ziua de luni dânsul este într-o postură delicată, neputând în acest moment să spună mai nimic…

Domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian se adresează președintelui de ședință întrebând, dat fiind faptul că votul dânșilor va afecta direct salarile celor din instituție, ce recomandă liderul de sindicat, cum ar trebui să voteze consilierii?

Domnul Bădulescu Aurelian arată că de trei ani, prin adrese scrise către fostul primar Dăneșan, fostul viceprimar Bândea, Gavrilă și acum către domnul primar Mălăncrăvean, sigura soluție de ieșire din acest impas este o expertiză salarială. Până în acest moment, acestă expertiză nu s-a realizat, însă colegii au fost informați cu tot ceea ce s-a discutat, fiind de acord cu acești coeficienți, mai ales că tot ce s-a întreprins a fost transparent, corect, cu excepția punctul 6 din anexa amintită, care nu a fost discutat.

Domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian întreabă dacă se dorește eliminarea acelui punct?

Domnul consilier local Burghelea Bogdan - Ioan întreabă dacă se dorește continuarea negocierilor?

Intervine doamna secretar care arată că, din câte își aduce aminte, la prima discuție pe care au avut cu ocazia negocierilor domnul Nerișanu a pus această întrebare. Atunci, dânsa a spus că potrivit legii, art. 14 din Legea nr. 285/2010, nu este abrogat, fiind singurul articol din lege, care nu este abrogat. Este vorba despre acele stimulente, punctul 6 din note de la Anexa 1 a proiectului. Aduce aminte că aceste discuții au fost purtate, poate domnul Bădulescu nu a fost atent…. Explicațiile au fost pe măsura întrebărilor…..

Domnul Bădulescu Aurelian spune că este de acord cu cele spuse de către doamna secretar, dar consideră că trebuie lămuriți colegii.

Domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian întreabă dacă din punctul de vedere al doamnei secretar este legal?

Doamna secretar precizează că legea nu abrogă acest text, așa cum a precizat,…iar dânsa nu are ce face….. Faptul că se poate stabili de către ordonatorul principal de credite printr-un regulament..…… este altceva…., dar momentan, acesta este textul de lege.

Domnul primar intervine și precizează că primul pas care trebuie făcut după votul din consiliu va fi regulamentul pentru punctul 6……

Domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian întreabă dacă acest regulament va fi votat de către consiliu?

Domnul primar spune că nu au nimic împotrivă, sunt de acord…. Stimulentele nu se referă stric la serviciul economic. Această discuție a avut loc….

Domnul Bădulescu Aurelian arată că această discuție a existat, fiind stabilit să fie cuprinsă în contractul colectiv de muncă.

Domnul consilier local Burghelea Bogdan - Ioan intervine și spune că art. 14 al Legii nr. 285/2010 are alt conținut. Se miră cum de numai Direcția economică e nominalizată, pentru celelalte direcții nu este valabilă?

Doamna secretar spune că momentan doar această direcție a primit și primește acele…...

Domnul consilier local Ciotloș Ioan întreabă de ce nu există echitate pentru toată lumea? De ce nu se acordă stimulente pe baza unui regulament pentru toată lumea?

Doamna secretar precizează că tocmai acest lucru dorește să-l spună, acesta fiind un prim pas ……numai să fie lăsată să-și continue ideea……. ….

Domnul consilier local Ciotloș Ioan precizează că în mod normal punctul 6 ar trebui să nu fie, să dispară și să se…. în același sistem de salarizare, grila să fie una și aceeași pentru toată lumea.

Domnul consilier local Șoneriu Mihai - Marcel, sugerează un regulament în care să se stipuleze că, în regulamentul care va fi supus votului Consiliului local, trebuie prevăzut ca toate compartimentele să beneficieze de această măsură.

Doamna secretar spune că dacă textul de lege nu este abrogat……..

Domnul consilier local Ciotloș Ioan arată că Legea nr. 153/2017 a fost elabotată tocmai în ideea de a exista o regulă generală, nu mai multe reguli…

Doamna secretar spune că este adevărat, dar acest lucru nu înseamnă că ulterior nu se pot stabili…..

Domnul consilier local Ciotloș Ioan întreabă de ce se dorește crearea de animozități în cadru instituției? Dacă într-adevăr se realizează lucruri deosebite, există modalitatea de stimulente.

Doamna secretar arată că nu se dorește acest lucru, însă trebuie să aibă grijă la…. legalitate….. există modalitatea de acordare a sporurilor care să nu depășească 30% din….

Domnul consilier local Ciotloș Ioan solicită ca acest regulament să fie aprobat în consiliu și ulterior poate fi aplicat, nimeni nu este împotriva acestui fapt.

Domnul primar menționează că în felul acesta s-a și discutat.

Domnul consilier local Ciotloș Ioan propune să se facă o regulă pentru toată lumea. Toți salariații să fie plătiți în baza unei singure legi, a Legii nr. 153/2017, fără a se mai specula tot felul de chestii…..

Doamna secretar menționează că nu este nici o speculație, este un text de lege, care după părerea dânsei trebuie respectat….

Domnul consilier local Ciotloș Ioan arată că domnul Bădulescu mai devreme spunea că după 25 de ani există posibilitatea de a se porni de la zero și ”noi nu vrem să mergem la punctul zero…”

Doamna secretar spune că nu acest lucru a dorit să-l evidențieze….

Domnul Bădulescu Aurelian precizează că acest colectiv este deranjat de câțiva ani de zile de această măsură, potențialul acestui colectiv de a răspunde problemelor orașului este inhibat de această problemă a salariilor, de aceste diferențe, care se cunosc…..

Domnul primar intervine și întreabă dacă se discută despre ce a fost sau ceea ce este în prezent?

Domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian arată că aceste situații vin din urmă și nu se pot ignora….

Domnul Bădulescu Aurelian menționează că ultimii ani au fost mult sub potențialul acestui colectiv datorită acestei probleme salariale care a apărut dintr-o dată și care a fost făcută pe ascuns, mișelește, și nu public, cum s-a desfășurat săptămâna trecută în prezența domnului primar….. În numele colectivului spune toate aceste aspecte, iar potențialul acestui colectiv este de a face față problemelor orașului, dar aceste discuții interne……. Discuțiile au apărut odată cu apariția acelui punct 6, care se referă concret la Direcția economică, reproșându-i-se că a mers degeaba acolo.

Intervine domnul primar și precizează că de aproximativ două săptămâni se tot consultă cu privire la legea salarizării, dar nu crede că în urma discuțiilor purtate s-a creat sentimentul că se dorește existența diferențelor între salariații primăriei.

Doamna secretar spune că, domnul primar acest lucru a tot încercat să îl explice….., se va aproba în forma aceasta, iar ulterior se va face un regulament, pentru că urmează să se facă reîncadrarea tuturor angajaților. Este vorba despre un coeficient cu gradație zero, iar în funcție de ce are fiecare…., vechime, de ce alte sporuri beneficiază….., se stabilește un salariu lunar. Acestea au fost discutate.

Domnul consilier local Șoneriu Mihai - Marcel sugerează ca punctul 6 să nu fie scos, ci să se stabilească totul în regulamentul care va fi supus votului consiliului…

Doamna secretar arată că acest lucru a tot încercat să-l explice…..

Domnul consilier local Burghelea Bogdan - Ioan dorește să formuleze un amendament și anume, să se introducă art. 4 indice 1, în care, încă de acum să se stabilească, elaborarea unui regulament de către consiliu pentru punerea în aplicare a acestor prevederi.

I se spune că, nu poate consiliul să elaboreze un regulament, ci numai să- l aprobe.

Domnul primar spune că toate aceste detalii ar trebui să le stabilească ordonatorul de credite……., dar dânsul este dispus ca aceste aspecte să fie discutate.

Domnul consilier local Burghelea Bogdan – Ioan, în aceste condiții renunță…..

Doamna secretar menționează că, potrivit art.11 din Legea nr. 153/2017, Consiliul local stabilește coeficienții pe funcție, care în anexă sunt la gradația zero, ulterior, după aprobarea coeficienților, funcție de gradația pe care o are fiecare, se aplică toate măririle, cu excepția personalului de conducere. Ulterior, se va face o reîncadrare prin dispoziția primarului pentru fiecare angajat în parte indiferent că este funcție publică sau contractuală. Cei care dețin un doctorat, lucrează pe Fonduri europene, primesc în plus….

Domnul consilier local Pop Claudiu intervine și menționează că din câte a înțeles pentru localitățile unde au fost accesate fonduri europene există un procent de 25% în plus pentru primarul și viceprimarul localității respective. În condițiile în care Sighișoara nu are nici o finanțare accesată, întreabă dacă domnul primar și viceprimar beneficiază de acest procent?

Doamna secretar precizează că Primăria Sighișoara are două proiecte: Romact și Muster.

Domnul primar intervine și spune că ar fi de preferat să ne dorim cât mai multe proiecte pe fonduri europene în schimbul procentului de 25%.

Domnul consilier local Gall Erno arată că va vota acest proiect de hotărâre, dar are o întrebare. Dă citire unei note din legea cadru a salarizării: ”în cazul administratorului public coeficientul propus este maxim, egal cu cel prevăzut de lege în cazul vicepreședintelui Consiliului Județean și al viceprimarului după caz. La toate celelalte funcții, coeficienții și salariile de bază sunt stabilite astfel încât să permită în continuare acordarea sporului de maxim 15% pentru condițiile de muncă deosebite și vătămătoare”. .....Domnul consilier face referire la sporul de ecran care se poate acorda în primărie. Continuă.... ”în instituțiile în care nu se acordă sporul de condiții deosebite sau vătămătoare de 15% la salariul de bază, coeficienții și salariile de bază trebuie majorate”. Întrebarea dânsului este, dacă se precizează în lege ”în continuare”, la Sighișoara de ce nu se acordă acest spor de 15%....., cunoaște foarte multe orașe și comune unde acest spor se acordă? Dacă se poate acorda?!

Doamna secretar spune că la nivelul anului 2015 s-a încercat obținerea unui astfel de drept, dar în lipsa buletinelor de expertizare, de determinare.....

Domnul Bădulescu Aurelian spune că aceste buletine le-au avut…..”Sporul de calculator” înseamnă două lucruri: primul, emisia de undă electromagnetică și staționarea în câmpul ei, deci poți fi afectat,…. pentru care se emite un buletin de analiză. Cea de-a doua problemă este uzura ochilor pe care o constată medicina muncii. Primăria Sighișoara a primit buletine de câmp electromagnetic pentru sistemul radio, care oricât de performant ar fi din punct de vedere al emisiei/recepției, are un câmp electromagnetic al cărui densitate depășește granițele hotărârii de guvern care permite acordarea unui spor. A fost înaintat un dosar conducerii instituției, neprimind nici măcar formal un răspuns….. Susține că puteam beneficia de acel spor. Problema uzurii ochilor, la unele persoane este într-adevăr mai mare decât ar trebui să fie….

Domnul consilier local Gall Erno întreabă dacă acest spor se poate acorda?

Domnul Bădulescu Aurelian spune că se poate acorda în baza buletinelor de determinare.

Doamna secretar precizează că toate aceste solicitări trebuie să se încadreze în fondurile bugetare alocate existente.

Domnul consilier local Pop Claudiu se simte emoționat pentru faptul că după 5 ani de zile, vede în sfârșit salariile negru pe alb pe ordinea de zi. Până acum erau confidențiale…..

Doamna secretar precizează că de acum, există obligația, conform textului de lege, ca salariile să fie publicate în lunile martie și septembrie….

Domnul consilier local Ciotloș Ioan întreabă când va fi gata regulamentul la care s-a făcut referire?

Domnul primar precizează că va trebui făcut foarte repede, până în data de 5 - 6 august. Nu trebuie aprobat în Consiliul local, dar va fi prezentat consiliului.

Doamna secretar menționează că o dată cu aceste creșteri salariale, din punctul dânsei de vedere ar trebui să crească și performanța. Deci, performanța să fie pe măsura salariului……

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, așa cum a fost propus de executiv. Se aprobă cu unanimitate de voturi și se adoptă


Каталог: portal -> mures -> sighisoara -> 2017 -> Hotarari.nsf -> Hotarari
Hotarari -> Încheiat azi 27 aprilie 2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara
Hotarari -> Încheiat azi 28 septembrie 2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara
sighisoara -> Încheiat azi 27 octombrie 2016, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara
sighisoara -> Încheiat azi, 28 iulie 2016 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Sighişoara
sighisoara -> I descrierea localităŢii aşezare geografică Relief Climă 4 Reţeaua hidrografică 5
sighisoara -> Domnului adrian năstase
sighisoara -> Încheiat azi 26 aprilie 2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara
Hotarari -> Încheiat azi 27 iunie 2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara
Hotarari -> Încheiat azi 28 decembrie 2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə