Noiembrie 2017 aprobat: Şeful DÎ a cr leova A. GospodinovYüklə 243.27 Kb.
səhifə2/4
tarix12.08.2018
ölçüsü243.27 Kb.
1   2   3   4

RESURSELE UMANE ALE INSTITUȚIEI
Personal didacticNumăr total de cadre

Calificarea cadrelor didactice

Studii superioare

Studii super. incomplete


studii medii speciale

Fără grad

Cu grad didactic II

Cu grad didactic I34

29

1

4

13

17

4
Personal de conducere, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic

Funcţia

nr. de unităţi

nr. angajați (persoane fizice)
Director

1,0

1
Director adjunct pe instruire

1,0

1
Director adjunct pe instruire

1,0

1
Bibliotecar

1,0

1
Şef de gospodărie

1,0

1
Muncitor

2,0

2
Bucătar-şef

1,0

1
Bucătăreasă

0,75

1
Spălătoreasă

0,25

1
Dereticătoare

6,0

6
Paznic

2,0

2
Contabil-şef

1,0

1
Asistent medical

0,5

1
Măturător

1,0

1
Dactilografă

1,0

1
laborant

2,0

3
operator

1,0

2
TOTAL
CONSTATĂRI :

 • Instituția este asigurată în mărime de 100 % cu cadre didactice calificate şi personal auxiliar calificat, cu competenţe în domeniu(contabil, bibliotecar, fochişti ect), angjaţi conform legislaţiei în vigoare.

Ponderea angajaților de bază constituie 100 % . Ponderea cadrelor didactice deținătoare de grade didactice constituie 61,76 %.
RECOMANDĂRI :

 • Compartimentul ,,Concedii” din fişa personală a angajaţilor de completat .

 • Inregistrarea ordinelor începe de la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

 • La emiterea ordinului de angajare este necesar de a indica numărul CIM ce corespunde cu numărul din registrul de evidenţă a contractelor de muncă

 • Registrele, dosarele întocmite să fie cusute, numerotate şi sigilate conform cerinţelor în vigoare.


GESTIONAREA DOCUMENTAŢIEI ŞCOLARE

Cataloagele şcolare sunt completate conform Instrucţiunii cu privire la completarea catalogului şcolar. Cadrele didactice şi diriginţii de clasă au luat cunoştinţă de Instrucţiunea dată contrasemnătură(excepţie făcând doar catalogul clasei a VII-a).

Majoritatea profesorilor completează lizibil ,îngrijit şi sistematic cu pix de culoare albastră.

În registre se face evidenţa reuşitei, frecvenţa elevilor şi predarea obiectelor. La începutul anului şcolar numele tuturor elevilor înscrişi în clasa respectivă sunt în ordine alfabetică, conform actelor de identitate. După ultimul nume înscris pe prima listă, ce corespunde cu numărul de elevi prezenţi în raportul statistic, este dusă o linie pronunţată şi aplicată ştampila instituţiei. Elevii veniţi sau plecaţi pe parcursul anului şcolar sunt înregistraţi sau omişi din listele iniţiale conform instrucţiunii privind completarea catalogului.

Totuşi, la unele obiecte de studiu s-au constatat mici inadvertenţe :

-p.17 utilizarea altor semne de notare se interzice (l.română cl.a VII-a, se utilizează puncte)

-p.19, nu se admite corectarea notelor (ed.civică-cl.aVII-a ,istoria românilor şi universală cl.a VI-a, VII-a, ed.civică cl.a V-a). Notele greşite se anulează prin încercuire , iar directorul confirmă modificarea.

-p.33, nu se admite completarea catalogului cu creionul sau cu pix de altă culoare decât cea albastră ( informatica cl.a IX-a –note puse cu creionul, matematica cl.a VI-a s-a folosit pix de culoare neagră).

Registrele sunt verificate de către administraţie,directorul adjunct verifică sistematic cataloagele şcolare şi în secţiunea ,,Observaţii privind completarea catalogului’’ s-au facut menţiunile de rigoare.

Analizând registrele din anul 2016-2017, se menţionează faptul că sunt păstrate conform cerinţelor. Paginile rămase necompletate la sfârşit de an şcolar sunt anulate prin litera Z şi aduse în ordine conform instrucţiunii de completare a catalogului.


Recomandări :

-să se lichideze lacunele din completarea catalogului conform Instrucţiunii;


Dosarele personale ale elevilor
conţin toate documentele conform cerinţelor în vigoare : cererea de înscriere la studii în instituţia dată, copia certificatului de naştere al elevului, fotografia elevului (unele dosare sunt de o altă formă mai veche şi nu conţin fotografii). Dosarele sunt validate prin semnătura conducătorului şi ştampila umedă a instituţiei. Nr.dosarului personal al elevului coincide cu nr. personal de înmatriculare din registrul alfabetic şi cu nr. dosarului din registrul şcolar al clasei respective. Fiecare diriginte completează sistematic în dosarele elevilor, înregistrând reuşita şcolară , dar , totuşi , s-au depistat anumite scapări:

-nu s-a înregistrat nota de la ora opţională a elevilor claselor a VII-a, a VIII-a ,,A”,,,B”, a IX-a ,,B,,.


Un alt aspect supus evaluării a fost corectitudinea completării Registrului alfabetic al elevilor în raport cu nr.dosarului elevilor, sunt 3 registre în lucru, începute în anul 1989.
Recomandare:

-diriginţii să înregistreze notele obţinute la disciplina opţională în dosarele personale ale elevilor (conform cerinţelor din Planul –cadru );


Orele opţionale

La organizarea procesului educațional s-a ținut cont de cerințele unice din Planul- cadru pentru învățământul primar, gimnazial şi liceal pentru anul de studii 2017-2018, aprobat de către Ministerul Educației, care oferă fiecărui elev posibilitatea pentru diverse discipline opţionale. Fiecare elev studiază câte 2 ore opţionale.


Curriculum pentru orele opţionale a fost aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum.;

Cererile elevilor pentru solicitarea orei opţionale se păstrează la administraţia şcolii.ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE
În urma controlului realizat s-au constatat următoarele:
* Comisia de Atestare a instituţiei este instituită anual prin decizia Consiliu-

lui profesoral şi este constituită din reprezentanţi ai administraţiei liceului, profesori, membri ai sindicatului.

* Preşedinte al Comisiei este directorul gimnaziului. Secretar – un membru al

comisiei.

* Comisia de Atestare exercită evaluarea activităţii didactice a candidaţilor ,

prin acumularea şi analiza informaţiilor despre calitatea , eficienţa activităţii

şi deontologia profesională a acestora .

* Informaţiile de rigoare se selectează prin examinarea tuturor aspectelor ce

ţin de activitatea cadrului evaluat .

* Constatările Comisiei se înscriu în Fişa de atestare a activităţii cadrului didactic , cu examinarea ulterioară la şedinţa Consiliului profesoral al institu-

ţiei de învăţământ .

* În perioada preatestării pretendenţii la grade didactice participă la diferite

acţiuni de formare continuă în instituţiile raionale şi republicane, care vizea-

ză pregătirea psihopedagogică, de specialitate, metodică şi tehnologică ( cur-

suri, stagii, traininguri, activitate de formator ). Actele respective sunt incluse

în Portofoliul de atestare.

* La şedinţele Consiliului profesoral se organizează susţinerea publică a Ra-

poartelor de autoevaluare.


Recomandări:

 1. Solicitanţii la grade didactice şi manageriale să prezinte la şedinţa Con-

siliului profesoral al instituţiei de învăţămînt un rezumat privind activitatea

sa educaţională , acesta fiind unul din actele din portofoliul de atestare;
 1. Îmbunătăţirea continuă a competenţelor profesionale şi obţinerea gradelor

manageriale întâi şi superior.
Activitatea comisiilor metodice:
Activitatea metodică în liceu este monitorizată şi coordonată de directorul adjunct pentru instruire. Planificarea activităţii metodice în instituţie este parte componentă a planului managerial și este orientată spre asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional la o disciplină/arie curriculară concretă.

În cadrul instituţiei activează următoarele comisii metodice:

1) ,,Limbă şi comunicare și Științe socioumane ”

2) ,,Matematică, Știinţe și Arte, Tehnologii, Sport ”

4) ,,Învăţământul primar ”

Verificând materialele ce justifică activitatea comisiilor metodice, s-a constatat:

Şefii comisiilor metodice au fost numiţi prin ordin de către administraţia instituţiei. Fiecare comisie are mapa ce conţine materialele specifice. La elaborarea planului comisiei s-a ţinut cont de specificul disciplinelor. Structura planificării este în corespundere cu cerințele în vigoare. Lunar sunt planificate și organizate ședințe. În mapa comisiilor lipsește analiza activității pentru anul precedent de studii, respectiv planificarea este realizată fără a fi evidențiate problemele precedente, asupra cărora se va lucra în anul curent. Fiecare secţie metodică are o temă asupra căreia lucrează pe parcursul anului. Comisiile metodice dispun de portofolii cu materiale din activitate: paşaportul comisiilor, registrul de procese-verbale ale şedinţelor, scrisori metodice la discipline, proiecte didactice, comunicări. Nu se reflectă în planificarea activităţii comisiilor metodice lucrul cu tinerii specialişti. În registrele de procese verbale sunt indicate deciziile adoptate.
Recomandări:
 De structurat materialele comisiei, astfel ca să fie ordonate după principiul: ședință- agendă- tema teoretică- oră analizată;

 De realizat o analiză obiectivă a anului precedent de studii, evidențiind succesele, dar și problemele, care e necesar de soluționat în timpul apropiat; • De desfăşurat controale tematice ce ar avea ca obiectiv eficacitatea activităţii comisiilor metodice.

 Deciziile adoptate în cadrul ședințelor să fie reale, concrete, relevante în timp în scopul de a eficientiza activitatea metodică în instituţie şi a confirma continuitatea procesului educaţional.


Activitatea dirigintilor şi extracurs

Acte vizate: planul de activitate extracurs, planul de activitate al comisiei metodice a diriginţilor de clasă, planul de activitate al Consiliului elevilor, planul de activitate cu părinţii , procesele verbale , proiectele de lungă durată ale diriginţilor şi conducătirilor de cercuri şi secţii sportive , cataloagele, etc.

Constatări:

În urma verificării, s-a constatat că în instituţia dată există un mediu favorabil realizării obiectivelor educaţionale , misiunea corpului profesoral din liceu este de a conjuga eforturile materiale şi umane ale întregului colectiv pentru realizarea obiectivelor de imbunatatire a procesului educational in toate activităţile desfăşurate cu elevii, dar si încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar. Obligaţiunile funcţionale ale adjunctului pe educaţie sânt corelate cu actele normative recomandate de MECC .


Planul de activităţi extracurs este aprobat de către directorul instituției și reflectă aspectele educaţionale stipulate în actele normative de rigoare. În el se regăsesc activităţile educative, recomandate de DÎ , la care se adăugă activităţile proprii, ele desfăşurându-se sub diverse forme și tematici : activități de agrement , sportive, convorbiri , concursuri, , serbări legate de tradiţiile şi obiceiurile naţionale, cît și activități cu caracter instructiv, seminare de formare pentru profesorii diriginți . Activitățile de evaluare și control vizează calitatea orelor educative, de dirigenție , a ședintelor părintesti. Se recomandă a concretiza tipul și subiectle controalelor, efectuarea rapoartelor de analiză cu prezentarea lor la consiliile profesorale. Portofoliul directorului adjunct pe educație conține planificări lunare și săptămânale , fișa postului, scenariile acivităților, note informative. Unele materiale depășite în timp necesită a fi revizuite.

În instituție există Comisia metodică a diriginților de clasa, cu 2 subdiviziuni – diriginții claselor primare și diriginții claselor gimnaziale. Planificarea activității se face lunar și săptămânal. Mapa cu materialele comisiei confirmă parțial realizarea activităților proiectate. Procesele verbale se întocmesc cu unele abateri . Diriginții de clase dispun de agendele diriginților, în care se face planificarea activității cu grupul de elevi.

Din chestionarele aplicate elevilor claselor V-IX se constată lacune privind activitatea unor diriginți de clasă. Se recomandă monitorizarea activității diriginteleui clasei a VI –B în vederea proiectării de lungă durată și desfăsurării orelor de dirigenție.

În instituție activează 12 cercuri pe interese, care sunt frecventate de circa ?? 330 ??? de elevi, înscriși pe liste în baza cererilor elevilor si părinților. Tematica se referă la domeniile : sport, artă decorativă aplicată, cercetare în domeniul matematicii, chimiei și securitatea vieții, valorificarea patrimoniului istoric. Ele funcţionează conform schemei orare aprobate de către directorul școlii. În registrul special se face evidența frecvenței elevilor si a orelor desfășurate. Au fost verificate proiectele de lungă durată ale conducătorilor de cerc. Se recomandă lărgirea spectrului artistic cu alocarea orelor de cerc domeniului muzicii, coreografiei, artelor plastice, /pictură, grafică / cu implicarea profesorilor de educaţie plastică si educație muzicală.Consiluil Elevilor se implică în procesul educațional al școlii, în diverse proiecte de caritate , iarmaroace de binefacere, ziua autoconducerii în școală, etc. Se recomadă implicarea elevilor în procesul de luare a deciziilor. Activitatea cu părinții se desfășoară în baza unui sistem bine organizat. Activitățile cu părinții poartă caracter informativ, instructiv, participativ și colaborativ. Spectrul tematic este foarte variat și reiese din problemele instituției : relația scoală- părinti , responsabilizarea părinților în procesul de educație, lichidarea erorilor în educarea adolescenților, școala prietenoasă copiilor,formarea încrederii de sine, implicarea părinților în organizarea și desfășurrea diferitor evenimente

, etc.


Recomandări :

- respectarea cerinţelor unice la elaborarea planurilor de activitate şi a proiectelor de lungă durată;

- selectarea complexă a acţiunilor manageriale orientate spre monitorizarea continua a activităţii diriginţilor , cît si a activităților extraşcolare;

- eficientizarea activităţilor educaţionale și orientarea lor spre prognozarea, proiectarea și promovarea schimbărilor.


Protecția vieții și sănătății copiilor
Cadrele didactice desfășoară cu elevii activități ce vizează învățarea și respectarea regulilor de circulație rutieră, a tehnicii securității în mediul școlar și în cotidian, de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor prin formarea deprinderilor de comportament responsabil în caz de situații de risc și situații excepționale. Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor, securitatea traficului rutier sunt predate de învățătorii claselor primare, diriginții claselor a V-IX și de profesori care exploatează oportunități oferite de curricula la disciplinele Educație civică, Chimie, Fizică, Biologie, Educație fizică, Educația tehnologică, în baza principiului integrat.Achizițiile teoretice sunt consolidate prin antrenarea elevilor în activități de simulare.

Se recomandă:

Directorului instituției să elaboreze un mecanism de monitorizare eficientă a niveluui de realizare a celor două cursui : Protecția civilă și lupta împotriva incendiilor și Securitatea la trafic.


Organizarea alimentației copiilor
Instituţia  dispune de cantină, care după proiect este şi sală de festivităţi. Mobilierul corespunde elevilor, ce servesc dejunul pe rînd : la 3 pauze. Sunt alimentați copii din clasele primare în număr de 131

Utilaj tehnologic: 2 frigidere funcţionabile, 2 aragazuri cu cîte 4 locuri .Veselă este pentru toţi elevii. Pentru spălarea veselei în trei ape sunt create condiții suficiente. Sistema de canalizare funcţionează. Proba bucatelor pregătite se păstrează în frigider.

Pentru spălarea mâinilor sunt instalate lavoare cu apă curgătoare. Cantina este asigurată cu detergenţi şi dezinfectanţi.  Prin ordin este instituită comisia de rebutare şi numit responsabilul de organizarea alimentaţiei elevilor. Responsabil de  alimentare în instituţie este directorul gimnaziului, director adjunct pentru gospodărie și asistentul  medical. Meniul este alcătuit de asistentul medical și de director adjunct pentru gospodărie care este și responsabil de primirea, calitatea și înregistrarea produselor alimentare. Responsabil de calitatea pregătirii bucatelort este desemnat bucătăreasa. În cantină şi în blocul de pregătire a bucatelor se menține curat, se respectă regimul sanitaro - igienic.

Meniurile zilnice  sunt variate, dar nu se respectă norma financiară de alimentație a elevilor pentru fiecare zi, constatând meniuri de 5,38 lei și în alte zile de 8,10 lei.

Produsele alimentare  primite centralizat sunt însoţite de certificatele de calitate şi de conformitate. Nu s-au depistat produsele alimentare cu termen de valabililitate expirat.

Recomandări: 1. Alcătuirea calitativă a meniurilor şi responsabilitatea respectării  normativelor  în vigoare pentru fiecare elev.

 2. Respectarea condițiilor sanitaro-igienice în depozitul de păstrare a produselor alimentare din categoria crupe și paste făinoase.


Învățământul primar
În instituție activează 7 cadre didactice titulare. Din diverse motive a fost cooptat un cadru didactic pensionat 4 ani anterior, iar clasele a II-a activează în două scimburi la care predă un singur cadru didactic. Personalul didactic este calificat în proporție de 100%, însă nivelul de pregătire al lor este diferit. Predomină cadrele didactice cu gradul II, învățătoare cu o bună pregătire metodică și de specialitate care stăpânesc conținuturile predate. Au fost asistate 16 ore. În urma observărilor directe sau constatat următoarele:

 • Activitățile educaționale în clasele I-a, II-a și a IV-a se desfășoară în baza proiectelor de lungă și scurtă durată, ele fiind elaborate în concordanță cu curricula școlară și recomandările metodice.

 • Obiectivele lecțiilor sunt clar formulate, se selectează și se exploatează diverse metode și tehnici eficiente de realizare ale lor.

 • Se folosesc în mod eficient resursele pe care le au la dispoziţie.

 • Se respectă ritmicitatea parcurgerii programei școlare. Etapele demersului didactic au o înlănțuire logică.

 • Limbajul de predare este accesibil.

 • S-a observat participarea activă a elevilor în organizarea și desfășurarea lecțiilor, demonstrând creativitate și spirit inventiv în rezolvarea sarcinilor de lucru.

 • Elevii au fost, în general, capabili să înțeleagă mesajele scrise sau orale, să-și argumenteze opiniile. Folosesc eficient ceea ce au învățat în cursul lecțiilor anterioare. Elevii apreciază metodele activ-participative și se antrenează ușor în activitățile generate de acestea. Limbajul multor elevi este corect și coerent. Unii au un vocabular activ, destul de bogat, calitatea exprimării fiind remarcabilă.

 • Cadrele didactice au o atitudine responsabilă, dovedesc promtitudine și implicare permanentă.

 • Conexiunea interdiscipinară se realizează în cunoștință de cauză, accentuându-se necesitatea cunoașterii categoriilor fizice, matematice și lingvistice în viața reală.

 • Se crează un mediu adecvat de învățare în clasele respective, astfel încît materialele didactice complementare, inclusiv cele fixate pe pereți, sunt accesibile și vin să sporească interesul elevilor pentru lectură, dezvoltându-le capacitățile de a observa, analiza, compara și comenta.

 • Se observă colaborarea prietenoasă și ajutorul reciproc între cadrele didactce.

În același timp, în clasa a III-s-a observat:

 • Nepregătirea corespunzătoare pentru lecții a unor cadre didactice care s-au justificat prin lipsa de experiență sau incadrarea temporară în activitate.

 • S-a constatat, la unele lecții, necunoașterea și utilizarea incorectă a unor termeni, negligindu-se caracterul științific al conținuturilor.

 • S-au făcut vizibile problemele cu gestionarea optimă a timpului didactic și cu densitatea lecției.

 • Unele lecții au caracter static, elevii fiind prea puțin sau deloc antrenați în activități.

 • Lipsa unor instrumente eficiente de evaluare prin care să se urmărească atingerea obiectivelor propuse la lecție.

 • Cunoașterea superficială și nerespectarea Metodologiilor privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori.

 • Nu s-a purces pînă acum la proiectarea activităților pe unități de învățare conform Metodologiei de evaluare criterială prin descriptori în clasa a III-a.

 • Caietele elevilor nu sunt verificate/valorificate în mod sistematic pentru a se forma deprindere de evaluare, autoevaluare și de muncă independentă.

 • În concluzie, cadrul didactic necesită o mai bună pregătire cognitivă, metodică și psiho-pedagogică.

În scopul aprecierii obiective a activității învățătorului în raport cu conținuturile curriculare, a fost necesară evaluarea performanțelor elevilor prin aplicarea probelor de evaluare în clasele a III-a și a IV-a la disciplinele : Istorie, Științe și Matematică. Ținându-se cont de conținuturile studiate și de subcompetențele prevăzute de curricula școlară, sarcinile de lucru au fost preluate din manualul școlar, având diverse grade de dificultate, astfel încît și elevii cu CES ar fi reușit să realizeze cățiva itemi.

Să urmărim tabelul:
Nr

d/0


Clasa evaluată

Disciplina

Rezultatele evaluării

Media

Calitatea %

Reușita %

1
2
3
4
5
6

CLasa a III-a
Clasa a III-b
Clasa a III-a
Clasa a III-b
Clasa a IV-a
Clasa a IV-a


Științe
Științe
Matematica
Matematica
Istoria
Istoria

5,23
2,53
5,75
5,46
4,64
5,44

30.9%
0 %
29,56%
30.48%
12,3%
24,49%

76,9%
9,52%
75%
86,67%
71,43%
76,19%

Recomandări: 1. Cadrul didactic din clasa a III să acorde mai multă atenție formării profesionale curente, participând la activitățili metodice interne și raionale. Să utilizeze un material mai bogat, diversificat și atractiv care ar asigura esențializarea , accesibilizarea și sistematizarea conținuturilor. Să desfășoare mai multe activități interactive de învățare, gestionându-se mai eficient timpul în acest scop. Să utilizeze diverse instrumente de evaluare criterială și să promoveze învățarea pe bază de tehnici ludice și jocuri didactice.

 2. Direcția instituției să asigure condiții de formare continua a cadrului didfactic la instituțiiile specializate în domeniu.

 3. Toate cadrele didactice să verifice sistematic caietele elevilor și să respecte regimul unic ortografic și de organizare a scrierii în caiete, respectundu-se, în același timp, cerințele unice de verificare/corectare a caietelor.

 4. Pentru verificarea obiectivă a performanței elevilor ( prin administrarea probelor de evaluare sumativă) să manifeste mai multă exigență pentru a nu admite utilizarea de către elevi a manualelor sau a altor izvoare de inspirație.

 5. Direcția instituției să analizeze prevederile normative referitoare la evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar în documentele de politică educațională din Republica Moldova și să prezinte conceptul de evaluare criterială pin descriptori la Consiliul pedagogic, implicînd și părinții.


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə