ÖĞrenci İŞleri daire başkanliğIYüklə 0.79 Mb.
səhifə11/11
tarix15.12.2017
ölçüsü0.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

V. YÜRÜTME


Bu yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

BİTİRME ÖDEVİ/TEZİ YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1-Bitirme Ödevi/Tezi (BÖ/T) öğrencinin öğrenimi ile bir konuda kuramsal ya da

uygulamalı çalışmalar yaparak bulgu ve sonuçların düzgün bir anlatımla sunma ve bireysel

olarak iş yapma becerisini kazandırma amacını taşır.

Kapsam

Madde 2-Bu yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinin 15/c maddesinde öngörülen BÖ/T uygulama esaslarını düzenler.Başvuru

Madde 3- BÖ/T dersini, Fakültelerde ve Yüksekokullarda lisans öğrencileri 6. Yarıyılda,

MYO larının ilgili programlarının ön lisans öğrencileri 3. yarıyılda Bölüm Başkanlıklarına bir

dilekçe ile başvurarak hangi anabilim dalında (en az 3 anabilim dalı belirtilir) ve hangi

konularda BÖ/T yapmak istediğini belirtirler.Danışman Atanması ve Konu Tespiti

Madde 4- Bölüm Başkanlığı BÖ/T için başvuran öğrenciye bir öğretim üyesini BÖ/T

danışmanı olarak atar. BÖ/T yöneticisi atanırken öğrencinin BÖ/T yapmayı arzu ettiği

anabilim dalları, (öğretim üye ve görevlileri arasında dengeli bir dağılım sağlamak kaydıyla)

gözetilir. Yeterli öğretim üyesi bulunmayan birimlerde (doktoralı) diğer öğretim elemanları da

BÖ/T danışmanı olarak görevlendirilebilir. BÖ/T konusu yönetici ve öğrenci tarafından

birlikte kararlaştırılır.Süre, Kredi

Madde 5- BÖ/T süresi 2 yarıyıldır. BÖ/T dersi uygun bir kod ve 0 2 1 (kuramsal

saat/uygulamalı saat/kredi) biçiminde alındıkları yarıyıllardaki ders kayıt fişinde yer alır. Bu

ders için ara sınav yapılmaz.

Hazırlama ve Değerlendirme

Madde 6-BÖ/T yapan öğrenciler çalışma bulgu ve sonuçlarını programlarına uygun düşen

C.Ü. Lisansüstü tez yazım kurallarına göre yazarak ilgili bölüm kurulunca BÖ / T nin

niteliğine göre ilgili yönetim kurulu ve anabilim dalının öngördüğü esaslara göre genel

sınavların başlama tarihinden 15 gün önce BÖ/T danışmanlarına teslim ederler. Bu süre

içinde teslim etmeyenler BÖ/T dersinden başarısız sayılırlar.

Madde 7-BÖ/T’ ini tamamlayan öğrenci, tüm derslerini alıp başardığı genel sınav dönemini

izleyen ilk hafta içinde, BÖ/T danışmanı bu sınavı nerede/ne zaman yapacağını ilgili kurullara

bildirir. Eğitim-Öğretim Sınav yönetmeliği hükümlerine göre başarılı/başarısız şeklinde

değerlendirme yapılır. BÖ/T, diğer sınavların dışında tutulur. BÖ/T sınavında başarısız

bulunan öğrenciler 1 (bir) ay içinde BÖ/T’ indeki eksiklerini gidererek yeniden sınava alınır.

Yine başarısız olan öğrenciler her seferinde birer ay ara ile tekrar sınava alınır. Bu tekrar

sınavların yeni bir eğitim-öğretim Yılına/Yarıyılına sarkması durumunda öğrenci, o

Yarıyıl/Yıl için öğrenci Katkı payını/öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür.Yürürlük

Madde 8-Bu yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunun 15/05/2009 tarihli toplantısında

alınan kararla 2009-2010 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacaktır.


CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesinde, yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde yer alan önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler ile diğer üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin katılabileceği, yaz aylarında açılacak eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İlgili yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokulların yönetim kurullarını,

b) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: Üniversite Senatosunu,

ç) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretiminin Amacı, Eğitim-Öğretimi ile İlgili Esaslar

Yaz öğretiminin amacı

MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amacı şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarını güz ve bahar yarıyılları dışında da değerlendirerek eğitim ve öğretim kapasitesini artırmak,

b) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda, Üniversite dışından gelecek öğretim elemanlarını da istihdam ederek öğretim kadrosunu geliştirmek ve öğrencilerin farklı öğretim üyelerinin görüş ve birikimlerinden yararlanmalarını sağlamak,

c) Öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkan sağlamak,

ç) Öğrencilerin normal dönemde aldıkları, ancak başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle, başarısız öğrencilere imkan sağlamak ve bölümlerde meydana gelebilecek öğrenci yığılmalarını önleyerek verimin arttırılmasını sağlamak.

Akademik takvim

MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminde ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenecek akademik takvime göre yürütülür. Akademik takvimde, ön kayıt ve kesin kayıt tarihleri de belirtilir.

Derslerin açılması

MADDE 7 – (1) Yaz öğretimi dersleri, tümüyle güz ve bahar yarıyılları eğitiminin yerine geçecek biçimde açılmaz. Tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yer alan zorunlu derslerin verilmeleri gereken dönemlerde açılması ve yaz öğretimine ertelenmemesi gerekir.

(2) Yaz öğretiminde açılacak dersler ile dersi verecek öğretim elemanı; enstitü, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun ilgili anabilim dalının/bölümün olumlu görüşü üzerine enstitü, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3) Yaz öğretiminde ders açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı, her yıl Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilir.

(4) Dersler ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının birinci ve ikinci eğitim-öğretim programlarında ve lisansüstü eğitim programlarında açılabilir.Öğretim süresi

MADDE 8 – (1) Yaz öğretiminin süresi yedi haftadır. Bu süreye ara sınavlar da dâhildir. Final sınavları öğretim süresini takip eden haftada yapılır. Yaz öğretiminde açılan her dersin toplam saati normal yarıyılındaki toplam ders saati kadardır.

Ders alma

MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde öğrenci 12 saati geçmemek üzere en çok üç ders alabilir.

(2) Yaz öğretiminde üst yarıyıllardan ders alınabilir. Fakat ders almak isteyen öğrencinin öncelikle alt yarıyıllardan derslerini alması gerekir. Eğer alt yarıyıllardan dersleri açılmazsa üst yarıyıllardan da ders alabilir.

(3) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulunda ders açılmadığı takdirde, öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulundan alabilir. Bunun için diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulunda alınacak dersin denkliğinin, müfredat, dil, kredi ve saat açısından ilgili bölüm ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.

(4) Yaz öğretiminde farklı bir üniversiteden ders alabilmek için, öğrencinin başvurmuş olmasına rağmen o dersin kendi fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek yüksekokulunda açılmamış olması ön şarttır. Ayrıca, farklı üniversitenin yaz okulu akademik takviminin, alınacak notların, Eylül ayının ilk haftasına kadar Üniversiteye ulaştırılmış olması gerekir.

(5) Öğrenci, farklı üniversiteden alınacak dersin müfredat, dil, kredi ve saatini ayrıca yaz öğretimi akademik takvimini içeren resmi belgeyi, önceden kendi fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokuluna verir. Bunun ilgili yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde, farklı üniversiteden ders alınabilir.

Derse kayıt ve devam

MADDE 10 – (1) Öğrenciler; kayıt yaptırmak için ilan edilen tarihlerde, ön şartını sağlamış olmak kaydıyla almak istedikleri dersleri seçer.

(2) Yaz öğretiminden önceki yarıyıl sonu itibariyle, ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilerin yaz öğretimine kaydı yapılmaz.

(3) Yaz öğretiminde öğrencilerin dersler başladıktan sonra öğrenim hakkının saklı tutulması, ders eklemesi, ders değiştirmesi ve ders bırakması talepleri dikkate alınmaz.

(4) Staj yapılırken yaz öğretiminden yararlanılmaz.

(5) Yaz öğretiminde derslere devam zorunludur. Bir dersin devam şartının daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Aynı şekilde, öğrencinin yaz öğretiminde dersin devam şartını yerine getirmiş olması, başarısız olduğu takdirde, devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Sınav ve başarı notu

MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminde açılan derslerin dönem sonu sınavına, sadece yaz öğretimine kayıtlı öğrenciler girer.

(2) Yaz öğretiminde ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınavları yapılmaz.

(3) Yaz öğretiminde alınan bir dersten başarılı sayılabilmek için en az CC harf notu almak gerekir. DC notu olan öğrenci ortalaması ne olursa olsun, o dersten başarısız sayılır.

(4) Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu, genel not ortalamasının hesaplanmasında derslerin ait oldukları yarıyıllarda değerlendirilir.

(5) Yaz öğretiminde yalnız bu dönemde açılan dersler ve bu derslere kayıtlı öğrenciler için ara ve yarıyıl sonu sınavları yapılır. Yaz öğretiminde derslerin değerlendirilmesi ve başarı durumunun belirlenmesi güz ve bahar yarıyıllarında açılan derslerdeki gibidir.

Yaz öğretimi ücreti

MADDE 12 – (1) Öğrencilerden alınacak yaz öğretimi ücreti, ilgili mevzuat hükümleri gereğince Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenciler öğrenim ücretlerini kayıt esnasında öderler.

(2) Öğretim elemanlarına ödenecek ders ücretleri; 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükümleri, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 21/7/1997 tarihli ve 23056 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili yönetim kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

BAŞVURU VE KABUL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi'ne Ön lisans ve lisans düzeyinde Uluslar arası (yurtdışından kabul edilecek) öğrenci alımına ilişkin başvuru ve kabul esaslarını düzenler ve kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu’nun Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 2922 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesi uyarınca kurulan Değerlendirme Kurulu’nun 06.01.2010 tarihli kararı dikkate alınarak 21.01.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu yönergede geçen;

a) Birim: Üniversitenin Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu, veya bunlara bağlı bölüm, anabilim dalı ve programlarını,

b) İlgili Yönetim Kurulu: Üniversiteye bağlı ilgili Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

c) Rektör: Üniversite Rektörü’nü,

ç) Senato: Üniversite Senatosu’nu,

d) Uluslararası öğrenci: Yabancı uyruklu (KKTC hariç) öğrencileri,

e) Üniversite:Cumhuriyet Üniversitesi’ni ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Cumhuriyet Üniversitesine Kabul Edilecek Uluslararası Öğrenciler İçin

Kontenjan, Başvuru, Kabul ve Kayıt Şartları

Temel İlkeler

MADDE 4- (1) Üniversite, ön lisans, lisansta normal örgün öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarına, Yükseköğretim Kurulu onayı ile yurt dışından öğrenci kabul eder.

(2) Üniversite ilgili birimlerinin teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenen uluslararası öğrenci kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzunda yer alır, söz konusu kılavuzun basım ve dağıtım tarihine ilişkin takvim ÖSYM Başkanlığınca belirlenir.

(3) Üniversiteye başvuru yapacak uluslararası öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsündeki eşdeğer sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik süreleri konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, YÖS vs.) geçerlilik süreleri iki yıldır.

(4) Üniversitenin yurt dışından kabul edeceği öğrenci kontenjanına başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanlar Üniversitenin talebi ile diğer program kontenjanlarına Yükseköğretim Kurulunca eklenebilir.

(5) Üniversiteye yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl alınacak öğrenim ücretleri, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen asgari ve azami miktarlara göre üniversitenin bu miktarlar arasındaki talebi doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu teklifi ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Başvuru koşulları

MADDE 5- (1) Adayların lise ve dengi okulların son sınıfında olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; Yabancı uyruklu olanların başvuruları kabul edilir.

(2) Adaylardan; a) TC uyruklu olanların, KKTC uyruklu olanların, uyruğundan birisi TC veya KKTC olan çift uyrukluların,

b) 2011 yılından itibaren çift uyruklu iken TC veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan, lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

c) TC uyruklu olup, lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanların,

d) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların,

e) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk Vatandaşlığını kaybedenler ve kendileriyle birlikte işlem gören çocuklarının, başvuruları kabul edilmez.

(3) Adayların başvuracakları programla ilgili bir alandan mezun olması istenebilir.

Kabul şartları, değerlendirme ve kayıt esasları

MADDE 6- (1) Uluslararası öğrencilerin Üniversiteye kabul edilmesi için aşağıdaki şartlardan en az birine sahip olmak ve Üniversitenin bu şartlar için koymuş olduğu baraj puanını geçmek gerekmektedir;

a) Uluslararası ve ulusal geçerliliğe sahip lise bitirme ve/veya üniversiteye giriş sınavları statüsündeki ek tabloda (Tablo l) yer alan eşdeğer sınavlardan birine girmiş olmak,

b) YÖS sınavına (2010-2011 ve 2011-2012 öğretim yılları için geçerli olmak üzere) girmiş olmak,

c) Kendi sistemindeki ortaöğretimmezuniyet puanına sahip olmak.

(2) Adaylar ilan edilen kontenjanlardan başvurma hakkı bulunduğu ve sıralamasını da belirttiği Üniversite tarafından belirlenen sayıda tercih yapabilir, öğrenciler tercih sırası esas alınarak Üniversite tarafından belirlenen puan sistemine göre

yerleştirilirler.

(3) Özel yetenek sınavı ile Öğrenci alan programlara başvuran adayların değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri bu programların belirleyecekleri tarihlerde kendi esas ve usulleri gereğince yapılır.

(4) Uluslararası Öğrenciler Üniversitede her öğretim yılında belirlenecek olan eğitim ve sürdürülebilir yaşam maliyetinin finansal kaynağını uluslararası geçerliliği olan resmi bir belge ile belgelendirmek zorundadırlar.

(5) Yapılan değerlendirme sonucuna göre Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler, gerekli belgelerle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca belirlenen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadırlar.

(6) Öğretim dili Türkçe olan birimlere kabul edilen adayların kaydolduktan sonra öğrenimlerine başlama zamanları Üniversite tarafından yapılacak olan veya eşdeğerliliği kabul edilen Türkçe Testi’nden alınan sonuçlara bağlıdır. Bu

adaylardan;

a) Türkçesi yeterli olanlar (ADüzeyi) birimlerinde öğrenimlerine hemen başlayabileceklerdir.

b) Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilecek olan adaylar (BDüzeyi) birimlerinde öğrenimlerine devam ederken Üniversitede açılacak olan Türkçelerini ilerletmeleriyle ilgili kurslara/derslere devam etmekle yükümlü tutulacaklardır.

c) Türkçesi yetersiz olarak değerlendirilen adaylar (C Düzeyi) ise izinli sayılacakları bir yıl sonrasına kadar Türkçe öğrenmekle yükümlü tutulacaklar ve Türkçe öğrendiklerini kanıtladıktan sonra birimlerinde öğretime devam edeceklerdir.

Belirlenen süreler içerisinde Türkçesini en az B seviyesine çıkaramayan öğrencilerin birimle ilişkileri kesilir.

(7) Eğitim dili Türkçe olmayan birimlere kayıt hakkı kazanan öğrenciler için Türkçe sınavı yapılmaz. Bu birimlere kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, o dile ait ulusal ve/veya uluslararası yeterlilik belgesini ilgili birime vermek zorundadırlar. Yabancı dil seviyesi yeterli görülmeyenler için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından sınav

yapılır. Başarılı olanlar eğitime başlar, başarılı olamayanlar yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hüküm Bulunmayan Haller, Yürürlük veYürütme

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 7- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili ve yetkili birim ve kuruluş tarafından işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 8- (-l) Bu yönerge, Senatonun kabulü sonrası Yükseköğretim Kurulunun onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
YÖS VE YÖS ’E EŞDEĞER ULUSLAR ARASI SINAVLAR VE BAŞARI ŞARTI TABLOSU :S.NO

SINAV VEYA DİPLOMA TÜRÜ

BAŞARI ŞARTI

1

YÖS Temel Becerileri Testi

En az 40 standart puan almak.

2

SAT I sınavı

En az 1000 toplampuan ve en az 500matematik puanı almak

3

GCE (A level) sınav

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesine sahip olmak.

4

Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavları

Fen dalında (Scientific Stream) tümderslerden alman sınav not

ortalaması en az 80 olmak5

Uluslararası Bakalorya diploması

Diploma notu en az 28 olmak.


6

ABITUR sınavı

En az 4 puan almak.

7

ACT (American College Test) sınavı

Fen (science reasoning),matematik (math) ve toplam puan

olarak en az 21 puan almak.8

Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat

Libanais) sınavıFen dalında (Scientific Stream) diploma notu 100 üzerinden

en az 65 olmak.
9

Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Üniversite giriş

sınavı (Gaokao)Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 500

puan almak.
10

Suriye'de yapılan Al-Shahada-Al

Thanawiyya (Baccalaureate) sınavıFen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik

Fakültesi Bölümleri için en az 185, diğer bölümler için en az 170

puan almak.


11

TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası

bilim olimpiyatlarıAltın, gümüş ve bronz madalya almış olmak

12

Libya'da yapılan Al-Shahada-Al Thanavviyya

(Baccalaureate) sınavıFen dalında(Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik

Fakültesi Bölümleri için en az 185, diğer bölümler için en az 170

puan almak.


13

Bu listede yer almayan ve üniversite

tarafından kabul edilecek diğer sınavlarÜniversite tarafından başarılı olarak değerlendirilmek

14

Orta öğretim puanı ile gelen adaylar

Tam notun en az % 60’ ına sahip olmakDİPLOMA VE DİPLOMA EKİNİN HAZIRLANMASI İLE İLGİLİ SENATO İLKELERİ

(09/03/2006 tarih ve 2006/1-1 sayılı senato kararı)

Karar No 1-) Diploma ve diploma ekinin hazırlanması ile ilgili esasların aşağıdaki şekliyle kabulüne,

Karar 1- Her eğitim-öğretim yılı ayrı bir önlisans/lisans/lisansüstü programı olarak takip edilir. Öğrenciler kayıt yaptırdıkları yılda uygulanan önlisans/lisans/lisansüstü programlarından sorumludurlar. Öğrencilerin kayıt yaptırmış oldukları programlarda değişiklik yapılamaz.

Karar 2- Bir yıl sonraki eğitim-öğretim yılında uygulanmak üzere kabul edilen önlisans/lisans/lisansüstü programları, ders değişikliği olsun yada olmasın her yıl mayıs ayı içerisinde Rektörlüğe bildirilir. Bildirilen değişiklikler yıllık olup dönem arasında ders değişikliği kabul edilmez.

Karar 3- Mezuniyette kredi farklılıklarına neden olan ders iptalleri veya muafiyetleri kesinlikle yapılmaz. Önlisans/lisans/lisansüstü programlarında yapılan ders kaldırma ve değiştirme işlemleri, eşdeğer ders esasına göre düzenlenir.

Karar 4- Dikey geçişle gelen öğrenciler intibak ettirildikleri sınıfın lisans programına tabii olurlar.

Karar 5- Yatay geçişle kayıt olan öğrenciler intibakları gereği almaları zorunlu dersleri almak koşuluyla uygun programa tabii olurlar.

Karar 6- Yeni kayıtta bir yıl ( iki dönem) kayıt donduran öğrenciler bir sonraki eğitim- öğretim yılında önlisans/lisans/lisansüstü programına tabii olurlar. Bir dönem veya ara sınıflarda kayıt donduran öğrenciler ise kayıt yıllarına ait önlisans/lisans/lisansüstü programlarına tabii olarak eğitimlerini sürdürürler.


1 27.5.1998 tarih ve 23354 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik.

213.07.2003 tarih ve 25167 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik

3 27.5.1998 tarih ve 23354 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik.

426.07.2004 tarih ve 25537 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik

5 27.5.1998 tarih ve 23354 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik.

6 27.5.1998 tarih ve 23354 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik.

7 02.12.1999 tarih ve 23894 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar ile yürürlükten kaldırıldı.

8 09.04.2005 tarih ve 25781 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik.

9 06.06.2009 tarih ve 27250 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik

9 27.5.1998 tarih ve 23354 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik.

10 12.11.1998 tarih ve 23521 sayılı Resmi Gazete de yapılan değişiklik.

11 15.3.2000 tarih ve 23994 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik.

12 26.07.2005 Tarih ve 25534 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik

13 26.07.2005 Tarih ve 25534 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik

14 26.07.2005 Tarih ve 25534 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik

15 23. 07 . 2009 Tarih ve 27297 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik16 31/8/2009 Tarih ve 27335 sayılı Resmi Gazete de yapılan değişiklik


15

16 (*) 22 Temmuz 2009 tarih ve 27296 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


17 08.01.2006 Tarih ve 26047 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

18 08.01.2006 Tarih ve 26047 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

19 16.12.2007 Tarih ve 26732 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

20 08.01.2006 Tarih ve 26047 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

21 08.01.2006 Tarih ve 26047 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

22 Bu yönerge 02.05.2001 tarih ve 2 nolu Senato Kararı ile kabul edilmiştir.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə