ÖĞrenci İŞleri daire başkanliğIYüklə 0.79 Mb.
səhifə4/11
tarix15.12.2017
ölçüsü0.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 23- Öğrenci, sınav sonuçları hakkındaki yazılı itirazını sonuçların ilanından sonra en geç 7 gün içinde ilgili birime (Bölüm Başkanı/Program Sorumlusu/Koordinatör) yapabilir. Bu itiraz, ders sorumlusuna iletilir; maddi hata varsa gerekli not düzeltilmesi yapılır.

Kayıt Silme

Madde 24- Aşağıdaki hallerde, öğrencinin kaydı silinerek fakülte ve yüksekokulla ilişiği kesilir.

* Ek süreler sonunda öğrenimin tamamlanması veya tamamlanamayacağının kesinlikle anlaşılması .

* Fakülte ve yüksekokullardan çıkarma cezası alma .

* İkinci öğretime devam eden öğrencilerin ikinci öğretim katkı payını bir ay içerisinde ödememe.

* Bu yönetmeliğin 13/c hükümlerine göre kayıt yenileme koşulunu yerine getirmeme .

* Öğrencinin kaydının silinmesini yazılı olarak istemesi durumunda.

* Hazırlık sınıfı uygulanan programlarda başarısız olan öğrencilerin ilişiği "Hazırlık Sınıfı Yönergesinde" belirlenen esaslara göre,

* Yüksek Öğretim Kurulunun 83.36.363 sayılı kararıyla haklı ve geçerli nedenlerle kaydı silinme durumuna düşenlerin hakları saklı tutulur. Bunlara yönetmeliğin başarı ve devam koşullarına ait hükümlerini yerine getirmek üzere gerekli süre verilir. İlişiği kesilme durumunda bulunan öğrencilerin listesi, öğrenci işleri daire başkanlığınca ilgili fakülte dekanlığı ve yüksekokul müdürlüğüne bildirilir.Diplomalar

Madde 25- Fakülte ve yüksekokullar tarafından verilecek diplomalar özel işaretler, renkler konmak kaydıyla, önlisans ve lisans düzeyinde Cumhuriyet Üniversitesi'nin bütün kurumlarında müşterek olmak üzere düzenlenir.

Diploma ön yüzünde;

- Öğrencinin adı ve soyadı, diploma tarihi , numarası ve derecesi,

- Önlisans ve lisans düzeyinde bölümü, lisans dalı ,

-Fakültelerde Dekan ve Rektörün, Yüksekokullarda Müdür ve Rektörün (fakültelere bağlı yüksekokullarda müdür, dekan ve rektörün) imzaları bulunur.Diplomanın arka yüzünde;

- Doğum yeri ve tarihi, baba adı, fakülte numarası, uyruğu gibi öğrenci kimliği ile ilgili bilgiler yer alır.

- Diplomalar öğrencinin mezun olduğu tarihten itibaren en geç bir (1) yıl içinde düzenlenir.

Diplomalar seri numarası ile Üniversite Senatosunun tespit ettiği şekilde hazırlanır ve soğuk damga ile mühürlenir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye, istediği takdirde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanan ilgili Dekan veya Yüksekokul Müdürünün imzasını taşıyan bir "Çıkış Belgesi" imza karşılığı elden verilebilir.Tıp Fakültesi dışında Fakülte ve Yüksekokullarda mezuniyet tarihi sınavların/sınavın bitiminin ertesi günü olarak belirlenir. Tıp Fakültesi ile staj gerektiren meslek yüksekokullarında ise staj bitimini izleyen gün, mezuniyet tarihidir. Diplomalar öğrencinin kendisine veya noterden vekâlet verdiği kişiye, verilen geçici mezuniyet belgesi ile değiştirilmek suretiyle imza karşılığı elden verilir. Diploma bir kez verilir. Kaybedilmesi halinde, diploma yerine geçmek üzere, zayiinden dolayı verildiği belirtilerek, 25. Maddedeki bilgi ve imzaları taşıyan bir belge düzenlenir.

Sertifikalar

Madde 26- Fakülte ve yüksekokullar Rektörlük onayıyla, uzun/kısa süreli kurslar düzenleyebilirler. Bu kursların bitiminde, verilen eğitimi belirten ve diplomalardaki bilgi imzaları taşıyan sertifikalar verilebilir.
BÖLÜM 5
Madde 27- Bu Yönetmelik Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunun 02.7.1997 tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

Madde 28- 11.03.1993 tarih ve 21521 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 29- Cumhuriyet Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınavlarda uyulacak esasları hazırlayacağı ayrı yönetmeliklerle belirlerler.

EK Madde I15- Notların yüzlük not sistemine dönüştürülmesinde Ek Tablo 1 kullanılır.

Madde 30- Bu yönetmelik 1997–1998 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılının başından itibaren yürürlüğe girer ve girdiği tarihten itibaren tüm öğrencileri kapsar.

Madde 31- Bu yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

Geçici Madde 1- Aynı yönetmeliğin 13'ncü maddesinin (a) bendi 1998–1999 eğitim öğretim yılı başından itibaren uygulanır. Öğrencinin 1997- 1998 eğitim öğretim yılı birinci ve ikinci yarıyılında aldığı ve başarısız olduğu dersler 36 saat sınırlamasının dışındadır.11

Geçici Madde 2- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce devam koşulunu yerine getiren öğrencilerin (1997–1998 eğitim/öğretim yılı birinci yarıyılında ara sınav not ortalaması 50'nin altında olanlar dâhil) başarısız oldukları derslerin ara sınavlarına girmeleri zorunlu değildir. Ara sınava girmeyen bu öğrencilerin yarıyıl/yılsonu notları başarı notu olarak değerlendirilir.

Geçici Madde 3- 1997–1998 Eğitim-Öğretim Yılı birinci yarıyılında mezuniyeti için tek dersi kalan öğrencilerin tek ders sınavı bu yıla mahsus olmak üzere Temmuz 1998 ayında yapılır.

Geçici Madde 4- 1997–1998 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda mezun olabilmesi için; devam etmek zorunda olduğu derslerin toplamı, haftada 32 saati aşan öğrencilere bu yönetmeliğin 13/a maddesi uygulanmaz. Bu durumdaki öğrencilerin haftada devam edeceği derslerin toplamı 36 saati geçemez.

Geçici Madde 5- Bu Yönetmeliğin 12. Maddesindeki toplam mezuniyet kredisi ile ilgili hükmü yönetmeliğin yayımı tarihinden önceki kayıtlı öğrencilere uygulanmaz.

Geçici Madde 6 – 10. maddede yer alan hükümler ve bağıl değerlendirme sistemi uygulanan fakülte ve yüksekokullarda YNO ve GNO hesaplamalarına göre başarı durumları 2004–2005 eğitim-öğretim yılında ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere, diğer hükümler ise tüm öğrencilere uygulanır. Karşılaşılabilecek sorunlar, bu yönetmelik ve ilgili yönergede belirtilen hususlar çerçevesinde fakülte/yüksekokulların yönetim kurulu kararıyla giderilir.12

Geçici Madde 7 - Bağıl değerlendirme sistemi uygulanan fakülte ve yüksekokullarda 2004–2005 eğitim-öğretim yılından önce üniversiteye kayıt olan öğrencilerin daha önceki yıllara ait notları, Senato tarafında çıkarılan “C. Ü. Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi”nde yer alan “Dönüşüm Çizelgesi” kullanılarak harfli notlara çevrilir. Bu değerlendirmede başarı notu 60 ham puan ve üzeridir.13

Geçici Madde 8- Bağıl değerlendirme sistemi uygulanan fakülte/yüksekokullarda 1998 yılı öncesinde alınmış 50-59 notları CC olarak verilir.14

Geçici Madde 9- 2001-2002 Eğitim_Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren, ders geçme sistemi uygulanan birimlerde, mezuniyetleri için üç dersi kalan öğrencilere verilmiş olan ek sınav haklarının uygulanmasına devam edilir ve bu haktan 2005-2006 güz yarıyılından itibaren kayıt yaptıracak öğrenciler yararlanamaz15

Geçici Madde 1015- 2008-2009 eğitim-öğretim yılı için tek ders sınavı, Eylül ayı içinde yeni eğitim-öğretim yılı kayıt yenilemelerden önce yapılır.

GEÇİCİ MADDE 11162008-2009 ve önceki eğitim-öğretim yıllarında Üniversiteye kayıt olan öğrencilerin bütünleme sınavı hakları devam eder.”

“EK TABLO 1
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

(08.07.2002 Tarih ve 2002/13 Sayılı Senato Kararı)

1- Yönetmeliğin 19/c maddesi ile ilgili açıklamalar:

i) Üç ders sınavının açıldığı dönemde izinli ya da başka bir nedenle ders kaydı yaptıramamış öğrencilerin, katkı payını/öğrenim harcını ödemek (faiziyle birlikte) ve yönetmeliğin 19/c maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla bu sınavlara girebilmelerine,

ii) Üç ders sınavlarında başarı notunun, Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilkelerine göre (arasınav ve final sınavı ağırlıklı katkıları dikkate alınarak) hesaplanmasına, ancak 2001/2002 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında üç ders sınavı kapsamında tek dersten sınava giren öğrencilerin, bu eğitim-öğretim yılına mahsus olmak üzere bu sınavdan aldıkları notun başarı notu olarak değerlendirilmesine, 60 ve üzeri not alanların başarılı sayılmasına,

iii) Bitirme Ödevi/Tezi, Staj, Mühendislik Projesi, Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulamasının üç ders hesabında dikkate alınmamasına,

iv) Üç ders sınavları için mazeret sınavları açılmamasına,

2- Yönetmeliğin 10. maddesi ile ilgili açıklamalar:

Öğretim kurumlarından mezun olabilmek için verilen iki ek sınav sonunda başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrencilerin ders sayısı hesaplamasında; Bitirme Ödevi/Tezi, Staj, Mühendislik Projesi, Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulamasının dikkate alınmamasına
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

Amaç


1. Yönergenin amacı, ders başarı notunun saptanmasında bağıl değerlendirme sisteminin uygulanması ile ilgili esasları belirlemektir

Kapsam

2. Yönerge, ders başarı notunun tespitinde fakülte/yüksekokul kurulu kararı ile bağıl değerlendirme sistemini uygulayan fakülte ve yüksekokulları kapsar.Dayanak

3. 30 Haziran 2004 tarih 9 sayılı Senato toplantısında kabul edilen “Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanmıştır.Tanım

4. Bağıl değerlendirme sistemi öğrencinin ara ve yarıyıl veya staj sonu notlarının ağırlıklarına göre belirlenen başarı not ortalamasını, o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyine göre belirleyen sistemdir.Ham Başarı Notunun Hesaplanması

5.

a) Kuramsal dersler ile kuramsal ve uygulamalı kısımları birbirinden ayrılmayan derslerde ara sınav notlarının ortalamasının %40'ı ile yarıyıl/yılsonu, sınav notunun %60'ı,b) Uygulamalı derslerde ara sınav notlarının ortalamasının % 60’ı ile yarıyıl/yılsonu, sınav notunun %40’ı toplanarak ham başarı notu oluşturulur.

6. Bağıl değerlendirme sisteminin uygulanmasında fakülte ve yüksekokullara göre, fakülte/yüksekokul kurulu kararıyla,

a) Bağıl değerlendirmeye katma sınırı-BDKS (Öğrencinin bağıl değerlendirme hesaplamalarına katılabilmesi için 100 tam puan üzerinden alması gereken en düşük ham basarı notu) en az 15 puan,

b) Ham başarı- Alt sınırı-HBAS (Öğrencinin 100 tam puan üzerinden alması gereken baraj değeri) en az 45 puan,

c) Yarıyıl sonu sınav sınırı-YSSS (Öğrencinin ara sınav notlarının ortalaması ne olursa olsun, öğrenci bir dersten yarıyıl/yılsonu, sınavında 100 tam puan üzerinden alması gereken belli bir baraj notu) 45 puan olmak üzere belirlenir.

d) Bu sınırların herhangi birinin altında kalan öğrencilere FF notu verilir.

7. Ders başarı notunun tespitinde bağıl değerlendirmeye katma sınırı üzerinde kalan öğrenci sayısına bağlı olarak, aşağıdaki yöntemlerden biri uygulanarak FF-AA notlarından birisi verilir.
a) Öğrenci sayısı 30 (otuz) ve üzerinde ise, aşağıda eşitlikleri verilen standart skorlardan elde edilen T-Skor'ları kullanılarak Çizelge 1’deki dağılıma göre harfli notlar belirlenir.X: öğrencinin ham başarı notu

X: ham başarı notlarının sınıf ortalamasıN: sınıftaki bağıl değerlendirmeye giren öğrenci sayısı (BDKS üzerindeki öğrenci sayısı)
Çizelge 1. Standart T-Skorlarına Göre Harfli Not Aralıkları

Sınıf Ortalaması (100 Üzerinden Ham Başarı Puanına Göre )

Bağıl Notların

T-Skoru (Notu) Aralıkları

Sınıf Düzeyi

Minimum

Maksimum

AA

BA

BB

CB

CC

DC

DD


FF


Üstün Başarı

80.00

100.00

≥57

52-56.99

47-51.99

42-46.99

37-41.99

32-36.99

27-31.99

<27

Mükemmel

70.00

79.99

≥59

54- 58.99

49-53.99

44-48.99

39-43.99

34-38.99

29-33.99

<29

Çok İyi

62.50

69.99

≥61

56-60.99

51-55.99

46-50.99

41-45.99

36-40.99

31-35.99

<31

İyi

57.50

62.49

≥63

58-62.99

53-57.99

48-52.99

43-47.99

38-42.99

33-37.99

<33

Ortanın Üstü

52.50

57.49

≥65

60-64.99

55-59.99

50-54.99

45-49.99

40-44.99

35-39.99

<35

Orta

47.50

52.49

≥67

62-66.99

57-61.99

52-56.99

47-51.99

42-46.99

37-41.99

<37

Zayıf

42.50

47.49

≥69

64-68.99

59-63.99

54-58.99

49-53.99

44-48.99

39-43.99

<39

Kötü

00.00

42.49

≥71

66-70.99

61-65.99

56-60.99

51-55.99

46-50.99

41-45.99

<41

b) Öğrenci sayısı 11–29 arasında ise, herhangi bir istatistiksel işlem yapılmaz, doğrudan sınıf ortalamasına bağlı olarak öğrencilerin ham başarı notlarıyla Çizelge 2’deki sınıf düzeyine göre öğrenci sayısının yüzde olarak dağılımı harfli not aralıklarına göre yapılır.Çizelge 2. 11–29 Arasında Öğrenci İçin Harfli Not Çizelgesi

Sınıf Ortalaması (100 Üzerinden Ham Başarı Puanına Göre )

Harfli Not Oranları

% Öğrenci Sayısı

Sınıf Düzeyi

Minimum

Maksimum

AA

BA

BB

CB

CC

DC

DD


FF


Mükemmel

70.00

100.00

24

15.2

22.8

11.6

17.4

4.8

3.2

1

Çok İyi

62.50

69.99

18

14.4

21.6

12.8

19.2

7.2

4.8

2

İyi

57.50

62.49

14

12.8

19.2

14.4

21.6

9

6

3

Ortanın Üstü

52.50

57.49

10

11.6

17.4

14.8

22.2

12

8

4

Orta

47.50

52.49

7

9.6

14.4

15.2

22.8

14.4

9.6

7

Zayıf

42.50

47.49

4

8

12

14.8

22.2

17.4

11.6

10

Kötü

00.00

42.49

3

6

9

14.4

21.6

19.2

12.8

14

c) Bağıl değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenci sayısı 10 veya daha az ise, öğretim elemanı öğrencinin notunun harf karşılığını kendi uygun göreceği bir şekilde verir.Dönüşüm Çizelgesi
8. Bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaya başlanan fakülte ve yüksekokullarda; ek sınavlarda alınan mutlak notlar ile öğrencilerin önceki yarıyıl/yıllara ait mutlak notlarının harfli notlara dönüştürülmesinde aşağıdaki aralıklar kullanılır:


Mutlak Not Harfli Not

0–59 FF


60–69 CB

70–79 BB


80–89 BA

90–100 AA


Yürürlük

9. Yönerge, 30 Haziran 2004 tarih ve 9 Sayılı Senato toplantısında kabul edilen “Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik”in Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.Yürütme

10. Yönerge hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.Geçici Madde: Bağıl Değerlendirme Sistemine 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren başlayan birimlerde daha eski kayıtlı öğrenciler için Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 22. maddesi 2. fıkrası hükümleri uygulanmaz.


CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1- (1)Bu yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanacak olan eğitim-öğretim ve sınav usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1)Bu Yönetmelik, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanacak olan eğitim - öğretim ve Sınav esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1)Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Devam zorunluluğu ve mazeret sınavları

Madde 4- (1)Derslere devam zorunludur. Dönem I, II ve III' de her komitedeki teorik derslerin %30'undan fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders kurulunun sınavına giremez vr F1 F1 notu alır.

(2) Pratik çalışmalarda ve stajlarda devamsızlık %20'yi geçmediği takdirde, öğrenci devamsız olduğu süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla; o ders kurulunun pratik sınavına veya staj sonu sınavına girebilir. Telafi çalışmaları ilgili anabilim dalının belirlediği gün ve saatlerde yapılır. Telafi belgeleri sınav tarihinden en az bir gün önce anabilim dalı başkanlığına teslim edilmelidir.

(3) Geçerli bir mazereti olsun veya olmasın pratik çalışmaların %20'sinden fazlasına devam etmeyen Dönem I,II,III öğrencileri, o ders kurulunun pratik sınavına alınmazlar ve bu durumdaki öğrenciler, teorik sınavına da giremezler. Aynı şekilde staj süresince devamsızlık süresi %20’yi aşan Dönem IV ve V öğrencileri de staj sonu sınavına alınmazlar. Stajlar tam gün üzerinden değerlendirilirDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə