ÖĞrenci İŞleri daire başkanliğI


(4) Dönem VI öğrencilerinden devamsızlık süresi %10’u geçenler stajı tekrar ederler. (5)Yüklə 0.79 Mb.
səhifə5/11
tarix15.12.2017
ölçüsü0.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

(4) Dönem VI öğrencilerinden devamsızlık süresi %10’u geçenler stajı tekrar ederler.

(5) Dönem I, II ve III' te sınıfta kalan öğrenciler, kaldıkları her yıl herhangi bir ders kurulunda devamsızlık sınırını aşmış iseler devamsız oldukları ders kurullarına devam etmek zorundadırlar. Kaldıkları yıl hiç bir ders kurulunda devamsızlık sınırını aşmamış olanlar için, kaldıkları sınıfı tekrar ederken devam zorunluluğu yoktur. Bu durumdaki öğrenciler yalnızca ders kurulu sınavlarına girerler.

(6) Sınavın yapıldığı gün geçerli veya belgeli bir mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrenciler için mazeretleri Fakülte Yönetim kurulunca kabul edilmek şartıyla mazeret sınavı yapılır.

Notlar ve Değerlendirme

Madde 5- (1)Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar, katsayılar ve dereceler aşağıdaki gibidir:

a) Geçer notlar; Cumhuriyet Üniversitesi birimlerinde sınavların değerlendirilmesi, tam not 100 puan üzerinden yapılır. Sınavlarda 100 üzerinden alınan puanlar aşağıdaki sınırlara göre nota çevrilir ve sınav sonuçları öğrenciye sadece not olarak bildirilir.

Geçer Notlar

Puan Not Katsayı Derece

90-100 AA 4.00 Pekiyi

80-89 BA 3,50 Pekiyi

75-79 BB 3,00 İyi

70-74 CB 2,50 İyi

60-69 CC 2,00 Orta

G Geçer, meslek dışı dersler için

b) Geçmez notlar aşağıdaki şekildedir;

1) F1= Devamsız, Dönem I,II ve III' de F1 alan öğrenci doğrudan sınıfta kalır. Dönem IV,V ve VI' da stajı tekrar eder.

2) F2= Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi (Puanı= 0)

3) F3= Sınava girip de başarısız olanlar (Puanı= 0-59 Arası)

4) F4= Mazeretli geçmez (Mazeret Sınavına girer).Dönem I, II ve III’de sınavlar ve notların hesaplanması

Madde 6 – (1)Dönem I, II ve III' de sınavlar ve notlaın hesaplanması aşağıdaki gibidir:

a) Ders kurulu sınavı: Dönem I-II-III de her ders kurulu sonunda, o ders kurulunda okutulan tüm dersleri kapsayan bir sınav yapılır. Bu sınav teorik (yazılı veya hem yazılı hem sözlü) ve/veya pratik olarak yapılır. Yazılı sınavda çoktan seçmeli (beş seçenekli) sorular sorulur. Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) oturumlarının değerlendirilmesi ve ders kurulu sınavına katkısı koordinatörlerce belirlenir.

b) Mazeret sınavı: Ders kurullarına devam edip mazeretleri nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerin, mazeretlerini sınav tarihini takip eden yedi gün içerisinde bildirmeleri gerekir. Mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunda kabul edilen öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulunun tespit edeceği tarihlerde mazeret sınavına girer. Dönem sonu ve bütünleme sınavlarına mazeret sınavı açılmaz.

c) Dönem sonu sınavı: Dönem I-II-III için her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken onbeş gün sonra olmak üzere Fakülte Yönetim Kurulunun tespit edeceği tarihlerde bütün ders kurullarını kapsayan ve adına dönem sonu sınavı denilen bir sınav yapılır. Bu sınav birden fazla oturumda yapılabilir. Oturumlar arasında en fazla bir hafta ara bulunur. Bu sınavlar teorik (yazılı ve/veya sözlü) ve/veya pratik olarak yapılır. *

ç) Dönem sonu bütünleme sınavı: Bu sınav Fakülte Yönetim Kurulunun tespit edeceği tarihlerde teorik (yazılı veya hem yazılı hem sözlü) ve/veya pratik olarak yapılır. Yazılı sınavda çoktan seçmeli (beş seçenekli) sorular sorulur.

d) Ders kurulu notu: Ders kurulu sonunda yapılan sınavda alınan nottur.

e) Dönem sonu sınav notu: Dönem sonunda yapılan genel sınavda alınan nottur.

f) Dönem sonu bütünleme sınavı notu: Dönem sonunda yapılan bütünleme sınavında alınan nottur.

g) Dönem notu: Ders kurulları notları ortalamasının %60’ı ile dönem sonu genel sınavı notunun %40 ‘ı toplamının verdiği sayıya karşılık olan nottur. Dönem sonu sınavına girmeyenler veya dönem notu 60’ın altında olan öğrenciler, dönem sonu bütünleme sınavına alınır. Dönem sonu bütünleme sınavında elde edilen notun%40’ı ile ders kurulları notları ortalamasının %60’ı toplamının verdiği sayıya karşılık olan not öğrencinin dönem notudur.

ğ) Dönem geçme notu: Başarı notu 60 puan ve üzeridir. Başarı notunun hesaplanması için dönem sonu sınavında en az 50 puan almak gereklidir. Dönem içi ders kurulları not ortalamasının % 60'ı ile dönem sonu sınav notunun % 40'ının toplamları dönem notunu oluşturur. Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden 100 tam not üzerinden en az 50 almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu 80 veya daha fazla olan Dönem I-II ve III öğrencileri istedikleri takdirde yazılı başvuruları üzerine dönem sonu sınavına girmeden başarılı sayılırlar. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu dönem notu olarak kabul edilir.

* …. Tarih ve …. Sayılı Resmi gazetede yapılan değişiklik.

h) Sınav dallarının sonuca etkisi: Bir sınavın bütün dallarından elde edilen puanların toplamı o sınavın başarı notunu tayin eder. Ancak ders kurulu sınavında, öğrenci sınavın dallarının bir veya bir kaçından %50’nin altında not alırsa o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı sınav toplam puanından düşülür.

ı) Dönemin tekrarı: Dönem sonu sınavına girmeyen, dönem sonu sınavında 50’nin altında not alan veya dönem notu 60’ın altında olan öğrenciler, dönem sonu bütünleme sınavına alınır. Başaramayan öğrenci o dönemi tekrarlar. Dönem sonu genel sınavına girmeyen öğrencinin bütünleme sınavına da girmemesi halinde öğrencinin ders kurulları

not ortalaması hesaba katılmaz.Dönem IV ve V’de sınavlar ve notların hesaplanması

MADDE 7 – (1) Dönem IV ve V’de sınavlar ve notların hesaplanması aşağıdaki gibidir:

a) Staj sonu ve bütünleme sınavları: Her stajın sonunda teorik ve pratik sınav yapılır. Staj sonu ve bütünleme sınavlarında başarı notu hesaplanırken, öğrencinin staj süresince yapmış olduğu çalışmalar da pratik sınav içinde değerlendirmeye alınır. Teorik ve pratik sınavlarda etkinliği bilimsel olarak gösterilmiş sınav yöntemlerinden (yazılı, sözlü, yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü-uygulamalı, objektif yapılandırılmış klinik sınav, çoktan seçmeli) biri veya birkaçı kullanılabilir. Pratik sınavın toplam puan içindeki oranı %20’den az olamaz.Dönem IV ve V staj sonu sınavları, ilgili dallar tarafından ayrı ayrı yapılır.

b) Staj bütünleme sınavları: Dönem V öğrencileri için Haziran ayı, dönem IV öğrencileri için stajların tamamlanmasından en az yedi gün sonra bütünleme sınavları açılır. Bir üst sınıfa gecikmeli geçen (dönemini normal süresinde tamamlamayan) öğrenciler bir üst sınıfta alıp başarısız oldukları stajların bütünleme sınavlarına, aynı dönemin bütünleme sınav döneminde girerler. Bu öğrenciler, geri kalan derslerinin bütünleme sınavlarına ise o sınıfın tüm stajlarını tamamladıktan sonra kaldıkları dersin ilk staj sonu sınavında girerler. Bütünleme sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, öğrenim süreleri elverdiği sürece stajlarını tekrar ederler ve sınavlarına girerler. Öğrencinin staj tekrarı yapacağı anabilim dalı için staja başlama tarihinin üç haftayı aştığı durumlarda, ilgili anabilim dalı ve dönem V koordinatörlüğünün onayıyla, diğer staj uygulama dönemine sarkmamak koşuluyla öğrenci, gruplardan ayrı olarak staj alabilir ve sınava girebilir. Başarılı olanlar, eğitim devam ediyorsa bir üst döneme devam ederler. Bütünleme sınav sonu notunun hesaplanmasında; staj sınav notunun %40’ı, bütünleme sınav notunun %60’ı değerlendirmeye alınır, toplamda 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

c) Staj notu: Staj sonunda yapılan sınavda veya staj bütünleme sınavında alınan nottur.

ç) Staj geçme notu: Başarı notu 60 puan ve üzeridir.

d) Dönem notu: Dönem IV ve V'de staj geçme notlarının ortalamasıdır.Dönem VI'da sınavlar ve notların hesaplanması

MADDE 8 – (1) Bu dönemde öğrencilerin başarısı her Anabilim Dalında yapılan çalışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta izlemleri ve epikrizler, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları seminerler, klinik ve klinikopatolojik toplantılardaki başarıları göz önüne alınarak 100 üzerinden notla değerlendirilir. Başarı notu 60 ve üzeridir. Bu not mezuniyet derecesinin değerlendirilmesine katılır. Aile hekimliği kademesindeki stajlardan bir veya birkaçından başarısız olan öğrenci, bu staj veya stajları tekrar ederek başarılı olmak zorundadır. Dönem VI'da staj notu; yapılan staj sonu veya staj tekrarı sonunda alınan geçer notların ortalamasıdır.

Mezuniyet derecesi

MADDE 9 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet derecelerini tespit için okudukları bütün dönemlerin, dönem notları toplamı 6’ ya bölünerek genel başarı notu elde edilir.

Sınav günleri

MADDE 10 – (1) Sınav günleri ilan edildikten sonra değiştirilemez. Ancak gerekli hallerde Fakülte Yönetim Kurulu en az yedi gün önceden ilan etmek şartı ile değiştirilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 11 – (1) 15/8/2005 tarihli ve 25907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde son sınıfa 1/7/2007 tarihinden önce başlamış öğrenciler ile başlayabilecek durumda olan öğrencilere 15/8/2005 tarihli ve 25907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim -Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik 2007 – 2008 eğitim - öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ

(28.6.1998 tarih ve 23386 sayılı Resmi Gazetede Yayımlandı)


Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurulunun ve Üniversitelerarası Kurulun kararları ve "Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ilkeleri doğrultusunda Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nde "Dişhekimi" ünvanı almak üzere eğitim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve fakülte ile ilişkilerinde uyulacak esasları tespit etmektir.

Madde 2- Bu yönetmelikte belirtilmemiş konularda, "Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

Eğitim-Öğretim Türü, Dönemleri ve Dersler

Madde 3- Fakültede yıl esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile eğitim yapılır. Devam zorunludur. Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim programı iki dönemden oluşur: I- Temel Diş Hekimliği Bölümleri Ön Lisans Dönemi, II- Klinik Bilimler Yüksek Lisans Dönemi. Öğretim programının bu dönemlerinde bulunan Klinik Bilimler Bölümü'ndeki meslek derslerinin ve Temel Bilimler Bölümü'ndeki Temel Tıp ve Temel Diş Hekimliği derslerinin esasta birbirinin ön şartı olmaları nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim-öğretim sınıf geçme sistemine göre yapılır.

Sınıflara göre dersler ve süreleri, Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen "Diş Hekimliği Fakülteleri Lisans Öğretim Programı" gereğince uygulanır.Klinik Uygulamalar (Stajlar)

Madde 4- Klinik uygulamalar (stajlar) ile ilgili bütün prosedürler, fakülte kurulunun belirleyeceği esaslara ve sürelere göre belirlenir ve uygulanır.

Sınavlar

Madde 5- Sınavlar; ara, tamamlama, yılsonu, mazeret ve ek sınavlardır. Bir dersin tamamlama sınavına girebilmek için;

1- Devam şartını yerine getirmiş olmak,

2- Her yarıyılda yapılacak en az bir (1) ara sınavına katılmış olmak,

3- Varsa dersin pratik veya klinik uygulamalarını ilan edilen sayı ve türde eksiksiz ve Başarılı olarak tamamlamış olmak gereklidir.

Öğrenciler, tamamlama ve yıl sonu sınavlarında ilgili dersin o yıl ki müfredat programından pratik, klinik uygulama (staj) ve teorik olarak sorumludurlar. Ancak, 5. Sınıf öğrencileri, "Diş Hekimliği Yüksek Lisans Diploması" alabilmek için mesleklerinin özelliği yönünden, klinik uygulama (staj) gördükleri dersin tüm lisans eğitimi süresince verilmiş olan müfredatından pratik, klinik uygulama (staj) ve teorik olarak sorumludurlar.Ara Sınavlar

Madde 6- Her yarıyıl için en az bir (1) ara sınav yapılır. Ara sınav programı akademik takvime uygun olarak fakülte yönetim kurulunca belirlenir. Ara sınavlar teorik, pratik veya teorik ve pratik olarak yapılabilir.

Tamamlama Sınavları

Madde 7- Bir dersin tamamlama sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl-yıl sonunda yapılır. Tamamlama sınavından geçen, yıl sonu sınavına girmez.

Yıl Sonu Sınavı, Tek Ders Sınavı

Madde 8- .(*) Yıl sonu sınavı ve tek ders sınavlarından;

  1. Yılsonu sınavı ikinci dönem sonunda yapılır.

  2. Mezuniyet için pratik zorunluluğu olmayan teorik derslerden tek derse kalan öğrenciler; dilekçe ile başvurmaları halinde, yılsonu sınavlarını takip eden bir ay içerisinde Fakülte tarafından açılacak tek ders sınavına girerler. Tek ders sınavına dersi hiç almamış ve devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez.Başarı Notu ve Katkı Puanı

Madde 9- Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde her türlü sınav değerlendirmesi için tam not 100' (yüz) dür.

Başarı notu 60 (altmış)tır. Uygulaması olmayan dersler için ara sınav not ortalamasının % 40 (kırk)’ı ile, tamamlama yıl sonu sınav not ortalamasının %60 (altmış)’ı toplanarak hesaplanır. Uygulaması bulunan dersler için ise; teorik ve pratik sınav notlarının aritmetik ortalamasının % 50 (elli)'si alınarak hesaplanır.

Tamamlama ve yıl sonu pratik ve teorik yıl sonu sınavlarında geçer not en az 60 (altmış)'tır. Pratikten 60 (altmış) not alamayan öğrenciler tamamlama - yıl sonu teorik sınavına alınmazlar. Not ortalamasının kesirli çıkması halinde bulunacak ortalamalarda tam sayıdan sonraki her türlü kesirli sayı aritmetik kurallar içinde tam sayıya tamamlanır.

Ders Tekrarı

Madde 10- Öğrenci, devamsız veya dönem sonu sınavında başarısız ise, kayıt, devam, ara sınav ve varsa pratik klinik şartlarını yerine getirerek dersi tekrar eder.

Sınav dönemine kadar klinik uygulamalarını (staj) eksik veya başarısız olarak tamamlayan 4. sınıf öğrencileri yılsonu sınavına alınmazlar. Ancak bu öğrenciler 4 klinik uygulama miktarını aşmamak (20 günden kısa süren stajlar bu sınırlama dışında tutulur) kaydı ile Temmuz- Ağustos aylarında yapılacak telafi staj uygulamalarında başarılı oldukları takdirde dönem sonu sınavına girme hakkını kazanırlar. Telafi stajlarında ya da dönem sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler o ders veya dersleri takip eden öğretim yılında tekrar ederler.

Sınav dönemine kadar klinik uygulamalarını (staj) eksik veya başarısız tamamlayan 5. sınıf öğrencileri yaz döneminde telafi stajına katılırlar ( yıl içinde mazeretli ya da mazeretsiz staj yapmayan öğrenciler bu telafi stajından yararlanamaz). Telafi stajında başarısız olanlar takip eden öğretim yılında stajlara katılırlar. Stajlarında başarılı olan öğrenciler staj sonu sınavına girer ve tüm stajlarını bitirdikleri tarihte mezun olmuş sayılırlar.5. Sınıf öğrencilerinden klinik uygulamada (staj) başarılı olup da, staj sonu sınavından başarısız olanlar, o stajın staj sonu sınavına, dönem sonu ve takip eden öğretim yılındaki ilgili her staj sonunda katılırlar.".16

Madde 11- Bu yönetmelik 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer ve tüm öğrencileri kapsar.

Madde 12- Bu yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

(08/01/2010 tarih ve 27456 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı bölümlerde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölümler: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan hemşirelik, ebelik, sağlık yönetimi, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile beslenme ve diyetetik bölümlerini,

b) Fakülte: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini,

c) Fakülte Kurulu: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulunu,

ç) İlgili bölüm kurulu: Fakülte bünyesinde yer alan her bir bölümün bölüm kurulunu,

d) İntörn öğrenci: Çoğunlukla klinik saha uygulaması yapan son sınıf öğrencilerini,

e) İntörnlük uygulaması: İntörn öğrencilerin klinik saha uygulamalarını,

f) Meslek dersi: Fakültenin ilgili bölümlerinde verilen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırmayı hedefleyen ve öğrencinin almakla yükümlü olduğu dersleri,

g) Mesleki seçmeli dersler: İlgili bölüm kurulunca belirlenen, Fakülte Kurulunca onaylanan seçimlik mesleki dersleri,

ğ) Ön koşul dersi: İlgili bölüm kurulu tarafından belirlenen, öğrencinin sonraki yarıyılda/yılda açılan zorunlu ve mesleki derslerini alabilmesi için önceki yarıyılda/yılda almış olması gereken dersleri,

h) Sosyal seçmeli dersler: Programa bağlı öğrencinin alabileceği seçimlik dersleri,

ı) Uygulamalı olan meslek dersi: Teorik ve/veya klinik/saha uygulaması ile varsa laboratuar çalışmasını kapsayan dersleri,

i) Uygulamalı olmayan meslek dersi: Teorik olarak yürütülen dersleri,

j) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,

k) Yıl sonu stajı: Teorik ve klinik/saha uygulaması şeklinde yürütülen derslerle bağlantılı olarak müfredata konulan, bağlantılandırıldığı dersin yer aldığı yarıyıl/yıl sonunda ayrı bir ders kodu ile açılan klinik/saha uygulamasını,

l) Yönetim Kurulu: Fakülte Yönetim Kurulunu,

m) Zorunlu ders: Öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp, başarılı olması gereken dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin EsaslarEğitim-öğretim dönemleri

MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, güz ve bahar yarıyıl dönemleri ve/varsa yıl sonu staj uygulamalarından oluşur.

Ders saatleri

MADDE 6 – (1) Fakültede bir öğrencinin haftada alacağı derslerin toplam saati otuzaltıdır. Eğitim programında yer alan; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Mesleki Yabancı Dil dışındaki seçimlik dersler otuzaltı saat kapsamı içindedir.

Devam zorunluluğu ve ders tekrarı

MADDE 7 – (1) Devam zorunluluğu ve ders tekrarına ilişkin esaslar şunlardır;

a) Ön koşul dersleri için devam ve başarı koşulları, müfredat programındaki yıl sonu stajları ve intörnlük uygulama esasları ilgili bölüm kurulunca belirlenen ve Fakülte Kurulunca onaylanan esaslara göre yapılır.

b) Uygulamalı meslek derslerinde devamsızlık % 20’yi geçmediği takdirde, öğrenci eksik uygulamalarını sorumlu öğretim elemanlarının belirleyeceği tarih, yer ve saatte devamsız olduğu süre kadar telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o dersin tamamlama sınavına alınmaz ve başarısız sayılır.

Sınavlar

MADDE 8 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, tamamlama sınavı, mazeret sınavı ve ek sınavlardır. Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır;

a) Öğrencilerin bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmesi için;

1) Derse devam koşulunu yerine getirmiş olması,

2) Varsa dersin laboratuar, pratik ve klinik uygulamalarını müfredat programı doğrultusunda eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamış olması

gerekir.

b) Ara sınavlar: Her dersle ilgili yarıyıl içinde en az bir kez yapılan sınavlardır.

c) Mazeret sınavı: Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınavına katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır.

ç) Yarıyıl/yıl sonu sınavı: Bir dersin tamamlandığı yarıyıl/yıl sonunda yapılan sınavdır.

d) Tamamlama sınavı: Ön koşullu derslerde yarıyıl/yıl sonunda başarılı olmayan öğrenciler için yapılan sınavdır. Tamamlama sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl/yıl sonunda yapılır.

Eğitim-öğretim takvimi

MADDE 9 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim takvimi, 21/7/1997 tarihli ve 23056 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenir. Ancak ara sınav tarihleri Fakülte Kurulu kararıyla belirlenir.

Değerlendirme ve ders başarı notu

MADDE 10 – (1) Değerlendirme ve ders başarı notuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir;

a) Kuramsal derslerde değerlendirme ve ders başarı notu; ara sınav notları ortalamasının % 40’ı ile yarıyıl/yıl sonu sınavı veya tamamlama sınavının % 60’ı toplanarak elde edilir.

b) Kuramsal ve uygulamalı kısımları birbirinden ayrılmayan derslerde değerlendirme ve ders başarı notu; ara sınav notları ortalamasının % 40’ı ile yarıyıl/yıl sonu sınavı veya tamamlama sınavının % 60’ı toplanarak elde edilir.

c) Uygulamalı derslerde değerlendirme ve ders başarı notu; ara sınav notları ortalamasının % 60’ı ile yarıyıl/yıl sonu sınavı veya tamamlama sınavının % 40’ı toplanarak elde edilir.

ç) Kuramsal ve uygulamalı kısımları birbirinden ayrılmayan dersler ile uygulamalı derslerde uygulama notlarının değerlendirme esasları ilgili bölüm kurulunca belirlenir, Fakülte Kurulunca onaylanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile ilgili bölüm kurulu, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesinin isteğe bağlı ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlerinde/programlarında uygulanacak olan yabancı dil hazırlık eğitimi ve sınavlarına dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Cumhuriyet Üniversitesinin ilgili birimlerince düzenlenen ve yürütülen isteğe bağlı ve zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə