ÖĞrenci İŞleri daire başkanliğIYüklə 0.79 Mb.
səhifə6/11
tarix15.12.2017
ölçüsü0.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hazırlık programları: Yabancı dil ve Türkçe hazırlık programlarını,

b) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,

ç) Türkçe hazırlık sınıfları: Türkçe hazırlık programlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilerden oluşan ve Türkçe birimi tarafından Türkçe hazırlık eğitim-öğretimi yapılan sınıflarını,

d) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,

e) Yüksekokul: Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

f) Yüksekokul Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

g) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ğ) Yabancı dil hazırlık sınıfları: Yabancı dil hazırlık programlarında okuyan öğrencilerden oluşan ve Yüksekokulunyabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi yapılan sınıflarını ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esasları

Akademik takvim

MADDE 5 – (1) Hazırlık eğitimi akademik takvimi Yüksekokul Müdürlüğünce önerilir ve Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretimin amacı

MADDE 6 – (1) Hazırlık eğitiminin amacı; öğrencilere kayıtlı oldukları eğitim-öğretim

bölümünün/programlarının öngördüğü yabancı dilde kendi konularında okuduğunu veya duyduğunu anlayabilme, kavrayabilme, metinleri Türkçe’ye çevirebilme, ilgili yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade edebilme, uluslararası yayınları izleyebilme, seminer ve tartışmalara katılabilme ve mesleklerini uluslararası düzeyde uygulayabilmeleri için gerekli yabancı dil yeterliğini

kazandırmaktır.

Kayıt

MADDE 7 – (1) Üniversitede hazırlık sınıfı bulunan bölümlerin/programların birinde öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler, ilgili bölüme/programa kayıt yaptırırlar. Daha sonra, öğrenim görmeye hak kazandıkları bölüme/programa kayıt yaptırdıklarına dair belge ile Yüksekokul Müdürlüğüne başvurarak, hazırlık sınıfları için kayıt yaptırırlar.

(2) Öğrenciler her yarıyıl başında kayıtlı oldukları bölümün/programın katkı paylarını yatırarak, kayıtlarını yeniletmek zorundadır.Hazırlık eğitimi öğrencileri

MADDE 8 – (1) Üniversitenin hazırlık sınıfı bulunan bölümlerinden/programlarından birine ilk kez veya dikey geçiş yoluyla kaydını yaptırmış ve açılan muafiyet sınavına katılmamış veya katılıp da bu sınavda başarılı olamamış öğrenciler hazırlık eğitimine tabidir. İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında kayıt, öğrencinin isteğine bağlıdır. Yeterli sayıda başvuru olmaması halinde Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılmayabilir. Öğretim yılı başında yapılan muafiyet sınavını başaranlar veya aşağıdaki Tablo 1’de gösterilen, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen süreler

içerisinde alınmış olmak koşuluyla Üniversitenin eşdeğerliğini kabul ettiği TOEFL, IELTS, FCE,CAE, CPE, KPDS, ÜDS sınavlarının birinden başarılı olduğunu kanıtlayanlar ve daha önce Üniversite veya başka bir üniversitenin yabancı dil hazırlık bölümüne/programına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur.

Tablo 1:

Muafiyet Sınavı 70

KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) –

ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) 65

TOEFL ( Test of English as a Foreign Language ) (Eski sistem) 477

TOEFL ( Test of English as a Foreign Language ) (Yeni sistem) 153

IELTS (International English as Language Testing System ) 5.5

FCE ( First Certificate in English ) B

CAE ( Certificate in Advanced English ) C

CPE ( Certificate of Proficiency in English ) CEğitim süresi ve şekli

MADDE 9 – (1) Hazırlık eğitiminin süresi bir yıldır. Hazırlık sınıfı eğitiminde geçen süre lisans/önlisans eğitim öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler kayıt oldukları bölüme/programlara başlarlar.

(3) Hazırlık sınıfının zorunlu veya isteğe bağlı olduğu öğretim dili Türkçe olan eğitim-öğretim

bölümlerine/programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, hazırlık eğitiminde başarısız oldukları takdirde kayıt oldukları bölüm/programa devam ederler. Bu öğrenciler, öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar, akademik takvimde belirlenen süre içinde yüksekokula müracaat etmek koşuluyla başarılı oluncaya kadar, her öğrenim yılı başında yapılan muafiyet sınavlarına girerler. Türkçe programını tamamlayan, ancak sadece hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilere, 2547 sayılı Kanunun 44üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Yabancı dilde eğitim yapan veya yabancı dil eğitimi yapan bölümün/programların hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında yapılan yabancı dil muafiyet sınavına girer. Bu sınavda başarısız olan öğrencilere, bir eğitim-öğretim yılı destek eğitimi verilir. Destek eğitiminde başarısız olan öğrenciler, ilk ders yılı başında yapılacak olan yabancı dil muafiyet sınavına alınır. Bu sınava girmeyen veya bu sınavda başarısız olan öğrencilerin, yüksekokulun önerisi üzerine kayıtlı bulunduğu birimlerin yönetim kurulu kararı ile ilişikleri kesilir.

(5) Yabancı dilde eğitim yapan veya yabancı dil eğitimi yapan bölümlere/programlara kayıt yaptıran ve hazırlık sınıfından başarısızlığı nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler; talepleri halinde, 1/4/1996 tarihli ve 22598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-ÖğretimYapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca, yabancı dille eğitimin zorunlu olmadığı üniversitelere yerleştirilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’ne başvurabilirler.Hazırlık eğitimi programları

MADDE 10 – (1) Türkçe eğitim yapan birimlerin hazırlık eğitimi programları; Yüksekokul Müdürlüğü yabancı dil öğretim elemanlarından oluşturulan komisyonca, bu birimlerin önerileri alınarak hazırlanır ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Yabancı dilde eğitim yapan veya yabancı dil eğitimi yapan birimlerin hazırlık programları, ilgili bölümün /programların önerisi üzerine, ilgili kurullarca hazırlanır ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Hazırlık eğitimi yıllık olarak düzenlenir. Hazırlık eğitimi süresince yabancı dil dersleri, öğrencilerin yabancı dil seviyelerine göre haftada en az 24 en çok 30 saat olarak düzenlenir.

(4) Hazırlık sınıflarına devam edecek öğrenciler, öğretim yılı başında yapılacak olan muafiyet sınavına katılır. Bu sınava katılmayan öğrenciler başlangıç düzeyi grubuna dahil edilir. Hazırlık eğitimi programı öğrencileri, muafiyet sınavında aldıkları puanlara göre üç gruba ayrılır. Bu grupların oluşturulmasında dikkate alınacak not barajı ve haftada okutulacak ders saatleri aşağıdaki gibidir:

Gruplar Esas alınacak not barajı okutulacak haftalık ders saati (en az)

Üst düzey 60–69 / 100 Haftada 24 ders saati

Orta düzey 50–59 / 100 Haftada 26 ders saati

Alt düzey 0–49 / 100 Haftada 28 ders saati

(5) Eğitim-öğretim başladıktan sonra bir öğrencinin yarıyıl içindeki başarı durumuna göre, bir alt veya bir üst seviye grubuna intibakı derse giren öğretim elemanlarından oluşan komisyonun önerisi ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 11 – (1) Hazırlık eğitiminde derslere devam zorunludur. Bir öğrencinin devamsızlığı, toplam ders saatinin % 15’ini geçtiği takdirde, derslere devam hakkını kaybeder, başarısız sayılır ve yıl sonu genel sınavına giremez. Ancak Eylül ayında yapılacak muafiyet sınavına girebilir.

(2) İki yıl üst üste devamsız olan öğrencilerden eğitim dili yabancı dil olan bölüm / program öğrencilerinin kayıtları Yüksekokulun önerisi ve kayıtlı bulundukları ilgili birimlerin yönetim kurulu kararı ile silinir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınav türleri

MADDE 12 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminde; muafiyet sınavı, ara sınav, yılsonu genel sınavı ve bütünleme sınavı uygulanır. Her sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü yapılabilir. Bunlardan;

a) Muafiyet sınavı; yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bir programa ilk kez kaydını yaptırmış olan öğrenciler ilgili yabancı dilde yeni ders yılı başında yapılır. Ayrıca, hazırlık sınıflarının yılsonu, genel ve bütünleme sınavlarında başarısız olan veya bu sınavlara katılmayan yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri de ilk açılacak muafiyet sınavına alınırlar. Ayrıca;

1) Muafiyet sınavını başaran öğrenciler, doğrudan Üniversiteye girişte kaydoldukları eğitim-öğretim bölümüne /programına başlarlar.

2) Muafiyet sınavı, ilgili program doğrultusunda yazılı ve sözlü olmak üzere tek veya iki aşamalı olarak yapılabilir.

3) Muafiyet sınavı, tek aşamalı olarak yapıldığı takdirde başarı notu 100 puan üzerinden en az 70 puandır. Sınav iki aşamalı olarak yapıldığı takdirde öğrencinin her iki aşamada da 100 puan üzerinden en az 50 puan alması ve başarılı sayılabilmesi için iki aşamadaki not ortalamasının 100 puan üzerinden en az 70 puan olması zorunludur.

4) Türkçe eğitim yapan birimlere kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil muafiyet sınavları, Yüksekokul Müdürlüğünce oluşturulan komisyonca hazırlanır ve uygulanır. Yabancı dil eğitimi yapan veya yabancı dilde eğitim yapan birimlere kayıt olan öğrencilerin muafiyet sınavları ise, kayıtlı bulundukları bölümce / programlarca hazırlanır ve uygulanır.

b) Ara sınavlar: Hazırlık eğitimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak, her eğitim-öğretim yılı içinde ikiden az olmamak üzere yapılır. Türkçe eğitim yapan birimlerin hazırlık sınıflarının ara sınavları Yüksekokul tarafından oluşturulan komisyonca, diğer hazırlık sınıflarının ara sınavları ise, ilgili bölüm başkanlıklarınca eğitim-öğretim yılı başında belirlenen ve ilan edilen tarihlerde yapılır. Ayrıca, ara sınavlar dışında önceden tarih

bildirilmeden kısa süreli sınavlar da yapılabilir. 21/7/1997 tarihli ve 23056 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edilen mazereti nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler için, belirlenen ve ilan edilen tarihte mazeret sınavı yapılır.

c) Yıl sonu genel sınavı: Bu sınava devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan hazırlık sınıfı öğrencileri katılır. Bu sınav eğitim-öğretim yılı sonunda yapılır.

ç) Bütünleme sınavı: Yıl sonu genel sınavına, hakkı olup da katılmayan veya katılıp da başarısız olan öğrenciler bu sınava alınır.Başarı notunun hesaplanması

MADDE 13 – (1) Başarı notu; yılsonu genel veya bütünleme sınavı, yıl içi çalışmaları ile ara sınavların birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Başarı notu, ara sınav notunun % 40’ı ve yılsonu genel / bütünleme sınavının % 60’ı alınarak hesaplanır. Ancak öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, genel ya da bütünleme sınavından 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla başarı notunun 70 olması şarttır.

(2) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların ortalaması alınarak belirlenir.Sınav sonucuna itiraz

MADDE 14 – (1) Sınav sonuçlarına itirazın, sınav sonuçlarının ilanından itibaren kanuni süre içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne yapılması gerekir. İlgili ders sorumlusunun görüşü alınarak yapılacak inceleme sonucu, maddi hata tespit edilirse, sınav notunda gerekli düzeltme yapılır.

Mazeretler

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin mazeretli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar verilir.

(2) Öğrenciler mazeretlerine ilişkin başvurularını, kanıtlayıcı belgelerle beraber, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç üç gün içinde yapar. Bu süre geçtikten sonra yapılacak mazeret başvuruları işleme konulmaz.

(3) Öğrencilerin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için sağlık raporlarının, 3/2/1984 tarihli ve 18301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınması gerekir.

(4) Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil EğitimÖğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik 2008–2009 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler
Amaç

Madde 1- Bu yönetmelik, kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin öğrencilere yüklediği görevleri yükseköğretim kurumu içinde ve dışında yerine getirmeyen, uyulması gerekli hususlara uymayan, yasaklanan işleri yapan veya öğrencilik sıfat, şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayan hal ve harekette bulunan öğrencilere verilecek disiplin cezalarını, usul ve teşkilatla ilgili hükümleri belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2- Yükseköğretim Kurumlarında eğitim-öğretim gören öğrencilere ilişkin disiplin suçları, disiplin cezaları ve bu cezaları vermeye yetkili disiplin amirleri, disiplin kurulları ile disiplin soruşturması, disiplin cezalarına itiraz ve bu cezaları uygulama usul ve esasları bu yönetmelikte gösterilmiştir.

Hukuki Dayanak

Madde 3- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 54. Maddesi ile 65. Maddesinin a/9 bendi bu yönetmeliğin hukuki dayanağını teşkil etmektedir.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar, meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezlerini,

Öğrenci : Herhangi bir yükseköğretim kurumunda önlisans, lisans, yüksek lisans (master), doktora veya Tıpta uzmanlık veyahut sanatta yeterlik öğrenimi gören kişileri,

Yükseköğretim Kurumundan Uzaklaştırma: Öğrencinin belirtilen süre içinde bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunun bina, bahçe eklenti ve tesislerine girmesinin yasaklanmasını ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Cezaları ve Suçları
Disiplin Cezaları

Madde 5- Disiplin cezaları şunlardır :

A) Uyarma : Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

B) Kınama: Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.

C) Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma : Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir.

D) Yükseköğretim Kurumundan Bir veya İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma : Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir.

E) Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma : Öğrenciye, bir daha yükseköğretim kurumlarından herhangi birine alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesidir.
Uyarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları

Madde 6- Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır :

A) Öğrencilik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

B) Kişilerle olan ilişkilerde kaba ve saygısız davranmak, başkalarını rahatsız edecek biçimde bağırmak, şarkı söylemek, çalgı çalmak, gürültü etmek, çevresini temiz tutmamak.

C) Yetkili mercilerce sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak.

D) Toplantı ve törenlerde eğitim elemanlarına veya davetlilere ayrılan yerleri işgal etmek.
Kınama Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları :

Madde 7- Kınama Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları :

A) Öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

B) Yükseköğretim kurumlarında duvarlara, demirbaş eşya üzerine yazı yazma, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek,

C) Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek,

D) Yükseköğretim kurumu yetkililerince tespit edilen yerler dışında ilan asmak,

E) Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak,

F) Yükseköğretim kurumunun ders, seminer, konferans ve uygulama faaliyetlerine içkili olarak katılmak,

G) Kumar oynamak ve oynatmak,

H) (28.12.1989/20386) Yürürlükten kaldırılmıştır.
Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları

Madde 8- Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

A) Öğrenme ve öğretme hürriyetini, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kısıtlamak; yükseköğretim kurumlarının sükun, huzur ve çalışma düzenini bozucu davranışlarda bulunmak,

B) Törenlerde; tören düzenini bozacak, tören programını ihlal edecek davranışlarda bulunmak,

C) Yükseköğretim kurumu içinde siyasi faaliyetlerde bulunmak,

D) Toplantı ve törenlerde öğretim elemanlarına veya davetlilere ayrılan yerleri uyarıya rağmen işgalde devam etmek,

E) Disiplin kovuşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek,

F) Yükseköğretim kurumu içinde bildiri dağıtmak, afiş ve pankart asmak,

G)Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya aynı kurumdan alınan başkasına ait bir belgeyi kullanmak,

H) Yükseköğretim kurumundaki demirbaş eşyaya kapı, duvar vb. yerlere ahlak dışı yazılar yazmak, resim yapmak ve yapıştırmak,

I) Yükseköğretim Kurumunca veya kurumun izniyle asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek.
Yükseköğretim Kurumundan Bir veya İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma

Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları

Madde 9- Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırmayı gerektiren fiil ve haller şunlardır:

A) Yükseköğretim kurumu idarecileri ile öğretim elemanlarını ve diğer görevlileri tehdit etmek, onların şeref ve haysiyetlerine veya şahıslarına karşı sözlü ve yazılı olarak herhangi bir saldırıda bulunmak veya hakaret etmek,

B) Tek başına veya toplu olarak, yükseköğretim kurumu idarecilerinin şahısları veya kararları aleyhine saldırgan nitelikte konuşmak, yayınlar yapmak, bunlar aleyhine öğrencileri kışkırtmak veya bu gibi fiillere teşebbüs etmek,

C) Siyasal ve ideolojik amaçlar dışında boykot işgal engelleme gibi eylemlere teşebbüs etmek veya yükseköğretim kurumunun hizmetlerini aksatacak davranışlarda bulunmak,

D) Dil, ırk, renk, din ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açıcı faaliyetlerde bulunmak,

E) Kurum personeline ve öğrenci arkadaşlarına fiili tecavüzde bulunmak,

F)Yükseköğretim kurumundaki demirbaş eşyaya, kapı, duvar vb. yerlere ideolojik veya siyasi amaç taşıyan yazılar yazmak, resim amblem ve benzerlerini yapmak ve yapıştırmak,

G) Hırsızlık yapmak,

H) Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek,

I) Yükseköğretim kurumunun çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikteki bir eyleme öğrencileri veya diğer kimseleri tahrik etmek,

J) (15.11.1990/20696) Yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek veya bu tür toplantılara katılmak, öğrencileri temsil yetkisi olmadığı halde öğrenci temsilcisi sıfatını takınarak beyanatta bulunmak, toplantı ve törenlere katılmak,

K) Yükseköğretim Kurumu binalarına girmeleri yasak olduğu halde bu karara itaatsizlik etmek veya yetkili organlarca kapatılmış olan binalara girmek, zarar vermek veya tahrip etmek,

L) Yükseköğretim Kurumlarında yasaklanmış her türlü yayını bulundurmak, bunları çoğaltmak, dağıtmak,

M) (15.11.1990/20696) Sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek,
Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları

Madde 10- Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

A) Görevlileri ve öğrencileri cebir ve şiddet kullanarak kurum dışına çıkartmak, görevin yapılmasına engel olmak veya öğrencileri bu tür davranışlara zorlamak,

B)Yükseköğretim kurumlarının ideolojik veya siyasi amaçlarla huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak veya boykot, işgal, engelleme, personelin işini yavaşlatma gibi eylemlere katılmak, bu amaçlara yönelik eylemlere tahrik etmek,

C) Yükseköğretim kurumlarında siyasi ve ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant vb.lerini bulundurmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurum binalarına veya binalardaki eşyalar üzerine yazmak, resimlemek, teşhir etmek sözlü veya yazılı ideolojik propaganda yapmak,

D) Bir kimseyi veya grubu tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya sahte delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak,

E) Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar adına faaliyet yapmak veya yardımda bulunmak,

F) Uyuşturucu madde kullanmak, taşımak, bulundurmak veya ticaretini yapmak,

G) Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle cezalandırılmış olmak,

H) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet ederek ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak, Yükseköğretim kurumları içinde bulundurmak veya bu suçlardan mahkum olmak,

I) Yükseköğretim kurumu binalarında veya eklentilerinde izin almadan açık veya saklı dernek vb. kuruluşlar teşkil etmek,

J) Sınavlarda tehditle kopya yapmak, kopya yapan öğrencilerin dershaneden çıkartılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek,

K) Disiplin kovuşturması ile ilgili işleri veya disiplin kurulunun çalışmasını zor kullanarak veya tehditle engellemek,

L) Irza tecavüz etmek,

M) Güvenlik kuvvetleri tarafından aranılan kişileri saklamak veya barındırmak,

N) Derslere ve sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak, dersteki öğrenciler dışarıya çıkarmak, çıkmaya kışkırtıcı veya zorlayıcı davranışlarda bulunmak,

O) Bir kişiye veya bir gruba her ne sebeple olursa olsun işkence yapmak veya yaptırmak,Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə