Optika suallari 2014Yüklə 17,65 Kb.
tarix21.10.2017
ölçüsü17,65 Kb.
#7400

Ümumi fizika kursunun “Optika” bölməsi

(Fizika ixtisası)


 1. İşığın təbiəti və əsas xassələri. Sınma və qayıtma qanunları.

 2. Hüygens prinsipi. Zəif və güclü işıq sahələri.

 3. İşığın e/m nəzəriyyəsi. Maksvel tənlikləri. E/m dalğasının enerjisi.

 4. E/m dalğasının yayılması. Faza və qrup sürəti.

 5. Fotometrik kəmiyyətlər.

 6. Fotometrik kəmiyyətlərinin energetik və işıq vahidləri.

 7. Bircins şəffaf dielektriklərin sərhəd səthində işığm qayıtma və sınması. Frenel düsturları.

 8. Qayıdan və sınan işığm intensivlikləri.

 9. Tam daxili qayıtma.

 10. Xətti optikanın superpozisiya prinsipi. Rəqslərin toplanması. Koherentlik və interferensiya.

 11. İnterferensiya zolaqlarının eni.

 12. İşığın qeyri - monoxromatikliyinin interferensiyaya təsiri. Zaman koherentliyi.

 13. Dalğa cəbhəsini bölmə yolu ilə koherent dəstələrin alınması üsulları.

 14. Amplitudları bölmə yolu ilə koherent dəstələrin alınması üsulları. Bərabər meyllərin zolaqları.

 15. Bərabər qalınlıqlar zolaqları.

 16. Mənbə ölçülərinin interferensiyaya təsiri. Fəza koherentliyi.

 17. Nyuton halqaları.

 18. Durğun işıq dalğaları. Viner təcrübəsi.

 19. Çoxşüalı interferensiya.

 20. Optik sistemlərin şəffaflaşdırılması. Yüksək qaytarıcı interferensiya örtükləri.

 21. İkişüalı interferometrlər. Jamen interferometri.

 22. Çoxşüalı interferometrlər.

 23. İnterferensiya refraktometri. Rojdestvenski interferometri.

 24. Maykelson interferometri.

 25. Fabri - Pero interferometri.

 26. Lümer-Gerge interferometri.

 27. Frenel zonalarının sayının mənbə, deşik və müşahidə nöqtəsinin qarşılıqlı vəziyyətindən və deşiyin radiusundan asılılığı.

 28. Dalğa optikasından həndəsi optikaya keçid. Difraksiyanın oxşarlıq şərti.

 29. Zona lövhəsi.

 30. Amplitudların qrafık toplanma üsulu.

 31. İşığın dairəvi deşikdən və dairəvi maneədən difraksiyası. Puasson ləkəsi.

 32. İşığın qeyri - şəffaf ekranın düzxətli kənarından difraksiyası. Kornyu spiralı.

 33. Paralel şüaların difraksiyası. Fraunhofer difraksiyası.

 34. İşığın düzbucaqlı və dairəvi deşikdən difraksiyası.

 35. İşiğın iki və çox yarıqdan difraksiyası.

 36. Difraksiya qəfəsi. Şüaların difraksiya qəfəsinə meyilli düşməsi.

 37. Birölçülü sinosiodal difraksiya qəfəsi.

 38. Pilləli qəfəslər. Maykelson və Maykelson Vilyams eşelonları.

 39. Ferma prinsipi.

 40. İşığın sferik səthdən sınması.

 41. Laqranj - Helmhols teoremi.

 42. Mərkəzləşmiş optik sistem. Nazik linza.

 43. İxtiyarı qalınlıqlı linza düsturunun çıxarılışı.

 44. Optik sistemlərin koordinal elementləri.

 45. Optik sistemlərin nöqsanları. Sferik aberrasiya. Xromatik aberrasiya. Distorsiya.

 46. Optik holoqrafiya. Fotoqrafik və holoqrafik şəkilçəkmə üsulları.. Holoqrafiyanın fiziki əsası.

 47. Holoqrammanın təcrübi yolla alınması.

 48. Nöqtənin holoqramması və onun xəyalının bərpası.

 49. İşığın anizotrop mühitdə yayılma xüsusiyyətləri.

 50. Optik biroxlu kristal.

 51. Biroxlu kristallarda Hüygens qurması.

 52. İşıq dalğalarının eninəliyi. Xətti polyarlaşmış işıq.

 53. İşığın 2 dielektrik sərhəddindən qayıtma və sınması zamanı polyarlaşması.

 54. Qoşa şüasınma. .

 55. Polyarlaşdırıcı cihazlar.

 56. Elliptik polyarlaşmış işıq.

 57. Polyarlaşmış işığın interferensiyası.

 58. İşığın dispersiyası. Dispersiyanın klassik nəzəriyyəsi.

 59. Dispersiyanın kvant nəzəriyyəsi haqqında anlayış.

 60. İşığın udulması. Buger - Beer qanunu.

 61. Fotoelastiklik. Xətti elektrooptik effekt (Pokkels effekti).

 62. Kvadratik elektrooptik effekt (Kerr effekti).

 63. Polyarlaşma müstəvisinin fırlanması (Optik fəallıq).

 64. Polyarlaşma müstəvisinin fırlanmasının elementar nəzəriyyəsi.

 65. Polyarlaşma müstəvisinin maqnit fırlanması. Faradey effekti.

 66. Cisimlərin şüalandırma və udma qabiliyyətləri. Kirxhof qanunu.

 67. Stefan - Bolsman qanunu.

 68. Vin qanunu.

 69. Reley - Cins qanunu.

 70. Plank düsturu. Stefan - Bolsman, Vinin yerdəyişmə qaydasının və Reley - Cins qanununun alınması.

 71. Plank hipotezi və işıq kvantı haqqında anlayış. Plank düsturunun Eynşteynə görə çıxarılışı.

 72. Fotoelektrik hadisəsi. Fotoeffektin qanunları.

 73. Kompton səpilməsi.

 74. Optik kvant generatorlarının (lazerlərin) iş prinsipi.

 75. Optik kvant generatoru. Mənfi udulma. Generasiya şərti səviyyələrin invers məskənləşməsi.

 76. Lazer şüalanmasının xassələri.


17.04.14 Prof. Məmmədov R.Q.
Yüklə 17,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə