Osmanlı tarihinin başlaması

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.49 Mb.
səhifə1/3
tarix18.08.2018
ölçüsü0.49 Mb.
  1   2   3

1299-

1300

Osmanlı tarihinin başlaması

1299


İlk müzik olayı (Selçuklu sultanınca Osman Bey'e Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem (davul ve sancak)

1302


Osman Gazi'nin Koyunhisarı Zaferi

1302


III. Alaeddin Keykubad'ın ölümü

1312


Mevlevilik tarikatını kuran Sultan Veled'in ölümü

1317


Gülşehri'nin, kendisinden sonraki tercümelere öncülük eden Mantıku't-tayr'ı Ferideddin el-Attar'ın aynı adlı eserini tercüme etmesi

1320


Türk edebiyatında bilinen ilk divana sahip Yunus Emre'nin ölümü

1324


Orhan Gazi'nin tahta geçişi

1326


Bursa'nın fethi

1330


Aşık Paşa'nın Garib-name'yi telif tarihi

1331


İznik'in fethi

1331


İlk Osmanlı medresesinin, İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması

1334


Karesi Beyliği'nin ilhakı

1337


Kocaeli bölgesinin alınışı

1346


Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı

1349-1352

Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpi Kalesi'nin üs olarak alınışı

1350


Davud B. Mahmud el-Kayseri'nin ölümü

1352


Osmanlılar'ın Cenevizliler'e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri

1354


Gelibolu'nun fethi

1361


İlk müzikli spor gösterisi (Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri)

1362


Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı

1362


Kadıaskerliğin teşkili

1363


Pençik Kanunu'nun çıkışı

1366


Gelibolu'nun elden çıkışı

1371


Çirmen Zaferi

1376


Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü

1377


Gelibolu'nun Osmanlılar'a iadesi

1385-1386

Niş ve Sofya'nın alınışı

1388


Ploşnik bozgunu ve Balkan ittifakının teşekkülü

1389


I. Kosova Zaferi

1389


I. Murat'ın şehadeti, Yıldırım Bayezid'in tahta cülusu

1390


Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı

1390


Karaman Seferi, Konya'nın muhasarası

1390


Gelibolu tersanesi'nin inşası

1391


İstanbul'un ilk muhasarası

1393


Mahkeme Rüsumu'nun ilk ihdası

1396


Niğbolu Zaferi

1397-1398

Akçay Zaferi ve Karaman Ülkesi'nin Osmanlı hakimiyetini kabulü

1398


Kadı Burhaneddin'in ölümü.

1398


Karadeniz beyliklerinin ilhakı

1400


İlk musiki nazariyatı eseri (Kırşehirli Yusuf B. Nizameddin'in Kitabu'l Edvar'ı)

1400


Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi

1402


Ankara bozgunu ve Yıldırım Bayezid'in esareti

1402-1413

Fetret Devri, iç karışıklıklar

1409


Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid örneği olan, Vesiletü'n-Necat adlı eserin yazılışı; İlk besteli dini eser (Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i)

1411


Çelebi Mehmed'in tahta çıkışı

1413


I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu

1413


(Celaleddin Hızır) Hacı Paşa'nın ölümü

1416


Osmanlı-Venedik Deniz Muharebesi ve Sulhü, Şeyh Bedreddin isyanı

1416


Macar Seferi

1417


Avlonya'nın fethi

1418


Makam teriminin ilk kullanılışı (A. Meragi'nin Makasıdu'l-elhan'ında)

1418-1420

Samsun bölgesinin zaptı

1419-1424

Bursa'da Hacı İvaz'a I. Mehmed tarafından Yeşil Külliye'nin yaptırılması

1421


Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'ın cülusu

1421-1451

İlk resmi musiki çevresi (II. Murad Sarayı)

1422


Mustafa Çelebi'nin (Düzmece) bertarafı

1425


Molla Fenarı'nın ilk Şeyhülislam olarak tayini

1425-1426

İzmir Beyi Cüneyd'in idamı

1425-1426

Teke Beyliği'nin intikali

1427-1428

Germiyan Beyliği'nin intikali

1429


Manyasoğlu Murad tarafından, Türk edebiyatında Seyf Serayi'den sonra, Anadolu Türk edebiyatı sahasında ilk Gülistan tercümesinin yapılışı

1429


Şeyh Hamdullah'ın Amasya'da doğuşu

1430


İlk iki Türkçe musiki kitabı (Hızır B. Abdullah'ın Edvar'ı ve Bedr-ı Dilşad'ın Muradname'sindeki musiki bölümü)

1430


Selanik'in fethi

1430-1431

Şemsüddin Muhammed B. Hamza el-Fenari'nin ölümü

1431-1432

Kadızade, Salahaddin Musa b. el-Kadi Mahmud el-Bursavi el-Rumi'nin ölümü

1432


Fatih Sultan Mehmed'in doğumu

1434


Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması

1434


Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması

1436


Muiniddin B. Mustafa tarafından II. Murad'ın isteğiyle ilk Mesnevi tercümesi olan Mesnevi-i Muradiyye adlı eserin yazılışı

1437


Ömer bin Mezid tarafından ilk nazire mecmuasının derlenişi

1439


Semendire'nin alınışı

1440


Osmanlı musiki çalgıları üzerine ilk notlar (Ahmedoğlu Şükrullah)

1440


Başarısız Belgrad kuşatması

1444


Segedin Sulhü

1444


II. Murat'ın tahttan çekilişi, II. Mehmed'in cülusu ve Varna zaferi

1445


II. Mehmed'in tahttan çekilişi ve II. Murad'ın ikinci defa cülusu

1447


Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii'nin yaptırılması

1448


II. Kosova Zaferi

1451


II. Murad'ın ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa cülusu

1451-1512

Geçiş devri. Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri

1453


İstanbul'un fethi

1453


Ayasofya'nın camiye çevrilmesi

1454


İlk Devlet Musiki Okulu (Enderun'un müzik bölümü)

1458-1460

Mora'nın ele geçirilişi

1461


Trabzon Rum İmparatorluğu'nun sonu

1461


Candaroğulları'nın ilhakı

1463


Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması

1463-1470

İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası

1466


II. Mehmed'in Arnavut seferi

1468


Karamanoğulları'nın sonu

1468


II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi

1469


Ahmed Karahisarı'nın Afyonkarahisar'da doğuşu

1470


Eğriboz'un alınışı

1471


Fatih Külliyesinin açılışı

1472


Topkapı Sarayı'nın inşası

1473


Otlukbeli Zaferi : Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi

1474


Ali Kuşçu'nun ölümü

1475


Kırım'ın Osmanlı hakimiyetine girişi

1476


Boğdan seferi ve zaferi

1478


Fatih tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi

1478


Şerafeddin Sabuncuoğlu'nun ölümü

1479


Osmanlı-Venedik Sulhü ile Fatih'in Venedikliler'e, Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi

1480


Otranto'ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması

1480


Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması

1481


II. Mehmed'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkışı

1481


100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi

1481


Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'a gelişi

1482


Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a ilticası

1483


Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı

1484


Boğdan Seferi

1484


Kili ve Akkirman'ın fethi

1484-1488

Edirne'de Hayreddin'in II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası

1485


Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması

1485


Şeyh Hamdullah'ın Aklam-ı Sitte'de kendi üslubunu buluşu

1486


Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)

1488


Hocazade, Muslihiddin Mustafa B. Yusuf B. Salih el-Bursavi'nin ölümü

1488


Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı

1489


Memlüklere karşı toprak kaybı

1491


Osmanlı-Memlük Barışı

1492


Macar Seferi

1492


İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi

1494


Nakibüleşraflığın yeniden ve devamlı olarak teşkili

1494


Çin bulutu motifinin tezhib'de ilk kullanılışı

1495


Macarlarla mütareke, Cem Sultan'ın ölümü, Şehzade Süleyman'ın doğumu

1497


İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi

1498


Lehistan Seferleri

1499


Venedik Harbi

1499


İnebahtı'nın alınışı

1499


Preveze baskını

15??


İlk mevlevi ayinleri (Pençgah, Dügah ve Hüseyni makamlarında üç beste-i kadim)

1500


Modon, Navarin ve Koron'un alınışı

1500-1505

İstanbul'da, Yakub Şah B. Sultan Şah'ın II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası

1502


Venedikle barış

1503


Anadolu sahasında ilk hamse sahibi Akşemseddinzade Hamdullah Hamdi'nin ölümü

1505


Bayezid Külliyesi'nin açılışı

1509


İstanbul'da kıyamet-ı suğra (küçük kıyamet) zelzelesi

1511


Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi

1512


II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in cülusu

1512


Anadolu Türk edebiyatında ilk Şehrengiz örneğini yazan Mesihi'nin ölümü; Selim döneminden I. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre.

1514


Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş

1514


Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş

1514


Şahkulu'nun Yavuz Sultan Selim'in Tebriz'i işgaliyle Amasya'ya sürgün gönderilişi

1516


Mısır Seferi ve Mercidabık Zaferi

1517


Ridaniye Zaferi ve Kahire'ye giriş

1517


Haremeyn'in himaye altına alınması

1517


Haliç'te tersane yapımının tamamlanması

1517


Piri Reis'in Mısır'da Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması

1519


Celali isyanı

1519


Cezayir'in ilhakı

1520


I. Selim'in vefatı, I. Süleyman'ın cülusu

1520


Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'da vefatı; Şahkulu'nun İstabul'a gelip, Ehl-i Hiref teşkilatına girişi; Hattat Şeyh Hamdullah'ın vefatı

1520-1550

Şahkulu'nun nakkaşhanede faaliyet göstermesi

1521


Belgrad'ın fethi

1521


Piri Reis'in, Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması

1522


Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi ve Yavuz Sultan Selim'in eşi olan Ayşe Hafsa Sultan tarafından, Manisa'da bimaristan inşa edilmesi

1522


Rodos Adası'nın ilhakı

1524


Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı

1524


Ahi Çelebi, Ahmed (Mehmed) Çelebi B. Kemal el-Tebrizi'nin ölümü

1525


Yeniçeri isyanı

1525


İlk Fransız elçisi İstanbul'da

1525


Şeyhülislam Zembili Ali Efendi'nin ölümü

1525


Mirim Çelebi, Mahmud B. Muhammed B. Muhammed B. Musa Kadızade'nin ölümü

1526


Mohaç Zaferi

1526


Ahmed Karahisari'nin İstanbul'da vefatı

1527


Bosna'nın fethi'nin tamamlanması

1528


Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi

1528


Nizameddin Abdülali B. Muhammed B. Hüseyin el-Bircendi'nin ölümü

1529


Viyana kuşatması, Budin'in istirdadı, Barbaros'un Marsilya'ya çıkması

1530-1540

Divan-ı Selimi'nin yazılması

1530-1560

Nasuh'un tarihçi, hattat ve ressam olarak faaliyet göstermesi

1530-1588

Sinan'ın imparatorluğun baş mimarı olarak faaliyet göstermesi

1532


Alaman Seferi

1533-1534

Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir Beylerbeyliği'ne tayini

1534


Irakeyn seferinin açılışı, Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı

1534


Şeyhülislam İbn-i Kemal'in ölümü

1536


Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı tanıyan ahidname verilmesi

1536


Veziriazam İbrahim Paşa'nın idamı

1537


Körsof - Avlonya seferi

1538


Preveze Zaferi

1538


Hadım Süleyman Paşa'nın Hint Seferi

1540


Venedik Ahidnamesi'ndeki Karadeniz'de ticaret imtiyazının kaldırılması

1540-1560

Kara Memi'nin nakkaşhanede faaliyet göstermesi

1541


Budin'in kesin olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması

1543


Estergon'un ve İstolni Belgrad'ın fethi

1543


Batı musikisiyle ilk resmi temas (I. François'nın Kanuni'ye gönderdiği saray orkestrası)

1547


Osmanlı-Habsburg Sulhü

1547


Avusturyalılar'a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması

1547


San'a'nın fethi

1548


İkinci İran seferi

1550


Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası

1551


Trablusgarb'ın fethi

1552


Piri Reis'in Portekizlilere karşı seferi

1553


Piri Reis'in ölümü

1553-1554

Turgud Reis'in Akdeniz seferi

1553-1554

Nahcıvan Seferi

1555


İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Müsalahası

1556


Şankulu'nun vefatı; Kara Memi'nin saray nakkaşhanesine Sernakkaş oluşu; Hattat Ahmed Karahisari'nin vefatı

1557


Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'ın fethi

1557


Süleymaniye Külliyesi'nin açılışı

1558


Şakayık-ı Nu'maniye telifi

1558


Arifi'nin Süleyman-name'sinin tamamlanması

1559


Şehzade Bayezid ile Selim'in Konya Savaşı ve Bayezid'in yenilerek İran'a sığınması

1560


Cerbe'nin alınışı

1560-1600

Osman'ın Nakkaşhane'de faaliyet göstermesi

1561


Taşköprüzade'nin ölümü

1562


Osmanlı-Habsburg Sulhü

1563


Seydi Ali Reis, Ali B. Hüseyin el-Katibi'nin ölümü

1565


Başarısız Malta kuşatması

1565


100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi

1566


Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi : Sigetvar ve Sultanın vefatı, II. Selim'in cülusu

1567


Yemen isyanı

1568


Davud el-Antaki'nin Tezkire adlı eserini telif etmesi

1569


Astarhan seferi

1569


Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi

1569-1595

Lokman'ın şehnameci olarak vazife görmesi

1571


Kıbrıs fethinin ikmali

1571


İnebahtı hezimeti

1571


Mustafa B. Ali el-Muvakkit'in ölümü; Takiyyüddin'in müneccimbaşılığa tayin edilmesi

1574


Buğday Zaferi

1574


Tunus'un fethi

1574


Selimiye'nin açılışı

1574


II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın cülusu

1575


Münşeat'üs-Selatın'in III. Murad'a takdimi

1575


Edirne'de, Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası

1577


Takiyüddin'in gözlemlerine 1577'de de kısmen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi

1578


Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması

1578


Fas'ta el-Kasrü'l-kebir Zaferi

1578


Kafkaslar'da hareket

1580


İlk İngiliz Ahidnamesi'nin verilişi

22 Ocak 1580

İstanbul Rasadhanesi'nin yıktırılması

1583


Meşale Zaferi

1583

Meşale Zaferi

18 Kasım 1583

Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları

1584-1588

Lokman'ın iki ciltlik Hüner-name'sinin tamamlanması

1585

Tebriz'in alınışı

1585

Takiyüddin el-Rasıd'ın ölümü

1586

İlk Sikke tashihi

1587

Gürcistan harekatı

1588

Gence seferi

1588

Resm-i tashih-i sikke konulması

1588-1606

Bosnalı Mehmed'in saraydaki kuyumcuların (zergeran bölüğünün) başı olarak vazife görmesi

1589

İkinci sikke tashihi

1590

Osmanlı-İran Antlaşması

1590

Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine "zarar-ı kassabiye" adıyla %1 oranında ilave yapılması

1593

Osmanlı-Habsburg Savaşları

1595

Estergon'un düşüşü

1595

III.Murad'ın vefatı, III. Mehmed'in cülusu

1596

Eğri Kalesi'nin alınışı ve Haçova Zaferi

1598-1663

Davud ve Mehmed Ağalar tarafından İstanbul'da valide sultanlar için Yeni Camii'nin inşası

1599

Osmanlı sarayında ilk Batı müziği aleti (Elizabeth I.'in IV. Mehmed'e gönderdiği org); Davud el-Antaki'nin ölümü

1600

Sikke tashihi

1601

Kanije Zaferi

1601

İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci

1603

Osmanı-İran Savaşı'nın başlaması

1603

III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in cülusu

1603-1703

I. Ahmed döneminden III. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre

1607

Asi Canbolatoğlu ve Maanoğlu'nun Oruç ovasında bozguna uğratılması

1609-1610

Celali tenkili için Kuyucu Murad Paşa Anadolu'da

1612

Osmanlı-İran Antlaşması

1612

Hollandalılara ahidname verilmesi

1613

Ömer B. Ahmed el-Ma'I el-Çulli'nin ölümü

1614

Ali B. Veli B. Hamza el-Mağribi'nin ölümü

1615

İran Savaşı'nın yeniden başlaması

1615

Revan Seferi

1617

I. Mustafa'nın cülusu

1617

İstanbul'da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii'nin inşası

1618

I. Mustafa'nın hal'I ve II. Osman'ın cülusu

1618

Sikke tashihi

1621

II. Osman'ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi)

1622

II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı

1623

I. Mustafa'nın tahttan indirimesi ve IV. Murad'ın cülusu

1624

Sikke tashihi

1629

Cizvitler tarafından, 1629'da İstanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile, yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi"nin kurulması

1634

İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)

1635

IV. Murad'ın Revan seferine çıkışı

1638

Bağdat Seferi ve Bağdat'ın alınışı

1638

Hekimbaşı Emir Çelebi'nin ölümü

1639

Osmanlı-İran sulhü : Kasrışirin Antlaşması

1640

IV. Murad'ın ölümü, İbrahim'in tahta çıkışı, sikke tashihi

1642

Hafız Osman'ın İstanbul'da doğuşu

1642-1698

Hattat Hafız Osman

1645

Girit seferinin açılışı, Hanya'nın alınışı


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə