O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi toshkent davlat iqtisodiyot universiteti sh. Sh. ShOdmonov, E. G‘. Nabiev, U. V. G‘afurov iqtisodiyot nazariyaSIYüklə 0,96 Mb.
səhifə239/239
tarix15.06.2023
ölçüsü0,96 Mb.
#128143
1   ...   231   232   233   234   235   236   237   238   239
O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi t

M U N D A R I J A

I BO‘LIM. IQTISODIY TARAQQIYoTNING UMUMIY ASOSLARI……………………………………………………………….
1-BOB. «IQTISODIYoT NAZARIYaSI» FANINING PREDMETI VA BILISh USULLARI……………………………………………………..
1. Iqtisodiyot va uning bosh masalasi……………………………………
2. Iqtisodiyot nazariyasining fan sifatida shakllanishi………………
3. Iqtisodiyot nazariyasi fanining predmeti va vazifalari…………...
4. Iqtisodiy qonunlar va kategoriyalar (ilmiy tushunchalar)………….
5. Iqtisodiy jarayonlarni ilmiy bilishning usullari………………..
2-BOB. IShLAB ChIQARISh JARAYoNI VA UNING NATIJALARI…………………………………………………………….
1. Ishlab chiqarish omillari va ularning tarkibi………………………
2. Ishlab chiqarish jarayonining mazmuni………………………………..
3. Ishlab chiqarishning umumiy va pirovard natijalari………………
4. Ishlab chiqarish imkoniyatlari va uning chegarasi……………………
5. Ishlab chiqarishning samaradorligi va uning ko‘rsatkichlari………
3-BOB. IJTIMOIY-IQTISODIY TIZIMLAR VA MULKChILIK MUNOSABATLARI……………………………………………………….
1. Ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot bosqichlari va ularni bilishga bo‘lgan turlicha yondashuvlar……………………………………………….
2. Iqtisodiy tizimlar va ularning turli modellari………………….
3. Mulkchilik munosabatlarining mohiyati va iqtisodiy mazmuni. Mulk ob’ektlari va sub’ektlari…………………………………………
4. Mulkchilikning turli shakllari va ularning iqtisodiy mazmuni…
5. O‘zbekistonda mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish maqsadi, yo‘llari va usullari………………………
4-BOB. TOVAR-PUL MUNOSABATLARI RIVOJLANIShI BOZOR IQTISODIYoTI ShAKLLANIShI VA AMAL QILINIShINING ASOSIDIR…………………………………………………………………
1. Natural ishlab chiqarishdan tovar ishlab chiqarishga o‘tish va uning rivojlanishi……………………………………………………………….
2. Tovar va uning xususiyatlari…………………………………………...
3. Qiymatning mehnat nazariyasi va keyingi qo‘shilgan miqdor nafliligi nazariyalari……………………………………………………
4. Pulning kelib chiqishi, mohiyati va vazifalari……………………..
II BO‘LIM. BOZOR IQTISODIYoTI NAZARIYaSI…………………….
5-BOB. BOZOR IQTISODIYoTINING MAZMUNI VA AMAL QILIShI……………………………………………………………………
1. Bozor iqtisodiyotining mazmuni va uning asosiy belgilari………..
2. Bozor iqtisodiyotining afzalliklari va ziddiyatlari……………….
3. Bozor tushunchasi, uning vazifalari va turlari………………………
4. Bozor infratuzilmasi va uning unsurlari…………………………
6-BOB. BOZOR IQTISODIYoTIGA O‘TISh DAVRI VA UNING O‘ZBEKISTONDAGI XUSUSIYaTLARI………………………………..
1. O‘tish davrining mazmuni. Bozor iqtisodiyotiga o‘tish yo‘llari…….
2. O‘zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o‘tishning tamoyillari va xususiyatlari……………………………………………………………….
3. Respublikada bozor islohotlarini amalga oshirish va uning asosiy yo‘nalishlari……………………………………………………………….
7-BOB. TALAB VA TAKLIF NAZARIYaSI. BOZOR MUVOZANATI…………………………………………………………….
1. Talab tushunchasi va uning miqdoriga ta’sir qiluvchi omillar. Talab qonuni……………………………………………………………….
2. Taklif tushunchasi. Taklif miqdoriga ta’sir qiluvchi omillar. Taklif qonuni……………………………………………………………..
3. Talab miqdori va taklif miqdori o‘rtasidagi nisbatning o‘zgarishi. Bozor muvozanati……………………………………………….
4. Iste’molchi hatti-harakati nazariyasi………………………………..
8-BOB. RAQOBAT VA NARXNING ShAKLLANIShI…………………..
1. Raqobatning mohiyati, shakllari va usullari…………………………
2. Monopoliyalarning iqtisodiy asosi va ularning turlari………….
3. O‘zbekistonda raqobatchilik muhitining vujudga kelishi va monopoliyaga qarshi qonunchilik………………………………………….
4. Narxning mazmuni, vazifalari va turlari…………………………..
5. Narx siyosati va uning O‘zbekistonda amalga oshirilish xususiyatlari……………………………………………………………….
9-BOB. TADBIRKORLIK FAOLIYaTI VA UNING ShAKLLARI. TADBIRKORLIK KAPITALI VA UNING AYLANIShI……………
1. Tadbirkorlik faoliyati tushunchasi, uning vazifalari va rivojlanish shart-sharoitlari……………………………………………
2. Tadbirkorlik faoliyatining shakllari………………………………..
3. Tadbirkorlik kapitali va uning harakati bosqichlari………………
4. Tadbirkorlik kapitalining aylanishi. Asosiy va aylanma kapital.
5. Asosiy kapitalni takror ishlab chiqarish va undan foydalanish samaradorligi………………………………………………………………
10-BOB. KORXONA (FIRMA) XARAJATLARI VA FOYDASI, ISh HAQI……………………………………………………………………….
1. Ishlab chiqarish xarajatlari tushunchasi va uning tarkibi………….
2. Qisqa muddatli va uzoq muddatli davrlarda ishlab chiqarish xarajatlarining o‘zgarish tamoyillari………………………………….
3. Foydaning mazmuni. Foyda normasi va massasi……………………..
4. Ish haqining iqtisodiy mazmuni, tashkil etish shakllari va tizimlari……………………………………………………………………
11-BOB. AGRAR MUNOSABATLAR VA AGROBIZNES…………………
1. Agrar munosabatlarning iqtisodiy mazmuni. Qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishining xususiyatlari………………………………………
2. Renta munosabatlari…………………………………………………….
3. Agrosanoat integratsiyasi va uning asosiy ko‘rinishlari……………
4. Agrobiznes va uning turlari…………………………………………..
III BO‘LIM. MILLIY IQTISODIYoT (MAKROIQTISODIYoT)- NING AMAL QILISh VA RIVOJLANISh QONUNIYaTLARI…………………………………………………………
12-BOB. MILLIY IQTISODIYoT VA UNING MAKROIQTISODIY O‘LChAMLARI. YaLPI MILLIY MAHSULOT VA UNING HARAKAT ShAKLLARI………………………………………………………………..
1. Milliy iqtisodiyotning qaror topishi va uning


makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari…………………………………………..


2. Milliy mahsulotning mazmuni, tarkibiy qismlari va harakat shakllari……………………………………………………………………
3. Yalpi ichki mahsulotni hisoblash usullari……………………………
13-BOB. ISTE’MOL, JAMG‘ARMA VA INVESTITSIYaLAR…………
1. Iste’mol va jamg‘armaning iqtisodiy mazmuni hamda ularning o‘zaro bog‘liqligi……………………………………………………………
2. Jamg‘arishning mohiyati, omillari va samaradorligi……………….
3. Investitsiyalar va uning darajasini belgilovchi omillar…………..
4. Jamg‘arma va investitsiya o‘rtasidagi muvozanatni ta’minlash muammolari…………………………………………………………………
14-BOB. IQTISODIY O‘SISh VA MILLIY BOYLIK………………..
1. Iqtisodiy o‘sishning mazmuni, turlari va ko‘rsatkichlari…………..
2. Iqtisodiy o‘sishning omillari………………………………………..
3. Iqtisodiy o‘sish modellari…………………………………………….
4. Milliy boylik tushunchasi va uning tarkibiy tuzilishi……………
15-BOB. MILLIY IQTISODIYoTNING NISBATLARI, MUVOZANATI VA SIKLLI RIVOJLANISh TAVSIFI…………..
1. Iqtisodiy nisbatlar va ularning turlari……………………………
2. Iqtisodiy muvozanat, uni ta’minlash shart-sharoitlari va aniqlash usullari…………………………………………………………………….
3. Iqtisodiy sikllarning mazmuni va asosiy turlari…………………
4. Iqtisodiy sikl nazariyalari. Sikllarning asosiy turlari………...
5. Inqirozlarning mazmuni va turlari………………………………….
16-BOB. YaLPI IShChI KUChI, UNING BANDLIGI VA IShSIZLIK………………………………………………………………..
1. Ishchi kuchini takror hosil qilish va uning xususiyatlari…………..
2. Ishchi kuchi bozori. Ishchi kuchi yalpi talabi va yalpi taklifi nisbati………………………………………………………………………
3. Ishsizlik va uning turlari. Ishsizlik darajasini aniqlash………
17-BOB. MOLIYa TIZIMI VA MOLIYaVIY SIYoSAT. PUL-KREDIT TIZIMI. BANKLAR VA ULARNING BOZOR IQTISODIYoTIDAGI ROLI………………………………………………………………………..
1. Moliyaning mohiyati va vazifalari. Moliya tizimi…………………...
2. Soliq tizimi va uning vazifalari…………………………………….
3. Pul muomalasi va uning amal qilish qonuniyatlari…………………..
4. Kreditning mohiyati, manbalari va vazifalari………………………
5. Bank tizimi. Markaziy va tijorat banklar hamda ularning vazifalari………………………………………………………………….
18-BOB. BOZOR IQTISODIYoTINI TARTIBGA SOLIShDA DAVLATNING ROLI……………………………………………………..
1. Davlatning milliy iqtisodiyotini tartibga solishdagi roli haqidagi nazariya va qarashlar……………………………………………..
2. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish, uning maqsadi va vazifalari………………………………………………………………….
3. Davlatning iqtisodiyotga ta’sir qilish usullari va vositalari……
19-BOB. AHOLI DAROMADLARI VA DAVLATNING IJTIMOIY SIYoSATI……………………………………………………………………
1. Aholi daromadlari va uning tarkibi. Aholi turmush darajasi va uning ko‘rsatkichlari……………………………………………………….
2. Daromadlar tengsizligi va uning darajasini aniqlash……………..
3. Davlatning ijtimoiy siyosati…………………………………………
IV BO‘LIM. JAHON XO‘JALIGI………………………………………
20-BOB. JAHON XO‘JALIGI VA UNING EVOLYutsIYaSI. JAHON BOZORI. XALQARO VALYuTA VA KREDIT MUNOSABATLARI………………………………………………………..
1. Iqtisodiy rivojlanishning umumjahon tomonlari va ishlab chiqarishning baynalminallashuvi……………………………………….
2. Xalqaro iqtisodiy munosabatlarning shakllari…………………….
3. Xalqaro iqtisodiy integratsiyaning mohiyati, shakllari


va ob’ektiv asoslari……………………………………………………….


4. Xalqaro savdoning mazmuni, tuzilishi va xususiyatlari…………….
5. Xalqaro valyuta-kredit munosabatlari va valyuta tizimlari……….
ADABIYoTLAR……………………………………………………………..


1[1] Инсон, унинг хуқуқ ва эркинликлари ҳамда манфаатлари – энг олий қадрият. Президент И.Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 13 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. – «Халқ сўзи» газетаси, 2005 йил 8 декабрь.2[2] А.Раззоқов., Ш.Тошматов., Н.Ўрмонов. Иқтисодий таълимотлар тарихи. Т.: «Молия». 2002, 42-бет.3[3] А.Раззоқов., Ш.Тошматов., Н.Ўрмонов. Иқтисодий таълимотлар тарихи. Т.: «Молия». 2002., 89-90-бет.4[4] А.Раззоқов., Ш.Тошматов., Н.Ўрмонов. Иқтисодий таълимотлар тарихи. Т.: «Молия». 2002, 147-149-бет.


5[5] Бу усулнинг назарий ва амалий аҳамияти проф.Ш.Шодмонов, доц. Г.Баубекова томонидан чиқарилган «Инновационные методы в преподавании экономической теории» китобида батафсил баён этилган.6[6] Қаранг: Экономическая теория: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.Д.Камаева. – 10-е изд., перераб. и доп. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004, 217-бет.7[7] Экономическая теория: Учебник. - Изд., испр. и доп. / Под общ. ред. акад. В.И.Видяпина, А.И.Добрынина, Г.П.Журавлевой, Л.С.Тарасевича. – М.: ИНФРА-М, 2005, 55-б.8[8] Каримов И.А. Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. Т.3., - Т.: Ўзбекистон, 1996, 202-б.9[9] Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. Давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш тўғрисида/Ўзбекистон Республикаси: қонунлар ва фармонлар. – Т.: Ўзбекистон, 1992, 65-б.10[10] Иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш чора-тадбирлари (1994 й. 21 январь) ва мулкни давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш жараёнини янада ривожлантиришнинг устувор йўналишлари тўғрисидаги (1994 йил 16 март) фармонлар.


11[11] Валижонов А.Р. Особенности современного этапа разгосударствления и приватизации. – Восемнадцатые Международные Плехановские чтения «Реформирование и модернизация национальной экономики – стратегический курс на демократизацию и обновление общества»: Тезисы докладов профессорско-преподавательского состава и специалистов-практиков (26 марта 2005г). Выездная сессия в г.Ташкенте. – М.: изд-во РЭА, 2005, с.22-23.12[12] Борисов Е.Ф. Экономическая теория: учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005, с.144.13[13] Экономическая теория: Учебник. - Изд., испр. и доп. / Под общ. ред. акад. В.И.Видяпина, А.И.Добрынина, Г.П.Журавлевой, Л.С.Тарасевича. – М.: ИНФРА-М, 2005, с.143.14[14] Товар қийматини меҳнат билан аниқлашга ёндошувларида маълум фарқлар мавжуд бўлсада уларга А.Смит, Д.Рикардо, У.Петти, Ж.С.Милль ва бошқа айрим иқтисодчиларни, уларнинг издошларини киритиш мумкин.15[15] Куликов Л.М. Экономическая теория: учеб. – М.: ТК Вебли, Изд-во Проспект, 2005, с.129.


16[16] «Кейинги қўшилган миқдор нафлилиги» атамасини қўллашда муаллифлар томонидан кўплаб мулоҳазаларга борилди. Сабаби – бугунги кунда иқтисодий адабиётларда бу атаманинг турли вариантлари («меъёрий нафлилик», «меъёрий фойдалилик», «чегаравий нафлилик», «чегаравий фойдалилик» ва ҳ.к. ) қўлланиб келмоқда. Бироқ, бу атамалар луғавий таржима сифатида ўринли қўлланилган бўлсада, мазкур тушунчанинг ҳақиқий мазмунини ифодалай олмайди. «Кейинги қўшилган миқдор нафлилиги» атамаси эса бу мазмунга кўпроқ мос тушади. Бобнинг баён этилишини осонлаштириш мақсадида кейинги ўринларда қўлланилувчи «сўнгги қўшилган миқдор нафлилиги», «қўшилган миқдор нафлилиги», «кейинги қўшилган нафлилик» каби иборалар бир хил маъно касб этади.17[17] Қаралсин: Экономическая теория: Учебник. - Изд., испр. и доп. / Под общ. ред. акад. В.И.Видяпина, А.И.Добрынина, Г.П.Журавлевой, Л.С.Тарасевича. – М.: ИНФРА-М, 2005, 163-б.; Экономическая теория: Учебник./ Под ред. А.Г.Грязновой, Т.В.Чечелевой. – М.: Издательство «Экзамен», 2004, 189-191-б.; Курс экономической теории. Учебное пособие под ред. Чепурина М.Н., Киселевой Е.А. Киров, изд-во «АСА», 1995, 96-б.18[18] Юсупов Р.А. Бозор муносабатларига ўтиш жараёнида миллий валюта барқарорлигини таъминлашнинг назарий асослари. И.ф.н. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. Т., 2001, 9-11-б.19[19] Шодмонов Ш. Бозор иқтисодиётига ўтишда пулнинг янги мазмуни ва роли. Бозор, пул ва кредит. Махсус нашр, 2001, 9-б.20[20] Экономическая теория (политэкономия): Учебник/ Под общ. ред. акад. В.И.Видяпина, акад. Г.П.Журавлевой. – 4-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2004, с.78-79.; Тожибоева Д. Иқтисодиёт назарияси: Олий ўқув юртлари талабалари учун ўқув қўлланма./Акад. М.Шарифхўжаевнинг илмий таҳрири остида. – Т.: «Ўқитувчи», 2002, 74-б.


21[21] Каримов И.А. Ўзбекистон – бозор муносабатларига ўтишнинг ўзига хос йўли. Т.: Ўзбекистон, 1993, 23-бет.22[22] Каримов И.А. Ўзбекистон буюк келажак сари. Т.: Ўзбекистон, 1998, 101-102-бетлар.


23[23] Каримов И.А. Ўзбекистон иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш йўлида. Т.: «Ўзбекистон», 1995, 19-бет.24[24] Каримов И.А. Ўзбекистон буюк келажак сари. Т.: Ўзбекистон, 1998. 332-333 бетлар.25[25] Қаранг: И.А. Каримов. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт пировард мақсадимиз. Т.: Ўзбекистон, 2000, 15-бет.26[26] Мулкий ислоҳотларнинг негизи бўлган давлат мулкини хусусийлаштиришнинг Республикадаги хусусиятлари, уни амалга оширилиш шакллари, усуллари ва йўллари билан биз кейинги бандда танишишимиз мумкин бўлганлиги сабабли, бу ерда иқтисодий ислоҳотларнинг бошқа йўналишларига кенгроқ ўрин берамиз.


27[27] Қаралсин: Экономическая теория: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.Д.Камаева. – 10-е изд., перераб. и доп. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004, VI-боб; Куликов Л.М. Экономическая теория: учеб. – М.: ТК Вебли, Изд-во Проспект, 2005, V-боб, 3-§; Экономическая теория: Учебник. - Изд., испр. и доп. / Под общ. ред. акад. В.И.Видяпина, А.И.Добрынина, Г.П.Журавлевой, Л.С.Тарасевича. – М.: ИНФРА-М, 2005, X-XI-боблар; Экономика: Учебник, 3-е изд., перераб. и доп./Под ред. д-ра экон. наук проф. А.С.Булатова. – М.: Экономистъ, 2005, IX-боб; Иохин В.Я. Экономическая теория: Учебник / В.Я.Иохин. – М.: Экономистъ, 2005, IX-боб; Курс экономической теории: Общие основы экономической теории. Микроэконмика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. А.В.Сидоровича. – М.: «Дело и Сервис», 2001, VII-VIII-боблар.


11 Каримов И.А. «Ўзбекистон XXI асрга интилмоқда». Т.: Ўзбекистон, 1999, 34-бет.28[28] Бу мазмундаги таърифлар қуйидаги манбаларда ҳам берилган: Шишкин А.Ф. Экономическая теория: Учебное пособие для вузов. 2-е изд. Кн.1. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996, 597-б.; Борисов Е.Ф. Экономическая теория: учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005, 208-б.; Основы экономической теории. Политэкономия: Учебник /Под ред. д-ра экон. наук, проф. Д.Д.Москвина. Изд. 3-е, исправл. – М.: Едиториал УРСС, 2003, 499-б.


29[29] Каримов И.А. Бизнинг бош мақсадимиз – жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир. Т.: «Ўзбекистон», 2005, 76-77-б.30[30] Шадыбаев Т. и др. Особенности антимонопольной политики в Узбекистане: общие принципы и правовая база. - Экономическое обозрение, №2, 2004, с.5.31[31] Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони. Ўзбекистон Республикаси Монополиядан чиқариш, рақобат ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш давлат қўмитасини ташкил этиш тўғрисида. 2005 йил 30 апрель.32[32] Ўзбекистон Республикаси қонуни. Тадбиркорлик ва тадбиркорлар фаолиятининг кафолатлари тўғрисида.33[33] Макконнелл К., Брю С. Экономика. Принципы, проблемы и политика.- М.: Республика, 1992, с.38.11 Ўзбекистон Республикаси «Ер кодекси». Т., «Ўзбекистон», 1999 й., 20-модда.11 Каримов И. А. Ўзбекистон буюк келажак сари. Т. “Ўзбекистон” 1998, 239-бетлар.11 Аманов Э.Э. Ислоҳотларни чуқурлаштириш жараёнида иқтисодий ўсиш ва унинг омиллари. Иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Т., 2005, 82-бет.34[34] 2004 йил якунлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.


11 Каримов И.А. «Ўзбекистон буюк келажак сари».Т.: «Ўзбекистон», 1999. 384-бет.35[35] Ҳамроев О.Ҳ. Иқтисодий мувозанат ва уни таъминлаш механизмлари. – Т.: ТДИУ, 2004, 35-бет.11 Қаранг: Экономическая теория: Учебник. - Изд., испр. и доп. / Под общ. ред. акад. В.И.Видяпина, А.И.Добрынина, Г.П.Журавлевой, Л.С.Тарасевича. – М.: ИНФРА-М, 2005, 469-б.36[36] ЎзР Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.37[37] Инсон тараққиёти тўғрисида маъруза. Ўзбекистон 2000. Т.: Ўзбекистон 2001. 13-бет. Социально-экономическое положение Республики Узбекистан. Тошкент, 2001. 82-бет; ЎзР Иқтисодиёт вазирлиги маълумотлари, 2001-2004 йиллар.38[38] Основы экономической теории. Политэкономия: Учебник / Под ред. Д.Д.Москвина. – М.: Едиториал УРСС, 2003, 392-393-б.

http://fayllar.org
Yüklə 0,96 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   231   232   233   234   235   236   237   238   239
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin