Signature Example IndividualYüklə 0,96 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/7
tarix12.10.2023
ölçüsü0,96 Mb.
#130125
  1   2   3   4   5   6   7
0a8fea8f-8116-4be8-ac18-b01631c25b6d10.10.2023
(imza)
Kredit mütəxəssisi:
Ali R. Rasulov
(adı,soyadı,atasınınadı)
Bankın məsul şəxslərinin qeydləri 
Şəxsən mənim yanımda etdiyi imzasını təsdiq edirəm. Həmin vətəndaşın şəxsiyyəti müəyyən edilib və onun fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb
Vətəndaş 
.
MƏMMƏDOVA ŞƏBNƏM QƏNBƏR QIZI
Bankın adı: 
Pərakəndə Satış Departamenti
VÖEN: 9900003611
SWIFT: AIIBAZ2X
Telefon: 
Bankın ünvanı: 
Bakı şəhəri, Nəsimi ray., Füzuli küç. 71
Xahiş edirik göstərilən imza nümunələrini hesab üzrə 
əməliyyatlar apararkən zəruri hesab edəsiniz.
Telefon:
994124914862 
İmza və möhür nümunələri Vərəqəsi
Kodlar
Bankın qeydi
Hesabın sahibi:
MƏMMƏDOVA ŞƏBNƏM QƏNBƏR QIZI
(adı, soyadı, atasının adı)
İmza nümunələrinin qəbulu üçün icazə
Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd:
VÖEN
(fərdi sahibkar)
10.10.2023
Şəxsiyyət vəsiqəsi
Seriya 
AA 

tərəfindən 
№2854909 Asan 3
tarixdə verilib.
24.02.2021
VÖEN
Ünvan: 
BAKI ŞƏHƏRİ, SƏBAİL RAYONU, ƏLİBƏYOV 
QARDAŞLARI KÜÇƏSİ, EV 15, MƏNZİL 11
Digər qeydlər
200004
AZ59AIIB410100G9440688683299
Hesab üzrə əməliyyat aparan şəxsin A.S.A.
İmza nümunəsi
Qeyd
MƏMMƏDOVA ŞƏBNƏM QƏNBƏR QIZI
Vəlizadə Tərxan 
Mehman oğlu
(imza)
Filial rəhbəri və ya 
digər müvəkkil şəxs 
M.Y10.10.2023
Bakı
KREDİT MÜQAVİLƏSI № GTKR4102394B299
(hesab və kredit şərtləri ilə birgə)
TƏRƏFLƏR
“Kredit müqaviləsi”nin (bundan sonra - 
) Tərəfləri: “Kapital Bank” ASC (bundan sonra - 
) və 
Müqavilə
Bank
MƏMMƏDOVA ŞƏBNƏM QƏNBƏR 
(bundan sonra - 
).
QIZI
Müştəri
1.MÜQAVİLƏNİN PREDMETİ
1.1.Bu Müqaviləyə görə Bank aşağıdakı şərtlərlə Müştəriyə istehlak məqsədilə kredit verir, kreditin istifadəsilə bağlı müvafiq hesablar açır, Müştəri isə həmin kreditdən 
istifadə edir və yaranmış borclarını (əsas və faiz borcu, xidmət haqqı, dəbbə pulu və s.) Müqavilə ilə müəyyən edilmiş qaydada geri ödəyir:
1.1.1.Kreditin növü/təyinatı (bankdaxili məhsul kimi): Gündəlik tələbat krediti
1.1.2. Kreditin müddəti: ay
48
1.1.3.Kreditin məbləği və valyutası: 
3200 manat (üç min iki yüz)
1.1.4. İllik faiz dərəcəsi: 22%
1.1.5.Kreditin qaytarılması qaydası: bu Müqavilənin ayrılmaz tərkib hissəsi olan Ödəniş 
qrafikinə əsasən
1.1.6. Xidmət (komisyon) haq(lar)ı:
1.1.6.1. Nağdlaşdırma komissiyası: AZN
32
1.1.6.2. Bank zəmanəti komissiyası: 64 AZN
1.1.8.Ödənilən məbləğin borclara yönəldilməsi növbəliliyi: I dəbbə pulu, II xidmət haqları, 
III faiz borcları, IV əsas borc
1.1.7. (FİFD)23.8%
1.2.Ödəniş qrafiki Müştəriyə kağız daşıyıcıda təqdim edilə, habelə Bankın mobil tətbiqi, elekron sayt və ya digər texnoloji vasitələrlə Müştərinin elektron kabinetində 
yerləşdirilə bilər.
2. KREDİTDƏN İSTİFADƏ EDİLMƏSİ
2.1.Bank, kreditdən istifadə edilməsi və ödənilməsi üçün Müştərinin adına 410100G9440688683299 saylı cari hesab və kreditin uçotunun aparılması üçün isə kredit 
hesabı açır.
2.2.Kredit Müştərinin cari hesabına köçürmə yolu ilə verilir. Müştərinin istəyinə əsasən cari hesaba köçürülən vəsait onun verdiyi ərizə əsasında xidmət haqları (1.1.6-cı 
yarımbənd üzrə) tutulmaq şərtilə Müştərinin Bankda olan müvafiq kart hesab(lar)ına köçürülə bilər. Tərəflər razılaşır ki, Müştərinin bu Müqaviləni imzalaması və 
verdiyi ərizə bu bənddə nəzərdə tutulmuş nağdsız hesablaşmanın aparılması üçün Müştəri tərəfindən verilmiş sərəncam (ödəniş sənədi) hesab ediləcəkdir.
2.3.Kredit üzrə faizlər ildə 360, ayda 30 təqvim günü götürülməklə kreditin Müştəriyə verildiyi (cari hesabına köçürüldüyü) gündən qaytarıldığı günədək, kreditdən 
istifadə edilmiş günlərin faktiki sayına görə əsas borcun qalıq məbləğinə hesablanır. Kredit üzrə əsas və faiz borcu kreditin verildiyi valyutada ödənilir.
2.4.Əgər Müştərinin Banka bir neçə müqavilə üzrə borcu olarsa, hansı öhdəliyə görə borcun tutulması (silinməsi) növbəliliyini Bank özü müəyyən edir.
2.5.Ödəniş qrafiki üzrə müəyyən edilmiş aylıq ödəniş(lər)dən artıq ödənişin edilməsi Bank tərəfindən Müştərinin əvvəlcədən ödəniş etmək istəyi kimi qəbul edilərək, artıq 
ödənilmiş məbləğ hesabına bu Müqavilənin 1.1.8-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş ardıcıllıqla Müştərinin borcları silinir. Bu zaman Bank, ödəniş qrafikinə uyğun 
şəkildə aylıq ödənişlərin tam icra olunduğu aylar üzrə Müştəriyə möhlət verir, yəni həmin müddətdə Müştəri tərəfindən hər hansı ödəniş edilməyə bilər. Möhlət 
müddəti ərzində Bank tərəfindən qalıq borc məbləğinə faizlər hesablanır. Möhlət müddəti bitdikdən sonra, ödəniş qrafiki ilə müəyyən olunmuş ilk ödəniş tarixindən 
etibarən müvafiq ay(lar) üzrə hesablanmış məbləğdə ödəniş edilir. Müştəri möhlət müddəti ərzində yenidən ödəniş etdikdə, bu bənd üzrə müəyyən edilmiş qayda 
tətbiq edilir. Bu, Bankın hüququdur, vəzifəsi deyildir.
2.6.Bank tərəfindən ayrı qayda müəyyən edilməmişdirsə, hesabda olan pul vəsaitinə Müştərinin xeyrinə hər hansı faiz hesablanmır. Hesaba yanlış daxilolma olduqda, 
Müştəri bu barədə 3 (üç) iş günü ərzində Banka məlumat verməli və Bankın həmin vəsaitin qaytarılması ilə bağlı tələbi daxil olduqda həmin məbləği Banka geri 
qaytarmalıdır. Müştəri tərəfindən geri qaytarılmayan həmin vəsaitlər Bank tərəfindən akseptsiz qaydada Müştərinin hesabından silinə bilər.
2.7.Bank tərəfindən hesab aşağıdakı hallarda birtərəfli qaydada bağlanıla (ləğv edilə) bilər:
2.7.1.Müştəri tərəfindən 1 (bir) il ərzində hesab üzrə əməliyyatlar aparılmadıqda;
2.7.2.Müştərinin Bank qarşısında kredit öhdəliklərinə xitam verildikdə;
2.7.3.Müştəri tərəfindən Banka yalnış məlumat verildiyi aşkar olunduqda;
2.7.4.Müştərinin Bankla işgüzar münasibətlərinin xarakterindən asılı olaraq Müştərinin qeyri-adi və ya cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və yaxud digər əmlakın 
leqallaşdırılması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi baxımından şübhəli əməliyyatlarını müəyyən etdikdə;
2.7.5.Vergi və ya digər dövlət orqanlarından (qurumlardan) bu barədə müraciət daxil olduqda.
2.8.Bank aşağıdakı hallarda kreditin hesablanmış faizi ilə və digər borcları ilə birlikdə qaytarılmasını Müştəridən vaxtından əvvəl tələb edə bilər:
2.8.1.Müştəri tərəfindən bu Müqavilə üzrə borcların (əsas, faiz və digər borclar) vaxtında ödənilməsi müddətləri pozulduqda;
2.8.2.Müştəri tərəfindən Bankı aldatmağa yönəlmiş hər hansı bir hərəkətin edildiyi aşkar olunduqda;
2.8.3.Müştərinin əmək müqaviləsinə xitam verildikdə və ya pensiya ödənişinin verilməsi dayandırıldıqda, əmək haqqı (və ya pensiya) hesabı ləğv edildikdə;
2.8.4.Müştərinin əmək haqqı, pensiya kartlarının xidmət olunması başqa banka keçdikdə.
2.9.Hesab Bu Müqavilənin 2.7-ci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada bağlandıqda, hesabdakı hər cür öhdəliklərdən azad pul vəsaiti Bankda saxlanılır. Müştəri müvafiq 
vəsaiti əldə etmək üçün şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə birlikdə Banka müraciət etməlidir.
2.10.Bu Müqavilə imzalandığı andan Müştəri ilə Bank arasında bağlanmış aşağıdakı müqavilə(lər) üzrə ödənilməmiş ümumi qalıq borc (əsas borc, faiz borcu və cərimə 
borcu daxil olmaqla) bu Müqavilə üzrə Müştəriyə verilmiş kredit vəsaiti hesabına və Bank tərəfindən Müştərinin əlavə razılığı olmadan akseptsiz qaydada silinərək 
ödənilir, bununla da Tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə həmin müqavilə(lər)yə xitam verilir:
2.10.1
22.08.2023 -cı il tarixli, GTKR3147036B112 saylı Kredit müqaviləsi üzrə 884.25 manat qalıq borc;
3. TƏRƏFLƏRİN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ
3.1.Bankın hüquq və vəzifələri aşağıdakılardır:
3.1.1.Bu Müqavilə üzrə hüquqlarını üçüncü şəxslərə ötürə bilər;
3.1.2.Bu Müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş hallarda kreditin hesablanmış faizi və digər borcları ilə birlikdə qaytarılmasını Müştəridən vaxtından əvvəl tələb edə bilər.
3.2.Müştərinin hüquq və vəzifələri aşağıdakılardır:
3.2.1.Kredit öhdəliyini vaxtından əvvəl icra edə bilər;
3.2.2.Bank bu Müqavilədə nəzərdə tutulmuş hallarda öhdəliyin icrasını vaxtından əvvəl tələb etdikdə krediti, kredit üzrə hesablanmış istifadə faizlərini və digər borcları 10 
(on) iş günü müddətində qaytarmalıdır;
3.2.3.Bu Müqavilə üzrə müəyyən edilmiş müddətlərdə kredit üzrə ödənişləri Banka ödəməlidir. Müştəri bu Müqavilə üzrə borcların ödənilməsini gecikdirdiyi halda hər 
gecikdirilən gün üçün gecikdirilmiş borc məbləğinin 0,6 %-i miqdarında dəbbə pulu ödəyir (və ya dəbbə pulu Müştərinin Bankda olan hesab(lar)ından silinir).
4. TƏSDİQ VƏ BƏYANATLAR
4.1.Müştəri anlayır və təsdiq edir ki, bu Müqavilə üzrə əməliyyatların icrası ilə əlaqədar özünə aid eyniləşdirmə məlumatlarının məxfi saxlanılması, təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi, habelə üçüncü şəxslərə verilməməsi ilə bağlı tədbirlər görməlidir. Bank məlumat mübadiləsinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün tədbirlər görəcəkdir, 
lakin Müştərinin təqsiri ucbatından həmin məlumatların üçüncü şəxslər tərəfindən istifadə edilməsi ilə bağlı Müştəriyə dəymiş zərərə (ziyana) görə Bank məsuliyyət 
daşımır.
4.2.Bank Müştərinin əsas, faiz və digər borclarını, habelə Müştərinin Bankda olan hesablarına istənilən üsulla səhvən köçürülmüş pul vəsaitini onun sərəncamı olmadan, 
akseptsiz qaydada (əlavə razılığını almadan) onun istənilən hesabından tuta (silə), o cümlədən hesablarındakı digər valyutada olan pul vəsaitlərini Bankın elan etdiyi 
məzənnəyə və Tarif dərəcələrinə əsasən konvertasiya edərək silə bilər, habelə Müştərinin bank hesabında olan pul vəsaitini borcların məbləği həddində bloklaşdıra 
bilər, ödəniş intervalının əvvəlində aylıq borcları tuta (silə) bilər, bundan əlavə, Müştəri Banka olan borclarının ödənilməsini gecikdirdikdə Bank tərəfindən Müştəriyə 
verilmiş kredit, kredit münasibətləri, kredit üzrə borclar haqqında məlumat, kredit dosyesində olan sənədlərin surəti (hesab müqaviləsi, kredit müqaviləsi, Ödəniş 
qrafiki və s.), həmin sənədlərdə qeyd edilmiş məlumatlar Bank tərəfindən üçüncü tərəfə (şəxslərə) ötürülə, verilə bilər.
4.2.1.Müştərinin Bankdakı istənilən hesab(lar)ı Müştərinin Bank qarşısındakı borc öhdəliklərinin icrası üçün yüklü edilmişdir. Müştəri Bank qarşısındakı öhdəliklərini icra 


(imza)
MƏMMƏDOVA ŞƏBNƏM QƏNBƏR QIZI
(imza)
Vəlizadə Tərxan Mehman oğlu
4.2.1.Müştərinin Bankdakı istənilən hesab(lar)ı Müştərinin Bank qarşısındakı borc öhdəliklərinin icrası üçün yüklü edilmişdir. Müştəri Bank qarşısındakı öhdəliklərini icra 
etmədikdə və ya lazımı qaydada icra etmədikdə “Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Qanun) 5.6-cı maddəsinə əsasən 
Bankın Müştərinin (yüklülük verənin) razılığı olmadan müvafiq hesabda olan pul vəsaitlərini silmək hüququ vardır. Tərəflər razılığa gəlirlər ki, bu bənddə qeyd 
edilənlər Qanunun 5.6-cı maddəsinə əsasən nəzarət haqqında müddəa hesab olunur.
4.3.Bank təsdiq və bəyan edir ki, Borcalanın bu Müqavilənin 1.1.6.2-ci bəndində qeyd olunan komisyon haqqın ödəməsini nəzərə alaraq, bu Müqavilənin ilk 12 ayı 
ərzində Borcalanın bədbaxt hadisə (yəni kənar fiziki təsirlə əlaqədar olan və Borcalanın həyatı və sağlamlığına zərər vuran qəfil, gözlənilməz habelə təsadüfi hadisələr) 
nəticəsində ölümü halında Bank Bocalanın bu Müqaviləyə üzrə Bank qarşısında ödənilməmiş borcu olduğu halda bu Müqavilənin 1.1.8-ci bəndində qeyd olunan bank 
zəmanəti məbləği həddində Borcalanın varislərinə (və/və ya zamin(ləri)inə) tələb irəli sürməyəcək.
4.4.Bank Tarif dərəcələrinə əsasən müvafiq xidmət haqqı müqabilində həm bank xidməti göstərir, həm də sənədlər (o cümlədən öhdəliyin icrasını təsdiq edən sənədlər, 
arayışlar, çıxarışlar və s.) verir. Müştəri Bankın Tarif dərəcələri ilə tanış olmuşdur və gələcəkdə də Bankın rəsmi internet ünvanından (www.kapitalbank.az) tanış 
olacaqdır. Bankın Tarif dərəcələri (tarifləri) Bank tərəfindən birtərəfli qaydada dəyişdirilə bilər. Bu Müqaviləni imzalamaqla Müştəri öz kredit borcları haqqında 
məlumatların alınması, təqdim edilməsi və onun haqqında toplanan məlumatlarda qeyri-dəqiqliyin aradan qaldırılması üçün Banka AR Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 
Palatasının Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinə (MKR) və kredit bürolarına müraciət etmək hüququnu verir.
4.5.Müştəri və Bank təsdiq edir ki, SMS vasitəsilə göndərilmiş bildirişin Müştəri tərəfindən təsdiq edilməsi, habelə ATM, ödəniş terminalı və ya Bankın mobil tətbiq və 
digər texnoloji (texniki) vasitələrlə müvafiq hərəkətlərin (təsdiqləmələrin) edilməsi Müştəriyə məxsus şəxsi imzanın analoqu kimi qiymətləndirilir və onun şəxsi imzası 
ilə eyni hüquqi qüvvəyə malikdir.
4.6.Tərəflər razılaşır ki, Bankın 11 noyabr 2016-cı il tarixli “Pərakəndə Bankçılıq üzrə Standart Şərtlər” (bundan sonra “Şərtlər”) bu Müqavilənin ayrılmaz tərkib 
hissəsidir. Müştəri bu Müqaviləni imzalamaqla razılığını bildirir və təsdiq edir ki, Şərtlərlə tanış olmuşdur və Şərtlərdə, o cümlədən bu Müqavilədə qeyd edilən 
məsələlərlə bağlı Bank tərəfindən ona izahat da verilmişdir, habelə Şərtlərdə və bu Müqavilədə qeyd edilənlərə dair etirazı yoxdur. Şərtlər Bankın rəsmi internet 
ünvanında (www.kapitalbank.az) və Bankın filiallarında çap versiyasında mövcuddur.
4.7.Bu Müqavilədə qeyd edilməyən məsələlər Azərbaycan Respublikasının hüquqi aktları ilə tənzimlənir.
4.8.Bu Müqaviləni imzalamaqla Müştəri bəyan edir ki, Müqavilə üzrə öhdəliklərini tam və ya lazımınca icra etmədikdə öhdəliyin icrasının təmin edilməsi istiqamətində 
qanunvericiliyə və bu Müqaviləyə müvafiq olaraq tədbirlərin görülməsi məqsədilə Bank tərəfindən onun yaşadığı ünvana və/və ya iş yerinə müvafiq məktublar, 
bildirişlər göndərilməsinə, Banka təqdim etdiyi özünə və ya üçüncü şəxslərə aid mobil nömrələrə SMS-lərin göndərilməsinə və ya zənglərin edilməsinə, habelə Bank 
əməkdaşlarının/nümayəndələrinin Müştərinin yaşadığı ünvana və/və ya iş yerinə gəlməsinə etiraz etmir.
5. YEKUN MÜDDƏALAR
5.1.Bu Müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, Müqavilənin şərtlərinin dəyişdirilməsinə və ya ona əlavələr olunmasına Tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə və yazılı 
qaydada yol verilir.
5.2.Bu Müqavilənin icrası ilə əlaqədar Tərəflər arasında yaranmış mübahisələr qarşılıqlı razılıqla həll edilir. Qarşılıqlı razılıqla həll edilməyən mübahisələr isə Azərbaycan 
Respublikasının məhkəmələri vasitəsilə həll ediləcəkdir.
5.3.Bu Müqavilə ilə tənzimlənməyən münasibətlər Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi və digər hüquqi aktları ilə tənzimlənir.
5.4.Bu Müqavilə Tərəflər onu imzalandığı gündən qüvvəyə minir və Tərəflər bu müqavilə üzrə bütün öhdəliklərini tam icra edənədək, o cümlədən məhkəmə qətnaməsi 
çıxarıldıqdan sonra hesablanmış faizlər, dəbbə pulu, maliyyə sanksiyası ilə bağlı çəkilən xərclər tam ödənilənədək qüvvədə qalır. Bank bu Müqaviləyə birtərəfli qaydada 
xitam verə bilər.
5.5.Bu Müqavilənin (o cümlədən onun Əlavələrinin) hər hansı bəndinin qismən və ya bütünlüklə etibarsız, yaxud AR qanunvericiliyinə zidd olması müəyyən edildikdə, 
sözügedən etibarsız bənd və ya onun etibarsız hissəsi bu Müqavilədən çıxarılmış hesab ediləcək və bu Müqavilənin digər bəndlərinin etibarsızlığına səbəb olmayacaqdır. 
Yarana biləcək mübahisələrə AR qanunvericiliyi tətbiq olunur. Bu Müqavilə Tərəflərin imzası ilə təsdiq edildikdən sonra qüvvəyə minir.
5.6.Müştərinin bu Müqavilə üzrə hər hansı sualı və ya xidmətlərlə əlaqədar qarşılaşdığı çətinlikləri yarandıqda, ilk öncə bu barədə Banka məlumat verməsi və +994196 qısa 
nömrəsi vasitəsilə məsələnin Bankla razılaşdırılması tövsiyə olunur. Bank tərəfindən hər hansı dəstək göstərilmədikdə, Müştəri +994124935058 telefon nömrəsi və ya 
966 qaynar xətti vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı ilə, Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə isə +994604002244 whatsapp xətti və 2244 qaynar xətti 
vasitəsilə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsi ilə əlaqə saxlaya bilər.
5.7.Tərəflərin bir-birinə olan bütün növ bildirişləri, xəbərdarlıqları və s. sənədləri bu Müqavilədə nəzərdə tutulan və ya sonradan təqdim edilən mobil nömrələrinə, 
ünvanlarına sifarişli məktub, teleqram və ya faksla göndərilir. Həmin ünvana göndərilmiş bildirişlər tərəflərə çatdırılmış hesab olunacaq və bu zaman tərəflər göndərilən 
sənədləri almaması halına istinad edə bilməz. Hüquqi və ya poçt ünvan(lar)ında, mobil nömrələrində dəyişiklik olan tərəf digər tərəfi bu barədə dərhal xəbərdar 
etməlidir, əks təqdirdə sonuncu məlum olan ünvan üzrə göndərilmiş müraciətlər ünvan sahibinə çatdırılmış hesab olunacaq.
6. TƏRƏFLƏRİN HÜQUQİ ÜNVANI VƏ REKVİZİTLƏRİ
6.1. Bank: Kapital Bank ASC-in Pərakəndə Satış Departamenti
6.2. Müştəri: MƏMMƏDOVA ŞƏBNƏM QƏNBƏR QIZI
Kod:
200004
Ünvan:
BAKI ŞƏHƏRİ, SƏBAİL RAYONU, ƏLİBƏYOV 
QARDAŞLARI KÜÇƏSİ, EV 15, MƏNZİL 11
VÖEN:
9900003611
Ş/V:
tərəfindən 
AA, № 2854909, Asan 3
tarixində verilmişdir
24.02.2021
Müxbir hesab: AZ37NABZ01350100000000001944
Ünvan:
Bakı şəhəri, Nəsimi ray., Füzuli küç. 71
Ev telefonu: 994124914862
Telefon:
Mobil 
telefon:
994556585466Yüklə 0,96 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin