QƏDİm siVİLİzasiyalar tariXİYüklə 76,81 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü76,81 Kb.
#171
növüMühazirə
QƏDİM SİVİLİZASİYALAR TARİXİ

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

HIST110, Qədim Sivilizasiyalar tarixi, (3 kredit)

Departament

Tarix və Arxeologiya” departamenti

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

Yaz 2013

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Roza Arazova

E-mail:

rarazova@khazar.org

Telefon:

(012) 421-79-16 (departament)

Mühazirə otağı/Cədvəl

314 (O), I gün – 15:10-16:30, V gün – 15:10-16:30

Məsləhət saatları

III gün – 12:00-13:20

Prerekvizitlər
Tədris dili

Azərbaycan dili

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Əsas dərsliklər:

Qeyd. * işarəsi ilə olan kitablar cədvəldə göstərilmişdir.

1*. Yusif Yusifov. Qədim Şərq tarixi. Bakı, 2007 və başqa nəşrlər.

2*. Древние цивилизации. Под. Ред. Г. М Бонгард- Левина. Москва, 1989.

3*. Yusif Həsənov. Qədim Roma tarixi. Bakı, 1975.

4. Telman Orucov. “Qədim Roma: qüdrətin qabarması və çiçəklənməsi”, Bakı 2008

5*. M.Erivanski. Qədim Yunanıstan tarixi. Dərs vəsaiti. Bakı, 1963.

6. Мифологический словарь (müxtəlif nəşrlər)

7. Хрестоматия по истории древнего Востока. Под ред. М.А.Коростовцева и др. часть I. Москва 1980

8. Mühazirə mətnləri.

Əlavə vəsait

9. Tofiq Mustafazadə. Ümumi tarix, I kitab. Bakı, 2009, III, IV bölmələr

10. Cəlil Nağıyev. Qədim Şərq ədəbiyyatı tarixi. Bakı, Asiya nəşriyyatı, 2004

11. Tərlan Novruzov. Qədim Şərq ədəbiyyatı. I hissə, Bakı, Adiloğlu, 2007

12. Əli Sultanlı. Antik ədəbiyyat tarixi. Bakı, 2008

13. S. Kramer. Tarix Şumerdən başlanır. Bakı 2009

14. “Мифы и легенды древней Греции” Филипп Ардах, Belitha press 1997


Kursun vebsaytı
Tədris metodları

Mühazirə

Öyrənmə və Tədris Metodları.

- Mühazirələr

- Mövzu ətrafında interaktiv müzakirələr

- Mühazirələrin əsas tezisləri yazılı olaraq tələbələrə

veriləcəkdir

- Xəritələr, video və digər əyani vəsaitlərdən istifadə

- Mövzularla əlaqədar olaraq İncəsənət muzeyinə ekskursiyanın

təşkil edilməsiQrup müzakirəsi

Praktiki tapşırıqlar

Praktiki məsələnin təhlili

Digər

Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı

Fevral-mart aylarında keçirilən mövzular əsasında tələbələrin biliyini yoxlamaq üçün 2 yazı işləri (quiz) keçirilir. Hər quiz 20 bal (mart) və 15 bal (aprel)

35 bal

Praktiki məsələFəallıq

Dərslərdə, diskussiyalarda, prezintasiyalarda və elmi seminarlarda iştirak etmək


6 bal


Tapşırıq və testlər

Yoxlama yazı işləri

4 bal

Kurs işi (Layihə)

Prezentasiya/Qrup müzakirə

Prezentasiya mövzuları


5 bal

Final imtahanı

Aprel-may aylarında keçirilən mövzular əsasında iyun ayında final imtahan verilir.


50 bal

DigərYekun
100 bal

Kursun təsviri

Qədim sivilizasiyaları tarixi Qədim Şərq dövlətlərində, Yunanıstan və Romada yaranan, çiçəklənən və süquta uğrayan qədim sivilizasiyalar tarixini əhatə edəcək, bu sivilizasiyaların maddi və mənəvi irsinin tarixi əhəmiyyətini şərh edəcəkdir.


Kursun məqsədləri
Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Fənnin tədrisinin nəticələri:

Fənnin sonunda tələbələrin aşağıdakılara yiyələnmələri gözlənilir:

- Sivilizasiya anlayışını qavramaq

- Qədim Şərq və antik cəmiyyətlərin sivilizasiya barədə biliklərə yiyələnmək, onların dünya tarixində yerini başa düşmək

- Mədəniyyətimizin bu sivilizasiyalarla ortaq izlər daşıdığını öyrənmək


Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Dəvamiyyət

Bütün tələbələr dərslərdə iştirak etməyə borcludurlar. Üzrlü səbəbləri (xəstəlik, ailə vəziyyəti və s. ) olanlar dəvamiyyətsizliyinin səbəbini dekanlığa bildirməlidir. 20% dən artıq dərs buraxan tələbələr imtahana buraxılmır.


Gecikmələr

Tələbə dərsə 5 dəqiqədən gec gələrsə, o, dərsə buraxılmır. Ancaq o, sonrakı saatlara girə bilər.Yoxlama işi

Müəllimə və dekanlığa qabaqcadan məlumat verilən səbəblərdən yoxlama işində iştirak etməyən tələbə yoxlama işini növbəti həftədə yaza bilər.


İmtahanlar

Tələbənin imtahanda iştirakı və ya imtahanın buraxılması ilə bağlı bütün məsələlər fakültə rəhbərliyi tərəfindən həll olunur. Suallar dərs mövzuları əsasında hazırlanacaq. Aralıq imtahanının sualları yekun imtahanında təkrarlanmır.


İmtahan qaydalarının pozuntuları

Aralıq və yekun imtahanında tələbə tərəfindən imtahanın gedişini pozmaq və köçürmə qadağandır. H­əmin h­alda tələbənin imtahan işi ləğv olunur və tə­ləbə 0 (sıfır) qiym­əti ilə im­tahandan kənarlaşdırılır.


Fənni bitirmə qaydası:

Fənn ciddi olaraq Universitetin qiymətləndirmə siyasətinə riayət edir. Buna görə də bir qayda olaraq, fənni uğurla keçmək üçün ümumi qiymətin 60%- ni toplamalıdır. Qeyri- müvəffəq qiymət alan tələbə digər semestr və ya növbəti il fənni yenidən götürə bilər.Tələbələrin davranış qaydaları.

Dərs zamanı dərs gedişini pozmaq, icazəsiz müzakirə, mobil telefonlardan istifadə və ya qeyri- etik hərəkətlər etmək qadağandır. Fənni uğurla bitirmək üçün tələbələr dərsdə fəal olmalı və digərlərini də iştiraka cəlb etməlidirlər.


Öyrənmə və Tədris Metodları.

- Mühazirələr

- Mövzu ətrafında interaktiv müzakirələr və yoxlama işləri

- Mühazirələrin əsas tezisləri yazılı olaraq tələbələrə veriləcəkdir

- Xəritələr, video və digər əyani vəsaitlərdən istifadə

- Mövzularla əlaqədar olaraq, Azərbaycan Tarix muzeyi, İncəsənət muzeyinə ekskursiyanın təşkil edilməsi
Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar4

Giriş. “Sivilizasiya” və Şərq haqqında anlayış.

Qədim sivilizasiyaların tarixi kökləri, öyrənilməsi tarixi. Mənbələr.[1, fəsil 1,s.5-49];

[2, s.23-36]

4

Qədim Misir sivilizasiyası. Öyrənilmə tarixi və dövrü təsnifatı.

Təbii- coğrafi şəraiti və əhalisi. Qədim Misirin tarixi xülasəsi.[1, fəsil 6-10,s.163-227];

[2, s.37-44]

4

Qədim Misir mədəniyyəti: Yazı, dil. Məktəb. Ədəbiyyat. Din. Elmi

biliklər. İncəsənət, Memarlıq.[1, fəsil 11,s.228-238];

[2, s. 44-69]

[11, s. 84-115]
4


Qədim İkiçayarası (Mesopotomiya) sivilizasiyası. Öyrənilmə tarixi və

dövrü təsnifatı.Təbii şəraiti və əhalisi. Qədim Mesopotomiyanın tarixi xülasəsi. Şumer, Akkad.[1, fəsil 2,3,s. 50-104];
[2,s.89-97]4

Qədim Babilistan II- I minillikdə.

Yeni Babilistan.[1, fəsil 4,s.105-124;

fəsil 16, s.318-329];

[2,s.97-100,106-109]
4

Aralıq imtahan yoxlaması – 1 (20 bal)Şumer- Babil Mədəniyyəti: Yazı, dil. Məktəb. Din. Əfsanələr. Dastanlar. Poeziya. Elmi biliklər. İncəsənət. Memarlıq.

[1,fəsil 5, s.125-162];

[2,s. 109-117];

[11,s.51-82]
4
Aralıq imtahan yoxlaması – 2 (15 bal)

Qədim İran sivilizasiyası. Təbii şəraiti; əhalisi.

Tarixi xülasə. Əhəməni dövləti və siyasi tarixin əsas mərhələləri.


Mədəniyyət. Memarlıq. Heykəltəraşlıq. Torevtika. Din. Zərdüştlük. Avesta.
Qədim Hindistan sivilizasiyası. Mohenço- Daro və Harappa sivilizasiyaları. Epik əsərlər. Din. Brahmanizm. Buddizm. Fəlsəfə. Elmi biliklər. Təsviri incəsənət. Memarlıq. Heykəltəraşlıq.

[1,fəsil 17,s.330-361,

s.389-450];

[2, s.135-162];
[11, s.18-49]

[1, fəsil 18, s.451-476];

[2,s.218-239]

[11, s.189-198]

4


Antik sivilizasiyalar. “Antik Dövr” anlayışı.

Antik cəmiyyətlərin əsas xüsusiyyətləri. Antik sivilizasiya və müasir dövr.

[mühazirə mətnləri]4

Qədim Yunanıstan sivilizasiyası.

Təbii- coğrafi şəraiti və əhalisi. Qədim Yunanıstanın tarixi xülasəsi. Erkən Yunanıstan. Arxaik Yunanıstan. Klassik Yunanıstan. Yunan polisinin böhranı. Makedoniyalı İskəndərin Şərq yürüşü.[2, səh 288-345]

[5]


[mühazirə mətnləri]

4

Yunan sivilizasiyası. Onun əsas bölmələri.

Məktəb və təhsil. Əfsanələr və miflər. Lirika. Tragediya və komediya.

İctimai bayramlar və tamaşalar. Teatr. Olimpiya oyunları.


[5, səh 82-101;

2, səh 310-345;

12, səh 19-68; 134-247]

[mühazirə mətnləri]
4


Yunan fəlsəfəsi. Onun əsas istiqamətləri. Görkəmli filosoflar. Elmi

biliklər. Din. İncəsənət. Heykəltəraşlıq. Qədim yunanlarıın həyat tərzi.[5, səh 82-101]

[2, səh 310-345]

[mühazirə mətnləri]
4

Ellinizm sivilizasiyası. “Ellinizm” anlayışı.

Ellin dövlətləri. Ellin mədəniyyətinin səciyyəvi əlamətləri.Ellin mədəniyyətinin mərkəzləri. İskəndəriyyə Museyonu və kitabxana.

Dəqiq elmlər. Ellin fəlsəfəsinin əsas cərəyanları. Ədəbiyyat. İncəsənət.

Heykəltaraşlıq.[2, səh 346-383]

[5, səh 101-117]

[mühazirə mətnləri]
4

(Seminar və yoxlama iş)Qədim Roma sivilizasiyası. Qədim Romanın tarixinə dair mənbələr.

Təbii şəraiti və əhalisi. Qədim Romanın tarixi xülasəsi. Erkən Roma.[2,s.385-391];

[3, s.4-38; 50-51] [mühazirə mətnləri]

4


Roma respublikası e.ə. V-I əsr. Dövlət quruluşu

Patrisilərlə plebeylərin mübarizəsi. Aqrar siyasət. Romanın xarici siyasəti. Pun müharibələri. Ellinist Şərq ölkələrinin işğal edilməsi. Romada demokratik hərəkat, qulların üsyanı. Roma respublika böhranı. Sulla diktaturası.

I Triumvirat. II Triumvirat. Vətəndaş müharibələri


[2,s.391-419];

[3, s. 99-106]

[mühazirə mətnləri]
4


Roma imperiyası. Avqustun prinsipatı. Avqustdan sonrakı imperatorlar, onların daxili və xarici siyasəti.Son Roma imperiyası, imperiyanın parçalanması və süqutu.

Mədəniyyət. İdarəçilik. Hüquq. Siyasi və məhkəmə natiqliyi. Ədəbiyyat. Poeziya. Din.Tamaşalar. Şəhərlər. Tikintilər. Roma ordusu.
[2,s.419-451];

[3, s.213-223,

239-240]
[12,s.357-441]

[mühazirə mətnləri]

Final imtahan
Yüklə 76,81 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə