Servet-i Fünun Edebiyatı Konu Kavrama Testi 1

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 82.03 Kb.
tarix26.07.2018
ölçüsü82.03 Kb.

Servet-i Fünun Edebiyatı Konu Kavrama Testi
1. (I) İstanbul'da Ahmet İhsan tarafından çıkarılmakta olan Servet-i Fünun, adından da anlaşılacağı gibi bir fen dergisiydi. (II) Eski edebiyat taraftarlarına karşı tek bir cephe kurmak isteyen Recaizade Mahmut Ekrem bu dergiyi bir edebiyat dergisi yapması için Ahmet İhsan'ı ikna etti. (III) Derginin başına Tevfik Fikret'i getirdi. (IV) Kısa bir zaman sonra Servet-i Fünun memleketin en büyük sanat ve edebiyat dergisi haline geldi ve edebiyatımızın modernleşmesinde büyük rol oynadı. (V) Halit Ziya, Mehmet Rauf, Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi ve ötekiler de dergiye katılmakta gecikmediler.

Bu parçada numaralı cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


2. I. Edebiyatımızda Tanzimat'la başlayan eski - yeni çatışmasının kesin olarak yeniden yana sonuçlandığı dönemdir.

II. Edebiyatımızın bu dönemine "Servet-i Fünun" dönemi denmesi, bu oluşumun Servet-i Fünun dergisinde gerçekleşmesindendir.

III. Edebiyatımız bu dönemde gerek içerik, gerek biçim bakımından tamamen Batılı bir görünüm kazanmıştır.

IV. Tanzimat hareketi bir anlamda "halka iniş" hareketi olduğu için Tanzimat'ın bu prensibi kararlılıkla sürdürülmüştür.

V. ilk yıllarda "sosyal fayda" formülüne bağlı kalan sanatçılar bir süre sonra romantizme kapılmışlardır.

Yukarıdaki açıklamaların hangileri Servet-i Fünun edebiyatı ile ilgili olarak doğru değil­dir?

A) I. ve III

B) II. ve IV

C) IV. ve V

D) III. ve IV.

E) I. ve II.


3. Aşağıdakilerden hangisi Servet -i Fünun edebiyatının genel özelliklerinden biri değildir?

A) Baskı ve yılgı ortamı içinde yetişen yenilik yanlısı gençlerce oluşturulması

B) "Sanat sanat içindir" anlayışıyla hareket edilerek sanat ürünlerinin dil ve biçim özelliklerine önem verilmesi

C) Arapça - Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü ağır bir dil kullanılması

D) Hem şiir hem de düzyazı alanında verilen ürünlerde Batı edebiyatının örnek alınması

E) Ulusal değerlerden ödün verilmeden evrensel değerlere bağlı kalınması


4. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatına yöneltilen eleştirilen biri olamaz?

A) Fransız edebiyatına aşırı derecede bağlı kalınmış, taklitçi bir edebiyat meydana getirilmiştir.

B) Toplum yaşamına ilgi gösterilmemiş, memleket sorunlarına duyarsız kalınmıştır.

C) Halkın anlayabileceği dilden tamamen uzaklaşılmış, yapay bir dil oluşturulmuştur.

D) Halka ulaşmada gazete yerine tiyatroya bel bağlanmış, gazete ihmâl edilmiştir.

E) Fransız şiirinden aktarılan soyut, karanlık, belirsiz imgelerle Türk şiiri bir çıkmaza sokulmuştur.


5. Eserlerinin en eğitimsiz okuyucular tarafından bile anlaşılmasını gaye edinmiş olan Ahmet Mithat Efendi, Servet-i Fünuncuların konuşma dilinden uzaklaşmakta gösterdikleri aşırılığa tepkisiz kalmamış, meşhur "........................" makalesiyle onlara en ağır hücumu yapmıştır (1897). Bu tarihten on yıl önce Fransa'da sembolistlere takılan, "soysuz, yozlaşmış" anlamına gelen bu ad, uzun süre Servet-i Fünuncular için de kullanılmıştır.

Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden han­gisi getirilmelidir?

A) Dekadanlar

B) Şiir ve İnşa

C) Hârâbat

D) Hirre-name

E) Demdeme6. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun şiirinin genel özelliklerinden biri değildir?

A) İmgelerle yüklü, süslü, sanatlı bir anlatımın olması

B) Aruz ölçüsü yerine serbest ölçünün kullanılması

C) Divan edebiyatı nazım biçimlerine uzak durulması

D) Birey yaşamını öne çıkaran temaların işlenmesi

E) Parnasizm ve sembolizm akımlarından etkilenilmesi


7. Aşağıdakilerin hangisinde Servet-i Fünun şiirleriyle ilgili verilen bilgi doğru değildir?

A) Anlamın beyitte toplanması geleneği yıkılmıştır.

B) Kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir.

C) Türkçe sözcükler söylenişleri bozulmadan aruza uydurulmuştur.

D) Divan edebiyatı nazım biçimi olan müstezat geliştirilerek serbest müstezata dönüştürülmüştür.

E) Anlamın şiir için önemli olmadığı görüşü savunulmuştur.


8. Servet-i Fünun şiiriyle ilgili aşağıdaki açıklamaların hangisi doğru değildir?

A) Romantik bir atmosfer içinde ele alınan aşk teması, öznel bir görüşle işlenen tabiat teması ve aile hayatına ait içten duygular başlıca konulardır.

B) Şiirle nesir birbirinden apayrı alanlar olarak görüldüğü için nesir dilinden uzaklaşıldıkça gerçek şiire varılacağı görüşüne bağlı kalınmıştır.

C) Nazım biçimi olarak ya Fransız şiirinden alınan sona, terza-rima ya divan şiirinden alınarak değiştirilen serbest müstezat ya da şairlerin kendi buldukları biçimler kullanılmıştır.

D) Heceye çocuk şiirleri dışında ilgi gösterilmeyerek aruz ölçüsü kullanılmış; şiirin konusuna göre aruz kalıbı seçilmiştir.

E) Parça güzelliği anlayışından uzaklaşılarak bütün güzelliği ilkesi benimsenmiştir.


9. (I) Şiirde Batılılaşma sürecinin tamamlanması, Servet-i Fünuncularca gerçekleşti. (II) Tema olarak hocaları Ahmet Mithat Efendi gibi, derinliği olmayan; fakat güzel, sevimli konuları, merhamet uyandıran sahneleri, platonik aşkları, hüzünlü tabloları seçtiler. (III) Bu konularla şiirin yapısı arasında uyum sağlamaya çalıştılar. (IV) "Şiir cümlesinin belirsiz sayıda dizelere dağılma­sı ya da dize ortasında tamamlanması" olarak bilinen "bağlanım"ı (enjambement) şiirimize getirdiler. (V) Böylece şiiri düzyazıya yaklaştırarak da olsa şiire bir serbestlik kazandılar.

Yukarıdaki parçada numaralı cümlelerin hangisinde Servet-i Fünun şiiriyle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I. B) II. C) II. D) IV. E) V.


10. Aşağıdakilerin hangisi Servet-i Fünun şairle-iyle ilgili olarak doğru bir yargı değildir?

A) Yaygın olmayan Arapça, Farsça sözcükleri, sözlüklerde arayarak bunları kullanım alanına çıkardılar: nahcir, tiraje...

B) Batı dillerinden aldıkları bazı kavramları karşılamak üzere Farsçanın kurallarıyla yeni tamlamalar oluşturdular; saat-i semenfam (yasemin renkli saatler), lerziş-i barid soğuk titreme)...

C)Aynı şiir içinde aruzun farklı kalıplarını kullandıkları gibi, aruz ve hece kalıplarını karışık kullanmayı denediler.

D) Sözcüklerin ses, görüntü ve çağrışımsal yönleriyle uğraşarak güzel biçimler yaratmaya yöneldiler.

E) Dergilerde yayımlanan fotoğraf ya da tablo altına şiir yazma modasını başlattılar.11. Aşağıdakilerin hangisi Servet-i Fünun döneminde düzyazıda görülen genel özelliklerden biri değildir?

A) Halk bilimi araştırmaları ve edebiyat tarihi alanlarında bilimsel yazı ve eserlerin ortaya konması

B) Özellikle roman ve hikayede büyük gelişme sağlanması

C) Romantizmden tamamen uzaklaşılmasa da realizm ve natüralizmin etkili olması

D) Şiirde olduğu gibi roman ve öyküde de koyu bir karamsarlığın görülmesi

E) Fransızca cümle yapısından esinlenilerek Türkçe'nin sözdizimine yeni imkanlar kazandırılması


12. Aşağıdakilerin hangisi Edebiyat-ı Cedide hikâye ve romanlarının özelliklerinden biri değildir?

A) Çevre tasvirlerinin eseri süslemek için değil, kahramanların kişiliklerini açıklayabilmek için yapılması

B) Yazarların, eserlerinde kendi kişiliklerini gizlemeye çalışması

C) Olayın akışını keserek konu dışı bilgi verme yoluna gidilmemesi

D) Edebiyat aracılığıyla bireyi eğitme amacının güdülmesi

E) Olayların yazarın gözünden değil de kahramanların bakış açısından verilmesi


13. Aşağıdakilerin hangisi Servet-i Fünun romanının özelliklerinden biri değildir?

A) Olayların istanbul'da geçmesi

B) Kahramanların aydın tabakasından seçilmesi

C) Rastlantılara fazlaca yer verilmesi

D) Kahramanlar arasında kadın - erkek ayrımı yapılmaması

E) Hayal kırıklığı teminin ana konu olması


14. (I) Anlatımı tekdüzelikten kurtarmak için cümlelerin sonunda değişik zamanlı fiiller kullandılar. (II) Kimi cümleleri yükleme bağlamadan eksiltili biçimde bıraktılar. (III) Fiil cümleleriyle birlikte ad cümlelerine de yer verdiler. (IV) Kimi cümlelerde sıfatları adların sonuna getirerek dilin anlatım olanaklarını zorladılar. (V) Şiirdeki tutumlarının tersine düzyazıda Arapça, Farsça sözcüklere fazla rağbet etmeyerek Türkçenin gelişmesine hizmet ettiler.

Bu parçada numaralı cümlelerin hangisinde Servet-i Fünun roman yazarlarıyla ilgili olarak yanlış bilgi verilmiştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


15. (I) Servet-i Fünuncular tiyatro türünde eser verebilmek için şartların değişmesini beklediler, ancak 1908'den sonra tiyatroyla uğraşabildiler. (II) Başta Hüseyin Suat olmak üzere, Mehmet Rauf, Cenap Sahabettin, Halit Ziya Uşaklıgil, Faik Ali Ozansoy, Ali Ekrem ve Safvetî Ziya 1908'den sonra çeşitli tiyatro denemelerinde bulundular. (III) Teknik bakımından bu denemelerin kusursuz oldukları söylenemese de Tanzimat devri örneklerine göre bir gelişmenin sağlandığı açıkça görülür. (IV) Özellikle şiir ve romanda benimsenen dil anlayışının tersine, tiyatroda günlük koşunma diline yaklaşma çabaları dikkat çeker. (V) Evlenme, boşanma, kadın hakları gibi temaların dışına çıkarak sosyal sorunları sahneye taşımaları Türk tiyatrosuna büyük bir ivme kazandırır.

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde Servet-i Fünuncuların tiyatro çalışmalarıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

1. Servet-i Fünun döneminde bireysel, Servet-i Fünun'un kapatılışından sonra toplumcudur. Balıkçılar, Verin Zavallılara, Ramazan Sadakası, Seza şiirleri toplumsal içerikli şiirlere örnek olmaktan çok merhamet duygusunu dile getiren şiirlerdir ve Servet-i Fünun döneminde yazılmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?

A) Ahmet Haşim

B) Namık Kemal

C) Tevfik Fikret

D) Cenap Şahebettin

E) Ziya Paşa


2. Oğlu Haluk için yazdığı şiirlerde onu Türk gençliğinin temsilcisi olarak görmüştür. Vatanperver, çalışkan, ahlaklı, bilimsel kafaya sahip gençlerin ülkeyi kurtarabileceklerine, daha ileri götürebileceklerine inanır. O, baskıya, zulme karşı çıkan, "hak bellediği yolda yalnız giden", etkisi günümüzde de hissedilen önemli bir sanatçıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?

A) Emin Bülent Serdaroğlu

B) Tevfik Fikret

C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

D) Abdülhak Hamit Tarhan

E) Hüseyin Cahit Yalçın


3. Şiirleri biçim bakımından olduğu gibi duygu, düşünce hayal bakımından da Batı şiiri çizgisindedir. Aruz ölçüsünü kullanır. Çocuklar için yazdığı Şermin'de ise heceyi yeğler. Türkçeyi aruza büyük bir ustalıkla uygular. Nazmı nesre yaklaştırır. Şiirin biçiminde ve söylenişinde yenilikler yapar. Betimlemeye önem verir. Parnasizm etkisiyle resimle şiiri kaynaştırır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?

A) Tevfik Fikret

B) Cenap Şehabettin

C) Halit Ziya Uşaklıgil

D) Mehmet Rauf

E) Ziya Paşa


4. Toplum sorumluluğunu hissettiği şiirlerinde, özgürlük, insanlık, yurt ve ulus sevgisi, ilerleme özlemi" ağır basar. "Sabah Olursa", "Tarih-i Kadim", "Millet Şarkısı", Rübabın cevabı", "Han-ı Yağma", Rübab-ı Şikeste, "95'e Doğru", "Haluk'un Defteri" diğer yapıtlarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?

A) Şemsettin Sami

B) Tevfik Fikret

C) Süleyman Nazif

D) Mehmet Rauf

E) Cenap Sahabettin


5. Servet-Fünun edebiyatının ikinci önemli ozanıdır. Şiirlerinde yeni mecazlar, duyulmamış semboller kullanır. Ağır, süslü bir dili vardır. Şiirleri genellikle aşk ve doğa konuludur. Şiirinde resmi ve müziği kaynaştırır. Arapça, Farsçadan kimsenin bilmediği sözcük ve tamlamaları almıştır. Özdeyişler kitabı "Tiryaki Sözler" onundur.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?

A) Tevfik Fikret

B) Emin Bülent Serdaroğlu

C) Halit Ziya Uşaklıgil

D) Mehmet Rauf

E) Cenap Şehabettin


6. Servet-i Fünün sanatçılarından olan şair "Edebiyatta güzellikten başka amaç tanımam." görüşündedir. Dilin sadeleşmesine karşı tutumu yaşam boyu sürmüştür. Tıp eğitimi için gittiği Fransa'da sembolizm ve parnasizm akımlarından etkilenmiş, sembolizmin öncüsü, parnasizmi de edebiyatımızla tanıştıran kişi olmuştur. Evrak-ı Eyyam (söyleşi, deneme) Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh (makaleler) ona aittir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?

A) Ziya Paşa

B) Emin Bülent Serdaroğlu

C) Halit Ziya Uşaklıgil

D) Mehmet Rauf

E) Cenap Şehabettin7. Servet - i Fünün edebiyatının en önemli romancısıdır. Teknik bakımından zayıf, gerçekliğin çok uzağındaki Tanzimat romancılığı onunla bu kusurlarından sıyrılır. Realist romanın Batılı ilk örneğini o verir. Romanlarında aydın kişilerle zengin çevrelerin yaşamını yansıtan yazarımız, halktan kişileri öykülerinde öne çıkarır. Kırk Yıl(anı), Saray ve Ötesi (anı), Nemide, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekası (roman) ona aittir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?

A) Abdülhak Hamit Tarhan

B) Mehmet Rauf

C) Hüseyin Rahmi Gürpınar

D) Halit Ziya Uşaklıgil

E) Ahmet Rasim


8. Modern Türk romanının kurucusudur. Roman, öykü, tiyatro, anı türünde yapıtlar vermiştir. Roimanlarında ağır bir dil kullanmıştır. Dili öykülerinde daha sadedir. Yapıtlarında Fransızca sözdizimini andıran bir tutum görülür. edebiyatımızda ilk mensur şiir denemeleri ona aittir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakile-in hangisidir?

A) Halit Ziya Uşaklıgil

B) Hüseyin Rahmi Gürpınar

C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) Halide Edip Adıvar

E) Refik Halit Karay


9. Fransız realist ve natüralistlerin etkisinde kalan yazar realist yapıtlarıyla ün kazanmıştır. Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar (roman); Aşka Dair, Hepsinden Acı, Kadın Pençesi (öykü); Kabus, Füruzan, (oyun) adlı yapıtların yaratıcısıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?

A) Halide Edip Adıvar

B) Mehmet Rauf

C) Ömer Seyfettin

D) Fuat Köprülü

E) Halit Ziya Uşaklıgil


10. Servet - i Fünun edebiyatında Halit Ziya'nın etkisinde kalmış, yine de ondan sonraki en önemli romancımızdır. Roman, öykü türlerinde yapıtları vardır. Yapıtlarında karamsarlık ve hüzün bulutları dolaşır. Mensur şiir örneği olan Siyah İnciler; tiyatro yapıtları Pençe, Cidal, Sansar ona aittir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?

A) Halit Ziya Uşaklıgil

B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

C) Mehmet Rauf

D) Halide Nusret Zorlutuna

E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu


11. Otuzdan fazla yapıtı olan romancımız; roman türünde Ferda-i Garam, Karanfil ve Yasemin Genç Kız Kalbi; öykü türünde ihtizar, Aşıkane, Son Emel, Hanımlar Arasında adlı yapıtları vardır. Edebiyatımızın ilk psikolojik romanı Eylül ona aittir. Romancımız diğer yapıtlarında Eylül'deki kadar başarılı değildir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?

A) Mehmet Rauf

B) Halit Ziya Uşaklıgil

C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) RızaTevfik

E) Süleyman Nazif


12. Servet-Fünun döneminin gazetecilikle öne çıkan ismidir. Gözleme dayalı gerçekçi öykü ve romanları vardır. Fransızca'dan çevirip Servet-i Fünün'da yayımladığı "Edebiyat ve Hukuk" adlı makale nedeniyle dergi kapatılmış, topluluk dağılmıştır. Kavgalarım (eleştiri); Hayal içinde (roman); Niçin Aldatırlarmış, Hayal-ı Muhayyel, Hayat-ı Hakikiye sahneleri (öykü) ona aittir.

A) Hüseyin Cahit Yalçın

B) Süleyman Nazif

C) Ahmet Haşim

D) Emin Bülent Serdaroğlu

E) Cenap Şahabettin13. Kendisi, edebiyatımızda daha çok bir düzyazı üstadı olarak isim yapmıştır. Tok ve heyecanlı bir düzyazı üslubu vardır. Şiirlerinde Servet-Fünun topluluğuna katılmadan önce Namık Kemal'in etkisi görülür. Onun en güçlü şiirleri ulusal duygular ve vatan ile ilgili olanlardır. O, bir milletin cesaret abidesidir. İstanbul'un işgalini kınayan bir yazısından dolayı Malta'ya sürülür. Gizli Figanlar, Firak-ı Irak, Malta Geceleri, Çal Çoban Çal yapıtları; "Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak / Neler yapmış bu millet en yakın tarihe bir sor bak" dizeleri ona aittir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?

A) Tevfik Fikret

B) Süleyman Nazif

C) Namık Kemal

D) Ziya Paşa

E) Şinasi


14. Servet - Fünun öykücülerinden olan yazar daha sonraları Milli edebiyat anlayışını benimsemiştir. Yazınsal şöhretini "Haristan ve Gülistan adlı yapıtıyla kazanan yazar Milli edebiyata Çağlayanlar" adlı yapıtıyla girmiştir. II. Meşrutiyetten sonra Türkçülük hareketinin kurucularından olmuştur. Türk dili ve Türk milliyetçiliği için çeşitli yazılar yazan yazarımızın anlatımı biraz süslüdür.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?

A) Mehmet Rauf

B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

C) Ömer Seyfettin

D) Halit Ziya Uşaklıgil

E) Ahmet Haşim


15. Servet - i Fünun döneminde yaşadığı halde, bu topluluğa katılmayan sanatçımız "sokağı edebiyata taşıyan" özelliğiyle de hatırlanır. "Halk için sanat" anlayışıyla yazdığı romanlarında özellikle natüralizmin etkileri görülür. Yapıtlarını konuşma diliyle yazmıştır. Boş inançları, asılsız söylentileri eleştirir. Şık, Şıpsevdi, Gulyabani, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzidvaç Ben Deli miyim?, Utanmaz Adam yapıtlarından bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?

A) Cenap Şahebettin

B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C) Reşat Nuri Güntekin

D) Hüseyin Rahmi Gürpınar

E) Halit Ziya Uşaklıgil


16. "Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden" dizelerinin şairi Fecr - i Ati edebiyatının en önemli sanatçısıdır. Şiirleri çeşitli yorumlara uygun, sözden çok musikiye yakındır. Sembolist ve empresyonist akımların etkisi altındadır. Ona göre şiir "duyulmak", nesir "anlaşılmak" için yazılır. Kızıl gün batımları, ay ışığı, sararmış yapraklar, gurup, şafak, gece, orman, kuş ve gül motiflerini çok kullanır. Göl Saatleri, Piyale, Bize Göre, Gurabâhane-i Laklakan (fıkra), Frankfurt Seyahatnemesi (gezi) yapıtlarındandır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakile­rin hangisidir?

A) Emin Bülent Serdaroğlu

B) Tevfik Fikret

C) Ahmet Rasim

D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

E) Ahmet Haşim


17. Servet-i Fünun döneminde yaşadığı halde bu topluluğa katılmayan ikinci sanatçıdır. Fıkra türünün en güzel ilk örneklerini veren odur. Ramazanlarıyla, bayramlarıyla, sokak sanatçılarıyla eski istanbul yaşamını anı ve fıkralarında anlatan yazarımız halkın zorlanmadan anlayacağı ürünler vermiştir. Fıkralarını "Şehir Mektupları" Eşkal-i Zaman "," Gülüp Ağladıklarım" kitaplarında toplamıştır. Gecelerim ve Falaka anı türündedir. Ramazan Sohbetleri ise söyleşilerini bir araya getirir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?

A) Ahmet Rasim

B) Hüseyin Rahmi Gürpınar

C) Mehmet Rauf

D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

E) Süleyman Nazif


18. Aşağıdakilerden hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?

A) Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem, Servet-i Fünun şairlerindendir.

B) Safveti Ziya Servet-i Fünun estetiğine uygun romanlar yazmış bir sanatçıdır.

C) Fazıl Ahmet Aykaç Fecr-i Ati şairlerinden olup daha çok mizah ürünleriyle tanınmıştır.

D) Mehmet Fuat Köprülü Servet-i Fünun edebiyatının önemli kalemlerinden olup gazeteciliğiyle tanınmıştır.

E) Peyami Safa'nın babası olan İsmail Safa, Servet-i Fünun döneminde şiirler yazmış; ancak bu topluluğa katılmamıştır.19. Şairin, hayatının son yıllarında, bir çocuk ruhu ve çocuk Türkçesiyle, hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerle oluşturulmuş eseridir. Eser, çocuk ruhuna hitap eden canlı doğa tasvirleri, oyun ve öğüt şiirleriyle çocuk edebiyatının ölmezleri arasındadır.

Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hân - ı Yağma

B) Şermin

C) Rübabın Cevabı

D) Doksan Beşe Doğru

E) Hasta Çocuk


20.I. "Sanat sanat içindir" anlayışına bağlı kalması

II. "Balıkçılar", Ramazan Sadakası" gibi yoksulluk ve acıma temalarını işleyen şiirlerle bireyci sanatın sınırlarını zorlaması

III. "Sis" adlı şiirinde baskı altında ezilen, hürriyetin olmadığı istanbul şehrine lanetler yağdırması

IV. Aruz ölçüsünün kalıplarını müzikalite bakımından değerlendirerek konuya göre aruz kalıbı seçmesi

V. Önceleri dindar bir insan olmasına karşın insanları birbirine düşürdüğünü düşünerek bütün dinlere cephe aldığı "Tarih - i Kadîm" şiirini yazması

Yukarıdakilerden hangileri Tevfik Fikret'in Servet - i Fünun topluluğu dağıldıktan sonraki döneme ilişkin özelliklerindendir?

A) I. ve III B) II. ve IV.

C) III. ve V. D) I. ve II.

E) IV. ve V.


21. Şair bir babanın, toplumsal, ulusal, idealist, insancıl öğütleri kendi çocuğunun kişiliğinde bütün yurt gençliğine sunduğu bir şiir kitabıdır. Şairin "Promete", "Ferda", "Zelzele" gibi şiirleri de bu kitabındadır.

Bu parçada sözü edilen eser, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nıjat Ekrem B) Şerare

C) Haluk'un Defteri D) Firûzân

E) Ordunun Defteri


22. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Tevfik Fikret'le ilgili değildir?

A) Şiirlerinde parnasizm akımından gelen etkilerle tasvire ve biçim mükemmelliğine önem vermesi

B) Arapça - Farsça sözcüklerle yüklü ağır bir dilinin olması

C) Şiiri düzyazıya yaklaştırarak anlamın beyitte tamamlanması geleneğine son vermesi

D) Batı şiiri nazım biçimlerinin yanı sıra gazel ve kaside gibi eski biçimlerde de başarılı olması

E) Aruz ölçüsünü pürüzsüz bir biçimde kullanabilme ustalığı göstermesi


23. Aşağıdakilerin hangisi Tevfik Fikret ile Cenap Şahabettin'in ortak özelliklerinden biridir?

A) Sembolizmden etkilenmeleri

B) Aruz ölçüsünü kullanmaları

C) Gezi türünde yapıtlarının olması

D) Çocuklar için de şiirler yazmaları

E) Bireyci sanat anlayışından hiç vazgeçmemeleri24. Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şahabettin'in şiirlerindeki tutumuna aykırıdır?

A) Aşk ve doğa temalarının dışına çıkmaması

B) Şiiri düzyazıya yaklaştırması

C) Müzikaliteye, âhenge önem vermesi

D) Hece ölçüsünü hiç kullanmaması

E) Arapça - Farsça sözcüklere düşkün olması


25. Şairliğinin yanı sıra bir nesir üstadı olarak da tanınmıştır. En güzel nesirlerini-Servet-Fünun yıllarında Cidde'ye görevli olarak gönderilmesi dolayısıyla yazdığı yolculuk mektupları sayılmazsa 1908'den sonra yazmıştır. Bunlar sohbet, makale ve yine yolculuk notları ve mektupları biçiminde yazılardır.

Yukarıdaki sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret

B) Mehmet Rauf

C) Halit Ziya Uşaklıgil

D) Cenap Sahabettin

E) Hüseyin Cahit Yalçın


26. Aşağıdaki eserlerden hangisi Cenap Şahabettin'e ait değildir?

A) Hac Yolunda B) Suriye Mektupları

C) Evrak - ı Eyyam D) Nesr- i Harp E) Batarya ile Ateş
27. Aşağıdakilerden hangisi düzyazı türünde olmayıp manzum bir eserdir?

A) Nesr - i Sulh B) Avrupa Mektupları

C) Evrak - ı Leyâl D) Tiryaki Sözleri

E) Hac Yolunda


28. Cenap Şehehabettin'le ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) "Tiryaki Sözleri" adlı eserinde özdeyiş niteliğindeki cümlelerini bir araya getirmiştir.

B) "Tâmât adındaki küçük kitap, ilk şiirlerinin toplamıdır.

C) "Yalan", "Körebe" ve "Küçük Beyler" fazla başarılı olamayan tiyatro denemeleridir.

D) "Evrak - ı Eyyam"da makale ve sohbet türünde yazılar toplanmıştır.

E) "Elhân - ı Şifâ" şairin çok sayıdaki şiir kitaplarının en önemlisidir.


29. Aşağıdakilerin hangisinde Süleyman Nazif'le ilgili verilen bilgi doğru değildir?

A) İlk şiirlerinde gerek tema gerekse üslup bakımından Namık Kemal'in etkisindedir.

B) Bireysel konulara eğilişi Servet - i Fünun topluluğuna girmesiyle başlar.

C) "Batarya ile Ateş", makale, sohbet, mensur şiir tarzında düzyazılarını topladığı eserlerinden biridir.

D) 1908'den sonra sosyal temalara yönelmiş; "Gizli Figanlar" ve "Malta Geceleri" adlı romanlarını bu dönemde yazmıştır.

E) İstanbul'un işgalini kınayan "Kara Bir Gün" başlıklı yazısı nedeniyle İngilizlerce Malta'ya sürülmüştür.


30. Aşağıdaki Hâlit Ziyâ Uşaklıgil'in özelliklerinden biri değildir?

A) Sanatlı, ağır bir üslubunun olması

B) Batılı roman tekniğine uygun eserler vermesi

C) Hikâyelerinde meddah geleneğini sürdürmesi

D) Mensur şiir ve anı türünde eserlerinin olması

E) En önemli eserlerini Servet - i Fünun döneminde vermesi31. Eser ana çizgileriyle realist olmakla birlikte, asıl kahraman Ahmet Cemil romantiktir. Ahmet Cemil, hiç kusursuz bir insan olarak tasvir edimiştir; bu yüzden biraz sönüktür. Onun çevresindeki öbür kişilere ise yazar, ayrıcalıklı davranmadığı içindir ki onlar daha canlıdır. Roman Ahmet Cemil'in hayatı üzerine kurulmakla beraber bir sanat çevresini anlatır. Bu çevre, mektep, matbaa, kitapçı ve Bâb - Âli Caddesi arasındadır.

Bu parçada sözü edilen eser, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aşk - ı Memnu B) Mâi ve Siyah

C) Kırık Hayatlar D) Nemide

E) Ferdi ve Şürekâsı


32. Batılı roman tekniğini aşama aşama geliştiren yazar, bu tekniğin bütün inceliklerini bu eserde gerçekleştirir. Bu romanda Batılılaşmanın Türk toplumunun zengin çevrelerdeki yönünü buluruz. Romanın kahramanlarından Adnan Bey'in evinde Fransız moda dergileri, Fransız mobilyası ve yaşayış tarzı vardır. Romanın asıl kahramanı Bihter'in ailesi ise zengin olmadığı halde modern hayata özenen bir tutum içindedir.

Yukarıdaki parçada hakkında bilgi verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırık Hayatlar

B) Hayal içinde

C) Aşk - Memnu

D) Eylül

E) Sefile


33. Bölümler halinde Servet-i Fünun dergisinde yayımlanırken derginin kapatılması üzerine basılışı yarım kalmış ve ancak yirmi üç yıl sonra, 1924'de kitap halinde basılabilmiştir. Romanda yine bir aile sarsıntısı işlenmiş; ancak ikinci derecedeki birtakım kişilerin hayatları da parça parça anlatılmıştır. Yazar bu romanını diğer romanlardaki süslerden uzak, daha sade bir eser halinde yazmaya çalışmıştır.

Yukarıda sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nesil - i Âhir

B) Bir Ölünün Defteri

C) Nemide

D) Kırık Hayatlar

E) Ferdi ve Şürekâsı


34. Mehmet Rauf ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Hâlit Ziya tarzı mensur şiirlerini "Siyah İnciler" adlı eserinde toplamıştır.

B) 1929'da yazdığı "Halas" adlı romanının konusu Kurtuluş Savaşı'dır.

C) Üslubu Hâlit Ziya'ya göre gevşek; ama daha yalındır.

D) Servet - i Fünun dönemindeki ustalık çizgisini sonraki yıllarda sürdürememiştir.

E) Romanlarından çok hikayeleriyle üne erişmiştir.


35. Yazar bu romanda olayların çok yavaş geliştiği bir üçgende Suat - Süreyya - Necip ilişkisini işler. Olayın basitliği, aksiyonun azlığı ve şahıs kadrosunun dar tutulması, ruh çözümlemelerinin istenilen genişlik ve derinlikte yapılmasını sağlamıştır. Bu nedenle edebiyatımızda bu yolda yazılmış eserlerin başarılı ilk örneği sayılmaktadır.

Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerin hangisidir?

A) Eylül


B) Genç Kız Kalbi

C) Kırık Hayatlar

D) Hayal içinde

E) Karanfil ve Yasemin


36. Hüseyin Cahit Yalçınla ilgili aşağıdaki yargıların hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Servet - i Fünun döneminde daha çok eleştiri ve polemikleriyle tanınmıştır.

B) Servet - i Fünun topluluğunun, dil ve üslubu en ağdalı, süslü yazarıdır.

C) "Hayat - ı Muhayyel" adlı hikâye kitabımda Servet - i Fünuncuların Yeni Zelanda'da yaşama hayallerini de anlatmıştır.D) 1908'den sonra sadece politika ve gazetecilik uğraşmış, bu alanlarda ünlü bir isim olmuştur.

E) "Hayal içinde" adlı romanının yanı sıra "Hayat-ı Hakikiye Sahneleri" adlı hikâye kitabı vardır.

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə