Sosiologiya fəNNİ ÜZRƏ testlər sosiologiya müstəqil elm kimi nə vaxt meydana gəlmişdir?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.53 Mb.
səhifə2/4
tarix03.06.2018
ölçüsü0.53 Mb.
1   2   3   4

Kvaziqrup nədir?

 1. Müəyyən fızikı məkanda toplanmış şüurlu surətdə qarşılıqlı fəaliyyətdə olmayan insanların mexaniki birliyidir

 2. Başqalarına münasibətdə fərdlərin fəaliyyət göstərən birliyidir

 3. Öz-özünə əmələ gələn, sabit maraqların olduğu insan birliyidir

 4. Öz-özünə əmələ gələn, sabit maraqların olmadığı, qarşılıqlı fəaliyyətin isə birtərəfli olduğu insan birliyidir

 5. Öz-özünə əmələ gələn, başqalarına münasibətdə qrup üzvünün hər birinin ümumi marağını nəzərə almaqla fəaliyyət göstərən fərdlərin birliyidir

 1. Sosial qrup üçün zəruri şərtlər hansılardır?

 1. Öz-özünə əmələ gəlməsi

 2. Qrup üzvləri arasında qarşılıqlı fəaliyyətin olması

 3. Hər bir qrup üzvünün ümumi marağınını nəzərə alınması

 4. Qarşılıqlı əlaqələrin qeyri-sabitliyi

 5. Müştərək hərəkətlərin qısamüddətliliyi

 1. 2,3

 2. 1,4

 3. 4,5

 4. 2,5

 5. 3,4

 1. Q.M.Andreyeva sosial qrupların təsnifatını necə vermişdir?

 1. Şərti və real qruplar, böyük qruplar, kiçik qruplar, referent qruplar

 2. Şərti və real qruplar, böyük qruplar, formal və qeyri-formal qruplar, altqruplar

 3. Böyük qruplar, kiçik qruplar, referent qruplar, ilkin və təkrar qruplar

 4. Şərti və real qruplar, böyük qruplar, kiçik qruplar, ilkin və təkrar qruplar

 5. Böyük qruplar, kiçik qruplar, ilkin və təkrar qruplar, referent qruplar

 1. Şərti qrup nədir?

 1. Real münasibətlərdə, qarşılıqlı əlaqələrdə olan insanların birliyidir

 2. Aparılan tədqiqat üçün vacib olan hər hansı bir və ya bir neçə ümumi əlamətlərə görə qruplaşan insanların ixtiyari birliyidir

 3. Bütün üzvlərin bir-birini şəxsən tanımasının mümkün olmadığı insan birliyidir

 4. Qrup üzvlərinin bir-biri ilə bilavasitə şəxsi ünsiyyətdə olduğu insan birliyidır

 5. Qrup üzvlərinin vəziyyəti və davranışının rəsmi təşkilatçılıq və sosial institutların qaydaları ilə tənzimləndiyi insan birliyidir

 1. Real qrup nədir?

 1. Bütün üzvlərin bir-birini şəxsən tanımasının mümkün olmadığı insan birliyidir.

 2. Qrup üzvlərinin bir-biri ilə bilavasitə şəxsi ünsiyyətdə olduğu insan birliyidir

 3. Qrup üzvlərinin vəziyyəti və davranışının rəsmi təşkilatçılıq və sosial institutların qaydaları ilə tənzimləndiyi insan birliyidir

 4. Real münasibətlərdə, qarşılıqlı əlaqələrdə olan insanların birliyidir

 5. Aparılan tədqiqat üçün vacib olan hər hansı bir və ya bir neçə ümumi əlamətlərə görə qruplaşan insanların ixtiyari birliyidir

 1. Liderliyin hansı funksiyası liderin müəyyən keyfiyyətləri formalaşdırmaq və tərbiyə etmək məqsədilə qrup üzvlərinə göstərdiyi təsirləri əks etdirir?

 1. İnformasiya

 2. Təşkilatçılıq

 3. Sosiallaşma

 4. Dünyagörüşü

 5. Uzaqgörənlik

 1. Sosiologiyanın funksiyaları?

 1. Tarixi, idarəetmə, istehsal, idraki

 2. Proqnozlaşdırma, mexaniki, sosial, ekoloji

 3. İdraki, ideoloji, metodoloji, praktiki, proqnozlaşdırma

 4. İdraki, requlyativ, humanist, hakimiyyət

 5. İqtisadi, siyasi, evristik, rekreativ

60. Böyük qrup nədir?

 1. Qrup üzvlərinin bir-biri ilə bilavasitə şəxsi ünsiyyətdə olduğu insan birliyidir

 2. Qrup üzvlərinin vəziyyəti və davranışının rəsmi təşkilatçılıq və sosial institutların qaydaları ilə tənzimləndiyi insan birliyidir

 3. Aparılan tədqiqat üçün vacib olan hər hansı bir və ya bir neçə ümumi əlamətlərə görə qruplaşan insanların ixtiyari birliyidir

 4. Bütün üzvlərin bir-birini şəxsən tanımasının mümkün olmadığı, üzvlər arasında əlaqələrin vasitəsiz baş vermədiyi insan birliyidir

 5. Real münasibətlərdə, qarşılıqlı əlaqələrdə olan insanların birliyidir

 1. Kiçik qrup nədir?

 1. Qrup üzvlərinin vəziyyəti və davranışının rəsmi təşkilatçılıq və sosial institutların qaydaları ilə tənzimləndiyi insan birliyidir

 2. Bütün üzvlərin bir-birini şəxsən tanımasının mümkün olmadığı, üzvlər arasında əlaqələrin vasitəsiz baş vermədiyi insan birliyidir

 3. Aparılan tədqiqat üçün vacib olan hər hansı bir və ya bir neçə ümumi əlamətlərə görə qruplaşan insanların ixtiyari birliyidir

 4. Real münasibətlərdə, qarşılıqlı əlaqələrdə olan insanlar birliyidir

 5. Qrup üzvlərinin bir-biri ilə bilavasitə şəxsi ünsiyyətdə olduğu insan birliyidir

 1. E.Meyonun Xottorn tədqiqatları neçənci illəri əhatə edir?

 1. 1827-1832-ci illəri

 2. 1927-1942-ci illəri

 3. 1932-1972-ci illəri

 4. 1927-1932-ci illəri

 5. 1937-1942-ci illəri

 1. A.Y.Petrovskiyə görə kiçik qrupun inkişaf fazaları hansılardır?

 1. Diffuz qrup

 2. Referent qrap

 3. Qrup-assosiasiya

 4. Qrup-kollektiv

 5. Şərti qrup

 6. Qrap-kooperasiya

 7. Korporasiya

 8. Real qrup

 1. 1,3,-4,6,7

 2. 1,3,5,6,7

 3. 2,4,5,7,8

 4. 2,3,5,6,8

 5. 1,2,4,5,8

64. Sosial qrupun fəaliyyətinə müxtəlif əlaqə üsulları ilə təsir göstərilməsi kim tərəfindən öyrənilib?

 1. E.Meyo

 2. Y.Moreno

 3. A.Petrovski

 4. Q.M.Andreyeva

 5. A.Bavelas

 1. A.Bavelas məhdud vaxt ərzində sadə məsələlərin həllində hansı əlaqə üsulunun yüksək effekt verdiyini qeyd edirdi?

 1. Çevrə əlaqə üsulunun

 2. Dairə əlaqə üsulunun

 3. Şturval əlaqə üsulunun

 4. Riyazi əlaqə üsulunun

 5. Mexaniki əlaqə üsulunun

 1. A.Bavelas yaradıcı işlərin həlli üçün hansı əlaqə üsulunun daha əlverişli olduğunu qeyd edir?

 1. Dairə əlaqə üsulunun

 2. Şturval əlaqə üsulunun

 3. Çevrə əlaqə üsulunun

 4. Riyazi əlaqə üsulunun

 5. Mexaniki əlaqə üsulunun

 1. Sosioloji ədəbiyyatda liderliyin neçə funksiyası göstərilir?

 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 5

 5. 6
 1. Liderliyin funksiyaları hansılardır?

 1. Təşkilatçılıq

 2. Tədqiqatçılıq

 3. Ötürücü

 4. İnformasiya

 5. Latent

 6. Sosiallaşma

 1. 2,3,5

 2. 2,4,6

 3. 1,5,6

 4. 1,4,6

 5. 1,3,4

 1. Kütlə nədir?

 1. Müəyyən fiziki məkanda toplanmış insanların mexaniki birliyidir

 2. Qrup üzvünün hər birinin ümumi marağını nəzərə almaqla fəaliyyət göstərən fərdlərin birliyidir

 3. Maraqların ümumiliyi ilə qapalı fıziki məkanlarda birləşmiş insanların qısa müddətli toplantısıdır

 4. Öz-özünə əmələ gələn,qarşılıqlı fəaliyyətin isə birtərəfli olduğu insan birliyidir

 5. Rəsmi təşkilatçılıq və sosial institutların qaydaları ilə tənzimləndiyi insan birliyidir

 1. Kütlənin ümumi xüsusiyyətləri hansılardır?

 1. Təlqinetmə

 2. Aşkarlıq

 3. Anonimlik

 4. Dözümlülük

 5. Dözümsüzlük

 6. Öz-ozünə əmələ gəlmə

 7. Planlı təşkil

 1. 1,2,4,6

 2. 1,2,5,7

 3. 2,3,5,7

 4. 1,3,4,7

 5. 1,3,4,6

 1. Fəaliyyətdə olan kütlənin davranışı ilə bağlı sistemli nəzəriyyənin ilkin variantı kim tərəfindən irəli sürülmüşdür?

 1. Q.M.Andreyeva

 2. A.V.Petrovski

 3. E.Meyon

 4. Y.Morenon

 5. Q.Lebon

 1. Q.Lebon hansı əsərin müəllifidir?

 1. Kütlə psixologiyası

 2. Törəyən normalar nəzəriyyəsi

 3. Kütlə sosiologiyası

 4. Kütlə erası

 5. Kütlə nəzəriyyəsi

 1. Q.Lebon kütlənin davranışı ilə bağlı nəzəriyyəsini nə vaxt irəli sürmüşdür?

 1. 1985

 2. 1958

 3. 1895

 4. 1859

 5. 1964

 1. R.Terner «törəyən» normalar nəzəriyyəsini nə vaxt irəli sürüb?

 1. 1964

 2. 1946

 3. 1895

 4. 1859

 5. 1894

 1. R.Temer hansı nəzəriyyənin müəllifidir?

 1. Kütlə erası

 2. Törəyən normalar nəzəriyyəsi

 3. Kütlə sosiologiyası

 4. Kütlə nəzəriyyəsi

 5. Kütlə psixologiyası

76. Etnos nədir?

 1. Tarixən formalaşmış etnik birlik formasıdır

 2. Tarixən müəyyən ərazidə yaşayan insanların sabit birliyidir

 3. Tarixən müəyyən ərazidə yaşayan, mədəniyyət və psixoloji xarakterin bəzi xüsusiyyətlərini, eləcə də özünəməxsusluğunu və başqalarından fərqlərini dərk edən insanların sabit məcmusudu

 4. Öz-özünə əmələ gələn, sabit maraqların olmadığı, qarşılıqlı fəaliyyətin isə birtərəfli olduğu insan birliyidir

 5. Müəyyən fiziki məkanda toplanmış şüurlu surətdə qarşılıqlı fəaliyyətdə olmayan insanların mexaniki birliyidir

 1. Etnosun əsas əlamətləri hansılardır?

 1. Dil, din, ərazi, mədəniyyət, adətlər, ənənələr, qan qohumluğu

 2. Dil, xalq incəsənəti, adətlər, ənənələr, vərdişlər, qan qohumluğu, ərazi

 3. Din, ərazi, təsərrüfat əlaqələri, qan qohumluğu, mərasimlər, mədəniyyət, davranış normaları

 4. Dil, xalq incəsənəti, adətlər, ənənələr, mərasimlər, davranış normaları, vərdişlər

 5. Dil, xalq incəsənəti, adətlər, ənənələr, təsərrüfat əlaqələri, qan qohumluğu, ərazi

 1. Sosial-etnik münasibətlərin tarixi təkamülü hansı mərhələlərdən keçmişdir?

 1. Qəbilə, tayfa, millət, xalq

 2. Tayfa, qəbilə, millət, xalq

 3. Xalq, tayfa, qəbilə, millət

 4. Qəbilə, tayfa, xalq, millət

 5. Tayfa, qəbilə, xalq, millət

 1. İlk etnik birlik forması hansıdır?

 1. Qəbilə

 2. Xalq

 3. Tayfa

 4. Millət

 5. Milli azlıq

 1. Xalqın qəbilə və tayfadan əsas fərqi:

 1. Qan qohumluğu

 2. Ərazi və dil ümumiliyi

 3. Mənafe ümumiliyi

 4. Təsərrüfat və mədəniyyət əlaqələrinin ümumiliyi

 5. Adət və etiqadlar ümumiliyi

 1. Millət nədir?

 1. Tarixən formalaşmış etnos tipi olub, iqtısadi həyatın, dilin, ərazinin ümumiliyi ilə, mədəniyyətin, məişətin, psixoloji durumun və etnik xarakterin bəzi xüsusiyyətləri ilə səciyyələnən insanların xüsusi tarixi birliyidir

 2. Tarixən müəyyən ərazidə yaşayan, mədəniyyət və psixoloji xarakterin bəzi xüsusiyyətlərini dərk edən insanların sabit birliyidir

 3. Tarixən müəyyən ərazidə yaşayan insanların sabit birliyidir

 4. Öz-özünə əmələ gələn, sabit maraqların olmadığı, qarşılıqlı fəaliyyətin isə birtərəfli olduğu insanların birliyidir

 5. Müəyyən fıziki məkanda toplanmış şüurlu surətdə qarşılıqlı fəaliyyətdə olmayan insanların mexaniki birliyidir

 1. Xalq anlayışı hansı cəmiyyətin məhsuludur?

 1. Feodalizm

 2. Kapitalizm

 3. Sosializm

 4. Quldarlıq

 5. Ibtidai icma

 1. Dağlıq Qarabağm ümumi sahəsi nə qədərdir?

 1. 4400 km2

 2. 2400 km2

 3. 3400 km2

 4. 5400 km2

 5. 6400 km2

 1. Dağlıq Qarabağa hansı rayonlar daxildir?

 1. Laçın, Xankəndi, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, Ağdərə, Hadrud

 2. Şuşa, Xankəndi, Xocalı, Xocavənd, Ağdərə, Əsgəran, Hadrud

 3. Şuşa, Laçın, Xankəndi, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, Ağdərə

 4. Şuşa, Laçın, Xankəndi, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, Füzuli

 5. Laçın, Xankəndi, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl

 1. Dağlıq Qarabağa daxil olmayan və işğal olunmuş rayonlar hansılardır?

 1. Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, Ağdərə

 2. Şuşa, Xankəndi, Xocalı, Xocavənd, Ağdərə, Əsgəran, Hadrud

 3. Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Cəbrayıl. Füzuli, Qubadlı, Zəngilan

 4. Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, Zəngilan

 5. Laçın, Kəlbəcər, Cəbrayıl, Füzuli, Əsgəran, Hadrud, Zəngilan

 1. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı olaraq BMF Fəhlükəsizlik Şurası neçə qətnamə qəbul edib?

 1. 4

 2. 2

 3. 3

 4. 1

 5. 5

 1. Dağlıq Qarabağ probleminin həilini çətinləşdirən mühüm səbəb hansıdır?

 1. Bəzi beynəlxalq təşkilatların bu problemə ikili standartlarla yanaşmaması

 2. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamənin hamısının məcburi xarakter daşımaması

 3. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamənin hamısının VI fəslə uyğun olaraq tövsiyə xarakteri daşıması

 4. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamənin hamısının tövsiyə xarakteri daşımaması

 5. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamənin hamısının «Sülhə təhlükə,sülhün pozulması və təcavüz aktları ilə bağlı tədbirlər» adlanan VII fəslə aid olmaması
 1. ATƏT-in Minsk qrupu və onun üzvləri olan dövlətlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli istiqamətində birinci təklifi nə zaman irəli sürmüşlər?

 1. 2 dekabr 1997-ci il

 2. 7 noyabr 1998-ci il

 3. 18 iyul 1997-ci il

 4. 18 iyul 1998-ci il

 5. 2 dekabr 1998-ci il

 1. ATƏT-in Minsk qrupu və onun üzvləri olan dövlətlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli istiqamətində ikinci təklifı nə zaman irəli sürmüşlər?

 1. 7 noyabr 1998-ci il

 2. 18 iyul 1998-ci il

 3. 2 dekabr 1997-ci il

 4. 2 dekabr 1998-ci il

 5. 18 iyul 1997-ci il

 1. ATƏT-in Minsk qrupu və onun üzvləri olan dövlətlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli istiqamətində üçüncü təklifı nə zaman irəli sürmüşlər?

 1. 18 iyul 1998-ci il

 2. 2 dekabr 1998-ci il

 3. 18 iyul 1997-ci il

 4. 7 noyabr 1998-ci il

 5. 7 noyabr 1997-ci il

 1. Sosial-etnik münaqişələrin əsas səbəbləri hansılardır?

 1. İnkişafın qeyri-bərabərliyi

 2. Öz problemlərini diğər xalqların hesabına həll etmək cəhdləri

 3. Mənəvi həyat və adət-ənənələrin eyniliyi

 4. Milli mədəniyyətlərin özünəməxsusluğunun qorunması

 5. Ərazi

 6. Problemləri diğər xalqların hesabına deyil,özlərinin həll etməsi

 7. Mənəvi həyat və adət-ənənələrin müxtəlifliyi

 8. Dil

 9. Bərabər inkişaf

 10. Sosial nemətlərə nail olmaqdakı fərqlər

 1. 1,2,4,5,7,8,10

 2. 2,4,5,7,8,9,10

 3. 3,4,5,6,8,9,10

 4. 1,3,4,5,6,8,10

 5. 1,2,3,4,5,8,9

 1. «İnsan hüquqlarının Ümumi Bəyannaməsi» BMT-nin Baş Assambleyası tərəfındən nə vaxt qəbul olunmuşdur?

 1. 10 dekabr 1984-cü ildə

 2. 10 yanvar 1984-cü ildə

 3. 10 yanvar 1948-ci ildə

 4. 10 dekabr 1948-ci ildə

 5. 10 yanvar 1894-cü ildə

 1. «Milli və ya etnik dini və dil azlıqlarına məxsus şəxslər haqqında Bəyannamə» İnsan hüquqları komitəsi tərəfindən nə vaxt qəbul olunmuşdur?

 1. 1993-cüildə

 2. 1994-cüildə

 3. 1995-ciildə

 4. 1996-cıildə

 5. 1997-ci ildə
 1. Təhsilin sosiologiyası nəyi öyrənir?

 1. Elmin dinamikasını və cəmiyyətlə qarşılıqlı münasibətlərini öyrənir

 2. Sosial institut olan təhsilin cəmiyyətdə yerini və rolunu öyrənir

 3. Sosial institut olan təhsil sistemini, onun fəaliyyət və inkişaf qanunauyğunluqlarını, cəmiyyətlə qarşılıqlı təsirini öyrənir

 4. Sosiomədəni dəyişikliklərin qanunauyğunluqlarını öyrənir

 5. Sosial institut olan elmin meydana gəlməsinin, fəaliyyətinin, tarixi təkamülünün sosial qanunauyğunluqlarını öyrənir

 1. Dinin sosiologiyası nəyi öyrənir?

 1. Sosioloji biliyin bir sahəsi olub, sosial institut olan dinin cəmiyyətdə qarşılıqlı təsirini öyrənir

 2. Elmin dinamikasını və cəmiyyətlə qarşılıqlı münasibətlərini öyrənir

 3. Sosiomədəni dəyişikliklərin qanunauyğunluqlarını öyrənir

 4. Sosial institut olan dini, onun genezisini, cəmiyyətdə yerini və rolunu öyrənir

 5. Sosial münasibətlər, strukturlar, institutlar prizmasında mədəniyyətin fəaliyyət xüsusiyyətlərini öyrənir

 1. Mədəniyyətin sosiologiyası nəyi öyrənir?

 1. Sosioloji biliyin bir sahəsi olub, sosial institut olan təhsil sistemini, onun fəaliyyət və inkişaf qanunauyğunluqlarını öyrənir

 2. Elmin dinamikasını və cəmiyyətlə qarşılıqlı münasibətlərini öyrənir

 3. Sosiomədəni dəyişikliklərin qanunauyğunluqlarını, sosial münasibətlər, strukturlar, institutlar prizmasında mədəniyyətin fəaliyyət xüsusiyyətlərini öyrənir

 4. Sosial institut olan dini öyrənir, onun genezisini, cəmiyyətdə yerini və rolunu öyrənir

 5. Sosial institut olan ailəni, onun meydana gəlməsini və digər sosial institularla qarşılıqlı əlaqəsini öyrənir

 1. Beynəlxalq Sosiologiya Assosiasiyasında «Təhsilin sosiologiyası» adlı tədqiqat komitəsi nə vaxtdan fəaliyyət göstərir?

 1. 1950-ciildən

 2. 1980-ci ildən

 3. 1970-ciildən

 4. 1960-cıildən

 5. 1990-cı ildən

 1. Elmin sosiologiyası nə vaxt elmi fəaliyyətə dair tədqiqatların xüsusi istiqaməti kimi formalaşmağa başlamışdır?

 1. XX əsrin 30-cu illərində

 2. XX əsrin əvvəllərində

 3. XX əsrin 20-ci illərində

 4. XIX əsrin sonlarında

 5. XIX əsrin 30-cu illərində

 1. Elmin sosiologiyası nə vaxt xüsusi sosioloji fənnə çevrilmişdir?

 1. XIX əsrin 60-cı illərində

 2. XX əsrin 60-cı illərində

 3. XX əsrin 30-cu illərində

 4. XIX əsrin 30-cu illərində

 5. XX əsrin əvvəllərində

 1. R.Merton hansı əsərində yeni dövrün elminin təşəkkülündə puritan dininin və əxlaqının rolunu ön plana çəkirdi?

 1. «Kütlənin psixologiyası» əsərində

 2. «Törəyən normalar» nəzəriyyəsində

 3. «Qarşılıqlı təsir» nəzəriyyəsində

 4. «XVII əsrdə İngiltərədə elm,texnika və cəmiyyət» əsərində

 5. «Elmi inqilabların strukturu» əsərində

 1. Etosa aşağıdakılardan hansılar daxildir?

 1. Universalizm

 2. Niyyətlilik

 3. Ən ümumilik

 4. Xüsusilik

 5. Niyyətsizlik

 6. Mütəşəkkil skeptisizm

 1. 1,3,5,6

 2. 1,2,3,6

 3. 1,4,5,6

 4. 1,2,4,6

 5. 1,3,4,5

 1. Qərbdə dinin sosiologiyasının baniləri kimlər hesab olunur?

 1. E.Dürkheym və H.Spenser

 2. O.Kont və M.Veber

 3. E.Dürkheym və M.Veber

 4. O.Kont və H.Spenser

 5. M.Veber və H.Spenser

 1. Dinin «kollektiv təsəvvür» kimi funksional baxımdan öyrənilməsi ənənəsi kimlə bağlıdır?

 1. M.Veber

 2. E.Dürkheym

 3. O.Kont

 4. H.Spenser

 5. A.Şeffle

 1. Dürkheym dini necə izah edirdi?

 1. Din hər şeydən əvvəl sosial fəaliyyətin motividir

 2. Din xüsusi təsəvvürlərin, etiqadların sistemidir

 3. Din cəmiyyətin sıx birləşməsinin, fərdlə sosial bütöv arasında əlaqələrin qərarlaşmasının əsas vasitəsidir

 4. Din müxtəlif ünsürlərin mürəkkəb kompleksi kimi çıxış edir

 5. Din etiqadlar, normalar və dəyərlər sistemidir

 1. M.Veber dini necə izah edirdi?

 1. Din xüsusi təsəvvürlərin, etiqadların sistemidir

 2. Din müxtəlif ünsürlərin mürəkkəb kompleksidir

 3. Din etiqadlar, normalar və dəyərlər sistemidir

 4. Din sosial fəaliyyətin motividir,bu və ya digər ictimai dəyişiklik prosesində onun rolunu aşkara çıxarır

 5. Din cəmiyyətin sıx birləşməsinin, fərdlə sosial bütöv arasmda əlaqələrin qərarlaşmasının əsas vasitəsidir

 1. 60-cı illərin sonu - 70-ci illərin əvvəllərində Qərbin din sosiologiyasında hansı istiqamətin nümayəndələri daha əhəmiyyətli mövqe qazandı?

 1. Metodoloji

 2. Strukturalist

 3. Fenomenoloji

 4. Naturalist

 5. Funksionalizm
 1. Dinin strukturu hansı ünsürlərdən ibarətdir?

 1. Dini şüur, dini münasibətlər, dini ideologiya

 2. Dini təşkilatlar, dini ideologiya, dini psixologiya

 3. Dini şüur, dini fəaliyyət, dini təşkilatlar

 4. Dini şüur, dini ideologiya, dini psixologiya

 5. Dini fəaliyyət, dini təşkilatlar, dini münasibətlər

 1. Dini fəaliyyətin hansı formaları vardır?

 1. Dini ideologiya və dini psixologiya

 2. Dini şüur və dini fəaliyyət

 3. Kult və kultdankənar

 4. Magiya və rəhm dilənən kult

 5. Dini təşkilatlar və dini fəaliyyət


 1. Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə