Tərtib edən: prof. Bağırov B. M. Bir qrup obyektlərin başqa qrup obyektlərlə əvəz olunması nəzəriyyəsi adlanırYüklə 0,62 Mb.
səhifə1/6
tarix24.05.2018
ölçüsü0,62 Mb.
#51168
  1   2   3   4   5   6

4116 - Obyektlərin modelləşdirilməsi fənnindən

test sualları.

Tərtib edən: prof. Bağırov B.M.

1.Bir qrup obyektlərin başqa qrup obyektlərlə əvəz olunması nəzəriyyəsi …. adlanır.

A) Modelləşdirmə nəzəriyyəsi

B) Iyerarxik nəzəriyyə

C) Riyazi modelləşdirmə nəzəriyyəsi

D) Fiziki modelləşdirmə nəzəriyyəsi
2.Modelləşdirmə nə deməkdir?

A) Obyektin modelinin köməyi ilə orjinalın əsas xüsusiyyətləri barəsində məlumatın alınması məqsədi ilə bir obyektin başqası ilə əvəz edilməsi

B) Obyektin modelinin köməyi ilə modelin əsas xüsusiyyətləri barəsində məlumatın alınması məqsədi ilə bir obyektin başqası ilə əvəz edilməsi

C) Obyektin modelinin köməyi ilə modelin əsas xüsusiyyətlərinin başqası ilə əvəz edilməsidir

D) Heç biri
3.Modelin adekvativliyi nədən asılıdır?

A)modelləşdimənin məqsədindən və qəbul olunmuş kriteryalardan

B) qəbul olunmuş kriteryalardan asılıdır

C)modelləşdimənin məqsədindən asılıdır

D) Heç birindən
4. Modelləşdirmənin metodoloji əsası kimi .....əsas götürülür.

A ))elmi-tədqiqatların və dərk etmənin dialektik materialist metodu

B) Elmi tədqiqat metodu və funksional metod

C) Dialektik materialist metod və funksional metod

D)Funksional metod
5. Obyekt nə deməkdir?

A) ) İnsan fəaliyyətinin istiqamətləndirildiyi hər bir şey

B) İnsanın fəaliyyətindəki qurğular

C)Bizi əhatə edən mühit

D) Ətraf aləmdə istifadə olunan hər bir şey
6. Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

A) ) Obyekt latınca objektum sözündən götürülmüş mənası əşya deməkdir

B) Obyekt yunan mənşəli söz olub mənası mühit deməkdir

C) Obyekt sözünün mənası mövcud aləm deməkdir

D)Hər üç variant səhvdir
7. Reallığın fəlsəfi yanaşma ilə riyazi üsullarla təsviri necə adlanır?

A) )Riyazi modelləşdirmə

B) Fiziki modelləşdirmə

C) Intiutiv modelləşdirmə

D) Analoq modelləşdirməsi
8. Riyazi modelləşdirmədə hansı metodikadan geniş istifadə edilir?

A)) Sistemli təhlil metodikasından

B) Texniki metodikadan

C) Elmi tədqiqat metodikasından

D) Texniki və elmi tədqiqat metodikasından
9. Riyazi modelləşdirmədə hansı prinsipdən istifadə edirlər?

A) )Blok-sxem prinsipindən

B) Sxem prinsipindən

C) Blok prinsipindən

D) Alqoritm prinsipindən
10. Aşağıdakılardan hansı riyazi modelləşdirmənin işlənib hazırlanması mərhələlərindən biri deyil?

A))Maketin hazırlanması

B) Modelin mürəkkəblik səviyyəsinin təyini

C) Modelin alqoritminin planlaşdırılması

D)Məqsədin qoyuluşu
11. Modelin detallaşma dərəcəsini və onun xarakterini riyazi modelləşdirmənin hansı mərhələsində bilmək mümkündür?

A))Məqsədin qoyuluşu

B) Modelin alqoritminin planlaşdırılması

C)Modelin mürəkkəblik səviyyəsinin təyini

D) Modelin sınağı
12. Modelin parametrlərinin əsaslandırılmışqiymətlərinin təyini riyazi modelləşdirmənin hansı mərhələsində mümkündür?

A) )Modelin parametrlərinin identifikasiyası

B) Modelin sınağı

C) Modelin alqoritminin planlaşdırılması

D)Modelin mürəkkəblik səviyyəsinin təyini
13.“Modelləşdirilən sistemin çıxış nəticələri verilən amillər üzərində müşahidələrin və ölçmələrin nəticələri ilə uyğun gəlməlidir”.

Bu ifadə riyazi modelləşdirmənin işlənib hazırlanmasının hansı mərhələsinə aiddir?

A) )Modelin adekvativliyinin yoxlanılması

B) Modelin mürəkkəblik səviyyəsinin təyini

C) Modelin sınağı

D) Modelin parametrlərinin identifikasiyası
14. Riyazi modelləşdirmənin son mərhələsi hansıdır?

A)) Ədədi eksperimentlərin aparılması

B) Modelin sınağı

C) Modelin mürəkkəblik səviyyəsinin təyini

D) Modelin alqoritminin planlaşdırılması


15. Aşağıdakı mülahizələrdən hansıları doğrudur?

A))Model orijinalın hər hansı bir xüsusiyyətlərinin öyrənilməsini təmin edən obyektin əvəzcisidir

B)Model obyektin bütün ölçülərini nəzərə almaqla onun riyazi təsviridir

C) Model obyektin fiziki görünüşüdür

D)Model obyektin bütün xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir
16. Model sözünün mənası nədir?

A))Nümunə

B)Obyekt

C)Mühit


D) Eksperiment
17. Modelləşdirmənin neçə növü var?

A)) 2


B) 3

C) 4


D) 5
18. Aşağıdakılardan hansıları modelləşdirmənin növüdür?

A))Fiziki və riyazi

B)Analoq və diskret

C) Fiziki və analoq

D) Riyazi və diskret
19. İnsan təfəkkürünün məhsulu hansı model sayılır?

A) )Ideal modellər

B) Riyazi modellər

C) Fiziki modellər

D) Analoq modellər
20. Aşağıdakı mülahizələrdən hansı doğrudur?

A))Maddi modellər təbii və ya süni mənşəli hər hansı maddi obyektlərdə təzahür olunur

B) Maddi model riyazi modelin bir növüdür

C)Maddi modellər istənilən obyektdə təzahür olunur

D) Maddi model insan təfəkkürünün məhsuludur
21. Maddi modelləşdirmənin neçə növü var?

A)) 2


B) 3

C) 4


D) 5
22. Aşağıdakılardan hansıları maddi modelləşdirmənin növüdür?

A))Fiziki və analoq

B) Intuitiv və işarə

C) Fiziki və riyazi

D)Riyazi və ideal
23. .............. təbii və ya süni mənşəli hər hansı maddi obyektlərdə təzahür olunur.

A))Maddi modellər

B)Ideal modellər

C) Analoq modellər

D) Riyazi modellər
24. ........ real obyekt onun böyüdülmüş və ya kiçildilmiş surətilə əvəz olunur və tədqiqat da onun üzərində aparılır.

A))Fiziki modelləşdirmədə

B)Ideal modelləşdirmədə

C) Analoq modelləşdirmədə

D) Riyazi modelləşdirmədə
25. Fiziki model.....ilə eyni təbiətlidir və eyni qanunlara tabedir.

A))Orijinal

B) Riyazi model

C)Mühit


D)Maddi model
26............. modelləşdirmə fiziki təbiətləri müxtəlif olan,lakin formal cəhətdən eyni cür ifadə olunan proseslər və hadisələrin analogiyasına əsaslanır.

A))Analoq

B) Maddi

C)Fiziki


D) Işarə
27. Hansı növ modelləşdirmədə müxtəlif hadisələrə aid olan tənliklərin oxşarlığı əsas təşkil edir?

A))Analoq

B) Maddi

C)Fiziki


D) Işarə
28. Hansı növ modelləşdirmə obyektlə modelin analogiyasına deyil, idealın analogiyasına əsaslanır və nəzəri xarakter daşıyır?

A))Ideal


B) Maddi

C)Fiziki


D) Işarə
29. Ideal modelləşdirmənin neçə növü var?

A)) 2


B) 3

C) 4


D) 5
30. Aşağıdakılardan hansıları ideal modelləşdirmənin növüdür?

A))Işarə və intuitiv

B) Maddi və işarə

C) Fiziki və intuitiv

D)Fiziki və analoq
31. ......... modelləşdirmə dedikdə obyekt haqqında formalizə edilə bilməyən və ya ona ehtiyac duyulmayan təsəvvürlərə əsaslanan modelləşdirmə başa düşülür.

A))Intuitiv

B) Maddi

C)Fiziki


D) Işarə
32. ......... modelləşdirməsi müəyyən növ simvollardan və işarə çevrilmələrindən model kimi istifadə edilməsinə əsaslanır.

A))Işarə


B) Maddi

C) Intuitiv

D)Fiziki
33. Modelləşdirmənin əsasını hansı mərhələ təşkil edir?

A) )modelin qurulması və modelin köməyi ilə obyektin öyrənilməsi mərhələsi

B)modelin qurulması mərhələsi

C) modelin köməyi ilə obyektin öyrənilməsi mərhələsi

D) Heç biri
34. ......... qurğuların obyektlərlə əvəzetməsi yolu ilə yaradılan modeldir və müəyyən xarakteristikaları və ya bu obyektlərin xüsusiyyətlərini təqlid edirlər.

A) )Fiziki model

B) Maddi model

C) Intuitiv model

D) Işarə modeli
35. 3D model nədir?

A) )fəzanın istənilən nöqtəsindən obyektin görünməsinə imkan verən və eskizlərinə uyğun yerinə yetirilmiş obyektin üçölçülü modelidir

B)obyektin üçölçülü modelidir

C) obyektin görünməsinə imkan verən üçölçülü modeldir

D) fəzanın istənilən nöqtəsindən obyektin görünməsinə qismən imkan verən və eskizlərinə uyğun yerinə yetirilmiş obyektin üçölçülü modelidir
36. 3D modelin əsas xüsusiyyəti nədir?

A) )vizual olaraq yarandığı fiziki obyektdən fərqlənməməsi

B) Obyektin bütün xüsusiyyətlərini özündə əks etdirməsi.

C) Obyekt üzərində istənilən tədqiqatın aparılmasının mümkünlüyü

D) Hər üç variant doğrudur
37. Müstəvi üzərində üçölçülü təsvirin alınması üçün hansı addımlar atılmalıdır?

1. Modelləşdirmə - obyektlərin və epizodların üçölçülü riyazi modellərinin yaradılması

2. Renderinq (vizualizasiyA)–seçilmiş fiziki modelə uyğun layihənin qurulması;

3. Alınmış təsvirlərin çıxış qurğusuna – displeyə və ya printerə çıxarılması

A))1,2 və 3

B) 2

C) 1və 3


D)1
38. 3D skaner nədir?

A))Hazırlanacaq 3D modelin verilənləri əsasında və fiziki obyekti analiz edən qurğu

B) seçilmiş 3D fiziki modelə uyğun layihəni quran qurğu

C) Alınmış 3D təsvirləri çıxış qurğusuna ötürən qurğu

D)obyektlərin və epizodların üçölçülü riyazi modellərini hazırlayan qurğu
39. ........... obyektə istiqamətləndirilmiş dalğalarla şüalandırılır və analiz üçün onun əks olunmasını aşkar edirlər.

A) )3D skanerlər

B) 3D displeylər

C) 3D eynəklər

D) Hər üçü
40. 3D skanerlərdə şüalandırmada hansı növ şüalardan istifadə olunur?

1. Işıq 2. Ultrasəs 3. Rentgen

A))1, 2 və 3

B) 1 və 2

C) 2 və 3

D)1
41. Riegl skaneri hansı məsafəyə qədər ərazini skanlaşdırmaq qabiliyyətinə malikdir?

A))400 m


B)300 m

C) 500 m


D) 600 m
42. Riegl skaneri hansı dəqiqliklə ərazini skanlaşdırmaq qabiliyyətinə malikdir?

A))6 mm


B) 5 mm

C)4 mm


D) 7 mm
43. .........obyektin üçölçülü sistemdə təsviridir.

A))3D vizualizasiya

B)3D skaner

C) 3D printer

D) 3d eynək
44. .......vasitəsilə biz obyektin formasını, ölçüsünü və rəngini görə bilərik.

A))3D vizualizasiya

B) 3D skaner

C) 3d eynək

D)3D printer
45. Aşağıdakılardan hansıları ilə üçölçülü təsvirləri nümayiş etdirmək olar?

1. 3D eynək 2. Virtual şlem 3. 3D displey 4. 3D skaner

A))1, 2 və 3

B) 1,2 və 4

C) Yalnız 4

D)1və 3
46.........üçölçülü təsviri görməyə icazə verən qurğudur.

A))3D monitor

B) 3D skaner

C) 3D eynək

D) 3D printer
47. Aşağıdakılardan hansı 3D monitorların əsas tərkib hissəsidir?

1. Işıq şüalarını kontrol edən mikrolinzalar

2. 3D təsvirlərin nümayiş etdirilməsinə icazə verən proqram təminatı

3. Ultrasəs şüaları

4. Rentgen şüaları

A))1 və 2

B) 1,2 və 4

C) Yalnız 1

D)3 və 4
48. Aşağıdakılardan hansı 3D monitor deyil?

A))rentgeneskopik

B) avtostereskopik

C) holoqrafik

D)stereoskopik
49........... stereoeffektin alınmasına imkan verən, iki ayrı-ayrı təsvirlərdən istifadə etməklə alınan şəkildir

A))Stereotəsvir

B) Stereomonitor

C)stereoskopik

D)Avtostereskopik
50.Elektron qurğuları nəyin hesabına hazırlanır?

A))Öz aralarında funksional əlaqələndirilmiş elektron cihazları hesabına

B)Öz aralarında funksional əlaqələndirilmiş analoq cihazları hesabına

C) Elektron testerlərin hesabına

D) Stereoskopların hesabına
51. Elektron cihazları.............. materiallar əsasında yaradılan cihazlardırlar.

1. Keçirici 2. Yarımkeçirici 3. Dielektrik

A))1,2 və 3

B) 2 və 3

C) 1 və 2

D)1
52. Dövrə elementləri necə adlanır?

A))Elektron qurğularının məqsədli birləşməsi

B)Yarımkeçirici elementlərin məqsədli birləşməsi

C)Keçirici elementlərin məqsədli birləşməsi

D)Dielektriklərin məqsədli birləşməsi
53. Dövrə elementləri neçə növ olur?

A)) 2


B) 3

C) 4


D) 5
54. Aşağıdakılardan hansı dövrə elementləridir?

A))Aktiv və passiv elementlər

B) Dielektriklər və yarımkeçiricilər

C)Aktiv elementlər

D) Passiv elementlər
55. Aktiv elementlər nəyə deyilir?

A))Qida mənbəyi funksiyasını yerinə yetirən elementlərə

B)Dövrə elementlərinə

C) Dielektrik və yarımkeçirici elementlərə

D) Funksional elementlərə
56. Dövrə elementlərinin riyazi modellərinin tərtibində ....... həndəsi ölçüləri nəzərə alınmır.

A))Aktiv elementlərin

B) Dielektriklərin

C) Passiv elementlərin

D)Yarımkeçiricilərin
57. Aktiv elementlərdə hər bir element ......... arasındakı riyazi münasibətlə ifadə olunur.

A))Cərəyan və gərginlik

B)Müqavimət və amplititud

C)Müqavimət və gərginlik

D)Cərəyan və tezlik
58. Cərəyan hadisəsi hansı xarakterli olur?

A) )Diffuziya və dreyf

B) Diffuziya və sürüşmə

C) Sürüşmə və dreyf

D) Diffuziya, dreyf və sürüşmə
59. Aktiv elementlər hansılardır?

1. Cərəyan mənbəyi 2. Gərginlik mənbəyi 3. Asılı mənbələr 4.Qida mənbələri

A))1, 2 və 3

B)1 və 4

C) 1, 2, 3 və 4

D) 2, 3 və 4
60. Cərəyan mənbəyi nəyə deyilir?

A)) Qütblərindəki gərginliyin qiymətindən asılı olmayaraq verilmiş j(t) cərəyanını yaradan dövrə elementinə deyilir.

B)Qütblərindəki cərəyanın qiymətindən asılı olmayaraq verilmiş j(t) cərəyanını yaradan dövrə elementinə deyilir.

C)Qütblərindəki cərəyanın qiymətindən asılı olmayaraq verilmiş U(t) gərginliyini yaradan dövrə elementinə deyilir.

D)Qütblərindəki gərginliyin qiymətindən asılı olmayaraq verilmiş U(t) gərginliyini yaradan dövrə elementinə deyilir.
61. Gərginlik mənbəyi nəyə deyilir?

A))Cərəyanın qiymətindən asılı olmayaraq sıxaclarında U(t)=E(t) gərginliyi yaradan dövrə elementinə deyilir.

B) Gərginliyin qiymətindən asılı olmayaraq sıxaclarında U(t)=E(t) gərginliyi yaradan dövrə elementinə deyilir.

C)Cərəyanın qiymətindən asılı olmayaraq sıxaclarında U(t)=İ*R gərginliyi yaradan dövrə elementinə deyilir.

D) Gərginliyin qiymətindən asılı olmayaraq sıxaclarında U(t)=İ*R gərginliyi yaradan dövrə elementinə deyilir.
62. Gərginlik mənbəyi nəyi xarakterizə edir?

A)) kənardan dövrə hissəsinə verilən enerjini

B) Cərəyanın ilə müqavimətə nisbətini

C) Qütblərdəki cərəyanı

D) Qütblərdəki gərginliyi
63. Asılı mənbələr nəyə deyilir?

A)) Gərginliyinin və ya cərəyanının qiyməti digər cərəyan və gərginliklərdən asılı olan mənbələrə deyilir

B) Müqavimətin gərginlikdən asılılığına deyilir

C) Müqavimətin və cərəyanın gərginlikdən asılılığına deyilir

D) Heç bir variant doğru deyil
64. Asılı mənbələrin neçə növü var?

A))4


B) 3

C)2


D) 5
65. Gərginliklə idarə olunan gərginlik mənbəyi hansı növ mənbəyə aiddir?

A))Asılı mənbələrə

B) Gərginlik mənbəyinə

C)Cərəyan mənbəyinə

D) Güc mənbəyinə
66. Gərginliklə idarə olunan cərəyan mənbəyi hansı növ mənbəyə aiddir?

A))Asılı mənbələrə

B)Cərəyan mənbəyinə

C) Gərginlik mənbəyinə

D) Güc mənbəyinə
67. Cərəyanla idarə olunan gərginlik mənbəyi hansı növ mənbəyə aiddir?

A))Asılı mənbələrə

B)Cərəyan mənbəyinə

C) Gərginlik mənbəyinə

D) Güc mənbəyinə
68. Cərəyanla idarə olunan cərəyan mənbəyi hansı növ mənbəyə aiddir?

A))Asılı mənbələrə

B) Gərginlik mənbəyinə

C)Cərəyan mənbəyinə

D) Güc mənbəyinə
69. Asılı mənbələrdə asılılığı ifadə edən funksiya necə adlanır?

A) Idarəetmə funksiyası

B) Idarəolunan gərginlik

C) Idarəolunan cərəyan

D) Idarəedici gərginlik
70. Asılı mənbələrdə asılılığı ifadə edən idarəetmə funksiyasının qiyməti necə adlanır?

A))Idarəolunan gərginlik və ya cərəyan

B) Idarəetmə funksiyası

C) Idarəedici cərəyan və ya gərginlik

D)Gərginliyə görə ötürmə funksiyası
71. Asılı mənbələrdə asılılığı ifadə edən idarəetmə funksiyasının arqumenti necə adlanır?

A))Idarəedici cərəyan və ya gərginlik

B) Idarəetmə funksiyası

C)Gərginliyə görə ötürmə funksiyası

D) Idarəolunan gərginlik və ya cərəyan
72. Bu simvol nəyi işarə edir?

A)) Sabit gərginlik mənbəyini

B) Harmonik gərginlik mənbəyini

C)Sabit cərəyan mənbəyini

D)Harmonik cərəyan mənbəyini
73. Bu simvol nəyi işarə edir?

A) )Gərginliklə idarəolunan gərginlik mənbəyini

B) Harmonik gərginlik mənbəyini

C) Sabit cərəyan mənbəyini

D) Harmonik cərəyan mənbəyini
74.Bu simvol nəyi işarə edir?

A))Harmonik cərəyan mənbəyini

B) Harmonik gərginlik mənbəyini

C) Sabit cərəyan mənbəyini

D)Gərginliklə idarəolunan gərginlik mənbəyini
75. Bu simvol nəyi işarə edir?

A))Düzbucaqlı impuls gərginlik mənbəyini

B)Gərginliklə idarəolunan gərginlik mənbəyini

C) Sabit cərəyan mənbəyini

D) Harmonik cərəyan mənbəyini
76. Bu simvol nəyi işarə edir?

A))Sabit cərəyan mənbəyini

B) Düzbucaqlı impuls gərginlik mənbəyini

C)Gərginliklə idarəolunan gərginlik mənbəyini

D) Harmonik cərəyan mənbəyini
77. Bu simvol nəyi işarə edir?

A)) Gərginliklə idarəolunan cərəyan mənbəyini

B) Düzbucaqlı impuls gərginlik mənbəyini

C) Sabit cərəyan mənbəyini

D) Harmonik cərəyan mənbəyini
78. Bu simvol nəyi işarə edir?

A))Cərəyanla idarəolunan cərəyan mənbəyini

B) Düzbucaqlı impuls gərginlik mənbəyini

C) Sabit cərəyan mənbəyini

D) Harmonik cərəyan mənbəyini
79. Bu simvol nəyi işarə edir?

A))Harmonik cərəyan mənbəyini

B) Düzbucaqlı impuls gərginlik mənbəyini

C) Sabit cərəyan mənbəyini

D)Cərəyanla idarəolunan cərəyan mənbəyini
80. Bu diaqram hansı funksiyanın qrafikidir?
E(t)

A))Asılı mənbələr üçün zamanın harmonik diaqramı

B) Asılı mənbələr üçün zamanın eksponensional diaqramı

C) Asılı mənbələr üçün zamanın impuls diaqramı

D)Asılı mənbələr üçün zamanın modul diaqramı
81. Bu diaqram hansı funksiyanın qrafikidir?
İ(t)

A))Asılı mənbələr üçün zamanın impuls diaqramı

B) Asılı mənbələr üçün zamanın eksponensional diaqramı

C)Asılı mənbələr üçün zamanın modul diaqramı

D) Asılı mənbələr üçün zamanın harmonik diaqramı
82. Bu diaqram hansı funksiyanın qrafikidir?
E(t)

A))Asılı mənbələr üçün zamanın eksponensional diaqramı

B)Asılı mənbələr üçün zamanın modul diaqramı

C) Asılı mənbələr üçün zamanın impuls diaqramı

D) Asılı mənbələr üçün zamanın harmonik diaqramı
83. Aşağıdakılardan hansı passiv element deyil?

A))Hər üçü passiv elementdir

B) Tutum elementi

C) İnduktiv element

D)Rezistiv element
84. Aşağıdakılardan hansıları passiv elementlərdir?

1. Rezistiv 2. Tutum 3. Induktiv 4. Gərginlik 5. Cərəyan

A)) 1, 2 və 3

B) 2,3 və 4

C) 3,4 və 5

D) 1,4 və 5
85.

Yuxarıdakı asılılıqlar hansı elementin riyazi modelləridir?

A)) Rezistiv elementin

B) Tutum elementin

C) İnduktiv elementin

D)Cərəyanın
86. Aşağıdakılardan hansı real elektrik dövrələrində müqavimət elementi sayılır?

A))Rezistor

B)Induktiv

C) Tutum

D) Qida mənbəyi

Bu element nəyin simvolik işarəsidir?87.

A))Rezistiv elementin

B) Diodun

C)Tutum elementinin

D) Tranzistorun


88. Verilmiş qrafik nəyin xarakteristikasıdır?

A))Rezistiv elementinin volt-amper xarakteristikası

B) Tutum elementinin volt-amper xarakteristikası

C)induktiv elementinin volt-amper xarakteristikası

D) Gəginliyin volt-amper xarakteristikası
89. Rezistiv elementin ......................zamana görə dəyişməsi eyni fazada baş verir.

A))Gərginliyin və cərəyanın

B) Cərəyanın

C)Gərginliyin

D) Müqavimətin
90 ................... Coul-Lens istiliyi ayrılır.

A))Rezistiv müqavimətdə

B)Gərginlikdə

C) Tutumda

D) Induktivlikdə
91.

Yuxarıdakı ifadə nəyin riyazi modelidir?

A) )Tutum elementinin

B) Gərginliyin

C) Müqavimətin

D) Induktivliyin
92. Real elektron sxemlərində induktiv element kimi ................. istifadəolunur.

A)) Sarğacdan və müxtəlif formalı məftillərdən

B) Gərginlikdən və cərəyandan

C) Cərəyandan və müqavimətdən

D) Müqavimətdən və gərginlikdən
93.


Yuxarıdakı diaqram nəyi ifadə edir?

A))Tutum elementinin harmonik siqnal üçün zaman diaqramı

B) Rezistiv elementinin harmonik siqnal üçün zaman diaqramı

C) Induktivliyin harmonik siqnal üçün zaman diaqramı

D)Gərginliyin harmonik siqnal üçün zaman diaqramı
94.

Yuxarıdakı düsturlar hansı elementin riyazi modelidir?

A))Tutum elementinin harmonik siqnal halı üçün riyazi modeli

B)Induktivliyin harmonik siqnal halı üçün riyazi modeli

C) Gərginliyin harmonik siqnal halı üçün riyazi modeli

D) Cərəyanın harmonik siqnal halı üçün riyazi modeli


Yüklə 0,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin